མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་འབུམ་ཐེར་བསགས་སྐབས་ལྟ་བུར་གྲངས་གསོག།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title mkha' 'gro gsang 'dus kyi tshogs shin tu bsdus pa 'bum ther bsags skabs lta bur grangs gsog JKCL-KABUM-05-CA-049.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 5, sde tshan 49, Text 5, Pages 634-635 (Folios 2b3 to 3a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, ཇོ་མོ་སྨན་མོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, jo mo sman mo)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. mkha' 'gro gsang 'dus kyi tshogs shin tu bsdus pa 'bum ther bsags skabs lta bur grangs gsog. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 5: 634-635. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo
Cycle མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ (mkha' 'gro gsang ba kun 'dus)
Recension Link Other Versions on this site: མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་འབུམ་ཐེར་བསགས་སྐབས་ལྟ་བུར་གྲངས་གསོགས།
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-NGI-058
Colophon
  • First colophon page 634: ཞེས་པའང་ཉེ་བར་མཁོ་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།
  • Second colophon page 635: །ཅེས་པའང་སྨིན་ཟླའི་བྷ་ར་ཧཱིའི་རཱ་ས་ཡཱ་ན་སྒྲུབ་པའི་ཚེས་དུས་སུ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་སོ།
  • First colophon page 634: zhes pa'ang nye bar mkho phyir chos kyi blo gros pas so/
  • Second colophon page 635: /ces pa'ang smin zla'i b+ha ra hI'i rA sa yA na sgrub pa'i tshes dus su pad+ma ye shes rdo rjes so/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༅། །མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་འབུམ་ཐེར་བསགས་སྐབས་ལྟ་བུར་གྲངས་གསོག་བཞུགས་སོ། །རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿདབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ནས། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་ཚོགས། །དུར་ཁྲོད་མ་མོ་སྤྱང་ཞོན་མཆེད་སྡེ་འབུམ། །འདིར་གཤེགས་ལོངས་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ། །ཉམས་ཆག་མཐོལ་བཤགས་གཟུང་འཛིན་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ། །ལྷག་གཏོར་བཞེས་ལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མ་ཧཱ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿསརྦ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་མ་མ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་པའང་ཉེ་བར་མཁོ་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ། །། །༈སྨན་གྱི་རྟོགས་བརྗོད་ནི། རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཕག་མོའི་སྐུ། །རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་པ། །མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་དུ་རྫོགས། །ཨེ་མ་ཧོ་རྡོ་རྗེ་ཆེ་མཆོག་གི། བདུད་རྩི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན། །མཁའ་མཉམ་དགྱེས་པར་རོལ་པ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་བདུད་རྩི་འདིས། །སྣོད་བཅུད་གདོད་ནས་བདུད་རྩི་ལྔ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་དག་མཉམ་ཤོག །དྲན་དང་རེག་དང་མྱོང་བས་ཀྱང་། །སྣོད་བཅུད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡི། །དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་བྱང་ཆུབ་ནས། །རྡོ་རྗེའི་གར་གྱིས་དགྱེས་རོལ་ཤོག །ཅེས་པའང་སྨིན་ཟླའི་བྷ་ར་ཧཱིའི་རཱ་ས་ཡཱ་ན་སྒྲུབ་པའི་ཚེས་དུས་སུ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་སོ། །།
[edit]
  1. /__/mkha' 'gro gsang 'dus kyi tshogs shin tu bsdus pa 'bum ther bsags skabs lta bur grangs gsog bzhugs so/__/ra~M ya~M kha~M/__oM AHhU~M ha hoHhrIHdbyings dang ye shes gnas yul dur khrod nas/__/rdo rje phag mo mkha' 'gro rab 'byams tshogs/__/dur khrod ma mo spyang zhon mched sde 'bum/__/'dir gshegs longs spyod tshogs kyi mchod pa 'bul/__/nyams chag mthol bshags gzung 'dzin dbyings su sgrol/__/lhag gtor bzhes la mchog thun dngos grub stsol/__/ma hA ga Na tsakra pU dza hoHsarba d+hA ki nI ma ma ba liM ta khA hi/__zhes pa'ang nye bar mkho phyir chos kyi blo gros pas so/__//__/!sman gyi rtogs brjod ni/__rang byung ye shes phag mo'i sku/__/rdo rje dbyings kyi dkyil 'khor pa/__/mkha' 'gro rgya mtsho'i klong du rdzogs/__/e ma ho rdo rje che mchog gi/__bdud rtsi byang chub sems kyi sprin/__/mkha' mnyam dgyes par rol pa yi/__/ye shes mchog gi bdud rtsi 'dis/__/snod bcud gdod nas bdud rtsi lnga/__/byang chub sems su dag mnyam shog__/dran dang reg dang myong bas kyang /__/snod bcud rdo rje phag mo yi/__/dkyil 'khor chen por byang chub nas/__/rdo rje'i gar gyis dgyes rol shog__/ces pa'ang smin zla'i b+ha ra hI'i rA sa yA na sgrub pa'i tshes dus su pad+ma ye shes rdo rjes so/__//

Footnotes

Other Information