DKR-KABUM-17-TSA-027

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོའི་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་རིམ་པ་ཟབ་ལམ་མཆོག་གི་དཔལ་སྦྱིན༔
Wylie title rang byung pad+ma'i snying thig las rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po'i smin byed dbang gi rim pa zab lam mchog gi dpal sbyin DKR-KABUM-17-TSA-027.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 17, Text 27, Pages 180-185 (Folios 1a to 6b6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
Citation Khyentse, Dilgo. Rang byung pad+ma'i snying thig las rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po'i smin byed dbang gi rim pa zab lam mchog gi dpal sbyin. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 17: 180-185. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle རང་བྱུང་པདྨ་སྙིང་ཐིག་ (rang byung pad+ma snying thig)
Colophon

ཅེས་པའང་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་དཔལ་པདྨའི་སྙིང་པོས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མངོན་དུ་མཛད་པའི་ཚུལ་བསྟན་པའི་རྡོ་རྗེའི་གནས་མཆོག་བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་རྡོ་རྗེའི་བྲག་གི་ཀེའུ་ཚང་སྨན་ཤིང་མེ་ཏོག་དྲྭ་བས་མཛེས་པའི་དབེན་པར་གནས་འབྲེལ་ལ་ཕྱིན་པའི་སྐབས་ཇི་ལྟར་ཤར་བ་བཞིན་པདྨ་གར་དབང་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དད་བློ་རྣམ་གསལ་ཨོ་རྒྱན་གཞན་ཕན་ནས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་འགྲོ་ཀུན་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་གསང་བ་གསུམ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

ces pa'ang rang byung sangs rgyas dpal pad+ma'i snying pos phyag rgya chen po mchog gi dngos grub mngon du mdzad pa'i tshul bstan pa'i rdo rje'i gnas mchog bal yul yang le shod rdo rje'i brag gi ke'u tshang sman shing me tog drwa bas mdzes pa'i dben par gnas 'brel la phyin pa'i skabs ji ltar shar ba bzhin pad+ma gar dbang 'od gsal mdo sngags gling pas gtan la phab pa'i yi ge pa ni dad blo rnam gsal o rgyan gzhan phan nas bgyis pa 'dis kyang 'gro kun rtsa gsum kun 'dus rdo rje thod phreng rtsal gyi gsang ba gsum dang gnyis su med par mngon par byang chub pa'i rgyur gyur cig/

[edit]
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོའི་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་རིམ་པ་ཟབ་ལམ་མཆོག་གི་དཔལ་སྦྱིན་བཞུགས༔

རྩ་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ལ་འདུད༔ དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས༔ མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་སློབ་དཔོན་ལས༔ ཐོག་མར་དབང་གིས་སྨིན་པ་གཅེས༔ དབང་གི་མཆོག་ནི་རང་ལ་རྫོགས༔ བསྐུར་ཐོབ་བྲལ་བ་རྡོ་རྗེ་བཞིའི༔ དཀྱིལ་འཁོར་གདོད་ནས་ལྷུན་རྫོགས་པ༔ རང་བྱུང་ཉིད་དུ་བཞུགས་ན་ཡང༔ མ་རྟོགས་འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་ཀྱིས༔ ནུས་པ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པ༔ སད་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཟབ་མོ༔ ཀུན་རྫོབ་བརྡ་ཡི་དབང་ལ་བརྟེན༔ ས་མ་ཡ༔ དང་པོ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ནི༔ བུམ་པ་བྷཉྫ་མེ་ལོང་དང༔ གཏོར་མ་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐུར༔ དཀྱིལ་འཁོར་བཀོད་ལེགས་མཆོད་པས་བསྐོར༔ བདག་མདུན་གཞུང་བསྲང་བཟླས་པ་བྱ༔ ཚོགས་དང་གཏོར་མ་འབུལ་བ་དང༔ བདག་ཉིད་འཇུག་ལས་གནང་བ་ནོད༔ དད་བརྩོན་ངེས་འབྱུང་བློ་ལྡན་པའི༔ སློབ་མར་ཁྲུས་བྱ་བགེགས་ཚོགས་བསྐྲད༔ ལོ་རྒྱུས་བརྗོད་པས་ཡིད་ཆེས་བྱ༔ མཎྜལ་ཕུལ་ལ་གསོལ་གསུམ་གདབ༔ ཀྱཻ༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ༔ མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེ༔ རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཞུག་ཏུ་གསོལ༔ སྐྱབས་སེམས་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང༔ སྡོམ་གསུམ་དམ་ཚིག་བཟུང་ཞིང་བསྲུང༔ ནང་མཆོད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་བྱིན་ལ༔ ཧོཿ འདི་ནི་དམ་ཚིག་བདུད་རྩིའི་ཆུ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ངོ་བོ་སྟེ༔ བསྲུང་ན་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་ཅིང༔ ཉམས་པས་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ ས་མ་ཡ་ཨུ་ད་ཀ་ཋ་ཋ༔ ཉམས་པའི་ཉེས་དམིགས་བསྒྲག་པ་ནི༔ ཧོཿ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ འཇུག་པར་དཀའ་ལ་ཁེ་ཉན་ཆེ༔ ཉམས་གྱུར་ཉེས་པ་བརྗོད་མི་ལངས༔ བསྒྲིམ་སྟེ་རབ་ཏུ་སྲུང་བར་བྱ༔ ས་མ་ཡ་ཧོཿ རྡོ་རྗེ་གདེང་པས་ཐ་ཚིག་བསྒྲག༔ ཧཱུྃ༔ ང་ནི་དཔལ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་སྟེ༔ ནམ་ཡང་བཀའ་ལས་མ་འདའ་བར༔ སྙིང་དང་མིག་བཞིན་གཅེས་པར་སྲུངས༔ ས་མ་ཡ་རཀྵནྟུ༔ ཡིག་ཆེས་དད་པས་གསོལ་བ་གདབ༔ རིགས་རྣམས་ཀུན་བདག་ཆེ་བའི་མཆོག༔ ནམ་ཡང་བཀའ་ལས་མི་འདའ་ཞིང༔ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གཞུང་བཞིན་དུ༔ དངོས་གྲུབ་དམ་པ་ངེས་པར་བསྒྲུབ༔ ནང་འཇུག་བྱིན་ཆེན་དབབ་པ་ནི༔ སྒོ་གསུམ་གནད་གཅུན་རྩེ་གཅིག་དམིགས༔ སྤོས་རོལ་གདུང་བའི་དབྱངས་ཀྱིས་བསྐུལ༔ སློབ་མ་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ སྙིང་གར་གཡུང་དྲུང་གཡོན་དུ་འཁོར༔ སྟེང་དུ་ཕག་མོ་གར་བྱེད་པ༔ རྩེ་གཅིག་དམིགས་པའི་འོད་ཟེར་ཚོགས༔ ཞིང་ཁམས་ཀུན་དང་ཁྱད་པར་དུ༔ རྔ་ཡབ་དཔལ་གྱི་རི་བོ་ནས༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ སྐུ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་ཚོགས་དཔག་མེད༔ ཆར་བཞིན་བབ་ནས་བྱོན་པར་བསམ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་རྔ་ཡབ་གླིང༔ ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོ་ནས༔ རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ གདུང་བས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ན༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ལུས་ལ་སྐུ་ཡི་དབང་བསྐུར་ཕྱིར༔ རྡོ་རྗེའི་བྲོ་གར་ལམས་སེ་ལམ༔ ངག་ལ་གསུང་གི་བྱིན་རླབས་ཕྱིར༔ ཧཱུྃ་ཕཊ་བརྡ་གླུ་དི་རི་རི༔ ཡིད་ལ་ཡེ་ཤེས་ངོ་སྤྲོད་ཕྱིར༔ མཁྱེན་བརྩེའི་དགོངས་པ་ཏ་ལ་ལ༔ གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱིན་རློབས་ལ༔ དབང་གི་ཡེ་ཤེས་ད་ལྟ་སྩོལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨ་ཨཿ ལུས་བདེ་ངག་གི་བརྡ་གླུ་ལེན༔ སེམས་ལ་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི༔ ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་ན་ཕེབས་པའི་རྟགས༔ སླར་ཡང་སྤོག་པའི་དམིགས་པ་ནི༔ སྙིང་གའི་གཡུང་དྲུང་དྲག་ཏུ་འཁོར༔ བཟོད་མེད་བདེ་བས་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ གར་མཛད་སྣང་སྲིད་ཡམ་ཡམ་གཡོས༔ ཞིང་ཁམས་ཀུན་བཞུགས་རྩ་གསུམ་ལྷའི༔ ཐུགས་རྒྱུད་རང་དབང་མེད་པར་བསྐུལ༔ ཆར་ཆེན་དྲག་ཏུ་བབ་པ་བཞིན༔ བྱོན་ནས་སློབ་མར་ཐིམ་པར་དམིགས༔ ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཛཔ་དབྱངས་བྱ༔ ཨ་རལླི་ཕེཾ་ཕེཾ་ཧྲིཾ་ཧྲིཾ་ཛ་ཛ༔ ཞེས་བཏགས་ཌཱ་དྲིལ་དྲག་ཏུ་འཁྲོལ༔ དེས་ནི་ངེས་པར་འབེབས་པར་འགྱུར༔ ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་བྱ་ཞིང༔ གཡོ་མེད་དགོངས་པའི་རྒྱ་ཡིས་གདབ༔ དངོས་གཞི་དབང་སྦྱིན་གསོལ་གདབ་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་བདག་ཧེ་རུ་ཀ༔ དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཐོག་མར་བུམ་པ་གནས་བཞིར་བཞག༔ ཧཱུྃ༔ བུམ་པ་ཟླུམ་པོ་དབྱིངས་ཀྱི་གཞལ་མེད་ཁང༔ ལྷ་ཚོགས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ༔ གཉིས་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཆུ་ཡིས་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒྲིབ་དག་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ༔ བུམ་ཆུ་སྦྱིན་ཞིང་འཐོར་འཐུང་བྱ༔ ལྷ་ཚོགས་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་ནི༔ ཧྲཱིཿ དང་པོའི་སངས་རྒྱས་པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཧེ་རུ་ཀ༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་བླ་མས་དབང་བསྐུར་བས༔ བྱིན་རླབས་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨཱ་ཀ་ར་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧྲཱིཿ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདེ་བར་གཤེགས༔ རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་པདྨ་ཀརྨ་ཡི༔ རིགས་མཆོག་ཐོད་ཕྲེང་སྡེ་ལྔས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཕུང་ཁམས་ཉོན་མོངས་ཡེ་ཤེས་ལྔར་དག་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བུདྡྷ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧྲཱིཿ ཚོགས་བརྒྱད་གནས་དག་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུའི་ལྷ༔ སྤྲུལ་པའི་མཚན་མཆོག་བརྒྱད་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ་པ་ཡི༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་ནིརྨ་ཀཱ་ཡ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བླ་མ་སྐུ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ མོས་གུས་གདུང་བའི་ཤུགས་བསྐྱེད་ཅིང༔ རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བདུན་པ་ཡིས༔ གསོལ་བཏབ་བཛྲ་གུ་རུ་དང༔ ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཛཔ་དབྱངས་བྱ༔ བྱིན་རླབས་བརྟན་ཕྱིར་སྔགས་དབང་བསྐུར༔ ཧྲཱིཿ གྲགས་སྟོང་སྐྱེ་མེད་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་གསུང༔ སྙིང་པོ་ཛཔ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་རང་ཤར་བ༔ འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་ཤོག༔ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཐུགས་མཆོག་མེ་ལོང་བརྡ་ཡིས་མཚོན༔ ཧྲཱིཿ བདེ་སྟོང་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་པ༔ མ་འདྲེས་གསལ་སྟོང་མཚན་མའི་ཆོས་ལས་འདས༔ དམིགས་གཏད་ཀུན་བྲལ་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱའི་གཟུགས༔ སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མའི་བརྡ་འདིས་ཤེས་པར་གྱིས༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃཿ གསང་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དབང་བསྐུར༔ ཧྲཱིཿ བྷཉྫ་ཟླུམ་པོ་རང་བྱུང་བདེ་ཆེན་སྣོད༔ ལྷག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གཏམས༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ངོ་བོས་དབང་བསྐུར་བས༔ གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཕྱག་རྒྱའི་མཆོག་འགྲུབ་ཤོག༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཐོད་པ་གནས་བཞིར་བཞག་པ་དང༔ བདུད་རྩི་མྱོང་བའི་དབང་བསྐུར་བྱ༔ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་གཏད༔ ཧྲཱིཿ མེ་ལོང་ཟླུམ་པོ་སྟོང་གསལ་ཡེ་ཤེས་གཟུགས༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ཕོ་ཉ་རྨད་བྱུང་བ༔ ཐབས་མཆོག་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་འདི་གཏད་པས༔ ལྷན་སྐྱེས་དགའ་བཞིའི་དེ་ཉིད་མངོན་འགྱུར་ཤོག༔ པདྨ་བྷཉྫ་མོ་ཀྵ་ཧོཿ དངོས་ཡིད་ཕྱག་རྒྱར་རོལ་པ་ཡིས༔ འདུ་ཤེས་གསུམ་གྱི་དོན་ངོ་སྤྲད༔ དམ་རྫས་གཏོར་མ་གནས་བཞིར་བཞག༔ ཧྲཱིཿ གཏོར་སྣོད་ཟླུམ་པོ་དབང་གི་གཞལ་མེད་ཁང༔ གཏོར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྒྱར་གསལ༔ དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡེ་ཤེས་གསང་བ་རབ་འབྱམས་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་སརྦ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ༔ དབང་བཞིའི་བྱིན་རླབས་བརྟན་པའི་ཕྱིར༔ བླ་མའི་སྐུ་འབག་སྤྱན་དྲངས་ལ༔ གདུང་བའི་དབྱངས་བཅས་རྗེས་བསྐུར་བས༔ བྱིན་རླབས་བརྟན་ཅིང་རྒྱས་པར་བྱ༔ ཧྲཱིཿ སྔོན་ཚེ་པད་འབྱུང་ཁྱོད་དང་ཐུགས་དམ་གཅིག༔ ད་ལྟ་བདག་ཅག་མོས་པའི་སྟངས་འཛིན་ཕྱིར༔ སྣང་སྲིད་ཀུན་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱའི་གཟུགས༔ བྱིན་རླབས་ནུས་པ་བླ་མའི་སྐུ་འབག་འདི༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་པས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྟེར༔ རྡོ་རྗེའི་ཞལ་བཞེས་བསླུ་མེད་དེང་བསྐུལ་ན༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དང༔ དབང་དང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་*སྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཝཱཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སརྦ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ རྗེས་ལ་དམ་ཚིག་ཁས་བླངས་དང༔ ཡོན་འབུལ་གཏང་རག་མཆོད་པ་བྱ༔ དེས་ནི་བླ་མ་ལ་བརྟེན་ནས༔ དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ལ་དབང་བའོ༔ ས་མ་ཡ༔ གཉིས་པ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ ནུས་པ་འཇུག་པའི་དབང་བསྐུར་ནི༔ བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ལམ་བྱེད་པའི༔ གསང་བའི་དབང་དང་རྗེས་འབྲེལ་བྱ༔ དབང་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་སྐུའི་དབང་བསྐུར༔ ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་འབར་བ་པདྨ་དབང་གི་ཞིང༔ རིགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ཕྱག་རྒྱའི་སྐུ་འདི་ཡི༔ སྣང་སྟོང་གཉིས་མེད་རྡོ་རྗེའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧྲཱིཿ རྡོ་རྗེ་བཞི་དབྱིངས་དགའ་བཞིའི་དེ་ཁོ་ན༔ རིགས་བཞིའི་དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀི་ཡབ་ཡུམ་གྱི༔ གཉིས་མེད་ཕྱག་རྒྱ་མཆོག་གིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ལས་བཞི་རབ་འབྱམས་སྒྲུབ་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཧ་རི་ནི་ས་སརྦ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བཟླས་པའི་ལུང་སྦྱིན་བརྟན་པའི་ཕྱིར༔ ཧྲཱིཿ འགག་མེད་རྡོ་རྗེ་དབྱངས་ཀྱི་གསང་བའི་སྔགས༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བདག་ཉིད་དངོས་གྲུབ་དཔལ༔ འཛིན་པ་གྲགས་སྟོང་གསུང་གིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ལས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོགས་མེད་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ཝཱཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ལྷར་སྣང་དབྱིངས་བསྡུས་མཉམ་པར་བཞག༔ ཧྲཱིཿ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་བའི་དེ་ཁོ་ན༔ རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་དབྱིངས་དང་གཉིས་སུ་མེད༔ ཟུང་འཇུག་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག༔ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿ ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཇི་ལྟར་སྣང་ན་ཡང༔ ཆོས་ཉིད་འདུས་མ་བྱས་པའི་དབྱིངས་སུ་གཅིག༔ གདོད་ནས་གཉུག་མའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་ཀློང་དུ༔ དབྱེར་མེད་དགོངས་པའི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ དེ་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་ཡེ་ཤེས་སུ༔ བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་རིམ་པ་སྟེ༔ རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གསང་བའོ༔ ས་མ་ཡ༔ མཁའ་འགྲོ་བརྡ་ཡི་དབང་བསྐུར་ནི༔ ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་རྗེས་འབྲེལ་བྱ༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྐུ་ཡི་གཟུགས༔ མེ་ལོང་ནང་དུ་འཆར་བ་བསྟན༔ ཧྲཱིཿ སྣང་ཞིང་སྟོང་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ གསལ་བ་མ་འགག་རང་བྱུང་བ༔ རྡོ་རྗེའི་བརྡ་འདིས་མཚོན་བྱོས་ལ༔ སྣང་སྲིད་རྒྱལ་བའི་ཞིང་དུ་ལྟོས༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཨོཾ༔ གྲག་སྟོང་དྲིལ་བུའི་སྒྲ་བསྒྲགས་ཏེ༔ ཧྲཱིཿ གྲག་ཅིང་སྟོང་པ་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ༔ ཐོག་མཐའ་གང་དུའང་མི་གནས་པ༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀྱི་རང་གཟུགས་འདི༔ བརྡ་ཡིས་མཚོན་ཏེ་རྟོགས་པར་གྱིས༔ ཤུནྱ་ཏཱ་ན་དཱ་བཛྲ་ཝཱ་ཀ་ཧྲཱིཿ འབར་འཛག་དམིགས་པ་གནད་དུ་བསྣུན༔ བུམ་ཅན་རླུང་དང་ལྷན་ཅིག་པར༔ ཧྲཱིཿ བདེ་སྟོང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ༔ སྔགས་ཀྱིས་མངོན་དུ་གྱུར་ན་ཡང༔ གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་དེ་ཁོ་ན༔ རང་བྱུང་གསང་བར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་ཏི་ཧོཿ ཧྲཱིཿ རྣམ་བཅས་ཐམས་ཅད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ༔ སྐྱེ་འགག་གནས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་དང༔ གཉིས་སུ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ནི༔ དོན་གྱི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་འོ༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ཨ་ཨཿ མཁའ་འགྲོ་བརྡ་ཡི་ཟབ་མོའི་དབང༔ ཐོབ་པས་ཡེ་ཤེས་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་ཟབ་མོའི་སྒོ་རྙེད་ནས༔ ལས་ཀུན་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟ༔ ས་མ་ཡ༔ བཞི་པའི་དབང་དང་རྗེས་འབྲེལ་བར༔ རྩ་གསུམ་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་ནི༔ ཧྲཱིཿ སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫོགས་རྡོ་རྗེའི་བ་ལིཾ་ཏ༔ རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཡི་རྣམ་པར་ཤར༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་བས༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ལས་ཀུན་གྲུབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནི་དྷརྨ་པཱ་ལ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ གཏོར་མ་གནས་བཞིར་བཞག་པ་དང༔ ལྷ་ཚོགས་འོད་ཞུ་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ མྱོང་ཞིང་དབང་བཞིའི་རྟོགས་པ་སྐྱེད༔ སྙིང་པོ་དོན་གྱི་སྨིན་བྱེད་དོ༔ ས་མ་ཡ༔ བཀའ་སྲུང་གཏོར་མ་ལྷར་གསལ་བས༔ སློབ་མ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ང་རྒྱལ་བཟུང་ལ་ཐ་ཚིག་བསྒྲག༔ དགོངས་པས་རྒྱས་བཏབ་སྲོག་སྙིང་བསྲེ༔ ཧཱུྃ༔ ཐབས་ཀྱི་དཔའ་བོ་མགོན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཤེས་རབ་དབྱིངས་ཀྱི་མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ གཉིས་མེད་མཐུ་ཆེན་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་ཚོགས་ཀུན༔ དཔལ་གྱི་བཀའ་བཞིན་ཐོགས་མེད་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ས་མ་ཡ་སརྦ་ཀརྨ་ཀུ་རུ་ཧོཿ གཏོར་མ་བདུད་རྩིས་བཤལ་ལ་སྦྱིན༔ དེས་ནི་བཀའ་སྡོད་ལས་འཁོལ་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ ཨེ་མ་རྩ་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི༔ བྱིན་རླབས་དབང་གི་བྱང་བུ་འདི༔ སྣོད་ལྡན་སློབ་མ་རྗེས་འཛིན་ཕྱིར༔ འོད་གསལ་རིག་པའི་རྩལ་ལས་ཤར༔ ལས་དང་སྐལ་པས་མོས་པའི་བུར༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་དཔལ་གྱུར་ནས༔ རྡོ་རྗེའི་ས་ལམ་རྫོགས་པ་ཡི༔ སྐལ་བཟང་མཆོག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ བརྡ་ཐིམ༔ ཅེས་པའང་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་དཔལ་པདྨའི་སྙིང་པོས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མངོན་དུ་མཛད་པའི་ཚུལ་བསྟན་པའི་རྡོ་རྗེའི་གནས་མཆོག་བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་རྡོ་རྗེའི་བྲག་གི་ཀེའུ་ཚང་སྨན་ཤིང་མེ་ཏོག་དྲྭ་བས་མཛེས་པའི་དབེན་པར་གནས་འབྲེལ་ལ་ཕྱིན་པའི་སྐབས་ཇི་ལྟར་ཤར་བ་བཞིན་པདྨ་གར་དབང་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དད་བློ་རྣམ་གསལ་ཨོ་རྒྱན་གཞན་ཕན་ནས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་འགྲོ་ཀུན་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་གསང་བ་གསུམ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

skya_rang byung pad+ma'i snying thig las:_rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po'i smin byed dbang gi rim pa zab lam mchog gi dpal sbyin bzhugs: skya_rtsa gsum yongs rdzogs lha la 'dud:_de nyid sgrub pa'i rnal 'byor pas:_mtshan nyid ldan pa'i slob dpon las:_thog mar dbang gis smin pa gces:_dbang gi mchog ni rang la rdzogs:_bskur thob bral ba rdo rje bzhi'i:_dkyil 'khor gdod nas lhun rdzogs pa:_rang byung nyid du bzhugs na yang:_ma rtogs 'khrul pa'i bag chags kyis:_nus pa mngon du ma gyur pa:_sad par byed pa'i thabs zab mo:_kun rdzob brda yi dbang la brten:_sa ma ya:_dang po bla ma'i byin rlabs ni:_bum pa b+hany+dza me long dang:_gtor ma bzhi la brten nas bskur:_dkyil 'khor bkod legs mchod pas bskor:_bdag mdun gzhung bsrang bzlas pa bya:_tshogs dang gtor ma 'bul ba dang:_bdag nyid 'jug las gnang ba nod:_dad brtson nges 'byung blo ldan pa'i:_slob mar khrus bya bgegs tshogs bskrad:_lo rgyus brjod pas yid ches bya:_maN+Dal phul la gsol gsum gdab:_kyai:_bla ma sangs rgyas rin po che:_ma hA gu ru pad+ma 'byung:_dkyil 'khor kun gyi khyab bdag che:_rdo rje'i dkyil 'khor gzhug tu gsol:_skyabs sems yan lag bdun pa dang:_sdom gsum dam tshig bzung zhing bsrung:_nang mchod bdud rtsi'i chu byin la:_hoH_'di ni dam tshig bdud rtsi'i chu:_ye shes sems dpa'i ngo bo ste:_bsrung na dngos grub mchog thob cing:_nyams pas brlag par gdon mi za:_sa ma ya u da ka Tha Tha:_nyams pa'i nyes dmigs bsgrag pa ni:_hoH_rdo rje theg pa'i dkyil 'khor du:_'jug par dka' la khe nyan che:_nyams gyur nyes pa brjod mi langs:_bsgrim ste rab tu srung bar bya:_sa ma ya hoH_rdo rje gdeng pas tha tshig bsgrag:_hU~M:_nga ni dpal ldan he ru ka:_dkyil 'khor kun gyi bdag po ste:_nam yang bka' las ma 'da' bar:_snying dang mig bzhin gces par srungs:_sa ma ya rak+Shan+tu:_yig ches dad pas gsol ba gdab:_rigs rnams kun bdag che ba'i mchog:_nam yang bka' las mi 'da' zhing:_rdo rje theg pa'i gzhung bzhin du:_dngos grub dam pa nges par bsgrub:_nang 'jug byin chen dbab pa ni:_sgo gsum gnad gcun rtse gcig dmigs:_spos rol gdung ba'i dbyangs kyis bskul:_slob ma dbang chen he ru ka:_gri thod 'dzin pas yum dang sbyor:_snying gar g.yung drung g.yon du 'khor:_steng du phag mo gar byed pa:_rtse gcig dmigs pa'i 'od zer tshogs:_zhing khams kun dang khyad par du:_rnga yab dpal gyi ri bo nas:_sku gsum bla ma'i thugs rgyud bskul:_sku sngags phyag mtshan tshogs dpag med:_char bzhin bab nas byon par bsam:_hU~M hrIH_yul gyi ming ni rnga yab gling:_zangs mdog dpal gyi ri bo nas:_rang byung sangs rgyas thod phreng rtsal:_rtsa gsum rgya mtsho'i 'khor dang bcas:_gdung bas thugs dam rgyud bskul na:_da lta nyid du gshegs su gsol:_lus la sku yi dbang bskur phyir:_rdo rje'i bro gar lams se lam:_ngag la gsung gi byin rlabs phyir:_hU~M phaT brda glu di ri ri:_yid la ye shes ngo sprod phyir:_mkhyen brtse'i dgongs pa ta la la:_gnyis su med par byin rlobs la:_dbang gi ye shes da lta stsol:_phyi nang gsang ba'i bar chad sol:_mchog thun dngos grub 'grub par mdzod:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AHdz+nyA na a be sha ya a a aH_lus bde ngag gi brda glu len:_sems la bde gsal mi rtog pa'i:_ye shes skyes na phebs pa'i rtags:_slar yang spog pa'i dmigs pa ni:_snying ga'i g.yung drung drag tu 'khor:_bzod med bde bas rta mchog dpal:_gar mdzad snang srid yam yam g.yos:_zhing khams kun bzhugs rtsa gsum lha'i:_thugs rgyud rang dbang med par bskul:_char chen drag tu bab pa bzhin:_byon nas slob mar thim par dmigs:_thod phreng rtsal gyi dzapa dbyangs bya:_a ral+li pheM pheM hriM hriM dza dza:_zhes btags DA dril drag tu 'khrol:_des ni nges par 'bebs par 'gyur:_tiSh+Tha badz+ras brtan bya zhing:_g.yo med dgongs pa'i rgya yis gdab:_dngos gzhi dbang sbyin gsol gdab ni:_dkyil 'khor kun bdag he ru ka:_dpa' bo chen po dgongs su gsol:_rdo rje bzhi yi ye shes kyis:_smin cing grol bar mdzad du gsol:_thog mar bum pa gnas bzhir bzhag:_hU~M:_bum pa zlum po dbyings kyi gzhal med khang:_lha tshogs ye shes bdud rtsi'i bcud du 'khyil:_gnyis med rdo rje'i chu yis dbang bskur bas:_sgrib dag yon tan ma lus thob par shog:_oM sarba ta thA ga ta sa ma ya shrI ye hU~M:_bum chu sbyin zhing 'thor 'thung bya:_lha tshogs phyag rgya'i dbang bskur ni:_hrIH_dang po'i sangs rgyas pad+ma kun tu 'chang:_dkyil 'khor kun gyi khyab bdag he ru ka:_bde chen rdo rje'i bla mas dbang bskur bas:_byin rlabs yon tan yongs su rdzogs par shog:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+mA ka ra sarba sid+d+hi hU~M:_kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:_hrIH_rang byung ye shes lnga ldan bde bar gshegs:_rdo rje rin chen pad+ma karma yi:_rigs mchog thod phreng sde lngas dbang bskur bas:_phung khams nyon mongs ye shes lngar dag shog:_oM AHhU~M gu ru sarba ta thA ga ta bud+d+ha badz+ra rat+na pad+ma karma thod phreng rtsal sarba sid+d+hi hU~M:_kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:_hrIH_tshogs brgyad gnas dag ye shes klong dgu'i lha:_sprul pa'i mtshan mchog brgyad kyis dbang bskur bas:_'gro 'dul phrin las bsam mi khyab pa yi:_sgyu 'phrul rdo rje bkod pa'i dbang thob shog:_oM AHhU~M badz+ra gu ru nirma kA ya sarba sid+d+hi hU~M:_kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:_bla ma sku gsum dkyil 'khor la:_mos gus gdung ba'i shugs bskyed cing:_rdo rje'i tshig rkang bdun pa yis:_gsol btab badz+ra gu ru dang:_thod phreng rtsal gyi dzapa dbyangs bya:_byin rlabs brtan phyir sngags dbang bskur:_hrIH_grags stong skye med rang byung rdo rje'i gsung:_snying po dzapa kyi tshul du rang shar ba:_'gyur med rdo rje'i sngags kyis dbang bskur bas:_bsnyen sgrub las kyi dngos grub mchog thob shog:_wA ka a b+hi Shiny+tsa AH_thugs mchog me long brda yis mtshon:_hrIH_bde stong gnyis med ye shes thams cad pa:_ma 'dres gsal stong mtshan ma'i chos las 'das:_dmigs gtad kun bral ye shes phyag rgya'i gzugs:_snang stong sgyu ma'i brda 'dis shes par gyis:_tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~MH_gsang ba byang chub sems dbang bskur:_hrIH_b+hany+dza zlum po rang byung bde chen snod:_lhag pa'i byang chub sems kyi bdud rtsis gtams:_sangs rgyas kun gyi ngo bos dbang bskur bas:_gsang ba yongs rdzogs phyag rgya'i mchog 'grub shog:_bo d+hi tsit+ta a b+hi Shiny+tsa AH_thod pa gnas bzhir bzhag pa dang:_bdud rtsi myong ba'i dbang bskur bya:_shes rab ye shes phyag rgya gtad:_hrIH_me long zlum po stong gsal ye shes gzugs:_bde chen rdo rje'i pho nya rmad byung ba:_thabs mchog ye shes phyag rgya 'di gtad pas:_lhan skyes dga' bzhi'i de nyid mngon 'gyur shog:_pad+ma b+hany+dza mo k+Sha hoH_dngos yid phyag rgyar rol pa yis:_'du shes gsum gyi don ngo sprad:_dam rdzas gtor ma gnas bzhir bzhag:_hrIH_gtor snod zlum po dbang gi gzhal med khang:_gtor chen ye shes lha yi phyag rgyar gsal:_dngos grub sgrub pa'i rdzas kyis dbang bskur bas:_ye shes gsang ba rab 'byams don rtogs shog:_dz+nyA na sarba a b+hi Shiny+tsa a:_dbang bzhi'i byin rlabs brtan pa'i phyir:_bla ma'i sku 'bag spyan drangs la:_gdung ba'i dbyangs bcas rjes bskur bas:_byin rlabs brtan cing rgyas par bya:_hrIH_sngon tshe pad 'byung khyod dang thugs dam gcig:_da lta bdag cag mos pa'i stangs 'dzin phyir:_snang srid kun khyab ye shes phyag rgya'i gzugs:_byin rlabs nus pa bla ma'i sku 'bag 'di:_mthong thos dran pas mchog thun dngos grub ster:_rdo rje'i zhal bzhes bslu med deng bskul na:_sku gsung thugs kyi byin gyis brlab pa dang:_dbang dang dngos grub ma lus [*]stsal du gsol:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:_wAka a b+hi Shiny+tsa AH_tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:_sarba a b+hi Shiny+tsa hrIH_rjes la dam tshig khas blangs dang:_yon 'bul gtang rag mchod pa bya:_des ni bla ma la brten nas:_dngos grub sgrub la dbang ba'o:_sa ma ya:_gnyis pa yi dam lha tshogs kyi:_nus pa 'jug pa'i dbang bskur ni:_bla ma'i byin rlabs lam byed pa'i:_gsang ba'i dbang dang rjes 'brel bya:_dbang chen lha tshogs sku'i dbang bskur:_hrIH_bde chen 'bar ba pad+ma dbang gi zhing:_rigs kyi gtso bo rta mchog he ru ka:_ye shes sgyu ma phyag rgya'i sku 'di yi:_snang stong gnyis med rdo rje'i dbang thob shog:_oM pad+ma he ru ka ha ya gr-I wa kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:_hrIH_rdo rje bzhi dbyings dga' bzhi'i de kho na:_rigs bzhi'i dpa' bo DA ki yab yum gyi:_gnyis med phyag rgya mchog gis dbang bskur bas:_las bzhi rab 'byams sgrub pa'i dbang thob shog:_ra tsa hri ya ha ri ni sa sarba a b+hi Shiny+tsa oM:_bzlas pa'i lung sbyin brtan pa'i phyir:_hrIH_'gag med rdo rje dbyangs kyi gsang ba'i sngags:_rang byung ye shes bdag nyid dngos grub dpal:_'dzin pa grags stong gsung gis dbang bskur bas:_las dang dngos grub thogs med 'grub par shog:_wAka a b+hi Shiny+tsa AH_lhar snang dbyings bsdus mnyam par bzhag:_hrIH_mchog tu mi 'gyur bde ba'i de kho na:_rnam kun mchog ldan dbyings dang gnyis su med:_zung 'jug lhan cig skyes pa'i dbang bskur bas:_don gyi ye shes mngon du 'gyur bar shog:_tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:_hrIH_lha sngags ye shes ji ltar snang na yang:_chos nyid 'dus ma byas pa'i dbyings su gcig:_gdod nas gnyug ma'i rdo rje gsum klong du:_dbyer med dgongs pa'i dbang mchog thob par shog:_de ni dkyil 'khor lha tshogs kyi:_rdo rje bzhi yi ye shes su:_byin gyis rlabs pa'i rim pa ste:_rmad du byung ba'i gsang ba'o:_sa ma ya:_mkha' 'gro brda yi dbang bskur ni:_shes rab ye shes rjes 'brel bya:_rdo rje phag mo'i sku yi gzugs:_me long nang du 'char ba bstan:_hrIH_snang zhing stong pa'i ye shes sku:_gsal ba ma 'gag rang byung ba:_rdo rje'i brda 'dis mtshon byos la:_snang srid rgyal ba'i zhing du ltos:_ma hA su kha dz+nyA na kA ya oM:_grag stong dril bu'i sgra bsgrags te:_hrIH_grag cing stong pa rdo rje'i sgra:_thog mtha' gang du'ang mi gnas pa:_ye shes dbyings kyi rang gzugs 'di:_brda yis mtshon te rtogs par gyis:_shun+ya tA na dA badz+ra wA ka hrIH_'bar 'dzag dmigs pa gnad du bsnun:_bum can rlung dang lhan cig par:_hrIH_bde stong rnam pa thams cad pa:_sngags kyis mngon du gyur na yang:_gnyis med ye shes de kho na:_rang byung gsang bar lhun gyis grub:_ma hA su kha a ti hoH_hrIH_rnam bcas thams cad phyag rgya che:_skye 'gag gnas bral ye shes dang:_gnyis su med pa'i ngo bo ni:_don gyi rdo rje phag mo 'o:_d+harma d+hA tu a a aH_mkha' 'gro brda yi zab mo'i dbang:_thob pas ye shes rab 'byams kyi:_dngos grub zab mo'i sgo rnyed nas:_las kun 'grub par gdon mi za:_sa ma ya:_bzhi pa'i dbang dang rjes 'brel bar:_rtsa gsum gtor ma'i dbang bskur ni:_hrIH_snod bcud yongs rdzogs rdo rje'i ba liM ta:_rtsa gsum dkyil 'khor lha yi rnam par shar:_sku gsung thugs dang ye shes dbang bskur bas:_byin rlabs dngos grub las kun grub par shog:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he ba d+hA ki ni d+harma pA la kA ya wAka tsit+ta dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M hrIH_gtor ma gnas bzhir bzhag pa dang:_lha tshogs 'od zhu bdud rtsi'i bcud:_myong zhing dbang bzhi'i rtogs pa skyed:_snying po don gyi smin byed do:_sa ma ya:_bka' srung gtor ma lhar gsal bas:_slob ma dpal chen he ru ka'i:_nga rgyal bzung la tha tshig bsgrag:_dgongs pas rgyas btab srog snying bsre:_hU~M:_thabs kyi dpa' bo mgon po he ru ka:_shes rab dbyings kyi ma mo mkha' 'gro'i tshogs:_gnyis med mthu chen sde brgyad dregs tshogs kun:_dpal gyi bka' bzhin thogs med phrin las mdzod:_sa ma ya sarba karma ku ru hoH_gtor ma bdud rtsis bshal la sbyin:_des ni bka' sdod las 'khol 'gyur:_sa ma ya:_e ma rtsa gsum yongs rdzogs kyi:_byin rlabs dbang gi byang bu 'di:_snod ldan slob ma rjes 'dzin phyir:_'od gsal rig pa'i rtsal las shar:_las dang skal pas mos pa'i bur:_byin rlabs dngos grub dpal gyur nas:_rdo rje'i sa lam rdzogs pa yi:_skal bzang mchog tu 'grub par shog:_sa ma ya:_rgya rgya rgya:_brda thim:_ces pa'ang rang byung sangs rgyas dpal pad+ma'i snying pos phyag rgya chen po mchog gi dngos grub mngon du mdzad pa'i tshul bstan pa'i rdo rje'i gnas mchog bal yul yang le shod rdo rje'i brag gi ke'u tshang sman shing me tog drwa bas mdzes pa'i dben par gnas 'brel la phyin pa'i skabs ji ltar shar ba bzhin pad+ma gar dbang 'od gsal mdo sngags gling pas gtan la phab pa'i yi ge pa ni dad blo rnam gsal o rgyan gzhan phan nas bgyis pa 'dis kyang 'gro kun rtsa gsum kun 'dus rdo rje thod phreng rtsal gyi gsang ba gsum dang gnyis su med par mngon par byang chub pa'i rgyur gyur cig/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: