JKCL-KABUM-06-CHA-037

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མི་འཁྲུགས་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪ་རབ་གནས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
Wylie title mi 'khrugs pa'i cho ga'i yan lag sAts+tsha rab gnas snying por dril ba JKCL-KABUM-06-CHA-037.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 6, Text 37, Pages 457-459 (Folios 1a1 to 2a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་ (klong gsal snying po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. mi 'khrugs pa'i cho ga'i yan lag sAts+tsha rab gnas snying por dril ba. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 6: 457-459. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Consecration Rituals - rab gnas cho ga
Cycle ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ (klong gsal rdo rje snying po)
Deity rdo rje mi 'khrugs pa

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
མི་འཁྲུགས་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪ་རབ་གནས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་ནཱ་ཐཱ་ཀྵོ་བྷྱོ་ཡ། དང་པོ་ནི། བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་བཅས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ལས་བུམ་དུ་སྐད་ཅིག་གིས་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་རྨྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱ་ན་ཧཱ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར། ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བུམ་པའི་ཆུ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པར་བསམ། སཱཙྪ་རྣམས་སྟེགས་་བུའི་ཁར་ལེགས་པར་བཀོད་པའི་མདུན་དུ་མཆོད་པ་ཅི་འབྱོར་དང་། སྦྱོང་ཆས་སོགས་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་བཤམས། བགེགས་སྦྱོང་བའི་ཚིག་གནས་ལུང་གི་དཀྱུས་ལྟར་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར། བསོད་ནམས་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱི་བརླབས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་བསྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་གདོན་བགེགས་སོགས་སྦྱར། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས། འདི་ནི་ཁྲུས་མཆོག་སོགསརྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་ལ། །ཉོན་མོངས་དྲི་མ་མི་མངའ་ཡང་། །བདག་གཞན་སྒོ་གསུམ་སྒྲིབ་སྦྱང་ཕྱིར། །གཙང་མའི་ཆབ་ཀྱི་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སོགས་ཀྱིས་ཁྲུས་གསོལ། དེ་དག་སྐུ་ལ་སོགས་ཀྱིས་སྐུ་ཕྱི། ཨརྨྀ་ཏས་བསངས། ཤུ་ནྱ་ཏས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སེང་གེས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི། ཚ་སྒྲུབ་སྐབས་སྦྱོང་བ་བྱིན་རླབས་དཀར་གཏོར་ལྟར་བུ་བགེགས་སྦྱོང་མཐར། ཧཱུྃ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་སོགས་ནས་བདེན་སྟོབས་མི་འདྲ་བར་བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱོང་བ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་སོགས་ནས་རང་གཞུང་ལྟར་བྱའོ། །ཁྲི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་ལས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་ཨོཾ་གྱིས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། དར་དང་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་དབང་ལྷ་དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿགཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ། དབང་ལྷས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང་དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དབུར་བརྒྱན། ཨོཾ་སརྦ་ཏཱ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཕྱག་བྱར་འོས་པ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི་ཕྱག་རྒྱས་སྤྱན་དབྱེ་བའི་ཚུལ་དང་བཅས། ཀུན་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་སྐྱོན་བྲལ་ཡང་། །གུས་པས་འཕགས་པའི་སྤྱན་ནི་དབྱེ་བགྱིས་པས། །ནམ་མཁའི་མཐའ་གཏུག་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ནི་ཐོབ་པར་ཤོག །ཞེས་དང་། ཨོཾ་ཙཀྵུ་ཙཀྵུ་ས་མནྟ་ཙཀྵུ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྗོད་སླར་ཡང་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ། བསྐྱེད་པའི་ལྷ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྟེན་རང་གི་རྣམ་པར་གྱུར། འདི་ནི་རྟེན་དང་། སོགས་ཀྱི་མཐར་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་དང་། ཡེ་དྷརྨཱ་མང་དུ་བཟླས་པའི་སྙིང་པོ་འཐོར། མེ་ཏོག་དམ་པ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཕྱག་བྱར་འོས་པ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་བྱའོ།། །།
[edit]

mi 'khrugs pa'i cho ga'i yan lag sAts+tsha rab gnas snying por dril ba bzhugs so/__/na mo gu ru nA thA k+Sho b+h+yo ya/__dang po ni/__bdag bskyed bzlas pa bcas sngon du 'gro bas/__las bum du skad cig gis bdud rtsi 'khyil pa gsal ba'i sku las bdud rtsi'i rgyun babs pas bum pa gang bar gyur/__oM badz+ra a rm-i ta kuN+Da lI hA na hA na hU~M phaT/__ces ci nus bzlas mthar/__lha 'od du zhu ba las bum pa'i chu nus pa dang ldan par gyur par bsam/__sAts+tsha rnams stegs bu'i khar legs par bkod pa'i mdun du mchod pa ci 'byor dang /__sbyong chas sogs dgos pa'i yo byad rnams bshams/__bgegs sbyong ba'i tshig gnas lung gi dkyus ltar la mi 'dra ba'i khyad par/__bsod nams chen po'i byin gyi brlabs kyis rab tu gnas pa'i cho ga bsgrub pa la bar du gcod pa'i gdon bgegs sogs sbyar/__ji ltar bltams pa sogs/__'di ni khrus mchog sogasargyal ba'i sku gsung thugs mchog la/__/nyon mongs dri ma mi mnga' yang /__/bdag gzhan sgo gsum sgrib sbyang phyir/__/gtsang ma'i chab kyi sku khrus gsol/__/oM sarba ta thA ga ta sogs kyis khrus gsol/__de dag sku la sogs kyis sku phyi/__arm-i tas bsangs/__shu n+ya tas sbyangs/__stong pa'i ngang las seng ges btegs pa'i rin po che'i/__tsha sgrub skabs sbyong ba byin rlabs dkar gtor ltar bu bgegs sbyong mthar/__hU~M rnal 'byor chen po'i sogs nas bden stobs mi 'dra bar bden pa chen po'i byin gyis rlabs kyi dmigs yul gtso bor gyur pa'i bdag sogs sems can thams cad kyi sdig sgrib sbyong ba la bar du gcod pa'i sogs nas rang gzhung ltar bya'o/__/khri sna tshogs pad+ma dang zla ba'i gdan gyi steng du oM las 'khor lo dkar po oM gyis mtshan pa/__de las 'od zer 'phros 'dus yongs su gyur pa las rnam par snang mdzad sku mdog dkar po byang chub mchog gi phyag rgya can/__dar dang rin po ches brgyan pa/__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs pa'i gnas gsum du oM AH_hU~M gis mtshan pa las 'od zer 'phros pas rang 'dra'i ye shes pa dbang lha dang bcas pa badz+ra sa mA dzaHdzaHhU~M ba~M hoHgnyis su med par thim/__dbang lhas dbang bskur/__sku gang dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las rdo rje sems dpa' dbur brgyan/__oM sarba tA thA ga tA ar+g+haM sogs kyis mchod/__phyag byar 'os pa sogs kyis bstod/__rdo rje rtse lnga pa'i phyag rgyas spyan dbye ba'i tshul dang bcas/__kun chen ye shes spyan ldan skyon bral yang /__/gus pas 'phags pa'i spyan ni dbye bgyis pas/__/nam mkha'i mtha' gtug gyur pa'i sems can rnams/__/sangs rgyas ye shes spyan ni thob par shog__/zhes dang /__oM tsak+Shu tsak+Shu sa man+ta tsak+Shu bi sho d+ha ni swA hA/__zhes brjod slar yang mchod cing bstod la/__bskyed pa'i lha yongs su gyur pa las rten rang gi rnam par gyur/__'di ni rten dang /__sogs kyi mthar su pra tiSh+Tha dang /__ye d+harmA mang du bzlas pa'i snying po 'thor/__me tog dam pa sogs kyis mchod/__phyag byar 'os pa sogs kyis bstod/__shis brjod rgyas par bya'o//___//

Footnotes

Other Information