JKCL-KABUM-06-CHA-008

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུའི་རྩ་བའི་ལས་བྱང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཁམས་གསུམ་གདུག་པ་ཡོངས་སྒྲོལ།
Wylie title rdo rje phur pa gnyags lugs kyi yi dam khro bo rdo rje gzhon nu'i bskyed rim srid pa phur bu'i rtsa ba'i las byang bklags chog tu bkod pa khams gsum gdug pa yongs sgrol JKCL-KABUM-06-CHA-008.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 6, Text 8, Pages 61-110 (Folios 1a1 to 25b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rdo rje phur pa gnyags lugs kyi yi dam khro bo rdo rje gzhon nu'i bskyed rim srid pa phur bu'i rtsa ba'i las byang bklags chog tu bkod pa khams gsum gdug pa yongs sgrol. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 6: 61-110. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Activity Manual - las byang
Deity rdo rje phur pa
Colophon

།ཅེས་པའང་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་གར་དབང་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཐུགས་གཏེར་པད་འབྱུང་བི་མ་གཉགས་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་གཅིག་དྲིལ་ཡང་ཕུར་གཅིག་མའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བྲིས་ཞེས་གཏེར་ཆེན་བླ་མས་བཀའ་ཡི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཐོབ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་མཉན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དང་། ནང་ཆེན་བིས་རི་བླ་ཆུང་སྤྲུལ་སྐུ་འཇམ་དབྱངས་མཐུ་སྟོབས་དཔལ་འབར་བཅས་ནས་གསུང་གིས་བསྐུལ་མས་མཚམས་སྦྱར། ཟབ་ཆོས་འདིའི་ཐོག་མའི་སྣོད་ལྡན་དུ་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ་ཅིང་མཁྱེན་བརྩེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱེད་པོར་སྨོན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཕྲིན་ལས་འདུས་པ་རྩལ་གྱིས་རྗེ་ཉིད་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་རིམ་བཞིན་ཤིང་རྟ་ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་ནས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པས། བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་མཆོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྟན་ཅིང་། རང་གཞན་ཐམས་ཅད་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །།། མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'ang kun gzigs mchog sprul rin po che pad+ma gar dbang 'od gsal mdo sngags gling pa'i thugs gter pad 'byung bi ma gnyags chen rnams kyi thugs dam gcig dril yang phur gcig ma'i las byang bklag chog tu bris zhes gter chen bla mas bka' yi rjes su gnang ba thob pa dang /__sangs rgyas mnyan sprul rin po che karma bshad sgrub bstan pa'i nyi ma dang /__nang chen bis ri bla chung sprul sku 'jam dbyangs mthu stobs dpal 'bar bcas nas gsung gis bskul mas mtshams sbyar/__zab chos 'di'i thog ma'i snod ldan du dbugs dbyung thob cing mkhyen brtse'i phrin las kyi byed por smon pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros phrin las 'dus pa rtsal gyis rje nyid la bka' 'dri zhus rim bzhin shing rta tha skar zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcur bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal nas bklag chog tu bsdebs pas/__bstan 'dzin skyes mchog rnams zhabs pad bstan cing /__rang gzhan thams cad bdud bzhi'i g.yul las rnam par rgyal ba'i rgyur gyur cig__///__mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུའི་རྩ་བའི་ལས་བྱང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཁམས་གསུམ་གདུག་པ་ཡོངས་སྒྲོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། བླ་མ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཉམ་ཉིད་དབྱིངས་ལས་ཐུགས་རྗེའི་ཁྲོ་གཏུམ་ཁྲོས་པའི་གར། །རྒྱལ་ཀུན་ཕྲིན་ལས་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་འབར་བའི་མཚན། ཁམས་གསུམ་ཡོངས་སྒྲོལ་སྣང་སྲིད་རྒྱས་འདེབས་ཀཱི་ལ་ཡ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་འབྲལ་མེད་མཆོད། །རིག་མཆོག་འབུམ་སྡེའི་ཟབ་མོའི་ཆུ་གཏེར་ངོགས། །བཀའ་གཏེར་གདེངས་ཅན་དབྱིག་གིས་གཏམས་པ་ཡི། །དོན་གཉིས་འདོད་རྒུའི་གཏེར་འབྱིན་ནོར་བུའི་སྙིང་། །ཅི་དགར་རོལ་པའི་ངོ་མཚར་དེང་དུས་ཤར། །དེ་ཕྱིར་དངོས་གྲུབ་སྒོ་འཕར་འབྱེད་པ་དང་། །བདུད་སྡེའི་རུ་མཚོན་བསྙིལ་ལ་ཟླ་མེད་ཀྱི། །རྡོ་རྗེའི་གསང་ལམ་སྐལ་བཟང་ཀུན་དགའི་བཙས། །གསང་བ་ཟབ་མོའི་ཕྲིན་ལས་དུས་འདིར་དབྱེ། །དེ་ལ་འདིར་ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་རྩ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ལ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་སྦྱོར་བ་ལ། བཤམས་བཀོད་གཏོར་འབུལ་སྐྱབས་སེམས་བདུན། བགེགས་བསྐྲད་མཚམས་གཅོད་བརྡ་སྒོ་ཕྱག །བཤགས་པ་བྱིན་འབེབས་མཆོད་བརླབ་བོ། །ཞེས་པ་ལྟར་བཅུ་གསུམ་ལས། དང་པོ་བཤམས་བཀོད་ནི། ཕྱག་བདར་དང་ལྡན་པའི་གནས་ཁང་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པའི་གུང་དུ་དམ་ཚིག་གི་རྟེན་སྐུའམ། ཞལ་ཐང་བཀྲམ་པའི་སྤྱན་སྔར་བསྙེན་སྒྲུབ་སྐབས་ལྕགས་སམ་དྲག་པོའི་ཤིང་གི་ཕུར་པ་མགུལ་དུ་ཡུངས་ཀར་གྱི་ཐུམ་དང་ལྡན་པ་རྫས་གསུམ་གྱིས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ལ་བྷནྡྷའམ་ལྕགས་ཧོམ་དུ་བཙུགས་པ་རས་བྲིས་སམ། ཚོམ་བུ་ལྷ་གྲངས་ཀྱི་སྟེང་དུ་བཀོད། བསྡུ་ན་རྟེན་གཏོར། སྨན་རཀ་ཞི་དྲག་གི་མཆོད་པ། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ། ཚོགས་དང་ཆད་བརྟན་རྣམས་དང་། དཀར་བགེགས་ཀྱི་གཏོར་མ་སོགས་དང་། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་རོལ་མོའི་རིགས་བྱེད། ལས་ཕུར་སོགས་བཀོད་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་གཏོར་འབུལ་ནི། ཐོག་མར་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་བརྒྱུད་འདེབས་ཟུར་གསལ་ལྟར་བྱས་རྗེས། བསང་ཆུ་བྱིན་རླབས་དགོས་ན། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བསང་ཆུའི་སྟེང་དུ་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཁྲོ་རྒྱལ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་ལྗང་ནག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་རང་སྣང་གི་ཡུམ་དང་བཅས་པའི་སྐུར་གྱུར། རྡོ་རྗེ་རྩེ་གཅིག་པའི་ཕྱག་རྒྱས་རེག་པའི་ཚུལ་གྱིས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཚིནྡྷ་ཚིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླ། ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་ཆུའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་གྱུར། སྔར་སྨོས་དཀར་གཏོར་དང་གསེར་སྐྱེམས་བཤམས་པར་བསང་ཆུས་བྲན། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་སྦྱངས། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་གིས་རླབས། བྷཱུ་མི་པཱ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་བདག་བརྟན་མ་སོགས་སྤྱན་དྲངས། བྷཱུ་མི་པཱ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས། ལན་གསུམ། ཧཱུྃ༔ གང་ཞིག་དཀར་པོའི་ཕྱོགས་འཛིན་ཅིང་༔ འཛམ་གླིང་ས་ལ་དབང་བྱེད་ཀུན༔ བདག་གིས་གནས་འདིར་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས༔ ཀོ་ལོང་ཕྲག་དོག་མ་མཛད་པར༔ བརྔན་དུ་གཏོར་མ་གསེར་སྐྱེམས་འབུལ༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་ས་འདི་སྩོལ༔ བཅོལ་བའི་ལས་ཀུན་སྒྲུབ་པར་མཛོད༔ བྷཱུ་མི་པཱ་ཏི་གཙྪས་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་དང་ཆབ་ཅིག་གཏོར་མ་ཕྱི་རོལ་དུ་འབུལ། །གསུམ་པ་སྐྱབས་འགྲོ་ནི། རང་གི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བླ་མ་རིག་འཛིན་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་འཁོར་ལོར་སད་པར་གྱུར། ན་མོ༔ བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་དེང་ནས་བཟུང་༔ བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར༔ སྐྱབས་ཀྱི་དམ་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ༔ མི་ཕྱེད་དད་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། བཞི་པ་སེམས་བསྐྱེད་ནི། མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སྲིད་པའི་རྩ་བ་བདུད་བཞི་བཅོམ༔ བར་ཆད་གདོན་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ། ལྔ་པ་ཚོགས་བསག་པ་ནི། ཧོཿབདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ༔ དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ མཆོག་གསུམ་བསྟེན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ༔ གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་བགེགས༔ ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི༔ ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས༔ མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ དག་པའི་མཐའ་བཞི་དྲི་མ་མེད༔ རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་དཔའ་ལ༔ དགོས་པ་གསུམ་གྱིས་ལུས་འབུལ་ལོ༔ ཚེ་རབས་བགྲང་བའི་ལས་རྣམས་ཀུན༔ བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ ལན་གསུམ། སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་ཤོག །བདེ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང་། །ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག །ཅེས་བརྗོད་མཐར། བཛྲ་མུཿཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། དྲུག་པ་བགེགས་བསྐྲད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ངང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཆོས་དབྱིངས་ལས༔ འབར་བའི་ཁྲོ་བོ་མི་བཟད་པ༔ དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡི༔ སྐུ་ཡི་དབྱིག་ཏུ་བདག་བསྐྱེད་དོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་རང་ཉིད་གཉུག་མའི་ལྷ་ཡི་ང་རྒྱལ་བཟུང་སྟེ་བགེགས་གཏོར། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། སརྦ་བིགྷྣཱན་ཨ་ཀཪྵ་ཡ་ཛཿས་ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱས་བཀུག །སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་སོགས། གྲཱྀཧྞེ་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ཏེ། བཀའ་བསྒོ་བ་ནི། ཧཱུྃཿགསང་བ་བླ་མེད་ལམ་སྒྲུབ་པའི༔ རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཉན་པོ་འདིར༔ འདུ་བའི་ལྷ་ནི་མ་གཏོགས་པ༔ དམ་མེད་བདུད་རིགས་ནག་པོའི་ཕྱོགས༔ བལྟ་ཞིང་ཉན་པའི་དབང་མེད་པས༔ བྱིན་པའི་གཏོར་མ་འདི་ཁྱེར་ལ༔ རང་རང་གནས་སུ་བདེ་བར་དེངས༔ གལ་ཏེ་མི་འགྲོ་འདུག་གྱུར་ན༔ ང་ནི་འཇིགས་བྱེད་རྡོ་རྗེ་ཅན༔ བཀའ་ལས་འདའ་བའི་སྡིག་ཅན་རྣམས༔ རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་མཚོན་ཆེན་པོས༔ ཕྱེ་མར་འཐག་པ་གདོན་མི་ཟ༔ ཧཱུྃ་བཞིའི་སྔགས་བརྗོད་ལ་གུ་གུལ་བདུག །ཡུངས་ཐུན་གྱིས་གཟིར། རོལ་མོ་དྲག་ཏུ་འཁྲོལ་བས་ནག་ཕྱོགས་རྣམས་རྒྱང་རིང་དུ་བསྐྲད་ལ། བདུན་པ་མཚམས་གཅོད་ནི། ཧཱུྃ༔ མི་ཤིགས་མཚོན་ཆའི་གུར་དང་ས་གཞི་ལ༔ དམར་ནག་དམར་སྨུག་མེ་ཡི་འདུ་འཕྲོ་འཁྱིལ༔ ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་བཅུ་ཡང་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ནང་ན་བཞུགས༔ མཚམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་ཕུར་བུ་འབར་བའི་སྤྲིན་འཕྲོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བདུད་བགེགས་ལོག་པར་འདྲེན་པ་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད། སླར་འདུས་ཏེ་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་གཏམས་ནས་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སྲུང་བའི་མཚམས་བཅད་པར་བསམ་མོ། །བརྒྱད་པ་བརྡ་སྒོ་དབྱེ་བ་ནི། གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་དག་སྟེ་གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བཀྲ་གསལ་ལེར་མཇལ་བར་མཚོན་ཕྱིར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོ་བཞི་ཤག་གིས་ཕྱེ་བར་མོས་ལ། ཧཱུྃ༔ སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ཆོས་སོ་ཅོག༔ ཀུན་ཀྱང་དག་པ་ལྷའི་གྲོང་ཁྱེར༔ མ་བཅོས་དོན་གྱི་ལྷ་མཆོག་ལ༔ ཚད་མེད་སྒོ་བཞི་དབྱེ་བས་འཇུག༔ བྷྲཱུྃ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ དགུ་པ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་དང་བཅས་པ་གདོད་ནས་མཉམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དག་པ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་མ་བཅོས་གཤིས་ལུགས་ཟབ་མོའི་རང་ངོ་རང་གིས་རིག་སྟེ་རང་ཞལ་མཇལ་བའི་ལྟ་བའི་ངང་བསྐྱང་བ་ལ་བརྡ་དང་ཐ་སྙད་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཧོཿལྷ་དང་རང་སེམས་བཟང་ངན་བྲལ༔ གཉིས་མེད་རང་སྣང་སྤྱི་དཔལ་ཆེ༔ ཨེ་མ་ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་བ༔ རྡོ་རྗེའི་ལྟ་བའི་ཕྱག་གིས་འདུད༔ ཨ་ལ་ལ་ཧོཿཞེས྄༷་ང྄ོ༷་ཕབ྄༷་པའ྄ི༷་ཚུལ྄༷་གྱིས྄༷། ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿས་བཏུད་པ་ལ། པྲ་ཏིཙྪ་ཧོཿཞེས་ལན་དུ་དངོས་གྲུབ་སྩལ་བར་བསམ། བཅུ་པ་བཤགས་པ་ནི། བཤགས་ཡུལ་ལྷའི་འཁོར་ལོ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པའི་སྤྱན་སྔར་སྡིག་ལྟུང་རྟོག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གེགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་འགྱོད་ཚངས་སྨྲེ་སྔགས་ཀྱི་གདུང་བས་བཤགས་པ་འབུལ་བར་མོས་ལ། ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་གདོད་ནས་དག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་རྣམས༔ ཐུགས་རྗེ་བརྩེ་བས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ ཡེ་ནས་མ་རིག་འཁྲུལ་པས་བསྒྲིབས་པ་ཡི༔ རྣམ་རྟོག་ཀུན་བཏགས་བློ་ཡིས་སྒྲོ་བཏགས་པས༔ རང་རིག་ཡེ་ཤེས་དོན་ལ་རྨོངས་པ་ཡིས༔ བསྲུང་མཚམས་མེད་པའི་དམ་ལས་འགལ་བ་དང་༔ བླ་མར་སྨོད་ཅིང་ཡི་དམ་སྤོང་བ་དང་༔ བསྙེན་སྒྲུབ་འཛབ་བཟླས་ཚད་དུ་མ་བསྐྱལ་བ༔ ཏིང་འཛིན་ལྟ་བ་ཀློང་དུ་མ་གྱུར་ཞིང་༔ གསང་བཅུ་གཞན་ལ་བསྒྲགས་སོགས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ གཞན་ཡང་མི་སྤང་དང་དུ་བླང་བྱ་དང་༔ སྤྱད་པར་བྱ་དང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་༔ ཤེས་བྱ་ལྔ་སོགས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡི༔ དམ་ལས་འགལ་བར་གྱུར་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ཉ་སྟོང་དུས་བཞིའི་མཆོད་པ་ཆག་པ་དང་༔ སྡིག་ཅན་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བྱམས་བྱས་ཤིང་༔ མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ལ་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་ཆག༔ སྦྱོར་སྒྲོལ་མཆོད་པ་དུས་ལས་གཡེལ་བ་རྣམས༔ རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་དང་འགལ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ གཞན་ཡང་སྦོམ་པོ་ཡན་ལག་ཕྲ་ཞིབ་ཀྱི༔ དམ་ཚིག་བྱེ་བ་ས་ཡ་གྲངས་མེད་པ༔ དེ་ལས་འགལ་བར་གྱུར་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ འགྱོད་ཚངས་གདུང་བའི་སྨྲེ་སྔགས་འདི་འདོན་པས༔ རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་རས་ཀྱིས༔ ཡུད་ཙམ་གཟིགས་ཏེ་ཐུགས་རྗེས་བཟོད་བཞེས་གསོལ༔ ཚངས་པར་སྩལ་ནས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི༔ དངོས་གྲུབ་དཀའ་བ་མེད་པར་འགྲུབ་པ་དང་༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པ་མཐར་བགྱིད་ཅིང་༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྒྱལ་ས་ཟིན་པར་ཤོག༔ སྤྲོ་ན་བདེ་གཤེགས་སྤྱི་བཤགས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ། བཅུ་གཅིག་པ་བྱིན་འབེབས་ནི། བླ་མ་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡབ་ཡུམ་བདེ་བར་རོལ་པའི་སྐུ་ཡི་གནས་ནས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ངོ་བོ་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་ཆར་བབས་པས་སྒོ་གསུམ་གྱི་དྲི་མ་དག་ཅིང་བདག་གནས་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཟབ་མོའི་དངོས་གྲུབ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་དམིགས་པ་དང་བཅས། དབྱངས་དང་རོལ་མོའི་བརྡས་བསྐུལ། སྤོས་དང་གཡབ་དར་བཤུག་གླུ་བཅས་པས། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་རིག་འཛིན་རྣམས༔ སྲིད་པ་ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ སྔོན་གྱི་ཞལ་བཞེས་མ་བསྙེལ་བར༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས༔ འཁོར་བ་རྡོ་རྗེར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པའི་གར་དང་བཅས༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ བྲན་དང་བཀའ་ཉན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ ཁྱོད་ཀྱི་དམ་ཚིག་དུས་ལ་བབ༔ སྔོན་ཚེ་ཁས་བླང་དམ་བཅས་བཞིན༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྐུ་ཡི་གར་སྟབས་སྣ་ཚོགས་བསྒྱུར༔ རྡོ་རྗེའི་གླུ་བྲོ་གར་དང་བཅས༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ༴གསུང་ནི་སྔགས་སྒྲ་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོག༔ རྒོད་གཤེ་དྲག་ཤུལ་རོལ་པ་ཡིས༔ ས་གསུམ་འཇིགས་པའི་ང་རོ་བཅས༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ༴ཐུགས་ནི་ཡེ་ཤེས་རྔམ་པའི་དཔལ༔ སྙིང་རྗེ་ཞི་དང་ཁྲོ་བོ་ཡི༔ རིག་རྩལ་དགོངས་པའི་གདེངས་དང་བཅས༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་བསྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་མ་ལུས་པའི༔ དངོས་གྲུབ་དམ་པ་སྩལ་ཏུ་གསོལ༔ གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བཻ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨ་ཨཱཿ ཧྲིཾ་ཧྲིཾ༔ ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ བཅུ་གཉིས་པ་ཕུར་པ་བྱིན་རླབས་ནི། སྒྲུབ་ཆེན་དང་གཏོར་བཟློག་སོགས་ཀྱི་སྐབས། ལས་ཕུར་གུ་གུལ་གྱི་བདུག་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སུ་རུ་སུ་རུ་ཨ་དྷི་ཏིཥྛ་རྨུགས་རྨུགས་ཧ་ལ་ཧ་ལ་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཙིཏྟ་མྱོགས་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཡུངས་ཀར་གྱིས་བྲབ་ཅིང་། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་གུ་ཏ་ལ་མ་གུ་ཏ་ལ་པྲ་ཏ་ལ་པྲ་ཏ་ལ་ཤཾ་ཏ་ར་ཙ་ཧཱུྃ་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དུག་ཁྲག་བྱུག་ཅིང་། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་རཀྴ་རཀྴ་དགྲ་བགེགས་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཕུར་པ་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨེ་ལས་ཕུར་གདན་གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་འབར་བའི་དབུས་སུ་པད་ཉི་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་གདན་ལ་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧཱུྃ་འཕྲོས། ཧཱུྃ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཧཱུྃ༔ ཕུར་བུ་དཔལ་ཆེན་པོ་སྒྲོལ་བྱེད་ཡཀྴ་ཀྲོ་དྷ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག །སྐུ་སྨད་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་པ་ཟུར་གསུམ་རྣོ་དཔལ་ངར་དང་ལྡན་པ། མགར་གྱི་སོལ་མལ་ནས་བཏོན་པ་ལྟ་བུ་མེ་ཡི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ་བ། སྤྱི་བོར་དཔལ་ཆེན་པོ། རྒྱ་མདུད་གོང་མ་ལ་ཁྲོ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ། འཆང་ཟུངས་ཟ་གསོད་ཉི་ཤུ། རྒྱ་མདུད་འོག་མ་སྒོ་སྲུང་། དབལ་གསུམ་དམ་ཅན་སྲུང་མ་དང་བཅས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཏིཔྟ་ཙཀྲ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བརྗོད་ལ་ཕུར་གདན་སྟེང་དུ་བཀོད། བཅུ་གསུམ་པ་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྣང་སྲིད་བདེ་ཆེན་རོལ་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ཁྱབ་བརྡལ་སྤྲིན༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པ་བསམ་ཡས་གཏེར༔ རང་བྱུང་རང་ཤར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་པཱུ་ཛ་ཧོཿཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛསྥ་ར་ཎ་ཁཾ༔ ཞེས་ཕྱི་མཆོད་དང་། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྨ་ཤ་ན་རུ་དྲ་བྷོ་གཿརཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་རཱ་སྤར་ཤེ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ ཞེས་ནང་མཆོད་དྲག་པོའི་ཉེར་སྤྱོད་དང་། ཧཱུྃཿརླུང་མེ་ཐོད་པའི་སྒྱེད་པུ་གསུམ་གྱི་སྟེང་༔ དབྱིངས་ཀྱི་བྷནྡྷར་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ༔ ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔ་དབྱེར་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་སྨན་གྱི་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱི་ཨཱ༔ མཱུྃ་ལཱྃ་མཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་སྨན། ཧཱུྃ༔ ལྕང་ལོར་བཅས་པའི་དུང་ཆེན་སྣོད་ཡངས་སུ༔ ཁམས་གསུམ་གདུག་པ་བསྒྲལ་བའི་ཁྲག་མཚོར་བསྐྱིལ༔ གི་རྟིའི་མཁའ་ནས་ཡེ་ཤེས་བདེ་བའི་རྒྱུན༔ མི་ཕྱེད་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ལྦུ་ཕྲེང་གཡོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་མ་ཧཱ་ཀ་པཱ་ལ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་མཎྜ་ལ་ཧྲཱིཿཋ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་རཀྟ། ཧཱུྃ༔ གཏོར་སྣོད་རིན་ཆེན་བྷཉྫ་སྟོང་གསུམ་ཁྱབ༔ གཏོར་མའི་ངོ་བོ་བླ་མེད་དམ་ཚིག་རྫས༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡིས་རབ་བརྒྱན་པ༔ ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་སྐོང་མཆོད་པའི་ལྷུན་པོར་སྤུངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་སརྦ་ཀཱ་མ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་རྣམས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁྃ་གིས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། ཏིང་འཛིན་གསུམ་རྟེན་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ། །བསྐྱེད་ཅིང་སྤྱན་དྲངས་བསྟིམས་ཕྱག་བྱ། །མཆོད་བསྟོད་བཟླས་པ་རྣམ་པ་དགུ། །ཞེས་པའི་དང་པོ་ལའང་། དེ་ཏིང་ཀུན་སྣང་རྒྱུའི་ཏིང་འཛིན། ཞེས་པའི་དང་པོ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པའི་སྟོང་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་དངོས་འཛིན་མཚན་མའི་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པས་ཆོས་ཉིད་ངང་གིས་ཁྲོས་པའོ། །དེ་ཉིད་གཏེར་ཚིག་གིས་གསལ་འདེབས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པས་ཞེ་སྡང་གཅོད༔ ཆོས་ཉིད་ངང་གིས་དག་པའི་ཀློང་༔ གཟུང་འཛིན་མཚན་མ་མི་གནས་པ༔ རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་གསུམ་ལ༔ ཨོཾ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་ཧོ༔ གཉིས་པ་ཀུན་སྣང་ནི། སྟོང་ཉིད་མངོན་གྱུར་གྱི་ཡེ་ཤེས་དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་ཟུང་དུ་འཇུག་པས་སྲིད་པའི་རྩ་བ་གཟུང་འཛིན་རྩད་ནས་གཅོད་པའི་སྙིང་རྗེ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་ཤར་བའོ། །སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་མཚོན་ཆ་ནི༔ སྲིད་པའི་རྩ་བ་གཅོད་བྱེད་པའི༔ ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ཀྱིས་ཁྲོ་བ་ལས༔ སྡུག་བསྔལ་འཇོམས་པའི་ཏིང་འཛིན་བསྒོམ༔ ཨཱཿ མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀ་ཧོཿགསུམ་པ་རྒྱུའི་ཏིང་འཛིན་ནི། འཁོར་འདས་ཀྱི་སྲོག་མཚོན་བྱེད་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ངོ་བོ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་ཐིག་ལེའི་རྣམ་པར་འདྲིལ་བའོ། །སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ཁམས་གནས་པའི༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་སྲོག་གི་གོ༔ རང་བྱུང་ཡི་གེ་འདུས་མ་བྱས༔ ཧཱུྃ་ཆེན་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར༔ ཧཱུྃ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཧོཿགཉིས་པ་རྟེན་འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་གཞལ་ཡས་ཁང་བཅས་གསལ་གདབ་པ་ནི། ས་བོན་རྣམས་ཆད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཕྱི་ལྟར་འབྱུང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར། ནང་དུ་ཕུང་པོ་ལྔ། གསང་བ་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ། རྣམ་པར་དག་པའི་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན་གྱི་འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ་གནས་གསལ་བ་ནི། རྒྱུ་ཡི་ཧཱུྃ་ལས་ཨེ་ཡྃ་སུྃ་དང་ར༔ ཀེཾ་རྃ་ཆད་པ་འོག་གཞི་ནི༔ ཆོས་འབྱུང་དབྱིངས་དང་མཉམ་པའི་དབུས༔ རླུང་མེ་ཤ་ཆེན་ས་གཞི་བརྡལ༔ ཁྲག་མཚོ་ཀེཾ་རུས་རི་རབ་སྟེང་༔ ཁོར་ཡུག་དྲག་པོའི་མེ་རླུང་ཚོགས༔ ཀུན་ཏུ་འབར་ཞིང་འཚུབ་མ་འཁྱིལ༔ མ་ཧཱ་ཛྭ་ལ་རྃ༔ མེ་ཀློང་བྷྲཱུྃ་ཡིག་ལྔ་ལྡན་ཆད༔ ཡོངས་གྱུར་པད་ཉི་རྒྱ་གྲམ་སྟེང་༔ ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ རང་བྱུང་དུར་ཁྲོད་བཀོད་པ་ཅན༔ ཕྱི་ནི་རྩིག་པ་ཁ་དོག་ལྔ༔ ནང་དུ་སྐམ་རློན་རྙིང་པའི་མགོ༔ གནམ་ལྕགས་གཟེར་བཏབ་རཀྟས་སྦྱར༔ རིན་ཆེན་ཕ་གུ་དྲྭ་བ་ཕྱེད༔ ཆུ་སྲིན་རྔམ་པའི་ཁ་ལས་དཔྱང་༔ ཤར་བུ་མདའ་ཡབ་པུ་ཤུ་དང་༔ གཟའ་དང་ལྷ་ཀླུ་ཀ་གདུང་ཕྱམ༔ རྒྱུ་སྐར་དྲལ་གཟེབ་ཞིང་གི་ཐོག༔ ལྷ་ཆེན་ཐོད་པ་དབུས་ཕྱུར་བུ༔ མ་ཧཱ་རུ་དྲའི་ཙིཏྟའི་ཏོག༔ ཡེ་ཤེས་ཟེར་འཕྲོ་འོད་ཕུང་འཁྱིལ༔ རོ་སྐྲའི་རྔ་ཡབ་ཞིང་གི་འཕན༔ གཅན་གཟན་ལྤགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་གདུགས༔ ཕྱི་ནང་སྒོ་བཞི་རྟ་བབ་བརྒྱད༔ ཆོས་འཁོར་རི་དྭགས་གདུགས་ཏོག་མཛེས༔ དལ་དབུས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ་དང་༔ ལྟེ་བ་ཟླུམ་པོ་ཨེ་ཡིས་མཚན༔ ཟླ་གམ་གསུམ་ལ་ཁྲག་མཚོ་འཁྱིལ༔ བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤདྡྷེ་ཛྙཱ་ན་ཀྲོ་དྷ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ༔ དེའི་ནང་དུ་ལྷ་གནས་སོ་སོར་གདན་གསལ་གདབ་པ་ནི། གཞལ་ཡས་དབུས་སུ་རྡོ་རྗེ་ཡི༔ བྲག་ཆེན་པད་ཉི་ལྷ་ཆེན་པོ༔ ཁྱོ་ཤུག་ཟླ་གམ་གསུམ་གྱི་སྟེང་༔ པད་ཉི་དགྲ་བགེགས་དྲག་པོ་ཡི༔ འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཅུ་རེ་རེ་བཞིན༔ ཕྱོགས་སྐྱོང་ཕོ་མོ་པད་ཉི་དང་༔ སྒོ་བཞིར་ཞིང་སྐྱོང་གདན་བཅས་གསལ༔ མ་སཱུཪྻ་མཎྜ་ལ༔ ཨ་ཙཎྜ་མཎྜ་ལ༔ པྃ་པདྨ་མཎྜ་ལ༔ གསུམ་པ་བརྟེན་པ་ལྷའི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པའི་དང་པོ་ཆོས་སྐུའི་ངོ་བོ་བདག་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ་པ་ནི། ས་བོན་རྒྱུ་ཡི་ཧཱུྃ་ཡིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཆོས་སྐུའི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ། ལོངས་སྐུ་བདུད་འདུལ་ཁྲོ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་ཁྲ་ཐབས་བཅས། སྤྲུལ་སྐུ་སྲས་མཆོག་སྒོ་མ་བཀའ་སྡོད་དང་བཅས་པ་རིགས་ལྔའི་ཡེ་ཤེས་སྟོབས་དང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པས་དུག་ལྔ་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་འཇོམས་ཤིང་ཚད་མེད་དང་བསྡུ་དངོས་བཞི་ཡིས་སྲིད་ཞིའི་མཐའ་ལས་སྒྲོལ་ཏེ་བདེན་དོན་གནས་སུ་དག་པའི་བརྟེན་པ་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོ་རྣམས་བསྒོམ་ལ། ཧཱུྃ༔ དབུས་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་ལྟེ་བ་རུ༔ རང་རིག་ཧཱུྃ་བབ་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ སྤྲོ་བསྡུས་འོད་ཀྱིས་དོན་གཉིས་བྱས༔ འོད་ཀྱི་ཕུང་པོ་རྡོ་རྗེར་གྱུར༔ བཛྲ་ཧཱུྃ༔ དེ་ཉིད་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ བདག་ཉིད་མ་བཅོས་རྩ་བའི་ལྷ༔ རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྤྱི་དཔལ་ཀརྨ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ནི༔ མཐིང་ནག་དབུ་དགུ་ཕྱག་བཅོ་བརྒྱད༔ རྩ་ཞལ་སྲིན་པོ་ཁྲོས་པའི་ཞལ༔ གཡས་པ་དཀར་བ་ཀུ་མུད་ཏ༔ གཡོན་པ་དམར་ནག་ཨམ་གཙིགས་བསྡམས༔ དེ་སྟེང་ཞལ་གསུམ་ལྗང་སེར་ནག༔ སྟེང་གི་ཞལ་གསུམ་སྨུག་མཐིང་དམར༔ ཁམ་ནག་རལ་པ་གྱེན་དུ་བརྫེས༔ སྤྱི་གཙུག་རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་པའི་ཏོག༔ ར་གདེང་ཟར་བུ་སྦྲུལ་གྱིས་བཅིངས༔ ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡིས་དབུ་ལ་བརྒྱན༔ ཞལ་བགྲད་མཆེ་གཙིགས་ལྗགས་བརྐྱང་བསྒྲིལ༔ ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕེཾ་གྱི་སྒྲ་དྲག་སྒྲོག༔ ཁྲོ་གཉེར་ཆུ་རླབས་ལྟ་བུར་འཁྲུག༔ སྨ་ར་སྨིན་མ་མེ་ལྟར་འབར༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་སྤྲིན་བཞིན་གནག༔ གཡས་དགུ་དང་པོས་རྡོ་རྗེ་གདེང་༔ འཁོར་ལོ་དགྲ་སྟྭ་རལ་གྲི་མདུང་༔ ཐོ་བ་ལྕགས་ཀྱུ་གསལ་ཤིང་བསྣམས༔ གཡོན་དགུས་མེ་དཔུང་ཁ་ཊྭཱྃ་ག༔ རི་རབ་ཞགས་པ་བྷནྡྷ་དམར༔ སྡིགས་མཛུབ་མདའ་དང་བདུད་བཞིའི་མགོ༔ ཐ་མའི་ཕྱག་གཉིས་ཕུར་བུ་འདྲིལ༔ དྲག་པོའི་སྟངས་སྟབས་ཕྱོགས་བཅུར་གཡོ༔ འབར་བའི་ཞབས་བཞི་བརྐྱང་བསྐུམ་གྱིས༔ བར་ཆད་བདུད་བཞི་བརྫིས་ཤིང་མནན༔ གླང་ཆེན་ཞིང་ལྤགས་སྟོད་གཡོགས་ཤིང་༔ སྟག་གི་ཤམ་ཐབས་གྲོལ་ཞིང་འཆིང་༔ སྐུ་ལ་རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག༔ མགོ་ཕྲེང་དཔལ་གྱི་ཆས་གོས་རྫོགས༔ རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་གཤོག་པ་གདེང་༔ ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་༔ ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་ཆེན་པོར་གསལ༔ པང་དུ་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་པའི་ཡུམ༔ འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་ཁྲོ་གཏུམ་སྒེག༔ གཅེར་བུ་གཟིག་གི་ཤམ་ཐབས་གསོལ༔ ཐོད་སྐམ་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ ཕྱག་གཉིས་གཡས་པས་ཡབ་མགུལ་འཁྱུད༔ ཨུཏྤལ་མཐེབ་སྲིན་སྦྱར་བས་འཛིན༔ གཡོན་པས་དམར་གྱི་བྷནྡྷ་སྟོབ༔ ནུ་འབུར་བྷ་ག་རྒྱས་པས་སྦྱོར༔ སྐེད་སྐབས་ཕྲ་ལྡེམ་གཡས་པའི་ཞབས༔ ཡབ་ཀྱི་སྐུ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་ལྡེམ༔ གཡོན་པ་བརྐྱངས་ཏེ་དགྲ་བགེགས་བརྫིས༔ འབར་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ གཙོ་བོའི་གཡོན་དུ་སྒྲོལ་བྱེད་ཀྱི༔ ཡུམ་མཆོག་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊཱི་མ༔ ཁྲོ་གཏུམ་སྒེག་པའི་གཟི་བྱིན་གྱིས༔ ཡབ་ལ་ལྟ་ཞིང་ཆགས་པའི་ཚུལ༔ གཡས་པས་གྲི་གུག་ནམ་མཁར་ཕྱར༔ གཡོན་པས་ཙིཏྟ་ཁྲག་འཛག་ཟ༔ གཅེར་བུ་རུས་པའི་རྒྱན་འཆང་བའི༔ གཡེར་ཁའི་སྒྲ་ལས་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས༔ གཉིས་པ་ལོངས་སྐུའི་ངོ་བོ་ཕྱོགས་བཅུ་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲོ་བ་ནི། ཨ་ཧོ་ཨ་ཧོ་ཨ་ཧོ་ཨ་ཧོཿས་མ་ཡ་ཧོཿས་མ་ཡ་སྟྭྃཿཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡ་མི༔ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡ་ཧོཿརྡོ་རྗེ་པདྨ་རྒྱས་མཛད་དེ༔ སྦྱོར་བས་སྐུ་ནི་སྒེག་བཞད་པ༔ པདྨ་བྷཉྫ་མོ་ཀྵ་ཧོཿཞལ་ནས་ཨ་ཧོ་ཧཱུྃ་ཞེས་སྒྲོག༔ རྡོ་རྗེའི་གསུང་མཆོག་རྒོད་གཤེ་རྔམས༔ ཐུགས་ནི་བདེ་བ་ཆེར་འབར་བས༔ སྙིང་རྗེ་རྔམས་དང་ཞི་བར་བཅས༔ སྲུབ་ཅིང་སྲུབ་པའི་སྦྱོར་བའི་སྒྲས༔ སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་རྗེས་ཆགས་བསྐུལ༔ ཞལ་ཞུགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་ཞུ༔ དྭངས་མའི་སེམས་སྤྲིན་ཧཱུྃ་དུ་སྤྲོས༔ ཕྱོགས་བཅུའི་རྩིབས་ལ་བབས་པ་ལས༔ འོད་ཟེར་རྣོན་པོས་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི༔ གདོན་ཚོགས་བཏུལ་ཏེ་ཚུར་འདུས་ལ༔ པད་ཟླ་ཕྱོགས་སྐྱོང་ཕོ་མོའི་སྟེང་༔ ཧཱུྃ་རྣམས་ཡོངས་གྱུར་ཁྲོ་བཅུར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོདྷ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཧཱུྃ༔ གརྫ་གརྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སྟེང་ཕྱོགས་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཧཱུྃ་མཛད་སྔོ་སྐྱ་མཐིང་སེར་དམར༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་དང་པོ་གཉིས༔ རྡོ་རྗེ་དུང་དམར་བར་པ་ཡིས༔ མདའ་གཞུ་འགེངས་ཤིང་རོལ་པའི་ཡུམ༔ སྒྲ་འབྱིན་མ་སྦྱོར་ཕྲ་མེན་ནི༔ ཕག་དང་སྨྲིག་བུའི་མགོ་ཅན་ནོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཤར་ཕྱོགས་དྲི་ཟའི་གདན་སྟེང་དུ༔ རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དཀར་སྔོ་ལྗང་༔ དང་པོས་རྡོ་རྗེ་བྷན་དམར་དཀྲུག༔ བར་པས་འཁོར་ལོ་རྩེ་གསུམ་གདེང་༔ མདའ་སྙེམས་ཡུམ་སྦྱོར་ཕྲ་མེན་མ༔ སྟག་དང་བྱ་རྒོད་མགོ་ཅན་ནོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ནཱི་ལ་དཎྜ་ཧཱུྃ༔ ད་ཧ་ད་ཧ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཤར་ལྷོ་མེ་ལྷའི་གདན་སྟེང་དུ༔ དབྱུག་སྔོན་མཐིང་ནག་དཀར་དམར་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་རྡོ་རྗེ་དུང་ཆེན་ཁྲག༔ མེ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་དབྱུག་ཐོ་ཕྱར༔ རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ་དང་སྦྱོར་བའི༔ ཕྲ་མེན་གཡག་དང་བྱ་རོག་མགོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུྃ༔ པ་ཙ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལྷོ་ཕྱོགས་གཤིན་རྗེའི་གདན་སྟེང་དུ༔ གཤིན་རྗེ་གཤེད་སྔོན་སྔོ་ལྗང་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་རྡོ་རྗེ་ཐོད་པ་དང་༔ དགྲ་སྟྭ་བར་པས་བེ་ཅོན་ཕྱར༔ དུར་ཁྲོད་བདག་མོ་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ ཕྲ་མེན་ཤ་བ་འུག་པའི་མགོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨཱརྱ་ཨ་ཙ་ལ་ཧཱུྃ༔ བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོའི་གདན་སྟེང་དུ༔ མི་གཡོ་མཐིང་ག་ཞལ་དཀར་དམར༔ དང་པོས་རྡོ་རྗེ་ཀ་པཱ་ལ༔ རལ་གྲི་ཞགས་པ་འཕེན་པའི་ཡུམ༔ གཏུན་ཁུང་མ་དང་སྦྱོར་བ་ཡི༔ ཕྲ་མེན་གཟིག་དང་ཁྭ་ཏའི་མགོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧཱུྃ༔ ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ནུབ་ཕྱོགས་ཆུ་ལྷའི་གདན་སྟེང་དུ༔ རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་དཀར་སྔོའི་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་རྡོ་རྗེ་བྷན་དམར་འཛིན༔ ཞགས་པ་སྤུ་གྲི་གདེང་བའི་ཡུམ༔ གཏུམ་མོ་མ་སྦྱོར་རོལ་པ་ཡི༔ ཕྲ་མེན་བྱི་ལ་པུ་ཤུད་མགོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་པ་ར་ཛི་ཏ་ཧཱུྃ༔ ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ནུབ་བྱང་རླུང་ལྷའི་གདན་སྟེང་དུ༔ འདོད་རྒྱལ་དམར་སྐྱ་ཞལ་ལྗང་སེར༔ ཕྱག་དྲུག་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཁྲག་དང་༔ བ་དན་རྔ་ཡབ་འཛིན་པའི་ཡུམ༔ མདའ་སྙེམས་མ་དང་འཁྲིལ་བ་ཡི༔ ཕྲ་མེན་སྤྱང་ཀི་ཁྲ་ཡི་མགོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ༔ ཚིནྡྷ་ཚིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བྱང་ཕྱོགས་གནོད་སྦྱིན་གདན་སྟེང་དུ༔ བདུད་རྩི་འཁྱིལ་ལྗང་སེར་དུད་ཁ༔ རྡོ་རྗེ་དུང་ཁྲག་རྒྱ་གྲམ་དང་༔ དབྱུག་ཐོ་བསྣམས་པའི་ཡུམ་རླུང་འབྱིན༔ ཕྲ་མེན་སེང་གེ་ཕ་ཝཾ་མགོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ༔ བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ བྱང་ཤར་དབང་ལྡན་གདན་སྟེང་དུ༔ ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་སེར་ནག་ཞལ༔ དཀར་ལྗང་རྡོ་རྗེ་དུང་ཆེན་བསྣམས༔ མདའ་གཞུ་འགེངས་པའི་ཡུམ་གསོད་བྱེད༔ ཕྲ་མེན་དྲེད་དང་སྲེ་མོང་མགོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཧཱུྃ༔ སྥོ་ཊ་སྥོ་ཊ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ འོག་ཕྱོགས་ས་བདག་གདན་སྟེང་དུ༔ སྟོབས་ཆེན་དུད་ཁ་ནག་སེར་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་རྡོ་རྗེ་དུང་ཆེན་དང་༔ ཐོ་བ་ཞགས་འཛིན་ཡུམ་སྐྱོང་བྱེད༔ ཕྲ་མེན་དོམ་དང་བྱི་བའི་མགོ༔ ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཀྱང་༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་བཞི་བསྒྲད༔ ཆ་བྱད་གཙོ་མཚུངས་ཐ་མའི་ཕྱག༔ ཕྲིན་ལས་དོན་རྟགས་ཕུར་པ་འདྲིལ༔ དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས༔ བརྐྱང་བསྐུམ་སྲིན་པོའི་སྟངས་སྟབས་འགྱིང་༔ ཡུམ་མཆོག་བདེ་སྦྱོར་གཙོ་མོ་འདྲ༔ ཕྲ་མེན་གཅེར་བུ་སྟངས་སྟབས་ཅན༔ སྟག་གཟིག་ཤམ་ཐབས་འཕྱང་ཞིང་རྒྱུག༔ གཡས་པས་ལྕགས་ཀྱུ་གཡོན་པ་ན༔ ཕུར་བུ་འདྲིལ་ཞིང་བགེགས་ལ་འདེབས༔ མེ་དཔུང་རྔམ་པའི་ཀློང་ན་འགྱིང་༔ ཕྱོགས་བཅུ་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས༔ གསུམ་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཕུར་པ་རྫས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་ལ་ཐུན་མོང་དང་། ཁྱད་པར་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཟླ་གམ་འཁྱིལ་བ་གསུམ་གྱི་སྟེང་༔ གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་མཚམས་ནས༔ ཧཱུྃ་ཡིག་བདུན་ཚན་གསུམ་དུ་འཕྲོས༔ འོད་ཀྱིས་ཁམས་གསུམ་གདུག་ཅན་བསྒྲལ༔ སྣང་སྲིད་ཕུར་བུའི་ད་ལར་རྫོགས༔ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བསྡུས༔ ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ་པས་སྐད་ཅིག་གིས༔ མདུན་དུ་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་མཐིང་༔ གཡས་སུ་སྐུ་ཡི་སྲས་ལྗང་ནག༔ གཡོན་དུ་གསུང་གི་སྲས་དམར་ནག༔ ཀུན་ཀྱང་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཅན༔ གཡས་གཡོན་དཀར་དམར་ཞལ་ནི་བརྗིད༔ དང་པོས་རྡོ་རྗེ་མེ་ཆེན་སྤྲོ༔ བར་བས་དགྲ་སྟྭ་ཁ་ཊྭཱྃ་གདེང་༔ ཐ་མས་ཕུར་བུ་འདྲིལ་བ་ཡི༔ སྐུ་ལ་དུར་ཁྲོད་དཔལ་ཆས་རྫོགས༔ སྐུ་སྨད་འབར་བའི་ཕུར་བུའི་དཔལ༔ གནམ་ལྕགས་མེ་འཁྲུགས་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ༔ ཆུ་སྲིན་ཁ་ནས་ཐོན་པ་ཡི༔ དུག་སྦྲུལ་དོམ་དང་སྡིག་པ་འཕྱོ༔ དགྲ་བགེགས་དཀར་ནག་སྙིང་གི་མཚམས༔ ཕུར་རྩེ་གཟིར་བས་སྲིད་གསུམ་བསྒྲལ༔ མཚོན་མ་རྫས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་རྫོགས༔ དཔལ་ཆེན་གསང་བ་གསུམ་དུ་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཀྵི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ གཉིས་པ་སླར་ཡང་ཕྲིན་ལས་བཞིའི་སྲས་མཆོག་བསྐྱེད་པ་ནི། སླར་ཡང་ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་མཚམས་ནས༔ ཧཱུྃ་སྤྲོས་གཞལ་ཡས་གྲུ་བཞིར་བབས༔ ཤར་ལྷོར་བུདྡྷ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ དཀར་གསལ་དམར་དང་ནག་པོའི་ཞལ༔ ཕྱག་དྲུག་དང་པོས་འཁོར་ལོ་དང་༔ དུང་ཁྲག་བར་པས་ཁ་ཊྭཱྃ་མེ༔ ཐ་གཉིས་དངུལ་ཕུར་དཀར་པོ་འདྲིལ༔ སྐུ་སྨད་དབལ་ཟླུམ་ཕུར་བུའི་རྩེ༔ ལྷ་བུའི་གདོན་གྱི་སྙིང་གར་གཟིར༔ ལྷོ་ནུབ་རིན་ཆེན་ཀཱི་ལ་ཡ༔ སེར་སྨུག་གཡས་མཐིང་གཡོན་དམར་པོ༔ ཕྱག་དྲུག་རིན་ཆེན་དུང་ཁྲག་དང་༔ ཁ་ཊྭཱྃ་མེ་དཔུང་བསྣམས་པ་ཡི༔ ཐ་མས་གསེར་ཕུར་སེར་པོ་འདྲིལ༔ སྐུ་སྨད་གྲུ་བཞི་དབལ་སེར་པོ༔ ཕུང་པོའི་གདོན་གྱི་སྙིང་གར་གཟིར༔ ནུབ་བྱང་པདྨ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ དམར་སྨུག་གཡས་སེར་གཡོན་ལྗང་གུ༔ ཕྱག་དྲུག་པདྨ་དུང་ཁྲག་དང་༔ ཁ་ཊྭཱྃ་ག་དང་མེ་དཔུང་བར༔ ཐ་མས་ཟངས་ཕུར་དམར་པོ་འདྲིལ༔ སྐུ་སྨད་ཟླ་གམ་འབར་བའི་དབལ༔ ཉོན་མོངས་བདུད་ཀྱི་སྙིང་གར་གཟིར༔ བྱང་ཤར་ཀརྨ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ ལྗང་ནག་གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་པོ༔ ཕྱག་དྲུག་རྒྱ་གྲམ་དུང་ཁྲག་དང་༔ ཁ་ཊྭཱྃ་རྩེ་གསུམ་མེ་ཞགས་བསྣམས༔ ཐ་མས་གཡུ་ཕུར་ལྗང་གུ་འདྲིལ༔ སྐུ་སྨད་གནམ་ལྕགས་ཟུར་གསུམ་དབལ༔ འཆི་བདག་བདུད་ཀྱི་སྙིང་གར་གཟིར༔ ཀུན་ཀྱང་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ནི༔ དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་འབར་བའི་ཆས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཡི་ཟེར་འཕྲོ་ཞིང་༔ བདུད་བཞི་འདུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་ཀྲོ་དྷ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དེ་ནས་སྒོ་བ་དང་བཀའ་སྡོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་ནི། གཙོ་བོའི་སྦྱོར་མཚམས་ཛཿཧཱུྃ་བྃ༔ ཧོཿཡི་ཡི་གེ་བཞི་སྤྲོས་པ༔ ཤར་དུ་སྒོ་མ་ལྕགས་ཀྱུ་མ༔ དཀར་མོ་རྟ་ཡི་གདོང་པ་ཅན༔ ལྷོ་རུ་སྒོ་མ་ཞགས་པ་མ༔ སེར་མོ་ཕག་གི་གདོང་པ་ཅན༔ ནུབ་ཏུ་སྒོ་མ་ལྕགས་སྒྲོག་མ༔ དམར་མོ་ཀང་ཀའི་གདོང་པ་ཅན༔ བྱང་དུ་སྒོ་མ་དྲིལ་བུ་མ༔ ལྗང་གུ་སྤྱང་ཀིའི་གདོང་པ་ཅན༔ ཀུན་ཀྱང་གཡོན་པ་ཕུར་པ་འདྲིལ༔ གཅེར་མོ་རལ་གཅིག་གཟིག་ཤམ་ཅན༔ གཏུམ་ཆེན་རྔམ་པའི་གད་རྒྱངས་སྒྲོག༔ པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་ན་འགྱིང༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཁྲག་ཁྱམས་དཔལ་གྱི་བཀའ་སྡོད་ཆེ༔ ཤྭ་ན་བདག་ཉིད་ས་བདག་བཞི༔ བསེ་མོ་བསྭེ་ལྕགས་དུང་གི་གིང་༔ དབང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་སོགས༔ དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ ཀུན་ཀྱང་རང་རང་རྒྱན་ཆས་ཚོགས༔ རྫོགས་པ་བཀའ་སྡོད་ཚུལ་དུ་གནས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མོ་ཧ་གྷ་ཧ་ཡ་མ་མ་ཤྲཱི་གྷྲཾ་ཀརྨ་ཀ་ར་ཡ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་སྣང་སྲིད་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་གསལ་གདབ་པ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་འདེབས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ ངང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཆོས་དབྱིངས་ལས༔ འབར་བའི་ཁྲོ་བོ་མི་བཟད་པའི༔ སྐུ་ཡི་དབྱིག་ཏུ་བདག་སྐྱེད་ཅིག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཝཱ་ཀ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་དང་། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས། དེ་རྣམས་ཀྱི་གསང་གསུམ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། དབང་བསྐུར་བ་ནི། ཡང་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་འཕྲོས་དབང་གི་ལྷ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་པས་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། ཧཱུྃ༔ ཐབས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་འགྲོ་དོན་དུ༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་གང་འདུལ་བ༔ སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་མཛད་པའི༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་དེང་སྩོལ་ཅིག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨཱ་དཪྴ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་པྲ་ཏྱ་བེ་ཀྵ་ན་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀྲྀ་ཏྱ་ནུཥྛ་ན་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ༔ སྤྱི་བོའི་གནས་ལྔར་དབང་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་རྗེས་ཆགས་རྒྱས་པའི་ཞུ་བདེའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་དབང་བསྐུར༔ ཉོན་མོངས་པ་ལྔའི་དྲི་མ་སྦྱངས༔ ཕུང་པོ་ལྔ་རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་སུ་གནས་གྱུར༔ ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་འཁྱིལ་བ་ལས་གཙོ་བོ་ལ་རྡོ་རྗེ་མི་བསྐྱོད་པ་དང་༔ འཁོར་རྣམས་ལ་སོ་སོའི་རིགས་ཀྱི་བདག་པོས་དབུར་བརྒྱན་པར་གྱུར༔ གསུམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས་བསྐུལ་བས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས། བླ་མ་རིག་འཛིན་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྣམ་རོལ་མི་བཟད་འབར་བ་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་དམ་ཅན་སྲུང་མ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཆོས་དབྱིངས་མཐའ་དབུས་བྲལ་བ་ནས༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཧེ་རུ་ཀ༔ དཔལ་ཆེན་ཀརྨ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ འཇིགས་མཛད་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཆེ༔ ཐབས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་གང་འདུལ་དུ༔ སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་མཛད་པའི༔ ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ནི༔ འཁོར་གྱི་དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་བཅུ༔ སྲས་དང་སྤྲུལ་པ་བཀའ་སྡོད་བཅས༔ མ་ལུས་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་འདི་ཉིད་དུ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔ རྟགས་དང་མཚན་མ་བསྟན་པ་དང་༔ ཀཱི་ལ་ཡ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿབཞི་པ་དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་དུ་བསྟིམ་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿབདེ་ཆེན་དབྱིངས་ཀྱི་གཞལ་ཡས་དབུས༔ རང་སྣང་རིག་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ གཉིས་སུ་མེད་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང་༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ལྔ་པ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿསངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ ངང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཆོས་དབྱིངས་ལས༔ འབར་བའི་ཁྲོ་བོ་མི་བཟད་པ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿཔྲ་ཏིཙྪ་ཧོཿདྲུག་པ་མཆོད་པ་ལ། ཉེར་སྤྱོད་སྨན་རཀ་གཏོར་མ་དང་། །སྦྱོར་དང་སྒྲོལ་བའི་མཆོད་པ་གསུམ། །ཞེས་ནང་གསེས་གསུམ་དུ་དབྱེ་བའི་དང་པོ་ཐུན་མོང་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་མཆོད་པ་ལ། ཞི་དྲག་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི། ཧཱུྃ། རྣམ་བཀྲའི་མེ་ཏོག་ཕྲེང་མཛེས་སྤོས་སྤྲིན་གཏིབས། །གསལ་བྱེད་མར་མེ་དྲི་ལྡན་གངྒཱའི་ཀླུང་། །རོ་བརྒྱའི་ཞལ་ཟས་དབྱངས་སྙན་རོལ་མོ་སོགས། །ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོར་སྤེལ་ཏེ་མཆོད། །གཟུགས་མཛེས་སྒྲ་སྙན་དྲི་ཞིམ་རོ་མངའ་དང་། །རེག་བདེ་འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་རྒྱལ་སྲིད་བདུན། །བཀྲ་ཤིས་རྟགས་རྫས་མཐོ་རིས་འབྱོར་པའི་ཚོགས། །མི་ཟད་ནམ་མཁའ་མཛོད་དུ་སྤར་ཏེ་མཆོད། །བདེ་སྟོང་སྒྱུ་མའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས་སྐྱེས་པའི༔ ཡིད་འོང་བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོའི་དཔལ་འཛིན་མ༔ རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོས་དགྱེས་པའི་གླུ་གར་བཅས། །ཕུན་ཚོགས་མཛེས་པའི་ཁྱད་པར་དུ་མས་མཆོད། །ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་དེ་ཝི་སཱ་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། གཉིས་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿའབར་བའི་ང་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ ཁམས་གསུམ་གདུག་པ་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ དམ་ཉམས་སྙིང་ཁྲག་མཆོད་ཡོན་དང་༔ མྱོས་བྱེད་དུག་ཆུའི་ཞབས་བསིལ་འཁྲུགས༔ དབང་པོ་ལྔ་ཡི་མེ་ཏོག་དང་༔ ཚིལ་ཆེན་དུད་པ་འཁྲིགས་པའི་སྤོས༔ ཞུན་གྱི་མར་མེ་མདངས་གསལ་ཞིང་༔ མཁྲིས་སྣ་ཁྲག་ཞག་བྱུག་པའི་རྩི༔ ཤ་རུས་དོན་སྣོད་མཱཾ་སའི་ཟས༔ ཐོད་རྔ་མི་རྐང་གླིང་བུ་སོགས༔ རུ་དྲ་ཆེན་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས༔ ཁྲག་འཐུང་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་བསྐང་༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤཪྴེ་རཱུ་ཏྲ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿགཉིས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་མཆོད་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྨན་གྱི་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་པདྨ་བྷཉྫའི་སྣོད༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སྦྱོར་བ་ལས༔ འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དགུའི་བྱང་སེམས༔ ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུའི་ཕྱག་རྒྱའི་སྤྲིན༔ རང་བཞིན་ལྷུན་རྫོགས་མཆོད་པ་ཆེ༔ བདུད་རྩི་རཱ་ས་ཡ་ནའི་དངོས༔ བླ་མེད་དམ་ཚིག་རྫས་ཀྱིས་མཆོད༔ ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བརྒྱུད་མཆོད་ནི། དགོངས་པ་བརྡ་དང་སྙན་ནས་བརྒྱུད་པ་ཡི། །བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་ཡེ་ཤེས་ཆར་ཆེན་འབེབས། །རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཐུ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། ཁྱབ་བདག་སྟོན་པ་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དང་། །སྤྲུལ་སྐུ་མཁའ་འགྲོ་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ༴། ཕུར་པའི་རིག་འཛིན་པྲ་བྷ་ཧསྟི་དང་། །འཕོ་ཆེན་སྐུ་བརྙེས་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། །དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་བདག་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ། །སྨན་མཆོད༴། དབྱིངས་ཕྱུག་ཌཱ་ཀི་བདེ་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་དང་། །བདུད་རྩི་ཕུར་གྲུབ་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར། །མངའ་བདག་ཆེན་པོ་སོག་པོ་ལྷ་དཔལ་རྗེར། །སྨན་མཆོད༴བཀའ་བབ་བདུན་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་དང་། །གཏེར་འབྱིན་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་མ་ཏིའི་མཚན༔ ཆོས་བདག་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་ལ། །སྨན་མཆོད༴། རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་བདུད་འདུལ་ཁྲོ་བོ་བཅུ། །ཁྲ་ཐབས་སྲས་མཆོག་སྒོ་མ་ཕུར་སྲུང་སོགས། །དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བསམ་ཡས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །སྨན་མཆོད༴། དཔལ་གྱི་བཀའ་སྡོད་ཕྲིན་ལས་གློག་ལྟར་འཁྱུག །མ་སྲིད་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དང་། །སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་རྡོ་རྗེའི་མཎྜ་ལར། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཐུ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། མ་ཧཱ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ དམ་ཚིག་རྫས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལས༔ ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་དངོས་གྲུབ་དབྱིག༔ མཐེབ་སྲིན་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེའི་ལྕེ་ལ་བཞག་ཅིང་མྱང་༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོཿགཏོར་མའི་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿརྡོ་རྗེའི་ཕུང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་༔ འདོད་ཡོན་རྨད་བྱུང་གཏོར་མར་ཤར༔ རང་བཞིན་རྫས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེ༔ ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བ་ལིཾ་ཏ༔ སྣང་སྲིད་མ་ལུས་ལྷུན་རྫོགས་པའི༔ མཆོད་པ་ཀུན་གྱིས་ཡང་དག་མཆོད༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ རཀྟའི་མཆོད་པ་ལ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿགདུག་པའི་སྙིང་གི་ཁྲག་རྒྱུན་དང་༔ གི་རྟི་རང་བྱུང་གསང་བའི་ཁྲག༔ ཁམས་གསུམ་ཆགས་པའི་བཅུད་ཆེན་པོ༔ དམར་ནག་ལྦུ་ཕྲེང་འཁྲུགས་པའི་མཚོ༔ འབར་བ་གཏུམ་ཆེན་རྔམས་པ་ལ༔ གཉིས་མེད་རོལ་པས་དགྱེས་རྒུར་བཞེས༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་ཚར་གསུམ་ནི། ཕུད་དང་རཀྟ་བསྲེས་པ་དང་པོ་བཀའ་བསྒོ་བའི་ཕྱིར་ཕུལ་ལ། ཧཱུྃ༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔ གདུག་ཅིང་སྡང་སེམས་ལྡན་པ་རྣམས༔ ཟུངས་ཤིག་རྒྱོབ་ཅིག་རྣམ་པར་ཆིངས༔ གཏོགས་ཤིག་གྲོགས་དང་བྲལ་བར་གྱིས༔ རིངས་པར་ཁུག་ལ་སྨྱོར་ཆུག་ཅིག༔ ཕོབ་ཅིག་རྣམ་པར་གཟིར་བར་གྱིས༔ ང་ཡིས་དབང་དུ་གྱུར་ནས་ཀྱང་༔ བསྒོ་བའི་བཀའ་ལ་ཉན་པར་བྱོས༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ གཉིས་པ་དམ་ཅན་གནད་དུ་དབབ་ཕྱིར་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ བྲན་དང་བཀའ་ཉན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ ཁྱེད་ཀྱི་དམ་ཚིག་དུས་ལ་བབ༔ སྔོན་ཆད་ཇི་བཞིན་བཅས་པ་ཡི༔ མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་མཛོད༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ གསུམ་པ་མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་འཕྲོག་པའི་ཕྱིར་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔ གདུག་ཅིང་སྡང་སེམས་ལྡན་པ་རྣམས༔ ལྷའམ་འོན་ཏེ་བདུད་ཀྱང་རུང་༔ ང་ལ་བར་ཆད་བྱེད་པ་རྣམས༔ མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་མེད་པར་གྱིས༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ གསུམ་པ་བསྒྲལ་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཁམས་གསུམ་མ་ཧཱ་རུ་དྲའི་ཚོགས༔ ཀུན་ཏུ་ཁྲོས་པས་བསྒྲལ་བ་ལས༔ ཤ་ཆེན་བརྩེགས་པའི་རི་རབ་དང་༔ རུས་ཆེན་བསྒྲལ་བའི་གྲམ་བུར་སྤུངས༔ དམར་ནག་ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ་འབུལ༔ དུག་གསུམ་དག་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་མཱཾ་ས་རཀྟ་ཀེཾ་ནི་རི་ཏི་ཁཱ་ཧི༔ སྦྱོར་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿའབར་བ་ཁྲོ་མོའི་ཨེ་ཀློང་དུ༔ གཏུམ་ཆེན་ཁྲོ་བོའི་རྡོ་རྗེས་བརྡུང་༔ བར་དུ་གཅོད་ན་ལྷ་ཡང་རུང་༔ བསྒྲལ་བའི་ལས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ། ཁ་ཏཾ་ཁ་ཏཾ་ཁ་ཏཾཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཧ་ཧ་ཧ༔ བརྒྱད་པ་བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿབསྐལ་པ་མེ་ལྟར་འབར་བའི་ཀློང་༔ རང་བྱུང་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་དབུས༔ དཔལ་ཆེན་འབར་བ་ཧེ་རུ་ཀ༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ འཇིགས་རུང་སྐུ་ནི་གར་དགུའི་སྒེག༔ མཐིང་ནག་བཻཌཱུའི་ལྷུན་པོ་བཞིན༔ ཉི་མ་འབུམ་གྱི་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས༔ ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ལ་བསྟོད༔ རབ་འཇིགས་རྡོ་རྗེའི་གད་མོ་ཆེས༔ གདུག་པ་ཅན་རྣམས་སྲོག་རྩ་འདར༔ རྒོད་གཤེ་དྲག་ཤུལ་རོལ་བ་ཆེའི༔ ཧཱུྃ་ཕཊ་གད་རྒྱངས་སྒྲོག་ལ་བསྟོད༔ མི་གཡོའི་ཐུགས་ནི་རབ་ཏུ་ཞི༔ སྙིང་རྗེ་རྔམ་པའི་གདུང་བ་ཆེས༔ བདུད་དང་རུ་ཏྲ་གདུལ་དཀའ་འདུལ༔ རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོའི་ཚོགས་ལ་བསྟོད༔ ཡོན་ཏན་བསམ་ཡས་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས༔ འཕགས་པའི་རྣམ་ཐར་མ་ལུས་རྫོགས༔ མི་སློབ་འབྲས་བུའི་དེ་ཉིད་ཀྱི༔ གསང་བ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོར་བསྟོད༔ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་ཀུན་འདུལ་བའི༔ ཕྲིན་ལས་དཔག་ཡས་གང་འདུལ་སྟོན༔ སྲིད་ཞིའི་རྒྱན་དུ་རྫོགས་པའི་ལྷ༔ གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་ངང་དུ་བསྟོད༔ དངོས་གཅིག་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་གཟུགས༔ རབ་འབྱམས་གཙོ་དང་འཁོར་གྱི་ཚུལ༔ བསམ་ཡས་བཀོད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཅན༔ མ་ལུས་ཀུན་ལ་གུས་པས་བསྟོད། །དགུ་པ་བཟླས་པ་ལ། འཛབ་ཁང་དབྱེ་བསྐུལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས། ཞེས་ལྔ་ལས། དང་པོ་དབང་དང་སྒྲུབ་མཆོད་སྒྲུབ་ཆེན་ལས་སྦྱོར་རྣམས་བདག་མདུན་ཐ་དད་དུ་དབྱེ་དགོས་པས། སྔར་དམ་ཡེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བཏབ་པ་ཉིད་དབྱེ་གཞི་བྱས་ཏེ། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཛཿབདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས༔ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས་པ་དབྱེ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་ཡི༔ གཉིས་ཀའི་ཐུགས་སྲོག་ཡི་གེའི་མཐར༔ སྔགས་ཕྲེང་སྒྲ་བཅས་འཁོར་བ་ལས༔ འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་འཕྲོ་བར་བསམ༔ ། གཉིས་པ་ལ། སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་སྐབས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རེ་རེ་བཞིན་འཛབ་བསྐུལ་དང་བསྟོད་ཚིག་འབུལ་དགོས་ཀྱང་། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་དཀྱུས་མ་ལ་སྤྲོས་པ་འཚམས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། ལྷ་ཚོགས་སྤྱིར་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་སྟོང་གི་འཇིག་རྟེན་ན༔ ཕྱོགས་བཞི་དབུས་ལྔའི་འཇིག་རྟེན་གྱི༔ བརྟན་གཡོ་རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་ཀུན༔ ཀུན་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ༔ ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་བཞི་བསྒྲད༔ མཐིང་ནག་མེ་ཡི་འོད་འཕྲོ་ཞིང་༔ རྒོད་དང་གཤེ་དང་ཁྲོ་བའི་ཚུལ༔ ཕྱག་དྲུག་འཇིགས་པའི་མཚོན་ཆ་ཡིས༔ འགྲོ་དྲུག་བྷ་གའི་དབྱིངས་སུ་སྦྱོར༔ ཞབས་བཞིས་བདུད་བཞི་ཟིལ་གྱིས་གནོན༔ ཁྲོ་བོའི་སྤྲུལ་པས་ནམ་མཁའ་གང་༔ ཁྲོ་མོའི་སྤྲུལ་པས་ས་གཞི་གང་༔ ཕྲ་མེན་སྤྲུལ་པས་བར་སྣང་གང་༔ སྒོ་མའི་སྤྲུལ་པ་ཕྱོགས་བཅུར་འགྱེད༔ ཐམས་ཅད་བདེ་བའི་ཀློང་ནས་ཤར༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཀུན་ལས་འདས༔ བརྗོད་མེད་དབྱིངས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཆེ༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷའི༔ ཞལ་ནས་ཕུར་པའི་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོག༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔ དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཕུར་པ་འདི་ལ་དབང་ཞིག་བསྐུར༔ ཕུར་པ་འདི་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ རྟགས་དང་མཚན་མ་བསྟན་པ་དང་༔ རིག་འཛིན་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ གསུམ་པ་བསྙེན་དམིགས་ནི། བདག་ཉིད་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས༔ རྡོར་སེམས་དཀར་གསལ་ལོངས་སྐུའི་ཆས༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བསྣམས་ཕྱེད་སྐྱིལ་བཞུགས༔ མཚོན་གང་འོད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ནི༔ རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་དབུས་ན་བཞུགས༔ དེ་ཡི་ཐུགས་ཀར་ཙིཏྟ་ནི༔ མཐིང་སྨུག་མཆོང་གི་གུར་ལྟར་མཛེས༔ ལྟེ་བར་ཉི་སྟེང་རྡོ་རྗེ་ནི༔ རྩེ་དགུ་ནས་ཀྱི་འབྲུ་ཙམ་བསྒྲེངས༔ རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་མཐིང་འབར༔ མཐའ་བསྐོར་སྙིང་པོ་འབྲུ་དགུ་འབར༔ སྔགས་ཕྲེང་མཚམས་སུ་གསུང་རྡོ་རྗེ༔ རྟ་མགྲིན་དམར་པོས་བར་ཆད་སྲུང་༔ འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་དོན་གཉིས་བྱས༔ དཔལ་ཆེན་སྐུ་དང་གཉིས་མེད་གྱུར༔ ཞེས་གསལ་སྣང་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་སྔགས་འབྲུ་དགུ་པ་ཉིད་བཟླ། གོམས་པ་བརྟན་པ་དང་། བཞི་པ་སྒྲུབ་པ་དོ་ལིའི་དམིགས་བཟླས་ནི། སྔགས་ཕྲེང་བདག་མདུན་ཞལ་དང་མཁའི༔ སྦྱོར་མཚམས་ནས་བརྒྱུད་འོད་ཟེར་ལས༔ སྐུ་ལྔ་ཕྱག་མཚན་མཚོན་ཆའི་མེ༔ སྤྲོ་བསྡུའི་སྣང་སྲིད་ལྷ་དང་སྔགས༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་འབྱམས་ཀླས་ཏེ༔ སྲིད་པ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ༔ བརྟན་གཡོ་རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་ཀྱང་༔ ཐམས་ཅད་ཕུར་པའི་དལ་དུ་རྫོགས༔ ཞལ་ནས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོག་ཅིང་༔ ཀུན་ཀྱང་ཀཱི་ལིའི་འཛབ་སྒྲ་སྒྲོག༔ སྣང་སྲིད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས༔ དག་པའི་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་ཤར༔ ཞེས་སྤྲོ་བསྡུའི་ཏིང་འཛིན་དང་བཅས། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཛཿཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་སྒྲུབ་སྔགས་འབྲུ་བཅུ་བདུན་པ་གཙོ་འཁོར་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་སྙིང་པོ་བཟླ། སྐབས་འདིར་བསྙེན་སྒྲུབ་རྒྱས་པ་དང་། སྒྲུབ་ཆེན་ལ་ཁྲོ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ། ཕྲ་ཕྱག །སྲས་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་རྩ་སྔགས་བཟླ་བ་དང་། སོ་སོའི་སྤྲོ་བསྡུ་བྱ་དགོས་པས་བསྙེན་ཡིག་དང་སྒྲུབ་ཁོག་ལས་ཤེས་པར་བྱ། ལྔ་པ་ལས་སྦྱོར་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་ནི༔ ལྗང་ནག་མཚོན་ཆའི་ཟེག་མ་འཕྲོ༔ ཀུན་ཀྱང་མངོན་སྤྱོད་ལས་ལ་བསྐུལ༔ ཕོ་ཉ་ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་འཚུབ༔ མཚོན་ཆའི་ཆར་བབས་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས༔ གང་ལ་དམིགས་པའི་དགྲ་དང་བགེགས༔ མངོན་སྤྱོད་དྲུག་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ དགྲ་བོ་མིང་མེད་བརླག་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ༔ མ་རཀྨོ་ཡཀྨོ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ༔ སྙིང་རྩ་ལ་ཡཾ་ཡཾ༔ སྲོག་རྩ་ལ་ཡཾ་ཡཾ༔ སྙིང་ལ་ཕྲིལ་ཕྲིལ༔ སྲོག་ལ་ཆུཾ་ཆུཾ༔ ཙིཏྟ་སྲོག་ལ་ཏུང་ཏུང་༔ སྙིང་ཁྲག་སྲོག་ལ་ཤད་ཤད༔ ཐུཾ་རི་ལི་ལི༔ ཙེག་ཙེག༔ འུར་འུར༔ ཤིག་ཤིག༔ འགུལ་འགུལ༔ མྱག་མྱག༔ སོད་སོད༔ དྷ་ཏི་མ་མ་ཤྲཱི་གྷྲཾ་ཀརྨ་ཀ་ར་སེ་ན་པྲ་མརྡྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་ལས་སྦྱོར་དྲག་སྔགས་སྤུ་གྲི་བཟླ། འདི་ནི་སྤྲོས་མེད་ཏིང་འཛིན་གཙོ་བོར་བཏོན་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཆིག་རྫོགས་སུ་བྱས་པའི་དོན་དུ་སྟེ། རྫས་ཀྱི་ཕུར་བུས་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་ལས་རིམ་རྒྱས་པ་དང་། ཁྲོ་བོ་བཅུ་སོགས་ཀྱི་ལས་སྦྱོར་སྦྲགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་དམིགས་བཟླས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི་སོ་སོའི་ཡི་གེ་ལས་ཤེས་དགོས་སོ། །གང་ལྟར་ཡང་ཐུན་ལས་ལྡང་ན་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་བཟླས་པས་ལྷག་ཆད་བསྐོང་ཞིང་བྱིན་རླབས་བརྟན་པར་བྱས་ཏེ། གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་ནི། ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པ་དམ་པ་ནི༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕྲོ༔ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡིས་རབ་བརྒྱན་ཏེ༔ དམ་ཚིག་བཞིན་ལ་ཅི་བདེར་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་ནས། ཤབྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏ་ན་ག་ཎ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོཿཧཱུྃ༔ སྒེག་པ་འཇིགས་རུང་རྡོ་རྗེའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ རྒོད་གཤེ་དྲག་ཤུལ་མཐའ་ཡས་སྔགས་ཀྱི་ཚོགས༔ སྙིང་རྗེ་རྔམ་ཞི་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ལྡན་པའི༔ ཁྲག་འཐུང་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡིག་བརྒྱ་བཟླ། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་འདི་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་སྲུང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དང་། གཏེར་སྲུང་དྲེགས་པ་སྡེ་ལྔའི་གཏོར་ཆོག་རྒྱས་པར་བཏང་། གསུམ་པ་རྗེས་རིམ་ལ། ཚོགས་མཆོད་བསྐུལ་དང་ཆད་ཐོ་འབུལ། །བརྟན་མ་རྟ་བྲོ་དངོས་གྲུབ་བླང་། །ནོངས་བཤགས་བསྡུ་ལྡང་བསྔོ་སྨོན་གདབ། །ཤིས་བརྗོད་རྒྱུན་སྤྱོད་འཇུག་པ་བཅུ། །ཞེས་པའི་དང་པོ་ལའང་། ཐོག་མར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་དུ་ཞིང་ངམ་གཅན་གཟན་གྱི་པགས་པའི་སྟེང་ཐབས་ཤེས་བཟའ་བཏུང་གི་རྫས་རྣམས་བཀྲམ། དགོས་པ་དང་འབྲེལ་ན་ཕྱག་དང་སྐོང་བཤགས་ཀྱི་ཆོ་ག་སྤྱི་ལྟར་བྱ། ཚོགས་ཀྱི་དམ་རྫས་ལ་ཆུ་ཆང་ནང་མཆོད་ཀྱིས་བྲན་ཏེ། ཞུ་འབུལ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡི༔ རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ སྟོང་གསལ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི༔ རང་བཞིན་དཔལ་གྱི་ཐུགས་ལས་སྤྲོས༔ ཚོགས་ཀྱི་རྫས་ཀུན་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས༔ རླུང་མེ་ཐོད་སྒྱེད་གསུམ་གྱི་སྟེང་༔ ཨ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀཱ་པཱ་ལར༔ ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན༔ རྣམ་པ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ༔ བྱེད་ལས་ཟག་མེད་བདེ་བསྐྱེད་པའི༔ རང་བཞིན་བླ་མེད་དམ་ཚིག་རྫས༔ འབྲུ་གསུམ་ལས་བྱུང་ཁ་དོག་དང་༔ དྲི་རོ་མཆོག་ལྡན་ཟེགས་མ་ལས༔ འདོད་ཡོན་དཔག་མེད་འཆར་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ ལན་མང་དུ་བརྗོད། གཉིས་པ་ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི། སྤོས་རོལ་ཅང་ཏེའུ་དྲིལ་བུ་དང་བཅས་ཏེ། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང་༔ ཡུམ་ཆེན་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མ༔ གཉིས་མེད་རོལ་པའི་སྲས་མཆོག་དང་༔ ཁྲོ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་ཕྱག་བརྙན་བཅས༔ ཕྲིན་ལས་སྒོ་མ་ཕུར་སྐྱོང་རྣམས༔ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་འདུ་བར་སྤྱོན༔ ཚོགས་ཁང་རང་སྣང་རྒྱན་གྱི་ཞིང་༔ རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་རིག་པ་འཛིན༔ སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་གདལ་བ་ཆེ༔ རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་མ་དམིགས་པའི༔ གནས་འདིར་དཔལ་གྱི་ཐ་ཚིག་དགོངས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་ཕུད་ཆེན་པོར༔ དངོས་གྲུབ་གནས་སུ་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲིཾ་ཧྲིཾ་ཕཻཾ་ཕཻཾ་ཛཿཛཿཞེས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ། མཆོད་པའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས་སྤྲོས་པས་མཆོད་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་སྒེག་མོས་དགའ་བས་མཆོད་བྱ་ཞིང་། རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་མས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་བྱས་ཏེ། །རྡོ་རྗེ་གླུ་མས་གསང་བའི་གླུ་བླངས་ནས། །རྡོ་རྗེ་གར་མས་མཛེས་པའི་གར་བསྒྱུར་ཏེ། །ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ནམ་མཁའི་ཁམས་བཀང་ནས། །བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་དམ་ཅན་སྲུང་མ་ལ། །རྣམ་དག་མོས་པའི་བློ་ཡིས་བདག་འབུལ་ན། །བཞེས་ཤིག་ཀཱི་ལ་ཡ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཨོཾ་བཛྲ་ལཱ་སྱེ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་མཱ་ལེ་ཏྲཱྃ། ཨོཾ་བཛྲ་གིརྟི་ཧྲཱིཿཨོཾ་བཛྲ་ནིརྟི་ཨཱཿ རྡོ་རྗེ་བདུག་པས་མ་ལུས་ཚིམ་བྱས་ནས། །རྡོ་རྗེ་མེ་ཏོག་མ་ཡིས་མཛེས་པར་བཀྲམ། །རྡོ་རྗེ་སྒྲོན་མེ་མ་ཡིས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད། །དྲི་མཆོག་མ་ཡིས་དྲི་ཞིམ་བྱུག་བྱེད་པ། །ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ནམ་མཁའི་ཁམས་བཀང་ནས། །བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་དམ་ཅན་སྲུང་མ་ལ། །རྣམ་དག་མོས་པའི་བློ་ཡིས་བདག་འབུལ་ན། །བཞེས་ཤིག་ཀཱི་ལ་ཡ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཏྲཱྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱིཿཨོཾ་བཛྲ་གནྡྷེ་ཨཱཿ གསུམ་པ་ཚོགས་དང་པོ་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་བླ་ན་མེད༔ གཙང་དམེ་བྲལ་བའི་རྫས་ཀྱི་མཆོག༔ གཉིས་འཛིན་དག་པས་འབུལ་ལགས་ན༔ དགྱེས་དགུར་རོལ་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿབཞི་པ་བསྐང་ཞིང་བཤགས་པ་ནི། བསྐང་རྫས་བྱིན་རླབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་རྩ་གསུམ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ་དང་བཅས་པའི་བསྐང་བཤགས་རྒྱས་པ་སྦྱར། ཚོགས་ཀྱི་བཤགས་པ་དངོས་ནི། ཧོཿཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར༔ འགལ་འཁྲུལ་ནོངས་པ་མཆིས་སོ་ཅོག༔ མི་འཆབ་གནོང་ཞིང་འགྱོད་སེམས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རྫས་ཀྱིས་བཤགས༔ ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཨ༔ ཡིག་བརྒྱ་བཟླ། ལྔ་པ་བསྒྲལ་བསྟབ་ལ། རྒྱས་པ་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་བུས་སྨད་ལས་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བ་དང་། དེ་དང་རྗེས་འབྲེལ་དམར་ཆེན་གཏོར་བཟློག་གི་སྐབས་ཀྱི་བསད་ལས་ནི་སོ་སོའི་གཞུང་དུ་ཤེས་ལ། འདིར་ལས་བྱང་དཀྱུས་ཙམ་དུ། ཚོགས་ཕུད་གསུམ་པ་ལ་དམིགས་རྟེན་དུ་བྱས་ཏེ། དང་པོ་འགུགས་པ་ནི། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་སོགས་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་ལ། ཁྱད་པར་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་བཀའ་སྡོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུས་མ་རུངས་པའི་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ནྲྀ་ཡཾ་ཛཿནྲྀ་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཡ་ཛཿཏྲི་ཡཾ་ཛཿཏྲི་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཡ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཞེས་དགུག་གཞུག་བཅིངས་ཏེ། གཉིས་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། ཛཿདམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ སྤྲུལ་པ་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ ཕྱག་བརྙན་ཆེན་པོའི༴ཤྭ་ན་མུ་ཁའི༴བདག་ཉིད་ཆེན་མོའི༴ས་བདག་ཆེན་མོའི༴བསྒྲལ་བར་བྱ་བའི༴ཁྱེད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས༴མཐུ་རྩལ་དབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ༔ གསུམ་པ་བསྒྲལ་བ་ནི། ཕུར་པ་འདྲིལ་ཏེ། ཧཱུྃ༔ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་པའི༔ རིག་འཛིན་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ནི༔ གནོད་ཅིང་གདུག་པའི་དགྲ་དང་བགེགས༔ བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་རྣམས༔ ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ ཡུད་ཙམ་གྱིས་ནི་འདིར་བཀུག་ནས༔ མངོན་སྤྱོད་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲལ་བ་དང་༔ ལུས་ངག་རྡུལ་དུ་བརླག་ནས་ཀྱང་༔ སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་མཛོད༔ ཨོཾ་ལྃ་ཧཱུྃ་ལྃ་སྟྭྃ་བྷ་ནཾ་མོ་ཧཾ་གྷ་ཏ་ཡ༔ བྷ་ག་ཝཱན་ཧྲཱིཿཥྚི་བི་ཀྲི་ཏ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀ་ར་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿསརྦ་བིགྷྣཱན་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀ་ར་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་ཚེ་ཁྲུས་གནད་གསུམ་གྱི་དགོངས་པ་དང་ལྡན་པས་བསྒྲལ། བཞི་པ་ཞལ་དུ་བསྟབ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཁམས་གསུམ་གདུག་ཅན་བསྒྲལ་བ་ཡི༔ དུག་གསུམ་ཤ་ཁྲག་རུས་པ་ཀུན༔ ཁྲག་འཐུང་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་ལ་འབུལ༔ འཁོར་བ་རྡོ་རྗེར་སྒྲུབ་མཛོད་ཅིག༔ མ་ཧཱ་མཱཾ་ས་རཀྟ་ཀེཾ་ནི་རི་ཏི་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་འབུལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག །ཧཱུྃ༔ འཁྲིལ་བའི་མཆོད་ཆེན་མཉམ་སྦྱོར་བ༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་མེད་པའི༔ པདྨ་ལ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཞུགས༔ བདག་ཉིད་མཆོད་པས་མཉེས་པར་བྱའོ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿབྷོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁཾ༔ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡ་མི། ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་སྦྱོར་བས་དགའ་བ་བཞིའི་རོས་ཚིམ་པར་གྱུར། དྲུག་པ་ཚོགས་ལ་རོལ་པ་ནི། མཆེད་ལྕམ་རྣམས་ལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྫས་བསྣོལ་མར་སྟོབ་པས་བརྡ་ཡི་འབུལ་ལེན་བྱས་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཚོགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པས་ཚིམ་པར་རོལ། སྤྲོ་ན་ཕུར་པ་རྩ་དུམ་སོགས་རྒྱུད་བཀླག་པ་ཆོ་ག་བཞིན་དང་། རྡོ་རྗེའི་གླུ་ལེན་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་པར་བྱ། །བདུན་པ་ལྷག་མ་ནི། སྟེགས་བུར་ཞིང་ལྤགས་ཀྱིས་བཀབ་པའི་སྟེང་གཙང་རྨེའི་ལྷག་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དྲུང་དུ་མཐོ་དམན་དུ་བཀོད་ལ་མཆོད་པས་བསྐོར་ཏེ། ཀྱཻ༔ དང་པོ་ཕུད་ཀྱིས་མི་མཆོད་རྒྱུ༔ དཔལ་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་ཚོགས་ཀྱི་བདག༔ བར་དུ་བཤགས་པ་མི་བགྱིད་རྒྱུ༔ རྣལ་འབྱོར་ལྡན་ལ་དམ་ཚིག་གཉན༔ ཐ་མ་བསྒྲལ་བསྟབ་མི་བགྱིད་རྒྱུ༔ རྟོག་པས་བདག་རྒྱུད་སྔོན་བསྒྲལ་ཕྱིར༔ ད་ལྟ་ལྷག་མས་མི་མཆོད་རྒྱུ༔ མ་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་གིང་ལངྐ༔ ཕོ་ཉ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་སོགས༔ ཀུན་ཀྱང་དཔལ་ཆེན་སྤྲུལ་པ་ཡིན༔ ལྷག་མ་ཁ་ཆུས་མི་བྲན་རྒྱུ༔ དམ་ཚིག་གཅིག་ཏུ་བསྲེ་བའི་ཕྱིར༔ འབངས་ཐོག་རྗེ་ཡིས་མི་མནན་རྒྱུ༔ ཅི་བཅོལ་ལས་ལ་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར༔ རྗེ་ལ་འབངས་ཀྱིས་མི་རྒོལ་རྒྱུ༔ དྲག་ཤུལ་ལས་ཐབས་མྱུར་བའི་ཕྱིར༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿལྷག་མའི་དམ་ཚིག་འདོད་ཡོན་གྱི་ཕུང་པོ་ཟད་མི་ཤེས་པས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར། ཞེས་བདུད་རྩི་བྲན་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཛཿཕེཾ༔ བཤུག་གླུ་རོལ་མོས་མགྲོན་རྣམས་དམ་ཚིག་གི་གནས་སུ་སྤྱན་དྲངས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ནས། ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱས་མཆོད་ལ། ལྷག་གཏོར་དངོས་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ བྲན་དང་བཀའ་ཉན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་མུ་རན་སྐྱོང་༔ ཕུར་པའི་སྲུང་མར་ཞལ་བཞེས་པ༔ མཁའ་འགྲོ་གིང་ལང་དབང་ཕྱུག་ཆེ༔ མ་སྲིན་ཤ་ཟ་ཕྲ་མེན་མ༔ ཤུགས་འགྲོ་གནས་ཉུལ་ཆེན་མོ་རྣམས༔ ལྷག་མའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨུཙྪིཥྚ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷཀྵ་སི་ཧོཿཞེས་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས་ཏེ་ཕྱི་རོལ་གཙང་སར་འབུལ། བརྒྱད་པ་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་རིགས་སུ་སྨོན་ལམ་གདབ་བ་ནི། ཧོཿཆོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གཉན་དང་གཟུངས་མ་དང་༔ རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གིས་སྦྲེལ་བའི་མཆེད་ལྕམ་རྣམས༔ ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་ཏིང་འཛིན་རྩེ་གཅིག་པས༔ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་༔ བུམ་གསང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང་བཞི་པའི༔ སྐལ་པ་མཆོག་དང་ལྡན་པ་རབ་གྱུར་ཏེ༔ དེ་དང་དེ་ཡི་དམ་ཚིག་རྣམ་དག་ཤོག༔ བསྐྱེད་པའི་རིམ་པས་སྣང་བ་ལྷ་སྐུར་དག༔ རྫོགས་རིམ་ཟབ་མོས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེར་རྫོགས༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་སྨིན་ཏེ༔ སྤང་ཐོབ་མེད་པའི་འབྲས་བུ་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཨ་ཨ་ཨ༔ གཉིས་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་པ་ཀུན་བྲལ་ཡང་༔ མ་འགགས་བདེ་ཆེན་སྒྱུ་མ་རོལ༔ བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང་༔ ཁྲོ་བཅུ་ཕྲ་ཕྱག་སྒོ་མའི་ཚོགས༔ ལས་ལ་བཞེངས་ཤིག་ས་མ་ཡ༔ དེང་དུས་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོ་བས༔ བདུད་དང་བར་ཆད་འབྱུང་པོས་འཚེ༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་གེགས་གྱུར་ཀུན༔ དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཁྱེད་རྣམས་སྟོབས་བཅུ་མཐར་སོན་པས༔ འདོད་པའི་ལས་ལ་ཐོགས་པ་མེད༔ མ་གཡེལ་ཐུགས་དམ་རྩལ་སྤྲུགས་ལ༔ ཡེ་ཤེས་དགོངས་བའི་མཐུ་རྩལ་བསྐྱེད༔ འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་ཀུན་ཞི་ཞིང་༔ ཚེ་དཔལ་ལུང་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད༔ སྣང་སྲིད་དབང་དུ་འདུས་པ་དང་༔ ཁམས་གསུམ་སྙིང་རྗེས་སྒྲོལ་བར་མཛོད༔ གསུམ་པ་ཆད་ཐོ་བསྒྲགས་པ་ནི། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་འབུལ་གཏོར་རྣམས་སྐབས་འདིར་ཆོ་ག་བཞིན་ཕུལ་ལ་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། ཆད་ཐོའི་གཏོར་མ་སྨན་རཀ་གིས་བྲན་ལ་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབས་བྱས་ཏེ། ཧཱུྃ་བྷྱོཿསྔོན་ཚེ་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ༔ བཅོམ་ལྡན་ཀརྨ་ཧེ་རུ་ཀས༔ ཆོས་ཉིད་བྱ་རྩོལ་བྲལ་བའི་རྒྱུད༔ རིག་མཆོག་འབུམ་ཕྲག་བསྟན་པ་ཡི༔ ཞལ་བཞེས་རིག་རྩལ་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ ཐ་ཚིག་མ་བསྙེལ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ དེ་འོག་བར་གྱི་བསྐལ་པ་ལ༔ བྲམ་ཟེ་པྲ་བྷ་ཧསྟི་ཡིས༔ མཆོད་རྟེན་བདེ་བྱེད་བརྩེགས་པ་རུ༔ མཁའ་འགྲོ་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་ཆེའི༔ ཕྲ་མེན་གཡུ་སྒྲོམ་གཏད་པའི་ཚེ༔ བཀའ་སྲུང་ཞལ་བཞེས་སྲུང་མ་རྣམས༔ གཏོར་མ་ལོངས་ལ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ དེ་རྗེས་བསྐལ་པའི་དུས་གཉན་ལ༔ པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲས༔ སྣང་སྲིད་ཕུར་པའི་ཞིང་ཆེན་དུ༔ བསྒྱུར་ནས་གཉགས་ཆེན་ལོ་ཙཱ་བར༔ རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཀུན་བསྟན་ཚེ༔ བཀའ་གཏེར་སྲུང་མར་ཞལ་བཞེས་ཀུན༔ ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ གཞན་ཡང་གྲུབ་པའི་རིག་པ་འཛིན༔ སློབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང་༔ མཁར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་སོགས༔ ཕུར་པའི་རིག་འཛིན་ཆེ་རྣམས་ཀྱི༔ སྤྱན་སྔར་ཁས་བླངས་བཀའ་སྲུང་ཚོགས༔ རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ མ་ལུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་མཛོད༔ ཐ་མ་ལས་ཅན་དག་པའི་ངོར༔ གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཀློང་ཆེན་ནམ་མཁའ་འོད་གསལ་ལ༔ སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་དུས་བབ་པས༔ བཀའ་སྲུང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཆེས༔ ཤོག་སེར་དངོས་སུ་གཏད་ནས་ཀྱང་༔ རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི༔ བཀའ་བབ་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའི་ཚེ༔ ཞལ་བཞེས་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་ཡིས༔ རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་མཛོད༔ བཞི་པ་བརྟན་མ་མཆོད་པ་ནི། བཤལ་ཆུའི་བདུད་རྩིས་གཏོར་མར་བྲན་པའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། ཧཱུྃ༔ བརྟན་མ་སྐྱོང་མཛད་མ་དང་སྲིང་༔ ཚོགས་དང་བཀའ་ཡི་ཚོགས་བཅས་ཉིད༔ ཁྲག་འཐུང་དེ་བཞིན་ནམ་མཁའི་སྐུ༔ སློབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང་༔ རླངས་ཆེན་དཔལ་སེང་ལ་སོགས་པས༔ ཞིང་ཆེན་བརྡལ་བའི་ཁྲི་སྟེང་དུ༔ ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་དུ་བཅུག་ནས་ཀྱང་༔ དཔལ་གྱི་ཕོ་ཉར་མངའ་གསོལ་བ༔ བདུད་དང་གནོད་སྦྱིན་སྨན་མོ་ཆེའི༔ བུ་མོ་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་རྣམས༔ གངས་རི་ཅན་གྱི་ཡུལ་ལྷ་སྟེ༔ རྣལ་འབྱོར་སྐྱོང་བའི་མ་མོ་མཆོག༔ བཤལ་ཆུའི་བདུད་རྩི་འདི་བཞེས་ལ༔ གསང་སྔགས་བསྟན་པ་སྐྱོང་བ་དང་༔ མུ་སྟེགས་ཀླ་ཀློའི་རྒྱུ་འགྲུལ་སྲུངས༔ མཐའ་བཞིའི་དམག་གི་སོ་བ་གྱིས༔ བཅོལ་པའི་ལས་ཀུན་སྒྲུབ་པར་མཛོད༔ མ་མ་ཧྲིཾ་ཧྲིཾ་བ་ལིཾ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཧོཿལྔ་པ་རྟ་བྲོ་ནི། གཏོར་གཞོང་རི་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་འོག་ཏུ་སྒབ་འདྲེ་དམ་སྲི་མནན་པར་རྡོ་རྗེའི་རྒྱས་བཏབ་སྟེ། ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ༔ ཞལ་ནས་ཀཱི་ལིའི་འཛབ་ཟློས་ཤིང་༔ སྐུ་ནི་ཅིར་ཡང་འགྱུར་བ་མེད༔ ཁམས་གསུམ་ཨེ་ཡི་ད་ལར་རྫོགས༔ བདག་ལྟའི་དམ་སྲི་སྒབ་འདྲེ་རྣམས༔ མནན་ནོ་རི་རབ་འོག་ཏུ་གཟིར༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་བྲོ་ཆེན་པོས༔ ཕོ་ཉ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་པ་ཀུན༔ འབར་བ་ཆེན་པོའི་གླུ་དང་བྲོ༔ ཅིར་ཡང་བསྒྱུར་བས་སྟྭཾ་བྷ་ཡ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་མ་སྐྱེས་བར༔ ནམ་ལང་ལྡང་བར་མ་བྱེད་ཅིག༔ ཨོཾ་ལྃ་ཧཱུྃ་ལྃ་སྟྭྃ་བྷ་ཡ་ནན༔ དྲུག་པ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་གྲུབ་པའམ་རྒྱུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ལེན་པའི་དོན་དུ་གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་དང་བཅས། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་འབར་བ་ཀཱི་ལ་ཡ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ བདེ་ཆེན་ཡུམ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར༔ སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསམ་ཡས་སྟོན༔ ཀུན་ཀྱང་ཐུགས་དམ་རྗེས་སུ་དགོངས༔ རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གིས༔ སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་ད་ནང་ཐིམ༔ རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོའི་རྐམ་ཡང་ལངས༔ དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དུས་ལ་བབ༔ སྣང་སྟོང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ སྐྱེ་འཆི་མེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རྡོ་རྗེ་གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཟབ་རྒྱས་གསང་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མི་ཤིགས་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིས༔ སྲིད་ཞིའི་དཔལ་གྱུར་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མདོར་ན་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི༔ གྲུབ་པ་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་སྒྲུབ་རྫས་རྣམས་གནས་གསུམ་དུ་གཏུགས་ལ་དབང་བླང་། བདུད་རྩི་རོལ་པ་སོགས་བྱའོ། །བདུན་པ་ནོངས་བཤགས་ནི། ཧོཿདཔལ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། ཏ་ན་སྒྲོལ་བ་གནས་སུ་མ་སྟོབ་པ་དང་། ག་ཎ་སྦྱོར་བ་བྱིན་གྱིས་མ་བརླབས་པ་དང་། མཆོད་སྔགས་ཏིང་འཛིན་མ་དག་ཅིང་ཉམས་པ་དང་། དགེ་བ་བཅུ་དང་དུ་མ་ལོངས་ཤིང་མི་དགེ་བ་བཅུ་རྩ་བ་ནས་མ་ཆོད་པ་དང་། བཀའ་བཞིན་གཞུང་མ་བསྲངས་པ་དང་། དམ་ཚིག་གི་རྩ་བ་ཡན་ལག་ཆགས་ཉམས་སུ་གྱུར་པ་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་ན། བཟོད་པ་དམ་པ་མཛད་དུ་གསོལ། ཚེ་འདིའི་རྐྱེན་དང་ཕྱི་མའི་སྒྲིབ་པར་མི་འགྱུར་བ་ཚངས་པ་དམ་པ་སྩོལ་བར་ཅི་གནང་། ཞེས་དང་། ཡིག་བརྒྱ་བཟླས་པས་ཉེས་ལྟུང་སོར་ཆུད་པར་བྱ། བརྒྱད་པ་བསྡུ་ལྡང་ནི། ཚོགས་མགྲོན་དང་མདུན་བསྐྱེད་རྣམས་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་ལ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་ནི། སྣང་སྲིད་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བསྒོམ་པ་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཐིམ། དེ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ་ཐིམ། དེ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ། དེ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། དེ་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ། དེ་ཡང་ཞབས་ཀྱུ་ནས་ནཱ་དའི་བར་ཐིམ། དེ་ཡང་མི་དམིགས་འོད་གསལ་སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་དབྱིངས་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་བསམ་ལ་མཉམ་པར་བཞག །སླར་ཡང་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཀརྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཕུར་པ་འདྲིལ་བའི་སྐུར་གསལ་ཞིང་། སྣང་གྲགས་རིག་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོར་འཆར་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་རཀྵ་ཧྃ༔ ཞེས་གོ་བགོ་བར་བྱའོ། །དགུ་པ་བསྔོ་སྨོན་ནི། ཧོཿདགོངས་སུ་གསོལ་ལོ༔ ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པའོ༔ གསང་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་སོ༔ སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུའོ༔ ཨ་བྷི་ཙརྱའི་དུས་ལ་བབ་བོ༔ བརྣག་པ་དེ་ཁོ་ན་ལའོ༔ དེ་ལྟར་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་སྤྱད་པའི་མཐུ་བྱིན་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོར་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་སྐལ་བ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཁྲག་འཐུང་རིགས་སུ་སྐྱེས་པ་དང་། སྙེམས་མེད་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཉན། །བླ་མ་ལ་གུས་སྙིང་རྗེར་ལྡན། །སྐྱེ་ཤི་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཤོག །ལག་ན་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུ་འཛིན། །ཟབ་མོའི་ཆོས་ནི་ཀློག་པ་དང་། །བཙུན་མོའི་ཁུ་བ་མཉམ་ཟས་ཅན། །སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བར་ཤོག །མཉམ་ཉིད་ངང་ལས་ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་པ་ཡིས། །གདུག་པའི་ཚོགས་ཀུན་མཐར་བྱེད་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གྱི་དམ་ཚིག་མཆོག །རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་རྒྱལ་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །བཅུ་པ་ཤིས་བརྗོད་ནི། ཧོཿཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་བདུད་འདུལ་རོལ་པའི་གར། །མཐུ་སྟོབས་རྡོ་རྗེའི་གཟི་བྱིན་དཔལ་དུ་འབར། །བརྒྱུད་པ་དྲུག་ལྡན་རིག་འཛིན་བླ་མ་ཡི། །བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ལྟར་འཁྲིགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་མཚོན་ཆེན་བསྐལ་བའི་མེས། །བདུད་འདུལ་འབར་བ་གར་དགུའི་རྣམ་པར་རོལ། །བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷས། །དངོས་གྲུབ་ཆར་དུ་འབེབས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །བདེ་སྟོང་སྒྱུ་མས་དགྱེས་པའི་གར་དང་བཅས། །རབ་འབྱམས་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་བསྟན་པ་སྐྱོང་། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་སྲུང་མ་ཡིས། །ཕྲིན་ལས་འབྲས་བུ་སྨིན་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ། །བདུད་བཞི་འཇོམས་པའི་སྟོབས་རྩལ་རྨད་དུ་བྱུང་། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པ་ཡི། །དགེ་ལེགས་དཔལ་གྱི་འབྱོར་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་བསྙིལ་བས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་ཤིས་པའི་སྣང་བ་སྤེལ་བར་བྱ་ཞིང་རྗེས་གྱི་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་པ་སྟེ། དེ་དག་ཀྱང་ཁྱེར་སོ་གསུམ་གྱི་ལམ་ཁྱེར་དང་མ་བྲལ་བ་གནད་དོ། །སླར་སྨྲས་པ། ཨོ་རྒྱན་མཁན་པོའི་ཐུགས་བཅུད་ཀཱི་ལ་ཡ། །རིག་མཆོག་འབུམ་སྡེའི་རྒྱུད་ཀྱི་བཅུད་ཕྱུང་ཞིང་། །བི་མའི་ཟབ་གསང་མན་ངག་སྙིང་པོའི་སྲོག །གཉགས་ཆེན་ཛྙཱ་ནའི་སྙན་བརྒྱུད་མཛོད་ཆེན་པོ། །དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་སྙིགས་དུས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེར་ཤར་བ་ཉིད། །སླར་ཡང་གར་དབང་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་། །གང་དེའི་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་གྱི་བཅུད། །འདིར་ཞུགས་དད་མོས་འབྲེལ་པ་ཐོབ་པ་རྣམས། །བར་ཆད་བདུད་སྡེའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་གྲོལ་ནས། །ཕྲིན་ལས་རྩལ་རྫོགས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཤོག །ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་ཞབས་པད་ཡུན་དུ་བརྟན། །ཟབ་གཏེར་བསྟན་པས་ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། །བཀྲ྄༵་ཤིས྄༵་ཞལ་གྲོ་བྱིན་རླབས་དཔ྄༵ལ་དུ་འབར། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་བདེ་དགེས་འབྱོར྄༵་བར་ཤོག །ཅེས་པའང་ཀུན་གཟིགས་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་གར་དབང་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཐུགས་གཏེར་པད་འབྱུང་བི་མ་གཉགས་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་གཅིག་དྲིལ་ཡང་ཕུར་གཅིག་མའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བྲིས་ཞེས་གཏེར་ཆེན་བླ་མས་བཀའ་ཡི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཐོབ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་མཉན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དང་། ནང་ཆེན་བིས་རི་བླ་ཆུང་སྤྲུལ་སྐུ་འཇམ་དབྱངས་མཐུ་སྟོབས་དཔལ་འབར་བཅས་ནས་གསུང་གིས་བསྐུལ་མས་མཚམས་སྦྱར། ཟབ་ཆོས་འདིའི་ཐོག་མའི་སྣོད་ལྡན་དུ་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ་ཅིང་མཁྱེན་བརྩེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱེད་པོར་སྨོན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཕྲིན་ལས་འདུས་པ་རྩལ་གྱིས་རྗེ་ཉིད་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་རིམ་བཞིན་ཤིང་རྟ་ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་ནས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པས། བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་མཆོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྟན་ཅིང་། རང་གཞན་ཐམས་ཅད་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །།། མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/rdo rje phur pa gnyags lugs kyi yi dam khro bo rdo rje gzhon nu'i bskyed rim srid pa phur bu'i rtsa ba'i las byang bklags chog tu bkod pa khams gsum gdug pa yongs sgrol zhes bya ba bzhugs so/__/ bla ma dpal he ru ka spyi dpal chen po la phyag 'tshal lo/__/mnyam nyid dbyings las thugs rje'i khro gtum khros pa'i gar/__/rgyal kun phrin las rol pa'i rdo rje 'bar ba'i mtshan/__khams gsum yongs sgrol snang srid rgyas 'debs kI la ya/__/byang chub bar du snying gi thig ler 'bral med mchod/__/rig mchog 'bum sde'i zab mo'i chu gter ngogs/__/bka' gter gdengs can dbyig gis gtams pa yi/__/don gnyis 'dod rgu'i gter 'byin nor bu'i snying /__/ci dgar rol pa'i ngo mtshar deng dus shar/__/de phyir dngos grub sgo 'phar 'byed pa dang /__/bdud sde'i ru mtshon bsnyil la zla med kyi/__/rdo rje'i gsang lam skal bzang kun dga'i btsas/__/gsang ba zab mo'i phrin las dus 'dir dbye/__/de la 'dir yi dam rdo rje gzhon nu'i bskyed rim srid pa rdo rje phur bu'i rtsa ba'i sgrub thabs khrigs su bsdebs pa la/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po sbyor ba la/__bshams bkod gtor 'bul skyabs sems bdun/__bgegs bskrad mtshams gcod brda sgo phyag__/bshags pa byin 'bebs mchod brlab bo/__/zhes pa ltar bcu gsum las/__dang po bshams bkod ni/__phyag bdar dang ldan pa'i gnas khang rgyan gyis spras pa'i gung du dam tshig gi rten sku'am/__zhal thang bkram pa'i spyan sngar bsnyen sgrub skabs lcags sam drag po'i shing gi phur pa mgul du yungs kar gyi thum dang ldan pa rdzas gsum gyis gzi byin bskyed la b+han+d+ha'am lcags hom du btsugs pa ras bris sam/__tshom bu lha grangs kyi steng du bkod/__bsdu na rten gtor/__sman raka zhi drag gi mchod pa/__bka' gter srung ma'i gtor 'bul/__tshogs dang chad brtan rnams dang /__dkar bgegs kyi gtor ma sogs dang /__sgrub pa po rnams kyi mdun du rol mo'i rigs byed/__las phur sogs bkod par bya'o/__/gnyis pa gtor 'bul ni/__thog mar tshig bdun gsol 'debs sngon du 'gro bas brgyud 'debs zur gsal ltar byas rjes/__bsang chu byin rlabs dgos na/__stong pa'i ngang las bsang chu'i steng du nyi ma la gnas pa'i hU~M yig las 'od zer 'phro 'dus yongs su gyur pa las/__khro rgyal bdud rtsi 'khyil pa ljang nag zhal gsum phyag drug rang snang gi yum dang bcas pa'i skur gyur/__rdo rje rtse gcig pa'i phyag rgyas reg pa'i tshul gyis/__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI hU~M tshin+d+ha tshin+d+ha hU~M phaT:__ces bzla/__khro bo bdud rtsi 'khyil pa'i rang bzhin gyi chu'i rdul phra rab tu gyur/__sngar smos dkar gtor dang gser skyems bshams par bsang chus bran/__ra~M ya~M kha~M gis sbyangs/__oM AH_hU~M gis rlabs/__b+hU mi pA ti sa pa ri wA ra badz+ra sa mA dzaHsa bdag brtan ma sogs spyan drangs/__b+hU mi pA ti sa pa ri wA ra a kA ro sogs/__lan gsum/__hU~M:__gang zhig dkar po'i phyogs 'dzin cing :__'dzam gling sa la dbang byed kun:__bdag gis gnas 'dir dkyil 'khor bzhengs:__ko long phrag dog ma mdzad par:__brngan du gtor ma gser skyems 'bul:__dgyes par bzhes la sa 'di stsol:__bcol ba'i las kun sgrub par mdzod:__b+hU mi pA ti gats+tshas gshegs su gsol ba dang chab cig gtor ma phyi rol du 'bul/__/gsum pa skyabs 'gro ni/__rang gi snying ga'i hU~M las 'od zer 'phros pas bla ma rig 'dzin dpal chen rdo rje gzhon nu'i dkyil 'khor gyi lha tshogs mkha' khyab kyi 'khor lor sad par gyur/__na mo:__bdag sogs 'gro kun deng nas bzung :__byang chub snying por mchis kyi bar:__skyabs kyi dam pa dkon mchog gsum:__mi phyed dad pas skyabs su mchi:__lan gsum/__bzhi pa sems bskyed ni/__mkha' mnyam sems can thams cad kun:__srid pa'i rtsa ba bdud bzhi bcom:__bar chad gdon bgegs bsgral ba'i phyir:__dpal chen lha tshogs bsgrub par bgyi:__lan gsum/__lnga pa tshogs bsag pa ni/__hoHbdag dang mtha' yas sems can rnams:__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal:__dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo:__mchog gsum bsten pa'i zhing gyur la:__gnyis med yid kyis skyabs su mchi:__dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i:__dag pa'i mchod pa bzhes su gsol:__dngos grub chu bo gcod pa'i bgegs:__nyes byas ma lus bshags par bgyi:__phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos:__ma chags spyod la rjes yi rang :__dag pa'i mtha' bzhi dri ma med:__rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do:__bde gshegs dbang phyug sems dpa' la:__dgos pa gsum gyis lus 'bul lo:__tshe rabs bgrang ba'i las rnams kun:__bsdus te byang chub chen por bsngo:__lan gsum/__sems can bde dang ldan gyur cig__/sdug bsngal kun dang bral bar shog__/bde dang rtag tu mi 'bral zhing /__/chos kun mnyam nyid rtogs par shog__/ces brjod mthar/__badz+ra muHtshogs zhing rnams rang la thim par gyur/__drug pa bgegs bskrad pa ni/__hU~M:__ngang nyid rdo rje chos dbyings las:__'bar ba'i khro bo mi bzad pa:__dpal chen rdo rje gzhon nu yi:__sku yi dbyig tu bdag bskyed do:__oM badz+ra kI li kI la hU~M phaT:__ces rang nyid gnyug ma'i lha yi nga rgyal bzung ste bgegs gtor/__ra~M ya~M kha~M/__oM AH_hU~M/__sarba big+h+nAn a kaR+Sha ya dzaHsa lcags kyu'i phyag rgyas bkug__/sarba big+h+nAn na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa sogs/__gr-Ih+Ne daM ba liM ta khA hi/__lan gsum gyis bsngos te/__bka' bsgo ba ni/__hU~MHgsang ba bla med lam sgrub pa'i:__rdo rje'i dkyil 'khor gnyan po 'dir:__'du ba'i lha ni ma gtogs pa:__dam med bdud rigs nag po'i phyogs:__blta zhing nyan pa'i dbang med pas:__byin pa'i gtor ma 'di khyer la:__rang rang gnas su bde bar dengs:__gal te mi 'gro 'dug gyur na:__nga ni 'jigs byed rdo rje can:__bka' las 'da' ba'i sdig can rnams:__rdo rje ye shes mtshon chen pos:__phye mar 'thag pa gdon mi za:__hU~M bzhi'i sngags brjod la gu gul bdug__/yungs thun gyis gzir/__rol mo drag tu 'khrol bas nag phyogs rnams rgyang ring du bskrad la/__bdun pa mtshams gcod ni/__hU~M:__mi shigs mtshon cha'i gur dang sa gzhi la:__dmar nag dmar smug me yi 'du 'phro 'khyil:__ye shes khro bo bcu yang dbyings nas bzhengs:__khrag 'thung rol pa'i lha tshogs nang na bzhugs:__mtshams kyi dkyil 'khor ma lus lhun gyis grub:__badz+ra rak+Sha rak+Sha b+h+rU~M:__thugs ka nas sprul pa'i khro tshogs phur bu 'bar ba'i sprin 'phro ba rnams kyis bdud bgegs log par 'dren pa thams cad tshar bcad/__slar 'dus te rdo rje srung ba'i 'khor los phyogs thams cad du gtams nas sngags dang phyag rgya ting nge 'dzin gyis srung ba'i mtshams bcad par bsam mo/__/brgyad pa brda sgo dbye ba ni/__gnyis snang 'khrul pa'i sgrib g.yogs dag ste gnyis med mnyam pa'i ye shes kyi lha tshogs thams cad bkra gsal ler mjal bar mtshon phyir dkyil 'khor gyi sgo bzhi shag gis phye bar mos la/__hU~M:__snang zhing srid pa'i chos so cog:__kun kyang dag pa lha'i grong khyer:__ma bcos don gyi lha mchog la:__tshad med sgo bzhi dbye bas 'jug:__b+h+rU~M pra be sha ya phaT:__dgu pa phyag 'tshal ba ni/__phung khams skye mched dang bcas pa gdod nas mnyam pa'i dkyil 'khor dag pa chen po'i rang bzhin ma bcos gshis lugs zab mo'i rang ngo rang gis rig ste rang zhal mjal ba'i lta ba'i ngang bskyang ba la brda dang tha snyad kyis phyag 'tshal ba ni/__hoHlha dang rang sems bzang ngan bral:__gnyis med rang snang spyi dpal che:__e ma ngo mtshar rmad byung ba:__rdo rje'i lta ba'i phyag gis 'dud:__a la la hoHzhesa?X ngo?X phaba?X pa'i?X tshula?X gyisa?X/__a ti pu hoHsa btud pa la/__pra tits+tsha hoHzhes lan du dngos grub stsal bar bsam/__bcu pa bshags pa ni/__bshags yul lha'i 'khor lo mkha' khyab tu sad pa'i spyan sngar sdig ltung rtog sgrib bag chags mchog gi dngos grub kyi gegs su gyur pa rnams gnong 'gyod drag pos 'gyod tshangs smre sngags kyi gdung bas bshags pa 'bul bar mos la/__thal mo sbyar te/__hU~M:__snang srid gdod nas dag pa'i dkyil 'khor lha:__bla ma yi dam mkha' 'gro dam can rnams:__thugs rje brtse bas bdag la dgongs su gsol:__ye nas ma rig 'khrul pas bsgribs pa yi:__rnam rtog kun btags blo yis sgro btags pas:__rang rig ye shes don la rmongs pa yis:__bsrung mtshams med pa'i dam las 'gal ba dang :__bla mar smod cing yi dam spong ba dang :__bsnyen sgrub 'dzab bzlas tshad du ma bskyal ba:__ting 'dzin lta ba klong du ma gyur zhing :__gsang bcu gzhan la bsgrags sogs mthol lo bshags:__gzhan yang mi spang dang du blang bya dang :__spyad par bya dang bsgrub par bya ba dang :__shes bya lnga sogs nyi shu rtsa lnga yi:__dam las 'gal bar gyur pa mthol lo bshags:__nya stong dus bzhi'i mchod pa chag pa dang :__sdig can rnams la rtag tu byams byas shing :__mkha' 'gro rnams la sha khrag gtor ma chag:__sbyor sgrol mchod pa dus las g.yel ba rnams:__rtsa ltung bcu bzhi dang 'gal mthol lo bshags:__gzhan yang sbom po yan lag phra zhib kyi:__dam tshig bye ba sa ya grangs med pa:__de las 'gal bar gyur pa'i rnal 'byor gyis:__'gyod tshangs gdung ba'i smre sngags 'di 'don pas:__rgyal ba rnams kyi thugs rje'i spyan ras kyis:__yud tsam gzigs te thugs rjes bzod bzhes gsol:__tshangs par stsal nas mchog dang thun mong gi:__dngos grub dka' ba med par 'grub pa dang :__rdzogs pa chen po'i bstan pa mthar bgyid cing :__kun tu bzang po'i rgyal sa zin par shog:__spro na bde gshegs spyi bshags dang yig brgya bzla/__bcu gcig pa byin 'bebs ni/__bla ma rig 'dzin rdo rje phur pa'i lha tshogs 'khor dang bcas pa yab yum bde bar rol pa'i sku yi gnas nas byin rlabs kyi ngo bo byang sems bdud rtsi'i char babs pas sgo gsum gyi dri ma dag cing bdag gnas yo byad thams cad la sku gsung thugs kyi byin rlabs zab mo'i dngos grub mngon du gyur pa'i dmigs pa dang bcas/__dbyangs dang rol mo'i brdas bskul/__spos dang g.yab dar bshug glu bcas pas/__hU~M:__rdo rje gzhon nu'i rig 'dzin rnams:__srid pa phur bu sgrub pa'i phyir:__sngon gyi zhal bzhes ma bsnyel bar:__gnas mchog 'di ru byin phob cig:__ye shes khro rgyal 'khor dang bcas:__'khor ba rdo rjer sgrub pa'i phyir:__nam mkha' khyab pa'i gar dang bcas:__gnas mchog 'di ru byin phob cig:__bran dang bka' nyan pho nya'i tshogs:__khyod kyi dam tshig dus la bab:__sngon tshe khas blang dam bcas bzhin:__gnas mchog 'di ru byin phob cig:__nam mkha' gang ba'i lha tshogs rnams:__sku yi gar stabs sna tshogs bsgyur:__rdo rje'i glu bro gar dang bcas:__gnas mchog 'di ru=gsung ni sngags sgra 'brug ltar sgrog:__rgod gshe drag shul rol pa yis:__sa gsum 'jigs pa'i nga ro bcas:__gnas mchog 'di ru=thugs ni ye shes rngam pa'i dpal:__snying rje zhi dang khro bo yi:__rig rtsal dgongs pa'i gdengs dang bcas:__gnas mchog 'di ru byin phob cig:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi bskur:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mong ma lus pa'i:__dngos grub dam pa stsal tu gsol:__gu ru d+he wa d+hA ki nI dz+nyA na A bai sha ya a a AH_hriM hriM:__phaiM phaiM:__bcu gnyis pa phur pa byin rlabs ni/__sgrub chen dang gtor bzlog sogs kyi skabs/__las phur gu gul gyi bdug la/__oM badz+ra kI li kI la ya su ru su ru a d+hi tiSh+Tha rmugs rmugs ha la ha la dgra bgegs 'byung po'i tsit+ta myogs mA ra ya hU~M phaT:__yungs kar gyis brab cing /__oM badz+ra kI li kI la ya ma gu ta la ma gu ta la pra ta la pra ta la shaM ta ra tsa hU~M dgra bgegs 'byung po mA ra ya hU~M phaT:__dug khrag byug cing /__oM badz+ra kI li kI la ya rak+ta dz+wa la maN+Da la rak+sha rak+sha dgra bgegs wA shaM ku ru mA ra ya hU~M phaT:__phur pa bsang sbyangs/__stong pa'i ngang las e las phur gdan gru gsum mthing nag 'bar ba'i dbus su pad nyi dgra bgegs kyi gdan la rang gi thugs ka nas hU~M 'phros/__hU~M s+pha ra Na phaT:__saM ha ra Na hU~M:__oM badz+ra kI li kI la hU~M:__phur bu dpal chen po sgrol byed yak+sha kro d+ha zhal gsum phyag drug__/sku smad gnam lcags kyi phur pa zur gsum rno dpal ngar dang ldan pa/__mgar gyi sol mal nas bton pa lta bu me yi tshwa tshwa 'phro ba/__spyi bor dpal chen po/__rgya mdud gong ma la khro bcu yab yum/__'chang zungs za gsod nyi shu/__rgya mdud 'og ma sgo srung /__dbal gsum dam can srung ma dang bcas pa'i pho brang du gyur/__oM badz+ra kI li kI la ya tip+ta tsakra ha na ha na hU~M phaT:__ces brjod la phur gdan steng du bkod/__bcu gsum pa mchod pa byin rlabs ni/__hU~M hrI:__snang srid bde chen rol pa yi:__ye shes snang ba khyab brdal sprin:__kun bzang mchod pa bsam yas gter:__rang byung rang shar lhun gyis grub:__sarba sa ma ya pU dza hoHoM badz+ra ar+g+haM nas/__shab+da ma hA pU dzas+pha ra Na khaM:__zhes phyi mchod dang /__oM ma hA sh+ma sha na ru dra b+ho gaHrU pa shab+da gan+d+he rA spar she pany+tsa kA ma gu Na d+harma d+hA tu pU dza AH_hU~M:__zhes nang mchod drag po'i nyer spyod dang /__hU~MHrlung me thod pa'i sgyed pu gsum gyi steng :__dbyings kyi b+han+d+har sha lnga bdud rtsi lnga:__ye shes rigs lnga dbyer med byang chub sems:__rtsa brgyad stong sbyar sman gyi bdud rtsir 'khyil:__oM hU~M trA~M hrI A:__mU~M lA~M mA~M pA~M tA~M:__sarba pany+tsa a mr-i ta kuN+Da lI hU~M hrIHTha:__lan gsum gyis sman/__hU~M:__lcang lor bcas pa'i dung chen snod yangs su:__khams gsum gdug pa bsgral ba'i khrag mtshor bskyil:__gi rti'i mkha' nas ye shes bde ba'i rgyun:__mi phyed so sor rtog pa'i lbu phreng g.yo:__oM AH_hU~M ma hA ka pA la rak+ta dz+wa la maN+Da la hrIHTha:__lan gsum gyis rak+ta/__hU~M:__gtor snod rin chen b+hany+dza stong gsum khyab:__gtor ma'i ngo bo bla med dam tshig rdzas:__'dod pa'i yon tan lnga yis rab brgyan pa:__lha tshogs dgyes skong mchod pa'i lhun por spungs:__oM AH_hU~M ma hA ba liM ta sarba kA ma gu h+ya sa ma ya hU~M hrIHTha:__lan gsum gyis gtor ma rnams byin gyis brlabs/__badz+ra s+pha ra Na kha~M gis mkha' khyab tu spel/__gnyis pa dngos gzhi la/__ting 'dzin gsum rten dkyil 'khor gsum/__/bskyed cing spyan drangs bstims phyag bya/__/mchod bstod bzlas pa rnam pa dgu/__/zhes pa'i dang po la'ang /__de ting kun snang rgyu'i ting 'dzin/__zhes pa'i dang po de bzhin nyid kyi ting 'dzin ni/__chos thams cad gdod nas rang bzhin gyis ma grub pa'i stong nyid spros bral bde ba chen po rnam pa kun gyi mchog dang ldan pa'i rdo rje'i ting nge 'dzin gyis dngos 'dzin mtshan ma'i spros pa thams cad 'joms pas chos nyid ngang gis khros pa'o/__/de nyid gter tshig gis gsal 'debs pa ni/__hU~M:__rdo rje khros pas zhe sdang gcod:__chos nyid ngang gis dag pa'i klong :__gzung 'dzin mtshan ma mi gnas pa:__rnam par thar pa'i sgo gsum la:__oM shU n+ya tA dz+nyA na ho:__gnyis pa kun snang ni/__stong nyid mngon gyur gyi ye shes dmigs med snying rje sgyu ma lta bu dang zung du 'jug pas srid pa'i rtsa ba gzung 'dzin rtsad nas gcod pa'i snying rje mkha' khyab tu shar ba'o/__/snying rje chen po'i mtshon cha ni:__srid pa'i rtsa ba gcod byed pa'i:__thugs rje'i shugs kyis khro ba las:__sdug bsngal 'joms pa'i ting 'dzin bsgom:__AH_ma hA ka ru Ni ka hoHgsum pa rgyu'i ting 'dzin ni/__'khor 'das kyi srog mtshon byed chen po ye shes lnga'i ngo bo hU~M yig zab gsal gnyis med nam mkha'i dbyings su thig le'i rnam par 'dril ba'o/__/stong nyid nam mkha'i khams gnas pa'i:__'khor 'das kun gyi srog gi go:__rang byung yi ge 'dus ma byas:__hU~M chen bskal pa'i me ltar 'bar:__hU~M badz+ra dz+nyA na d+hA tu hoHgnyis pa rten 'byung ba rim brtsegs gzhal yas khang bcas gsal gdab pa ni/__sa bon rnams chad pa yongs su gyur pa las phyi ltar 'byung ba'i dkyil 'khor/__nang du phung po lnga/__gsang ba nyon mongs dug lnga/__rnam par dag pa'i rigs lnga ye shes lnga'i rang bzhin gyi 'byung ba rim brtsegs ri rab gzhal yas khang dang lha gnas gsal ba ni/__rgyu yi hU~M las e ya~M su~M dang ra:__keM ra~M chad pa 'og gzhi ni:__chos 'byung dbyings dang mnyam pa'i dbus:__rlung me sha chen sa gzhi brdal:__khrag mtsho keM rus ri rab steng :__khor yug drag po'i me rlung tshogs:__kun tu 'bar zhing 'tshub ma 'khyil:__ma hA dz+wa la ra~M:__me klong b+h+rU~M yig lnga ldan chad:__yongs gyur pad nyi rgya gram steng :__ye shes rang snang gzhal yas khang :__rang byung dur khrod bkod pa can:__phyi ni rtsig pa kha dog lnga:__nang du skam rlon rnying pa'i mgo:__gnam lcags gzer btab rak+tas sbyar:__rin chen pha gu drwa ba phyed:__chu srin rngam pa'i kha las dpyang :__shar bu mda' yab pu shu dang :__gza' dang lha klu ka gdung phyam:__rgyu skar dral gzeb zhing gi thog:__lha chen thod pa dbus phyur bu:__ma hA ru dra'i tsit+ta'i tog:__ye shes zer 'phro 'od phung 'khyil:__ro skra'i rnga yab zhing gi 'phan:__gcan gzan lpags pa'i rgyal mtshan gdugs:__phyi nang sgo bzhi rta bab brgyad:__chos 'khor ri dwags gdugs tog mdzes:__dal dbus gnam lcags 'khor lo dang :__lte ba zlum po e yis mtshan:__zla gam gsum la khrag mtsho 'khyil:__b+h+rU~M bi shwa bi shad+d+he dz+nyA na kro d+ha maN+Da la hU~M:__de'i nang du lha gnas so sor gdan gsal gdab pa ni/__gzhal yas dbus su rdo rje yi:__brag chen pad nyi lha chen po:__khyo shug zla gam gsum gyi steng :__pad nyi dgra bgegs drag po yi:__'khor lo rtsibs bcu re re bzhin:__phyogs skyong pho mo pad nyi dang :__sgo bzhir zhing skyong gdan bcas gsal:__ma sUR+Ya maN+Da la:__a tsaN+Da maN+Da la:__pa~M pad+ma maN+Da la:__gsum pa brten pa lha'i 'khor lo bsgom pa'i dang po chos sku'i ngo bo bdag rtsa ba'i dkyil 'khor gtso bo yab yum bsgom pa ni/__sa bon rgyu yi hU~M yig yongs su gyur pa las/__chos sku'i ngo bo rdo rje gzhon nu/__longs sku bdud 'dul khro bcu yab yum khra thabs bcas/__sprul sku sras mchog sgo ma bka' sdod dang bcas pa rigs lnga'i ye shes stobs dang pha rol phyin pas dug lnga nye ba'i nyon mongs 'joms shing tshad med dang bsdu dngos bzhi yis srid zhi'i mtha' las sgrol te bden don gnas su dag pa'i brten pa lha yi 'khor lo rnams bsgom la/__hU~M:__dbus kyi chos 'byung lte ba ru:__rang rig hU~M bab yongs gyur las:__spro bsdus 'od kyis don gnyis byas:__'od kyi phung po rdo rjer gyur:__badz+ra hU~M:__de nyid yongs gyur skad cig gis:__bdag nyid ma bcos rtsa ba'i lha:__rdo rje 'chang chen he ru ka:__spyi dpal karma kI la ya:__dpal chen rdo rje gzhon nu ni:__mthing nag dbu dgu phyag bco brgyad:__rtsa zhal srin po khros pa'i zhal:__g.yas pa dkar ba ku mud ta:__g.yon pa dmar nag am gtsigs bsdams:__de steng zhal gsum ljang ser nag:__steng gi zhal gsum smug mthing dmar:__kham nag ral pa gyen du brdzes:__spyi gtsug rdo rje phyed pa'i tog:__ra gdeng zar bu sbrul gyis bcings:__thod skam lnga yis dbu la brgyan:__zhal bgrad mche gtsigs ljags brkyang bsgril:__hU~M phaT pheM gyi sgra drag sgrog:__khro gnyer chu rlabs lta bur 'khrug:__sma ra smin ma me ltar 'bar:__rdo rje'i sku mchog sprin bzhin gnag:__g.yas dgu dang pos rdo rje gdeng :__'khor lo dgra s+t+wa ral gri mdung :__tho ba lcags kyu gsal shing bsnams:__g.yon dgus me dpung kha T+wA~M ga:__ri rab zhags pa b+han+d+ha dmar:__sdigs mdzub mda' dang bdud bzhi'i mgo:__tha ma'i phyag gnyis phur bu 'dril:__drag po'i stangs stabs phyogs bcur g.yo:__'bar ba'i zhabs bzhi brkyang bskum gyis:__bar chad bdud bzhi brdzis shing mnan:__glang chen zhing lpags stod g.yogs shing :__stag gi sham thabs grol zhing 'ching :__sku la rus pa'i phyag rgya drug:__mgo phreng dpal gyi chas gos rdzogs:__rdo rje rin chen gshog pa gdeng :__ye shes me dpung 'bar ba'i klong :__khams gsum zil gnon chen por gsal:__pang du bde chen bskyed pa'i yum:__'khor lo rgyas 'debs khro gtum sgeg:__gcer bu gzig gi sham thabs gsol:__thod skam rus pa'i rgyan gyis spras:__phyag gnyis g.yas pas yab mgul 'khyud:__ut+pal mtheb srin sbyar bas 'dzin:__g.yon pas dmar gyi b+han+d+ha stob:__nu 'bur b+ha ga rgyas pas sbyor:__sked skabs phra ldem g.yas pa'i zhabs:__yab kyi sku la 'khyud cing ldem:__g.yon pa brkyangs te dgra bgegs brdzis:__'bar ba'i brtul zhugs yongs su rdzogs:__gtso bo'i g.yon du sgrol byed kyi:__yum mchog e ka dza TI ma:__khro gtum sgeg pa'i gzi byin gyis:__yab la lta zhing chags pa'i tshul:__g.yas pas gri gug nam mkhar phyar:__g.yon pas tsit+ta khrag 'dzag za:__gcer bu rus pa'i rgyan 'chang ba'i:__g.yer kha'i sgra las chos sgra sgrogs:__gnyis pa longs sku'i ngo bo phyogs bcu khro bo'i dkyil 'khor spro ba ni/__a ho a ho a ho a hoHsa ma ya hoHsa ma ya s+t+wa~MHa nu rA ga ya mi:__a nu rA ga ya hoHrdo rje pad+ma rgyas mdzad de:__sbyor bas sku ni sgeg bzhad pa:__pad+ma b+hany+dza mo k+Sha hoHzhal nas a ho hU~M zhes sgrog:__rdo rje'i gsung mchog rgod gshe rngams:__thugs ni bde ba cher 'bar bas:__snying rje rngams dang zhi bar bcas:__srub cing srub pa'i sbyor ba'i sgras:__sangs rgyas sras bcas rjes chags bskul:__zhal zhugs byang chub sems su zhu:__dwangs ma'i sems sprin hU~M du spros:__phyogs bcu'i rtsibs la babs pa las:__'od zer rnon pos phyogs skyong ba'i:__gdon tshogs btul te tshur 'dus la:__pad zla phyogs skyong pho mo'i steng :__hU~M rnams yongs gyur khro bcur gyur:__oM badz+ra krod+ha hU~M kA ra hU~M:__gardza gardza hU~M phaT:__steng phyogs nyi zla'i gdan steng du:__hU~M mdzad sngo skya mthing ser dmar:__zhal gsum phyag drug dang po gnyis:__rdo rje dung dmar bar pa yis:__mda' gzhu 'gengs shing rol pa'i yum:__sgra 'byin ma sbyor phra men ni:__phag dang smrig bu'i mgo can no:__oM badz+ra kro d+ha bi dza ya hU~M:__ha na ha na hU~M phaT:__shar phyogs dri za'i gdan steng du:__rnam par rgyal ba dkar sngo ljang :__dang pos rdo rje b+han dmar dkrug:__bar pas 'khor lo rtse gsum gdeng :__mda' snyems yum sbyor phra men ma:__stag dang bya rgod mgo can no:__oM badz+ra kro d+ha nI la daN+Da hU~M:__da ha da ha hU~M phaT:__shar lho me lha'i gdan steng du:__dbyug sngon mthing nag dkar dmar zhal:__phyag drug rdo rje dung chen khrag:__me dpal rdo rje'i dbyug tho phyar:__rdo rje sder mo dang sbyor ba'i:__phra men g.yag dang bya rog mgo:__oM badz+ra kro d+ha ya mAn+ta ka hU~M:__pa tsa pa tsa hU~M phaT:__lho phyogs gshin rje'i gdan steng du:__gshin rje gshed sngon sngo ljang zhal:__phyag drug rdo rje thod pa dang :__dgra s+t+wa bar pas be con phyar:__dur khrod bdag mo yum dang sbyor:__phra men sha ba 'ug pa'i mgo:__oM badz+ra kro d+ha Ar+ya a tsa la hU~M:__b+han+d+ha b+han+d+ha hU~M phaT:__lho nub srin po'i gdan steng du:__mi g.yo mthing ga zhal dkar dmar:__dang pos rdo rje ka pA la:__ral gri zhags pa 'phen pa'i yum:__gtun khung ma dang sbyor ba yi:__phra men gzig dang khwa ta'i mgo:__oM badz+ra kro d+ha ha ya gr-I wa hU~M:__hu lu hu lu hU~M phaT:__nub phyogs chu lha'i gdan steng du:__rta mgrin dmar po dkar sngo'i zhal:__phyag drug rdo rje b+han dmar 'dzin:__zhags pa spu gri gdeng ba'i yum:__gtum mo ma sbyor rol pa yi:__phra men byi la pu shud mgo:__oM badz+ra kro d+ha a pa ra dzi ta hU~M:__tiSh+Tha tiSh+Tha hU~M phaT:__nub byang rlung lha'i gdan steng du:__'dod rgyal dmar skya zhal ljang ser:__phyag drug rdo rje thod khrag dang :__ba dan rnga yab 'dzin pa'i yum:__mda' snyems ma dang 'khril ba yi:__phra men spyang ki khra yi mgo:__oM badz+ra kro d+ha a mr-i ta kuN+Da lI hU~M:__tshin+d+ha tshin+d+ha hU~M phaT:__byang phyogs gnod sbyin gdan steng du:__bdud rtsi 'khyil ljang ser dud kha:__rdo rje dung khrag rgya gram dang :__dbyug tho bsnams pa'i yum rlung 'byin:__phra men seng ge pha waM mgo:__oM badz+ra kro d+ha trai lo kya bi dza ya hU~M:__b+hin+d+ha b+hin+d+ha hU~M phaT:__byang shar dbang ldan gdan steng du:__khams gsum rnam rgyal ser nag zhal:__dkar ljang rdo rje dung chen bsnams:__mda' gzhu 'gengs pa'i yum gsod byed:__phra men dred dang sre mong mgo:__oM badz+ra kro d+ha ma hA ba la hU~M:__s+pho Ta s+pho Ta hU~M phaT:__'og phyogs sa bdag gdan steng du:__stobs chen dud kha nag ser zhal:__phyag drug rdo rje dung chen dang :__tho ba zhags 'dzin yum skyong byed:__phra men dom dang byi ba'i mgo:__khro bo chen po de dag kyang :__zhal gsum phyag drug zhabs bzhi bsgrad:__cha byad gtso mtshungs tha ma'i phyag:__phrin las don rtags phur pa 'dril:__dpal dang dur khrod rol pa'i chas:__brkyang bskum srin po'i stangs stabs 'gying :__yum mchog bde sbyor gtso mo 'dra:__phra men gcer bu stangs stabs can:__stag gzig sham thabs 'phyang zhing rgyug:__g.yas pas lcags kyu g.yon pa na:__phur bu 'dril zhing bgegs la 'debs:__me dpung rngam pa'i klong na 'gying :__phyogs bcu khro bo'i dkyil 'khor rdzogs:__gsum pa sprul sku'i phur pa rdzas kyi dkyil 'khor bsgom pa la thun mong dang /__khyad par gnyis las dang po ni/__oM badz+ra ma hA kro d+ha maN+Da la hU~M:__zla gam 'khyil ba gsum gyi steng :__gtso bo yab yum sbyor mtshams nas:__hU~M yig bdun tshan gsum du 'phros:__'od kyis khams gsum gdug can bsgral:__snang srid phur bu'i da lar rdzogs:__bde gshegs rgyal ba rab 'byams kyi:__sku gsung thugs kyi byin rlabs bsdus:__hU~M la thim pas skad cig gis:__mdun du thugs kyi sras mchog mthing :__g.yas su sku yi sras ljang nag:__g.yon du gsung gi sras dmar nag:__kun kyang zhal gsum phyag drug can:__g.yas g.yon dkar dmar zhal ni brjid:__dang pos rdo rje me chen spro:__bar bas dgra s+t+wa kha T+wA~M gdeng :__tha mas phur bu 'dril ba yi:__sku la dur khrod dpal chas rdzogs:__sku smad 'bar ba'i phur bu'i dpal:__gnam lcags me 'khrugs tshwa tshwa 'phro:__chu srin kha nas thon pa yi:__dug sbrul dom dang sdig pa 'phyo:__dgra bgegs dkar nag snying gi mtshams:__phur rtse gzir bas srid gsum bsgral:__mtshon ma rdzas kyi 'khor lor rdzogs:__dpal chen gsang ba gsum du gyur:__oM badz+ra kro d+ha k+Shi la ya hU~M phaT:__gnyis pa slar yang phrin las bzhi'i sras mchog bskyed pa ni/__slar yang yab yum sbyor mtshams nas:__hU~M spros gzhal yas gru bzhir babs:__shar lhor bud+d+ha kI la ya:__dkar gsal dmar dang nag po'i zhal:__phyag drug dang pos 'khor lo dang :__dung khrag bar pas kha T+wA~M me:__tha gnyis dngul phur dkar po 'dril:__sku smad dbal zlum phur bu'i rtse:__lha bu'i gdon gyi snying gar gzir:__lho nub rin chen kI la ya:__ser smug g.yas mthing g.yon dmar po:__phyag drug rin chen dung khrag dang :__kha T+wA~M me dpung bsnams pa yi:__tha mas gser phur ser po 'dril:__sku smad gru bzhi dbal ser po:__phung po'i gdon gyi snying gar gzir:__nub byang pad+ma kI la ya:__dmar smug g.yas ser g.yon ljang gu:__phyag drug pad+ma dung khrag dang :__kha T+wA~M ga dang me dpung bar:__tha mas zangs phur dmar po 'dril:__sku smad zla gam 'bar ba'i dbal:__nyon mongs bdud kyi snying gar gzir:__byang shar karma kI la ya:__ljang nag g.yas dkar g.yon dmar po:__phyag drug rgya gram dung khrag dang :__kha T+wA~M rtse gsum me zhags bsnams:__tha mas g.yu phur ljang gu 'dril:__sku smad gnam lcags zur gsum dbal:__'chi bdag bdud kyi snying gar gzir:__kun kyang khro bo chen po ni:__dpal dang dur khrod 'bar ba'i chas:__ye shes me yi zer 'phro zhing :__bdud bzhi 'dul ba'i phrin las rdzogs:__oM bud+d+ha badz+ra rat+na pad+ma karma kro d+ha kI la ya hU~M phaT:__de nas sgo ba dang bka' sdod kyi dkyil 'khor bsgom pa ni/__gtso bo'i sbyor mtshams dzaHhU~M ba~M:__hoHyi yi ge bzhi spros pa:__shar du sgo ma lcags kyu ma:__dkar mo rta yi gdong pa can:__lho ru sgo ma zhags pa ma:__ser mo phag gi gdong pa can:__nub tu sgo ma lcags sgrog ma:__dmar mo kang ka'i gdong pa can:__byang du sgo ma dril bu ma:__ljang gu spyang ki'i gdong pa can:__kun kyang g.yon pa phur pa 'dril:__gcer mo ral gcig gzig sham can:__gtum chen rngam pa'i gad rgyangs sgrog:__pad nyi bam ro'i steng na 'gying:__dzaHhU~M ba~M hoHkhrag khyams dpal gyi bka' sdod che:__shwa na bdag nyid sa bdag bzhi:__bse mo bswe lcags dung gi ging :__dbang phyug nyi shu rtsa brgyad sogs:__dam can rgya mtsho'i tshogs kyis bskor:__kun kyang rang rang rgyan chas tshogs:__rdzogs pa bka' sdod tshul du gnas:__oM badz+ra kI li kI la ya mo ha g+ha ha ya ma ma shrI g+h+raM karma ka ra ya hU~M:__de ltar snang srid rdo rje phur pa'i dkyil 'khor gsum gyi rang bzhin du gsal gdab pa la sku gsung thugs kyi ye shes kyi phyag rgyas 'debs pa ni/__hU~M:__sangs rgyas kun gyi ye shes sku:__ngang nyid rdo rje chos dbyings las:__'bar ba'i khro bo mi bzad pa'i:__sku yi dbyig tu bdag skyed cig:__oM sarba ta thA ga ta ma hA kA ya badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM:__oM sarba ta thA ga ta ma hA wA ka badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM:__oM sarba ta thA ga ta ma hA tsit+ta badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM:__dkyil 'khor gyi lha rnams kyi dpral bar oM dang /__mgrin par AH_thugs kar hU~M gis mtshan pa las 'od zer 'phros/__sangs rgyas thams cad kyi sku gsung thugs rdo rje'i rnam par spyan drangs gnas gsum du thim pas/__de rnams kyi gsang gsum dang gnyis su med par gyur/__dbang bskur ba ni/__yang thugs ka nas 'od 'phros dbang gi lha thams cad spyan drangs pas dbang bskur bar gyur/__hU~M:__thabs kyi spyod pas 'gro don du:__byams dang snying rjes gang 'dul ba:__sangs rgyas phrin las rdzogs mdzad pa'i:__dbang dang byin rlabs deng stsol cig:__oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM:__oM ma hA A daR+sha dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM:__oM ma hA sa ma tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM:__oM ma hA pra t+ya be k+Sha na dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM:__oM ma hA kr-i t+ya nuSh+Tha na dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM:__spyi bo'i gnas lngar dbang lha yab yum rjes chags rgyas pa'i zhu bde'i byang chub sems kyi rgyun gyi dbang bskur:__nyon mongs pa lnga'i dri ma sbyangs:__phung po lnga rigs lnga'i sangs rgyas su gnas gyur:__chu'i lhag ma spyi bor 'khyil ba las gtso bo la rdo rje mi bskyod pa dang :__'khor rnams la so so'i rigs kyi bdag pos dbur brgyan par gyur:__gsum pa ye shes kyi 'khor lo spyan drangs pa ni/__dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi thugs ka'i 'od zer gyis bskul bas rang bzhin gyi gnas nas/__bla ma rig 'dzin sangs rgyas dang byang chub sems dpa' dpa' bo mkha' 'gro thams cad sangs rgyas kun gyi phrin las kyi rnam rol mi bzad 'bar ba dpal chen rdo rje gzhon nu'i dkyil 'khor gyi lha tshogs dam can srung ma dang bcas pa'i rnam par badz+ra sa ma ya dzaHhU~M hrIHchos dbyings mtha' dbus bral ba nas:__rang byung ye shes he ru ka:__dpal chen karma kI la ya:__'jigs mdzad rdo rje gzhon nu che:__thabs kyi spyod pas gang 'dul du:__sangs rgyas phrin las rdzogs mdzad pa'i:__ye shes khro bo chen po ni:__'khor gyi dpal chen khro rgyal bcu:__sras dang sprul pa bka' sdod bcas:__ma lus 'khor bcas gshegs su gsol:__gnas 'di nyid du gshegs nas kyang :__rtags dang mtshan ma bstan pa dang :__kI la ya yi dngos grub stsol:__oM badz+ra kI li kI la ya hU~M:__sarba sa ma ya dzaHdzaHbzhi pa dam ye gnyis med du bstim pa ni/__hU~M hrIHbde chen dbyings kyi gzhal yas dbus:__rang snang rig pa'i lha tshogs rnams:__gnyis su med par bzhugs nas kyang :__sku gsung thugs kyi dngos grub stsol:__sarba sa ma ya tiSh+Tha lhan:__lnga pa phyag 'tshal ba ni/__hU~M hrIHsangs rgyas kun gyi ye shes sku:__ngang nyid rdo rje chos dbyings las:__'bar ba'i khro bo mi bzad pa:__dkyil 'khor lha la phyag 'tshal lo:__a ti pu hoHpra tits+tsha hoHdrug pa mchod pa la/__nyer spyod sman raka gtor ma dang /__/sbyor dang sgrol ba'i mchod pa gsum/__/zhes nang gses gsum du dbye ba'i dang po thun mong nyer spyod kyi mchod pa la/__zhi drag gnyis las dang po ni/__hU~M/__rnam bkra'i me tog phreng mdzes spos sprin gtibs/__/gsal byed mar me dri ldan gang+gA'i klung /__/ro brgya'i zhal zas dbyangs snyan rol mo sogs/__/kun bzang mchod sprin rgya mtshor spel te mchod/__/gzugs mdzes sgra snyan dri zhim ro mnga' dang /__/reg bde 'dod yon lnga dang rgyal srid bdun/__/bkra shis rtags rdzas mtho ris 'byor pa'i tshogs/__/mi zad nam mkha' mdzod du spar te mchod/__/bde stong sgyu ma'i cho 'phrul las skyes pa'i:__yid 'ong bcu drug lang tsho'i dpal 'dzin ma:__rdo rje'i lha mos dgyes pa'i glu gar bcas/__/phun tshogs mdzes pa'i khyad par du mas mchod/__/oM shrI badz+ra ku mA ra maN+Da la sa pa ri wA ra ar+g+haM nas/__shab+da pany+tsa kA ma gu Na de wi sA mu dra s+pha ra Na sa ma ye AH_hU~M/__gnyis pa ni/__hU~M hrIH'bar ba'i nga rgyal chen po yis:__khams gsum gdug pa bsgral ba'i phyir:__dam nyams snying khrag mchod yon dang :__myos byed dug chu'i zhabs bsil 'khrugs:__dbang po lnga yi me tog dang :__tshil chen dud pa 'khrigs pa'i spos:__zhun gyi mar me mdangs gsal zhing :__mkhris sna khrag zhag byug pa'i rtsi:__sha rus don snod mAM sa'i zas:__thod rnga mi rkang gling bu sogs:__ru dra chen po'i longs spyod kyis:__khrag 'thung rdo rje'i lha tshogs bskang :__oM badz+ra rU pa shab+da gan+d+he rA sa spaR+she rU tra pU dza sa ma ya hoHgnyis pa khyad par gyi mchod pa la gsum las/__sman gyi mchod pa ni/__hU~M:__rang byung pad+ma b+hany+dza'i snod:__bde chen rdo rje'i sbyor ba las:__'bar ba'i dkyil 'khor dgu'i byang sems:__ye shes klong dgu'i phyag rgya'i sprin:__rang bzhin lhun rdzogs mchod pa che:__bdud rtsi rA sa ya na'i dngos:__bla med dam tshig rdzas kyis mchod:__oM a mr-i ta khA hi:__brgyud mchod ni/__dgongs pa brda dang snyan nas brgyud pa yi/__/byin rlabs sprin phung ye shes char chen 'bebs/__/rig 'dzin rtsal 'chang rtsa brgyud bla ma la/__sman mchod 'bul lo mthu dbang dngos grub stsol/__/ma hA pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/__khyab bdag ston pa chos sku kun tu bzang /__/longs spyod yongs rdzogs rdo rje sems dpa' dang /__/sprul sku mkha' 'gro las kyi dbang mo la/__/sman mchod 'bul lo=/__phur pa'i rig 'dzin pra b+ha hasti dang /__/'pho chen sku brnyes bi ma la mi tra/__/dkyil 'khor kun bdag pad+ma 'byung gnas la/__/sman mchod=/__dbyings phyug DA ki bde chen mtsho rgyal dang /__/bdud rtsi phur grub dz+nyA na ku mA ra/__/mnga' bdag chen po sog po lha dpal rjer/__/sman mchod=bka' bab bdun ldan rdo rje gzi brjid dang /__/gter 'byin mdo sngags gling pa ma ti'i mtshan:__chos bdag rig 'dzin brgyud par bcas pa la/__/sman mchod=/__rdo rje gzhon nu bdud 'dul khro bo bcu/__/khra thabs sras mchog sgo ma phur srung sogs/__/dngos grub mchog stsol bsam yas dkyil 'khor la/__/sman mchod=/__dpal gyi bka' sdod phrin las glog ltar 'khyug__/ma srid mkha' 'gro dam can rgya mtsho dang /__/snang srid gzhir bzhengs rdo rje'i maN+Da lar/__/sman mchod 'bul lo mthu dbang dngos grub stsol/__ma hA sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/__dngos grub blang ba ni/__oM AH_hU~M:__dam tshig rdzas kyi bdud rtsi las:__ye shes snying po'i dngos grub dbyig:__mtheb srin nyi zla'i gwa'u yis:__rdo rje'i lce la bzhag cing myang :__kA ya wA ka tsit+ta a mr-i ta sid+d+hi pha la hoHgtor ma'i mchod pa ni/__hU~M hrIHrdo rje'i phung khams thams cad kyang :__'dod yon rmad byung gtor mar shar:__rang bzhin rdzas kyi dkyil 'khor che:__lhun gyis grub pa'i ba liM ta:__snang srid ma lus lhun rdzogs pa'i:__mchod pa kun gyis yang dag mchod:__oM ma hA ba liM ta khA hi:__rak+ta'i mchod pa la spyi dang bye brag gnyis las/__dang po ni/__hU~M hrIHgdug pa'i snying gi khrag rgyun dang :__gi rti rang byung gsang ba'i khrag:__khams gsum chags pa'i bcud chen po:__dmar nag lbu phreng 'khrugs pa'i mtsho:__'bar ba gtum chen rngams pa la:__gnyis med rol pas dgyes rgur bzhes:__ma hA rak+ta khA hi:__gnyis pa bye brag tshar gsum ni/__phud dang rak+ta bsres pa dang po bka' bsgo ba'i phyir phul la/__hU~M:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__gdug cing sdang sems ldan pa rnams:__zungs shig rgyob cig rnam par chings:__gtogs shig grogs dang bral bar gyis:__rings par khug la smyor chug cig:__phob cig rnam par gzir bar gyis:__nga yis dbang du gyur nas kyang :__bsgo ba'i bka' la nyan par byos:__ma hA rak+ta khA hi:__gnyis pa dam can gnad du dbab phyir 'bul ba ni/__hU~M:__bran dang bka' nyan pho nya'i tshogs:__khyed kyi dam tshig dus la bab:__sngon chad ji bzhin bcas pa yi:__mngon spyod phrin las myur du mdzod:__ma hA rak+ta khA hi:__gsum pa mthu dang rdzu 'phrul 'phrog pa'i phyir 'bul ba ni/__hU~M:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__gdug cing sdang sems ldan pa rnams:__lha'am 'on te bdud kyang rung :__nga la bar chad byed pa rnams:__mthu dang rdzu 'phrul med par gyis:__ma hA rak+ta khA hi:__gsum pa bsgral mchod ni/__hU~M hrIHkhams gsum ma hA ru dra'i tshogs:__kun tu khros pas bsgral ba las:__sha chen brtsegs pa'i ri rab dang :__rus chen bsgral ba'i gram bur spungs:__dmar nag khrag gi rgya mtsho 'bul:__dug gsum dag pa'i dngos grub stsol:__ma hA mAM sa rak+ta keM ni ri ti khA hi:__sbyor mchod ni/__hU~M hrIH'bar ba khro mo'i e klong du:__gtum chen khro bo'i rdo rjes brdung :__bar du gcod na lha yang rung :__bsgral ba'i las kyi mchod pa 'bul/__kha taM kha taM kha taMhU~M hU~M hU~M:__phaT phaT phaT:__ha ha ha:__brgyad pa bstod pa ni/__hU~M hrIHbskal pa me ltar 'bar ba'i klong :__rang byung dur khrod chen po'i dbus:__dpal chen 'bar ba he ru ka:__rdo rje gzhon nur phyag 'tshal bstod:__'jigs rung sku ni gar dgu'i sgeg:__mthing nag baiDU'i lhun po bzhin:__nyi ma 'bum gyi gzi brjid kyis:__khams gsum zil gyis gnon la bstod:__rab 'jigs rdo rje'i gad mo ches:__gdug pa can rnams srog rtsa 'dar:__rgod gshe drag shul rol ba che'i:__hU~M phaT gad rgyangs sgrog la bstod:__mi g.yo'i thugs ni rab tu zhi:__snying rje rngam pa'i gdung ba ches:__bdud dang ru tra gdul dka' 'dul:__rdo rje srin po'i tshogs la bstod:__yon tan bsam yas cho 'phrul gyis:__'phags pa'i rnam thar ma lus rdzogs:__mi slob 'bras bu'i de nyid kyi:__gsang ba rgyan gyi 'khor lor bstod:__mkha' khyab 'gro ba kun 'dul ba'i:__phrin las dpag yas gang 'dul ston:__srid zhi'i rgyan du rdzogs pa'i lha:__gnyis med mnyam pa'i ngang du bstod:__dngos gcig thig le chen po'i gzugs:__rab 'byams gtso dang 'khor gyi tshul:__bsam yas bkod pa'i cho 'phrul can:__ma lus kun la gus pas bstod/__/dgu pa bzlas pa la/__'dzab khang dbye bskul bsnyen sgrub las/__zhes lnga las/__dang po dbang dang sgrub mchod sgrub chen las sbyor rnams bdag mdun tha dad du dbye dgos pas/__sngar dam ye gnyis med kyi dkyil 'khor gsal btab pa nyid dbye gzhi byas te/__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he hrIHhU~M phaT dzaHbdag nyid rtsa ba'i dkyil 'khor las:__ye shes dkyil 'khor gnyis pa dbye:__mdun gyi nam mkhar bzhugs pa yi:__gnyis ka'i thugs srog yi ge'i mthar:__sngags phreng sgra bcas 'khor ba las:__'od zer dpag yas 'phro bar bsam:__/__gnyis pa la/__sgrub chen gyi skabs dkyil 'khor gyi lha tshogs re re bzhin 'dzab bskul dang bstod tshig 'bul dgos kyang /__bsnyen sgrub las sbyor dkyus ma la spros pa 'tshams pa'i dbang du byas te/__lha tshogs spyir bskul ba ni/__hU~M:__stong gsum stong gi 'jig rten na:__phyogs bzhi dbus lnga'i 'jig rten gyi:__brtan g.yo rtsi shing nags tshal kun:__kun kyang rdo rje phur pa'i lha:__zhal gsum phyag drug zhabs bzhi bsgrad:__mthing nag me yi 'od 'phro zhing :__rgod dang gshe dang khro ba'i tshul:__phyag drug 'jigs pa'i mtshon cha yis:__'gro drug b+ha ga'i dbyings su sbyor:__zhabs bzhis bdud bzhi zil gyis gnon:__khro bo'i sprul pas nam mkha' gang :__khro mo'i sprul pas sa gzhi gang :__phra men sprul pas bar snang gang :__sgo ma'i sprul pa phyogs bcur 'gyed:__thams cad bde ba'i klong nas shar:__bsam gyis mi khyab kun las 'das:__brjod med dbyings kyi thig le che:__snang srid gzhir bzhengs dkyil 'khor lha'i:__zhal nas phur pa'i sngags sgra sgrog:__gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:__gnas 'dir spyan 'dren gshegs nas kyang :__dkyil 'khor 'di la brtan par bzhugs:__phur pa 'di la dbang zhig bskur:__phur pa 'di la byin gyis rlobs:__rtags dang mtshan ma bstan pa dang :__rig 'dzin bdag la dngos grub stsol:__oM badz+ra kI li kI la ya ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__gsum pa bsnyen dmigs ni/__bdag nyid thugs kar ye shes sems:__rdor sems dkar gsal longs sku'i chas:__rdo rje dril bsnams phyed skyil bzhugs:__mtshon gang 'od kyi phung po ni:__rin chen zur brgyad dbus na bzhugs:__de yi thugs kar tsit+ta ni:__mthing smug mchong gi gur ltar mdzes:__lte bar nyi steng rdo rje ni:__rtse dgu nas kyi 'bru tsam bsgrengs:__rdo rje'i lte bar hU~M mthing 'bar:__mtha' bskor snying po 'bru dgu 'bar:__sngags phreng mtshams su gsung rdo rje:__rta mgrin dmar pos bar chad srung :__'od zer spro bsdus don gnyis byas:__dpal chen sku dang gnyis med gyur:__zhes gsal snang rtse gcig tu bsgrubs la/__oM badz+ra kI li kI la ya hU~M phaT:__ces sngags 'bru dgu pa nyid bzla/__goms pa brtan pa dang /__bzhi pa sgrub pa do li'i dmigs bzlas ni/__sngags phreng bdag mdun zhal dang mkha'i:__sbyor mtshams nas brgyud 'od zer las:__sku lnga phyag mtshan mtshon cha'i me:__spro bsdu'i snang srid lha dang sngags:__ye shes rol par 'byams klas te:__srid pa rdo rje phur pa'i lha:__brtan g.yo rtsi shing nags tshal kyang :__thams cad phur pa'i dal du rdzogs:__zhal nas sngags kyi sgra sgrog cing :__kun kyang kI li'i 'dzab sgra sgrog:__snang srid phyag rgya chen po'i dbyings:__dag pa'i ye shes rol par shar:__zhes spro bsdu'i ting 'dzin dang bcas/__oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nan ba~M hU~M phaT dzaHhU~M AH_zhes sgrub sngags 'bru bcu bdun pa gtso 'khor spyi dril gyi snying po bzla/__skabs 'dir bsnyen sgrub rgyas pa dang /__sgrub chen la khro bcu yab yum/__phra phyag__/sras mchog rnams kyi rtsa sngags bzla ba dang /__so so'i spro bsdu bya dgos pas bsnyen yig dang sgrub khog las shes par bya/__lnga pa las sbyor ni/__dkyil 'khor gsum las 'od zer ni:__ljang nag mtshon cha'i zeg ma 'phro:__kun kyang mngon spyod las la bskul:__pho nya nyi zer rdul ltar 'tshub:__mtshon cha'i char babs sngags sgra sgrogs:__gang la dmigs pa'i dgra dang bgegs:__mngon spyod drug gi phrin las kyis:__dgra bo ming med brlag par gyur:__oM badz+ra kI li kI la ya:__ma rak+mo yak+mo kA la rU pa:__snying rtsa la yaM yaM:__srog rtsa la yaM yaM:__snying la phril phril:__srog la chuM chuM:__tsit+ta srog la tung tung :__snying khrag srog la shad shad:__thuM ri li li:__tseg tseg:__'ur 'ur:__shig shig:__'gul 'gul:__myag myag:__sod sod:__d+ha ti ma ma shrI g+h+raM karma ka ra se na pra mar+d+ha na ye swA hA:__zhes las sbyor drag sngags spu gri bzla/__'di ni spros med ting 'dzin gtso bor bton pa'i bsnyen sgrub las gsum chig rdzogs su byas pa'i don du ste/__rdzas kyi phur bus dgra bgegs sgrol ba'i las rim rgyas pa dang /__khro bo bcu sogs kyi las sbyor sbrags pa'i skabs kyi dmigs bzlas kyi khyad par ni so so'i yi ge las shes dgos so/__/gang ltar yang thun las ldang na dbyangs gsal rten snying bzlas pas lhag chad bskong zhing byin rlabs brtan par byas te/__gtang rag gi mchod bstod ni/__hU~M:__bla med mchog gi mchod pa dam pa ni:__ye shes lnga yi 'od zer rnam par 'phro:__'dod pa'i yon tan lnga yis rab brgyan te:__dam tshig bzhin la ci bder bzhes su gsol:__oM shrI badz+ra ku mA ra sa pa ri wA ra ar+g+haM pA d+yaM nas/__shab+da pany+tsa kA ma gu Na ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta ta na ga Na ma hA su kha d+harma d+hA tu pU dza hoHhU~M:__sgeg pa 'jigs rung rdo rje'i gzi byin 'bar:__rgod gshe drag shul mtha' yas sngags kyi tshogs:__snying rje rngam zhi ye shes srog ldan pa'i:__khrag 'thung yongs rdzogs lha la phyag 'tshal bstod:__yig brgya bzla/__bka' gter srung ma spyi dang khyad par 'di nyid kyi bka' srung ye shes mgon po dang /__gter srung dregs pa sde lnga'i gtor chog rgyas par btang /__gsum pa rjes rim la/__tshogs mchod bskul dang chad tho 'bul/__/brtan ma rta bro dngos grub blang /__/nongs bshags bsdu ldang bsngo smon gdab/__/shis brjod rgyun spyod 'jug pa bcu/__/zhes pa'i dang po la'ang /__thog mar byin gyis brlab pa ni/__dkyil 'khor gyi mdun du zhing ngam gcan gzan gyi pags pa'i steng thabs shes bza' btung gi rdzas rnams bkram/__dgos pa dang 'brel na phyag dang skong bshags kyi cho ga spyi ltar bya/__tshogs kyi dam rdzas la chu chang nang mchod kyis bran te/__zhu 'bul sngon du 'gro bas/__ra~M ya~M kha~M:__chos kun sgyu ma lta bu yi:__rig pa'i ye shes ra~M ya~M kha~M:__stong gsal rnam par mi rtog pa'i:__rang bzhin dpal gyi thugs las spros:__tshogs kyi rdzas kun bsregs gtor bkrus:__rlung me thod sgyed gsum gyi steng :__a las ye shes kA pA lar:__ngo bo ye shes lnga'i rang bzhin:__rnam pa sha lnga bdud rtsi lnga:__byed las zag med bde bskyed pa'i:__rang bzhin bla med dam tshig rdzas:__'bru gsum las byung kha dog dang :__dri ro mchog ldan zegs ma las:__'dod yon dpag med 'char bar gyur:__oM AH_hU~M:__lan mang du brjod/__gnyis pa tshogs zhing spyan drangs pa ni/__spos rol cang te'u dril bu dang bcas te/__hU~M:__dpal chen rdo rje gzhon nu dang :__yum chen 'khor lo rgyas 'debs ma:__gnyis med rol pa'i sras mchog dang :__khro bcu yab yum phyag brnyan bcas:__phrin las sgo ma phur skyong rnams:__he ru ka yi 'du bar spyon:__tshogs khang rang snang rgyan gyi zhing :__rnal 'byor pho mo rig pa 'dzin:__snang srid rnam dag gdal ba che:__rgya chad phyogs lhung ma dmigs pa'i:__gnas 'dir dpal gyi tha tshig dgongs:__dkyil 'khor chen por byin gyis rlobs:__dam rdzas bdud rtsi'i phud chen por:__dngos grub gnas su mdzad du gsol:__shrI he ru ka e A ral+li hriM hriM phaiM phaiM dzaHdzaHzhes spyan drangs pa la/__mchod pa'i lha mo'i tshogs spros pas mchod pa ni/__rdo rje sgeg mos dga' bas mchod bya zhing /__rdo rje phreng mas rab tu brgyan byas te/__/rdo rje glu mas gsang ba'i glu blangs nas/__/rdo rje gar mas mdzes pa'i gar bsgyur te/__/phyogs bcu'i 'jig rten nam mkha'i khams bkang nas/__/bla ma dkyil 'khor dam can srung ma la/__/rnam dag mos pa'i blo yis bdag 'bul na/__/bzhes shig kI la ya yi dngos grub stsol/__oM badz+ra lA s+ye hU~M/__oM badz+ra mA le trA~M/__oM badz+ra girti hrIHoM badz+ra nirti AH_rdo rje bdug pas ma lus tshim byas nas/__/rdo rje me tog ma yis mdzes par bkram/__/rdo rje sgron me ma yis dgyes pa bskyed/__/dri mchog ma yis dri zhim byug byed pa/__/phyogs bcu'i 'jig rten nam mkha'i khams bkang nas/__/bla ma dkyil 'khor dam can srung ma la/__/rnam dag mos pa'i blo yis bdag 'bul na/__/bzhes shig kI la ya yi dngos grub stsol/__/oM badz+ra d+hU pe hU~M:__oM badz+ra puSh+pe trA~M:__oM badz+ra a lo ke hrIHoM badz+ra gan+d+he AH_gsum pa tshogs dang po mchod pa ni/__hU~M:__rdo rje'i dam tshig bla na med:__gtsang dme bral ba'i rdzas kyi mchog:__gnyis 'dzin dag pas 'bul lags na:__dgyes dgur rol la dngos grub stsol:__ga Na tsakra pU dza hoHbzhi pa bskang zhing bshags pa ni/__bskang rdzas byin rlabs sngon du 'gro bas rtsa gsum spyi dang /__khyad par rdo rje phur pa'i bka' gter srung ma dang bcas pa'i bskang bshags rgyas pa sbyar/__tshogs kyi bshags pa dngos ni/__hoHthog med dus nas da lta'i bar:__'gal 'khrul nongs pa mchis so cog:__mi 'chab gnong zhing 'gyod sems kyis:__ye shes chen po'i rdzas kyis bshags:__sa ma ya shud+d+he a:__yig brgya bzla/__lnga pa bsgral bstab la/__rgyas pa mtshan ma rdzas kyi phur bus smad las dgra bgegs bsgral ba dang /__de dang rjes 'brel dmar chen gtor bzlog gi skabs kyi bsad las ni so so'i gzhung du shes la/__'dir las byang dkyus tsam du/__tshogs phud gsum pa la dmigs rten du byas te/__dang po 'gugs pa ni/__na mo/__rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma sogs bden stobs brjod la/__khyad par du bcom ldan 'das dpal chen rdo rje phur pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs bka' sdod dam can rgya mtsho'i tshogs dang bcas pa rnams kyi bden pa dang /__bden pa chen po'i mthus ma rungs pa'i sems can bsgral ba'i zhing du gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__/nr-i yaM dzaHnr-i badz+ra ang+ku sha ya dzaHtri yaM dzaHtri badz+ra ang+ku sha ya dzaHdzaHhU~M ba~M hoHzhes dgug gzhug bcings te/__gnyis pa thugs dam bskul ba ni/__dzaHdam tshig chen po'i dus la bab:__sprul pa chen po'i dus la bab:__phyag brnyan chen po'i=shwa na mu kha'i=bdag nyid chen mo'i=sa bdag chen mo'i=bsgral bar bya ba'i=khyed kyi phrin las=mthu rtsal dbyung ba'i dus la bab:__gsum pa bsgral ba ni/__phur pa 'dril te/__hU~M:__byang chub mchog tu sems bskyed cing :__dus gsum rgyal ba'i gdung 'tshob pa'i:__rig 'dzin bdag cag rnams la ni:__gnod cing gdug pa'i dgra dang bgegs:__bdud dang bar du gcod pa rnams:__khro bo chen po'i byin rlabs kyis:__yud tsam gyis ni 'dir bkug nas:__mngon spyod tshul bzhin bsgral ba dang :__lus ngag rdul du brlag nas kyang :__sdug bsngal nyams su myong bar mdzod:__oM la~M hU~M la~M s+t+wa~M b+ha naM mo haM g+ha ta ya:__b+ha ga wAn hrIHSh+Ti bi kri ta shrI badz+ra hU~M ka ra hU~M hU~M phaT phaT:__badz+ra kI li kI la ya dzaHhU~M ba~M hoHsarba big+h+nAn badz+ra kI li kI la ya hU~M hU~M phaT phaT:__badz+ra hU~M ka ra hU~M AH_zhes tshe khrus gnad gsum gyi dgongs pa dang ldan pas bsgral/__bzhi pa zhal du bstab pa ni/__hU~M:__khams gsum gdug can bsgral ba yi:__dug gsum sha khrag rus pa kun:__khrag 'thung rdo rje'i lha la 'bul:__'khor ba rdo rjer sgrub mdzod cig:__ma hA mAM sa rak+ta keM ni ri ti kha kha khA hi:__zhes 'bul ba dang chabs cig__/hU~M:__'khril ba'i mchod chen mnyam sbyor ba:__thabs dang shes rab gnyis med pa'i:__pad+ma la ni rdo rje zhugs:__bdag nyid mchod pas mnyes par bya'o:__oM badz+ra kI li kI la ya:__dzaHhU~M ba~M hoHb+ho d+hi tsit+ta ma hA su khaM:__a nu rA ga ya mi/__lha tshogs thams cad rang rang gi phyag rgya dang snyoms par 'jug pa'i sbyor bas dga' ba bzhi'i ros tshim par gyur/__drug pa tshogs la rol pa ni/__mched lcam rnams la thabs shes kyi rdzas bsnol mar stob pas brda yi 'bul len byas la phyi nang gsang ba'i tshogs kyi rnal 'byor dang ldan pas tshim par rol/__spro na phur pa rtsa dum sogs rgyud bklag pa cho ga bzhin dang /__rdo rje'i glu len pas dkyil 'khor gyi lha tshogs mnyes par bya/__/bdun pa lhag ma ni/__stegs bur zhing lpags kyis bkab pa'i steng gtsang rme'i lhag ma dkyil 'khor gyi drung du mtho dman du bkod la mchod pas bskor te/__kyai:__dang po phud kyis mi mchod rgyu:__dpal chen dkyil 'khor tshogs kyi bdag:__bar du bshags pa mi bgyid rgyu:__rnal 'byor ldan la dam tshig gnyan:__tha ma bsgral bstab mi bgyid rgyu:__rtog pas bdag rgyud sngon bsgral phyir:__da lta lhag mas mi mchod rgyu:__ma tshogs dbang phyug ging lang+ka:__pho nya sum brgya drug cu sogs:__kun kyang dpal chen sprul pa yin:__lhag ma kha chus mi bran rgyu:__dam tshig gcig tu bsre ba'i phyir:__'bangs thog rje yis mi mnan rgyu:__ci bcol las la bskul ba'i phyir:__rje la 'bangs kyis mi rgol rgyu:__drag shul las thabs myur ba'i phyir:__badz+ra a mr-i ta ha ho hrIHlhag ma'i dam tshig 'dod yon gyi phung po zad mi shes pas nam mkha' gang bar gyur/__zhes bdud rtsi bran te byin gyis brlab/__e A ral+li hrIM dzaHpheM:__bshug glu rol mos mgron rnams dam tshig gi gnas su spyan drangs la/__oM badz+ra puSh+pe nas/__shab+da pra tIts+tsha swA hAs mchod la/__lhag gtor dngos ni/__hU~M b+h+yo:__bran dang bka' nyan pho nya'i tshogs:__dkyil 'khor chen po'i mu ran skyong :__phur pa'i srung mar zhal bzhes pa:__mkha' 'gro ging lang dbang phyug che:__ma srin sha za phra men ma:__shugs 'gro gnas nyul chen mo rnams:__lhag ma'i gtor ma 'di bzhes la:__bcol pa'i phrin las sgrub par mdzod:__uts+tshiSh+Ta ba liM ta b+hak+Sha si hoHzhes rol mo'i sgra dang bcas te phyi rol gtsang sar 'bul/__brgyad pa thams cad rdo rje'i rigs su smon lam gdab ba ni/__hoHchos dbyings rnam par dag pa'i dkyil 'khor du:__rdo rje slob dpon gnyan dang gzungs ma dang :__rdo rje'i srog gis sbrel ba'i mched lcam rnams:__nam yang mi 'bral ting 'dzin rtse gcig pas:__rdo rje theg pa'i rigs su skye ba dang :__bum gsang shes rab ye shes dbang bzhi pa'i:__skal pa mchog dang ldan pa rab gyur te:__de dang de yi dam tshig rnam dag shog:__bskyed pa'i rim pas snang ba lha skur dag:__rdzogs rim zab mos rtsa rlung thig ler rdzogs:__rdzogs pa chen po'i ye shes mngon smin te:__spang thob med pa'i 'bras bu lhun grub shog:__dz+nyA na sa ma ya a a a:__gnyis pa thugs dam bskul ba ni/__hU~M:__chos dbyings spros pa kun bral yang :__ma 'gags bde chen sgyu ma rol:__bcom ldan rdo rje gzhon nu dang :__khro bcu phra phyag sgo ma'i tshogs:__las la bzhengs shig sa ma ya:__deng dus snyigs ma lnga bdo bas:__bdud dang bar chad 'byung pos 'tshe:__byang chub sgrub pa'i gegs gyur kun:__dbyings su sgrol ba'i phrin las mdzod:__khyed rnams stobs bcu mthar son pas:__'dod pa'i las la thogs pa med:__ma g.yel thugs dam rtsal sprugs la:__ye shes dgongs ba'i mthu rtsal bskyed:__'gal rkyen mi mthun kun zhi zhing :__tshe dpal lung rtogs ye shes bskyed:__snang srid dbang du 'dus pa dang :__khams gsum snying rjes sgrol bar mdzod:__gsum pa chad tho bsgrags pa ni/__bka' gter srung ma'i 'bul gtor rnams skabs 'dir cho ga bzhin phul la phrin las bcol/__chad tho'i gtor ma sman raka gis bran la 'bru gsum gyis byin brlabs byas te/__hU~M b+h+yoHsngon tshe bskal pa'i dang po la:__bcom ldan karma he ru kas:__chos nyid bya rtsol bral ba'i rgyud:__rig mchog 'bum phrag bstan pa yi:__zhal bzhes rig rtsal pho nya'i tshogs:__tha tshig ma bsnyel phrin las mdzod:__de 'og bar gyi bskal pa la:__bram ze pra b+ha hasti yis:__mchod rten bde byed brtsegs pa ru:__mkha' 'gro las kyi dbang mo che'i:__phra men g.yu sgrom gtad pa'i tshe:__bka' srung zhal bzhes srung ma rnams:__gtor ma longs la phrin las mdzod:__de rjes bskal pa'i dus gnyan la:__paN chen bi ma la mi tras:__snang srid phur pa'i zhing chen du:__bsgyur nas gnyags chen lo tsA bar:__rgyud lung man ngag kun bstan tshe:__bka' gter srung mar zhal bzhes kun:__thogs pa med pa'i phrin las mdzod:__gzhan yang grub pa'i rig pa 'dzin:__slob dpon pad+ma thod phreng dang :__mkhar chen ye shes mtsho rgyal sogs:__phur pa'i rig 'dzin che rnams kyi:__spyan sngar khas blangs bka' srung tshogs:__rgyan gyi gtor ma 'di bzhes la:__ma lus phrin las myur du mdzod:__tha ma las can dag pa'i ngor:__gar gyi dbang phyug he ru ka:__klong chen nam mkha' 'od gsal la:__sngon gyi smon lam dus bab pas:__bka' srung ye shes mgon po ches:__shog ser dngos su gtad nas kyang :__rdo rje phur pa'i smin grol gyi:__bka' bab dbang bskur thob pa'i tshe:__zhal bzhes chos srung rgya mtsho yis:__rgyan gyi gtor ma 'di bzhes la:__bcol pa'i phrin las ma lus mdzod:__bzhi pa brtan ma mchod pa ni/__bshal chu'i bdud rtsis gtor mar bran pa'i byin gyis brlabs te/__hU~M:__brtan ma skyong mdzad ma dang sring :__tshogs dang bka' yi tshogs bcas nyid:__khrag 'thung de bzhin nam mkha'i sku:__slob dpon pad+ma thod phreng dang :__rlangs chen dpal seng la sogs pas:__zhing chen brdal ba'i khri steng du:__tshogs kyi gral du bcug nas kyang :__dpal gyi pho nyar mnga' gsol ba:__bdud dang gnod sbyin sman mo che'i:__bu mo brtan ma bcu gnyis rnams:__gangs ri can gyi yul lha ste:__rnal 'byor skyong ba'i ma mo mchog:__bshal chu'i bdud rtsi 'di bzhes la:__gsang sngags bstan pa skyong ba dang :__mu stegs kla klo'i rgyu 'grul srungs:__mtha' bzhi'i dmag gi so ba gyis:__bcol pa'i las kun sgrub par mdzod:__ma ma hriM hriM ba liM ta pU dza hoHlnga pa rta bro ni/__gtor gzhong ri rab tu gsal ba'i 'og tu sgab 'dre dam sri mnan par rdo rje'i rgyas btab ste/__hU~M:__snang srid rdo rje phur pa'i lha:__zhal nas kI li'i 'dzab zlos shing :__sku ni cir yang 'gyur ba med:__khams gsum e yi da lar rdzogs:__bdag lta'i dam sri sgab 'dre rnams:__mnan no ri rab 'og tu gzir:__zhabs gnyis rdo rje'i bro chen pos:__pho nya sprin ltar gtibs pa kun:__'bar ba chen po'i glu dang bro:__cir yang bsgyur bas s+t+waM b+ha ya:__byang chub sems mchog ma skyes bar:__nam lang ldang bar ma byed cig:__oM la~M hU~M la~M s+t+wa~M b+ha ya nan:__drug pa dngos grub blang ba ni/__bsnyen sgrub las sbyor grub pa'am rgyun gyi dngos grub len pa'i don du gtang rag gi mchod bstod mdor bsdus sngon du 'gro ba dang bcas/__hU~M:__dpal chen 'bar ba kI la ya:__sangs rgyas kun dang gnyis su med:__bde chen yum dang mnyam par sbyor:__sprul pa'i dkyil 'khor bsam yas ston:__kun kyang thugs dam rjes su dgongs:__rig 'dzin rnal 'byor bdag cag gis:__sgrub pa'i dam tshig da nang thim:__rdo rje srin po'i rkam yang langs:__dngos grub stsol ba'i dus la bab:__snang stong ye shes rdo rje'i sku:__skye 'chi med pa'i dngos grub stsol:__rdo rje gsung gi dkyil 'khor nas:__zab rgyas gsang ba'i dngos grub stsol:__mi shigs thugs kyi dgongs pa yis:__srid zhi'i dpal gyur dngos grub stsol:__mdor na mchog dang thun mong gi:__grub pa ma lus stsal du gsol:__oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+han ba~M hU~M phaT:__kA ya wA ka tsit+ta sarba sid+d+hi pha la hU~M AH_zhes sgrub rdzas rnams gnas gsum du gtugs la dbang blang /__bdud rtsi rol pa sogs bya'o/__/bdun pa nongs bshags ni/__hoHdpal chen po'i lha tshogs thams cad bdag la dgongs su gsol/__ta na sgrol ba gnas su ma stob pa dang /__ga Na sbyor ba byin gyis ma brlabs pa dang /__mchod sngags ting 'dzin ma dag cing nyams pa dang /__dge ba bcu dang du ma longs shing mi dge ba bcu rtsa ba nas ma chod pa dang /__bka' bzhin gzhung ma bsrangs pa dang /__dam tshig gi rtsa ba yan lag chags nyams su gyur pa ci mchis pa thams cad mthol zhing bshags na/__bzod pa dam pa mdzad du gsol/__tshe 'di'i rkyen dang phyi ma'i sgrib par mi 'gyur ba tshangs pa dam pa stsol bar ci gnang /__zhes dang /__yig brgya bzlas pas nyes ltung sor chud par bya/__brgyad pa bsdu ldang ni/__tshogs mgron dang mdun bskyed rnams sgrub pa'i rten la brtan bzhugs bya/__bdag bskyed kyi rim pa ni/__snang srid phur pa'i dkyil 'khor du bsgom pa thams cad gzhal yas khang la thim/__de 'khor gyi lha tshogs la thim/__de gtso bo yab yum/__de ye shes sems dpa'/__de thugs srog hU~M/__de yang zhabs kyu nas nA da'i bar thim/__de yang mi dmigs 'od gsal stong pa nyid rnam kun mchog ldan gyi dbyings dang ro gcig tu gyur pa bsam la mnyam par bzhag__/slar yang rang nyid skad cig gis spyi dpal chen po karma he ru ka zhal gcig phyag gnyis phur pa 'dril ba'i skur gsal zhing /__snang grags rig pa sku gsung thugs rnam pa thams cad pa'i dkyil 'khor gyi 'khor lor 'char bar gyur/__oM AH_hU~M:__badz+ra kA wA tsi rak+Sha ha~M:__zhes go bgo bar bya'o/__/dgu pa bsngo smon ni/__hoHdgongs su gsol lo:__chos nyid kyi bden pa'o:__gsang sngags kyi byin gyis brlabs so:__sangs rgyas kyi mthu'o:__a b+hi tsar+ya'i dus la bab bo:__brnag pa de kho na la'o:__de ltar gsang sngags kyi spyod pa rmad du byung ba spyad pa'i mthu byin gyis bcom ldan 'das dpal chen po rdo rje gzhon nu'i sku gsung thugs yon tan phrin las mi zad pa rgyan gyi 'khor lor longs spyod cing skal ba mnyam par gyur cig:__khrag 'thung rigs su skyes pa dang /__snyems med rdo rje gzhon nu nyan/__/bla ma la gus snying rjer ldan/__/skye shi med par 'gyur bar shog__/lag na rdo rje phur bu 'dzin/__/zab mo'i chos ni klog pa dang /__/btsun mo'i khu ba mnyam zas can/__/skye zhing skye bar 'gyur bar shog__/mnyam nyid ngang las thugs rje khros pa yis/__/gdug pa'i tshogs kun mthar byed ye shes sku/__/de bzhin gshegs pa kun gyi dam tshig mchog__/rdo rje khros pa'i rgyal po 'grub gyur cig__/bcu pa shis brjod ni/__hoHye shes dbyings las bdud 'dul rol pa'i gar/__/mthu stobs rdo rje'i gzi byin dpal du 'bar/__/brgyud pa drug ldan rig 'dzin bla ma yi/__/byin rlabs sprin ltar 'khrigs pa'i bkra shis shog__/rdo rje khros pa'i mtshon chen bskal ba'i mes/__/bdud 'dul 'bar ba gar dgu'i rnam par rol/__/bcom ldan rdo rje phur pa'i dkyil 'khor lhas/__/dngos grub char du 'bebs pa'i bkra shis shog__/bde stong sgyu mas dgyes pa'i gar dang bcas/__/rab 'byams phrin las thogs med bstan pa skyong /__/mkha' 'gro chos srung dam can srung ma yis/__/phrin las 'bras bu smin pa'i bkra shis shog__/snang srid rnam dag rdo rje phur pa'i lha/__/bdud bzhi 'joms pa'i stobs rtsal rmad du byung /__/don gnyis lhun grub rdo rje bkod pa yi/__/dge legs dpal gyi 'byor pa'i bkra shis shog__/ces brjod cing me tog gi char bsnyil bas phyogs dus kun tu shis pa'i snang ba spel bar bya zhing rjes gyi spyod lam la 'jug pa ste/__de dag kyang khyer so gsum gyi lam khyer dang ma bral ba gnad do/__/slar smras pa/__o rgyan mkhan po'i thugs bcud kI la ya/__/rig mchog 'bum sde'i rgyud kyi bcud phyung zhing /__/bi ma'i zab gsang man ngag snying po'i srog__/gnyags chen dz+nyA na'i snyan brgyud mdzod chen po/__/dri med bshes gnyen snyigs dus thams cad mkhyen/__/'od gsal sprul pa'i rdo rjer shar ba nyid/__/slar yang gar dbang 'od gsal mdo sngags gling /__/gang de'i zab mo dgongs pa'i gter gyi bcud/__/'dir zhugs dad mos 'brel pa thob pa rnams/__/bar chad bdud sde'i g.yul las rnam par rgyal/__/don gnyis lhun grub khams gsum yongs grol nas/__/phrin las rtsal rdzogs mngon par byang chub shog__/kun mkhyen bla ma'i zhabs pad yun du brtan/__/zab gter bstan pas phyogs rnams kun tu khyab/__/bkra?~X shisa?~X zhal gro byin rlabs dpa?~Xl du 'bar/__/'jig rten kun tu bde dges 'byora?~X bar shog__/ces pa'ang kun gzigs mchog sprul rin po che pad+ma gar dbang 'od gsal mdo sngags gling pa'i thugs gter pad 'byung bi ma gnyags chen rnams kyi thugs dam gcig dril yang phur gcig ma'i las byang bklag chog tu bris zhes gter chen bla mas bka' yi rjes su gnang ba thob pa dang /__sangs rgyas mnyan sprul rin po che karma bshad sgrub bstan pa'i nyi ma dang /__nang chen bis ri bla chung sprul sku 'jam dbyangs mthu stobs dpal 'bar bcas nas gsung gis bskul mas mtshams sbyar/__zab chos 'di'i thog ma'i snod ldan du dbugs dbyung thob cing mkhyen brtse'i phrin las kyi byed por smon pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros phrin las 'dus pa rtsal gyis rje nyid la bka' 'dri zhus rim bzhin shing rta tha skar zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcur bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal nas bklag chog tu bsdebs pas/__bstan 'dzin skyes mchog rnams zhabs pad bstan cing /__rang gzhan thams cad bdud bzhi'i g.yul las rnam par rgyal ba'i rgyur gyur cig__///__mang+ga laM//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]