JKCL-KABUM-05-CA-046

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་དབྱངས་རོལ་ས་ལུགས་ཕུར་པ་ལྟར་སྦྱར་བའི་ཟིན་བྲིས་ལྷ་ཡི་རྔ་ཆེན།
Wylie title rtsa gsum dril sgrub dbyangs rol sa lugs phur pa ltar sbyar ba'i zin bris lha yi rnga chen JKCL-KABUM-05-CA-046.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 5, Text 46, Pages 599-615 (Folios 1a1 to 9a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, སངས་རྒྱས་བླ་མ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, sangs rgyas bla ma)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rtsa gsum dril sgrub dbyangs rol sa lugs phur pa ltar sbyar ba'i zin bris lha yi rnga chen. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 5: 599-615. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Notes - zin bris
Cycle རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ (rtsa gsum dril sgrub)
Colophon

།ཅེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པས་མེ་གླང་དབྱར་གནས་ལྗོངས་རྒྱུའི་སྐབས་བྲིས་པ་དགེའོ།

/ces pa'ang mkhyen brtse'i phrin las kyi sprul ming 'dzin pas me glang dbyar gnas ljongs rgyu'i skabs bris pa dge'o/

Notes This text contains some characters that cannot be displayed properly in unicode font. Please view the Pdf of the pecha for the correct formatting.

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་དབྱངས་རོལ་ས་ལུགས་ཕུར་པ་ལྟར་སྦྱར་བའི་ཟིན་བྲིས་ལྷ་ཡི་རྔ་ཆེན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ཨོཾ་སྭསྟི། བདུད་ཀྱི་སྡེ་ཚོགས་ཟིལ་གནོན་གུ་རུ་རྗེ། །སྣང་སྲིད་དབང་བསྒྱུར་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཉིད། །རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱི། །སྤྲོས་བཅས་དབྱངས་རོལ་ཟིན་བྲིས་འདི་ན་སྤེལ། །དེ་ལ་འདིར་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་དབྱར་གནས་ལྗོངས་རྒྱུའི་དགའ་སྟོན་ཚོགས་འཁོར་སྐབས་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཡང་གཏེར་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་གསུང་སྲོལ་ཡོད་རྒྱུ་ལ་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེའི་གོང་མས་སྨིན་ལུགས་སྦྱར་བ་མཛད་སྲོལ་བྱུང་ཡང་གྲྭ་འགྲིགས་ལེགས་པོ་དཀའ་བས། ས་ཕུར་གྱིས་འགེབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས། ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་ཚར་གསུམ་ལ་ཕུར་པའི་རྒྱུན་བཤགས་ཀྱི་འདོན་རྟ། བརྒྱུད་འདེབས་བཤུར་མའི་མཐར། བྱིན་འབེབས་བརྒྱད་ཅུ་མ། དེ་ནས་སྐྱབས་སེམས་ཕུར་པའི་རྒྱུན་བཤགས་འདོན་རྟ། འདི་མན་ཕུར་རྟ་ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱི་འདོན་རྟ་འདི་ཡིན་པར་གོ་དགོས། དཀར་གཏོར་གསེར་སྐྱེམ་གང་དག་འདིར་གནས་ལ་ས་ལྷའི་གདང་བཞིན་རྡོར་དྲིལ་གསོལ་དཀྲོལ། མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་ལ་དྲིལ་བུ་ཆིག་བརྡུང་བྱས་མཐར་ཕུར་པའི་བགེགས་རོལ། བགེགས་གཏོར་བྱིན་བརླབ་བྱས་ནས་རོལ་མོ་བཅོམ་མཐར། སྦྲམ་སྦྲམ་༡བྱས་༢བྱས་༣བྱས། ༡ནས་༩བྱས་༩བྱས་༩བྱས་སྦྲམ། ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་ལ་ས་ཕྱོགས་འདི་ཡི་གདང་སྦྱར་ནས་གོང་བཞིན་དུང་ཏིར་བཅོམ་ན་སུམྦྷ་ནི་འདོན་མཐར་སུམ་བརྡེག་བྱ། སྲུང་འཁོར་རྔ་འདོན་ཚིག་རོལ་མཐར་སུམ་བརྡེག་གཉིས་མཐར་བཅོམ་ནས་བཞག་རོལ། མཆོད་པ་བྱིན་བརླབས་ཕུར་རྟ་བྱས་མཐར། ༈དུང་དཀར་གཉིས་རྫོགས་མཚམས། ༡༢༣ཆེམ་བརྡུང་སྦྲམ་ཕྱུང་། ༡༢༣བྱས། ༡༢༣བྱས། སྦྲམ། ནམ་མཁའི་མཐའ་མཉམ་དབྱངས་རོལ། ཧཱུྃཾངོ། དེཾའེ། བཞིནཾ་ནི། ཉིདཾདེ། དབྱིངཾCས་་ངི། སྟོངཾ་ང། མཱཾ། འཾའི། མཱཾམFའ། པཾ། Jཡཱཾ། འཾའི། ་ཡཱཾ། ཡཾའའི། ཡཱཾཡཱ། ཆེ5ནཾ། ནིཾ.འིཡཱི1། འིའཾ། ནིཾནི། པོཾ། ཡཱཾ། ཝཱཾཡཱ། ཡཱཾཡཱx། ལཾས། གཡཾ.འཡ1འ། འཾའི། ཡཱཾཡཱ། ༈སྙིངཾ་ངེ། རྗེཾཝེ། སྒྱུཾ་འུ། མ་ཾམ-། ཀུནཾ་ན། ནཾ། འཾའི། ནིཾFནི། སྣཾང་། ཡཱཾJ། འཾའི། ཡཱཾ། ཡཾའFའི། ཡཱཾཡཱ། རི5གཾ། འིའཾཡི.། འེནཱཾ། ནཱིཾནཱི། པཾའི། ཡཾ། ཝཱཾའི། ཡཱཾxཡཱ། གདཾངས། ངཾའ.། འཾའི། ཡཱཾཡཱ། ༈ཕྱཾགགརྒྱཾ་ཡི། གཅིགཾག །པཾ་འ། རྒྱུཾ། ཝཱཾ། འཾའི། མཱཾFམའ། ཡིཾ། ཡཱཾK། འཾའི། ཡཱཾ། ཡཾའFའི། ཡཱཾཡཱ། ཡིཾ5། ཡིཾའིཡཱི.། འིའཾ། ལཱིཾལཱི། གེཾ། རཾ། ཝཱཾཡཱ། ཡཱཾཡཱx། ཧྲཱིཿཾ། ཡཾའཡའ.། འཾའི། ཡཱཾཡཱ། ༈འོདཾ་དེ། ཟེརཾ་རེ། ལྔཾ་བ། ལྡནཾ་ན-། མཁཾའ་འ། ཡཱཾ། འཾའི། Fཡཱཾཡཱ། ལསཾ། Jཡཱཾ། འཾའི། ་ཡཱཾ། ཡཾའFའི། ཡཱཾཡཱ། འཇ5འཾ། འའཾ.། འཾཡི། ཡཾཡ། ལྟརཾ། རཾ། རཱཾརཱ། ཡཱཾཡཱx། ཤརཾ། རOའཾ,/། འཾའིP། ༈༡༢༣བྱས་སྦྲམ། དེ་ནས་ཤྭ་ལོ་ཀ་གཅིག་ལ་སྒེག་ཐུང་གདང་བཏང་མཐར་སུམ་བརྡེག་བསྡུས་པ། བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿའི་མཐར། རོལ་མོ་ཉིས་བརྡེག་ལན་ཅན་བྱ། སྤྱན་འདྲེན་ལ་འཕགས་མཆོག་མའི་དབྱངས། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཾ། པཾད། མཾ། འོདཾདེ། དངཾང་ལཾཝཱ། དབཾང། ངཾ། འུཾངུ། དྲགཾ། ཡཱཾ། ཡཱཾཡཱ། འབཾར། ཡཱཾ། འུཾས་སོ3ང། བཾYའི། ཝཱཾ3། ཝཱཾཡཱM། ཞིངཾM། ཡཾའའི། ཡཱཾཡཱ། ༈གནཾས། ཡུཾལ། དུཾརདཱེ། ཁྲོདཾར-། ལཾཝཱ། སྤྲུཾལ། ལཾ། འུཾལུཔེ། པཾའི། ཡཱཾ། ཡཱཾཡཱ། དཀྱིལཾ། ཡཱཾ། འུཾས3སོང-། འཁོYརཾ། ཝཱཾ3། ཝཱཾཡ3། ནསཾ། Jཡཱཾའའི། ཡཱཾཡཱ། ༈རྩཾ། གསུཾམ། ཆོསསུཾ། སྲུངཾལ-། ལའཾ། རྒྱཾལ། ལཾ། འིའིི། ཾམཾཚོའི། ཡཱཾ། ཡཱཾཡཱ། ཚོགཾས། ཡཱཾ། འུཾས3སོང-། རྣམཾསi། ཝཱཾ། ཝཱཾཡ། ཀུཾན
[edit]

