JKCL-KABUM-05-CA-045

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྩ་གསུམ་དྲིལ་བསྒྲུབ་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་གྲངས་གསོག།
Wylie title rtsa gsum dril bsgrub kyi tshogs mchod grangs gsog JKCL-KABUM-05-CA-045.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 5, Text 45, Pages 597 (Folios 1a1 to 1a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, སངས་རྒྱས་བླ་མ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, sangs rgyas bla ma)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rtsa gsum dril bsgrub kyi tshogs mchod grangs gsog. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 5: 597. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo
Cycle རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ (rtsa gsum dril sgrub)
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-04-NGA-007
Colophon

ཞེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།

zhes pa'ang chos kyi blo gros pas so/

[edit]
རྩ་གསུམ་དྲིལ་བསྒྲུབ་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་གྲངས་གསོག་བཞུགས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་མཆོད་པ་འབུལ། །དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། །གཉིས་འཛིན་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་རུས། །དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཤྲཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་བ་སུ་དེ་བ་ནི་དྷི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཿ ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྚ་བ་ལིང་ཏ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ། །། །
[edit]

rtsa gsum dril bsgrub kyi tshogs mchod grangs gsog bzhugs/__ra~M ya~M kha~M/__oM AHhU~M/__hU~M hrIHrab 'byams rtsa gsum dkyil 'khor lha tshogs la/__/phyi nang gsang ba bla med mchod pa 'bul/__/dam tshig nyams chag nyes ltung mthol zhing bshags/__/gnyis 'dzin dgra bgegs bsgral ba'i sha khrag rus/__/dgyes par bzhes la mchog thun dngos grub stsol/__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki nI shrI d+harma pA la ba su de ba ni d+hi pa ti sa pa ri wA ra sarba ga Na tsakra pU dza hoHoM badz+ra satwa aHoM uts+tshiSh+Ta ba ling ta khA hi/__zhes pa'ang chos kyi blo gros pas so/__//__/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]