DKR-KABUM-18-TSHA-041

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྒྱུན་ཁྱེར་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན།
Wylie title pad+ma tshe yi snying thig las/ rgyun khyer 'chi med mchog sbyin DKR-KABUM-18-TSHA-041.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 18, Text 41, Pages 293-296 (Folios 1a to 4a2)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
Citation Khyentse, Dilgo. Pad+ma tshe yi snying thig las rgyun khyer 'chi med mchog sbyin. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 18: 293-296. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Daily Practice - rgyun khyer  ·  Longevity Rituals - tshe sgrub
Cycle འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ ('chi med pad+ma tshe yi snying thig)
Deity tshe dpag med
Colophon

།ཅེས་པའང་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་བཀའ་བསྩལ་དང་རང་ཉིད་སྟངས་དཔྱལ་གྱི་ཉམས་ལེན་དུའང་ཉེར་མཁོའི་དབང་གི་ཟབ་མོའི་ལམ་གྱི་བཀའ་བབས་པདྨ་གར་དབང་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་རྫོང་གསར་ཆོས་སྡེའི་གཟིམས་སྤྱིལ་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་མེ་བྱི་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱི་རྟེན་འབྱུང་དགེ་བའི་ཆར་བྲིས་པ་འདིས་འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་མངོན་སུམ་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། །དགེའོ།།

ces pa'ang kun mkhyen bla ma 'jam pa'i rdo rje blo gros rgya mtsho'i bka' bstsal dang rang nyid stangs dpyal gyi nyams len du'ang nyer mkho'i dbang gi zab mo'i lam gyi bka' babs pad+ma gar dbang 'od gsal sprul pa'i rdo rjes rdzong gsar chos sde'i gzims spyil bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du me byi gnam lo gsar tshes kyi rten 'byung dge ba'i char bris pa 'dis 'gro kun 'chi med ye shes kyi phyag rgya mngon sum du 'grub pa'i rgyur gyur cig_/sarba mang+ga laM/_/dge'o//

[edit]
༄༅། །པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྒྱུན་ཁྱེར་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན་བཞུགས་སོ། ན་མོ་གུ་རུ་ཨཱ་ཡུ་དེ་ཝ་ཡེ། རྣལ་འབྱོར་པས་ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་རིང་དུ་འཚོ་བའི་ཐབས་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་པས། ཐོག་མར་སྐྱབས་སེམས་ནི། ན་མོཿ བདག་ནི་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་བར༔ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས༔ བསྒྲལ་ཕྱིར་སེམས་ཀྱིས་དམ་བཅའ་བཟུང༔ ལན་གསུམ། དངོས་གཞི་བསྐྱེད་རིམ་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་སོགས། ཆོས་ཀུན་གཟོད་ནས་དེ་བཞིན་ཉིད༔ འཆི་མེད་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་ངང༔ ཀུན་སྣང་སྙིང་རྗེའི་ཏིང་འཛིན་ལས༔ རྒྱུ་ཡི་ཡི་གེ་ཧྲཱིཿདམར་གསལ༔ མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་ཤར༔ དེ་ལས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པས༔ སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་དབྱིངས་སུ་སྦྱངས༔ ཀློང་ལྔ་ཡུམ་གྱི་རང་བཞིན་མཁར༔ རང་བྱུང་ཚེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེ༔ དྭངས་གསལ་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་དབུས༔ ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང༔ མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རྫོགས་པའི༔ ལྟེ་བར་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་རོལ་མོ་ལས༔ འཆི་མེད་མགོན་པོའི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བདག་ཉིད་པདྨ་ཚེ་དཔག་མེད༔ པདྨ་རཱ་གའི་མདངས་འོད་ཅན༔ ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་ཚེ་བུམ་ཅན༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ ཞི་འཛུམ་མཚན་དཔེའི་ཉམས་འགྱུར་རྫོགས༔ ན་བཟའ་དཀར་མོ་དགྱེས་པའི་ཡུམ༔ པད་ཕྲེང་བུམ་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ སྟོང་གསལ་སྐུ་ཡི་དྭངས་མའི་རྩ༔ འཁོར་ལོ་ལྔ་ཡི་ལྟེ་བ་རུ༔ སྤྱི་བོར་བདེ་གཤེགས་ཚེ་དཔག་མེད༔ མགྲིན་པར་པདྨ་སྣང་མཐའ་ཡས༔ ཐུགས་ཀར་རྡོ་རྗེ་མི་བསྐྱོད་པ༔ ལྟེ་བར་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དང༔ གསང་གནས་ཕྲིན་ལས་དོན་ཡོད་གྲུབ༔ དཀར་དམར་མཐིང་སེར་ལྗང་གུའི་མདོག༔ རང་རིགས་ཡུམ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར༔ ཕྲ་ལ་ཞལ་ཕྱག་མཚན་དཔེ་རྫོགས༔ རྩ་འདབ་རྣམས་སུ་ཚེའི་མགྱོགས་མ༔ གཞོན་མཛེས་གར་སྟབས་ལིང་ངེར་བཞུགས༔ ཁྱད་པར་སྙིང་གི་རྩ་འདབ་ཀྱི༔ ནང་དུ་ཕྱོགས་བཞིར་རིགས་མཆོག་བཞི༔ མཚམས་བཞིར་ཀུན་གཟིགས་ཡོན་ཏན་དང༔ ཡེ་ཤེས་མི་གཡོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ ཀུན་ཀྱང་དམར་གསལ་ཚེ་བུམ་འཛིན༔ རང་རིགས་ཡུམ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར༔ གཡས་གཡོན་དབང་པོའི་དྭངས་མའི་རྩ༔ ཐིག་ལེ་སྒེག་སོགས་ལྷ་མོ་དང༔ མགྱོགས་མ་བཞི་དང་ཡན་ལག་ལ༔ ཁྲོ་བོ་སྒོ་མའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ གདོད་ནས་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ལ་རྫོགས༔ ཞེས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསལ་གདབ། བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ཐུགས་ཀར་པདྨ་དཀར་པོ་ནི༔ གེ་སར་ཟིལ་ཕོད་དང་བཅས་པའི༔ ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿདམར་རང་སྒྲ་ཅན༔ མར་མེ་ལྟ་བུར་འབར་བ་ལས༔ འོད་འཕྲོས་སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་དང༔ བདེ་བ་ཅན་སོགས་དག་པའི་ཞིང༔ རབ་འབྱམས་ཀུན་ན་བཞུགས་པ་ཡི༔ སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་གསང་གསུམ་ནས༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་རང་འདྲ་བའི༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཆར་ལྟར་བབ་ནས་གཉིས་མེད་ཐིམ༔ མི་འགྱུར་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ སྣང་བ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པར་བསམ༔ ཞེས་པའི་སྤྲོ་བསྡུ་དང་བཅས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱཿ ཞེས་ཡིད་རྩེ་གཅིག་པས་བཟླ། གྲངས་བསྙེན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་དུ་གསུངས། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྩེ་གཅིག་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། སྙིང་དབུས་པདྨའི་གེ་སར་ཧྲཱིཿརང་སྒྲ་ཅན་ལ་སེམས་གཏད་རླུང་རོ་བསལ། བརྟན་གཡོ་སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་འོད་ལྔའི་རྣམ་པར་སྣ་བུག་ནས་ཞུགས་སྙིང་གི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པར་བསམ་ལ་རླུང་བུམ་ཅན་བཟུང་སྟེ་དབྱིངས་རིག་བསྲེས་ལ་རང་ངོ་བསྐྱངས། ཐུན་མཐར། ཨོཾ་ཨཱ་ཡུ་དེ་ཝ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧྲཱིཿ འཆི་བདག་ལ་སོགས་བདུད་བཞི་འཇོམས་པའི་ལྷ༔ གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་མགོན་པོ་ཚེ་མཐའ་ཡས༔ འཆི་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་ཆེ༔ བཅོམ་ལྡན་ལྷ་ཡི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ནོངས་པ་བཤགས། བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བདག་ལ་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་གདབ། སྤྲོ་ན། ཇི་སྙེད་སུ་དག་སོགས་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་མཎྜལ་འབུལ། ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་ཡང་བཀླག །གང་ལྟར་ཡང༌། སྣོད་བཅུད་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ༔ རང་ཡང་མི་དམིགས་འོད་གསལ་ངང༔ སྐད་ཅིག་ཆུ་ལས་ཉ་ལྡང་གིས༔ ཚེ་མཐའ་ཡས་པའི་སྐུ་རུ་གྱུར༔ ཞེས་ལྷ་སྣང་བསྡུ་ཞིང་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་ལྡང༌། དགེ་བ་འདི་ཡིས་བདག་སོགས་འགྲོ་བ་ཀུན། །འཆི་བདག་ལ་སོགས་བདུད་བཞི་རྣམ་བཅོམ་སྟེ། །སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་མཚོ་ཆེན་ལས་བསྒྲལ་ནས། །མགོན་པོ་ཚེ་མཐའ་ཡས་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་དང༌། འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང༔ རིག་པའི་བློ་དང་རྣམ་དཔྱོད་ཤེས་རབ་གསལ༔ སྲིད་དང་ཞི་བའི་དཔལ་འབྱོར་གང་ལགས་པ༔ དེ་ཀུན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་སོགས་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་བྱའོ། །ཅེས་པའང་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་བཀའ་བསྩལ་དང་རང་ཉིད་སྟངས་དཔྱལ་གྱི་ཉམས་ལེན་དུའང་ཉེར་མཁོའི་དབང་གི་ཟབ་མོའི་ལམ་གྱི་བཀའ་བབས་པདྨ་གར་དབང་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་རྫོང་གསར་ཆོས་སྡེའི་གཟིམས་སྤྱིལ་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་མེ་བྱི་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱི་རྟེན་འབྱུང་དགེ་བའི་ཆར་བྲིས་པ་འདིས་འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་མངོན་སུམ་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། །དགེའོ།། །།
[edit]

@#/__/pad+ma tshe yi snying thig las/_rgyun khyer 'chi med mchog sbyin bzhugs so/_na mo gu ru A yu de wa ye/_rnal 'byor pas lha sngags ting 'dzin gyi rnal 'byor gyis ring du 'tsho ba'i thabs zab mo nyams su len par 'dod pas/_thog mar skyabs sems ni/_na moH_bdag ni deng nas byang chub bar:_bla ma dkon mchog skyabs su mchi:_nam mkha' mnyam pa'i sems can rnams:_bsgral phyir sems kyis dam bca' bzung:_lan gsum/_dngos gzhi bskyed rim lha yi rnal 'byor ni/_oM ma hA shU n+ya tA sogs/_chos kun gzod nas de bzhin nyid:_'chi med gnyug ma'i ye shes ngang:_kun snang snying rje'i ting 'dzin las:_rgyu yi yi ge hrIHdmar gsal:_mkha' la 'ja' tshon bzhin du shar:_de las sngags kyi sgra bsgrags pas:_snod bcud dngos 'dzin dbyings su sbyangs:_klong lnga yum gyi rang bzhin mkhar:_rang byung tshe yi dkyil 'khor che:_dwangs gsal 'od kyi thig le'i dbus:_thar pa chen po'i gzhal med khang:_mtshan nyid thams cad yongs rdzogs pa'i:_lte bar pad+ma nyi zla'i steng:_rdo rje'i sngags kyi rol mo las:_'chi med mgon po'i phyag rgyar bzhengs:_oM badz+ra A yu She swA hA:_bdag nyid pad+ma tshe dpag med:_pad+ma rA ga'i mdangs 'od can:_phyag gnyis mnyam bzhag tshe bum can:_dar dang rin chen rgyan gyis brgyan:_zhi 'dzum mtshan dpe'i nyams 'gyur rdzogs:_na bza' dkar mo dgyes pa'i yum:_pad phreng bum pa 'dzin pas 'khyud:_stong gsal sku yi dwangs ma'i rtsa:_'khor lo lnga yi lte ba ru:_spyi bor bde gshegs tshe dpag med:_mgrin par pad+ma snang mtha' yas:_thugs kar rdo rje mi bskyod pa:_lte bar rin chen 'byung ldan dang:_gsang gnas phrin las don yod grub:_dkar dmar mthing ser ljang gu'i mdog:_rang rigs yum dang mnyam par sbyor:_phra la zhal phyag mtshan dpe rdzogs:_rtsa 'dab rnams su tshe'i mgyogs ma:_gzhon mdzes gar stabs ling nger bzhugs:_khyad par snying gi rtsa 'dab kyi:_nang du phyogs bzhir rigs mchog bzhi:_mtshams bzhir kun gzigs yon tan dang:_ye shes mi g.yo tshe dpag med:_kun kyang dmar gsal tshe bum 'dzin:_rang rigs yum dang mnyam par sbyor:_g.yas g.yon dbang po'i dwangs ma'i rtsa:_thig le sgeg sogs lha mo dang:_mgyogs ma bzhi dang yan lag la:_khro bo sgo ma'i tshogs rnams kun:_gdod nas rdo rje'i lus la rdzogs:_zhes rtse gcig tu gsal gdab/_bzlas pa sngags kyi rnal 'byor ni/_thugs kar pad+ma dkar po ni:_ge sar zil phod dang bcas pa'i:_lte bar hrIHdmar rang sgra can:_mar me lta bur 'bar ba las:_'od 'phros srid zhi'i dwangs bcud dang:_bde ba can sogs dag pa'i zhing:_rab 'byams kun na bzhugs pa yi:_sras bcas rgyal ba'i gsang gsum nas:_byin rlabs dngos grub rang 'dra ba'i:_ye shes sems pa'i sku gsung thugs:_char ltar bab nas gnyis med thim:_mi 'gyur tshe dang ye shes kyi:_snang ba mchog tu rgyas par bsam:_zhes pa'i spro bsdu dang bcas/_oM badz+ra A yu She swA hAH_zhes yid rtse gcig pas bzla/_grangs bsnyen gyi dbang du byas na 'bum phrag gsum du gsungs/_ting nge 'dzin rtse gcig pa'i rnal 'byor ni/_snying dbus pad+ma'i ge sar hrIHrang sgra can la sems gtad rlung ro bsal/_brtan g.yo srid zhi'i dwangs bcud 'od lnga'i rnam par sna bug nas zhugs snying gi hrIHla thim par bsam la rlung bum can bzung ste dbyings rig bsres la rang ngo bskyangs/_thun mthar/_oM A yu de wa sa pa ri wa ra ar+g+haM nas/_shab+da sarba pU dza ho:_hrIH_'chi bdag la sogs bdud bzhi 'joms pa'i lha:_gsung gi rdo rje mgon po tshe mtha' yas:_'chi med dkyil 'khor 'khor lo'i dbang phyug che:_bcom ldan lha yi lha la phyag 'tshal bstod:_yi ge brgya pas nongs pa bshags/_bcom ldan mgon po tshe dang ye shes dpag tu med pas bdag la 'chi med tshe yi dngos grub bstsal du gsol/_zhes gsol ba gdab/_spro na/_ji snyed su dag sogs yan lag bdun pa dang maN+Dal 'bul/_tshe dang ye shes dpag tu med pa'i mdo sde yang bklag_/gang ltar yang*/_snod bcud 'od zhu rang la thim:_rang yang mi dmigs 'od gsal ngang:_skad cig chu las nya ldang gis:_tshe mtha' yas pa'i sku ru gyur:_zhes lha snang bsdu zhing zung 'jug gi skur ldang*/_dge ba 'di yis bdag sogs 'gro ba kun/_/'chi bdag la sogs bdud bzhi rnam bcom ste/_/skye rga na 'chi'i mtsho chen las bsgral nas/_/mgon po tshe mtha' yas pa thob par shog_/ces dang*/_'chi med tshe yi dpal la longs spyod cing:_rig pa'i blo dang rnam dpyod shes rab gsal:_srid dang zhi ba'i dpal 'byor gang lags pa:_de kun lhun gyis grub pa'i bkra shis shog:_ces sogs shis brjod rgyas par bya'o/_/ces pa'ang kun mkhyen bla ma 'jam pa'i rdo rje blo gros rgya mtsho'i bka' bstsal dang rang nyid stangs dpyal gyi nyams len du'ang nyer mkho'i dbang gi zab mo'i lam gyi bka' babs pad+ma gar dbang 'od gsal sprul pa'i rdo rjes rdzong gsar chos sde'i gzims spyil bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du me byi gnam lo gsar tshes kyi rten 'byung dge ba'i char bris pa 'dis 'gro kun 'chi med ye shes kyi phyag rgya mngon sum du 'grub pa'i rgyur gyur cig_/sarba mang+ga laM/_/dge'o//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: