JKCL-KABUM-07-JA-046

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སེང་གདོང་མའི་ཚོགས་མཆོད།
Wylie title seng gdong ma'i tshogs mchod JKCL-KABUM-07-JA-046.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 7, Text 46, Pages 619 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. seng gdong ma'i tshogs mchod. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 7: 619. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo
Cycle བ་རི་ལུགས་ཀྱི་སེང་གདོང་སྔོན་མོ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་མ་ (ba ri lugs kyi seng gdong sngon mo gtso 'khor gsum ma)
Deity seng gdong ma
Colophon

།ཅེས་པའང་གདོང་སྣ་ཆོས་རྗེ་ཕན་བདེས་ལྷ་རྫས་བཅས་གསུང་བསྐུལ་ངོར། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ།།

/ces pa'ang gdong sna chos rje phan bdes lha rdzas bcas gsung bskul ngor/__chos kyi blo gros pas bris pa'o//

[edit]
སེང་གདོང་མའི་ཚོགས་མཆོད་བཞུགས། །བ་རི་ལུགས་ཀྱི་སེང་གདོང་མའི་ཚོགས་མཆོད་ཞུ་ཆེན་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏིའི་གསུང་ལྟར་ལ། གྲངས་གསོག་བསྡུས་པར་མོས་ན། །རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿཧཱུྃ། སྐྱེ་མེད་དག་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཉིད་ལས། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་འཁོར་བཅས་གཤེགས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདུད་རྩིའི་ཕུད་ཆེན་དང་། །འདོད་ཡོན་ལྔ་རྫོགས་ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད། །སྡོམ་གསུམ་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་བཤགས། །དགྲ་བགེགས་ལྔ་ཕུང་ལས་ངན་རྒྱུན་བཅད་དེ། །བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་རུས་གསུམ་ཞལ་དུ་བསྟབ། །ལྷག་མ་ལས་མཁན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་ལ་འབུལ། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་། །ཁྱད་པར་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །མི་མཐུན་རྐྱེན་ངན་མ་ལུས་བཟློག་པ་དང་། །བྱད་ཁ་རྦོད་གཏོང་ལྟས་ངན་ཐམས་ཅད་བཟློག །བླ་མ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་སེང་གདོང་མས། །རྟག་ཏུ་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཨོཾ་གུ་རུ་དེ་ཝཱ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སིདྷ་མུ་ཁ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿཨུཙྪིཥྚ་བ་ལིང་ཏ་ཁཱ་ཧི། ཅེས་འབུལ་བར་བྱའོ། །ཅེས་པའང་གདོང་སྣ་ཆོས་རྗེ་ཕན་བདེས་ལྷ་རྫས་བཅས་གསུང་བསྐུལ་ངོར། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ།། །།
[edit]

seng gdong ma'i tshogs mchod bzhugs/__/ba ri lugs kyi seng gdong ma'i tshogs mchod zhu chen ma hA paN+Di ti'i gsung ltar la/__grangs gsog bsdus par mos na/__/ra~M ya~M kha~M/__oM AHhU~M hoHhU~M/__skye med dag pa chos kyi dbyings nyid las/__/bla ma yi dam mkha' 'gro 'khor bcas gshegs/__/ye shes lnga ldan bdud rtsi'i phud chen dang /__/'dod yon lnga rdzogs zhal zas tshogs kyi mchod/__/sdom gsum dam tshig nyams chag nyes ltung bshags/__/dgra bgegs lnga phung las ngan rgyun bcad de/__/bsgral ba'i sha khrag rus gsum zhal du bstab/__/lhag ma las mkhan pho nya'i tshogs la 'bul/__/phrin las rnam bzhi myur du sgrub pa dang /__/khyad par bdag cag yon mchod 'khor bcas kyi/__/mi mthun rkyen ngan ma lus bzlog pa dang /__/byad kha rbod gtong ltas ngan thams cad bzlog__/bla ma rdo rje mkha' 'gro seng gdong mas/__/rtag tu srung zhing skyobs pa'i phrin las mdzod/__/oM gu ru de wA DA ki nI sid+ha mu kha sa pa ri wA ra pany+tsa a mr-i ta ga Na tsakra pU dza hoHuts+tshiSh+Ta ba ling ta khA hi/__ces 'bul bar bya'o/__/ces pa'ang gdong sna chos rje phan bdes lha rdzas bcas gsung bskul ngor/__chos kyi blo gros pas bris pa'o//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: