DKR-KABUM-17-TSA-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཛཔ་ཁང་དབྱེ་བ།
Wylie title dzap khang dbye ba DKR-KABUM-17-TSA-009.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 17, Text 9, Pages 37 (Folios 1a1 to 1b5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
Citation Khyentse, Dilgo. Dzap khang dbye ba. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 17: 37. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Mantra Repetition Preparatory Liturgies - dzab khang dbye ba - dzab bskul
Cycle རང་བྱུང་པདྨ་སྙིང་ཐིག་ (rang byung pad+ma snying thig)
[edit]
ཛཔ་ཁང་དབྱེ་བ་ནི། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཛཿ བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས༔ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས་པ་དབྱེ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པར་གྱུར༔ ཛཔ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ དབང་ཆེན་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་ལོ་ཛཔ་སྒྲ་སྒྲོགས༔ སྣང་སྟོང་སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱས་སྟོང་གསུམ་གང༔ གྲགས་སྟོང་གསུང་གི་ཛཔ་དབྱངས་འབྲུག་ལྟར་ལྡིར༔ རིག་སྟོང་ཐུགས་ཀློང་འོད་གསལ་ངང་དུ་གནས༔ ལྷ་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདེ་བའི་གར་གྱིས་རོལ༔ སྔགས་རྣམས་རྩོལ་མེད་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཡིས་བསྐུལ༔ ཐུགས་ནི་སྒྲོལ་མཛད་ཡེ་ཤེས་སྲོག་དང་བཅས༔ མ་གསལ་བར་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་བཟླས་པར་འབད༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་དགོངས་པ་མི་བཏང་གསོལ༔ མ་གཡེལ་ཐུགས་དམ་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་བཞི་སྟན་ཐོག་འདི་ཉིད་དུ༔ མཐར་ཕྱིན་དཀྱིལ་འཁོར་བདག་པོ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཛཔ་བཟླ་བ་ནི། བདག་མདུན་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཐོད་ཕྲེང་གི༔ ཐུགས་དབུས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ ཧྲཱིཿལ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུ་དོན་གཉིས་བྱས༔ སྣོད་བཅུད་གདོད་ནས་རྣམ་དག་པ༔ པདྨ་དབང་གི་ཞིང་དུ་ཤར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧཱུྃ༔ ཛཔ་བསྟོད་ནི། ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་བསྟོད༔ བག་མེད་ཉམས་ཆག་འགལ་འཁྲུལ་བཤགས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ སྨན་རཀ་སྦྲེང་ཞིང་རོལ་མོ་རྒྱ་ཆེར་བྱའོ། །གསོལ་འདེབས་ནི། སྤྲུལ་པའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང༌། །གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །བྱང་སེམས་ཉེ་བའི་སྲས་བརྒྱད་དང༌། །སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ། །བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང༌། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།
[edit]

dzapa khang dbye ba ni/_b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he hrIHhU~M phaT dzaH_bdag nyid rtsa ba'i dkyil 'khor las:_ye shes dkyil 'khor gnyis pa dbye:_mdun gyi nam mkhar bzhugs par gyur:_dzapa bskul ba ni/_hU~M hrIH_dbang chen rtsa gsum lha tshogs dbyings nas bzhengs:_thugs dam gnad nas bskul lo dzapa sgra sgrogs:_snang stong sku yi phyag rgyas stong gsum gang:_grags stong gsung gi dzapa dbyangs 'brug ltar ldir:_rig stong thugs klong 'od gsal ngang du gnas:_lha rnams thams cad bde ba'i gar gyis rol:_sngags rnams rtsol med rdo rje'i glu yis bskul:_thugs ni sgrol mdzad ye shes srog dang bcas:_ma gsal bar du bskyed cing bzlas par 'bad:_ma grub bar du dgongs pa mi btang gsol:_ma g.yel thugs dam chen po'i dus la bab:_bsnyen sgrub rnam bzhi stan thog 'di nyid du:_mthar phyin dkyil 'khor bdag po 'grub par mdzod:_dzapa bzla ba ni/_bdag mdun dbang chen he ru ka:_ye shes sems dpa' thod phreng gi:_thugs dbus pad+ma nyi zla'i steng:_hrIHla sngags kyi phreng bas bskor:_'od zer spro bsdu don gnyis byas:_snod bcud gdod nas rnam dag pa:_pad+ma dbang gi zhing du shar:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma kro d+ha ha ya gr-I wa hU~M:_dzapa bstod ni/_hU~M:_ye shes lha tshogs spyan 'dren gshegs:_phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:_sku gsung thugs yon phrin las bstod:_bag med nyams chag 'gal 'khrul bshags:_mchog dang thun mong dngos grub stsol:_ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta sarba pU dza khA hi:_sman raka sbreng zhing rol mo rgya cher bya'o/__/gsol 'debs ni/_sprul pa'i gu ru mtshan brgyad dang*/_/grub pa'i rig 'dzin chen po brgyad/_/byang sems nye ba'i sras brgyad dang*/_/sgrub chen bka' brgyad lha tshogs la/_/gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/_/phyi nang gsang ba'i bar chad sol/_/bsam pa yid bzhin 'grub pa dang*/_/mchog dang thun mong dngos grub stsol/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: