JKCL-KABUM-07-JA-035

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རང་གཞན་གྱི་བློ་བུར་ཚེ་སྒྲུབ།
Wylie title rang gzhan gyi blo bur tshe sgrub JKCL-KABUM-07-JA-035.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 7, Text 35, Pages 581-582 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Source Author(s) མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ (mi pham rgya mtsho)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rang gzhan gyi blo bur tshe sgrub. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 7: 581-582. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Longevity Rituals - tshe sgrub
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/mipham/extemporary-longevity-self-others
Colophon

རྒྱུད་སྡེའི་དགོངས་པ་བཞིན་ཆུ་འབྲུག་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཚེས་གཅིག་ལ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེས་སོ།

rgyud sde'i dgongs pa bzhin chu 'brug zla ba lnga pa'i tshes gcig la 'jam dpal rdo rjes so/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
རང་གཞན་གྱི་བློ་བུར་ཚེ་སྒྲུབ་ལ། །རང་ངམ་དམིགས་བྱའི་སྤྱི་བོར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དཀར་པོ་ལོངས་སྐུའི་ཆས་ཅན་ཕྱག་མཉམ་བཞག་གིས་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པ་ལ་མོས་གུས་ཀྱི་མཚན་ནས་བརྗོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་ལ། ཚེ་གཟུངས་འབུམ་བཟླས་པས། ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚེ་བཅུད་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་དཀར་པོའི་རྣམ་པར་བསྡུས། ཕྱག་གི་ཚེ་བུམ་དུ་བབ་པ་གང་ཏེ་ལུད་པ་དམིགས་བྱའི་སྤྱི་གཙུག་ནས་ཞུགས་པས་ལུས་གང་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཚེ་ཉམས་པ་གསོས། །ཚེ་འཕེལ་ཞིང་བཀྲག་མདངས་ལྡན་པར་བསམ། ཡང་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ལན་བདུན་བརྗོད་པས། བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་སྙིགས་མའི་ལུས་སྦྱང་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམ། ཕྱིན་དྲུག་སྟོབས་ཀྱིས་སོགས་ཚིགས་བཅད་བརྗོད་བས། ཚེ་དཔག་མེད་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་ཞུ། །དམིགས་བྱའི་སྤྱི་གཙུག་ནས་ཐིམ་པས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ཐོབ་པར་བསམས་ལ་བཟུང་ཚར་གཅིག་བརྗོད། སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་སོགས་བཀྲ་ཤིས་ཚིགས་བཅད་བརྗོད་དོ། །དེས་ཚེ་ཡི་གེགས་ཞི་ཞིང་ཚེ་ཤིན་ཏུ་རིང་པོར་འཚོ་བར་འགྱུར་རོ། །རྒྱུད་སྡེའི་དགོངས་པ་བཞིན་ཆུ་འབྲུག་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཚེས་གཅིག་ལ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེས་སོ། །༈འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་དུ། འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ༴ །རིན་ཆེན་ཏོག་ལ༴ །།། །
[edit]

rang gzhan gyi blo bur tshe sgrub la/__/rang ngam dmigs bya'i spyi bor bcom ldan 'das tshe dpag tu med pa dkar po longs sku'i chas can phyag mnyam bzhag gis tshe bum bsnams pa la mos gus kyi mtshan nas brjod cing gsol ba btab la/__tshe gzungs 'bum bzlas pas/__thugs ka'i 'od kyis 'khor 'das kyi tshe bcud bdud rtsi 'od zer dkar po'i rnam par bsdus/__phyag gi tshe bum du bab pa gang te lud pa dmigs bya'i spyi gtsug nas zhugs pas lus gang rtsa rlung thig le'i tshe nyams pa gsos/__/tshe 'phel zhing bkrag mdangs ldan par bsam/__yang a mA ra Ni lan bdun brjod pas/__bdud rtsi'i rgyun gyis snyigs ma'i lus sbyang rdo rje'i skur gyur par bsam/__phyin drug stobs kyis sogs tshigs bcad brjod bas/__tshe dpag med bdud rtsi'i rnam par zhu/__/dmigs bya'i spyi gtsug nas thim pas 'chi med rdo rje'i tshe thob par bsams la bzung tshar gcig brjod/__sbyin bdag 'khor bcas sogs bkra shis tshigs bcad brjod do/__/des tshe yi gegs zhi zhing tshe shin tu ring por 'tsho bar 'gyur ro/__/rgyud sde'i dgongs pa bzhin chu 'brug zla ba lnga pa'i tshes gcig la 'jam dpal rdo rjes so/__/!'jam dpal rtsa rgyud las/__de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas tshe dang ye shes dpag tu med pa rnam par nges pa'i dbang po'i rgyal po la phyag 'tshal lo/__/de bzhin du/__'od dpag tu med pa=__/rin chen tog la=__///__/

Footnotes

Other Information