JKW-KABUM-12-NA-016

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལས་བྱང་པདྨ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན།
Wylie title thugs sgrub yang snying kun 'dus kyi las byang pad+ma dgyes pa'i mchod sprin JKW-KABUM-12-NA-016.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 12, sde tshan 16, Pages 523-534 (Folios 1a to 6b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Dalai Lama, 5th)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. thugs sgrub yang snying kun 'dus kyi las byang pad+ma dgyes pa'i mchod sprin. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 12: 523-534. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Activity Manual - las byang
Cycle ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ (thugs sgrub yang snying kun 'dus)
Parent Cycle དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ (dag snang rgya can)
Colophon

།ཅེས་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་པདྨ་སཾ་བྷ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་ཆེས་ཆེར་བསྔགས་པ། འཇམ་པའི་དབྱངས་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་རང་གཟུགས་ཀུན་གཟིགས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་རྩལ་གྱི་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་ངོར་ཤར་བའི་ཡང་གསང་རྒྱ་ཅན་གྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་བྱུང་བའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འདིའང་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྒོ་མཐོང་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

ces dus gsum mkhyen pa pad+ma saM b+ha ba'i rdo rje'i lung gis lan cig ma yin par ches cher bsngags pa/__'jam pa'i dbyangs mnga' bdag khri srong lde'u btsan gyi phrin las mi zad pa rgyan gyi 'khor lo'i rang gzugs kun gzigs rgyal ba'i dbang po rdo rje thogs med rtsal gyi dag pa ye shes kyi gzigs ngor shar ba'i yang gsang rgya can gyi chos sde las byung ba'i thugs sgrub yang snying kun 'dus kyi phrin las khrigs su bsdebs pa 'di'ang dgos pa khyad par can gyi sgo mthong bas mtshams sbyar te mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs rdo rje gzi brjid kyis kun mkhyen bla ma'i dgongs pa ji lta bar bris pa dge legs mchog tu gyur cig/__//sarba dA ka l+ya NaM b+ha ba tu

[edit]
༄༅། །པདྨཔྲམོདསྱཔཱུཛམེ། །ནཱམཙིཏྟསཱདྷཱནསཾག རྦྷསརྦསམཱཛསྱཀརྨཔཏྟྲམསྟ །།

༄༅། །ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལས་བྱང་པདྨ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

།ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷི། འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་རྒྱལ་ཀུན་རོ་གཅིག་པའི། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་མཚོ་སྐྱེས་ཞབས། །སྤྱི་བོར་མཆོད་ནས་ཐུགས་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་ཕུལ། །ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབ། །འདི་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཆོ་གར་མ་གཏོགས་པ་དང་། ཆོ་གར་གཏོགས་པའི་སྦྱོར་བའོ། །དང་པོ་ནི། གནས་དབེན་ཞིང་ཡིད་དང་མཐུན་པར་བཀོད་པའི་ཁྱད་པར་དུ་མས་འཕགས་པའི་གུང་དུ་རྩ་གསུམ་གྱི་སྣང་བརྙན་ཡོད་ན་བཀྲམ། དེའི་མདུན་སར་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའམ། །གཏོར་མ་ཁོ་ན་ཤེས་པ་བཞི་ལྡན་དུ་གསུངས་པས་བླ་མའི་གཏོར་མ་རིན་ཆེན་འབར་བ་རྒྱན་སྤྲོས་ཀྱིས་མཛེས་པའི་གཡས་གཡོན་ཏུ་སྨན་རཀ །མདུན་ཏུ་ཆུ་གཉིས་སྔོན་འགྲོའི་ཉེར་སྤྱོད། །གཞན་ཡང་སྲུང་མའི་གཏོར་མ་དང་། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། སྔོན་འགྲོའི་གཏོར་མ། རོལ་མོའི་བྱེ་བྲག་སོགས་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཐམས་ཅད་འདུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ། སྐྱབས་སེམས་བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། །བྱིན་འབེབས་མཆོད་རྫས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། །ཅེས་པ་ལྟར་དྲུག་ལས། དང་པོ་ནི། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སྐྱབས་ཡུལ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པར་གྱུར་པའི་སྤྱན་སྔར། ན་མོཿ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐུ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལ༔ བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། གཉིས་པ་ནི། སེམས་བསྐྱེད་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབས་ནས་ནི༔ གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ འགྲོ་བ་བསྒྲལ་བར་དམ་བཅའོ༔ ལན་གསུམ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། གསུམ་པ་ནི། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྐུར་གྱུར། གཏོར་མ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བརླས། ཨོཾ་སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀཪྵཱ་ཡ་ཛཿས་མགྲོན་དགུག ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མསྶ་རྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུངྒ་ཏེ་སྥར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གྲྀཧྞེ་དཾ་བ་ལྱཱ་དི་སྭཱ་ཧཱ། །ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོ། ཧཱུྃ༔ བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཏིང་འཛིན་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་རྩལ་གྱིས༔ དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔ ལོག་པར་འདྲེན་པའི་བདུད་ཀྱི་ཚོགས༔ འདི་རུ་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ ཨོཾ་སུམྦྷ་སོགས་བརྗོད་ཅིང་བསྐྲད། གུ་གུལ་གྱིས་བདུག །ཡུངས་ཀར་གྱིས་བྲབས་ལ་བགེགས་གཏོར་ཕྱིར་བསྐྱལ། བཞི་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ང་ནི་ཡེ་ནས་ངང་གིས་ཁྲོ༔ མཚམས་གཅོད་ཁྲོ་བོས་ནམ་མཁའ་གང་༔ བགེགས་འདུལ་ཁྲོ་བོའི་རོལ་མཚམས་ལས༔ སུ་ཡང་འདའ་བར་མ་བྱེད་ཅིག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷ་ཀི་ནཱི་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ལྔ་པ་ནི། སྤོས་རོལ་དང་བཅས་དབྱངས་ཀྱི་འགྱུར་བ་སྙན་པོས། ཧཱུྃ༔ སྔོན་གྱི་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ས་མ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་བྱིན་དབབ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཞེས་པས་བྱིན་བསྡུས་ཏེ་བདག་གནས་ཡོ་བྱད་ལ་བསྟིམ། དྲུག་པ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཐུགས་ནས་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་འཕྲོས་པས༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་ཀྱི༔ མ་དག་ཉེས་སྐྱོན་ཀུན་སྦྱངས་ནས༔ མི་ཟད་ནམ་མཁའི་མཛོད་དུ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་པུཥྤེ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ཨ་ལོ་ཀེ་ཧཱུྃ། བཛྲ་གནྡྷེ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ནཻ་བིདྱ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་ཤཔྡ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་སད་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏེ་ཛོ་བ་ལིཾ་ཏ་བ་ལ་བ་ཏེ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་རཀྟས་མནྟ་མཎྜ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་མ་ཧཱ་པཉྩ་མཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧ་རཀྟ་ཨ་ཧོ་སུ་ཁ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱཿ ཞེས་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་བྱིན་བརླབ་བོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། བསྐྱེད་ཅིང་སྤྱན་དྲང་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཕྱག་འཚལ་མཆོད་བསྟོད་བཟླས་པ་བྱ། །ཞེས་པ་ལྟར་དྲུག་ལས། དང་པོ་ནི། ཨོཾ། ཆོས་ཀུན་ཡེ་ནས་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་ངང་། །དེ་དོན་མ་རྟོགས་འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེའི་གདངས། །རང་གི་རིག་པ་ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་གའི་མདོག །དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་། །གྲུབ་ཞི་སྒོ་བཞི་རྒྱན་དང་མཚན་ཉིད་རྫོགས། །ནང་དུ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལྟེ་བའི་དབུས། །ཉི་མ་ཟླ་བ་བརྩེགས་པའི་གདན་སྟེང་དུ། །རྒྱུ་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །མཐིང་གསལ་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་ཁྲོ་ཞིང་འཛུམ། །ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀ་གཡོན་པ་ཡིས། །དྲིལ་འཛིན་ཡུམ་འཁྱུད་རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན། །པང་དུ་མཚོ་རྒྱལ་དཀར་མོ་མཛེས་སྡུག་ཅན། །ཕྱག་གཡས་ཡབ་འཁྱུད་གཡོན་པ་བདུད་རྩི་སྟོབ། །ཞབས་གཉིས་ཡབ་ཀྱི་སྐེད་འཁྲིལ་སྐྲ་གྲོལ་བ། །གཉིས་ཀའང་རིན་ཆེན་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། །འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་མཚན་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས། །ཁྱམས་ལ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་ལྔ་གིང་ཆེན་ཚོགས། །གླུ་ལེན་གར་བྱེད་བདུད་དཔུང་ཕ་མཐར་སྐྲོད། །གཉིས་པ་ནི། གདུང་བའི་དབྱངས་དང་རོལ་མོ་བཅས་པས། ཧཱུྃ། ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོ་ནས། །པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་མཚན་བརྒྱད་ལ། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར། །གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མཱ་ཛཿ གསུམ་པ་ནི། ཧཱུྃ། ཡིད་འཕྲོག་རིན་ཆེན་ཕོ་བྲང་དབུས། །པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ། །པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་མཚན་བརྒྱད་རྣམས། །དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན། བཞི་པ་ནི། ཧཱུྃ། ཕྲིན་ལས་ཀུན་རྫོགས་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །གང་འདུལ་སྐུར་བསྟན་མཚན་བརྒྱད་དང་། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་སྲུང་མ་ལ། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ལྔ་པ་ལ། མཆོད་པ་དངོས་ནི། ཧྲཱིཿཀུན་འདུས་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་མེ་ཏོག་སྤོས། །མར་མེ་དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་སྒྲ། །སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་སྦྱོར་སྒྲོལ་སོགས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་རཀྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བསྟོད་པའི་མཆོད་པ་ནི། ཧྲཱིཿ མ་བཅོས་སྤྲོས་བྲལ་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ༔ པད་སྡོང་ལས་འཁྲུངས་བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ སྐུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧྲཱིཿ མ་ཆགས་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པའི༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རབ་རྫོགས་པའི༔ པདྨ་སཾ་བྷའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་མ་རྨོངས་པའི༔ བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད༔ པདྨ་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ རྨོངས་པའི་མུན་སེལ་འགྲོ་བ་འདུལ༔ ཉི་མ་འོད་ཟེར་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ལོག་འདྲེན་བདུད་བཞི་འདུལ་མཛད་པའི༔ ཤཱཀྱ་སེང་གེའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མུ་སྟེགས་དམ་སྲི་འདུལ་མཛད་པའི༔ སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོགས་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དྲེགས་པའི་དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་པའི༔ རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དྲུག་པ་ནི། རང་བྱུང་རྣམ་དག་གཞལ་ཡས་འདིར༔ ཆོས་སྐུ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔ སྣ་ཚོགས་སྐུ་དང་ཆ་ལུགས་ལ༔ ཐུགས་སྲོག་ཛཔྲ་ཀྱི་རང་སྒྲ་སྒྲོགས༔ མི་འགྱུར་ཐུགས་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ཕར་འཕྲོས་སེམས་ཅན་དོན་རྣམས་རྫོགས༔ ཚུར་འདུས་དངོས་གྲུབ་བཅུད་ཀུན་བསྡུས༔ རྟགས་མཐོང་བར་དུ་རྒྱུན་མི་གཅོད༔ ཅེས་དགོངས་པའི་སྲོག་ཏུ་བཟུང་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་གསང་མཚན་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་སྔགས་འདི་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་ཏུ་བཟླས་མཐར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་གིས་སྔགས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་ཞིང་ནུས་པ་བརྟན་པར་བྱ། ཐུན་མཚམས་སུ། ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་བསྟོད། །བག་མེད་འགལ་འཁྲུལ་ཉམས་ཆག་བཤགས། །མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བ་ལིཾ་ཏ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི། །ཞེས་མཆོད་བསྟོད་བྱའོ། །བར་འདིར་ཆོས་སྲུང་གཏོར་བསྔོ་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་གཏོང་། གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ལ། ཚོགས་ཀྱིས་མཆོད་ཅིང་གཏོང་རག་བཏང་། །བརྟན་བཞུགས་ཉེར་བསྡུ་སྨོན་ལམ་གདབ། །ཤིས་པ་བརྗོད་པས་མཐའ་བརྒྱན་ཏོ། །ཞེས་པ་ལྟར་དྲུག་ལས། དང་པོ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི། དམ་རྫས་སུ་འོས་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་བསང་ཆུ་འཐོར་ཞིང་། ཨོཾ་སརྦ་དྲ་བྱཾ་སཾ་ཤོ་དྷ་ནི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཞེས་པས་བསང་སྦྱང་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཧྲཱིཿ རང་བཞིན་རྣམ་དག་གཞལ་ཡས་ནས། །པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་མཚན་མཆོག་བརྒྱན། །རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས། །ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཚོགས་ཕུད་ཆ་གསུམ་དུ་སྤྲོས་ལ། དང་པོ་མཆོད་པ་ནི། གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྒོ་ཕྱེ་སྟེ། །འབུལ་གྱིས་བཞེས་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་ག་ཎ་ཙ་ཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། བར་པ་བཤགས་པ་ནི། མ་རིག་ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཀྱིས། །རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་གི །ནོངས་པར་གྱུར་པའི་ཉེས་པ་ཀུན། །གནོང་འགྱོད་སེམས་ཀྱིས་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། །ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། ཐ་མ་བསྒྲལ་བསྟབ་ནི། ཨེ་ནྲྀ་ཏྲི་ཛཿ སྐུ་སྟོད་དབང་ཆེན་ཁྲོས་པའི་གཟུགས། །སྐུ་སྨད་གནམ་ལྕགས་ཕུར་བུའི་དཔལ། །དགྲ་བགེགས་ལོག་འདྲེན་དམ་སྲི་ཡི། །སྙིང་ལ་བཏབ་བོ་མཱ་ར་ཡ། །ཤ་ཁྲག་རུས་ཕུང་རྡུལ་དུ་རློག །ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་ཤ་ཏྲཱུཾ་མཱ་ར་ཡ་རྦད། ཅེས་བསྒྲལ། ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་མཾ་ས་རཀྟ་ཀེཾ་ནི་རི་ཏི་ཁཱ་ཧི། །ཞེས་བསྟབ། བར་འདིར་སྤྲོ་ན་རྩ་གསུམ་སྤྱིའི་སྐོང་བ་གཏང་། དེ་ནས་ནང་གི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཚུལ་དུ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ལ་ཚིམ་པར་རོལ་པའི་མཐར་ལྷག་མ་གཏོང་བ་ནི། པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿས་བརླབ། ཕེཾ་ཕེཾ་ཞེས་པས་ལྷག་མགྲོན་སྤྱན་དྲངས་ལ། ཧྲཱི༔ བླ་མ་རྩ་གསུམ་བཀའ་འཁོར་ན༔ །དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྲུང་མ་རྣམས༔ །ལྷ་ཆེན་བརྒྱད་དང་ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད༔ གཟའ་ཆེན་བརྒྱད་དང་གནོད་སྦྱིན་བརྒྱད༔ རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དང་ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ༔ རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་དང་༔ ཧ་རི་ཀ་དང་པཉྩི་ཀ༔ འཕྲོག་མ་མ་བུར་བཅས་པ་དང་༔ དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་དང་༔ ལྷ་དང་ལྷ་མིན་མིའམ་ཅི༔ དྲི་ཟ་གནོད་སྦྱིན་འབྱུང་པོ་དང་༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཐམས་ཅད་ལ༔ མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བསྔོས་པས༔ ཅི་འདོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག༔ ཇི་ལྟར་ནུས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ བ་ལིཾ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ སྲུང་མའི་གཏོར་མ་འབུལ་ཞིང་། སྤྲོ་ན་ཆད་མདོ་རིས་མཐུན་སྤྱི་ལྟར་བསྒྲག །བརྟན་མ་བསྐྱང་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཨ་སུ་ར་ཡི་བྲག་ཕུག་ཏུ༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི༔ སྤྱན་སྔར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་པའི༔ བོད་ཡུལ་བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས་དང་༔ ཕྱི་གཏོར་དབང་བར་ཁས་བླངས་རྣམས༔ མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་ལོང་ལ༔ བདུད་དཔུང་ཐུལ་ལ་ཞིང་བཅུ་སྒྲོལ༔ དལ་ཁ་ཆིངས་ལ་འབྲུ་ཕྱུགས་སྤེལ༔ དམག་དཔུང་ཆོམས་ལ་མཚོན་རྩེ་རྟུལ༔ བཅོལ་པའི་དམ་ཚིག་དྲན་པར་མཛོད༔ ཅེས་ཕྲིན་ལས་གསོལ། གཉིས་པ་ནི། རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་བཅས་ལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ། །ཉམས་ཆག་སྡིག་སྒྲིབ་མ་ལུས་བཤགས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ནོངས་པ་བཤགས། ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྔགས་ཤམ་དུ། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། ཞེས་པས་དངོས་གྲུབ་བླང་། གསུམ་པ་ནི། མདུན་གྱི་རྟེན་ཡོད་ན། ཨོཾ། འདིར་ནི་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འཁོར་བ་སྲིད་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། བཞི་པ་ནི། སྣོད་བཅུད་མ་ལུས་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཐིམ། །དེ་ཉིད་འཁོར་དང་འཁོར་ཡང་གཙོ་བོར་ཐིམ། །གཙོ་བོ་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་ཉིད་ལས། །སླར་ཡང་འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་གསལ་བར་གྱུར། །བཛྲ་མུཿ ཞེས་འོད་གསལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་བསྡུ་ཞིང་། སླར་ཡང་རང་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བླ་མ་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམ། ལྔ་པ་ནི། དགེ་བ་འདི་ཡིས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པའི། །རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་རང་རིག་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །རང་ངོ་རང་གིས་འཕྲོད་དེ་ཚེ་གཅིག་ལ། །བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་འགྲུབ་པར་ཤོག །དྲུག་པ་ནི། རྩ་བ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་པ། །སྤྲོ་དང་སྡུད་མཛད་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས། །ཡངས་པའི་ནོར་འཛིན་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་ཤོག །ཅེས་སོགས་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་ཚིག་གི་ཕྲེང་བ་དང་བཅས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་སིལ་མར་བསྙིལ་བས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་འབྱོར་པ་རྒྱས་པར་བྱའོ།། །། ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི། །ཕྲིན་ལས་པདྨ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ཆེས། །རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོ་མྱུར་འགྲུབ་ནས། །སྲིད་ཞིའི་དགེ་ལེགས་རྟག་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་པདྨ་སཾ་བྷ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་ཆེས་ཆེར་བསྔགས་པ། འཇམ་པའི་དབྱངས་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་རང་གཟུགས་ཀུན་གཟིགས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་རྩལ་གྱི་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་ངོར་ཤར་བའི་ཡང་གསང་རྒྱ་ཅན་གྱི་ཆོས་སྡེ་ལས་བྱུང་བའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འདིའང་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྒོ་མཐོང་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།

[edit]

dag snang rgya can skor la/__thugs sgrub las byang pad+ma dgyes pa'i mchod sprin/ @#/__/pad+mapramodas+yapUdzame/__/nAmatsit+tasAd+hAnasaMg__r+b+hasarbasamAdzas+yakarmapat+t+ramasta_// @#/__/thugs sgrub yang snying kun 'dus kyi las byang pad+ma dgyes pa'i mchod sprin zhes bya ba bzhugs so/__/ oM swa sti sid+d+hi/__'od gsal dbyings su rgyal kun ro gcig pa'i/__/ye shes snang ba mtha' yas mtsho skyes zhabs/__/spyi bor mchod nas thugs sgrub zab mo'i phul/__/yang snying kun 'dus phrin las khrigs su bsdeb/__/'di la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po la gnyis/__cho gar ma gtogs pa dang /__cho gar gtogs pa'i sbyor ba'o/__/dang po ni/__gnas dben zhing yid dang mthun par bkod pa'i khyad par du mas 'phags pa'i gung du rtsa gsum gyi snang brnyan yod na bkram/__de'i mdun sar ras bris kyi dkyil 'khor mtshan nyid dang ldan pa'am/__/gtor ma kho na shes pa bzhi ldan du gsungs pas bla ma'i gtor ma rin chen 'bar ba rgyan spros kyis mdzes pa'i g.yas g.yon tu sman raka__/mdun tu chu gnyis sngon 'gro'i nyer spyod/__/gzhan yang srung ma'i gtor ma dang /__tshogs kyi yo byad/__sngon 'gro'i gtor ma/__rol mo'i bye brag sogs nye bar mkho ba thams cad 'du bya'o/__/gnyis pa la/__skyabs sems bgegs bskrad srung 'khor bsgom/__/byin 'bebs mchod rdzas byin gyis brlab/__/ces pa ltar drug las/__dang po ni/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas skyabs yul mkha' khyab tu sad par gyur pa'i spyan sngar/__na moH__bla ma bde gshegs 'dus pa'i sku:__dkon mchog gsum gyi rang bzhin la:__bdag dang 'gro drug sems can rnams:__byang chub bar du skyabs su mchi:__lan gsum/__gnyis pa ni/__sems bskyed 'gro ba kun don du:__bla ma sangs rgyas bsgrubs nas ni:__gang la gang 'dul phrin las kyis:__'gro ba bsgral bar dam bca'o:__lan gsum/__dzaHhU~M ba~M hoH__skyabs yul rnams rang la thim par bsam/__gsum pa ni/__rang nyid skad cig gis snang srid zil gnon pad+ma thod phreng rtsal gyi skur gyur/__gtor ma/__ra~M ya~M kha~M gis bsang sbyang /__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod yangs shing rgya che ba'i nang du gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M gis brlas/__oM sarba b+hU ta A kaR+ShA ya dzaHsa mgron dgug__oM sarba big+h+nAn na mas+sa rba ta thA ga ta b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM ung+ga te s+phar Na i maM ga ga na khaM gr-ih+Ne daM ba l+yA di swA hA/__/lan gsum gyis bsngo/__hU~M:__bla ma rnams kyi byin rlabs dang :__yi dam lha yi ting 'dzin dang :__mkha' 'gro rnams kyi mthu rtsal gyis:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__log par 'dren pa'i bdud kyi tshogs:__'di ru ma 'dug gzhan du dengs:__oM sum+b+ha sogs brjod cing bskrad/__gu gul gyis bdug__/yungs kar gyis brabs la bgegs gtor phyir bskyal/__bzhi pa ni/__hU~M:__nga ni ye nas ngang gis khro:__mtshams gcod khro bos nam mkha' gang :__bgegs 'dul khro bo'i rol mtshams las:__su yang 'da' bar ma byed cig:__oM AHhU~M gu ru d+he ba d+ha ki nI badz+ra kro d+ha rak+Sha rak+Sha hU~M phaT/__lnga pa ni/__spos rol dang bcas dbyangs kyi 'gyur ba snyan pos/__hU~M:__sngon gyi bskal pa'i dang po la:__o rgyan yul gyi nub byang mtshams:__pad+ma ge sar sdong po la:__ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:__pad+ma 'byung gnas zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:__khyed kyi rjes su bdag bsgrub kyi:__byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal sa ma ya A be sha ya a a:__zhes byin dbab/__hU~M hU~M hU~M/__zhes pas byin bsdus te bdag gnas yo byad la bstim/__drug pa ni/__ra~M ya~M kha~M:__thugs nas ra~M ya~M kha~M 'phros pas:__phyi nang gsang ba'i mchod rdzas kyi:__ma dag nyes skyon kun sbyangs nas:__mi zad nam mkha'i mdzod du gyur:__oM AHhU~M badz+ra d+hU pe hU~M:__badz+ra puSh+pe hU~M:__badz+ra a lo ke hU~M/__badz+ra gan+d+he hU~M:__badz+ra nai bid+ya hU~M:__badz+ra shap+da hU~M:__badz+ra sad pU dza me g+ha hU~M:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHThA:__oM AHhU~M ma hA ba liM ta te dzo ba liM ta ba la ba te gu h+ya sa ma ye swA hA:__oM AHhU~M ma hA rak+tas man+ta maN+Da la hU~M phaT:__oM sarba ta thA ga ta pU dza ma hA pany+tsa mahA ba liM ta ma ha rak+ta a ho su kha sa ma ye swA hAH__zhes rol mo dang bcas pas byin brlab bo/__/gnyis pa dngos gzhi la/__bskyed cing spyan drang bzhugs su gsol/__/phyag 'tshal mchod bstod bzlas pa bya/__/zhes pa ltar drug las/__dang po ni/__oM/__chos kun ye nas spros dang bral ba'i ngang /__/de don ma rtogs 'gro la snying rje'i gdangs/__/rang gi rig pa hU~M yig mthing ga'i mdog__/de las 'od 'phros rin chen gzhal yas khang /__/grub zhi sgo bzhi rgyan dang mtshan nyid rdzogs/__/nang du pad+ma 'dab brgyad lte ba'i dbus/__/nyi ma zla ba brtsegs pa'i gdan steng du/__/rgyu yig yongs gyur bla ma rdo rje 'chang /__/mthing gsal mtshan dpe'i gzi byin mchog tu 'bar/__/zhal gcig phyag gnyis spyan gsum khro zhing 'dzum/__/phyag g.yas rdo rje thugs ka g.yon pa yis/__/dril 'dzin yum 'khyud ral pa'i thor tshugs can/__/pang du mtsho rgyal dkar mo mdzes sdug can/__/phyag g.yas yab 'khyud g.yon pa bdud rtsi stob/__/zhabs gnyis yab kyi sked 'khril skra grol ba/__/gnyis ka'ang rin chen rus pa'i rgyan gyis spras/__/'dab ma brgyad la mtshan brgyad lha tshogs bzhugs/__/khyams la mkha' 'gro rigs lnga ging chen tshogs/__/glu len gar byed bdud dpung pha mthar skrod/_/gnyis pa ni/__gdung ba'i dbyangs dang rol mo bcas pas/__hU~M/__zangs mdog dpal gyi ri bo nas/__/pad+ma thod phreng mtshan brgyad la/__/dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs kyis bskor/__/gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol/__/oM badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal sa pa ri wA ra sa mA dzaH__gsum pa ni/__hU~M/__yid 'phrog rin chen pho brang dbus/__/pad+ma nyi zla'i gdan steng du/__/pad+ma thod phreng mtshan brgyad rnams/__/dgyes shing brtan par bzhugs su gsol/__/oM badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal sa pa ri wA ra sa ma ya tiSh+Tha lhan/__bzhi pa ni/__hU~M/__phrin las kun rdzogs thod phreng rtsal/__/gang 'dul skur bstan mtshan brgyad dang /_/dpa' bo mkha' 'gro srung ma la/__/lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal/__/a ti pu hoH__pra tIts+tsha hoH__lnga pa la/__mchod pa dngos ni/__hrIHkun 'dus bla ma'i dkyil 'khor la/__/mchod yon zhabs bsil me tog spos/__/mar me dri chab zhal zas sgra/__/sman raka gtor gsum sbyor sgrol sogs/__/phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul/__/sku gsung thugs kyi dngos grub stsol/__/oM badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal sa pa ri wA ra ar+g+haM nas/__shap+da pra tIts+tsha swA hA/__ma hA pany+tsa a mr-i ta ma hA ba liM ta ma hA rak+ta ma hA su kha pU dza hoH__bstod pa'i mchod pa ni/__hrIH__ma bcos spros bral bla ma chos kyi sku:__bde chen longs spyod bla ma chos kyi rje:__pad sdong las 'khrungs bla ma sprul pa'i sku:__sku gsum rdo rje 'chang la phyag 'tshal bstod:__hrIH__ma chags skyon gyis ma gos pa'i:__pad+ma 'byung gnas sku la phyag 'tshal bstod:__yon tan thams cad rab rdzogs pa'i:__pad+ma saM b+ha'i sku la phyag 'tshal bstod:__shes bya kun la ma rmongs pa'i:__blo ldan mchog sred sku la phyag 'tshal bstod:__khams gsum srid gsum dbang du sdud:__pad+ma rgyal po'i sku la phyag 'tshal bstod:__rmongs pa'i mun sel 'gro ba 'dul:__nyi ma 'od zer sku la phyag 'tshal bstod:__log 'dren bdud bzhi 'dul mdzad pa'i:__shAkya seng ge'i sku la phyag 'tshal bstod:__mu stegs dam sri 'dul mdzad pa'i:__seng ge sgra sgrogs sku la phyag 'tshal bstod:__dregs pa'i dgra bgegs tshar gcod pa'i:__rdo rje gro lod sku la phyag 'tshal bstod:__drug pa ni/__rang byung rnam dag gzhal yas 'dir:__chos sku bla ma rdo rje 'chang :__sna tshogs sku dang cha lugs la:__thugs srog dzapra kyi rang sgra sgrogs:__mi 'gyur thugs las 'od zer 'phros:__phar 'phros sems can don rnams rdzogs:__tshur 'dus dngos grub bcud kun bsdus:__rtags mthong bar du rgyun mi gcod:__ces dgongs pa'i srog tu bzung la/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__zhes gsang mtshan thugs kyi sgrub pa'i spyi dril gyi sngags 'di chu bo'i rgyun bzhin tu bzlas mthar dbyangs gsal rten snying gis sngags kyi lhag chad kha bskang zhing nus pa brtan par bya/__thun mtshams su/__ye shes lha tshogs spyan 'dren gshegs/__/phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul/__/sku gsung thugs yon phrin las bstod/__/bag med 'gal 'khrul nyams chag bshags/__/ma hA a mr-i ta ba liM ta rak+ta khA hi/__/zhes mchod bstod bya'o/__/bar 'dir chos srung gtor bsngo rgyas bsdus gang rigs gtong /__gsum pa rjes kyi las rim la/__tshogs kyis mchod cing gtong rag btang /__/brtan bzhugs nyer bsdu smon lam gdab/__/shis pa brjod pas mtha' brgyan to/__/zhes pa ltar drug las/__dang po tshogs kyi mchod pa ni/__dam rdzas su 'os pa'i yo byad rnams la bsang chu 'thor zhing /__oM sarba dra byaM saM sho d+ha ni hU~M hU~M phaT/__ra~M ya~M kha~M/__oM AHhU~M hrIH__zhes pas bsang sbyang byin gyis brlab/__tshogs zhing spyan 'dren pa ni/__hrIH__rang bzhin rnam dag gzhal yas nas/__/pad+ma thod phreng mtshan mchog brgyan/__/rtsa gsum rgya mtsho'i 'khor dang bcas/__/tshogs la spyan 'dren gshegs su gsol/__/oM badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal sa pa ri wA ra badz+ra sa mA dzaH__tshogs phud cha gsum du spros la/__dang po mchod pa ni/__gzugs sgra dri ro reg bya chos/__/kun tu bzang po'i mchod pa'i sprin/__/nam mkha' mdzod kyi sgo phye ste/__/'bul gyis bzhes la dngos grub stsol/__/oM badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal sa pa ri wA ra sarba ga Na tsa kra pU dza khA hi/__bar pa bshags pa ni/__ma rig las dang nyon mongs kyis/__/rtsa ba yan lag dam tshig gi__/nongs par gyur pa'i nyes pa kun/__/gnong 'gyod sems kyis mthol zhing bshags/__/yi ge brgya pa brjod/__tha ma bsgral bstab ni/__e nr-i tri dzaH__sku stod dbang chen khros pa'i gzugs/__/sku smad gnam lcags phur bu'i dpal/__/dgra bgegs log 'dren dam sri yi/__/snying la btab bo mA ra ya/__/sha khrag rus phung rdul du rlog__/oM badz+ra kro ta ha ya grI wa gnod byed dgra bgegs sha trUM mA ra ya rbad/__ces bsgral/__oM badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal sa pa ri wA ra ma hA maM sa rak+ta keM ni ri ti khA hi/__/zhes bstab/__bar 'dir spro na rtsa gsum spyi'i skong ba gtang /__de nas nang gi sbyin sreg gi tshul du tshogs kyi yo byad la tshim par rol pa'i mthar lhag ma gtong ba ni/__pany+tsa a mr-i ta hU~M ha ho hrIHsa brlab/__pheM pheM zhes pas lhag mgron spyan drangs la/__hrI:__bla ma rtsa gsum bka' 'khor na:__/dam pa'i chos kyi srung ma rnams:__/lha chen brgyad dang klu chen brgyad:__gza' chen brgyad dang gnod sbyin brgyad:__rgyal chen bzhi dang phyogs skyong bcu:__rgyu skar nyi shu rtsa brgyad dang :__ha ri ka dang pany+tsi ka:__'phrog ma ma bur bcas pa dang :__dpal ldan mgon po lcam dral dang :__lha dang lha min mi'am ci:__dri za gnod sbyin 'byung po dang :__lha srin sde brgyad thams cad la:__mchod sbyin gtor ma 'di bsngos pas:__ci 'dod phun sum tshogs par shog:__ji ltar nus pa'i phrin las mdzod:__ba liM ta pU dza ho:__srung ma'i gtor ma 'bul zhing /__spro na chad mdo ris mthun spyi ltar bsgrag__/brtan ma bskyang ba ni/__hU~M:__a su ra yi brag phug tu:__o rgyan pad+ma 'byung gnas kyi:__spyan sngar khas blangs dam bcas pa'i:__bod yul bstan ma bcu gnyis dang :__phyi gtor dbang bar khas blangs rnams:__mchod sbyin gtor ma 'di long la:__bdud dpung thul la zhing bcu sgrol:__dal kha chings la 'bru phyugs spel:__dmag dpung choms la mtshon rtse rtul:__bcol pa'i dam tshig dran par mdzod:__ces phrin las gsol/__gnyis pa ni/__rtsa gsum lha tshogs 'khor bcas la/__/phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul/__/nyams chag sdig sgrib ma lus bshags/__/sku gsung thugs kyi dngos grub stsol/__/yi ge brgya pas nongs pa bshags/__thod phreng rtsal gyi sngags sham du/__kA ya wA ka tsit+ta sarba sid+d+hi pha la hU~M/__zhes pas dngos grub blang /__gsum pa ni/__mdun gyi rten yod na/__oM/__'dir ni rten dang lhan cig tu/__/'khor ba srid du bzhugs nas kyang /__/nad med tshe dang dbang phyug dang /__/mchog rnams legs par stsal du gsol/__/oM su pra tiSh+Tha badz+rA ya swA hA/__zhes brtan bzhugs bya/__bzhi pa ni/__snod bcud ma lus gzhal yas khang la thim/__/de nyid 'khor dang 'khor yang gtso bor thim/__/gtso bo mi dmigs stong pa'i ngang nyid las/__/slar yang 'ja' tshon bzhin du gsal bar gyur/__/badz+ra muH__zhes 'od gsal gyi dbyings su bsdu zhing /__slar yang rang dang snang ba thams cad bla ma rtsa ba gsum gyi ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i skur gyur par bsam/__lnga pa ni/__dge ba 'di yis sems can ma lus pa'i/__/rgyud la yod pa'i rang rig thod phreng rtsal/__/rang ngo rang gis 'phrod de tshe gcig la/__/bla ma rdo rje 'chang chen 'grub par shog__/drug pa ni/__rtsa ba gsum gyi dkyil 'khor ma lus pa/__/spro dang sdud mdzad khyab bdag rdo rje sems/__/rig 'dzin bla ma'i lha tshogs bkra shis kyis/__/yangs pa'i nor 'dzin kun tu khyab par shog__/ces sogs shis pa brjod pa'i tshig gi phreng ba dang bcas me tog gi char sil mar bsnyil bas dge legs kyi 'byor pa rgyas par bya'o//__// yang snying kun 'dus bla ma'i thugs sgrub kyi/__/phrin las pad+ma dgyes pa'i mchod sprin ches/__/rtsa gsum dkyil 'khor rgya mtsho myur 'grub nas/__/srid zhi'i dge legs rtag tu rgyas gyur cig__/ces dus gsum mkhyen pa pad+ma saM b+ha ba'i rdo rje'i lung gis lan cig ma yin par ches cher bsngags pa/__'jam pa'i dbyangs mnga' bdag khri srong lde'u btsan gyi phrin las mi zad pa rgyan gyi 'khor lo'i rang gzugs kun gzigs rgyal ba'i dbang po rdo rje thogs med rtsal gyi dag pa ye shes kyi gzigs ngor shar ba'i yang gsang rgya can gyi chos sde las byung ba'i thugs sgrub yang snying kun 'dus kyi phrin las khrigs su bsdebs pa 'di'ang dgos pa khyad par can gyi sgo mthong bas mtshams sbyar te mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs rdo rje gzi brjid kyis kun mkhyen bla ma'i dgongs pa ji lta bar bris pa dge legs mchog tu gyur cig/__//sarba dA ka l+ya NaM b+ha ba tu//____//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: