JKCL-KABUM-07-JA-021

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་བསྒྲུབ་ཚུལ།
Wylie title nA ro mkha' spyod kyi bdud rtsi ril bu bsgrub tshul JKCL-KABUM-07-JA-021.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 7, Text 21, Pages 401-402 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ནཱ་རོ་པ་ (Nāropa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. nA ro mkha' spyod kyi bdud rtsi ril bu bsgrub tshul. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 7: 401-402. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
Cycle ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མ་ (na ro mkha' spyod ma)
Deity rdo rje rnal 'byor ma
Colophon

།ཞེས་པ་འདིའང་རྗེ་བཙུན་མཆོག་གི་རྣམ་འཕྲུལ་ཨཱཿཡུ་མཁའ་འགྲོའི་མཁའ་སྤྱོད་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་བསྒྲུབ་སྐབས་ཡིག་ཆ་ཞལ་གསལ་མ་བྱུང་བས་༧འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཕྱག་བྲིས་འཁྲུལ་མེད་སྒྲུབ་བརྩོན་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་ཕྱག་དཔེ་ལས་བྱུང་བ་དགེ།

/zhes pa 'di'ang rje btsun mchog gi rnam 'phrul AH yu mkha' 'gro'i mkha' spyod bdud rtsi ril bu bsgrub skabs yig cha zhal gsal ma byung bas 7'jam mgon rdo rje 'chang chos kyi blo gros kyis mdzad pa'i phyag bris 'khrul med sgrub brtson bla ma ye shes legs grub kyi phyag dpe las byung ba dge/

[edit]
ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་བསྒྲུབ་ཚུལ་བཞུགས་སོ། །མཁའ་སྤྱོད་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་བསྒྲུབ་པ་ལ། གཞི་ཨ་རུ་ཤ་རྐྱང་ལ། སྐྱུ་རུ་དེའི་ཕྱེད། བ་རུ་དེའི་ཕྱེད། གཞན་དུག་རིགས་མ་འདྲེས་པའི་བཟང་སྨན་ཀྱེ་རྡོར་བདུད་རྩི་སྨན་སྣ་ལྟར་བསགས་ནས་རིལ་བུ་སྲན་མ་ཙམ་དུ་བསྒྲིལ། རང་རྩི་མ་བྱུང་ན་རྩི་སྨུག་པོ་གསོལ། སྦྱངས་ཁྲུས་རྒྱས་པར་བྱ། ཆ་གསུམ་འདོན། སྔོན་གཏོར་བཏང་། བགེགས་བསྐྲད། བདེ་མཆོག་གི་སྲུང་འཁོར་འདོན། ཐོ་བཞག །རྣལ་འབྱོར་མའི་བདག་བསྐྱེད་བཏང་། རིལ་བུ་ཐོད་པར་བླུགས། བདེ་མཆོག་གི་བདུད་རྩི་བྱིན་རླབས་ལྟར་ཉིན་གཉིས་ལ་བྱིན་བརླབས་ཀྱི་སྔགས་ཐུན་དུ་བཅད། ཉིན་ལྔ་ལ་བདག་བསྐྱེད་རྗེས་སུ། བདུད་རྩི་བྱིན་རླབས་འདོན། མདུན་བསྐྱེད་ལྟར་བདུད་རྩིའི་དབུས་སུ་བསྐྱེད་པ་ནས་མཆོད་བསྟོད་སོགས་མདུན་བསྐྱེད་ལྟར། གཟུངས་ཐག་འདོགས། བུམ་བསྐྱེད་ཀྱི་སྔགས་བཟླས་དམིགས་པ་ལྟར་དང་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་བླ་མ་དང་ཧེ་རུ་ཀའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས་པའི་སྦྱོར་མཚམས་དང་སྐུ་ཡི་ཆ་རྣམས་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པར་དམིགས་ལ་ཨོཾ་གསུམ་མ་བཟླ། ཐུན་མཐར་ཚོགས་དང་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་སོགས། མཐར་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་བ་བདུད་རྩི་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ཡེ་དྷར་ཁ་ཤས་དང་། སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བརྗོད། དེ་ལྟར་ཐུན་བཞིའམ་དྲུག་ཏུ་བྱའོ། །ཞེས་པ་འདིའང་རྗེ་བཙུན་མཆོག་གི་རྣམ་འཕྲུལ་ཨཱཿཡུ་མཁའ་འགྲོའི་མཁའ་སྤྱོད་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་བསྒྲུབ་སྐབས་ཡིག་ཆ་ཞལ་གསལ་མ་བྱུང་བས་༧འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཕྱག་བྲིས་འཁྲུལ་མེད་སྒྲུབ་བརྩོན་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་ཕྱག་དཔེ་ལས་བྱུང་བ་དགེ། །།
[edit]

nA ro mkha' spyod kyi bdud rtsi ril bu bsgrub tshul bzhugs so/__/mkha' spyod bdud rtsi ril bu bsgrub pa la/__gzhi a ru sha rkyang la/__skyu ru de'i phyed/__ba ru de'i phyed/__gzhan dug rigs ma 'dres pa'i bzang sman kye rdor bdud rtsi sman sna ltar bsags nas ril bu sran ma tsam du bsgril/__rang rtsi ma byung na rtsi smug po gsol/__sbyangs khrus rgyas par bya/__cha gsum 'don/__sngon gtor btang /__bgegs bskrad/__bde mchog gi srung 'khor 'don/__tho bzhag__/rnal 'byor ma'i bdag bskyed btang /__ril bu thod par blugs/__bde mchog gi bdud rtsi byin rlabs ltar nyin gnyis la byin brlabs kyi sngags thun du bcad/__nyin lnga la bdag bskyed rjes su/__bdud rtsi byin rlabs 'don/__mdun bskyed ltar bdud rtsi'i dbus su bskyed pa nas mchod bstod sogs mdun bskyed ltar/__gzungs thag 'dogs/__bum bskyed kyi sngags bzlas dmigs pa ltar dang nam mkhar bzhugs pa'i bla ma dang he ru ka'i lha tshogs bzhugs pa'i sbyor mtshams dang sku yi cha rnams las bdud rtsi'i rgyun babs par dmigs la oM gsum ma bzla/__thun mthar tshogs dang mchod bstod nongs bshags sogs/__mthar lha 'od du zhu ba bdud rtsi dang dbyer med gyur par bsam la/__ye d+har kha shas dang /__su pra tiSh+Tha brjod/__de ltar thun bzhi'am drug tu bya'o/__/zhes pa 'di'ang rje btsun mchog gi rnam 'phrul AHyu mkha' 'gro'i mkha' spyod bdud rtsi ril bu bsgrub skabs yig cha zhal gsal ma byung bas 7'jam mgon rdo rje 'chang chos kyi blo gros kyis mdzad pa'i phyag bris 'khrul med sgrub brtson bla ma ye shes legs grub kyi phyag dpe las byung ba dge/__//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: