DKR-KABUM-22-ZA-025

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཀུན་མཁྱེན་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་སྡེའི་བཀའ་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་ཐུབ་བསྟན་མཛེས་རྒྱན་དགེ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་མཆོག་བརྒྱད་ཀྱི་རེ་ཁཱ་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ།
Wylie title rje btsun bla ma kun mkhyen 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang po'i sde'i bka' 'bum gyi dkar chag thub bstan mdzes rgyan dge legs bkra shis rtags mchog brgyad kyi re khA rnam par bkra ba nor bu rin po che'i phreng ba DKR-KABUM-22-ZA-025.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 22, Text 25, Pages 222-313 (Folios 1a to 92a3)
Author འཁྲུལ་ཞིག་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
Citation Trulshik Rinpoche. Rje btsun bla ma kun mkhyen 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang po'i sde'i bka' 'bum gyi dkar chag thub bstan mdzes rgyan dge legs bkra shis rtags mchog brgyad kyi re khA rnam par bkra ba nor bu rin po che'i phreng ba. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 22: 222-313. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Catalogue of Contents - dkar chag
Notes The unicode for this text is missing.
[edit]
༄༅། །རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཀུན་མཁྱེན་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་སྡེའི་བཀའ་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་ཐུབ་བསྟན་མཛེས་རྒྱན་དགེ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་མཆོག་བརྒྱད་ཀྱི་རེ་ཁཱ་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
[edit]

/rje btsun bla ma kun mkhyen 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang po'i sde'i bka' 'bum gyi dkar chag thub bstan mdzes rgyan dge legs bkra shis rtags mchog brgyad kyi re khA rnam par bkra ba nor bu rin po che'i phreng ba zhes bya ba bzhugs so//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: