JKCL-KABUM-07-JA-037

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཐོར་ནས་སྒྲུབ་ཚུལ།
Wylie title 'thor nas sgrub tshul JKCL-KABUM-07-JA-037.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 7, Text 37, Pages 585 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'thor nas sgrub tshul. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 7: 585. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Offering Rituals - mchod sbyin
Colophon

།ཞེས་ཆུ་འབྲུག་དབོ་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཟང་པོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྦྱར་བའོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

/zhes chu 'brug dbo zla'i dkar phyogs kyi tshes bzang por chos kyi blo gros pas sbyar ba'o/__/dge legs 'phel//

[edit]
འཐོར་ནས་སྒྲུབ་ཚུལ་བཞུགས། གནས་ཆོག་བསྡུས་པའི་ཐུབ་དབང་གི་མཚན་སྔགས་ཅུང་ཟད་བཟླས་ནས། རྟེན་སྙིང་བཟླ་བར་བྱ་སྟེ། །ཐུབ་དབང་འཁོར་བཅས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོའི་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་བྱིན་བརླབ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལ་ཐིམ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས་པས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཉེས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཞི། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་བྱས། སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་རྣམས་ཟླུམ་པོར་འཁྱིལ་བའི་གུར་ཁང་དུ་བདག་གཞན་བསྲུང་བྱ་ཐམས་ཅད་ཚུད་པར་གྱུར་པར་མོས་ལ་རྟེན་སྙིང་བཟླའོ། །ཞེས་ཆུ་འབྲུག་དབོ་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཟང་པོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྦྱར་བའོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

'thor nas sgrub tshul bzhugs/__gnas chog bsdus pa'i thub dbang gi mtshan sngags cung zad bzlas nas/__rten snying bzla bar bya ste/__/thub dbang 'khor bcas kyi thugs kar zla ba'i steng du rten 'brel snying po'i gzungs sngags kyi phreng bas bskor ba de las 'od zer 'phros/__/rgyal ba sras bcas kyi mkhyen brtse nus pa'i byin brlab thams cad bsdus nas thugs ka'i sngags phreng la thim/__de las 'od zer bsam gyis mi khyab pa 'phros pas snod bcud kyi rten 'brel nyes tshogs thams cad zhi/__tshe dang bsod nams ye shes yon tan thams cad rgyas par byas/__sngags kyi 'od zer rnams zlum por 'khyil ba'i gur khang du bdag gzhan bsrung bya thams cad tshud par gyur par mos la rten snying bzla'o/__/zhes chu 'brug dbo zla'i dkar phyogs kyi tshes bzang por chos kyi blo gros pas sbyar ba'o/__/dge legs 'phel//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: