DKR-KABUM-19-DZA-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཚེ་སྒྲུབ་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། །བཀའ་སྲུང་ཌཱ་ཀི་ཙཎྜི་ཀའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་བདེ་སྟོང་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ།
Wylie title tshe sgrub pad+ma'i snying thig las/ /bka' srung DA ki tsaN+Di ka'i phrin las rgyas par spros pa bde stong 'dod dgu'i mchog stsol DKR-KABUM-19-DZA-009.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 19, Text 9, Pages 63-69 (Folios 1a to 7b6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
Citation Khyentse, Dilgo. Tshe sgrub pad+ma'i snying thig las bka' srung DA ki tsaN+Di ka'i phrin las rgyas par spros pa bde stong 'dod dgu'i mchog stsol. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 19: 63-69. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Protector Rituals - gsol mchod
Cycle འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ ('chi med pad+ma tshe yi snying thig)
Deity tsaN+Di ka
Colophon

།ཅེས་པའང་ཚེ་རིག་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་དྷརྨ་མ་ཏིའི་གསུང་བསྐུལ་བཞིན་ལམ་འདིའི་བཀའ་བབ་པདྨ་གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ལྷོ་འབྲུག་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་གླིང་གི་བསྟི་གནས་སུ་ཆུ་བྱི་གནམ་ལོ་གསར་འཆར་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་དུ་གྲུབ་པར་བགྱིས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བརྡལ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

/ces pa'ang tshe rig grub pa'i skyes mchog bstan 'gro'i dpal mgon 'khrul zhig rin po che 'gyur med d+harma ma ti'i gsung bskul bzhin lam 'di'i bka' bab pad+ma gar dbang mdo sngags gling pas lho 'brug phun tshogs chos gling gi bsti gnas su chu byi gnam lo gsar 'char gyi rten 'brel dga' ston du grub par bgyis pa tshe dang ye shes kyi phrin las mkha' khyab tu brdal ba'i rgyur gyur cig/

[edit]
༄༅། །ཚེ་སྒྲུབ་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། །བཀའ་སྲུང་ཌཱ་ཀི་ཙཎྜི་ཀའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་བདེ་སྟོང་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ཨོཾ་སྭ་སྟི། གཙང་ཞིང་དགེ་བའི་གནས་སུ་དམ་ཚིག་གི་རྟེན་བཀྲམ་པའི་མདུན་ཡི་དམ་ལྷའི་འདས་གཏོར། འཆི་མེད་ཌཱ་ཀིའི་གཏོར་མ་ཟླ་གམ་འཁོར་རང་འདྲ་ལ་མཐེབ་ཀྱུ་དང་རིལ་བུས་ལྟེམས་པ། གཞན་ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་སོགས་གཤམ་དགོས་གང་ཡོད་དང༌། སྨན་རཀ །ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་གཙང་ཞིང་དག་པར་འདུ་བྱས་ལ། བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཡི་དམ་གང་ལ་བརྟེན་པའི་བསྐྱེད་བཟླས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། དང་པོ་མཆོད་རྫས་བྱིན་རླབས་ནི། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་འཕྲོས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རླུང་ཆུར་གྱུར་པས་མཆོད་རྫས་ཀྱི་ཉེས་སྐྱོན་དངོས་འཛིན་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་གཏོར་སྦྱངས་ཏེ་སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་སུ་ཨོཾ་ལས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་ནམ་མཁའ་རབ་འབྱམས་གང་བ་རྣམས་སུ་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ནས་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རླུང་མེ་ཐོད་པའི་སྒྱེད་པུ་གསུམ་ལ་གནས་པའི་ཀ་པཱ་ལར་དམ་རྫས་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་མེ་རླུང་གིས་སྦྱངས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་ཐིམ་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཅེས་སོ། །གཉིས་པ་འདས་གཏོར་འབུལ་བ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་བླ་མ་རིག་འཛིན་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་འཁོར་ལོར་སད་པར་བསམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་ཨཱ་ཡུ་དེ་ཝ་མཎྜ་ལ་ག་ཎ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བྷྱཿབཛྲ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ་ནས། ཤབྡའི་བར་གྱིས་ཕྱི་མཆོད་དང༌། བཛྲ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་སྨན་རཀ་སྟོབ། རྡོ་རྗེའི་ཐལ་མོ་ཁ་གྱེན་དུ་ཕྱེས་ལ། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་ཧཱུྃ་ལས་བྱུང་བའི་རྡོ་རྗེའི་སྦུ་གུ་ཅན་གྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་བསམ་ཞིང༌། གོང་གི་སྔགས་མཐར། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་གྲྀ་ཧྣནྟུ་མ་མ་སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ། ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་འབུལ། བསྟོད་པ་ནི། ཧྲཱིཿ སོ་སོར་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཚེ་ཡི་ལྷ། །ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ། །གུས་པས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པར་བགྱི། །ཞེས་དང༌། མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། སོགས་ཀྱིས་འདོད་དོན་གསོལ། དངོས་གྲུབ་རོལ་མཚོ་དང་སྦྲེལ་ན་འདས་གཏོར་བྱེ་བྲག་པ་འདི་ཉིད་མ་སྦྱར་ཀྱང་རུང་ངོ༌། །གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ཕྲིན་ལས་ནི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྣོད་བཅུད་འཆི་མེད་ཌཱ་ཀིའི་ཞིང་ཁམས་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ཉམས་སུ་དགའ་བ། དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་ལོ་འབྲས་མེ་ཏོག་རྒྱས་པས་བསྐོར་ཞིང༌། མཛེས་སྡུག་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ། བདུད་རྩིའི་ཆུ་ཀླུང་དང་རྫིང་བུའི་ངོགས་སུ་བྱ་དང་རི་དྭགས་བག་ཕེབས་པས་རྩེ་བའི་དབུས་སུ་ཨུཏྤལ་དམར་པོ་འདབ་མ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཟེའུ་འབྲུར་ཉིན་བྱེད་དབང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་གསལ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འཆི་མེད་ཌཱ་ཀིའི་དབང་ཕྱུག་ཉེ་དབང་ཙཎྜི་ཀ་གཞོན་ནུ་མྱོས་མའི་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་པའི་འཇོ་སྒེག་ཅན། དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་པའི་རྒྱན་དང་ན་བཟས་བཀླུབས་པ། མཛེས་འཛུམ་ཆགས་པའི་ཉམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་པོར་རྗེས་སུ་བརྩེ་བའི་སྤྱན་ཟུང་ཟིམ་བུས་གཟིགས་པ། ཕྱག་གཡས་པདྨའི་དབང་གི་ལྕགས་ཀྱུ་ནམ་མཁར་གདེངས་པས་སྲིད་ཞིའི་དཔལ་ཡོན་དྭངས་བཅུད་དབང་མེད་དུ་འགུགས་པ། གཡོན་པས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པ་ཐུགས་ཀར་བཟུང་བའི་ཁ་ནས་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱི་ཟིལ་མངར་འབེབས་པ། ཞབས་གཡོན་བརྐྱང་གཡས་བསྐུམ་སྟེ་བཙུན་མོ་རོལ་པའི་འགྱིང་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པའི་འཁོར་དུ་རང་འདྲའི་ཌཱ་ཀི་མ་གཞོན་ནུ་མཆེད་བདུན་སོགས་འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པས་བསྐོར་བའོ། །དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ནུབ་ཕྱོགས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་ནགས་ཚལ་དྲྭ་བ་ཅན་པདྨས་ཁེབས་པའི་རྫིང་དྲུང་ནས་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་པར་གྱུར། ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་འབར་བ་དབང་གི་ཞིང༔ པདྨ་དྲྭ་བས་ཁེབས་པ་ནས༔ འཆི་མེད་ཉེ་དབང་ཙཎྜི་ཀ༔ འཁོར་དང་བཅས་པ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ངོ་བོ་སྲིད་ཞི་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱང༌། །རྣམ་རོལ་སྒྲུབ་མཆོག་རྗེས་སྐྱོང་ཕྱིར། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དགྱེས་དགུའི་རོལ་མོ་ཡིས། །གནས་འདིར་བརྩེ་བས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བཀའ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །མ་འགག་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ཡིས། །སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་དགྱེས་བསྐུལ་ཕྱིར། །མ་ཐོགས་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ༔ས་སྤྱན་དྲངས། ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་དབང་གི་མཁའ་འགྲོ་མ། །དབྱིངས་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཡེ་ཤེས་ལྷ། །དམ་ཚིག་རྟེན་ལ་གཉིས་མེད་དུ། །བཞུགས་ནས་ཚེ་དབང་རྒྱས་པར་མཛོད། །ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཏིཥྛནྟུ༔ ཧཱུྃ༔ དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ལས་བྱུང༔ ཀུན་བཟང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གཏེར༔ བདེ་ཆེན་སྒྱུ་མར་རོལ་པ་ཡི༔ དགྱེས་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཕྱི་ཡི་མཆོད་སྤྲིན་མཛེས་སྡུག་གཟུགས། །དྲི་ཞིམ་རོ་ལྡན་བཟའ་བཏུང་ཕུད། །ལྷ་རྫས་རེག་བྱ་ཉེར་སྤྱོད་སོགས། །ཐུན་མོང་ཡིད་ཀྱི་མཆོད་པ་དང༌། །རྩ་བརྒྱད་སྟོང་སྦྱར་སྨན་གྱི་ཕུད། །དམར་ཆེན་རཀྟའི་ཞག་ལྦུ་འཁྲིགས། །འདོད་འབྱུང་གཏོར་མའི་ལྷུན་པོ་སོགས། །བླ་མེད་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་རྫས། །གཉིས་མེད་བདེ་ཆེན་དགྱེས་སྦྱོར་ཞིང༌། །བདུད་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་རྩལ། །ཀུན་ཀྱང་ཆོས་དབྱིངས་མཉམ་ཉིད་ཀློང༌། །གཉིས་མེད་ངང་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཌཱ་ཀི་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ལྗགས་འོད་ཟེར་གྱི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་མཉེས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཙཎྜི་ཀ་ཛཿས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ས་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་གྱིས་གཏོར་མ་འབུལ། འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བཀའ་སྲུང་ལྷ་མོ་ཙཎྜི་ཀ་མཆེད་བདུན་སྤྲུལ་འཁོར་དང་བཅས་པས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་འདོད་དགུའི་གཏེར་ཆེན་པོ་འདི་བཞེས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུངས་སོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། བསྟོད་པ་ནི། ཧྲཱིཿ གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་འཇིག་རྟེན་དབང༔ རྗེས་ཆགས་སིནྡྷུ་ཝ་རའི་མདངས༔ དམར་གསལ་པདྨའི་ཞལ་བཟང་ཅན༔ འཆི་མེད་ལྷ་ཡི་ལྷ་ལ་བསྟོད༔ ཡིད་འོང་ལང་ཚོ་བལྟ་ན་སྡུག༔ སྒེག་བཞད་ཞལ་གྱིས་གཞན་ཡིད་འགུགས༔ ལྷ་རྫས་རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་རྒྱན༔ ཕུན་ཚོགས་དཔལ་གྱིས་མཛེས་ལ་བསྟོད༔ ཕྱག་གཡས་པདྨའི་ལྕགས་ཀྱུ་གདེངས༔ གཡོན་པས་ཚེ་བུམ་བཅུད་ལྡན་འཛིན༔ ཞབས་གཉིས་བཙུན་མོའི་རོལ་སྟབས་ཀྱིས༔ པད་ཉིའི་སྟེང་ན་འགྱིངས་ལ་བསྟོད༔ རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་དབྱིངས་ཀྱི་ཀློང༌། །པདྨ་དབང་གི་བཀའ་སྲུང་ཚུལ། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔལ་ཀུན་སྩོལ། །དབྱིངས་ཡུམ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །ཁྲག་འཐུང་དགྱེས་སྡེ་ཙཎྜི་ཀ །འཆི་མེད་ཉེ་དབང་བདེ་ཆེན་སྟེར། །ལྷ་མོ་མེ་ཏོག་མནྡ་ར། །རྣམ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་སྟོན་ལ་འདུད། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་དུ། །རབ་འབྱམས་ཕྲིན་ལས་མངའ་དབང་བསྒྱུར། །ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་དངོས་གྲུབ་སྒོ། །ཐོགས་མེད་སྩོལ་བར་མཛད་ལ་བསྟོད། །འཁོར་དུ་དབང་མཛད་མཁའ་འགྲོ་མ༔ བསམ་ཡས་སྤྲུལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཅན༔ འདོད་དགུའི་ཕྲིན་ལས་རྩོལ་མེད་དུ༔ སྟེར་མཛད་ཀུན་ལ་བསྟོད་པར་བགྱི༔ གཞན་ཡང་ཡེ་ཤེས་འཇིག་རྟེན་གྱི། །འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་ཌཱ་ཀི་མ། །ལྷ་ཀླུ་དྲི་ཟའི་བུ་མོ་སོགས། །འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་ལ་བསྟོད། ཅེས་དང༌། མཆོད་སྦྱིན་བཟང་པོ་འདི་བཞེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་རྟག་ཏུ་སྲུངས༔ ནད་གདོན་བར་གཅོད་ཞི་བ་དང་༔ ཚེ་དཔལ་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་སྤེལ༔ སྣང་སེམས་སྲིད་ཞི་དབང་དུ་སྡུས༔ གནོད་བྱེད་བྱད་མ་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཁྱད་པར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ལམ༔ བརྩོན་ལ་སྡོང་གྲོགས་གཡེལ་མེད་མཛོད༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཞེས་བསྟོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། བཟླས་པ་ནི། མདུན་བསྐྱེད་ཌཱ་ཀི་འཁོར་བཅས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་སྟེང་ཧྲཱིཿལ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལ་བདག་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་རེག་པས་སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་ཏེ་འདོད་དགུའི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་ཐོགས་མེད་དུ་མཛད་པར་མོས་ལ། གོང་གནོན་གྱི་བཟླས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཙཎྜི་ཀ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་མང་དུ་བཟླས་མཐར། ཨོཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཐུན་མོང་གི་མཆོད་པ་དང༌། ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི། སྨན་རཀ་དང༌། ཧྲཱིཿ གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་འཇིག་རྟེན་དབང༔ རྗེས་ཆགས་སིནྡྷུ་ཝ་རའི་མདངས༔ དམར་གསལ་པདྨའི་ཞལ་བཟང་ཅན༔ འཆི་མེད་ལྷ་ཡི་ལྷ་ལ་བསྟོད༔ སྐབས་འདིར་ཕྲིན་ལས་གཞན་ཡོད་ནའང་སྦྱར་དུ་རུང༌། སྐོང་རྫས་རྣམས་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་གནས་ཁང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཞིང་ཁམས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་སྤྱན་གཟིགས་མཐུན་རྫས་རྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྲིད་ཞིའི་འདོད་ཡོན་གྱི་རྣམ་པ་མཁོ་དགུ་ཚང་བ། བཟང་དགུས་འབྱོར་བ། མཛེས་དགུས་བརྒྱན་པ། ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་བདེ་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་འཆར་བས་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བར་གྱུར། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལན་གསུམ་དང༌། བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ། ཞེས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཅིང་ཟད་མི་ཤེས་པར་སྤེལ་ལ། ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་མཛད་མ། །འཆི་མེད་ཉེ་དབང་ལྷ་མོ་ནི། །ཙཎྜི་ཀ་སོགས་མིང་བརྒྱ་མ། །མིང་བརྒྱ་མ་ལ་མཚན་སྟོང་མ། །འབྱུང་བཞི་བསྐྱེད་ཅིང་སྡུད་པ་མོ། །ནམ་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་དཔལ་མོ་བཙན། །འཁོར་འདས་དྭངས་བཅུད་དབང་སྡུད་མ། །མཆེད་བདུན་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་རྣམས། །འདིར་གཤེགས་ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་རྫས། །དབང་གི་ཕོ་བྲང་ཉམས་རེ་དགའ། །རི་ཆེན་ཨུཏྤ་ཕྲེང་མཛེས་དང༌། །ཙནྡན་བྱེ་རུ་པད་རཱག་ཕྲེང༌། །བསིལ་སྨན་སྣ་ཚོགས་སྦྱར་བ་ཡི། །མཆོད་ཡོན་བཟང་པོ་དཀར་མངར་གྱི། །སྐྱེམས་ཕུད་མཆོད་གཏོར་སྣ་ཚོགས་པ། །དབང་གི་ལྕགས་ཀྱུ་རྣོན་པོ་དང༌། །ཉི་ཟླའི་ཟེར་གྱི་ཞགས་པ་སོགས། །བྱང་སེམས་དཀར་དམར་མཚལ་ཆེན་ཐིག །སྨན་གཏོར་རཀྟ་ལ་སོགས་པ། །སྲིད་ཞིའི་ཁམས་ན་འབྱོར་པ་ཡིས། །བསྐང་རྒྱུའི་དངོས་པོ་ཅི་མཆིས་པས། །ལྷ་མོ་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐངས། །ཐུགས་དམ་བསྐངས་ལ་ཉམས་ཆག་གསོ། །ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་ནོར་བ་དང༌། །སྒོ་གསུམ་བག་མེད་གྱུར་པ་བཤགས། ཁོང་ནས་འཁྲུགས་པ་དབྱིངས་སུ་སྟིམས། །རྔམ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བགེགས་ལ་ཕོབ། །དགྲ་དཔུང་བདུན་བརྒྱུད་རྩད་ནས་ཆོད། །བགེགས་དཔུང་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློག །བདག་འཁོར་ཡོན་བདག་བུ་བཞིན་སྐྱོངས། །རྣལ་འབྱོར་སྐུ་ཚེ་བསྲིང་བ་དང༌། །ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པ་གྲོགས་མཛད་ཅིང༌། །ཡེ་ཤེས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡི། །ཉམས་རྩལ་རྟོགས་པ་སྦར་དུ་གསོལ། །མདོར་ན་ཡིད་ལ་གང་འདོད་པའི། །མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་པ། །འབད་མེད་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །བཤགས་པ་བྱ་བར་སྤྲོ་ན། ཧྲཱིཿ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ཌཱ་ཀི་མ། །སྤྲུལ་འཁོར་བཅས་ཀུན་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་ཅག་སྒོ་གསུམ་འཁྲུལ་པས་ནོངས། །ཉོན་མོངས་གཞན་དབང་གྱུར་པ་ཡིས། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དམ་ལས་འགལ། །མཆོད་སྐོང་དམ་རྫས་མ་ཚང་འགྱངས། །བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་གཞུང་མ་བསྲངས། །སྲོག་གཅོད་རྟེན་གསུམ་བཤིག་དང་གཞོམ། །ཚེ་ལ་གནོད་པའི་ལས་བགྱིས་ཤིང༌། །ལྟ་བ་མ་རྟོགས་སྒོམ་པ་གཡེལ། །སྤྱོད་འཆོལ་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་སོགས། །ཉེས་པར་གྱུར་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད། །མི་འཆབ་སྙིང་ནས་མཐོལ་བཤགས་ན། །དག་ཅིང་ཚངས་པར་བསྩལ་དུ་གསོལ། །ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླ། ཕྲིན་བཅོལ་ནི། ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་དབང་གི་ཕོ་བྲང་ནས། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བཀའ་སྲུང་ཆེ། །ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་ཙཎྜི་ཀ །མཆེད་མདུན་སྤྲུལ་འཁོར་ཕོ་ཉར་བཅས། །མཐུན་རྫས་འདོད་དགུས་མཆོད་གཏོར་བཞེས། །དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་དབྱིངས་སུ་བསྐངས། །ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་མི་འབྲལ་བས། །ཚེ་མཆོག་འགྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་བར་ཆད་ཞི། །ཚེ་དཔལ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་དབང་དུ་སྡུས། །ཚེ་བདུད་བར་ཆད་མཐའ་དག་སྒྲོལ། །རྟག་ཏུ་སྲུང་སྐྱོབ་མི་གཡེལ་བས། །བཅོལ་བའི་ལས་ཀུན་སྒྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་དང༌། མཐར་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། མཆོད་གཏོར་ལ་བདུད་རྩི་བྲན་ཏེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ལན་གསུམ་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས། རྩ་སྔགས་ལ་གཏོར་སྔགས་བཏགས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ་ལ། ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་དབང་གི་མཁའ་འགྲོ་མ། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ཡུམ་ཆེན་མོ། །མཆེད་བདུན་འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་ཚོགས། །བཀའ་སྡོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །ཕུན་ཚོགས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལྡན་ཞིང༌། །འདོད་ཡོན་རྨད་བྱུང་མཆོད་པ་ཆེ། །ཕྲིན་ལས་འདོད་དགུའི་སྐྱེས་སུ་འབུལ། །དགྱེས་མཉེས་ཚིམ་པར་བཞེས་ནས་ཀྱང༌། །འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་མཐའ་དག་ཞི། །ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་སྤེལ། །སྣང་སྲིད་རླུང་སེམས་དབང་དུ་སྡུས། །གནོད་བྱེད་བདུད་བགེགས་ཚར་བཅད་ནས། །དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་བུ་བཞིན་སྐྱོངས། །བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་རབ་རྒྱས་པའི། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་གྱི་སྣང་བ་དང༌། །མི་འབྲལ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད། །ཅེས་གསོལ་ལ་མཆོད་གཏོར་གཙང་སར་འབུལ། གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་བསྙེན་པའི་གཞུང་ལྟར་དང༌། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་སོགས་དང༌། ཡིག་བརྒྱས་ནོངས་པ་བཤགས། བརྟན་བཞུགས་དང་གཤེགས་གསོལ་གང་འོས་བྱ། བསྔོ་སྨོན་ནི། ཧཱུྃ། དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་མཚོན་ལེགས་བྱས་ཀུན། །རྣམ་གྲོལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྔོས་པའི་མཐུས། །བདག་གཞན་འགྲོ་ཀུན་ཚོགས་གཉིས་མྱུར་རྫོགས་ནས། །མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཤིས་བརྗོད་ནི། ཧཱུྃ། ཀུན་ཁྱབ་འགྱུར་མེད་དོན་དམ་བདེ་བ་ཆེ། །མཐའ་ཀླས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་མོ་ལས། །དོན་གཉིས་འདོད་དགུ་ཡིད་བཞིན་སྩོལ་མཛད་པ། །རྩ་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་ཚེ་རིག་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་དྷརྨ་མ་ཏིའི་གསུང་བསྐུལ་བཞིན་ལམ་འདིའི་བཀའ་བབ་པདྨ་གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ལྷོ་འབྲུག་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་གླིང་གི་བསྟི་གནས་སུ་ཆུ་བྱི་གནམ་ལོ་གསར་འཆར་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་དུ་གྲུབ་པར་བགྱིས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བརྡལ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

@#/__/tshe sgrub pad+ma'i snying thig las/_/bka' srung DA ki tsaN+Di ka'i phrin las rgyas par spros pa bde stong 'dod dgu'i mchog stsol zhes bya ba bzhugs so// @#/__/oM swa sti/_gtsang zhing dge ba'i gnas su dam tshig gi rten bkram pa'i mdun yi dam lha'i 'das gtor/_'chi med DA ki'i gtor ma zla gam 'khor rang 'dra la mtheb kyu dang ril bus ltems pa/_gzhan pho rgyud mo rgyud sogs gsham dgos gang yod dang*/_sman raka_/nyer spyod mchod pa sogs thams cad gtsang zhing dag par 'du byas la/_bdag gi rnal 'byor yi dam gang la brten pa'i bskyed bzlas sngon du 'gro bas/_dang po mchod rdzas byin rlabs ni/_bdag gi thugs ka nas ra~M ya~M kha~M 'phros pa ye shes kyi me rlung chur gyur pas mchod rdzas kyi nyes skyon dngos 'dzin dri ma thams cad bsregs gtor sbyangs te stong par gyur/_stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod yangs shing rgya che ba rnams su oM las phyi nang gsang ba'i 'dod pa'i yon tan so so'i mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa bsam gyis mi khyab pas nam mkha' rab 'byams gang ba rnams su gyur par bsam zhing*/_oM badz+ra ar+g+haM AHhU~M nas shab+da AHhU~M/_ra~M ya~M kha~M/_stong pa'i ngang las rlung me thod pa'i sgyed pu gsum la gnas pa'i ka pA lar dam rdzas sha lnga bdud rtsi lnga me rlung gis sbyangs/_ye shes kyi bdud rtsir thim pa dang gnyis su med par gyur/_ces so/__/gnyis pa 'das gtor 'bul ba ni/_rang gi thugs ka'i sa bon las byung ba'i 'od zer gyis phyogs bcur bzhugs pa'i bla ma rig 'dzin 'chi med tshe yi dkyil 'khor gyi lha tshogs rtsa gsum rgyal ba rgya mtsho'i sprin phung 'phro ba mkha' khyab kyi 'khor lor sad par bsam/_oM AHhU~M gu ru A yu de wa maN+Da la ga Na sa pa ri wA ra b+h+yaHbadz+ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA nas/_shab+da'i bar gyis phyi mchod dang*/_badz+ra pany+tsa a mr-i ta rak+ta kha raM khA hi/_zhes sman raka stob/_rdo rje'i thal mo kha gyen du phyes la/_lha rnams kyi ljags hU~M las byung ba'i rdo rje'i sbu gu can gyi 'od zer gyis gtor ma'i bcud drangs te gsol bar bsam zhing*/_gong gi sngags mthar/_sa pa ri wA ra i daM ba liM ta gr-i h+nan+tu ma ma sarba sid+d+hi m+me pra yats+tsha/_zhes lan gsum gyis gtor ma 'bul/_bstod pa ni/_hrIH_so sor kun tu rtog pa yi/_/ye shes chen po tshe yi lha/_/phyogs dus rgyal ba rgya mtsho la/_/gus pas mchod cing bstod par bgyi/_/zhes dang*/_mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/_sogs kyis 'dod don gsol/_dngos grub rol mtsho dang sbrel na 'das gtor bye brag pa 'di nyid ma sbyar kyang rung ngo*/_/gnyis pa dngos gzhi'i phrin las ni/_oM ma hA shU n+ya tAs sbyangs/_stong pa'i ngang las snod bcud 'chi med DA ki'i zhing khams blta na sdug pa'i skyed mos tshal nyams su dga' ba/_dpag bsam gyi shing lo 'bras me tog rgyas pas bskor zhing*/_mdzes sdug me tog gi phreng ba/_bdud rtsi'i chu klung dang rdzing bu'i ngogs su bya dang ri dwags bag phebs pas rtse ba'i dbus su ut+pal dmar po 'dab ma rab tu rgyas pa'i ze'u 'brur nyin byed dbang po'i dkyil 'khor gyi steng hrIHyig dmar gsal yongs su gyur pa las 'chi med DA ki'i dbang phyug nye dbang tsaN+Di ka gzhon nu myos ma'i lang tsho dar la bab pa'i 'jo sgeg can/_dar dang rin po che me tog sna tshogs pa'i rgyan dang na bzas bklubs pa/_mdzes 'dzum chags pa'i nyams kyis sgrub pa por rjes su brtse ba'i spyan zung zim bus gzigs pa/_phyag g.yas pad+ma'i dbang gi lcags kyu nam mkhar gdengs pas srid zhi'i dpal yon dwangs bcud dbang med du 'gugs pa/_g.yon pas 'chi med bdud rtsis gang ba'i bum pa thugs kar bzung ba'i kha nas dngos grub bdud rtsi'i rgyun gyi zil mngar 'bebs pa/_zhabs g.yon brkyang g.yas bskum ste btsun mo rol pa'i 'gying stabs kyis bzhugs pa'i 'khor du rang 'dra'i DA ki ma gzhon nu mched bdun sogs 'bum phrag yangs pas bskor ba'o/__/de rnams kyi spyi bor oM/_mgrin par AH_thugs kar hU~M/_hU~M las 'od zer 'phros pas nub phyogs o rgyan gyi yul nags tshal drwa ba can pad+mas khebs pa'i rdzing drung nas ye shes DA ki 'khor dang bcas pa spyan drangs par gyur/_hrIH_bde chen 'bar ba dbang gi zhing:_pad+ma drwa bas khebs pa nas:_'chi med nye dbang tsaN+Di ka:_'khor dang bcas pa gshegs su gsol:_ngo bo srid zhi kun khyab kyang*/_/rnam rol sgrub mchog rjes skyong phyir/_/sgyu 'phrul dgyes dgu'i rol mo yis/_/gnas 'dir brtse bas gshegs su gsol/_/bka' 'khor sprul pa rgya mtsho'i tshogs/_/ma 'gag cir yang 'char ba yis/_/sngon gyi thugs dam dgyes bskul phyir/_/ma thogs myur du gshegs su gsol/_badz+ra sa ma ya dza:sa spyan drangs/_hrIH_bde chen dbang gi mkha' 'gro ma/_/dbyings nas spyan drangs ye shes lha/_/dam tshig rten la gnyis med du/_/bzhugs nas tshe dbang rgyas par mdzod/_/dzaHhU~M ba~M hoHtiSh+Than+tu:_hU~M:_dngos su 'byor dang yid las byung:_kun bzang sgyu 'phrul drwa ba'i gter:_bde chen sgyu mar rol pa yi:_dgyes pa'i mchod pa bzhes su gsol:_phyi yi mchod sprin mdzes sdug gzugs/_/dri zhim ro ldan bza' btung phud/_/lha rdzas reg bya nyer spyod sogs/_/thun mong yid kyi mchod pa dang*/_/rtsa brgyad stong sbyar sman gyi phud/_/dmar chen rak+ta'i zhag lbu 'khrigs/_/'dod 'byung gtor ma'i lhun po sogs/_/bla med rdo rje'i dam tshig rdzas/_/gnyis med bde chen dgyes sbyor zhing*/_/bdud bgegs sgrol ba'i phrin las rtsal/_/kun kyang chos dbyings mnyam nyid klong*/_/gnyis med ngang du bzhes su gsol/_oM ma hA su kha ar+g+haM nas/_shab+da pU dza ho:_ma hA a mr-i ta khA hi:_ma hA rak+ta khA hi:_DA ki 'khor dang bcas pa'i ljags 'od zer gyi sbu gus gtor ma'i bcud drangs te mnyes par gyur/_oM a mA ra tsaN+Di ka dzaHsa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi sa lan gsum mam bdun gyis gtor ma 'bul/_'chi med tshe yi bka' srung lha mo tsaN+Di ka mched bdun sprul 'khor dang bcas pas mchod sbyin gyi gtor ma ye shes bdud rtsi'i rang bzhin 'dod dgu'i gter chen po 'di bzhes la sangs rgyas kyi bstan pa srungs sogs kyis phrin las bcol/_bstod pa ni/_hrIH_gsung gi rdo rje 'jig rten dbang:_rjes chags sin+d+hu wa ra'i mdangs:_dmar gsal pad+ma'i zhal bzang can:_'chi med lha yi lha la bstod:_yid 'ong lang tsho blta na sdug:_sgeg bzhad zhal gyis gzhan yid 'gugs:_lha rdzas rin chen nor bu'i rgyan:_phun tshogs dpal gyis mdzes la bstod:_phyag g.yas pad+ma'i lcags kyu gdengs:_g.yon pas tshe bum bcud ldan 'dzin:_zhabs gnyis btsun mo'i rol stabs kyis:_pad nyi'i steng na 'gyings la bstod:_rnam kun mchog ldan dbyings kyi klong*/_/pad+ma dbang gi bka' srung tshul/_/tshe dang ye shes dpal kun stsol/_/dbyings yum gsang ba ye shes che/_/khrag 'thung dgyes sde tsaN+Di ka_/'chi med nye dbang bde chen ster/_/lha mo me tog man+da ra/_/rnam 'phrul cir yang ston la 'dud/_/rtsa brgyud bla ma'i bka' bzhin du/_/rab 'byams phrin las mnga' dbang bsgyur/_/thun mong khyad par dngos grub sgo/_/thogs med stsol bar mdzad la bstod/_/'khor du dbang mdzad mkha' 'gro ma:_bsam yas sprul pa'i cho 'phrul can:_'dod dgu'i phrin las rtsol med du:_ster mdzad kun la bstod par bgyi:_gzhan yang ye shes 'jig rten gyi/_/'bum phrag yangs pa'i DA ki ma/_/lha klu dri za'i bu mo sogs/_/'khor tshogs rgya mtshos bskor la bstod/_ces dang*/_mchod sbyin bzang po 'di bzhes la:_rnal 'byor pa la rtag tu srungs:_nad gdon bar gcod zhi ba dang :_tshe dpal bsod nams ye shes spel:_snang sems srid zhi dbang du sdus:_gnod byed byad ma rdul du rlog:_khyad par 'chi med grub pa'i lam:_brtson la sdong grogs g.yel med mdzod:_sa ma ya ho:_zhes bstod cing phrin las bcol/_bzlas pa ni/_mdun bskyed DA ki 'khor bcas kyi thugs kar nyi ma'i steng hrIHla sngags kyi phreng bas bskor ba la bdag yi dam du gsal ba'i thugs ka'i 'od kyis reg pas sngon gyi thugs dam gnad nas bskul te 'dod dgu'i phrin las rab 'byams thogs med du mdzad par mos la/_gong gnon gyi bzlas pa sngon du 'gro bas/_oM a mA ra Ni tsaN+Di ka dzaHsid+d+hi pha la hU~M:_zhes mang du bzlas mthar/_oM ma hA su kha ar+g+haM nas/_shab+da pU dza hoH_thun mong gi mchod pa dang*/_a mr-i ta rak+ta khA hi/_sman raka dang*/_hrIH_gsung gi rdo rje 'jig rten dbang:_rjes chags sin+d+hu wa ra'i mdangs:_dmar gsal pad+ma'i zhal bzang can:_'chi med lha yi lha la bstod:_skabs 'dir phrin las gzhan yod na'ang sbyar du rung*/_skong rdzas rnams a mr-i tas bsang*/_swa b+hA was sbyang*/_stong pa'i ngang las b+h+rU~M las gnas khang phun sum tshogs pa'i zhing khams bsam gyis mi khyab par phyi nang gsang ba'i mchod pa spyan gzigs mthun rdzas rten rdzas skong rdzas la sogs pa thams cad srid zhi'i 'dod yon gyi rnam pa mkho dgu tshang ba/_bzang dgus 'byor ba/_mdzes dgus brgyan pa/_ngo bo ye shes sgyu ma'i rang bzhin bde ba'i rnam pa thams cad par 'char bas nam mkha'i khams gang bar gyur/_na maHsarba ta thA ga ta b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM u[⁽1419⁾]rna[1$0000240]ga[1$0000300] te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hA:_lan gsum dang*/_badz+ra s+pha ra Na khaM/_zhes pas byin gyis brlab cing zad mi shes par spel la/_hrIH_bde chen ye shes skyed mdzad ma/_/'chi med nye dbang lha mo ni/_/tsaN+Di ka sogs ming brgya ma/_/ming brgya ma la mtshan stong ma/_/'byung bzhi bskyed cing sdud pa mo/_/nam mkha' dbyings kyi dpal mo btsan/_/'khor 'das dwangs bcud dbang sdud ma/_/mched bdun sprul pa yang sprul rnams/_/'dir gshegs thugs dam skong ba'i rdzas/_/dbang gi pho brang nyams re dga'/_/ri chen ut+pa phreng mdzes dang*/_/tsan+dan bye ru pad rAg phreng*/_/bsil sman sna tshogs sbyar ba yi/_/mchod yon bzang po dkar mngar gyi/_/skyems phud mchod gtor sna tshogs pa/_/dbang gi lcags kyu rnon po dang*/_/nyi zla'i zer gyi zhags pa sogs/_/byang sems dkar dmar mtshal chen thig_/sman gtor rak+ta la sogs pa/_/srid zhi'i khams na 'byor pa yis/_/bskang rgyu'i dngos po ci mchis pas/_/lha mo 'khor bcas thugs dam bskangs/_/thugs dam bskangs la nyams chag gso/_/lta sgom spyod pa nor ba dang*/_/sgo gsum bag med gyur pa bshags/_khong nas 'khrugs pa dbyings su stims/_/rngam pa'i brtul zhugs bgegs la phob/_/dgra dpung bdun brgyud rtsad nas chod/_/bgegs dpung thal ba'i rdul du rlog_/bdag 'khor yon bdag bu bzhin skyongs/_/rnal 'byor sku tshe bsring ba dang*/_/nye rgyu'i spyod pa grogs mdzad cing*/_/ye shes bde ba chen po yi/_/nyams rtsal rtogs pa sbar du gsol/_/mdor na yid la gang 'dod pa'i/_/mchog thun phrin las thams cad pa/_/'bad med 'grub par mdzad du gsol/_/bshags pa bya bar spro na/_hrIH_'chi med tshe yi DA ki ma/_/sprul 'khor bcas kun dgongs su gsol/_/bdag cag sgo gsum 'khrul pas nongs/_/nyon mongs gzhan dbang gyur pa yis/_/rdo rje theg pa'i dam las 'gal/_/mchod skong dam rdzas ma tshang 'gyangs/_/bsnyen sgrub las sbyor gzhung ma bsrangs/_/srog gcod rten gsum bshig dang gzhom/_/tshe la gnod pa'i las bgyis shing*/_/lta ba ma rtogs sgom pa g.yel/_/spyod 'chol 'bras bu ma thob sogs/_/nyes par gyur pa'i tshogs thams cad/_/mi 'chab snying nas mthol bshags na/_/dag cing tshangs par bstsal du gsol/_/yi ge brgya pa bzla/_phrin bcol ni/_hrIH_bde chen dbang gi pho brang nas/_/'chi med tshe yi bka' srung che/_/ye shes DA ki tsaN+Di ka_/mched mdun sprul 'khor pho nyar bcas/_/mthun rdzas 'dod dgus mchod gtor bzhes/_/dam tshig nyams chag dbyings su bskangs/_/lus dang grib bzhin mi 'bral bas/_/tshe mchog 'grub pa'i grogs mdzod cig_/'gal rkyen mi mthun bar chad zhi/_/tshe dpal bde chen ye shes rgyas/_/mchog thun dngos grub dbang du sdus/_/tshe bdud bar chad mtha' dag sgrol/_/rtag tu srung skyob mi g.yel bas/_/bcol ba'i las kun sgrub par mdzod/_/ces dang*/_mthar gtor ma 'bul ba ni/_mchod gtor la bdud rtsi bran te/_oM AHhU~M ha ho hrIH_lan gsum gyi byin gyis brlabs/_rtsa sngags la gtor sngags btags pa lan gsum gyis phul la/_hrIH_bde chen dbang gi mkha' 'gro ma/_/'chi med tshe yi yum chen mo/_/mched bdun 'bum phrag yangs pa'i tshogs/_/bka' sdod 'khor dang bcas pa rnams/_/phun tshogs bdud rtsi'i bcud ldan zhing*/_/'dod yon rmad byung mchod pa che/_/phrin las 'dod dgu'i skyes su 'bul/_/dgyes mnyes tshim par bzhes nas kyang*/_/'gal rkyen mi mthun mtha' dag zhi/_/tshe dang bsod nams ye shes spel/_/snang srid rlung sems dbang du sdus/_/gnod byed bdud bgegs tshar bcad nas/_/dngos grub 'dod dgu'i bu bzhin skyongs/_/bstan 'gro'i dge mtshan rab rgyas pa'i/_/phun tshogs dpal gyi snang ba dang*/_/mi 'bral don gnyis lhun grub mdzod/_/ces gsol la mchod gtor gtsang sar 'bul/_gtang rag gi mchod bstod bsnyen pa'i gzhung ltar dang*/_ma rnyed yongs su sogs dang*/_yig brgyas nongs pa bshags/_brtan bzhugs dang gshegs gsol gang 'os bya/_bsngo smon ni/_hU~M/_dge ba'i rtsa ba 'dis mtshon legs byas kun/_/rnam grol chos kyi dbyings su bsngos pa'i mthus/_/bdag gzhan 'gro kun tshogs gnyis myur rdzogs nas/_/mchog thun phrin las lhun gyis 'grub par shog_/shis brjod ni/_hU~M/_kun khyab 'gyur med don dam bde ba che/_/mtha' klas sgyu 'phrul drwa ba'i rol mo las/_/don gnyis 'dod dgu yid bzhin stsol mdzad pa/_/rtsa gsum dam can rgya mtsho'i bkra shis shog_/ces pa'ang tshe rig grub pa'i skyes mchog bstan 'gro'i dpal mgon 'khrul zhig rin po che 'gyur med d+harma ma ti'i gsung bskul bzhin lam 'di'i bka' bab pad+ma gar dbang mdo sngags gling pas lho 'brug phun tshogs chos gling gi bsti gnas su chu byi gnam lo gsar 'char gyi rten 'brel dga' ston du grub par bgyis pa tshe dang ye shes kyi phrin las mkha' khyab tu brdal ba'i rgyur gyur cig/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]