Category:Offering Substance Liturgies - mchod phreng

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Offering Substance Liturgies - mchod phreng.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
DKR-KABUM-02-KHA-004བླ་མ་མཆོད་པ་གཙོ་ཆེ་བའི་སྐབས་མཆོད་ཕྲེང་རིགས་རྒྱས་པ་སྦྱར་བ་གསུངས་པ་ལྟར་རིགས་མཐུན་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན།2439-40DKR-KABUM-02-KHA-004.pdf
DKR-KABUM-18-TSHA-034ཚེ་སྒྲུབ་ལས་བྱང་པདྨའི་ཕྲེང་བའི་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་མཆོད་ཕྲེང་རྒྱས་པ་སོགས།Khyentse, Dilgo184278-279tshe dpag med'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-18-TSHA-034.pdf
JKW-KABAB-05-CA-013དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ལས་བྱང་གི་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་པ།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
53207-209dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-018JKW-KABAB-05-CA-013.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-009ཟབ་ལམ་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མཆོད་ཕྲེང༌།dri med kun dga'
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
83223-225zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor buyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-CHA-017JKW-KABAB-08-NYA-009.pdf
JKW-KABAB-09-TA-029སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ཀྱི་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
long po bsam gtan bde chen gling pa
94619-622bka' brgyad dregs pa kun 'dulyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-037JKW-KABAB-09-TA-029.pdf
JKW-KABAB-13-PA-008འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་གི་མཆོད་ཕྲེང་ལྷན་ཐབས་སུ་སྦྱར་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po13495-98gu ru mtsho skyes rdo rje'chi med mtsho skyes snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-THA-041JKW-KABAB-13-PA-008.pdf
JKW-KABAB-13-PA-018སྒྲོལ་དཀར་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po132165-166sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-018JKW-KABAB-13-PA-018.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-039རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གི་མཆོད་ཕྲེང་མདོར་བསྡུས་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་མཆོད་སྤྲིན།'jigs med gling pa182243-244rdo rje'i lha moyang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya candag snang - Pure VisionTerdzo-DA-049JKW-KABAB-18-TSHA-039.pdf
JKW-KABUM-11-DA-012-002དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་ཉེར་བདུན་གྱི་མཆོད་ཕྲེང་འདོད་དགུའི་སྤྲིན་ཆེན།117379-385byams paJKW-KABUM-11-DA-012.pdf
JKW-KABUM-11-DA-012-003གྲུབ་པ་ཉེར་བདུན་གྱི་མཆོད་ཕྲེང་སོ་སོར་བྱ་ཚུལ།113385-387byams paJKW-KABUM-11-DA-012.pdf
JKW-KABUM-15-BA-033རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གི་མཆོད་ཕྲེང་མདོར་བསྡུས་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་མཆོད་སྤྲིན།'jigs med gling pa153605-607rdo rje'i lha mo bcu drugklong chen snying gi thig leTerdzo-DA-049JKW-KABUM-15-BA-033.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-001-012གངས་ཆེན་ཉེར་གཅིག་གི་མཆོད་ཕྲེང་།21641-46JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf