DKR-KABUM-17-TSA-008

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྨན་གྱི་བརྒྱུད་མཆོད།
Wylie title sman gyi brgyud mchod DKR-KABUM-17-TSA-008.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 17, Text 8, Pages 36 (Folios 1a1 to 1b1)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
Citation Khyentse, Dilgo. Sman gyi brgyud mchod. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 17: 36. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Medicinal Pills - Offering Ritual - sman mchod
Cycle རང་བྱུང་པདྨ་སྙིང་ཐིག་ (rang byung pad+ma snying thig)
Colophon

ཅེས་མངྒ་ལས་སོ།།

ces mang+ga las so//

[edit]
༄༅། སྨན་གྱི་བརྒྱུད་མཆོད་ནི། ཆོས་སྐུ་འོད་མི་འགྱུར་བའི་ཞལ་དུ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། །ལོངས་སྐུ་ཞི་ཁྲོ་རིགས་ལྔའི་ཞལ་དུ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། །སྤྲུལ་སྐུ་རིགས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཞལ་དུ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། །ཡང་སྤྲུལ་ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔའི་ཞལ་དུ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། །གུ་རུ་རྒྱལ་དབང་པདྨའི་ཞལ་དུ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། །ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཞལ་དུ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། །ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙཱ་ནའི་ཞལ་དུ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། །མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཞལ་དུ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། །ཀུན་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཞལ་དུ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། །གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཞལ་དུ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། །འཇམ་མགོན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་དུ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། །དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མའི་ཞལ་དུ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། །ཡི་དམ་རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་དུ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། །བདེ་གཤེགས་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཞལ་དུ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། །རིག་ལྔ་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་དུ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། །མ་མགོན་དམ་ཅན་གཏེར་སྲུང་ཞལ་དུ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། །མཆོད་པར་འོས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། ཅེས་མངྒ་ལས་སོ།། །།
[edit]

@#/_sman gyi brgyud mchod ni/_chos sku 'od mi 'gyur ba'i zhal du sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/_/longs sku zhi khro rigs lnga'i zhal du sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/_/sprul sku rigs gsum rgyal ba'i zhal du sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/_/yang sprul thod phreng rigs lnga'i zhal du sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/_/gu ru rgyal dbang pad+ma'i zhal du sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/_/chos rgyal khri srong lde'u btsan zhal du sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/_/lo chen bai ro tsA na'i zhal du sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/_/mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal zhal du sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/_/kun mkhyen rdo rje gzi brjid zhal du sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/_/gar dbang mdo sngags gling pa'i zhal du sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/_/'jam mgon ye shes rdo rje'i zhal du sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/_/drin can rtsa ba'i bla ma'i zhal du sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/_/yi dam rta phag yab yum zhal du sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/_/bde gshegs sgrub sde brgyad kyi zhal du sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/_/rig lnga mkha' 'gro yab yum zhal du sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/_/ma mgon dam can gter srung zhal du sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/_/mchod par 'os pa rnams kyi zhal du sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/__ces mang+ga las so//_//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: