DKR-KABUM-22-ZA-017

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྡོ་རྗེའི་གནས་ཆེན་རྣམས་ལ་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའི་རིམ་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་གྱི་མེ་ཏོག་སིལ་མ།
Wylie title rdo rje'i gnas chen rnams la ye shes 'bebs pa'i rim pa byin rlabs sprin gyi me tog sil ma DKR-KABUM-22-ZA-017.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 22, Text 17, Pages 171-181 (Folios 1a to 11b4)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ག་གྱུར་གླིང་པ་ (Khyentse, Dilgo)
Citation Khyentse, Dilgo. Rdo rje'i gnas chen rnams la ye shes 'bebs pa'i rim pa byin rlabs sprin gyi me tog sil ma. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 22: 171-181. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Descent of Blessings - byin 'bebs  ·  Pilgrimage Guides - gnas yig
Colophon

།ཞེས་པའང་དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་གངས་ཅན་སྐྱོབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་བརྒྱ་ཕྱོགས་ཀུན་འབྱེད་པའི་རྟེན་འབྱུང་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སྒོ་འཕར་གདོད་ནས་གྲུབ་པ། རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་ཀུན་གཟིགས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཕྱེ་སྟེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཆེན་པོ་ཟིལ་ཁྲོམ་གངས་ཀྱི་ར་བའི་དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞི། ཁྱད་པར་ཤྲཱི་ནཱ་ལེནྡྲ་གཉིས་པའི་གནྡྷོ་ལར་ས་བྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར་གནས་ཆེན་བྱིན་འབེབས་ཀྱི་རིམ་པ་དང༌། ལྷོ་ཕྱོགས་རིན་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་སྒྲོན་མ་རྣམ་པར་བཀོད་པའི་འདོད་འབྱུང་ནོར་བུའི་གཏེར་གྱིས་སྙིགས་དུས་དབུག་དབྱུང་བའི་ཚེ། དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀས་སྣང་སྲིད་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཚེ་གང་ཤར་ཤུགས་འབྱུང་གི་རེ་ཁཱ་འདི་ཡང་གྲུབ་པའི་འབངས་པདྨ་གར་དབང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་གཟིམ་སྤྱིལ་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིད་ཅན་རང་སྣང་རྡོ་རྗེའི་ཞིང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་དབུག་དབྱུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་མཆོག་གི་བཙས་སུ་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།།

/zhes pa'ang dpal o rgyan chos kyi rgyal pos gangs can skyob pa'i phrin las kyi sgo brgya phyogs kun 'byed pa'i rten 'byung rmad du byung ba'i sgo 'phar gdod nas grub pa/__rigs brgya'i khyab bdag 'jam dbyangs bla ma kun gzigs chos kyi blo gros pad+ma ye shes rdo rje'i bka' drin gyis phye ste rang byung rdo rje'i gnas chen po zil khrom gangs kyi ra ba'i dbus dang phyogs bzhi/_khyad par shrI nA len+d+ra gnyis pa'i gan+d+ho lar sa byi cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcur gnas chen byin 'bebs kyi rim pa dang*/__lho phyogs rin chen sprin gyi sgron ma rnam par bkod pa'i 'dod 'byung nor bu'i gter gyis snyigs dus dbug dbyung ba'i tshe/_dpal chen yang dag he ru kas snang srid bdud rtsi'i dkyil 'khor du byin gyis brlabs pa'i tshe gang shar shugs 'byung gi re khA 'di yang grub pa'i 'bangs pad+ma gar dbang bde chen 'od gsal mdo sngags gling pa bkra shis dpal 'byor gyis rdzong gsar bkra shis lha rtse'i gzim spyil bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du bris pa 'dis kyang mkha' khyab kyi yid can rang snang rdo rje'i zhing gi grong khyer chen por dbug dbyung ba'i rten 'brel mchog gi btsas su gyur cig__/mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །རྡོ་རྗེའི་གནས་ཆེན་རྣམས་ལ་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའི་རིམ་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་གྱི་མེ་ཏོག་སིལ་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་ཡེ། །གུ་རུ་རྗེ་འབངས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་རྡོ་རྗེའི་གནས་རྣམས་ལྷག་པར་གནས་པའི་ཕྱིར་རྩ་གསུམ་གང་རུང་གི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་སོགས་ལ་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་རྣམས་ཆས་གོས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན། སྤོས་རོལ་གཡབ་དར་དབྱངས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བཅས་ཏེ། ཧཱུྃ། སྔོན་བྱུང་སྲིད་པའི་དང་པོ་ལ། །རང་གྲོལ་གདོད་མའི་ཧེ་རུ་ཀ །ཡེ་ཤེས་རང་ཤར་དཔལ་ཆེན་པོ། །ཡུམ་ཆེན་གནམ་ཞལ་དབྱིངས་ཕྱུག་མ། །ཐུགས་རྗེ་ཤུགས་ཀྱིས་ཁྲོས་པའི་གར། །ཡེ་ཤེས་དགུ་ཡི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས། །སྲིད་གསུམ་རུ་ཏྲའི་ཚོགས་བསྒྲལ་ཏེ། །འཁྲུལ་པ་གཞི་ལ་དག་པ་ཡི། །རང་སྣང་སྟོན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི། །སྒྲོན་མ་ཆེན་པོ་འབྱམས་ཀླས་བཀོད། །ངོ་མཚར་བསམ་མི་ཁྱབ་པ་ཡི། །མཛད་པ་ཐོག་མར་སྟོན་པའི་ཚེ། །མ་ཧཱ་རུ་ཏྲ་ཐར་པ་ནག །དྲག་མོ་ཁྱོ་ཤུགས་བཅས་པ་ཡང༌། །གཟུང་འཛིན་ཚོགས་བརྒྱད་རྒྱུ་འབྲས་བཅས། །བསྒྲལ་བའི་རྟེན་འབྱུང་བརྡ་རྟགས་ལས། །ལུས་ནི་སྲིད་པ་འདོད་པའི་ཁམས། །ངག་ནི་གཟུགས་ཁམས་སེམས་གཟུགས་མེད། །དག་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གནས། །འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་རྫོགས། །དེ་ལས་ཕྱི་རོལ་ཇི་བཞིན་ནང༌། །སྤྱི་བོ་ཛ་ལནྡྷ་ར་སོགས། །གནས་དང་ཡུལ་དང་དུར་ཁྲོད་བཅས། །ས་བཅུ་ལམ་གྱི་དེ་ཁོ་ན། །འདུ་བ་ལ་སོགས་ཚུལ་དུ་ཤར། །དེ་ལ་དབང་བྱེད་རིགས་ཀྱི་གཙོ། །མཁའ་སྤྱོད་ས་སྤྱོད་ས་འོག་སྤྱོད། །དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀི་འབུམ་ཕྲག་ཡངས། །རི་རབ་ཆེན་པོའི་རྡུལ་མཉམ་སྟོན། །དྭངས་མ་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེའི་དཔྱིད། །ཨ་ཧཾ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་སྤྲིན། །གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི། །ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོར་རྫོགས་པ་ལས། །རུ་ཏྲའི་སྙིང་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །ཤར་ཕྱོགས་དུར་ཁྲོད་བསིལ་བའི་ཚལ། །མཆོད་རྟེན་བདེ་བྱེད་བརྩེགས་པ་ནས། །ཧཱུྃ་ཆེན་ཀཱ་རས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །ལག་པ་གཡས་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །ལྷོ་ཕྱོགས་དུར་ཁྲོད་ཁུ་བྱུག་ཚལ། །མཆོད་རྟེན་རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོ་ནས། །འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །མཚན་མའི་ཆ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །ནུབ་ཕྱོགས་དུར་ཁྲོད་པདྨ་བརྩེགས། །མཆོད་རྟེན་གཟི་འོད་འབར་བ་ནས། །ནཱ་གརྫུ་ནས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །རྐང་པ་གཡོན་པ་ལས་བྱུང་བའི། །བྱང་ཕྱོགས་དུར་ཁྲོད་ལངྐ་བརྩེགས། །མཆོད་རྟེན་རང་བྱུང་བདེ་ཆེན་ནས། །པྲ་བྷ་ཧསྟིས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །རུ་ཏྲའི་ནང་ཁྲོལ་ལས་བྱུང་བའི། །ཤར་ལྷོ་དུར་ཁྲོད་ལྷུན་གྲུབ་བརྩེགས། །མཆོད་རྟེན་ཀེའུ་ཏི་ཤན་ནས། །དྷ་ན་སཾསྐྲྀ་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །མ་ཧཱ་རུ་ཏྲའི་མགོ་ལས་བྱུང༌། །ལྷོ་ནུབ་དུར་ཁྲོད་གསང་ཆེན་རོལ། །མཆོད་རྟེན་ཀི་ནི་ན་ཞེས་ནས། །བི་མ་མི་ཏྲས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །རུ་ཏྲའི་ལག་པ་གཡོན་པ་ལས། །ནུབ་བྱང་དུར་ཁྲོད་ཧེ་ཆེན་བརྡལ། །མཆོད་རྟེན་རང་བྱུང་ཀུ་མ་ནས། །གུ་ཧྱ་ཙནྡྲས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །རུ་ཏྲ་རྐང་པ་གཡས་པ་ལས། །བྱང་ཕྱོགས་དུར་ཁྲོད་ལོ་ཀ་བརྩེགས། །མཆོད་རྟེན་གོ་མ་ས་ལ་ནས། །ཤིནྟཾ་གརྦྷས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པ་ཧེ་རུ་ཀས། །གཟུང་འཛིན་བདུད་སྡེ་བསྒྲལ་བ་ལས། །ཕུང་པོ་རང་བྱུང་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །གདན་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི། །ཡན་ལག་ཞིང་སྐྱོང་ཕྱོགས་སྐྱོང་ཀླུ། །གནས་ཡུལ་མ་མོའི་ཚོགས་དང་བཅས། །རྡོ་རྗེའི་གནས་མཆོག་འདིར་བྱོན་ལ། །འབར་བའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་དང༌། །གཉིས་སུ་མེད་པས་བྱིན་ཕོབ་ལ། །རིག་འཛིན་འདུ་བའི་ཚལ་དུ་མཛོད། །ཧཱུྃ། ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་དབུས་འགྱུར་ཚལ། །ཨོ་རྒྱན་རང་བྱུང་དུར་ཁྲོད་ནས། །རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཡེ་ཤེས་བརྙེས། པདྨ་སཾ་བྷས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །ཁྱོད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསང་བ། །མི་ཟད་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། །རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་རོལ་མོ་ལས། །ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའི་རིག་པ་འཛིན། །བོད་ཡུལ་སྒྲགས་ཀྱི་ཡངས་རྫོང་ནས། །གཤིན་རྗེའི་འཁོར་ལོ་རྣམ་པ་བཞིས། །སྲིད་གསུམ་དབྱིངས་ཟ་ཉི་ཟླ་ཞོན། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །མཆིམས་ཕུའི་བྲག་དམར་དབེན་རྩ་ནས། །རྟ་སྐད་ཐེང་གསུམ་དགོངས་པ་ཆེས། །ཡུལ་གསུམ་གྱད་གྱུར་བདེ་ཆེན་ཤར། །རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུའི་སྒྲུབ་ཕུག་ནས། །ཡང་དག་གྲུབ་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །ཐིག་ལེ་གཅིག་རྫོགས་ཉི་ཟེར་ཆིབས། །ནམ་མཁའི་སྙིང་པོས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །བསམ་འགྲུབ་ཤེལ་གྱི་བྲག་ཕུག་ནས། །སྣང་སྲིད་བདུད་རྩིའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །རྡོ་རྗེའི་བྲག་ལས་སྒྲུབ་ཆུ་བཏོན། །གཉགས་ཆེན་ཛྙཱ་ནས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །ནེའུ་རིང་སེང་གེ་རྫོང་གསུམ་ནས། །ཐལ་འབྱིན་བཞི་ཡི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །བདུད་བཞི་རྩད་གཅོད་མཁའ་འགྲོའི་རྒྱལ། །ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །ཤམ་པོ་གངས་ཀྱི་ར་བ་ནས། །རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་དགོངས་པ་ཡིས། །ཆོས་ཀུན་ཨ་ཝ་དྷུ་ཏིར་དག །འབྲོག་མི་དཔལ་ཡེས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །སྟག་ཚང་སེང་གེ་བསམ་འགྲུབ་ནས། །འཁོར་འདས་སྟོང་སྲོག་ཆོས་སྐུར་འཕྲོག །སྲིད་གསུམ་དྲེགས་པ་བྲན་དུ་ཁོལ། །རླངས་ཆེན་དཔལ་སེང་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །ལི་ཡུལ་ལྕང་རའི་གནས་མཆོག་ནས། །རྫོང་འཕྲང་སྲོག་གི་གནས་ལ་མཁས། །དྲག་སྔགས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ཆེན་འབེབས། །བཻ་རོ་ཙཱ་ནས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །དབུས་འགྱུར་ཟབ་ཡངས་དབུ་རྩེ་ནས། །བསྐྱེད་རྫོགས་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །མི་གཡོ་ཏིང་འཛིན་དགོངས་ཀློང་བརྡལ། །མངའ་བདག་ཆེན་པོས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །གཉགས་ཆེན་གཡུ་སྒྲ་ལ་སོགས་པ། །རྗེ་འབངས་འདུས་པ་བསམ་ཡས་པའི། །དགོངས་པ་གུ་རུའི་ཡེ་ཤེས་དང༌། །གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །རྣམ་པ་གངས་ཅན་གྲུབ་པའི་གནས། །དོན་ལ་དཔལ་ཆེན་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད། །བདུན་བརྒྱ་ཉེར་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི། །འཁོར་ལོར་ལྷུན་གྱིས་རྫོགས་པ་བཞིན། །རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཆེན་པོ། །རྒྱལ་ཀུན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན། །ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་རྫོགས་པ་ཡི། །ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །ཧཱུྃ། གཞན་ཡང་རྨད་བྱུང་གྲུབ་རིག་འཛིན། །སྒེག་རྡོར་བི་མ་སངས་རྒྱས་གསང༌། །སྒྱུ་འཕྲུལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ནི། །ཚོམ་བུ་འབུམ་སྡེས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །གནས་ལ་གསང་སྔགས་གྲུབ་པའི་ཞིང༌། །རིག་འཛིན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །དངོས་གྲུབ་མ་ཉམས་རྒྱས་པའི་ཚལ། །འཕུར་འགྲོའི་གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་བུར་མཛོད། །རིག་གསུམ་ལྷ་ཀླུ་མིའི་རིག་འཛིན། །དྲྭ་མ་ལྔ་དང་རྒྱལ་པོ་ཛཿ །རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་རིག་འཛིན་གྱི། །འདུས་པ་རྒྱ་མཚོས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །གནས་འདིར་སྒྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུའི་ཚོགས། །ཟག་བཅས་ལམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལྔས། །ཉེ་རྒྱུའི་གྲུབ་པའི་ཚོམ་བུ་བཅས། །ལྷན་ཅིག་གྲོལ་བའི་ཞིང་དུ་སྒྱུར། །ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་དགའ་རབ་རྗེ། །ཤྲཱི་སེང་མཁས་པ་ཉེར་གཅིག་སོགས། །སྡེ་གསུམ་ཀློང་དགུའི་མཛོད་འཛིན་པའི། །བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །གནས་འདིར་རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་པའི་སྡེ། །ཀློང་ཆེན་དགོངས་པའི་གསང་མཛོད་བརྡོལ། །འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་པའི། །ལམ་སྲོལ་འཛིན་པས་གང་བར་མཛོད། །ཐུབ་དབང་ཉེ་བའི་སེམས་དཔའ་བརྒྱད། །འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང༌། །རྒྱན་དྲུག་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་ཆེའི། །ཐུགས་བསྐྱེད་དགོངས་པས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །གནས་འདིར་འཕགས་ཚོགས་འདུས་པའི་སྡེའི། །སྤང་དང་ཀློག་པའི་ལས་ཀྱི་སྒོས། །ཐུབ་བསྟན་སྲིད་མཐར་རྒྱས་པ་ཡི། །ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་ས་ར་ཧ། །བི་རཱུ་པ་དང་ཏཻ་ལོ་སོགས། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ཅུ་བཞིའི། །བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པས་བྱིན་ཆེབ་ཕོབ། །གནས་འདིར་གསང་སྔགས་འབྱུང་བའི་གནས། །ཟབ་རྒྱས་རྒྱུད་སྡེའི་གསང་མཛོད་ཀྱི། །བཀའ་བབ་གྲུབ་པས་ས་འདི་ཁེངས། །སྨིན་གྲོལ་སྒོམ་པའི་བྱིན་རླབས་སྩོལ། །རྗེ་འབངས་འདུས་པ་སྔ་ཕྱི་བར། །སོ་སྟོན་ཟུར་པ་མེས་དབོན་གསུམ། །གནུབས་ཆེན་ལ་སོགས་གྲུབ་པའི་མཆོག །གསང་སྔགས་འདུས་པས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །གནས་འདི་ཨོ་རྒྱན་རང་བྱུང་ཞིང༌། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་འཛད་པ་མེད། །ཡིད་བཞིན་འབྱུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དུས་བབ་ཕྲིན་ལས་རྨད་དུ་བྱུང༌། །ཟབ་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་འགྲོ་བ་འདུལ། །མཆོག་གཉིས་གླིང་པ་བརྒྱད་ལ་སོགས། །གཏེར་སྟོན་རྒྱ་མཚོས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །གནས་འདིར་མ་ཧཱ་གུ་རུ་རྗེ། །སྟོན་འཁོར་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་བཞུགས། །བྱིན་རླབས་ཟབ་མོའི་རྟེན་འབྱུང་གིས། །འགྲོ་ཀུན་འདུལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བཀའ་གཏེར་བཀའ་གདམས་ལམ་འབྲས་དང༌། །མར་ཤངས་བཀའ་བརྒྱུད་ཞི་བྱེད་གཅོད། །སྦྱོར་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི། །ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀྱིས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །གནས་འདིར་ཟབ་མོའི་རྒྱུད་ལུང་དང༌། །མན་ངག་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱུན་མི་ཆད། །མཁས་གྲུབ་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་འདུ། །བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །ལྷན་སྐྱེས་གསང་བ་མངོན་སུམ་སྦྱིན། །བྱིན་རླབས་འབྱུང་གནས་འཁོར་ལོའི་དབང༌། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །གནས་མཆོག་འོག་མིན་ཞིང་དུ་སྒྱུར། །མཆེད་ལྕམ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད། །འབྲེལ་ཚད་སྨིན་གྲོལ་ལམ་འགོད་པའི། །སྐལ་བཟང་མཆོག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཧཱུྃ། འོག་མིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་གྱི་ཞིང༌། །ལྔ་ལྡན་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་རྫོགས། །རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །གདན་གསུམ་དག་པའི་གཞལ་ཡས་ནས། །རིགས་ལྔ་ལྕམ་དྲལ་སེམས་དཔའ་བརྒྱད། །སེམས་མ་སྒོ་བ་ལ་སོགས་པ། །ཞི་བ་བཞི་བཅུས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །གར་དགུའི་ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་གྱིས། །བདུད་སྡེ་ཚར་གཅོད་ཧེ་རུ་ཀ །འཇོམས་བྱེད་ཁྲོ་བོ་གནས་ཡུལ་མ། །དབང་མོ་ཉེར་བརྒྱད་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །ཞི་བ་ཞེ་གཉིས་ཁྲག་འཐུང་ནི། །ལྔ་བརྒྱ་གསུམ་དང་རིག་པ་འཛིན། །ཚོགས་ཆེན་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །བཀའ་སྡོད་བཅས་པས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དགོངས་པ་འདུས། །འབར་བ་ཡེ་ཤེས་དགུ་ཡི་དལ། །རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཡི། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཡིས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །འཁོར་འདས་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་རྫོགས། །རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་རྗེ་བཙན་ཏེ། །སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་ཆེ་བའི་མཆོག །དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཀློང་ཡངས་ནས། །རྡོ་རྗེ་འབར་བའི་ཞེ་སྡང་གིས། །སྲིད་རྩ་རྩད་གཅོད་ཧེ་རུ་ཀ །ཡང་དག་ལྷ་ཚོགས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས། །རཏྣ་སྤྱི་དཔལ་ང་རྒྱལ་འཇོམས། །མཁྱེན་རབ་བདག་པོ་མཉྫུ་ཤྲཱི། །ཟིལ་གནོན་ལྷ་ཚོགས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས། །གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་འདོད་ཆགས་དག །བདེ་ཆེན་པདྨའི་གསུང་གི་ལྷ། །རྟ་མཆོག་རོལ་པས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས། །ཕྲག་དོག་སྒྲོལ་མཛད་ཁྲག་འཐུང་མཆོག །ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་དོན་ཡོད་གྲུབ། །རྡོ་རྗེ་ཕུར་པས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །ཀློང་གྱུར་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས། །རྦོད་གཏོང་མངོན་རྫོགས་ཧེ་རུ་ཀ །དབྱིངས་རིག་དག་པའི་ཐིག་ལེའི་དཔྱིད། །མ་མོའི་ལྷ་ཚོགས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས། །སྟོན་པའི་གདུང་འཚོབ་བྱིན་རླབས་གཏེར། །རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ས་ལམ་རྫོགས། །རིག་འཛིན་འདུས་པས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །དབྱིངས་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས། །ཚོགས་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་སྟོང་སྲོག་འཕྲོག །འབར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་མི་ཟད་སྟོན། །དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །མཐའ་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་ཕོ་བྲང་ནས། །དམོད་པ་དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱི་བདག །མཐུ་སྟོབས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ཆར་འབེབས། །སྟོབས་ལྡན་ནག་པོས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །ཞི་ཁྲོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ། །རྒྱུད་སྡེ་དྲུག་གི་ཡི་དམ་ལྷ། །བཀའ་འདུས་རོལ་པས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །སྲིད་གསུམ་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཞིང༌། །མཉམ་ཉིད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དལ། །དག་པ་ཆེན་པོར་འབྱམས་ཀླས་པའི། །དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་ལྷུན་རྫོགས་མཛོད། །ཧཱུྃ། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་གསང་བ་མཆོག །བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་དཔྱིད་ཀྱི་ཐིག །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་གར། །མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས། །ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ། །རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ཕག་གི་གདོང༌། །འཁོར་འདས་ཟིལ་གནོན་ཡུམ་ཆེན་མོས། །ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །རིགས་ཀྱི་འཁོར་བསྒྱུར་བཙུན་མོ་ལྔ། །ཀློང་ཆེན་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་སྟེ། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་མཁའ་འགྲོ་ལྔས། །སྣང་སྲིད་དག་པའི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ལས་ཀྱི་དབང༌། །མྱུར་མ་དཔའ་མོ་ཞི་དང་ཁྲོ། །འཕྲོག་བྱེད་ཞལ་དང་རིགས་བྱེད་སོགས། །འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །འགྱུར་མེད་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་དཔལ། །གནས་ཡུལ་ཞིང་སྐྱེས་འཇིག་རྟེན་དང༌། །ལས་མཛད་སྔགས་སྐྱེས་དཔའ་མོ་སོགས། །མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་དུ་མར་ཤར། །ངོ་བོ་རོ་གཅིག་གསང་བའི་དབྱིངས། །སྲིད་ཞི་ཀུན་ཁྱབ་དབང་མོ་ཆེ། །མ་དང་མཁའ་འགྲོས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །བརྟུལ་ཞུགས་བདེ་སྟོང་རོལ་མོ་ཡིས། །སྣང་སྲིད་ལྷན་སྐྱེས་རོལ་པར་འཆར། །ཨོ་རྒྱན་རང་བྱུང་དུར་ཁྲོད་དང༌། །གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཁམས་གསུམ་དག་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་གྲོང་ཁྱེར་ཏེ། །མཁའ་སྤྱོད་འོག་མིན་གསང་བ་ཆེའི། །བདག་ཉིད་ལྷུན་གྱིས་རྫོགས་པར་མཛོད། །ཧཱུྃ། གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་རི་བོ་ནས། །ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོའི་གཟུགས། །སྲིད་གསུམ་དྲེགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེ། །ལེགས་ལྡན་ནག་པོས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །ཆོས་དབྱིངས་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ཀློང་ནས། །ཨེ་ཀ་ཙཱ་ཏི་རལ་གཅིག་མ། །སྣང་སྲིད་མཁའ་འགྲོའི་རྒྱལ་མོའི་གཙོ། །སྔགས་ཀྱི་བདག་མོས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །ཨུ་ཙ་ལ་ཡི་དུར་ཁྲོད་ནས། །རྒྱུད་གསུམ་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་རྒྱལ། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དཔའ་བོ་ཆེ། །མ་ནིང་ནག་པོས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་འཆང་བ། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ངལ་བསོས་པོ། །ནོར་ལྷ་བྱེ་བའི་ཚོགས་དང་བཅས། །འདོད་དགུའི་དབྱིག་གི་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །དཔལ་གྱི་བཀའ་བཞིན་བསྟན་པ་སྐྱོང༌། །ཐོགས་མེད་ཕྲིན་ལས་རྩལ་ཤུགས་འཆང༌། །ཟབ་གཏེར་གཉེར་འཛིན་གནས་གཞི་སྐྱོང༌། །འཁོར་དང་བཅས་པས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་འབར་བའི་སྐུ། །སྙིང་རྗེ་རབ་ཁྲོས་བསྟན་པ་སྲུང༌། །དམ་ལྡན་རྗེས་འཛིན་ཉམས་པ་སྒྲོལ། །རྡོ་རྗེའི་སྲུང་མ་མཐུ་བོ་ཆེ། །རྡོ་རྗེའི་གནས་འདིར་རྟགས་བཞུགས་ལ། །ཐོགས་མེད་དྲག་ཤུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །རྣལ་འབྱོར་སྐྱོང་ཞིང་མེལ་ཚེ་དང༌། །དགེ་ལེགས་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་མཛོད། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ །ཁྱད་པར་ཕྱོགས་དུས་སྐྱབས་གནས་མཆོག །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །རང་བྱུང་སྟོན་པ་འོད་མི་འགྱུར། །མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནས་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས། །རྩལ་སྤྲུགས་གདུལ་དཀའ་སྙིགས་མའི་འགྲོ། །རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཐུགས་དམ་བཞིན། །རྡོ་རྗེའི་གནས་འདིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཐོག་མའི་མགོན། །ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བྱིན་ཕོབ་ལ། །རྡོ་རྗེའི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བདེ་ཆེན་ཁྱབ་བརྡལ་གཞལ་ཡས་ནས། །གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །འབྲེལ་ཚད་རང་གྲོལ་བྱིན་ཕོབ་ལ། །རྡོ་རྗེའི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཕྱོགས་དུས་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས། །སྐུ་ལྔ་དབྱེར་མེད་ཀུན་ཏུ་འཆང༌། །སྣང་སྲིད་ཆོས་སྐུའི་བྱིན་ཕོབ་ལ། །རྡོ་རྗེའི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཆོས་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་ནས། །མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་སྐུ་བཞེངས་ལ། །ཀློང་ཆེན་རིག་སྟོང་དོན་རྟོགས་པའི། །རྡོ་རྗེའི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་སྐུ་བཞེངས་ལ། །ཤེས་རབ་རང་བྱུང་ཀློང་བརྡོལ་བའི། །རྡོ་རྗེའི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བརྟན་གཡོ་སྲིད་ཞིའི་དྭངས་མ་ནས། །པདྨ་རྒྱལ་པོ་སྐུ་བཞེངས་ལ། །ཁམས་གསུམ་རླུང་སེམས་དབང་སྡུད་པའི། །རྡོ་རྗེའི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས། །སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོགས་སྐུ་བཞེངས་ལ། །གཟུང་འཛིན་དབྱིངས་བསྒྲལ་དུར་ཁྲོད་ཆེའི། །རྡོ་རྗེའི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གཉིས་མེད་དབུ་མའི་ཕོ་བྲང་ནས། །ཉི་མ་འོད་ཟེར་སྐུ་བཞེངས་ལ། །ནང་གི་ས་ལམ་མྱུར་རྫོགས་པའི། །རྡོ་རྗེའི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྟོབས་བཅུ་ལྷུན་གྱིས་རྫོགས་པ་ནས། །ཤཱཀྱ་སེང་གེ་སྐུ་བཞེངས་ལ། །བསླབ་གསུམ་ཡོན་ཏན་དཔལ་འཕེལ་བའི། །རྡོ་རྗེའི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པ་ནས། །པདྨ་སཾ་བྷ་སྐུ་བཞེངས་ལ། །སྐུ་ལྔ་ལྷུན་རྫོགས་འབྲས་བུའི་ཞིང༌། །རྡོ་རྗེའི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བདུད་འདུལ་གར་དགུའི་རོལ་པ་ནས། །རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་སྐུ་བཞེངས་ལ། །དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་ཞིང་ཉམས་པ་སྒྲོལ། །རྡོ་རྗེའི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ཡི། །གཉུག་མའི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་དབྱིངས། །ཁམས་གསུམ་དག་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །རྡོ་རྗེའི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རང་བྱུང་རོལ་པ་དབྱིངས་ཀྱི་ཞིང༌། །གནས་དང་ཉེ་བའི་གནས་ནི་བརྒྱད། །རབ་ཏུ་དགའ་དང་དྲི་མ་མེད། །ཞིང་དང་ཉེ་བའི་ཞིང་ཆེན་དྲུག །འོད་བྱེད་འོད་འཕྲོ་ས་ཆེན་པོ། །ཚནྡྷོ་ཉེ་བའི་ཚནྡྷོ་གཉིས། །སྦྱང་དཀའ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ས། །འདུ་དང་ཉེ་བའི་འདུ་བ་བཞི། །རིང་དུ་སོང་དང་མི་གཡོ་བ། །འཐུང་སྤྱོད་ཉེ་བའི་འཐུང་སྤྱོད་བཞི། །ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན། །དཔེ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་དབང་ས་ཡི་ཚུལ། །ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་གནས་བཅུ་དང༌། །དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་བརྒྱད། །དབང་བྱེད་གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་གཟུགས། །མ་ཧཱ་ཀངྐ་གཏུམ་མིག་སོགས། །དཔའ་བོ་དང་ནི་རྣལ་འབྱོར་མ། །ཞིང་སྔགས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཚུལ། །འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པ་ཆེན་པོ་ཡི། །མཁའ་འགྲོ་དང་ནི་མཁའ་འགྲོ་མ། །འཁོར་དང་བཅས་པ་འདིར་བྱོན་ལ། །རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་ཆོས་དབྱིངས་མཁའ། །རྡོ་རྗེའི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཤར་གྱི་ཞིང་སྐྱོང་གླང་གདོང་དཀར། །གནས་མ་ཆེན་མོ་གཽ་རཱི་མ། །ཕྱོགས་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཅན་དང་ནི། །ཀླུ་དབང་མཐའ་ཡས་ལ་སོགས་པ། །འཁོར་བ་མྱང་འདས་དབྱིངས་སྒྲོལ་བའི། །དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་བདག །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་མ། །ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་གཅིག་གི་གཟུགས། །འཁོར་དང་བཅས་པ་འདིར་བྱོན་ལ། །རྡོ་རྗེའི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྤྲིན་དང་ལྗོན་ཤིང་མཆོད་རྟེན་ཆུ། །སྒྲ་སྒྲོགས་ཤཱནྟིཾ་ཨུ་པ་ལ། །བདེ་བྱེད་བརྩེགས་པ་རླབས་ཅན་སོགས། །རྡོ་རྗེའི་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དཔག་མེད་སངས་རྒྱས་ཞིང་གི་ཁམས། །རྡུལ་གཅིག་སྟེང་དུ་རྫོགས་པ་ཡི། །བཀོད་པ་ཆེན་པོའི་སྒྲོན་མའི་སྤྲིན། །ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་སྣང་བར་མཛོད། །སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྲུབ་མཁྱེན་བརྩེའི་བདག །འཁོར་དང་བཅས་པ་འདིར་བྱོན་ལ། །མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གྲོལ་ནུས་པའི། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཁྱེད་རྣམས་སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་བཞིན། །གདུང་ཤུགས་དད་པས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང༌། །བསྙེན་སྒྲུབ་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་ཡིས། །རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་འདེབས་ལགས་ན། །སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད། །མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་འཁྲིགས་ནས་ཀྱང༌། །གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །བར་སྣང་ཆར་བཞིན་བབ་ནས་ཀྱང༌། །གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །ས་ལས་རླངས་ལྟར་བརྡོལ་ནས་ཀྱང༌། །གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །གནས་འདི་རང་བྱུང་གསང་བ་ཆེ། །ཕྱི་སྣོད་འོག་མིན་པདྨའི་ཞིང༌། །ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་རྒྱན་གྱི་ཞིང༌། །བཀོད་པ་ལྷུན་གྱིས་རྫོགས་པར་མཛོད། །བཅུད་ནི་ཞི་ཁྲོ་དཔའ་བོ་དང༌། །མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་གྲོང་ཁྱེར་ཏེ། །རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་ནུས་པ་འཛིན། །སྐལ་བཟང་མཆོག་ཏུ་དབུགས་དབྱུང་མཛོད། །གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་གཟིས། །བརྟན་གཡོ་ཀུན་ཁྱབ་དག་པ་ཆེ། །མཉམ་ཉིད་རང་བྱུང་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ། །འོག་མིན་ཞིང་དུ་རྫོགས་པར་མཛོད། །ཧཱུྃ། རང་བྱུང་དག་པ་རྡོ་རྗེའི་གནས། །སྣང་བཅས་སྐུ་ཡི་ད་ལ་སྟེ། །ས་རྡོ་རི་བྲག་རྩི་ཤིང་དང༌། །ནགས་ཀྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ཀུན་ཀྱང༌། །དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །སྐུ་ལྔའི་སྟོན་པ་ཞི་དང་ཁྲོ། །མངོན་སུམ་སྣང་ཞིང་བཀོད་པ་ཡི། །མཐོང་ཚད་རྡོ་རྗེར་གྲོལ་བར་མཛོད། །ཕྱི་རོལ་འབྱུང་བའི་རང་སྒྲ་དང༌། །ནང་གི་སྐྱེ་འགྲོས་ཟིན་པའི་སྒྲ། །རོལ་མོའི་དབྱངས་སོགས་ཇི་སྙེད་ཀུན། །གཞོམ་མེད་རང་སྣང་གསང་བའི་སྔགས། །བཛྲ་ཏནྟྲ་རྡོ་རྗེའི་གླུ། །མཐའ་དག་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བའི། །རྡོ་རྗེའི་སྔགས་གཟུགས་རང་སྒྲ་སོགས། །གསུང་གི་གསང་བ་མི་ཟད་པའི། །ཐོས་གྲོལ་དབྱངས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དུར་ཁྲོད་གསང་བ་མཆོག་གི་ཞིང༌། །རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང༌། །རྡོ་རྗེའི་རིགས་སུ་དབུགས་དབྱུང་བས། །ཐབས་ཀྱི་སྐྱེས་པ་དཔའ་བོ་སྟེ། །ཤེས་རབ་མཛེས་མ་རྣལ་འབྱོར་མ། །གནག་ཕྱུགས་རི་དྭགས་འབུ་སྲིན་ཀྱང༌། །ཐུགས་རྗེའི་དཔྱང་ཐག་གིས་བཟུང་བས། །སྡུག་བསྔལ་ཟུག་རྔུ་དབྱིངས་སུ་ཞི། །ཀུན་འབྱུང་འཆིང་བ་རང་གྲོལ་ནས། །སྣང་སྤྱོད་ཡེ་ཤེས་རོལ་མོ་ཆེ། །དྲན་རྟོག་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་རུ། །གཉིས་སུ་མེད་པར་དག་པ་ལས། །ཚོགས་ཆེན་མ་བྱས་ལྷུན་གྱིས་རྫོགས། །ཆོས་ཉིད་དག་པ་མངོན་གྱུར་ནས། །ཕྱག་རྒྱ་མཚན་མ་ཐིག་ལེ་གསལ། །ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །ཡིད་ལ་དྲན་དང་ཆ་ཤས་རེག །ཀུན་ཀྱང་གྲོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །མདོར་ན་རིགས་ལྔ་གངས་ཅན་མཚོའི། །ཇི་སྙེད་བཀོད་པའི་གནས་དང་ཡུལ། །དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་ངོ་བོ་རུ། །གདོད་ནས་དག་ཅིང་གནས་པ་ཡི། །ཆོས་ཉིད་ཀ་དག་ཆེན་པོར་བརྡལ། །མཐའ་ཀླས་གདུལ་བྱའི་མོས་པ་བཞིན། །བླ་མ་རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་དབང༌། །ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་གཙོ་དང་འཁོར། །རྡུལ་སྙེད་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་བསམ་ཡས་པའི། །དཀྱིལ་འཁོར་གང་འདུལ་དེར་སྣང་གི །བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི། །རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ལྷུན་རྫོགས་པའི། །ཆོས་ཅན་བདེ་ཆེན་རོལ་པར་ཤར། །སྣོད་བཅུད་རྒྱུད་རྣམས་དག་རྟོགས་ཤིང༌། །མཉམ་གཉིས་ལྷག་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱི། །ནུས་པ་ཆེན་པོས་ངོ་མཚར་གྱི། །རྡོ་རྗེའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་རྫོགས། །རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་བྱིན་རླབས་དང༌། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་སྨོན་ལམ་མཐུ། །རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པའི། །དགོངས་པའི་རྩལ་དང་ཏིང་འཛིན་གྱི། །བྱིན་རླབས་གཟི་བྱིན་འོད་དུ་འབར། །རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དངོས་སུ་འདུ། །ནུས་མཐུ་ཐོགས་མེད་འབྱུང་བ་ཡི། །དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་བྱིན་རློབས་མཛོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨ་ཨེ་ཨ་རལླི་ཧྲིཾ་ཧྲིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ། །ཞེས་བཤུགས་གླུ་དང་ཐོད་རྔ་རྐང་གླིང་སོགས་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྣ་ཚོགས་པས་བྱིན་དབབ་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་གངས་ཅན་སྐྱོབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་བརྒྱ་ཕྱོགས་ཀུན་འབྱེད་པའི་རྟེན་འབྱུང་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སྒོ་འཕར་གདོད་ནས་གྲུབ་པ། རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་ཀུན་གཟིགས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ཕྱེ་སྟེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཆེན་པོ་ཟིལ་ཁྲོམ་གངས་ཀྱི་ར་བའི་དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞི། ཁྱད་པར་ཤྲཱི་ནཱ་ལེནྡྲ་གཉིས་པའི་གནྡྷོ་ལར་ས་བྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར་གནས་ཆེན་བྱིན་འབེབས་ཀྱི་རིམ་པ་དང༌། ལྷོ་ཕྱོགས་རིན་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་སྒྲོན་མ་རྣམ་པར་བཀོད་པའི་འདོད་འབྱུང་ནོར་བུའི་གཏེར་གྱིས་སྙིགས་དུས་དབུག་དབྱུང་བའི་ཚེ། དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀས་སྣང་སྲིད་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཚེ་གང་ཤར་ཤུགས་འབྱུང་གི་རེ་ཁཱ་འདི་ཡང་གྲུབ་པའི་འབངས་པདྨ་གར་དབང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་གཟིམ་སྤྱིལ་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིད་ཅན་རང་སྣང་རྡོ་རྗེའི་ཞིང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་དབུག་དབྱུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་མཆོག་གི་བཙས་སུ་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།།
[edit]

@#/__/rdo rje'i gnas chen rnams la ye shes 'bebs pa'i rim pa byin rlabs sprin gyi me tog sil ma zhes bya ba bzhugs so// @#/__/na mo gu ru d+he wa d+hA ki ni ye/_/gu ru rje 'bangs dang bcas pas byin gyis brlabs pa'i rdo rje'i gnas rnams lhag par gnas pa'i phyir rtsa gsum gang rung gi tshom bu tshogs sgrub kyi skabs sogs la rnal 'byor pho mo rnams chas gos sna tshogs kyis brgyan/_spos rol g.yab dar dbyangs kyi 'gyur ba dang bcas te/_hU~M/_sngon byung srid pa'i dang po la/_/rang grol gdod ma'i he ru ka_/ye shes rang shar dpal chen po/_/yum chen gnam zhal dbyings phyug ma/_/thugs rje shugs kyis khros pa'i gar/_/ye shes dgu yi cho 'phrul las/_/srid gsum ru tra'i tshogs bsgral te/_/'khrul pa gzhi la dag pa yi/_/rang snang ston pa'i cho 'phrul gyi/_/sgron ma chen po 'byams klas bkod/_/ngo mtshar bsam mi khyab pa yi/_/mdzad pa thog mar ston pa'i tshe/_/ma hA ru tra thar pa nag_/drag mo khyo shugs bcas pa yang*/_/gzung 'dzin tshogs brgyad rgyu 'bras bcas/_/bsgral ba'i rten 'byung brda rtags las/_/lus ni srid pa 'dod pa'i khams/_/ngag ni gzugs khams sems gzugs med/_/dag pa sku gsung thugs kyi gnas/_/'khor lo gsum gyi rang bzhin rdzogs/_/de las phyi rol ji bzhin nang*/_/spyi bo dza lan+d+ha ra sogs/_/gnas dang yul dang dur khrod bcas/_/sa bcu lam gyi de kho na/_/'du ba la sogs tshul du shar/_/de la dbang byed rigs kyi gtso/_/mkha' spyod sa spyod sa 'og spyod/_/dpa' bo DA ki 'bum phrag yangs/_/ri rab chen po'i rdul mnyam ston/_/dwangs ma mi shigs thig le'i dpyid/_/a haM mnyam par sbyor ba'i sprin/_/gdod nas grub pa'i dkyil 'khor gyi/_/ye shes 'khor lor rdzogs pa las/_/ru tra'i snying las byung ba yi/_/shar phyogs dur khrod bsil ba'i tshal/_/mchod rten bde byed brtsegs pa nas/_/hU~M chen kA ras byin phob cig_/lag pa g.yas las byung ba yi/_/lho phyogs dur khrod khu byug tshal/_/mchod rten rin chen 'od 'phro nas/_/'jam dpal bshes gnyen byin phob cig_/mtshan ma'i cha las byung ba yi/_/nub phyogs dur khrod pad+ma brtsegs/_/mchod rten gzi 'od 'bar ba nas/_/nA gardzu nas byin phob cig_/rkang pa g.yon pa las byung ba'i/_/byang phyogs dur khrod lang+ka brtsegs/_/mchod rten rang byung bde chen nas/_/pra b+ha hastis byin phob cig_/ru tra'i nang khrol las byung ba'i/_/shar lho dur khrod lhun grub brtsegs/_/mchod rten ke'u ti shan nas/_/d+ha na saMskr-i byin phob cig_/ma hA ru tra'i mgo las byung*/_/lho nub dur khrod gsang chen rol/_/mchod rten ki ni na zhes nas/_/bi ma mi tras byin phob cig_/ru tra'i lag pa g.yon pa las/_/nub byang dur khrod he chen brdal/_/mchod rten rang byung ku ma nas/_/gu h+ya tsan+d+ras byin phob cig_/ru tra rkang pa g.yas pa las/_/byang phyogs dur khrod lo ka brtsegs/_/mchod rten go ma sa la nas/_/shin+taM gar+b+has byin phob cig_/dpal chen dgyes pa he ru kas/_/gzung 'dzin bdud sde bsgral ba las/_/phung po rang byung gzhal yas khang*/_/gdan gsum rdo rje'i grong khyer gyi/_/yan lag zhing skyong phyogs skyong klu/_/gnas yul ma mo'i tshogs dang bcas/_/rdo rje'i gnas mchog 'dir byon la/_/'bar ba'i dur khrod chen po dang*/_/gnyis su med pas byin phob la/_/rig 'dzin 'du ba'i tshal du mdzod/_/hU~M/_yul gyi ming ni dbus 'gyur tshal/_/o rgyan rang byung dur khrod nas/_/rtsa gsum kun 'dus ye shes brnyes/_pad+ma saM b+has byin phob cig_/khyod kyi sku gsung thugs gsang ba/_/mi zad yon tan phrin las kyi/_/rgyan gyi 'khor lo'i rol mo las/_/zung 'jug grub pa'i rig pa 'dzin/_/bod yul sgrags kyi yangs rdzong nas/_/gshin rje'i 'khor lo rnam pa bzhis/_/srid gsum dbyings za nyi zla zhon/_/sangs rgyas ye shes byin phob cig_/mchims phu'i brag dmar dben rtsa nas/_/rta skad theng gsum dgongs pa ches/_/yul gsum gyad gyur bde chen shar/_/rgyal ba mchog dbyangs byin phob cig_/lho brag mkhar chu'i sgrub phug nas/_/yang dag grub pa'i ting 'dzin gyis/_/thig le gcig rdzogs nyi zer chibs/_/nam mkha'i snying pos byin phob cig_/bsam 'grub shel gyi brag phug nas/_/snang srid bdud rtsi'i ting 'dzin gyis/_/rdo rje'i brag las sgrub chu bton/_/gnyags chen dz+nyA nas byin phob cig_/ne'u ring seng ge rdzong gsum nas/_/thal 'byin bzhi yi rnal 'byor gyis/_/bdud bzhi rtsad gcod mkha' 'gro'i rgyal/_/ye shes mtsho rgyal byin phob cig_/sham po gangs kyi ra ba nas/_/rtsa rlung thig le'i dgongs pa yis/_/chos kun a wa d+hu tir dag_/'brog mi dpal yes byin phob cig_/stag tshang seng ge bsam 'grub nas/_/'khor 'das stong srog chos skur 'phrog_/srid gsum dregs pa bran du khol/_/rlangs chen dpal seng byin phob cig_/li yul lcang ra'i gnas mchog nas/_/rdzong 'phrang srog gi gnas la mkhas/_/drag sngags rdo rje'i thog chen 'bebs/_/bai ro tsA nas byin phob cig_/dbus 'gyur zab yangs dbu rtse nas/_/bskyed rdzogs rdo rje'i rnal 'byor gyis/_/mi g.yo ting 'dzin dgongs klong brdal/_/mnga' bdag chen pos byin phob cig_/gnyags chen g.yu sgra la sogs pa/_/rje 'bangs 'dus pa bsam yas pa'i/_/dgongs pa gu ru'i ye shes dang*/_/gnyis su med par byin phob cig_/rnam pa gangs can grub pa'i gnas/_/don la dpal chen sgrub sde brgyad/_/bdun brgya nyer lnga'i dkyil 'khor gyi/_/'khor lor lhun gyis rdzogs pa bzhin/_/rang byung rdo rje'i gnas chen po/_/rgyal kun sku gsung thugs yon tan/_/phrin las lhun gyis rdzogs pa yi/_/zhing khams chen por byin phob cig_/hU~M/_gzhan yang rmad byung grub rig 'dzin/_/sgeg rdor bi ma sangs rgyas gsang*/_/sgyu 'phrul brgyud pa'i bla ma ni/_/tshom bu 'bum sdes byin phob cig_/gnas la gsang sngags grub pa'i zhing*/_/rig 'dzin 'dus pa rgya mtsho yis/_/dngos grub ma nyams rgyas pa'i tshal/_/'phur 'gro'i grong khyer lta bur mdzod/_/rig gsum lha klu mi'i rig 'dzin/_/drwa ma lnga dang rgyal po dzaH_/rjes su rnal 'byor rig 'dzin gyi/_/'dus pa rgya mtshos byin phob cig_/gnas 'dir sgrub pa'i skyes bu'i tshogs/_/zag bcas lam gyi rnal 'byor lngas/_/nye rgyu'i grub pa'i tshom bu bcas/_/lhan cig grol ba'i zhing du sgyur/_/kun bzang rdor sems dga' rab rje/_/shrI seng mkhas pa nyer gcig sogs/_/sde gsum klong dgu'i mdzod 'dzin pa'i/_/brgyud gsum bla mas byin chen phob/_/gnas 'dir rnal 'byor grub pa'i sde/_/klong chen dgongs pa'i gsang mdzod brdol/_/'ja' lus rdo rje'i sku brnyes pa'i/_/lam srol 'dzin pas gang bar mdzod/_/thub dbang nye ba'i sems dpa' brgyad/_/'phags pa'i gnas brtan bcu drug dang*/_/rgyan drug shing rta'i srol 'byed che'i/_/thugs bskyed dgongs pas byin phob cig_/gnas 'dir 'phags tshogs 'dus pa'i sde'i/_/spang dang klog pa'i las kyi sgos/_/thub bstan srid mthar rgyas pa yi/_/chos 'khor chen por byin gyis rlobs/_/rdo rje 'chang dbang sa ra ha/_/bi rU pa dang tai lo sogs/_/rnal 'byor dbang phyug brgyad cu bzhi'i/_/brtul zhugs spyod pas byin cheb phob/_/gnas 'dir gsang sngags 'byung ba'i gnas/_/zab rgyas rgyud sde'i gsang mdzod kyi/_/bka' bab grub pas sa 'di khengs/_/smin grol sgom pa'i byin rlabs stsol/_/rje 'bangs 'dus pa snga phyi bar/_/so ston zur pa mes dbon gsum/_/gnubs chen la sogs grub pa'i mchog_/gsang sngags 'dus pas byin phob cig_/gnas 'di o rgyan rang byung zhing*/_/rdo rje theg pa rgya mtsho yi/_/byin rlabs dngos grub 'dzad pa med/_/yid bzhin 'byung bar byin gyis rlobs/_/dus bab phrin las rmad du byung*/_/zab gter sgo 'byed 'gro ba 'dul/_/mchog gnyis gling pa brgyad la sogs/_/gter ston rgya mtshos byin chen phob/_/gnas 'dir ma hA gu ru rje/_/ston 'khor 'du 'bral med par bzhugs/_/byin rlabs zab mo'i rten 'byung gis/_/'gro kun 'dul bar byin gyis rlobs/_/bka' gter bka' gdams lam 'bras dang*/_/mar shangs bka' brgyud zhi byed gcod/_/sbyor drug rdo rje'i rnal 'byor gyi/_/shing rta brgyad kyis byin chen phob/_/gnas 'dir zab mo'i rgyud lung dang*/_/man ngag bshad sgrub rgyun mi chad/_/mkhas grub bye ba bsam yas 'du/_/bstan pa rgyas par byin gyis rlobs/_/skyabs gnas rgya mtsho'i ye shes sku/_/lhan skyes gsang ba mngon sum sbyin/_/byin rlabs 'byung gnas 'khor lo'i dbang*/_/rtsa brgyud bla mas byin chen phob/_/gnas mchog 'og min zhing du sgyur/_/mched lcam rdo rje'i ye shes bskyed/_/'brel tshad smin grol lam 'god pa'i/_/skal bzang mchog tu byin gyis rlobs/_/hU~M/_'og min ye shes rgyan gyi zhing*/_/lnga ldan dkyil 'khor lhun gyis rdzogs/_/rdo rje dbyings kyi dkyil 'khor nas/_/rdo rje sems dpas byin phob cig_/gdan gsum dag pa'i gzhal yas nas/_/rigs lnga lcam dral sems dpa' brgyad/_/sems ma sgo ba la sogs pa/_/zhi ba bzhi bcus byin phob cig_/gar dgu'i ye shes gzi byin gyis/_/bdud sde tshar gcod he ru ka_/'joms byed khro bo gnas yul ma/_/dbang mo nyer brgyad byin phob cig_/zhi ba zhe gnyis khrag 'thung ni/_/lnga brgya gsum dang rig pa 'dzin/_/tshogs chen 'dus pa'i dkyil 'khor lha/_/bka' sdod bcas pas byin phob cig_/sangs rgyas kun gyi dgongs pa 'dus/_/'bar ba ye shes dgu yi dal/_/rig 'dzin sgyu 'phrul drwa ba yi/_/dkyil 'khor lha yis byin phob cig_/'khor 'das ye shes dbyings su rdzogs/_/rdo rje khros pa'i rje btsan te/_/spyi dpal chen po che ba'i mchog_/dkyil 'khor gtso bos byin phob cig_/me long ye shes klong yangs nas/_/rdo rje 'bar ba'i zhe sdang gis/_/srid rtsa rtsad gcod he ru ka_/yang dag lha tshogs byin phob cig_/mnyam nyid ye shes pho brang nas/_/rat+na spyi dpal nga rgyal 'joms/_/mkhyen rab bdag po many+dzu shrI/_/zil gnon lha tshogs byin phob cig_/sor rtog ye shes pho brang nas/_/gar gyi dbang phyug 'dod chags dag_/bde chen pad+ma'i gsung gi lha/_/rta mchog rol pas byin phob cig_/bya grub ye shes pho brang nas/_/phrag dog sgrol mdzad khrag 'thung mchog_/phrin las rdo rje don yod grub/_/rdo rje phur pas byin phob cig_/klong gyur ye shes pho brang nas/_/rbod gtong mngon rdzogs he ru ka_/dbyings rig dag pa'i thig le'i dpyid/_/ma mo'i lha tshogs byin phob cig_/'da' ka ye shes pho brang nas/_/ston pa'i gdung 'tshob byin rlabs gter/_/rdo rje'i rnal 'byor sa lam rdzogs/_/rig 'dzin 'dus pas byin phob cig_/dbyings grol ye shes pho brang nas/_/tshogs brgyad dregs pa'i stong srog 'phrog_/'bar ba'i cho 'phrul mi zad ston/_/dregs pa kun 'dul byin phob cig_/mtha' grol ye shes pho brang nas/_/dmod pa drag po sngags kyi bdag_/mthu stobs rdo rje'i thog char 'bebs/_/stobs ldan nag pos byin phob cig_/sangs rgyas kun gyi ye shes sku/_/zhi khro sgyu 'phrul bsam mi khyab/_/rgyud sde drug gi yi dam lha/_/bka' 'dus rol pas byin phob cig_/srid gsum ye nas sangs rgyas zhing*/_/mnyam nyid kun tu bzang po'i dal/_/dag pa chen por 'byams klas pa'i/_/dkyil 'khor gcig tu lhun rdzogs mdzod/_/hU~M/_bsam gyis mi khyab gsang ba mchog_/bde chen dgyes pa'i dpyid kyi thig_/rnam pa thams cad ye shes gar/_/mkha' 'gro'i lha tshogs dbyings nas bzhengs/_/kun bzang rdo rje rnal 'byor ma/_/rdo rje khros ma phag gi gdong*/_/'khor 'das zil gnon yum chen mos/_/ye shes dbyings nas byin chen phob/_/rigs kyi 'khor bsgyur btsun mo lnga/_/klong chen dbyings kyi dbang phyug ste/_/ye shes chen po'i mkha' 'gro lngas/_/snang srid dag pa'i byin chen phob/_/gsang ba ye shes las kyi dbang*/_/myur ma dpa' mo zhi dang khro/_/'phrog byed zhal dang rigs byed sogs/_/'bum phrag mkha' 'gros byin chen phob/_/'gyur med lhan skyes ye shes dpal/_/gnas yul zhing skyes 'jig rten dang*/_/las mdzad sngags skyes dpa' mo sogs/_/mkha' 'gro rgya mtshos byin chen phob/_/bkod pa sna tshogs du mar shar/_/ngo bo ro gcig gsang ba'i dbyings/_/srid zhi kun khyab dbang mo che/_/ma dang mkha' 'gros byin chen phob/_/brtul zhugs bde stong rol mo yis/_/snang srid lhan skyes rol par 'char/_/o rgyan rang byung dur khrod dang*/_/gnyis su med par byin gyis rlobs/_/khams gsum dag pa sku gsung thugs/_/ye shes mkha' 'gro'i grong khyer te/_/mkha' spyod 'og min gsang ba che'i/_/bdag nyid lhun gyis rdzogs par mdzod/_/hU~M/_gnam lcags 'bar ba'i ri bo nas/_/zhe sdang rdo rje srin po'i gzugs/_/srid gsum dregs pa'i dbang phyug che/_/legs ldan nag pos byin phob cig_/chos dbyings yum gyi mkha' klong nas/_/e ka tsA ti ral gcig ma/_/snang srid mkha' 'gro'i rgyal mo'i gtso/_/sngags kyi bdag mos byin phob cig_/u tsa la yi dur khrod nas/_/rgyud gsum sde brgyad dregs pa'i rgyal/_/he ru ka dpal dpa' bo che/_/ma ning nag pos byin phob cig_/rin chen gter gyi mdzod 'chang ba/_/rgyal po chen po ngal bsos po/_/nor lha bye ba'i tshogs dang bcas/_/'dod dgu'i dbyig gi byin phob cig_/dpal gyi bka' bzhin bstan pa skyong*/_/thogs med phrin las rtsal shugs 'chang*/_/zab gter gnyer 'dzin gnas gzhi skyong*/_/'khor dang bcas pas byin phob cig_/ye shes dbyings las 'bar ba'i sku/_/snying rje rab khros bstan pa srung*/_/dam ldan rjes 'dzin nyams pa sgrol/_/rdo rje'i srung ma mthu bo che/_/rdo rje'i gnas 'dir rtags bzhugs la/_/thogs med drag shul phrin las kyis/_/rnal 'byor skyong zhing mel tshe dang*/_/dge legs yon tan rgyas par mdzod/_hU~M hrIH_/khyad par phyogs dus skyabs gnas mchog_/sangs rgyas kun gyi ye shes sku/_/rang byung ston pa 'od mi 'gyur/_/ma hA gu ru thod phreng rtsal/_/ye shes dbyings nas mkhyen brtse nus/_/rtsal sprugs gdul dka' snyigs ma'i 'gro/_/rjes su 'dzin pa'i thugs dam bzhin/_/rdo rje'i gnas 'dir byin gyis rlobs/_/dbyings rig dbyer med thog ma'i mgon/_/chos sku snang ba mtha' yas kyis/_/'chi med tshe yi byin phob la/_/rdo rje'i gnas su byin gyis rlobs/_/bde chen khyab brdal gzhal yas nas/_/gsung gi rdo rje spyan ras gzigs/_/'brel tshad rang grol byin phob la/_/rdo rje'i gnas su byin gyis rlobs/_/phyogs dus zhing khams rab 'byams nas/_/sku lnga dbyer med kun tu 'chang*/_/snang srid chos sku'i byin phob la/_/rdo rje'i gnas su byin gyis rlobs/_/chos dbyings bde chen thig le nas/_/mtsho skyes rdo rje sku bzhengs la/_/klong chen rig stong don rtogs pa'i/_/rdo rje'i gnas su byin gyis rlobs/_/mkhyen gnyis ye shes dkyil 'khor nas/_/blo ldan mchog sred sku bzhengs la/_/shes rab rang byung klong brdol ba'i/_/rdo rje'i gnas su byin gyis rlobs/_/brtan g.yo srid zhi'i dwangs ma nas/_/pad+ma rgyal po sku bzhengs la/_/khams gsum rlung sems dbang sdud pa'i/_/rdo rje'i gnas su byin gyis rlobs/_/rdo rje khros pa'i dur khrod nas/_/seng ge sgra sgrogs sku bzhengs la/_/gzung 'dzin dbyings bsgral dur khrod che'i/_/rdo rje'i gnas su byin gyis rlobs/_/gnyis med dbu ma'i pho brang nas/_/nyi ma 'od zer sku bzhengs la/_/nang gi sa lam myur rdzogs pa'i/_/rdo rje'i gnas su byin gyis rlobs/_/stobs bcu lhun gyis rdzogs pa nas/_/shAkya seng ge sku bzhengs la/_/bslab gsum yon tan dpal 'phel ba'i/_/rdo rje'i gnas su byin gyis rlobs/_/zag med yon tan rgyas pa nas/_/pad+ma saM b+ha sku bzhengs la/_/sku lnga lhun rdzogs 'bras bu'i zhing*/_/rdo rje'i gnas su byin gyis rlobs/_/bdud 'dul gar dgu'i rol pa nas/_/rdo rje gro lod sku bzhengs la/_/dkar phyogs skyong zhing nyams pa sgrol/_/rdo rje'i gnas su byin gyis rlobs/_/rab 'byams dkyil 'khor 'khor lo yi/_/gnyug ma'i gsang ba gsum gyi dbyings/_/khams gsum dag pa sku gsung thugs/_/rdo rje'i gnas su byin gyis rlobs/_/rang byung rol pa dbyings kyi zhing*/_/gnas dang nye ba'i gnas ni brgyad/_/rab tu dga' dang dri ma med/_/zhing dang nye ba'i zhing chen drug_/'od byed 'od 'phro sa chen po/_/tshan+d+ho nye ba'i tshan+d+ho gnyis/_/sbyang dka' mngon du gyur pa'i sa/_/'du dang nye ba'i 'du ba bzhi/_/ring du song dang mi g.yo ba/_/'thung spyod nye ba'i 'thung spyod bzhi/_/legs pa'i blo gros chos kyi sprin/_/dpe med ye shes ye shes che/_/rdo rje 'dzin dbang sa yi tshul/_/he ru ka yi gnas bcu dang*/_/dur khrod chen po rnam pa brgyad/_/dbang byed gdod nas grub pa'i gzugs/_/ma hA kang+ka gtum mig sogs/_/dpa' bo dang ni rnal 'byor ma/_/zhing sngags lhan cig skyes pa'i tshul/_/'bum phrag yangs pa chen po yi/_/mkha' 'gro dang ni mkha' 'gro ma/_/'khor dang bcas pa 'dir byon la/_/rnam thar gsum ldan chos dbyings mkha'/_/rdo rje'i gnas su byin gyis rlobs/_/shar gyi zhing skyong glang gdong dkar/_/gnas ma chen mo gau rI ma/_/phyogs skyong rdo rje can dang ni/_/klu dbang mtha' yas la sogs pa/_/'khor ba myang 'das dbyings sgrol ba'i/_/dur khrod chen po brgyad kyi bdag_/rnam pa sna tshogs gzugs can ma/_/ngo bo ye shes gcig gi gzugs/_/'khor dang bcas pa 'dir byon la/_/rdo rje'i gnas su byin gyis rlobs/_/sprin dang ljon shing mchod rten chu/_/sgra sgrogs shAn+tiM u pa la/_/bde byed brtsegs pa rlabs can sogs/_/rdo rje'i gnas su byin gyis rlobs/_/dpag med sangs rgyas zhing gi khams/_/rdul gcig steng du rdzogs pa yi/_/bkod pa chen po'i sgron ma'i sprin/_/thugs rje'i dbang gis snang bar mdzod/_/sku lnga lhun grub mkhyen brtse'i bdag_/'khor dang bcas pa 'dir byon la/_/mthong thos dran reg grol nus pa'i/_/ye shes chen pos byin gyis rlobs/_/khyed rnams sngon gyi thugs dam bzhin/_/gdung shugs dad pas rgyud bskul zhing*/_/bsnyen sgrub dgongs pa zab mo yis/_/rtse gcig gsol ba 'debs lags na/_/skyabs yul rgya mtsho'i tshogs thams cad/_/mkha' la sprin ltar 'khrigs nas kyang*/_/gnas mchog 'di ru byin phob cig_/bar snang char bzhin bab nas kyang*/_/gnas mchog 'di ru byin phob cig_/sa las rlangs ltar brdol nas kyang*/_/gnas mchog 'di ru byin phob cig_/gnas 'di rang byung gsang ba che/_/phyi snod 'og min pad+ma'i zhing*/_/ye shes rang snang rgyan gyi zhing*/_/bkod pa lhun gyis rdzogs par mdzod/_/bcud ni zhi khro dpa' bo dang*/_/mkha' 'gro ma yi grong khyer te/_/rdo rje'i rigs kyi nus pa 'dzin/_/skal bzang mchog tu dbugs dbyung mdzod/_/grub pa'i ye shes snang ba'i gzis/_/brtan g.yo kun khyab dag pa che/_/mnyam nyid rang byung phyogs lhung bral/_/'og min zhing du rdzogs par mdzod/_/hU~M/_rang byung dag pa rdo rje'i gnas/_/snang bcas sku yi da la ste/_/sa rdo ri brag rtsi shing dang*/_/nags kyi skyed mos tshal kun kyang*/_/dpa' bo DA ki'i grong khyer du/_/sku lnga'i ston pa zhi dang khro/_/mngon sum snang zhing bkod pa yi/_/mthong tshad rdo rjer grol bar mdzod/_/phyi rol 'byung ba'i rang sgra dang*/_/nang gi skye 'gros zin pa'i sgra/_/rol mo'i dbyangs sogs ji snyed kun/_/gzhom med rang snang gsang ba'i sngags/_/badz+ra tan+t+ra rdo rje'i glu/_/mtha' dag dngos grub mchog stsol ba'i/_/rdo rje'i sngags gzugs rang sgra sogs/_/gsung gi gsang ba mi zad pa'i/_/thos grol dbyangs su byin gyis rlobs/_/dur khrod gsang ba mchog gi zhing*/_/rten dang brten pa thams cad kyang*/_/rdo rje'i rigs su dbugs dbyung bas/_/thabs kyi skyes pa dpa' bo ste/_/shes rab mdzes ma rnal 'byor ma/_/gnag phyugs ri dwags 'bu srin kyang*/_/thugs rje'i dpyang thag gis bzung bas/_/sdug bsngal zug rngu dbyings su zhi/_/kun 'byung 'ching ba rang grol nas/_/snang spyod ye shes rol mo che/_/dran rtog bde chen thig le ru/_/gnyis su med par dag pa las/_/tshogs chen ma byas lhun gyis rdzogs/_/chos nyid dag pa mngon gyur nas/_/phyag rgya mtshan ma thig le gsal/_/tshogs drug rang grol ye shes kyis/_/yid la dran dang cha shas reg_/kun kyang grol ba'i phrin las mdzod/_/mdor na rigs lnga gangs can mtsho'i/_/ji snyed bkod pa'i gnas dang yul/_/dur khrod chen po'i ngo bo ru/_/gdod nas dag cing gnas pa yi/_/chos nyid ka dag chen por brdal/_/mtha' klas gdul bya'i mos pa bzhin/_/bla ma rig 'dzin rnal 'byor dbang*/_/yi dam zhi khro gtso dang 'khor/_/rdul snyed dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs/_/rdo rje'i chos srung bsam yas pa'i/_/dkyil 'khor gang 'dul der snang gi_/bkod pa bsam gyis mi khyab pa'i/_/rten dang brten pa lhun rdzogs pa'i/_/chos can bde chen rol par shar/_/snod bcud rgyud rnams dag rtogs shing*/_/mnyam gnyis lhag pa'i ting 'dzin gyi/_/nus pa chen pos ngo mtshar gyi/_/rdo rje'i zhing khams rab 'byams rdzogs/_/rtsa gsum lha yi byin rlabs dang*/_/sangs rgyas byang sems smon lam mthu/_/rig 'dzin grub pa'i rnal 'byor pa'i/_/dgongs pa'i rtsal dang ting 'dzin gyi/_/byin rlabs gzi byin 'od du 'bar/_/rig 'dzin mkha' 'gro dngos su 'du/_/nus mthu thogs med 'byung ba yi/_/dkyil 'khor chen por byin rlobs mdzod/_oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru d+he wa d+hA ki ni sarba sa ma ya dz+nyA na a be sha ya a a e a ral+li hriM hriM pheM pheM/__/zhes bshugs glu dang thod rnga rkang gling sogs rol mo'i sgra sna tshogs pas byin dbab par bya'o/__/zhes pa'ang dpal o rgyan chos kyi rgyal pos gangs can skyob pa'i phrin las kyi sgo brgya phyogs kun 'byed pa'i rten 'byung rmad du byung ba'i sgo 'phar gdod nas grub pa/__rigs brgya'i khyab bdag 'jam dbyangs bla ma kun gzigs chos kyi blo gros pad+ma ye shes rdo rje'i bka' drin gyis phye ste rang byung rdo rje'i gnas chen po zil khrom gangs kyi ra ba'i dbus dang phyogs bzhi/_khyad par shrI nA len+d+ra gnyis pa'i gan+d+ho lar sa byi cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcur gnas chen byin 'bebs kyi rim pa dang*/__lho phyogs rin chen sprin gyi sgron ma rnam par bkod pa'i 'dod 'byung nor bu'i gter gyis snyigs dus dbug dbyung ba'i tshe/_dpal chen yang dag he ru kas snang srid bdud rtsi'i dkyil 'khor du byin gyis brlabs pa'i tshe gang shar shugs 'byung gi re khA 'di yang grub pa'i 'bangs pad+ma gar dbang bde chen 'od gsal mdo sngags gling pa bkra shis dpal 'byor gyis rdzong gsar bkra shis lha rtse'i gzim spyil bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du bris pa 'dis kyang mkha' khyab kyi yid can rang snang rdo rje'i zhing gi grong khyer chen por dbug dbyung ba'i rten 'brel mchog gi btsas su gyur cig__/mang+ga laM//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: