JKCL-KABUM-06-CHA-028

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སུན་བཟློག་མདོར་བསྡུས།
Wylie title sun bzlog mdor bsdus JKCL-KABUM-06-CHA-028.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 6, Text 28, Pages 383-384 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. sun bzlog mdor bsdus. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 6: 383-384. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Averting or Dispelling Rites- zlog pa
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/brief-sundok
Colophon

།ཞེས་པའང་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་ཤིང་རྟ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་༡པོའི་ཚེས་༢༥ལ་རིག་ངོར་ཤར་བཞིན་བྲིས་པ་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེའི་བར་ཆད་ཞི་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།།

/zhes pa'ang pad+ma ye shes rdo rjes shing rta cho 'phrul zla 1po'i tshes 25la rig ngor shar bzhin bris pa bstan dang bstan 'dzin rnams kyi sku tshe'i bar chad zhi ba'i rgyur gyur cig__/mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
སུན་བཟློག་མདོར་བསྡུས་བཞུགས། ན་མོ་གུ་རུ་དྷཱ་ཀི་ནི་ཡེ། དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་སུན་བཟློག་བྱ་བར་འདོད་པས་སྐུ་གླུད་དང་། དམར་གཏོར་ལྔ་ཚོམ་གསེར་སྐྱེམས་ཚོགས་གཏོར་རྣམས་བཤམས་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། ལན་གསུམ། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་བརྒྱད་ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་རྒྱས་པར་སྤེལ། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃཿ སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ནས། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་ཚོགས། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྒྱུད་སྡེ་དྲེགས་པའི་ཚོགས། །གནས་གཏེར་སྲུང་མ་དཀར་ཕྱོགས་གཞི་བདག་སོགས། །འདིར་གཤེགས་རང་རང་མཚམས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས། །སྐུ་གླུད་གསེར་སྐྱེམ་མཆོད་གཏོར་རོ་བརྒྱ་ལྡན། །རྨད་བྱུང་ག་ཎ་ཙཀྐྲའི་ཐབས་ཤེས་རྫས། །འདོད་ཡོན་དྲུག་གི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བ་རྣམས། །ནམ་མཁའི་མཐར་ཁྱབ་ཀུན་བཟང་རོལ་པའི་རྒྱན། །ཟག་མེད་དབང་པོ་དྲུག་ལ་དགྱེས་རྒུར་སྟོབས། །ཐུགས་དམ་བསྐངས་ཤིང་འགལ་འཁྲུལ་ཉམས་ཆགས་བཤགས། །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་དམ་ལྡན་ཡོན་མཆོད་རྣམས། །སྣང་སྲིད་སྡེ་བརྒྱད་ཟ་ཁ་ཟུག་པ་དང་། །བན་བོན་སྔགས་པའི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་ཡི། །བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་གནོད་པ་ཕྱིར་ལ་བཟློག །ལྟ་ལོག་ཀླ་ཀློས་དམོད་རྫས་འཁྲུལ་འཁོར་བཟློག །ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་དམ་པ་དང་། །རྡོ་རྗེའི་རིག་འཛིན་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་ལ། །འཇིག་རྟེན་འདས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་ཚུལ་སྟོན་པའི། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མའི་དར་ཐག་བསྡུས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་པར། །སྐྱེ་འཆིའི་རྟོག་པ་སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་སུ་བསྟིམ། །ཤ་ཁྲག་དྲོད་དབུགས་ཉམ་པ་སོར་ཆུད་ཅིང་། །རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་སྟོབས་རྣམས་རབ་རྒྱས་ཤིང་། །ཕྱི་ནང་གསང་འབྱུང་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་རྫོགས། །འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་རྩ་རབ་གྲུབ་ནས། །འགྱུར་མེད་རྟག་པའི་སྐུ་མཆོག་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལཱི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་དྷཱ་ཀ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱཽ་ཧཱུྃ་ཨ་ཡ་མ་དུ་རུ་ཙ་ཤ་ན་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དང་སྣང་སྲིད་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་སུན་ཁ་དང་བྱད་གདོན་རྦད་གཏོང་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་བཟློག་པར་གྱུར་ཅིག །མེད་པར་གྱུར་ཅིག །ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །བྷྱཽ་བྷྱཽ་བཟློག་བཟློག །ཅེས་བརྗོད་ཚོགས་གཏོར་གསེར་སྐྱེམ་མཆོད་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་ཤིང་རྟ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་༡པོའི་ཚེས་༢༥ལ་རིག་ངོར་ཤར་བཞིན་བྲིས་པ་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེའི་བར་ཆད་ཞི་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

sun bzlog mdor bsdus bzhugs/__na mo gu ru d+hA ki ni ye/__dpa' bo mkha' 'gro'i sun bzlog bya bar 'dod pas sku glud dang /__dmar gtor lnga tshom gser skyems tshogs gtor rnams bshams la/__ra~M ya~M kha~M/__oM AH_hU~M/__lan gsum/__nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan brgyad kyis byin brlabs rgyas par spel/__oM AH_hU~MHsku gsum zhing khams gnas yul dur khrod nas/__/rdo rje phag mo mkha' 'gro rab 'byams tshogs/__/dpa' bo dpa' mo rgyud sde dregs pa'i tshogs/__/gnas gter srung ma dkar phyogs gzhi bdag sogs/__/'dir gshegs rang rang mtshams pa'i gdan la bzhugs/__/sku glud gser skyem mchod gtor ro brgya ldan/__/rmad byung ga Na tsak+k+ra'i thabs shes rdzas/__/'dod yon drug gi sprin phung 'phro ba rnams/__/nam mkha'i mthar khyab kun bzang rol pa'i rgyan/__/zag med dbang po drug la dgyes rgur stobs/__/thugs dam bskangs shing 'gal 'khrul nyams chags bshags/__/bdag cag dpon slob dam ldan yon mchod rnams/__/snang srid sde brgyad za kha zug pa dang /__/ban bon sngags pa'i bsam sbyor ngan pa yi/__/byad phur rbod gtong gnod pa phyir la bzlog__/lta log kla klos dmod rdzas 'khrul 'khor bzlog__/khyad par bstan pa'i sgron me dam pa dang /__/rdo rje'i rig 'dzin mched dang lcam dral la/__/'jig rten 'das kyang 'jig rten tshul ston pa'i/__/dpa' bo mkha' 'gro'i sun ma'i dar thag bsdus/__/ye shes lnga yi dbyings las ma g.yos par/__/skye 'chi'i rtog pa skye med dbyings su bstim/__/sha khrag drod dbugs nyam pa sor chud cing /__/rtsa rlung thig le'i stobs rnams rab rgyas shing /__/phyi nang gsang 'byung ye shes lnga ru rdzogs/__/'chi med rdo rje'i srog rtsa rab grub nas/__/'gyur med rtag pa'i sku mchog 'grub par mdzod/__/oM ba~M badz+ra b+hA rA hi kro d+hI kA lI ha ri ni sa a be sha ya d+hA ka d+hA ki nI ru lu ru lu hU~M b+h+yau hU~M a ya ma du ru tsa sha na dpa' bo mkha' 'gro dang snang srid lha srin sde brgyad kyi sun kha dang byad gdon rbad gtong gi gnod pa thams cad phyir bzlog par gyur cig__/med par gyur cig__/zhi bar gyur cig__/b+h+yau b+h+yau bzlog bzlog__/ces brjod tshogs gtor gser skyem mchod par bya'o/__/zhes pa'ang pad+ma ye shes rdo rjes shing rta cho 'phrul zla 1po'i tshes 25la rig ngor shar bzhin bris pa bstan dang bstan 'dzin rnams kyi sku tshe'i bar chad zhi ba'i rgyur gyur cig__/mang+ga laM//___//

Footnotes

Other Information