sa bcad Section 6

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དྲུག་པ། ཟབ་གཏེར་སྐོར།

A cycle of profound treasures.

161 Texts[edit]

ཙ་
1
1-3
རྩ་གསུམ་ལམ་ཁྱེར་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཟབ་གསང་སྦས་དོན་གསལ་བའི་སྣང་བ་ཉི་ཟླའི་སྤྲིན་གྱི་འཇོ་སྒེག།
rtsa gsum lam khyer rdo rje'i thol glu zab gsang sbas don gsal ba'i snang ba nyi zla'i sprin gyi 'jo sgeg
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
2
4-5
རང་བྱུང་པདྨ་སྙིང་ཐིག་གཏེར་འབྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས།
rang byung pad+ma snying thig gter 'byung gi lo rgyus
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
3
6-12
གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ་ལས། སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཟབ་ལམ་སྣང་བྱེད།
gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po las/ sngon 'gro'i ngag 'don zab lam snang byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
4
13-15
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་གསོལ་འདེབས་པདྨའི་ཕྲེང་བ༔
rang byung pad+ma'i snying thig las: rgyun gyi gsol 'debs pad+ma'i phreng ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
5
16
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས།
rang byung pad+ma'i snying thig las/ rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po'i brgyud 'debs ye shes char 'bebs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
6
17
བསང་ཆུ་དཀར་གཏོར་དང་ལས་ལྷ།
bsang chu dkar gtor dang las lha
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
7
18-35
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ༔
rang byung pad+ma'i snying thig las: rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
8
36
སྨན་གྱི་བརྒྱུད་མཆོད།
sman gyi brgyud mchod
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
9
37
ཛཔ་ཁང་དབྱེ་བ།
dzap khang dbye ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
10
38
བཀའ་བརྒྱད་ཛཔ་བཟླས་བསྡུས་པ།
bka' brgyad dzap bzlas bsdus pa
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
11
39-42
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོའི་བསྐང་བ་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན།
rang byung pad+ma'i snying thig las/ rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po'i bskang ba grub gnyis mchog sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
12
43
ཚོགས་བསྒྲལ།
tshogs bsgral
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
13
44-52
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་།
rang byung pad+ma'i snying thig las/ phrin las 'bring po dngos grub kun 'byung
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
14
53-56
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ༔
rang byung pad+ma'i snying thig las: rgyun gyi rnal 'byor snying po
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
15
57-60
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་སྲོག་གི་བཅུད་ལེན།
rang byung pad+ma'i snying thig las/ rgyun gyi tshe sgrub 'chi med srog gi bcud len
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
16
61-72
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བཤགས་སྐོང་གི་ལག་ལེན་དང་འདོན་འགྲིགས་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ།
'chi med 'phags ma'i snying thig las/ bla sgrub byin rlabs snying po'i bshags skong gi lag len dang 'don 'grigs khrigs su bkod pa
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཙ་
17
73-75
རྩ་གསུམ་ཚོགས་བསྡུས་གྲངས་གསོག་བྱ་ཚུལ་སོགས།
rtsa gsum tshogs bsdus grangs gsog bya tshul sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཙ་
18
76
རྗེས་འབྲེལ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར།
rjes 'brel rdo rje'i glu gar
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
19
77-86
རྩ་གསུམ་གཏོར་བསྔོ་ཉུང་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུའི་རོལ་མཚོ།
rtsa gsum gtor bsngo nyung bsdus phrin las nor bu'i rol mtsho
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
20
87-123
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབ་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་གཏེར་མཛོད།
rang byung pad+ma'i snying thig las/ sgrub pa chen po'i khog dbub dngos grub 'dod dgu'i gter mdzod
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
21
124-132
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འོད་གསལ་རང་ཤར༔
rang byung pad+ma'i snying thig las: gu ru pad+ma 'byung gnas kyi sgrub thabs 'od gsal rang shar
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
22
133-138
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ གུ་རུ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་སྣང་བ༔
rang byung pad+ma'i snying thig las: gu ru nyi ma 'od zer gyi sgrub thabs 'gro 'dul phrin las snang ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
23
139-151
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ གུ་རུ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁམས་གསུམ་དབང་བྱེད༔
rang byung pad+ma'i snying thig las: gu ru pad+ma rgyal po'i sgrub thabs khams gsum dbang byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
24
152
གུ་རུ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་མཛེས་རྒྱན་པདྨའི་ཕྲེང་བ།
gu ru pad+ma rgyal po'i thugs sgrub kyi lhan thabs mdzes rgyan pad+ma'i phreng ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
25
153-164
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་གདུག་ཅན་མཐར་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ༔
rang byung pad+ma'i snying thig las: gu ru rdo rje gro lod kyi sgrub thabs gdug can mthar byed rdo rje'i go cha
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
26
165-179
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཡུམ་བཀའ་མཁའ་འགྲོའི་ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་མྱུར་སྟེར༔
rang byung pad+ma'i snying thig las: yum bka' mkha' 'gro'i phrin las dngos grub myur ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
27
180-185
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོའི་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་རིམ་པ་ཟབ་ལམ་མཆོག་གི་དཔལ་སྦྱིན༔
rang byung pad+ma'i snying thig las rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po'i smin byed dbang gi rim pa zab lam mchog gi dpal sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
28
186-217
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོའི་དབང་ཆོག་འཇུག་བདེ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན།
rang byung pad+ma'i snying thig las/ rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po'i dbang chog 'jug bde rdo rje'i ye shes mchog sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
29
218-227
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོའི་དོན་དབང་ཚེ་དབང་དང་བཅས་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་མྱུར་སྟེར།
rang byung pad+ma'i snying thig las/ rtsa gsum kun 'dus dngos grub snying po'i don dbang tshe dbang dang bcas pa ye shes snang ba myur ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
30
228-246
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོའི་ལམ་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་རྣམ་གྲོལ་སྒོ་འབྱེད།
rang byung pad+ma'i snying thig las/ gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po'i lam gyi sngon 'gro'i khrid yig rnam grol sgo 'byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
31
247-269
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྩ་གསུམ་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཡི་གེ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་འཛིན།
rang byung pad+ma'i snying thig las/ rtsa gsum spyi dril gyi thugs sgrub dngos grub snying po ji ltar nyams su len pa'i yi ge dngos grub rgya mtsho'i bcud 'dzin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
32
270-273
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ས་ར་ཧའི་ཐུགས་སྒྲུབ་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་ཐིག་ལེ༔
grub thob chen po sa ra ha'i thugs sgrub 'od gsal gnyug ma'i thig le
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
33
274-287
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ས་ར་ཧའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་རྫོགས་སུ་འབོག་ཚུལ་འོད་གསལ་སྣང་བ།
grub thob chen po sa ra ha'i thugs sgrub kyi smin grol chig rdzogs su 'bog tshul 'od gsal snang ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
34
288-293
ཆོས་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཉིན་བྱེད།
chos rje sa skya paN+Di ta'i bla ma'i rnal 'byor ye shes bdud rtsi'i nyin byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
1
1-2
རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་སྩོལ།
rdo rje snying po don gyi thol glu'i brgyud 'debs byin rlabs myur stsol
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
2
3-12
རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་གི་ཏི་ལ་ཀ༔ རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུ༔
rig 'dzin DA ki'i srog gi ti la ka: rdo rje snying po don gyi thol glu
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
3
13-14
རྒྱལ་བ་ལྷ་བཙུན་ཆེན་པོར་བསྔགས་པ་ཟབ་དོན་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་མང་།
rgyal ba lha btsun chen por bsngags pa zab don rdo rje'i rgyud mang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
4
15-16
རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུ་ལས༔ བསྐང་བཤགས་ཡེ་ཤེས་རོལ་མོ༔
rdo rje snying po don gyi thol glu las: bskang bshags ye shes rol mo
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
5
17
གཅོད་ཡུལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས། ན་མོ་གུ་རུ་སོགས།
gcod yul gyi brgyud 'debs/ na mo gu ru sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
6
18-21
རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུ་ལས༔ གཅོད་ཡུལ་ངག་འདོན་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་ཕྲེང་༔
rdo rje snying po don gyi thol glu las: gcod yul ngag 'don ye shes rgyan phreng
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
7
22-23
རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུ་ལས༔ བཀའ་སྲུང་དྲག་པོ་སྡེ་ལྔའི་གསོལ་མཆོད༔
rdo rje snying po don gyi thol glu las: bka' srung drag po sde lnga'i gsol mchod
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
8
24-32
རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུའི་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་འབོག་པའི་རིམ་པ་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཉིན་བྱེད།
rdo rje snying po don gyi thol glu'i bla sgrub kyi smin byed 'bog pa'i rim pa 'od gsal ye shes nyin byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
9
33-49
རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་ཏིག་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་སྲོག་གི་རྒྱ་ཅན།
rig 'dzin DA ki'i srog tig rdo rje snying po don gyi thol glu'i bskyed rdzogs kyi dmar khrid ye shes snang ba srog gi rgya can
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
10
50-52
ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མཆེད་ལྔའི་ཐུགས་ཏིག་གི་ལོ་རྒྱུས།
shrI he ru ka mched lnga'i thugs tig gi lo rgyus
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
11
53-62
ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མཆེད་ལྔའི་ཐུགས་ཏིག༔
shrI he ru ka mched lnga'i thugs tig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
12
63-65
ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མཆེད་ལྔའི་ཐུགས་ཏིག་ལས༔ སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ༔
shrI he ru ka mched lnga'i thugs tig las: smin byed ye shes snying po
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
13
66-71
ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཐབས་འོད་གསལ་དྲྭ་བ༔
shrI he ru ka'i snying thig las: ye shes sems dpa' 'jam dpal rdo rje'i sgrub thabs 'od gsal drwa ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
14
72
ལྷ་དབང༌རྡོ་རྗེ་རྣོན་པོ་སོགས།
lha dbang rdo rje rnon po sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
15
73-99
ཧེ་རུ་ཀ་མཆེད་ལྔའི་སྙིང་ཐིག་ལས་ནང་སྒྲུབ་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཕྱི་ནང་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཆིག་དྲིལ་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ།
he ru ka mched lnga'i snying thig las nang sgrub 'jam dpal ye shes sems dpa'i phyi nang gsang sgrub kyi phrin las chig dril 'od gsal ye shes snang ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
16
100
འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་སྙིང་ཐིག་བརྒྱུད་འདེབས། སྲིད་ཞི་ན་ཁྱབ་རང་བྱུང་སོགས།
'jam dpal gzhon nu'i snying thig brgyud 'debs/ srid zhi na khyab rang byung sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
17
101-110
རྩ་གསུམ་འཇམ་དཔལ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ༔
rtsa gsum 'jam dpal snying thig las: phrin las ye shes snang ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
18
111-115
འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་ཐིག་ལེ།
'jam dpal gzhon nu'i snying thig las/ rgyun gyi rnal 'byor ye shes snang ba'i thig le
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
19
116-120
རྩ་གསུམ་འཇམ་དཔལ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རྡོ་རྗེའི་དབང་གི་ཆོ་ག༔
rtsa gsum 'jam dpal snying thig las rdo rje'i dbang gi cho ga
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
20
121-129
བདུད་འདུལ་པདྨའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ གུ་རུ་དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་ཡའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་བཞིའི་དཔུང་འཇོམས༔
bdud 'dul pad+ma'i snying tig las: gu ru drag po kI la ya'i sgrub thabs bdud bzhi'i dpung 'joms
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
21
130-158
བདུད་འདུལ་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ མན་ངག་གུད་དུ་སྦས་པ༔
bdud 'dul pad+ma'i snying thig las: man ngag gud du sbas pa
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
22
159
ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཏིག་ལས། བླ་མ་དྲག་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན།
zab gsang pad+ma'i yang tig las/ bla ma drag po'i brgyud 'debs ye shes mchog sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
23
160-162
ཟབ་གསང་པདྨ་ཡང་ཏིག་ལས༔ གུ་རུ་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པ༔
zab gsang pad+ma yang tig las: gu ru drag po'i phrin las sngon 'gro'i rim pa
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
24
163-167
ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཏིག་ལས༔ གུ་རུ་དྲག་པོའི་སྒྲུབ་པ༔
zab gsang pad+ma'i yang tig las: gu ru drag po'i sgrub pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཚ་
25
168-170
ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཐིག་ལས༔ པདྨ་དྲག་པོའི་ཚེ་སྒྲུབ༔
zab gsang pad+ma'i yang thig las: pad+ma drag po'i tshe sgrub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཚ་
26
171-173
ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཏིག་ལས། བླ་མ་དྲག་པོའི་བསྐང་བ་མེ་དབལ་བཞད་པའི་རྔམ་སྒྲ།
zab gsang pad+ma'i yang tig las/ bla ma drag po'i bskang ba me dbal bzhad pa'i rngam sgra
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
27
174-181
ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཐིག་ལས༔ པདྨ་དྲག་པོའི་སྨད་ལས་གདབ་ཁ་དང་བཟློག་པ་མཚོན་ཆ་འཁོར་ལོ༔
zab gsang pad+ma'i yang thig las: pad+ma drag po'i smad las gdab kha dang bzlog pa mtshon cha 'khor lo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཚ་
28
182-184
པདྨ་དྲག་པོའི་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་རིམ་པ༔
pad+ma drag po'i smin byed dbang gi rim pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཚ་
29
185-186
གཏེར་འབྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པ་སོགས།
gter 'byung gi lo rgyus/ rab byung bcu drug pa sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
30
187-258
འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རང་བྱུང་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད༔
'chi med pad+ma tshe yi snying thig las: rang byung pad+ma rdo rje tshe yi rgyud
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
31
259
འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་མཆོག་སྩོལ།
'chi med pad+ma tshe yi snying thig gi brgyud 'debs 'chi med mchog stsol
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
32
260
བསང་ཆུ་བྱིན་རླབས།
bsang chu byin rlabs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
33
261-277
འཆི་མེད་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ནང་སྒྲུབ་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་པདྨའི་ཕྲེང་བ།
'chi med pad+ma'i snying thig las/ rdo rje tshe yi nang sgrub bklags chog tu bkod pa 'chi med pad+ma'i phreng ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཚ་
34
278-279
ཚེ་སྒྲུབ་ལས་བྱང་པདྨའི་ཕྲེང་བའི་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་མཆོད་ཕྲེང་རྒྱས་པ་སོགས།
tshe sgrub las byang pad+ma'i phreng ba'i nyer spyod kyi mchod phreng rgyas pa sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
35
280
སྨན་གྱི་བརྒྱུད་མཆོད།
sman gyi brgyud mchod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཚ་
36
281-284
འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རྒྱུད་བསྐུལ༔
'chi med pad+ma tshe yi snying thig las: 'chi med grub pa'i rgyud bskul
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
37
285-289
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྐང་བ་འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ།
pad+ma tshe yi snying thig gi bskang ba 'chi med rnga sgra
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཚ་
38
290-291
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། སྐོང་བ་འཆི་མེད་གྲུབ་སྟེར།
pad+ma tshe yi snying thig las/ skong ba 'chi med grub ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
39
292
རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷའི་ཚོགས་བསྡུས།
rtsa gsum tshe lha'i tshogs bsdus
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
40
292
པདྨ་ཚེ་སྙིང་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད།
pad+ma tshe snying dril sgrub kyi gtang rag mchod bstod
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
41
293-296
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྒྱུན་ཁྱེར་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན།
pad+ma tshe yi snying thig las/ rgyun khyer 'chi med mchog sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
42
297-299
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། །ཡང་ཟབ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་འཆི་མེད་སྲོག་ཏིག།
pad+ma tshe yi snying thig las/ /yang zab rgyun gyi rnal 'byor 'chi med srog tig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
43
300-312
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། །ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་བདག་འཇུག་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།
pad+ma tshe yi snying thig las/ /nang sgrub kyi bdag 'jug 'chi med ye shes bdud rtsi'i bum bzang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
1
1-20
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ཕྲེང་བ་པདྨའི་དོ་ཤལ༔
pad+ma tshe yi snying thig las: rdo rje tshe yi phreng ba pad+ma'i do shal
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
2
21-30
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཀུན་འདྲིལ་གྱི་ཚེ་ཡི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཏིག།
pad+ma tshe yi snying thig las/ phyi nang gsang ba kun 'dril gyi tshe yi phrin las snying po 'chi med rdo rje'i srog tig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
3
31-32
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྱི་ནང་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྐང་བ་མདོར་བསྡུས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་དཔལ་འཛིན།
pad+ma tshe yi snying thig las/ phyi nang gsang sgrub kyi bskang ba mdor bsdus 'chi med bdud rtsi'i dpal 'dzin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
4
33-37
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། དབང་གི་རྒྱལ་པོ་རྟ་མཆོག་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་བར་ཆད་ཀུན་སེལ།
pad+ma tshe yi snying thig las/ dbang gi rgyal po rta mchog rigs lnga'i sgrub thabs bar chad kun sel
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
5
38-47
འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཡུམ་ཀ་མཁའ་འགྲོ་མནྡ་ར་བ་རིགས་ལྔའི་ཚེའི་ལས་བྱང་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།
'chi med pad+ma tshe yi snying thig las/ yum ka mkha' 'gro man+da ra ba rigs lnga'i tshe'i las byang 'chi med bdud rtsi'i bum bzang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
6
48-50
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། མཁའ་འགྲོ་མནྡ་ར་བའི་རྒྱུན་ཁྱེར་འཆི་མེད་བཅུད་སྙིང་།
pad+ma tshe yi snying thig las/ mkha' 'gro man+da ra ba'i rgyun khyer 'chi med bcud snying
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
7
51-59
འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཡང་ཟབ་རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་པ༔
'chi med pad+ma tshe yi snying thig las: yang zab rig 'dzin tshe yi sgrub pa
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
8
60-62
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། །ཡང་ཟབ་རིག་འཛིན་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་འཆི་མེད་སྲོག་སྒྲུབ།
pad+ma tshe yi snying thig las/ /yang zab rig 'dzin tshe sgrub kyi rgyun khyer 'chi med srog sgrub
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
9
63-69
ཚེ་སྒྲུབ་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། །བཀའ་སྲུང་ཌཱ་ཀི་ཙཎྜི་ཀའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་བདེ་སྟོང་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ།
tshe sgrub pad+ma'i snying thig las/ /bka' srung DA ki tsaN+Di ka'i phrin las rgyas par spros pa bde stong 'dod dgu'i mchog stsol
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
10
70
ཙཎྜི་ཀའི་ཕྲིན་བཅོལ།
tsaN+Di ka'i phrin bcol
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
11
71
འཆི་མེད་ཉེ་དབང་ཙཎྜི་ཀའི། །བསྐང་བཤགས་ཟབ་མོའི་རིམ་པ།
'chi med nye dbang tsaN+Di ka'i/ /bskang bshags zab mo'i rim pa
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
12
72-115
བཀའ་གཏེར་ཟུང་འཇུག་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ནང་སྒྲུབ་ལྷ་བཅུ་བདུན་མའི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་མོའི་ཁོག་དབུབ་ཟིན་བྲིས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྫིང་བུ།
bka' gter zung 'jug pad+ma tshe yi snying gi thig le'i nang sgrub lha bcu bdun ma'i sgrub pa chen mo'i khog dbub zin bris 'chi med bdud rtsi'i rdzing bu
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
13
116-128
ཡང་ཟབ་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་གི་རྒྱས་པའི་སྲེགས་བླུགས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན།
yang zab pad+ma tshe yi snying thig gi rgyas pa'i sregs blugs 'chi med grub pa'i dga' ston
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
14
129-146
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། །ཚེ་བདུད་བཟློག་པའི་མདོས་ཀྱི་ལས་འགྲིགས་གསལ་བར་བཀོད་པ་དུས་ཀྱི་ཞགས་གཅོད།
pad+ma tshe yi snying thig las/ /tshe bdud bzlog pa'i mdos kyi las 'grigs gsal bar bkod pa dus kyi zhags gcod
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
15
147-241
འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀའ་སྲུང་དང་བཅས་པའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྦྱིན།
'chi med pad+ma tshe yi snying thig las/ phyi nang gsang ba'i sgrub thabs bka' srung dang bcas pa'i smin byed kyi phreng ba dkyus gcig tu bkod pa 'chi med ye shes rdo rje'i srog sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
16
242
ཟུར་བྱང་།
zur byang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
17
243-281
འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། རང་བྱུང་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་པདྨ་དགྱེས་པའི་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།
'chi med pad+ma tshe yi snying thig las/ rang byung pad+ma rdo rje tshe yi rgyud kyi khrid yig pad+ma dgyes pa'i zhal gyi bdud rtsi'i nying khu
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
18
282-289
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་གི་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཀུན་དྲིལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་གནད་ཡིག་འཆི་མེད་པདྨའི་ཐུགས་ཐིག།
pad+ma tshe yi snying thig gi phyi nang gsang ba kun dril gyi phrin las snying po nyams su len tshul gyi gnad yig 'chi med pad+ma'i thugs thig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཛ་
19
290-313
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ཐོ་བྱང་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་དགོངས་རྒྱན།
pad+ma tshe yi snying thig gi bsnyen cing sgrub pa'i tho byang 'chi med ye shes grub pa'i dgongs rgyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
1
1-2
གཉགས་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་རྡོར་སེམས་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའི་ཕོ་ཉ།
gnyags lugs rdo rje phur pa'i rdor sems rgyud sde bzhi 'brel gyi brgyud pa'i gsol 'debs rdo rje'i ye shes 'bebs pa'i pho nya
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
2
3-24
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་གསང་ཐིག༔
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las: yi dam zhi ba rdo rje sems dpa'i sgrub thabs ye shes gsang thig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
3
25-73
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་དང་བཅས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་གསང་ཐིག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་རོལ་རྩེད།
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/_yi dam zhi ba rdo rje sems dpa'i phyi nang gsang ba yang gsang dang bcas pa'i sgrub thabs ye shes gsang thig bklag chog tu bkod pa bde chen sgyu 'phrul rdo rje'i rol rtsed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
4
74-75
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་པའི་ཕྱི་སྒྲུབ་བདག་བསྐྱེད་དུ་ཞལ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བདེ་ཆེན་སྙིང་བཅུད།
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/ yi dam zhi ba rdo rje sems pa'i phyi sgrub bdag bskyed du zhal bsgyur ba'i rgyun gyi rnal 'byor bde chen snying bcud
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
5
76-115
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་བཀའ་སྲུང་དང་བཅས་པའི་དབང་གི་རིམ་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན།
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/ yi dam zhi ba rdo rje sems dpa'i phyi nang gsang ba yang gsang bka' srung dang bcas pa'i dbang gi rim pa dkyus gcig tu bkod pa rdo rje'i ye shes mchog sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
6
116-151
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། །གཉགས་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་གསང་ཐིག་གི་རྣམ་བཤད་གསང་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/ /gnyags lugs rdo rje phur pa'i yi dam zhi ba rdo rje sems dpa'i sgrub thabs ye shes gsang thig gi rnam bshad gsang chen bdud rtsi'i nying khu
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
7
152-156
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོ་བྱང་གསལ་བ༔
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las: rdo rje phur pa'i chos kyi lo rgyus mdo byang gsal ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
8
157-177
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས༔
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las: yi dam rdo rje gzhon nu'i bskyed rim srid pa phur bu'i sgrub thabs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
9
178-188
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་པ༔
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las: rdo rje phur pa dkyil 'khor brgya dang bcu gnyis pa'i sgrub thabs rgyas pa
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
10
189-201
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས༔
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las: mtshan ma rdzas kyi phur bu'i sgrub thabs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
11
202-229
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལས་ཀྱི་ཁ་ཚར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས༔
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las: yi dam rdo rje phur pa'i las kyi kha tshar gyi sgrub thabs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
12
230-238
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ བདེ་ཆེན་བྱང་སེམས་ཕུར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས༔
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las: bde chen byang sems phur bu'i sgrub thabs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
13
239-242
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས༔
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las: rig pa ye shes kyi phur bu'i sgrub thabs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཝ་
14
243-253
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས༔ བཀའ་སྲུང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་གནམ་ལྕགས་འབར་བ༔
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las: bka' srung ye shes mgon po lcam dral gyi sgrub thabs gnam lcags 'bar ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
1
1-3
རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སྙན།
rdo rje phur pa gnyags lugs kyi brgyud pa'i gsol 'debs bdud 'joms rdo rje'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
2
4-31
རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུའི་རྩ་བའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཁམས་གསུམ་གདུག་པ་ཡོངས་སྒྲོལ།
rdo rje phur pa gnyags lugs kyi yi dam khro bo rdo rje gzhon nu'i bskyed rim srid pa phur bu'i rtsa ba'i las byang bklag chog tu bkod pa khams gsum gdug pa yongs sgrol
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
3
32-37
གཉགས་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་བསྐང་བ་བདུད་འདུལ་དཔལ་ཆེན་རྔམ་པའི་བཞད་སྒྲ།
gnyags lugs rdo rje phur pa'i bskang ba bdud 'dul dpal chen rngam pa'i bzhad sgra
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
4
38-66
རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལས་བྱང་ཁྲིགས་བསྡེབས་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན།
rdo rje phur pa gnyags lugs kyi yi dam khro bo rdo rje gzhon nu'i dkyil 'khor brgya dang bcu gnyis pa'i las byang khrigs bsdebs khrag 'thung rol pa'i dga' ston
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
5
67
ཚེ་སྒྲུབ། བདག་མདུན་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་སོགས།
tshe sgrub/ bdag mdun badz+ra ku mA ra sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
6
68
ཕུར་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཟླས་དམིགས།
phur pa'i tshe sgrub kyi bzlas dmigs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
7
69
གཉགས་ཕུར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཡོན་ཏན་ལ་དམིགས་པའི་ཛཔ་དགོངས།
gnyags phur sgrub pa'i skabs yon tan la dmigs pa'i dzap dgongs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
8
70
ལས་སྦྱོར་ཛཔ་དམིགས།
las sbyor dzap dmigs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
9
71-75
རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ།
rdo rje phur pa rtsa ba'i rgyud kyi dum bu
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
10
76
རྗེས་འབྲེལ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར།
rjes 'brel rdo rje'i glu gar
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
11
77-80
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། གཉགས་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་ཕྲིན་ལས་སྲོག་ཏིག།
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/ gnyags lugs rdo rje phur pa'i rgyun gyi rnal 'byor snying po phrin las srog tig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
12
81-85
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། །ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྲིན་ལས་བཅུད་སྙིང་།
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/ /yi dam rdo rje phur pa gnyags lugs kyi rgyun gyi rnal 'byor phrin las bcud snying
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
13
86-96
གཉགས་ལུགས་ཕུར་པའི་བཀའ་སྲུང་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་གནམ་ལྕགས་འབར་བ་གཏོང་ཚུལ་ཟུར་འདེབས་གནམ་ལྕགས་འཕྲུལ་འཁོར།
gnyags lugs phur pa'i bka' srung mgon po lcam dral gyi phrin las rgyas pa gnam lcags 'bar ba gtong tshul zur 'debs gnam lcags 'phrul 'khor
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
14
97-100
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད།
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/ bka' gter srung ma'i gtor 'bul phrin las thogs med
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
15
101-107
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། གཉགས་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་བདག་འཇུག་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དཔལ་སྐྱེད།
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/ gnyags lugs rdo rje phur pa'i bdag 'jug rdo rje'i ye shes mchog gi dpal skyed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
16
108
གཉགས་ཕུར་སྔགས་བྱང༌།
gnyags phur sngags byang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
17
109-152
གཉགས་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ལས་རིམ་རིན་ཆེན་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་ཆུན་འཕྱང་།
gnyags lugs rdo rje phur pa'i sgrub pa chen po'i las rim rin chen in+d+ra nI la'i chun 'phyang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
18
153-180
གཉགས་ལུགས་ཐུགས་དམ་ཕུར་གཅིག་མའི་དམར་ཆེན་གཏོར་ཟློག་གི་ལས་རིམ་རྡོ་རྗེའི་སྒྱོགས་ཆེན།
gnyags lugs thugs dam phur gcig ma'i dmar chen gtor zlog gi las rim rdo rje'i sgyogs chen
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
19
181
འགུགས་པ། ན་མོ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་སོགས།
'gugs pa/ na mo rtsa brgyud bla ma sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
20
192-189
སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།
snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi las bzhi'i sbyin sreg mdor bsdus phrin las myur 'grub
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
21
190-200
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། །ཡུམ་ཀ་མཁའ་འགྲོ་གདུགས་སེང་སྦྲགས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱད་གདོན་དཔུང་འཇོམས་རྡོ་རྗེའི་མཁར་རྫོང་།
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/ /yum ka mkha' 'gro gdugs seng sbrags ma'i sgrub thabs byad gdon dpung 'joms rdo rje'i mkhar rdzong
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
22
201-204
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། མཁའ་འགྲོ་གདུག་སེང་སྦྲགས་མའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བྱད་གདོན་བར་ཆད་ཀུན་འཇོམས།
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/ mkha' 'gro gdug seng sbrags ma'i rgyun gyi rnal 'byor byad gdon bar chad kun 'joms
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
23
205-217
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། མཁའ་འགྲོ་གདུགས་སེང་སྦྲགས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྲུང་བཟློག་བསད་པ་མཐའ་སྡུད་དང་བཅས་པའི་ལས་རིམ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཕས་རྒོལ་ཀུན་འཇོམས་ཚངས་པའི་འཁོར་ལོ།
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/ mkha' 'gro gdugs seng sbrags sgrub kyi srung bzlog bsad pa mtha' sdud dang bcas pa'i las rim khrigs su bsdebs pa phas rgol kun 'joms tshangs pa'i 'khor lo
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
24
218
དྲག་པོའི་ཧོམ་མཆོད་མདོར་བསྡུས།
drag po'i hom mchod mdor bsdus
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
25
219
ཆེད་བརྗོད། རྒྱ་ཆེན་བཀའ་ཡི་རྩ་བ་སོགས།
ched brjod/ rgya chen bka' yi rtsa ba sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཞ་
26
220-305
དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་གཉགས་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་བཀླག་པས་གྲུབ་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཀླུང་ཆེན།
dpal rdo rje gzhon nu gnyags chen lugs kyi smin byed bklag pas grub pa ye shes bdud rtsi'i klung chen
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
1
1-65
དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཉམས་ལེན་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་གྲུབ་མཆོག་དགོངས་པའི་སྲོལ་འབྱེད།
dpal rdo rje phur pa gnyags lugs kyi bskyed rdzogs nyams len dmar khrid kyi yi ge grub mchog dgongs pa'i srol 'byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
2
66-73
སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། གཉགས་ལུགས་ཕུར་པའི་བསྙེན་ཟིན་ཕྲིན་ལས་རོལ་པའི་རྒྱན།
snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/ gnyags lugs phur pa'i bsnyen zin phrin las rol pa'i rgyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
3
74-77
གཉགས་ལུགས་ཕུར་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་གྱི་གོ་དོན་སྙིང་པོ། ན་མོ་གུ་རུ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་སོགས།
gnyags lugs phur pa'i rgyun khyer gyi go don snying po/ na mo gu ru shrI he ru ka sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
4
78-79
རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་གཏོར་མའི་ཟིན་བྲིས་གྲུབ་གཉིས་སྒོ་འབྱེད།
rdo rje phur pa gnyags lugs kyi gtor ma'i zin bris grub gnyis sgo 'byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
5
80-88
དཔལ་བཀའ་འདུས་སྙིང་པོ་རྩ་བའི་རྒྱུད༔
dpal bka' 'dus snying po rtsa ba'i rgyud
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
6
89-94
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་བདེ་གཤེགས་ཞི་བ་འདུས་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་ཀློང་ཡངས༔
dpal bka' 'dus kyi bde gshegs zhi ba 'dus pa rtsa ba'i rgyud ye shes klong yangs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
7
95-102
དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་འབར་བ་ཁྲོ་བོ་འདུས་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པ༔
dpal bka' 'dus kyi 'bar ba khro bo 'dus pa rtsa ba'i rgyud khrag 'thung rol pa
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
8
103-109
དཔལ་བཀའ་འདུས་གསང་བ་སྙིང་ཏིག་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་མན་ངག་ཟབ་མོ་ཧཱུྃ་གི་སྒྲུབ་ཐབས༔
dpal bka' 'dus gsang ba snying tig snying po don gyi man ngag zab mo hUM gi sgrub thabs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
9
110-112
བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ལས༔ ཡུམ་བཀའ་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་ཏིག༔
bka' brgyad bde gshegs kun 'dus las: yum bka' DA ki'i srog tig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
10
113-127
བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ལས༔ ཡུམ་བཀའ་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་ཏིག་གི་ལས་བྱང་༔
bka' brgyad bde gshegs kun 'dus las: yum bka' DA ki'i srog tig gi las byang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
11
128-135
བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ལས༔ ཡུམ་བཀའ་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་ཏིག་གི་རྫོགས་པའི་རིམ་པ༔
bka' brgyad bde gshegs kun 'dus las: yum bka' DA ki'i srog tig gi rdzogs pa'i rim pa
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
12
136-148
བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཡུམ་བཀའ་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་ཏིག་གི་བཀའ་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་མ་མོའི་གསོལ་བྱང་༔
bka' brgyad bde gshegs kun 'dus kyi yum bka' DA ki'i srog tig gi bka' srung zhing skyong ma mo'i gsol byang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
13
149-151
བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ལས༔ ཡུམ་བཀའ་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་ཏིག་གི་བཀའ་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་མ་མོའི་གཏོར་འབུལ༔
bka' brgyad bde gshegs kun 'dus las: yum bka' DA ki'i srog tig gi bka' srung zhing skyong ma mo'i gtor 'bul
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
14
152-163
བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཡུམ་བཀའ་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་ཏིག་གི་བཀའ་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་མ་མོའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་འདོད་དགུའི་གློག་ཞགས།
bka' brgyad bde gshegs kun 'dus kyi yum bka' DA ki'i srog tig gi bka' srung zhing skyong ma mo'i phrin las rgyas par spros pa 'dod dgu'i glog zhags
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
15
164-169
ཞིང་སྐྱོང་དུར་ཁྲོད་མ་མོའི་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་གློག་ཕྲེང་༔
zhing skyong dur khrod ma mo'i gsol mchod phrin las glog phreng
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
16
170
སྒྲོལ་དཀར་གཏེར་གཞུང༌། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་སོགས།
sgrol dkar gter gzhung/ sangs rgyas chos dang tshogs kyi mchog sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
17
171-181
རྡོ་རྗེའི་གནས་ཆེན་རྣམས་ལ་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའི་རིམ་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་གྱི་མེ་ཏོག་སིལ་མ།
rdo rje'i gnas chen rnams la ye shes 'bebs pa'i rim pa byin rlabs sprin gyi me tog sil ma
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
18
182-185
རེ་རོང་པདྨ་ལྷ་རྩེའི་གནས་ཀྱི་མདོ་བྱང་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ།
re rong pad+ma lha rtse'i gnas kyi mdo byang ye shes thig le
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
19
186
རྫོང་གསར་གནས་ཀྱི་མདོ་བྱང་།
rdzong gsar gnas kyi mdo byang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
20
187-188
འབྲས་མོ་གཤོང་གནས་ཀྱི་མདོ་བྱང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སོགས།
'bras mo gshong gnas kyi mdo byang/ oM AH hU~M ma hA gu ru sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
21
189-190
བཀྲ་ཤིས་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཡིག །རྩ་གསུམ་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་སོགས།
bkra shis ljongs kyi gnas yig /rtsa gsum lha la phyag 'tshal sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
22
191-195
བཀྲ་ཤིས་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཡིག་ཟིན་ཐུན །བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་གཅིག་གི་རོལ་པ་སོགས།
bkra shis ljongs kyi gnas yig zin thun /bde chen thig le gcig gi rol pa sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
23
196-217
ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་དྲང་སྲོང་ཡིད་ཀྱི་གདུང་སེལ།
zhi gnas dang lhag mthong gi rnal 'byor sgrub pa'i tshul 'jam mgon bla ma'i zhal lung drang srong yid kyi gdung sel
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཟ་
24
218-221
ཐུབ་ཆོག་བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད།
thub chog byin rlabs gter mdzod
Text page
View PDF
མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ (mi pham rgya mtsho)
ཟ་
25
222-313
རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཀུན་མཁྱེན་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་སྡེའི་བཀའ་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་ཐུབ་བསྟན་མཛེས་རྒྱན་དགེ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་མཆོག་བརྒྱད་ཀྱི་རེ་ཁཱ་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ།
rje btsun bla ma kun mkhyen 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang po'i sde'i bka' 'bum gyi dkar chag thub bstan mdzes rgyan dge legs bkra shis rtags mchog brgyad kyi re khA rnam par bkra ba nor bu rin po che'i phreng ba
Text page
View PDF
འཁྲུལ་ཞིག་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ (Trulshik Rinpoche)

Debug data: