ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ངན་སོང་རང་གྲོལ་གྱི་ཚོགས་བསྡུས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title thugs rje chen po ngan song rang grol gyi tshogs bsdus JKCL-KABUM-05-CA-011.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 5, Text 11, Pages 195 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ་ ('ja' tshon snying po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. thugs rje chen po ngan song rang grol gyi tshogs bsdus. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 5: 195. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo
Cycle ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ངན་སོང་རང་གྲོལ་ (thugs rje chen po ngan song rang grol)
Deity thugs rje chen po
Colophon

།ཅེས་པའང་ལ་ཝ་རི་ཁྲོད་བླ་མའི་གསུང་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།

/ces pa'ang la wa ri khrod bla ma'i gsung ngor chos kyi blo gros pas so/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ངན་སོང་རང་གྲོལ་གྱི་ཚོགས་བསྡུས་བཞུགས། འདིའི་སྒོ་ནས་ཚོགས་གྲངས་གསོག་དགོས་པར་འདོད་ན་རྒྱས་པ་ཚར་གཅིག་གྲུབ་མཚམས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །པདྨ་བྷནྫ་རྒྱ་རེ་ཡངས། །ཚོགས་གཏོར་འདོད་ཡོན་བརྗིད་རེ་ཆེ། །བླ་ན་མེད་པའི་དམ་ཚིག་འདིས། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའི་རྒྱལ། །སྲས་ཡུམ་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་ཡི། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །དབང་པོ་དྲུག་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། །ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་ཉམས་ཆག་བཤགས། །ཕྱི་ནང་བདུད་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ། །ལྷག་ལ་དབང་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱང་། །གཏོར་མའི་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ། །སྔོན་ཚེ་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་བཞིན། །བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛོད། །གཱ་ན་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿཨུཥྩི་ཊ་བྷ་ལིང་ཏ་ཁཱ་ཧི། བརྗོད། དེ་ལྟ་བུའི་གྲངས་བསོགས་བསྡུས་པ་ཚར་དགུ་རེའི་མཚམས་སུ་རྒྱས་པ་ཚར་རེ་ཚོགས་བརྒྱ་ཞིག་ལ་རྒྱས་པ་ཚར་བཅུ་འགྲོ་བར་བྱའོ། །ཅེས་པའང་ལ་ཝ་རི་ཁྲོད་བླ་མའི་གསུང་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ། །། །
[edit]

thugs rje chen po ngan song rang grol gyi tshogs bsdus bzhugs/__'di'i sgo nas tshogs grangs gsog dgos par 'dod na rgyas pa tshar gcig grub mtshams/__oM AHhU~M ha ho hrIHthugs rje chen po'i lha tshogs rnams/__/tshogs la spyan 'dren gshegs su gsol/__/pad+ma b+han+dza rgya re yangs/__/tshogs gtor 'dod yon brjid re che/__/bla na med pa'i dam tshig 'dis/__/thugs rje chen po nam mkha'i rgyal/__/sras yum sprul par bcas pa yi/__/dkyil 'khor lha tshogs thams cad kyi/__/dbang po drug la mchod pa 'bul/__/thugs dam bskang zhing nyams chag bshags/__/phyi nang bdud tshogs dbyings su sgrol/__/mchog thun dngos grub ma lus stsol/__/lhag la dbang ba'i tshogs rnams kyang /__/gtor ma'i mchod pa 'di bzhes la/__/sngon tshe khas blangs dam bcas bzhin/__/bcol pa'i phrin las sgrub par mdzod/__/gA na tsakra pU dza hoHuSh+tsi Ta b+ha ling ta khA hi/__brjod/__de lta bu'i grangs bsogs bsdus pa tshar dgu re'i mtshams su rgyas pa tshar re tshogs brgya zhig la rgyas pa tshar bcu 'gro bar bya'o/__/ces pa'ang la wa ri khrod bla ma'i gsung ngor chos kyi blo gros pas so/__//__/

Footnotes

Other Information