@#/__/rtsa gsum dril sgrub dbyangs rol sa lugs phur pa ltar sbyar ba'i zin bris lha yi rnga chen ces bya ba bzhugs so/__/ oM swasti/__bdud kyi sde tshogs zil gnon gu ru rje/__/snang srid dbang bsgyur pad+ma rgyal po nyid/__/rtsa gsum dkyil 'khor chen po'i sgrub mchod kyi/__/spros bcas dbyangs rol zin bris 'di na spel/__/de la 'dir rdzong gsar bkra shis lha rtse'i dbyar gnas ljongs rgyu'i dga' ston tshogs 'khor skabs rje mkhyen brtse'i dbang po'i yang gter rtsa gsum dril sgrub gsung srol yod rgyu la rje mkhyen brtse'i gong mas smin lugs sbyar ba mdzad srol byung yang grwa 'grigs legs po dka' bas/__sa phur gyis 'geb pa'i dbang du byas nas/__tshig bdun gsol 'debs tshar gsum la phur pa'i rgyun bshags kyi 'don rta/__brgyud 'debs bshur ma'i mthar/__byin 'bebs brgyad cu ma/__de nas skyabs sems phur pa'i rgyun bshags 'don rta/__'di man phur rta zhes pa rnams kyi 'don rta 'di yin par go dgos/__dkar gtor gser skyem gang dag 'dir gnas la sa lha'i gdang bzhin rdor dril gsol dkrol/__mchod sbyin gtor ma la dril bu chig brdung byas mthar phur pa'i bgegs rol/__bgegs gtor byin brlab byas nas rol mo bcom mthar/__sbram sbram 1byas 2byas 3byas/__1nas 9byas 9byas 9byas sbram/__chos nyid gdod nas la sa phyogs 'di yi gdang sbyar nas gong bzhin dung tir bcom na sum+b+ha ni 'don mthar sum brdeg bya/__srung 'khor rnga 'don tshig rol mthar sum brdeg gnyis mthar bcom nas bzhag rol/__mchod pa byin brlabs phur rta byas mthar/__!dung dkar gnyis rdzogs mtshams/__123chem brdung sbram phyung /__123byas/__123byas/__sbram/__nam mkha'i mtha' mnyam dbyangs rol/__hU~MMngo/__deM'e/__bzhinaM ni/__nyidaMde/__dbyingaM[C]sa ngi/__stongaM nga/__mAM/__'aM'i/__mAMm[F]'a/__paM/[ J]yAM/__'aM'i/__ yAM/__yaM'a'i/__yAMyA/__che[5]naM/__niM[.]'iyI[1]/__'i'aM/__niMni/__poM/__yAM/__wAMyA/__yAMyA[x]/__laMs/__g.yaM[.]'aya[1]'a/__'aM'i/__yAMyA/__!snyingaM nge/__rjeMwe/__sgyuM 'u/__ma \u0f7ema[-]/__kunaM na/__naM/__'aM'i/__niM[F]ni/__snaMng /__yAM[J]/__'aM'i/__yAM/__yaM'[F]'i/__yAMyA/__ri[5]gaM/__'i'aMyi[.]/__'enAM/__nIMnI/__paM'i/__yaM/__wAM'i/__yAM[x]yA/__gdaMngs/__ngaM'[.]/__'aM'i/__yAMyA/__!phyaMgagargyaM yi/__gcigaMg__/paM 'a/__rgyuM/__wAM/__'aM'i/__mAM[F]ma'/__yiM/__yAM[K]/__'aM'i/__yAM/__yaM'[F]'i/__yAMyA/__yiM[5]/__yiM'iyI[.]/__'i'aM/__lIMlI/__geM/__raM/__wAMyA/__yAMyA[x]/__hrIHM/__yaM'aya'[.]/__'aM'i/__yAMyA/__!'odaM de/__zeraM re/__lngaM ba/__ldanaM na[-]/__mkhaM' 'a/__yAM/__'aM'i/[ F]yAMyA/__lasaM/[ J]yAM/__'aM'i/__ yAM/__yaM'[F]'i/__yAMyA/__'ja[5]'aM/__'a'aM[.]/__'aMyi/__yaMya/__ltaraM/__raM/__rAMrA/__yAMyA[x]/__sharaM/__ra[O]'aM[,/]/__'aM'i[P]/__!123byas sbram/__de nas shwa lo ka gcig la sgeg thung gdang btang mthar sum brdeg bsdus pa/__badz+ra sa mA dzaH'i mthar/__rol mo nyis brdeg lan can bya/__spyan 'dren la 'phags mchog ma'i dbyangs/__hU~M hrIHM/__paMd/__maM/__'odaMde/__dngaMng laMwA/__dbaMng/__ngaM/__'uMngu/__dragaM/__yAM/__yAMyA/__'baMr/__yAM/__'uMs so[3]nga/__baM[Y]'i/__wAM[3]/__wAMyA[M]/__zhingaM[M]/__yaM'a'i/__yAMyA/__!gnaMs/__yuMl/__duMradA+e/__khrodaMr[-]/__laMwA/__spruMl/__laM/__'uMlupe/__paM'i/__yAM/__yAMyA/__dkyilaM/__yAM/__'uMs[3]song[-]/__'kho[Y]raM/__wAM[3]/__wAMya[3]/__nasaM/[ J]yAM'a'i/__yAMyA/__!rtsaM/__gsuMm/__chosasuM/__srungaMl[-]/__la'aM/__rgyaMl/__laM/__'i'i+i/__\u0f7emaMtsho'i/__yAM/__yAMyA/__tshogaMs/__yAM/__'uMs[3]song[-]/__rnamaMs[i]/__wAM/__wAMya/__kuMn[|]/__yAM'a'i/__yAMyA/__!thugaMs/__rje'i/__\u0f7esmonaMn/__lamaMwam[-]/__laM/__dbaMng/__ngaM/__'aMng/__gisaM/__yAM/__yAMyA[3-]/__gshegaMs/__yAM/__'ayaM/__suM[Y]/__wAM[3]/__wAMya[M]/__ga[y]solaM[P]/__!sbram sbram 12byas/__12byas/__sbram bcom nas sum brdeg 'jogabazhugs gsol bshur ma chig rol mthar bzhag rol/__!phyag 'tshal ba khrol rgyal 'dus pa'i dbyangs/__na mo/__skye'eM[}]/__medaM[y]de/__dbyingaMsangi/__lasaM'e/__'e/__\u0f7eye'eM/__shes/__\u0f7ewAM/__wAM/__wAMya/__rangaMng/__shaMr/__yAM/__'aM'[\]'i/__yAMya/__baM/__yAM/__ 'aM'i/__yAMya/__byinaMn[¢]/__rlaMbs[¢]'a/__dngosaMye/__grubaMbu/__phrinaMne/__lasaMwa/__kuMn ga gyilaM/__'aM'[\]'i/__yAMya/__gteraM/__lAM'/__'aM'i/__yAMya/__!blaMb/__maMde/__yingi/__\u0f7edmaMye/__maMkha'/__'uMlu/__maMgro'i/__wAM/__wAM/__wAMya/__tshogaMs/__rnaMms/__ngAM/__'aM'[\]'i/__yAMya/__laM/__yAM'[-]/__'aM'i/__yAMya/__!miyi/__\u0f7ephyedaMde/__guMsa'u/__pa'ibaM/__brdaMng/__yisaMsaphyaMgag[-]/__'tshaMla'/__'aM'[\]'i/__yAMya/__loM/__lAM/__ 'aM'i/__!a ti pU hoHpra tIts+tsha hoH!mchod pa'i mgor bcom rol mthar sum brdeg lan can gyis/__bla med mchog gi dbyangs/__oM AHhU~M/__/dngosaMwa[}\u0f7a]/[ y]'byoraMro/__yidaM/__kyisaMyi/__laMwA/__ rnaMm/__maM/__ maMm/__pAM/__yAM/__yAM/__ 'aM[a]'i/__yaM'i/__yAMyA/__yAM/__yaM'i/__yAMyA/__sprulalu/__ pAM/__wAMya[a]/__yi/__yAM/__yAM/__ 'aM[a]'i/__yaM'i/__yAMyA/__!nyeraMye/__spyodaMde/__'dodaM/__yonaMne/__laMwa/__ smaMn/__naM/__ 'enaMne/__raMg__/yAM/__yAM/__ 'aM[a]'i/__yaM'i/__yAMyA/__yAM/__yaM'i/__ yAMyA/__gtoraMro/__ maM'i/__waM[a]ya/__tshogaMs/__yAM/__yAM/__ 'aM[a]'i/__yaM'i/__yAMyA/__!yuMl/__dngaMng[O]/__dbaMng[P]nga/__poM/__laMwa[P]/__ [y]mnyaMm/__mAM/__ 'aMwA/__sbyoraM/__yAM/__yAM/__ 'aM[a]'i/__yaM'i/__yAMyA/__yAM/__yaM'i/__ yAMyA/__baMdere/__ baM/__wAM[a]ya/__chesaM/__yAM/__yaM/__ 'aM'i[a]/__yaM'i/__yAMyA/__!rtsaMb/__gsuMmamu/__lhaM/__tshogaMsa'u/__laMwa/__ rtaMgag__/yAM/__ 'iM'i[a]/__turaM/__yAM/__yAM/__'aM'i/__yaM'i/__yAMyA/__yAM/__yaM'i/__ yAMyA/__maMnyes/__gyuMr/__wAM[O]yA/__cigaM[P]/[ y]lAM/__lAM[P]/[ y]'aM'i/__\u0f80\u0f7e123byas 123byas sbram sbram/__'ur nang sngags 'don nas sum brdeg lan can bya/__!bstod pa la sgeg cing cing ma'i dbyangs ni/__hU~M hrIHbyinaMn[}]/[ y]rlaMbasa'/__sprinaMn/__phungaM'ung[s]/__rigaM[Y]'i/__'a[+]dzinaM/__yAM/__yAMya/__blaM/__mamaMM[s]/__daMng[Y] /__ngAM/__'aM'i/__yAMyA/__!daMngosa'/__gruMbab/__chaMrar/__'be[s]baMsanga'/[ y]yigaM[Y+]daMm/__yAM/__yAMya/__zhi'i/__\u0f7ekhro[s]'i/__\u0f7elhaM[\]]/__yaM[0]/__'aM'i/__yAMya/__!phyi'i/__\u0f7enangaM'ang/__mkha'aM'/__'grongaM[s]nga/__rdoM[\]]/[ +]rje'iM/__yAM/__yAMya/__srungaMm/[ s]maraMbabaca[\]\u0f7e]sa/__yAM/__'aM'i/__yAMya/__!guMsa'u/__pasaMs/__bstodaM'e/__do[s]'o/__\u0f7emchogaM[i]'u/[ +]thunaM'u/__yAM/__yAMya/__dngosaM'en/[ r]gruMb/__stsolaM[O]/__laM[P]/__!sbram sbram 123byas 123byas sbram bcom nas/__123bsnyen pa lhug 'don tshig khor bcad bya/__bzlas pa'i mthar mchod pa la phur rta dung dkar mchod rol/__bstod pa'ang de bzhin/__bsang byin rlabs phur rta/__spyan 'dren mgor nam mkha'i mthar mnyam dbyangs med dung dkar lan gsum/__rol mo dang sgeg thung gdas rol mthar bcom nas/__kang+ka d+ha ri'i dbyangs rol sbyar/__mthar bcom nas bzhag rol/__gtor bsngos byin rlabs phur rta dang /__bstan srung ma'i spyan 'dren rol mo ni/__dung dkar/__123bcom mthar sbram 123phyung rkang gling sbram sbram 12byas12'ur rkang gling phabs nas/__sbram sbram 12byas12byas/__rgyal kun ma'i dbyangs/__hU~M hrIHraMb/__'byaMms/__bAMyA/__skuMnu'i/__gsuMma'i/__baMya/__rgyaMla'/__baM[\]]'i/__tsoM/__zhingaM/__'eM'e/__'eMne/__khamaM[\]]sa/__yAM/__bA[\]\u0f7e]yA/__naMs/__yaM'i/__yaMya/__blaM/__maM'/__baMyA/__yi/__\u0f7edaMm/__bAMyA/__mkhaM'abA/__'aM[\]]gro/__tsoM/__chosaM/__raM'/__raM'/__skyongaM[\]]/__yAM/__bA[\]\u0f7e]ya/__daMng/__yaM'i/__yAMyA/__gaMnod/__sbyinaM/__yiMyi/__noraMru/__lhaM/__noMnos/__gaMter/__daM[\]]nga/__yeMye/__gaMzhi/__'aM'/__'aMgAya[\]\u0f72\u0f7e]'o/__yAM[\]]bAMyA[\]]/__bdaMg__/yaM'i/__yaMyA/__thamaMs/__caMd/__baM'/__thugaMs/__rjeM'i[\]]/__bAMya/__dbaMng[\]]/__ga[\]\u0f72]saM/__ruMru[\]]/__'diraM/__'aM'i/__'aMgAgashegaMsa'u/__bAM/__bAM[O]yashigaM[P]/__sbram sbram/__12byas/__12'ur nang sngags 'don mthar/__123mchod pa'i mthar chig brdung gi bcom nang sngags 'don mthar rol bskor 'bebs kyis 'jog__/gtor sngags lan gsum gyi mthar bstod pa la bstan srung ma'i dbyangs ni/__hU~M hrIHbyinaM/__rlabaMsas/__sprinaMl/__phungaM'ung/__rigaM/__'aMgA/__'dzinaMM/__tsoMlo/__blaM'[\]\u0f72]yAM/__'aM[\]]'i/__'a[\]\u0f72\u0f7e]yi/__ma[\]\u0f7e]/__ngAM/__'aM'i/__yaMyA/__dngaM'[\]]nga/__yAM/__'aM'i/__yaMyA/__daMngos/__gruMb/__charaM'ar/__'bebaMs/__yi/__\u0f7eyIyAM/__dmaM/__rtsoM/__zhiM[\]]/__yAM/__'a[\]\u0f7a]'aM/__'e[\]]'aM/__khro'[Y\u0f72]/__\u0f7eyAM/__'aM'i/__yaMyA/__lhaMs[\]]/__yAM/__'aM'i/__yaMyA/__phrinaM/__lasaMs/__rmadaM'ad/__byuMng/__dpaM'/__wAM/__bo/__\u0f7etsoM/__mkhaM'[\]]/__yAM/__'e'[\]\u0f7e]/__'e[\]]'aM/__'a[\]\u0f7e]gro/__yAM/__'aM'i/__yaMyA/__laM[\]]/__yAM/__'aM'i/__yaMyA/__guMs/__paMs[n]/__baMstoda'e[P]/[ y]do/__\u0f7emaMcho[P]ga__/'uM/__thuMn/__tso/__\u0f7edaMngos[\]]/__yAM/__'eM[\]]'e/__'eMye[Y]/[ y]gruMb/__yAM/__'aM'i/__yaMyA/__stsolaM[n]/__lAM[P]/__!sbram sbram/__123byas/__123byas/__bde chen thabs mchog bshur ma'i mthar tshig rol sum brdeg mthar bcom nas bzhag rol/__gser skyems byin rlabs grub nas rol mo bcom mthar/__rgyal dgongs ma'i dbyangs rol/__rol mo hod blang mthar/__sbram phyung 123sbram/__123byas/__123byas/__sbram/__dgongaMsa'ang/__paM/__brdaM'/__dngaM'ang/__snyanaM'an/__'enaM/__naMs/__yaM[Y]/__'a'iyI/__\u0f7eyAMyA/__brgyuMd/__paM[Y]ra/__yAM/__ye[Y]yAM/__yi/__\u0f7eyAMyA/__rigaM'i/__'dzinaM/__sogs/__sbram sbram/__123byas/__123byas sbram mthar bcom nas bzhag rol/__!na rag skong bshags la ye shes sku mchog dbyangs/[ 7]e maM ho[E]/__phyogaMsag__/bcuM'u[.]'u'u[9]/__duMsa'u/__baMzhi[.]'i'i/__kuM[.]na[:]mo/__gyi'iM[;]/__'i[.]yI'iM/__niMni/__ba[;]daMgawa[.]ga[F]/__laM/__'aMyA[.]/__nyidaM/__'a'aM[.]'i[H]/__rAMra' [?]/__cheM[@]/__yaM'aya/__blaMbA/__maM'[.]'a/[ 3]rgyaMlana'e[9]na/__baM'uyu[.]/__zhi'osaMyo[.]'os/__khro'ayaM'a'[=]/__yAMyA/[ y]yongasaM'iyi[F]'i/__yAM/__g.yaM[.]'ayA[1]/__rdzogaMs/__dbaM'[.]yI[°]'i/[ £]yAMyA/__dgongaMs[D]/__!shwa lo ka phyed sgeg thung gdang /__'phros bskang ba rnams phur rta/__bar mtshams su phur pa'i mchod rol/__tshogs la chu chang nang gsum gyis bran la/__byin rlabs phur rta/__spyan 'dren la dmag zor ma'i spyan 'dren rgyas pa'i dbyangs rol ni/__dung dkar gnyis 'tshams/__123'ur phabs mthar/__sbram 123phyung sbram sbram/__12byas/__12'ur mthar sbram sbram/__12byas 12hU~M \u0f7ehrIHrangaM[.]nga/__bzhinaMni/__'odaM'e[.]'a/__yAMyA/__gsaMlal/__dbyingaMsa'e[.]nan/__'eni/__lasaM'as/__maM[,]'a/__g.yosaM'e[.]yA+e/__yAM' yAMyA[,]/__yaM'i/__yaM[•]yA/__kyaMng /__ngAM/__ngAM/__dbaM'aya[Y]'i/[ -]/__'aMngang[,]/__'aM'i/__yAMya/__thugaMs[.]gu/__rje'iM'e/__dbaMng[.]'ang/__gisaMyu[.]sayus/__'uyuM'uyu[5]/__gzuMgs/__lAMl/__kyi'[.\u0f7e]yA/__yiMyi/__skuraMru[,]/__bzhengaMs[.]ba'oyA+o/__yAM' [,]/__'aMng[/]nga[-]/__yaM'i/__ya[x\u0f7e]yA/__paM/__yAM/__yAM/__yAM'[Y] [,]/__'aMng[/]nga[-]/__'aM'i/__yaMyA/__!rtsaMb[.]/__gsuMmamu/__chosaM'o[.]sa/__'i'aMyI/__sruMng/__nor[.\u0f7e]'o/__mAMmA/__lhaMyi/__gteMr 'e/__bdaMga'[.]ya/__yAM'[Y] [,]/__'aMng[/]nga[-]/__yAM'i/__yAMyA[x]/__kuMn/__yAM/__yAM/__yAM'i[Y]/[ -]/__'aMng[/]nga[-]/__'aM'i/__yAMya/__!'dod[.\u0f7e]do/__yonaMne/__tshogaMs/__ruMru/[ 5]laM'a'a'[.]/__spyaMn/__'enaMne/__'drenaM[.]'iyI/__yIMyi/__gshegaMs[,]sa/__suM'oya[.\u0f7c]sa/__yaM'[Y] [,]/__'aMng[/]nga[-]/__yaM'a'i/__yAMya[x]/__gaMsol/__yAM/__yAM/__yA[O\u0f7e]'a [,]/__'aM[P]nga[/]nga/__!sbram sbram/__12byas/__12!byang thung ma'i dbyangs/__phyiM/__naMng/__gsaMng/__baM/__laMwa/__blaM/__medaM/__waMya/__maMchod/__paM/__'buMl/__yIM/__yAMya/__daMm/__tshigaM/__nyamaMs/__chaMg__/lAM/__nyesaM/__ltuMng/__yA[Y\u0f7e]'i/__maMthol/__ngUM/__zhi[Y]ngaMbs/__bshaMgs/__yaM'i/__yaMyA/__gaMnyis/__'aMdzin/__dgraM/__baMgegs/__laM/__bsgraMMl/__baM'i/__yaM'i/__shaM/__khraMg__/ruMs/__yaM'i/__yaMya/__daMgyes/__paMr/__baMzhes/__laM/__lAM/__maMchog__/thuMn/__yaM'i/__daMngos/__'oM/[ O]gruMb/__stsolaM[P]/__!sbram sbram/__12byas/__12!bskang rdzas byin rlabs byas mthar rol mo hod blang gis bcom nas gnyis brdeg lan can bya/__!bskang ba phyi nang ma'i dbyangs/__hU~M hrIH'odaM'e/__gsaMlar/__stongaMng/__nyidaM'in/__dbyingaMsa'as/__lasaM'/__sgyuM/__'aMyA/__maM'i/__'ayAM/__'phruMl[O]/__lAM[P]/[ y]'aM'/__'aMyI[P]/[ y]'aMyi/__snodabaM'i/__sogs/__!sbram sbram/__12byas 12!rngam brjid dur khrod la chos dbyings spros bral dbyangs/__hU~M/__rngamaMs/__baMrjida'i/__duraMru/__khrod[3\u0f7e]la/__rolaM[\]]nga/__paM'i/__yAM/__yaMyA/__gzhaMlal/__ya[3]saM'/__dbuMsar/__yAM/__'aM'i/__yaMyA/__dgraM'/__bgegaMsage/__bsgraMlaba'i/__baM[3]'i'/__dragaMg__/po'i/__\u0f7eyAM/__yAM/__nye[3]raM'e/__spyodaM/__dngaMng/__ngAM/__'aM'i/__yaMyA/__mchodaM'e/__rdzaMs/__rtenaM'en/__rdzaM[3]sa/__skongaM[,]'u/__rdzaMs/__yAM/__yaMyA/__sgruMbal/__pa[3\u0f7e]'i'i/__rdzaMs/__yAM/__'aM'i/__yaMya/__'dodaMgarguM'i'u/__'aMbyor/__baMbar/__za[3]daMgamiM[,]/__yAM/__yaMyA/__shesaMse/__paMyi/__'disaM[n]/[ P]ngAMlenaM/__!sbram sbram/__123byas/__123byas tshig rol mthar bcom nas bzhag rol/__!bshags pa tshig bzhi sgeg thung gdang /__de nas phur rta/__!tshogs grang ba sogs na rnga rol bsdus tsam res chog__/lhag ma byin rlabs grub nas rol hod blang gis chems brdung mthar/__bai DU sngon po'i dbyangs rol ni/__sbram dor sbram 1bskor ge234dor1ge2bskor 34rdor1bskor ge234dor sbram/__hU~M/__\u0f7engAMngA/__ye/__\u0f7eshesaM/__rolaM/__paM/__dpaMl/__gyi/__\u0f7elhaMg__/'gaMsduMd[n]/__'i/__\u0f7eniM[P]/__yAMsogs/__!sbram sbram 1ge2 bskor 34dor 1ge2 bskor 34dor1ge2 bskor 34dong je myur 'u ran thar 'don mthar/__123!tshogs grang bsogs na dang po la rgyas pa/__bar pa la bshur ma/__rngam brjid dur khrod bzhag nas/__ye shes spyan mnga' sogs nas lhag ma btang /__mchan/__grangs bsogs na dang po la baiDAr sngon po dang /__bar pa la bshur ma/__rjes ma phyi nang bsang ba'i dbyangs rol gong ltar las/__hU~M/__ye \u0f7e'e/__shesaMr/__rolaMl/__paM'iyi/__dpalaM'/__gyiMyi/__lhagaM/__yiyAM/__sdudaM'i/__'ayAM/__ni[O]/__lAM[P]/[ y]'aM'/__'aMyI[P]/[ y]'aMyi/__mkha'abaM'i/__sogs/__!sbram sbram 1ge2 bskor 34dor 1ge2 bskor 34dor 1ge2 bskor 34dor sogs je myur gyis phab ste 'ur nang sngags 'don mthar/__123!de nas dngos grub blang ba rnga med bshur ma/__mchod bstod mthar mchod rol/__yig brgya lan gsum bsngo smon shis brjod rnams rang gzhung ltar dang /__gzhan yang zhal nas gsung pa'i bkra shis kyi tshigs su bcad pas mtshon bla ma yi dam sangs rgyas byang sems chos skyongs nor lha sogs ci rig dang /__me tog gi char sil ma bsnyil zhing mchod rol gyis sgra snyan cing rgyun ring bas dge legs su bya'o/__/de la rnying ma'i 'don par gsar ma'i rgyas 'gebs mi 'thad snyams na shin tu 'thad de gu ru pad+ma'i bka' brgyud rdo rje phur pa'i sngar 'gyur gyi chos dri ma med pa mkhon sa skya'i rig 'dzin brgyud pa'i phyag bzhes pha phogs bus bdag 'phrul med la klan ka nam yang med do/__/dal la rang rang legs par 'grigs pa ni/__/spros bcas cho ga'i rgyan du che bas na/__/snga 'gyur bka' ma'i rig 'dzin brgyud pa yi/__/phyag bzhes bzang pos 'dir yang mdzes par byas/__/ces pa'ang mkhyen brtse'i phrin las kyi sprul ming 'dzin pas me glang dbyar gnas ljongs rgyu'i skabs bris pa dge'o/__//__/

Footnotes

Other Information