JKW-KABUM-08-NYA-007-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས།
Wylie title nyams len mdor bsdus JKW-KABUM-08-NYA-007.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 7, Text 4, Pages 130-132 (Folios 11b6 to 12b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཚེམ་བུ་པ་དར་མ་འོད་ཟེར་ (tshem bu pa dar ma 'od zer)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. nyams len mdor bsdus. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 8: 130-132. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Liturgy - ngag 'don
Cycle ཐུགས་ཆེན་དམར་ཁྲིད་ཚེམ་བུ་ལུགས་ (thugs chen dmar khrid tshem bu lugs)
Deity thugs rje chen po
Colophon

།།ཅེས་པའང་ལམ་འདི་ལ་མོས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཕན་བདེ་བཟང་པོས་གནང་སྐྱེས་དང་བཅས་བསྐུལ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དང་དབྱེར་མ་མཆིས་པ་དྲན་པས་སྲིད་ཞིའི་གདུང་སེལ་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་བློ་གསལ་ཞབས་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་རྣམས་ལས་ཆོས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་མང་དུ་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས། རྡོ་རྗེ་འཆང་མཁྱེན་རབ་ཆོས་རྗེའི་ཁྲིད་ཡིག་ལ་གཞི་བྱས། དེར་མི་གསལ་བ་རྣམས་ཡིག་ཆ་གཞན་ནས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་ཁ་བསྐངས་ཤིང་། བླ་མ་དམ་པའི་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩིས་མཛེས་པར་བྱས་ཏེ། ངག་འདོན་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བགྱིས་པའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨའི་གོ་འཕང་ལ་རེག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

ces pa'ang lam 'di la mos pa'i dge ba'i bshes gnyen phan bde bzang pos gnang skyes dang bcas bskul bas mtshams sbyar te/__khyab bdag rdo rje sems dpa' dang dbyer ma mchis pa dran pas srid zhi'i gdung sel rje btsun bla ma blo gsal zhabs sogs yongs 'dzin dam pa rnams las chos tshul 'di'i bka' drin mang du thob pa'i rgyal khams kyi bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos/__rdo rje 'chang mkhyen rab chos rje'i khrid yig la gzhi byas/__der mi gsal ba rnams yig cha gzhan nas kyang cung zad kha bskangs shing /__bla ma dam pa'i zhal gyi bdud rtsis mdzes par byas te/__ngag 'don bklags chog tu bgyis pa'i dge bas 'gro kun 'phags mchog phyag na pad+ma'i go 'phang la reg pa'i rgyur gyur cig___/sarba dA mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཡང་རྒྱུན་དུ་ཉམས་ལེན་རྒྱས་པར་མི་འགྲུབ་པས་མདོར་བསྡུས་པ་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། བརྒྱུད་འདེབས། སྐྱབས་སེམས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ་ཡན་སྔར་ལྟར་ལ། རྡོར་སེམས་དགེ་སྦྱོར་གཞན་གྱི་ཐུན་ལ་ཡོད་ན་མ་བྱས་ཀྱང་བཏུབ། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་མཇུག་ཏུ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སོགས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་གདན་ལ་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ནས། ཐུགས་ཀའི་དབུས་སུ་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཧྲཱིཿདཀར་པོ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ རང་ལ་ཐིམ་པས་རང་ཡི་དམ་ཀུན་འདུས་སུ་གྱུར། སླར་ཡང་རང་གི་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿ་ལས་ནས། བླ་མ་ཀུན་འདུས་སུ་གྱུར་པར་སྔར་བཞིན་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་སོགས་བཟླས་དམིགས་གསལ་བཏབ་ལ་བཟླས་པ་ཇི་ཙམ་ནུས་པའི་མཐར་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ཉམས་ལེན་དེ་ཀའི་ངང་དུ་སེམས་རང་བབས་སུ་ཀློད་དེ། གཤིས་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ། གདངས་བདེ་ཆེན་དུ་མ་འགགས་པ། རྩལ་ལྷ་སྐུར་འཆར་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ངང་དུ་ཇི་ཙམ་གནས་ཀྱི་བར་དུ་བཞག །དེ་ནས་འཕོ་བའི་དམིགས་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་ཉམས་སུ་བླང་། འོད་གསལ་གྱི་ངང་དུ་བསྡུས་ལ་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷར་ལྡང་། བསྔོ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་སོགས་བྱ། ཟས་གོས་གནས་ཁང་གིས་མཚོན་ཅིར་སྣང་ལྷར་གསལ་བས་ལྷ་ལ་ལྷ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་གྱིས་ལོངས་སྤྱད། ཉལ་བ་དང་ལྡང་བའི་རྣལ་འབྱོར་སྔར་བཞིན་བྱ། སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གསང་བ་གསུམ་དུ་ཤེས་པས་དུས་འདའ་བར་བྱའོ། །རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཞལ་གྱི་ལུང་། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་ཀྱི་བཅུད། །ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བཀོད་པའི་ལེགས་བྱས་ཀྱིས། །འགྲོ་ཀུན་ཟུང་འཇུག་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག། །།ཅེས་པའང་ལམ་འདི་ལ་མོས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཕན་བདེ་བཟང་པོས་གནང་སྐྱེས་དང་བཅས་བསྐུལ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དང་དབྱེར་མ་མཆིས་པ་དྲན་པས་སྲིད་ཞིའི་གདུང་སེལ་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་བློ་གསལ་ཞབས་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་རྣམས་ལས་ཆོས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་མང་དུ་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས། རྡོ་རྗེ་འཆང་མཁྱེན་རབ་ཆོས་རྗེའི་ཁྲིད་ཡིག་ལ་གཞི་བྱས། དེར་མི་གསལ་བ་རྣམས་ཡིག་ཆ་གཞན་ནས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་ཁ་བསྐངས་ཤིང་། བླ་མ་དམ་པའི་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩིས་མཛེས་པར་བྱས་ཏེ། ངག་འདོན་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བགྱིས་པའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨའི་གོ་འཕང་ལ་རེག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །། ༈
[edit]

nyams len mdor bsdus/ yang rgyun du nyams len rgyas par mi 'grub pas mdor bsdus pa bya ba'i tshul ni/__brgyud 'debs/__skyabs sems tshad med bzhi bsgom pa yan sngar ltar la/__rdor sems dge sbyor gzhan gyi thun la yod na ma byas kyang btub/__bla ma'i rnal 'byor gyi mjug tu/__oM swa b+hA wa sogs/__stong pa'i ngang las pad zla'i gdan la rang nyid skad cig gis 'phags pa thugs rje chen po nas/__thugs ka'i dbus su zla ba la gnas pa'i hrIHdkar po/__de las 'od zer 'phros pas 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug la yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs kyis bskor ba oM badz+ra sa mA dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__rang la thim pas rang yi dam kun 'dus su gyur/__slar yang rang gi snying ga'i hrIH las nas/__bla ma kun 'dus su gyur par sngar bzhin la/__rang gi thugs kar zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du sogs bzlas dmigs gsal btab la bzlas pa ji tsam nus pa'i mthar bskyed rim gyi nyams len de ka'i ngang du sems rang babs su klod de/__gshis ci yang ma yin pa/__gdangs bde chen du ma 'gags pa/__rtsal lha skur 'char ba'i bskyed rdzogs zung 'jug gi ngang du ji tsam gnas kyi bar du bzhag__/de nas 'pho ba'i dmigs pa ji ltar rigs pa nyams su blang /__'od gsal gyi ngang du bsdus la thun mtshams kyi lhar ldang /__bsngo smon bkra shis sogs bya/__zas gos gnas khang gis mtshon cir snang lhar gsal bas lha la lha thim pa'i tshul gyis longs spyad/__nyal ba dang ldang ba'i rnal 'byor sngar bzhin bya/__snang grags rig gsum thugs rje chen po'i gsang ba gsum du shes pas dus 'da' bar bya'o/__/rje btsun rdo rje btsun mo'i zhal gyi lung /__/grub pa'i dbang phyug rgya mtsho'i thugs kyi bcud/__/cung zad gsal bar bkod pa'i legs byas kyis/__/'gro kun zung 'jug go 'phang myur thob shog/__//ces pa'ang lam 'di la mos pa'i dge ba'i bshes gnyen phan bde bzang pos gnang skyes dang bcas bskul bas mtshams sbyar te/__khyab bdag rdo rje sems dpa' dang dbyer ma mchis pa dran pas srid zhi'i gdung sel rje btsun bla ma blo gsal zhabs sogs yongs 'dzin dam pa rnams las chos tshul 'di'i bka' drin mang du thob pa'i rgyal khams kyi bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos/__rdo rje 'chang mkhyen rab chos rje'i khrid yig la gzhi byas/__der mi gsal ba rnams yig cha gzhan nas kyang cung zad kha bskangs shing /__bla ma dam pa'i zhal gyi bdud rtsis mdzes par byas te/__ngag 'don bklags chog tu bgyis pa'i dge bas 'gro kun 'phags mchog phyag na pad+ma'i go 'phang la reg pa'i rgyur gyur cig___/sarba dA mang+ga laM//____//___!

Footnotes

Other Information