JKCL-KABUM-05-CA-043

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བྱིན་འབེབས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ།
Wylie title byin 'bebs thugs rje'i lcags kyu JKCL-KABUM-05-CA-043.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 5, Text 43, Pages 593-594 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, སངས་རྒྱས་བླ་མ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, sangs rgyas bla ma)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. byin 'bebs thugs rje'i lcags kyu. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 5: 593-594. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Descent of Blessings - byin 'bebs
Cycle རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ (rtsa gsum dril sgrub)
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-04-NGA-003
Colophon

།ཞེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།

/zhes pa'ang chos kyi blo gros pas so/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
བྱིན་འབེབས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ་བཞུགས་སོ། །ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿསྤྲོས་པ་ཀུན་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །འགགས་མེད་གསལ་སྟོང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །ཐུགས་རྗེའི་རིག་རྩལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །སྐུ་གསུམ་བླ་མས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །དགོངས་བརྡ་སྙན་ནས་བརྒྱུད་པ་ཡི། །བྱིན་རླབས་དགོངས་པའི་རྩལ་བསྐྱེད་ལ། །གནས་འདིར་བྱིན་ཕོབ་དབང་མཆོག་བསྐུར། །ཀུན་འདུས་རིག་འཛིན་བདེ་བ་ཆེ། །མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་། །སྐུ་ལྔ་མཚན་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི། །རྣམ་འཕྲུལ་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་པས། །དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལ་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བཀྲག་ཅིག་སྟོན། །སྔོན་ནས་འབྲེལ་བའི་ཡི་དམ་ལྷ། །དཔལ་ཆེན་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད། །ཞི་ཁྲོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་དང་། །ཚེ་འོད་དཔག་མེད་ཐུགས་ཆེན་སོགས། །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་འདིར་གཤེགས་ལ། །གནས་འདིར་བྱིན་ཕོབ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དབྱིངས་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དང་། །མཁའ་འགྲོ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན། །རྣལ་འབྱོར་མ་དཔལ་མཚོ་རྒྱལ་སོགས། །སྐུ་གསུམ་གནས་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་ཀྱིས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །བརྒྱུད་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དང་། །ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་གནས་ཡུལ་སྐྱོང་། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས། །གནས་འདིར་བྱིན་ཕོབ་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ། །དགྱེས་པའི་གར་གྱིས་འདིར་གཤེགས་ནས། །བྱིན་རླབས་ནུས་པའི་རྩལ་ཆེན་སྟོན། །དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དུས་ལ་བབས། །སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀུན། །ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་གྲུབ་པར་མཛོད། །བྱིན་ཆེན་བྱིན་ཕོབ་དབང་མཆོག་བསྐུར། །རྟགས་དང་མཚན་མ་མྱུར་དུ་སྟོན། །བསྒྲུབ་པའི་རེ་འབྲས་མཆིས་པ་དང་། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་རྩོལ། །བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ མང་དུ་བརྗོད་པས་བྱིན་དབབ་པོ། །ཞེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ། །། །
[edit]

byin 'bebs thugs rje'i lcags kyu bzhugs so/__/hU~M hrIHspros pa kun bral chos kyi sku/__/'gags med gsal stong longs spyod rdzogs/__/thugs rje'i rig rtsal sprul pa'i sku/__/sku gsum bla mas byin phob cig__/dgongs brda snyan nas brgyud pa yi/__/byin rlabs dgongs pa'i rtsal bskyed la/__/gnas 'dir byin phob dbang mchog bskur/__/kun 'dus rig 'dzin bde ba che/__/ma hA gu ru pad+ma 'byung /__/sku lnga mtshan brgyad la sogs pa'i/__/rnam 'phrul bye ba bsam yas pas/__/dkyil 'khor 'di la byin phob cig__/sgrub pa'i rdzas la bkrag cig ston/__/sngon nas 'brel ba'i yi dam lha/__/dpal chen rig 'dzin sgrub sde brgyad/__/zhi khro sgyu 'phrul drwa ba dang /__/tshe 'od dpag med thugs chen sogs/__/yi dam lha tshogs 'dir gshegs la/__/gnas 'dir byin phob dngos grub stsol/__/dbyings phyug rdo rje phag mo dang /__/mkha' 'gro seng ge'i gdong pa can/__/rnal 'byor ma dpal mtsho rgyal sogs/__/sku gsum gnas na bzhugs pa yi/__/DA ki'i tshogs kyis byin chen phob/__/brgyud gsum dam can rgya mtsho dang /__/nor lha gter bdag gnas yul skyong /__/dpa' bo dpa' mo rab 'byams kyis/__/gnas 'dir byin phob phrin las sgrubs/__/ma g.yel ma g.yel thugs rje'i lha/__/dgyes pa'i gar gyis 'dir gshegs nas/__/byin rlabs nus pa'i rtsal chen ston/__/dngos grub stsol ba'i dus la babs/__/snang srid snod bcud thams cad kun/__/ye shes phyag rgyas byin gyis rlobs/__/rdo rje'i sku mchog grub par mdzod/__/byin chen byin phob dbang mchog bskur/__/rtags dang mtshan ma myur du ston/__/bsgrub pa'i re 'bras mchis pa dang /__/mchog dang thun mong dngos grub rtsol/__/badz+ra dz+nyA na A we sha ya a AHmang du brjod pas byin dbab po/__/zhes pa'ang chos kyi blo gros pas so/__//__/

Footnotes

Other Information