DKR-KABUM-18-TSHA-008

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུའི་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་འབོག་པའི་རིམ་པ་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཉིན་བྱེད།
Wylie title rdo rje snying po don gyi thol glu'i bla sgrub kyi smin byed 'bog pa'i rim pa 'od gsal ye shes nyin byed DKR-KABUM-18-TSHA-008.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 18, Text 8, Pages 24-32 (Folios 1a to 9b5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
Associated People ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ (lha btsun nam mkha' 'jigs med)
Citation Khyentse, Dilgo. Rdo rje snying po don gyi thol glu'i bla sgrub kyi smin byed 'bog pa'i rim pa 'od gsal ye shes nyin byed. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 18: 24-32. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་ཏིག་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུ་ (rig 'dzin da ki'i srog tig rdo rje snying po don gyi thol glu)
Colophon

།ཅེས་པའང་ཐེག་མཆོག་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཐུགས་གཞོལ་ཞིང་མི་ཕྱེད་པའི་དད་མོས་ཅན་རིན་ཚང་ལྷ་རིགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའམ་དབྱིངས་རིག་བྱང་ཆུབ་དབང་པོ་དང༌། སྒྲུབ་བརྩོན་བླ་མ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་འཕེལ་ནས་གསུང་བསྐུལ་ཡང་ཡང་གནང་བ་ལྟར། འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་བསྟན་ཞབས་སུ་སྐྱེས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་མུ་ཏོ་བ་པདྨ་གར་དབང་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཁ་བཞི་ལྷོ་ཡི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་པར་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དུས་ཚེས༢༡བཟང་པོ་ཀུན་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་དུས་མཆོད་སྐབས་གྲུབ་པར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་གཉིས་པར་འབེབས་པོ་རང་སློབ་ཨོ་རྒྱན་གཞན་ཕན་ནས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་ཐེག་པ་མཆོག་གི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཆོག་ཏུ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'ang theg mchog snying po'i rnal 'byor la thugs gzhol zhing mi phyed pa'i dad mos can rin tshang lha rigs kyi rnal 'byor pa klong chen ye shes rdo rje'am dbyings rig byang chub dbang po dang*/_sgrub brtson bla ma karma ye shes chos 'phel nas gsung bskul yang yang gnang ba ltar/_'od gsal rdo rje snying po'i bstan zhabs su skyes pa'i rgyal khams kyi mu to ba pad+ma gar dbang 'od gsal mdo sngags gling pas kha bzhi lho yi rgyal khab kyi bye brag phun tshogs chos gling gi gtsug lag khang gsar par cho 'phrul zla ba'i dus tshes21bzang po kun mkhyen rdo rje gzi brjid kyis dus mchod skabs grub par sbyar ba'i yi ge gnyis par 'bebs po rang slob o rgyan gzhan phan nas bgyis pa 'dis kyang theg pa mchog gi bstan pa la bya ba mchog tu byed par gyur cig_/sarba mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུའི་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་འབོག་པའི་རིམ་པ་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཉིན་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ། འཁྲུལ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་དག་པ་ཡེ་ཤེས་གདངས། །འོད་གསལ་རྡོ་རྗེའི་རོལ་མོའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲོ་བསྡུས་ཧེ་རུ་ཀ །འཇིགས་བྲལ་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དེར་གུས། །གང་གི་བྱིན་རླབས་ཉིན་བྱེད་ཀྱིས། །དད་བརྒྱའི་པདྨོ་འཛུམ་པ་ལས། །སྐལ་བཟང་སྦྲང་མངར་ཉིང་ཁུའི་དཔལ། །སྙིང་པོའི་སྨིན་བྱེད་ཆོ་ག་བཤད། །རིག་འཛིན་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་བྱིན་རླབས་ལམ་བྱེད་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུའི་སྨིན་བྱེད་འབོག་པ་ལ། སྟེགས་བུར་འོད་ལྔའི་ཐིག་ཟླུམ་དབུས་སུ་བུམ་པ། གསང་ཐོད། རིག་ཙཀ །ཤེལ་རྡོ། བླ་མའི་སྐུ་འབག །སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཙཀ་ལི་བཅས་འདུ་བྱས་ལ། ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པས་བསྐོར། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་ནང་མཆོད། ཌཱ་དྲིལ་རྡོ་རྗེ། ལས་བུམ་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ། བཀའ་སྲུང་དང་ཆད་བརྟན་གྱི་མཆོད་གཏོར་རྣམས་འདུ་བྱ། སྣང་སྲིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤར་བའི་རྟོགས་གོམས་ཅན་ལ་བདག་མདུན་གྱི་སྤྲོས་པ་སོགས་མ་བྱས་ཀྱང་རུང་མོད། གསང་བ་སྤྱིའི་ཕྱག་ལེན་ལྟར་བརྒྱུད་འདེབས་ནས་བརྩམས་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ལས་གཞུང་བསྲངས། བདག་མདུན་དམིགས་པས་ཕྱེད་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་གྱི་བཟླས་པ་སྐབས་དབྱེ་བར་བྱ། བུམ་པར་དམིགས་བཟླས་དང༌། ལས་བུམ་དུ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་སྔགས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབས། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་ལེན་དང་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བ་གང་རུང་བྱ། བཀའ་སྲུང་གི་གསོལ་མཆོད་དང༌། ཚོགས་སྐོང་བཤགས་རྒྱས་པར་བྱས་ལ། སྨིན་པར་འོས་པའི་སློབ་མ་ཟུང་དུ་མ་གྱུར་བ་སྒོ་དྲུང་དུ་ཁྲུས་བྱ། ནང་དུ་འཇུག་པ་ན་བགེགས་བསྐྲད། མཚམས་བཅད་ལ། ཆོས་བཤད་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་ནི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འབའ་ཞིག་ལ་རག་ལས་ཤིང༌། བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ནས་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་དེ་ཡང་བླ་མ་ལ་དད་ཅིང་གུས་པས་དེ་ཡི་དགོངས་སྤྱོད་བསླབ་པ་ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར། བླ་མའི་མོས་གུས་ལམ་དུ་བྱེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི་མདོ་རྒྱུད་བཀའ་གཏེར་ཀུན་ནས་ཟབ་གསང་མན་ངག་མཐར་ཐུག་ཏུ་ཡང་ཡང་བསྔགས་ཤིང༌། མཁས་གྲུབ་ཀུན་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་སྟེ། དེ་ལ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་དང༌། སྒྲུབ་བྱེད་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མང་དུ་མཆིས་པ་ལས། སྐབས་སུ་བབས་པ་འདི་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་པཎ་གྲུབ་ལྔ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་འཇའ་ལུས་འཕོ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་བརྙེས་པས་བསྐལ་པ་འདི་མ་ཞིག་གི་བར་དུ་སྤྲུལ་གཞི་རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་བཞུགས་ཏེ། སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་དུ་མས་ཕྱི་མའི་གདུལ་བྱ་སྐྱོང་ཞིང་ཐེག་མཆོག་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་སྤེལ་བར་གསུངས་པ་ལྟར། པཎ་ཆེན་བི་མའི་རྣམ་འཕྲུལ་གྱི་ཡ་གྱལ་ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་བརྙེས་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་དངོས་སུ་བྱོན་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་བཅུད་སྙིང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཏི་ལ་ཀ་འདི་ནི། མཁས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་ཡོངས་འཛིན་དུ་མས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང༌། རིས་མེད་ཀྱི་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྒོ་རབ་འབྱམས་ལ་ཐོས་བསམ་ཕྲ་མོ་བྱས་པས་སྙིགས་དུས་ཀྱིས་སྐལ་བཟང་དུ་རློམ་པ་པདྨ་གར་དབང་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་བདག་ཉིད་སྦས་ཡུལ་འབྲས་གཤོངས་ལྷ་རིའི་ལྟེ་བ་བྲག་དཀར་བཀྲ་ཤིས་སྡིང་དུ་སོན་པའི་སྐབས། མཆོག་གི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་ལྷ་བཙུན་པ་དང་འཇམ་མགོན་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དབྱེར་མེད་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཐུས། རིག་གསང་ནས་བརྡོལ་བའི་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུའི་ཟབ་ལམ་བླ་མ་སྒྲུབ་པ་འདི་ནི། ཕྱི་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཚུལ་དུ་སྒྲུབ་པ། ནང་དཔལ་ཆེན་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་རྡོ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བཀོད་ནས་སྒྲུབ་པ། གསང་བ་དང་ཡང་གསང་རྩོལ་བཅས་རྩོལ་མེད་ཀྱི་ལམ་རྫོགས་རིམ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་ཀུན་གྱི་བཅུད་དྲིལ་གྱི་དབང་བཞི་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་བསྐུར་བའི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ལ་ཐོག་མར་མཎྜལ་ཕུལ། དཔལ་མགོན་རིག་འཛིན་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཅན་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། དང་པོའི་སངས་རྒྱས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ༔ དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་དགོངས་སུ་གསོལ༔ ཁྱོད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ འཇུག་ཅིང་སྨིན་པའི་བཀའ་དྲིན་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་འཇའ་འོད་ཟེར་ཐིག་གི་གུར་ཁང་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་དུ་དཔལ་མགོན་བླ་མ་མཆོག་གི་དག་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་མོར་གསང་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་བཀོད་པ་ཕྱོགས་དུས་སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱ་མཚོ་རང་རིག་གཉུག་མའི་ཐིག་ལེ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཤེས་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང༌། འགྲོ་ཀུན་རང་གྲོལ་གདོད་མའི་གཤིས་ལུགས་དང་འདུ་འབྲལ་མེད་ཀྱང་མ་རྟོགས་གློ་བུར་གྱི་འཁྲུལ་པས་ཉམ་ཐག་པ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་གྲོལ་ཞིང་གསང་མཆོག་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་དགོངས་སྤྱོད་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་བསླབ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་བཅས་པའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨ༔ ཆོས་དབྱིངས་འོད་གསལ་སོགས་ནས། སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ བར་ལན་གསུམ། དོན་དམ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བླ་མའི་རང་ཞལ་རང་སྣང་རིག་པས་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བར་ཕྱག་འཚལ་ཞིང༌། སྣང་སྲིད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པའི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་དང༌། གཟོད་ནས་ཀ་དག་ཆེན་པོའི་དགོངས་པར་བློས་བྱས་ཡིད་དཔྱོད་ཀྱི་འཁྲུལ་རྟོག་གི་ནོངས་པ་བཤགས་ཤིང༌། རང་རིག་སྐུ་གསུམ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མངོན་གྱུར་དུ་ཤེས་པར་རྗེས་སུ་ཡི་རང༌། ཟབ་གསལ་རྟོགས་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བསྐོར་བ་དང༌། སྐྱེ་འཆི་མཚན་རྟོག་ཐམས་ཅད་རང་གྲོལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་འཕོ་མེད་དུ་བཞུགས་པར་གསོལ་ཞིང༌། མཁའ་ཁྱབ་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོ་གཞི་དབྱིངས་གདོད་མའི་ཐིག་ལེར་གྲོལ་བའི་ཆེད་འཁོར་གསུམ་དམིགས་མེད་ཀྱི་བསྔོ་བས་མཚོན་དོན་དམ་པའི་བསག་སྦྱོང་ལ་ཐུགས་གཞོལ་བས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨ༔ རིག་པ་རང་སྣང་བླ་མར་ཕྱག་འཚལ་ཞིང༔ སོགས་ནས། བྱང་ཆུབ་ཤོག༔ ལན་གསུམ། སྲིད་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་ངེས་འབྱུང༌། ཞི་བའི་མཐའ་ལས་གྲོལ་བའི་ལམ་གྱི་སྙིང་པོ་སྙིང་རྗེ། ཟུང་འཇུག་འབྲས་བུའི་ས་ལ་བདེ་མྱུར་དུ་སྦྱོར་བའི་མྱུར་ལམ་དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ལྟ་བས་ཟིན་པའི་སོ་བྱང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་ཡས་པ་ངོ་བོ་གནས་འགྱུར། ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན། དུས་སྐབས་དགོས་པ་གང་གཙོར་སྤྱོད་པས་དགག་དགོས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བསླབ་པ་བཟུང་བས་དབང་གི་གཞི་གཟུང་བའི་ཕྱིར་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁྱེད་ཅི་འདྲ། །དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་གྱུར་ཅིག །སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་བསམ་ཡས་པ། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བདག་གིས་སྤྱད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དམ་པ་དང༌། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་འདི། །སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་ན། །རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བྱིན་རླབས་མཛོད། །ལན་གསུམ། དེ་ནས་དབང་གི་གཞི་འགོད་པ་ཡེ་ཤེས་དབབ་པའི་ཕྱིར་སྒོ་གསུམ་གྱི་གནད་བཅུན་ལ་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་དུ་མཛོད། ཨ༔ ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་དབྱིངས༔ སོགས་ནས་སྤྱན་འདྲེན་སྤོས་རོལ་དབྱངས་དང་བཅས་པས་གདུང་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་བརྗོད་ཅིང་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱ། དབང་བསྐུར་དངོས་གཞི་ལ་དབང་བཞི་མཐའ་རྟེན་དང་བཅས་པ་རིམ་པར་བསྐུར་བའི་དང་པོ་བུམ་པའི་དབང་གི་སླད་དུ་བླ་མའི་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རིག་པའི་ལྷ་མོ་སྤྲོས་པས་སྣང་སྟོང་བུམ་པའི་དབང་གིས་སྨིན་པར་བྱས་པར་མོས་མཛོད། བུམ་པས་དབང་བསྐུར་ལ། ཨོཾ༔ སྣང་སྲིད་ཡོངས་རྫོགས་བཀྲ་ཤིས་ལྷའི་བུམ་པ༔ ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས༔ དུག་ལྔ་རྣམ་དག་རྡོ་རྗེའི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐྱེ་འཆི་ཀ་དག་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞེས་བུམ་ཆུ་མྱང༌། དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བས་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཁེངས། ཕུང་ལྔ་རིགས་ལྔའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་གྱུར། དུག་ལྔ་དག་པས་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རྟོགས་པ་མངོན་དུ་བྱས། ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་འཁྱིལ་བའི་ཟེགས་མ་རིགས་ཀྱི་བདག་པོར་གྱུར་པས་རྒྱས་བཏབ་པར་མོས། དེ་དང་རྗེས་འབྲེལ་དུ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་ཡེ་ཤེས་དཔལ་ཆེན་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་པ་སྐུ་ཡི་གནས་སོ་སོ་ནས་སྤྲོས་ཏེ་དབང་བསྐུར་བར་མོས་མཛོད། གཤིན་རྗེའི་སྐུ་དཔྲལ་བར་བཞག་ལ། ཨོཾ༔ ཁྱོད་ཀྱི་ཕུང་ཁམས་རྒྱལ་བ་རྟག་པ་སྟེ༔ ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་འཇམ་དཔལ་སྐུའི་འཁོར་ལོ༔ གཉིས་མེད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྣང་སྟོང་ལྷུན་གྲུབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དབྱིངས་རྫོགས་ཤོག༔ ཨོཾ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄ཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ རྟ་མགྲིན་མགྲིན་པར་བཞག་ལ། ཨཱ༔ ངག་རླུང་འགྲོ་འོང་པདྨ་གསུང་གི་དལ༔ གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྟ་མཆོག་བཞད་པ་བརྒྱས༔ རྡོ་རྗེ་ནཱ་ད་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་རྫོགས་པས༔ ཆོས་སྒོ་རབ་འབྱམས་སྤྲོ་ལ་ཐོགས་མེད་ཤོག༔ ཧྲཱིཿཔདྨནྟ་ཀྲྀ་ཏ་ཕཊ྄༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ ཡང་དག་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ སེམས་ཀྱི་ཀུན་རྟོག་གཟུང་འཛིན་ཀ་ནས་དག༔ མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་ཟླུམ༔ ཡང་དག་གྲུབ་པའི་དགོངས་པ་བློ་ལས་འདས༔ ལྷན་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཆེ་མཆོག་ལྟེ་བར་བཞག་ལ། སྭཱ༔ སྒོ་གསུམ་རྣམ་དག་ཟག་བཅས་འོད་སྐུར་དེངས༔ རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་སྣོད་བཅུད་བདུད་རྩིར་འཆར༔ འཕོ་ཆེན་འཁོར་འདས་ཁྱབ་བདག་ཧེ་རུ་ཀ༔ རྨད་བྱུང་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་སརྦ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱྃ༔ ཕུར་པ་གསང་གནས་སུ་བཞག་ལ། ཧཱ༔ བྱ་བྱེད་རྣམ་དག་ཕྲིན་ལས་རྟ་ཡི་རྒྱལ༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཐལ་འབྱིན་དགོངས་པ་རྣོ༔ རྟག་ཁྱབ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་གཟུགས༔ གཉིས་མེད་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་སྦྱིན༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱ༔ མ་མོ་གནས་ལྔར་བཞག་ལ། བྷྱོ༔ ཕུང་པོ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་རྣམ་དག་དབྱིངས༔ རང་ཤར་མངོན་རྫོགས་མ་མོའི་དགའ་མ་སྟེ༔ ཉི་ཞི་བདེ་མཆོག་མུ་ཁ་ལེ་ཆེན་མོས༔ རྡོ་རྗེ་གསང་བར་སྦྱོར་བའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་མ་མ་ཡོ་གི་ནི་གུ་ཧྱ་ཧཱུྃ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་བྃ༔ དྲེགས་འདུལ་ལག་གཉིས་སུ་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ ཞེ་སྡང་རང་གྲོལ་རྡོ་རྗེ་དྲེགས་པའི་རྒྱལ༔ རཀྴ་སྲིན་པོ་སྡེ་བརྒྱད་རྟོག་ཚོགས་འདུལ༔ གསལ་འབར་ཁྱབ་འཕྲོ་ཕོ་ཉའི་ལས་བྱེད་པའི༔ བཀའ་སྡོད་འབར་བ་རྫོགས་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨཿཡཿམཿདུཿརུཿཙཿཤཿནཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དྲག་སྔགས་པུས་མོ་གཡས་གཡོན་དུ་བཞག་ལ། ཨེ༔ སྲིད་གསུམ་ང་རྒྱལ་གདུག་པ་གནས་དག་པའི༔ གཏུམ་ཆེན་ཨེ་དབྱིངས་དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱི་མཚོན༔ དུག་ལྔ་འཇོམས་པའི་ཁྲོ་རྒྱལ་སྟོབས་པོ་ཆེ༔ རང་གྲོལ་མཉམ་ཉིད་དོན་གྱི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨེ་སརྦ་དུཥྚན་ཨེ་ཛཿབྷྱོ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨེ༔ རིག་འཛིན་བླ་མ་སྤྱི་བོར་བཀོད་དེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ རབ་འབྱམས་རིགས་ལྔ་ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་འདུས་དཔལ༔ རྩ་གསུམ་ཁྱབ་བདག་དང་པོའི་ཧེ་རུ་ཀ༔ རིག་འཛིན་འདུས་པ་བླ་མའི་རྡོ་རྗེའི་སྐུར༔ དབང་བསྐུར་ཕུང་ཁམས་ལྷ་སྐུར་རྫོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་ལུས་ཀྱི་གནས་སོ་སོར་བཀོད་པས་ཡེ་ཤེས་འབར་བ་ཀློང་དགུའི་བདག་ཉིད་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ངོ་སྤྲད་པས་སྣང་སྲིད་བླ་མའི་དག་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡོངས་གྲུབ་ཆེན་པོའི་སྐུ་རྡོ་རྗེར་ངོ་ཤེས་པར་མཛོད་ལ་དག་པའི་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བསླབ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གིས་ཕྱི་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བུམ་པ་སྐུའི་དབང་བསྐུར་བས། ལུས་ཕྲ་རགས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མ་སྐུའི་བྱིན་རླབས་ཐོབ། ལམ་བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་པའོ། །གཉིས་པ་གསང་བའི་དབང་གི་སླད་དུ་བླ་མ་གསུང་རྡོ་རྗེ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རོལ་རྩེད་ཀྱིས་ལྷག་པའི་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན་ཕུང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་དམ་རྫས་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བཞག་སྟེ་དབང་བསྐུར་བར་མོས། གསང་ཐོད་ཀྱི་བདུད་རྩི་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་སྟེར་ལ། ཧྲཱིཿ ཐབས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ཝཾ༔ ཤེས་རབ་ཨེ་ཡི་པདྨར་མཉམ་སྦྱོར་བའི༔ ཟུང་འཇུག་ལྷག་པའི་སེམས་སྤྲིན་རྒྱལ་ཀུན་འདུས༔ རྟོག་བྲལ་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་མཉམ་པར་སྦྱིན༔ གུ་ཧྱ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧོ༔ བདུད་རྩི་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མྱོང༌། དེ་ལྟར་བྱིན་པའི་བདུད་རྩི་རྡོ་རྗེ་ལྕེ་ཡི་ལམ་བརྒྱུད་རྩ་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ། བདེ་གསལ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཉམས་སྐྱེས་པར་མོས། རྗེས་འབྲེལ་བཟླས་པའི་ལུང་གི་སླད་དུ། མདུན་བསྐྱེད་བླ་མའི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་དབུས་འོད་ལྔ་ཐིག་ལེའི་སྦུབས་སུ་ཨ་ཡིག་མཐིང་ག་ཁྱབ་པ་ཆེན་པོའི་རང་གཟུགས་ལས་རྡོ་རྗེའི་གསང་སྔགས་ཡི་གེ་སྤྲིན་གྱི་ཚོགས་སྤྲོས་ཏེ་ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་ལྷར་གསལ་བའི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་སྲོག་གི་མཐའ་སྐོར་དུ་བཀོད་པར་མོས་ལ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ག་ག་ན་ཨ་བྷ་ཡ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ལན་གསུམ། ལྷ་སྔགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པར་མོས་ལ། ཨོཾ་ནི་རང་བྱུང་ཀུན་བཟང་སོགས་རྗེས་ཟློས་བཅས་བསྙེན་པ་ལན་གསུམ་བཟླར་གཞུག །གཞིར་གནས་ཨ་ལས་སོགས་ལས་བཞིའི་དམིགས་བཟླས་བཅས་ཤམ་བུ་བཏགས་པ་ལན་རེ་རྗེས་ཟློས་བྱ། དེ་དག་གིས་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་བཟླས་བརྗོད་བྱེད་པ་ལ་དབང་བའོ། །དེས་ནང་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གསུང་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བས། ངག་གཟུང་འཛིན་གྱི་རླུང་གི་སྒྲིབ་པ་དག གྲགས་སྟོང་གསུང་གི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། ལམ་རྩ་རླུང་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་པའོ། །གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གི་སླད་དུ་བླ་མ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ངོ་བོ་ཅན་གྱི་རིགས་དང་ལང་ཚོ་རྫོགས་པའི་ཤེས་རབ་མ་སྤྲོས་ཏེ་ཐར་པ་བརྟེན་པར་བསྐུལ་བར་གྱུར། རིག་ཙཀ་གཏད་ལ། ཧྲཱིཿ འཕོ་མེད་དགའ་བ་མཆོག་གི་དཔལ་སྟེར་བའི༔ རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་གསང་བའི་ཆུ་སྐྱེས་ཅན༔ སྒྱུ་མ་ཆེན་མོ་ཡུམ་གྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ འཛག་བདེའི་འཁྲུལ་པ་གཞི་ལ་དག་པར་མཛོད༔ པདྨ་པྲཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ དེ་ལྟར་གཏད་པའི་ཕྱག་རྒྱར་འདུ་ཤེས་གསུམ་གྱིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ཏེ་དགའ་བཞི་ལུགས་འབྱུང་ལྡོག་གི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་མོས་མཛོད། རྗེས་འབྲེལ་དུ་དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པས་མ་བསླད་པའི་ཆོས་ཉིད་གཉུག་མའི་དབྱིངས་སུ་མ་བཅོས་པར་མཉམ་པར་ཞོག་ཅིག །དེས་དོན་དམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བླ་མ་ངོ་སྤྲད་པ་ཡིན་པས་ཡེངས་མེད་དྲན་པའི་མོས་གུས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་དང་མ་བྲལ་བར་མཛོད་ཅིག །དེས་གསང་བ་ཤེས་རབ་མའི་ཆུ་སྐྱེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཐུགས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས་ཡིད་ཐིག་ལེ་འཕོ་འཛག་གི་སྒྲིབ་པ་དག །བདེ་སྟོང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། ལམ་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པའོ། །བཞི་པ་ཚིག་གི་དབང་ལ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུས་དབྱིངས་ཀ་དག་ཤེལ་ལྟ་བུ་དང༌། འོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་འཇའ་ཟེར་འཕྲོ་བའི་བརྡ་ཡིས་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། མན་ཤེལ་བསྟན་ཏེ། ཨ༔ སེམས་ཀྱི་འགྱུ་བ་རང་གྲོལ་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས༔ ངོ་བོ་རྣམ་དག་དྲི་མེད་ཤེལ་ལྟར་དྭངས༔ ལྷུན་གྲུབ་འཇའ་གུར་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་སྦུབས༔ སྒྲོན་མ་དྲུག་གི་ཆོ་འཕྲུལ་བརྡ་རྟགས་སྦྱིན༔ ཨེ་ཀ་ཨ་ཏི་དྷཱ་ཏུ་ཧོ༔ རྗེས་འབྲེལ་དུ་བླ་སློབ་གཉིས་ཀས་རིག་པ་མ་བཅོས་སོ་མའི་ངང་བསྐྱངས་ཏེ་དགོངས་བརྒྱུད་འཕོ་བའི་དབང་གི་དོན་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། བླ་མས་སྡིགས་མཛུབ་སློབ་མའི་སྙིང་གར་གཏད་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་ཀ་དག་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས༔ ངོ་བོ་སྟོང་ཉིད་སེམས་ཀྱི་གཤིས་སུ་བཞུགས༔ བླ་མ་ཆོས་སྐུ་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་ཡོད༔ ཡེངས་འཁྲུལ་བྲལ་བའི་དགོངས་པ་སྐྱོང་རེ་རན༔ རང་རིག་ལྷུན་གྲུབ་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་དབྱིངས༔ རང་བཞིན་འོད་གསལ་སེམས་ཀྱི་མདངས་སུ་ཤར༔ མ་འགག་གསལ་བའི་བླ་མ་ཡེ་རེ་བ༔ འཁྲུལ་རྟོག་བར་ལག་གྱེས་པའི་ཀློང་ནས་མཇལ༔ འཁོར་འདས་ཀུན་ཁྱབ་ཟང་ཐལ་བརྡལ་བ་ཆེ༔ ཐུགས་རྗེ་ཁྱབ་པ་སེམས་ཀྱི་རྩལ་དུ་བཞུགས༔ རང་ངོ་ཤེས་ན་བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ རང་སྣང་ཞེན་མེད་གྲོལ་བའི་བབ་ལ་ལྟོས༔ ལྟ་བ་མེད་དེ་ཆོས་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད༔ མཐོང་བ་མེད་དེ་ཡུལ་དང་དབང་པོ་བྲལ༔ ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་ཧེ་རུ་ཀ་ཆེན་པོ༔ ཨ་ཧོ་ཨ་ཏི་རང་ལས་གཞན་དུ་མེད༔ འདི་ལ་བསལ་བཞག་དགག་སྒྲུབ་འཛིན་པ་བྲལ༔ ཆོས་ཉིད་རྗེན་པ་རང་བྱུང་རྒྱན་དུ་ཁྱེར༔ དགོངས་པས་དབང་བསྐུར་བརྡ་ཡིས་ཐབས་བསྟན་པས༔ བུ་ཁྱོད་མ་ཆགས་པདྨའི་ས་ལ་ཤོག༔ མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་རྟོགས་པ་མངོན་གྱུར་ཕྱིར༔ མཚོན་བྱེད་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་གི་མཆོག༔ བསྐུར་བྱ་སྐུར་བྱེད་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་འཕོ༔ དོན་དམ་ནམ་མཁའི་འཁོར་ལོར་སྦྱོར་ཅིག་ཨ༔ དེས་དོན་དམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་བཞི་པའི་དབང་བསྐུར་བས། སྣང་གསུམ་འཕོ་བའི་སྒྲིབ་པ་དབྱིངས་སུ་དག །ལམ་དོན་དམ་རྩོལ་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་པའོ། །སྲུང་མའི་བཀའ་གཏད་བྱེད་ན། གཏོར་མ་བཀའ་སྲུང་དྲག་པོ་སྡེ་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པར་གསལ་བ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་དགོངས་པས་གཟིར་ཞིང་ཐ་ཚིག་བསྒྲགས་པས་དེ་དག་གིས་ཀྱང་སྔོན་གྱི་དམ་བཅའ་རྗེས་སུ་དྲན་ནས་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པར་ཁས་བླངས་པར་མོས་ལ། ཨེ༔ ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་སོགས། ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་འདི་རྣམས་ལ། །ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་སྡོང་གྲོགས་དང༌། །ས་ལམ་ཡོན་ཏན་ཉམས་རྟོགས་འཕེལ་རྒྱས་བརྟན། །འགལ་རྐྱེན་མཐའ་དག་སྲུང་སྐྱོབ་གཉེར་ཁ་རྣམས། །ཇི་ལྟར་བསྒོ་བའི་དམ་ལས་མ་གཡེལ་བར། །བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཐའ་དག་སྒྲུབ་པར་མཛོད། །ས་མ་ཡ་རཀྵནྟུ། ཞེས་གཏོར་མ་ལག་ཏུ་གཏད་པས་དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིས་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པར་མོས་ཤིང༌། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གསོལ་མཆོད་མི་ཆག་པའི་དམ་ཚིག་གཉན་པོ་རྟག་ཏུ་སྲུངས་ཤིག །དེ་དག་གིས་དབང་བསྐུར་གྱི་རིམ་པ་ཆིག་རྫོགས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་དབང་སྲོག་རྒྱུད་ལ་འཛིན་པ་དམ་ཚིག་ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར་དམ་ཚིག་ཁས་བླང་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས། གཏང་རག་གི་མཎྜལ། ལུས་འབུལ་དང༌། ཁྲིད་རྗེས་འབྲེལ་བྱེད་ན་ཁྲིད་ཟིན་ལྟར་འབོག །དགེ་བསྔོ་སྨོན་ལམ་བཅས་བྱ། དཔོན་སློབ་ལྷན་ཅིག་ཚོགས་ལ་རོལ་པ་དང༌། རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་སོགས་ཀྱང་སྤྲོ་ན་བྱ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ལྷག་མ་གཏོང་བ་ནས་བརྩམས་ལས་བྱང་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་མཐར་དབྱུང་ངོ༌། །བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་དགེ་མཚན་གྱི། །ཡིད་ཀྱི་པདྨོའི་ཟིལ་མངར་འདི་ཡིས་ཀྱང༌། །འབྲེལ་ཚད་ཐེག་མཆོག་སྙིང་པོའི་ལྟ་དགོངས་ལ། །དབང་འབྱོར་གདོད་མའི་གྲོལ་གཞིར་དབུགས་དབྱུང་ཤོག །ཅེས་པའང་ཐེག་མཆོག་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཐུགས་གཞོལ་ཞིང་མི་ཕྱེད་པའི་དད་མོས་ཅན་རིན་ཚང་ལྷ་རིགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའམ་དབྱིངས་རིག་བྱང་ཆུབ་དབང་པོ་དང༌། སྒྲུབ་བརྩོན་བླ་མ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་འཕེལ་ནས་གསུང་བསྐུལ་ཡང་ཡང་གནང་བ་ལྟར། འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་བསྟན་ཞབས་སུ་སྐྱེས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་མུ་ཏོ་བ་པདྨ་གར་དབང་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཁ་བཞི་ལྷོ་ཡི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་པར་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དུས་ཚེས༢༡བཟང་པོ་ཀུན་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་དུས་མཆོད་སྐབས་གྲུབ་པར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་གཉིས་པར་འབེབས་པོ་རང་སློབ་ཨོ་རྒྱན་གཞན་ཕན་ནས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་ཐེག་པ་མཆོག་གི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཆོག་ཏུ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
[edit]

@#/__/rdo rje snying po don gyi thol glu'i bla sgrub kyi smin byed 'bog pa'i rim pa 'od gsal ye shes nyin byed ces bya ba bzhugs so// @#/__/na mo gu ru/_'khrul chos dbyings su dag pa ye shes gdangs/_/'od gsal rdo rje'i rol mo'i sgyu 'phrul gar/_/dkyil 'khor rgya mtsho'i spro bsdus he ru ka_/'jigs bral rnal 'byor dbang phyug mchog der gus/_/gang gi byin rlabs nyin byed kyis/_/dad brgya'i pad+mo 'dzum pa las/_/skal bzang sbrang mngar nying khu'i dpal/_/snying po'i smin byed cho ga bshad/_/rig 'dzin bla ma sgrub pa'i byin rlabs lam byed rdo rje snying po don gyi thol glu'i smin byed 'bog pa la/_stegs bur 'od lnga'i thig zlum dbus su bum pa/_gsang thod/_rig tsaka_/shel rdo/_bla ma'i sku 'bag_/sgrub sde brgyad kyi tsaka li bcas 'du byas la/_phyi nang gi mchod pas bskor/_slob dpon gyi mdun du nang mchod/_DA dril rdo rje/_las bum dang tshogs kyi mchod pa/_bka' srung dang chad brtan gyi mchod gtor rnams 'du bya/_snang srid ye shes kyi dkyil 'khor du shar ba'i rtogs goms can la bdag mdun gyi spros pa sogs ma byas kyang rung mod/_gsang ba spyi'i phyag len ltar brgyud 'debs nas brtsams bla sgrub kyi phrin las las gzhung bsrangs/_bdag mdun dmigs pas phyed la bsnyen sgrub las sbyor gyi bzlas pa skabs dbye bar bya/_bum par dmigs bzlas dang*/_las bum du bdud rtsi 'khyil ba'i sngags kyis byin brlabs/_ting nge 'dzin gyi dbang len dang rig pa'i me tog dor ba gang rung bya/_bka' srung gi gsol mchod dang*/_tshogs skong bshags rgyas par byas la/_smin par 'os pa'i slob ma zung du ma gyur ba sgo drung du khrus bya/_nang du 'jug pa na bgegs bskrad/_mtshams bcad la/_chos bshad ji ltar rigs pa sngon du 'gro bas/_thar pa dang thams cad mkhyen pa'i lam gyi yon tan mtha' dag ni dge ba'i bshes gnyen 'ba' zhig la rag las shing*/_bshes gnyen bsten nas yon tan thob pa de yang bla ma la dad cing gus pas de yi dgongs spyod bslab pa la rag las pa'i phyir/_bla ma'i mos gus lam du byed pa'i rnal 'byor ni mdo rgyud bka' gter kun nas zab gsang man ngag mthar thug tu yang yang bsngags shing*/_mkhas grub kun la tshad mas grub pa ste/_de la yang bsgrub bya bla ma sku gsum dang*/_sgrub byed phyi nang gsang ba de kho na nyid kyi rnam gzhag mang du mchis pa las/_skabs su babs pa 'di ni bsgrub bya paN grub lnga brgya'i gtsug rgyan 'ja' lus 'pho chen rdo rje'i ye shes kyi sku brnyes pas bskal pa 'di ma zhig gi bar du sprul gzhi rgya nag ri bo rtse lngar bzhugs te/_sprul pa'i rnam rol du mas phyi ma'i gdul bya skyong zhing theg mchog snying po'i bstan pa spel bar gsungs pa ltar/_paN chen bi ma'i rnam 'phrul gyi ya gyal lha btsun nam mkha'i rnal 'byor zhes brtul zhugs grub brnyes yongs kyi rgyal po dpal he ru ka dngos su byon pa de nyid kyi dgongs bcud snying po thugs kyi ti la ka 'di ni/_mkhas shing dngos grub brnyes pa'i yongs 'dzin du mas rjes su bzung zhing*/_ris med kyi rgyal bstan rin po che spyi dang khyad par gsang sngags snga 'gyur bka' gter gyi chos sgo rab 'byams la thos bsam phra mo byas pas snyigs dus kyis skal bzang du rlom pa pad+ma gar dbang 'od gsal mdo sngags gling pa bdag nyid sbas yul 'bras gshongs lha ri'i lte ba brag dkar bkra shis sding du son pa'i skabs/_mchog gi rig 'dzin chen po rgyal ba lha btsun pa dang 'jam mgon pad+ma ye shes rdo rje dbyer med pa'i byin rlabs kyi mthus/_rig gsang nas brdol ba'i 'od gsal rdo rje snying po don gyi thol glu'i zab lam bla ma sgrub pa 'di ni/_phyi bla ma he ru ka dpal sprul sku'i tshul du sgrub pa/_nang dpal chen sgrub sde brgyad rdo rje lus kyi dkyil 'khor du bkod nas sgrub pa/_gsang ba dang yang gsang rtsol bcas rtsol med kyi lam rdzogs rim ltar sgrub pa'i man ngag kun gyi bcud dril gyi dbang bzhi stan thog gcig tu bskur ba'i skabs su bab pa la thog mar maN+Dal phul/_dpal mgon rig 'dzin bla ma ye shes kyi sku can dkyil 'khor kun gyi khyab bdag chen por gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/_dang po'i sangs rgyas bla ma rin po che:_dkyil 'khor rgya mtsho'i khyab bdag dgongs su gsol:_khyod kyi rdo rje bzhi yi dkyil 'khor du:_'jug cing smin pa'i bka' drin bstsal du gsol:_mdun gyi nam mkhar 'ja' 'od zer thig gi gur khang 'khrigs pa'i klong du dpal mgon bla ma mchog gi dag chen ye shes kyi rol mor gsang gsum sgyu 'phrul rdo rje'i bkod pa phyogs dus skyabs yul rgya mtsho rang rig gnyug ma'i thig le dang gnyis su med par shes pa'i yid ches kyi dad pas skyabs su 'gro ba dang*/_'gro kun rang grol gdod ma'i gshis lugs dang 'du 'bral med kyang ma rtogs glo bur gyi 'khrul pas nyam thag pa 'od gsal chos sku'i klong du grol zhing gsang mchog rdo rje snying po'i dgongs spyod rgya mtsho mtha' yas pa la bslab par bgyi'o snyam pa'i sems bskyed pa dang bcas pa'i rjes zlos mdzod/_a:_chos dbyings 'od gsal sogs nas/_sems bskyed do:_bar lan gsum/_don dam chos nyid kyi bla ma'i rang zhal rang snang rig pas mngon sum du mjal bar phyag 'tshal zhing*/_snang srid sku dang ye shes kyi rol pa'i mchod pa 'bul ba dang*/_gzod nas ka dag chen po'i dgongs par blos byas yid dpyod kyi 'khrul rtog gi nongs pa bshags shing*/_rang rig sku gsum yon tan rgya mtsho mngon gyur du shes par rjes su yi rang*/_zab gsal rtogs pa dam pa'i chos kyi 'khor lo rgyun mi chad par bskor ba dang*/_skye 'chi mtshan rtog thams cad rang grol bde ba chen po'i ye shes kyi sku 'pho med du bzhugs par gsol zhing*/_mkha' khyab yid can rgya mtsho gzhi dbyings gdod ma'i thig ler grol ba'i ched 'khor gsum dmigs med kyi bsngo bas mtshon don dam pa'i bsag sbyong la thugs gzhol bas 'di'i rjes zlos mdzod/_a:_rig pa rang snang bla mar phyag 'tshal zhing:_sogs nas/_byang chub shog:_lan gsum/_srid las rnam par grol ba'i lam gyi rtsa ba nges 'byung*/_zhi ba'i mtha' las grol ba'i lam gyi snying po snying rje/_zung 'jug 'bras bu'i sa la bde myur du sbyor ba'i myur lam dag mnyam bden pa dbyer med kyi lta bas zin pa'i so byang sngags kyi sdom pa rgya mtsho mtha' yas pa ngo bo gnas 'gyur/_yon tan yar ldan/_dus skabs dgos pa gang gtsor spyod pas dgag dgos yongs rdzogs kyi bslab pa bzung bas dbang gi gzhi gzung ba'i phyir 'di'i rjes zlos mdzod/_bde bar gshegs pa khyed ci 'dra/_/de 'dra kho nar bdag gyur cig_/spyod pa rmad byung bsam yas pa/_/'gro la phan phyir bdag gis spyad/_/byang chub sems mchog dam pa dang*/_/sku gsung thugs kyi phyag rgya 'di/_/srog gi phyir yang mi gtong na/_/rdo rje rgyal pos byin rlabs mdzod/_/lan gsum/_de nas dbang gi gzhi 'god pa ye shes dbab pa'i phyir sgo gsum gyi gnad bcun la dmigs pa 'di ltar du mdzod/_a:_shin tu rnam dag rdo rje btsun mo'i dbyings:_sogs nas spyan 'dren spos rol dbyangs dang bcas pas gdung shugs bskyed de brjod cing ye shes pa dbab/_tiSh+Tha badz+ras brtan par bya/_dbang bskur dngos gzhi la dbang bzhi mtha' rten dang bcas pa rim par bskur ba'i dang po bum pa'i dbang gi slad du bla ma'i sku rdo rje sprul pa'i sku'i thugs ka nas rig pa'i lha mo spros pas snang stong bum pa'i dbang gis smin par byas par mos mdzod/_bum pas dbang bskur la/_oM:_snang srid yongs rdzogs bkra shis lha'i bum pa:_ye shes snying po bdud rtsi'i bcud kyis gtams:_dug lnga rnam dag rdo rje'i dbang bskur bas:_skye 'chi ka dag rdo rje'i sku thob shog:_oM ka la sha a b+hi Shiny+tsa oM:_zhes bum chu myang*/_de ltar dbang bskur bas ye shes lnga'i rang bzhin bdud rtsi'i rgyun gyis lus kyi nang khengs/_phung lnga rigs lnga'i rang bzhin du gnas gyur/_dug lnga dag pas ye shes lnga'i rtogs pa mngon du byas/_chu'i lhag ma spyi bor 'khyil ba'i zegs ma rigs kyi bdag por gyur pas rgyas btab par mos/_de dang rjes 'brel du sku phyag rgya'i dbang bskur ba la rig 'dzin bla ma'i sku gsung thugs yon tan phrin las mi zad rgyan gyi 'khor lo'i ye shes dpal chen sgrub sde brgyad kyi rnam pa sku yi gnas so so nas spros te dbang bskur bar mos mdzod/_gshin rje'i sku dpral bar bzhag la/_oM:_khyod kyi phung khams rgyal ba rtag pa ste:_ye shes lus can 'jam dpal sku'i 'khor lo:_gnyis med phyag rgya chen po'i dbang bskur bas:_snang stong lhun grub sgyu 'phrul dbyings rdzogs shog:_oM ya mAn+ta ka hU~M phaTa?H_a b+hi Shiny+tsa oM:_rta mgrin mgrin par bzhag la/_A:_ngag rlung 'gro 'ong pad+ma gsung gi dal:_gar gyi dbang phyug rta mchog bzhad pa brgyas:_rdo rje nA da chos kyi skur rdzogs pas:_chos sgo rab 'byams spro la thogs med shog:_hrIHpad+man+ta kr-i ta phaTa?:_a b+hi Shiny+tsa A:_yang dag snying gar bzhag la/_hU~M:_sems kyi kun rtog gzung 'dzin ka nas dag:_mi bskyod rdo rje thig le gcig tu zlum:_yang dag grub pa'i dgongs pa blo las 'das:_lhan skyes rdo rje'i chos nyid rtogs par shog:_oM shrI he ru ka ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:_a b+hi Shiny+tsa hU~M:_che mchog lte bar bzhag la/_swA:_sgo gsum rnam dag zag bcas 'od skur dengs:_rdo rje nyi ma snod bcud bdud rtsir 'char:_'pho chen 'khor 'das khyab bdag he ru ka:_rmad byung spyi dpal chen po'i dbang bskur ro:_oM sarba ma hA shrI he ru ka hU~M:_a b+hi Shiny+tsa trA~M:_phur pa gsang gnas su bzhag la/_hA:_bya byed rnam dag phrin las rta yi rgyal:_rdo rje gzhon nu thal 'byin dgongs pa rno:_rtag khyab lhun gyis grub pa'i ye shes gzugs:_gnyis med chos kyi phyag rgya'i dbang bskur sbyin:_oM badz+ra kI li kI la ya hU~M:_a b+hi Shiny+tsa A:_ma mo gnas lngar bzhag la/_b+h+yo:_phung po rtsa rlung thig le rnam dag dbyings:_rang shar mngon rdzogs ma mo'i dga' ma ste:_nyi zhi bde mchog mu kha le chen mos:_rdo rje gsang bar sbyor ba'i dbang bskur ro:_oM ma ma yo gi ni gu h+ya hU~M:_a b+hi Shiny+tsa ba~M:_dregs 'dul lag gnyis su bzhag la/_hU~M:_zhe sdang rang grol rdo rje dregs pa'i rgyal:_rak+sha srin po sde brgyad rtog tshogs 'dul:_gsal 'bar khyab 'phro pho nya'i las byed pa'i:_bka' sdod 'bar ba rdzogs pa'i dbang bskur ro:_oM aHyaHmaHduHruHtsaHshaHnaH_a b+hi Shiny+tsa hU~M:_drag sngags pus mo g.yas g.yon du bzhag la/_e:_srid gsum nga rgyal gdug pa gnas dag pa'i:_gtum chen e dbyings drag po sngags kyi mtshon:_dug lnga 'joms pa'i khro rgyal stobs po che:_rang grol mnyam nyid don gyi dbang bskur ro:_oM e sarba duSh+Tan e dzaHb+h+yo:_a b+hi Shiny+tsa e:_rig 'dzin bla ma spyi bor bkod de/_oM AHhU~M:_rab 'byams rigs lnga zhi khro yongs 'dus dpal:_rtsa gsum khyab bdag dang po'i he ru ka:_rig 'dzin 'dus pa bla ma'i rdo rje'i skur:_dbang bskur phung khams lha skur rdzogs par shog:_oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru sarba sid+d+hi hU~M:_a b+hi Shiny+tsa hU~M:_de ltar lus kyi gnas so sor bkod pas ye shes 'bar ba klong dgu'i bdag nyid rgyud sde rgya mtsho'i khyab bdag sgrub sde brgyad kyi dkyil 'khor du ngo sprad pas snang srid bla ma'i dag chen ye shes kyi phyag rgya yongs grub chen po'i sku rdo rjer ngo shes par mdzod la dag pa'i bskyed rim la bslab dgos pa yin no/__/de dag gis phyi mtshan ma'i dkyil 'khor du bum pa sku'i dbang bskur bas/_lus phra rags kyi sgrib pa dag_/snang stong sgyu ma sku'i byin rlabs thob/_lam bskyed bzlas kyi rnal 'byor bsgom pa la dbang*/_'bras bu sprul sku thob pa'i skal pa can du byas pa'o/__/gnyis pa gsang ba'i dbang gi slad du bla ma gsung rdo rje longs spyod rdzogs pa yab yum gyi bde ba chen po'i rol rtsed kyis lhag pa'i sems kyi sprin phung sangs rgyas thams cad 'dus pa'i dam rdzas lce thog tu bzhag ste dbang bskur bar mos/_gsang thod kyi bdud rtsi mtheb srin gyis ster la/_hrIH_thabs kyi rdo rje bde chen 'khor lo waM:_shes rab e yi pad+mar mnyam sbyor ba'i:_zung 'jug lhag pa'i sems sprin rgyal kun 'dus:_rtog bral rigs kyi bu la mnyam par sbyin:_gu h+ya d+hA tu a b+hi Shiny+tsa ho:_bdud rtsi oM AHhU~M gis myong*/_de ltar byin pa'i bdud rtsi rdo rje lce yi lam brgyud rtsa gnas thams cad du khyab/_bde gsal rnam par mi rtog pa'i ye shes kyi nyams skyes par mos/_rjes 'brel bzlas pa'i lung gi slad du/_mdun bskyed bla ma'i thugs kar ye shes sems dpa' kun bzang yab yum gyi thugs dbus 'od lnga thig le'i sbubs su a yig mthing ga khyab pa chen po'i rang gzugs las rdo rje'i gsang sngags yi ge sprin gyi tshogs spros te zhal nas thon/_khyed rang lhar gsal ba'i zhal du zhugs/_thugs kar ye shes sems dpa'i thugs srog gi mtha' skor du bkod par mos la sngags 'di'i rjes zlos mdzod/_oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru ga ga na a b+ha ya dz+nyA na sid+d+hi hU~M/_lan gsum/_lha sngags gnyis su med pa'i 'od zer spro bsdus don gnyis sgrub par mos la/_oM ni rang byung kun bzang sogs rjes zlos bcas bsnyen pa lan gsum bzlar gzhug_/gzhir gnas a las sogs las bzhi'i dmigs bzlas bcas sham bu btags pa lan re rjes zlos bya/_de dag gis bsnyen sgrub las gsum gyi bzlas brjod byed pa la dbang ba'o/__/des nang lus kyi dkyil 'khor du gsung gsang ba'i dbang bskur bas/_ngag gzung 'dzin gyi rlung gi sgrib pa dag_grags stong gsung gi byin rlabs zhugs/_lam rtsa rlung sgom pa la dbang*/_'bras bu longs sku thob pa'i skal pa can du byas pa'o/__/gsum pa shes rab ye shes kyi dbang gi slad du bla ma thugs rdo rje chos kyi sku'i thugs ka nas rdo rje btsun mo'i ngo bo can gyi rigs dang lang tsho rdzogs pa'i shes rab ma spros te thar pa brten par bskul bar gyur/_rig tsaka gtad la/_hrIH_'pho med dga' ba mchog gi dpal ster ba'i:_rdo rje btsun mo gsang ba'i chu skyes can:_sgyu ma chen mo yum gyi dbang bskur bas:_'dzag bde'i 'khrul pa gzhi la dag par mdzod:_pad+ma pradz+nyA dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hrIH_de ltar gtad pa'i phyag rgyar 'du shes gsum gyis snyoms par zhugs pas dpe'i ye shes rgyud la skyes te dga' bzhi lugs 'byung ldog gi ye shes nyams su myong bar mos mdzod/_rjes 'brel du dus gsum gyi rtog pas ma bslad pa'i chos nyid gnyug ma'i dbyings su ma bcos par mnyam par zhog cig_/des don dam ye shes kyi bla ma ngo sprad pa yin pas yengs med dran pa'i mos gus rgyun chad med pa'i rnal 'byor dang ma bral bar mdzod cig_/des gsang ba shes rab ma'i chu skyes kyi dkyil 'khor du thugs shes rab ye shes kyi dbang bskur bas yid thig le 'pho 'dzag gi sgrib pa dag_/bde stong thugs kyi byin rlabs zhugs/_lam dpe yi ye shes sgom pa la dbang*/_'bras bu chos sku thob pa'i skal ba can du byas pa'o/__/bzhi pa tshig gi dbang la bla ma ye shes rdo rje'i ngo bo nyid skus dbyings ka dag shel lta bu dang*/_'od gsal lhun grub 'ja' zer 'phro ba'i brda yis ngo sprad pa ni/_man shel bstan te/_a:_sems kyi 'gyu ba rang grol rdo rje'i dbyings:_ngo bo rnam dag dri med shel ltar dwangs:_lhun grub 'ja' gur 'od kyi thig le'i sbubs:_sgron ma drug gi cho 'phrul brda rtags sbyin:_e ka a ti d+hA tu ho:_rjes 'brel du bla slob gnyis kas rig pa ma bcos so ma'i ngang bskyangs te dgongs brgyud 'pho ba'i dbang gi don ngo sprad pa ni/_bla mas sdigs mdzub slob ma'i snying gar gtad la/_oM AHhU~M:_chos dbyings ka dag kun bzang chos sku'i dbyings:_ngo bo stong nyid sems kyi gshis su bzhugs:_bla ma chos sku rigs kyi bu la yod:_yengs 'khrul bral ba'i dgongs pa skyong re ran:_rang rig lhun grub mtha' dbus med pa'i dbyings:_rang bzhin 'od gsal sems kyi mdangs su shar:_ma 'gag gsal ba'i bla ma ye re ba:_'khrul rtog bar lag gyes pa'i klong nas mjal:_'khor 'das kun khyab zang thal brdal ba che:_thugs rje khyab pa sems kyi rtsal du bzhugs:_rang ngo shes na bla ma sprul pa'i sku:_rang snang zhen med grol ba'i bab la ltos:_lta ba med de chos nyid stong pa nyid:_mthong ba med de yul dang dbang po bral:_nam mkha'i rnal 'byor he ru ka chen po:_a ho a ti rang las gzhan du med:_'di la bsal bzhag dgag sgrub 'dzin pa bral:_chos nyid rjen pa rang byung rgyan du khyer:_dgongs pas dbang bskur brda yis thabs bstan pas:_bu khyod ma chags pad+ma'i sa la shog:_mtshon bya don gyi rtogs pa mngon gyur phyir:_mtshon byed rig pa rtsal gyi dbang gi mchog:_bskur bya skur byed bral ba'i ye shes 'pho:_don dam nam mkha'i 'khor lor sbyor cig a:_des don dam ye shes kyi dkyil 'khor du ye shes rdo rje bzhi pa'i dbang bskur bas/_snang gsum 'pho ba'i sgrib pa dbyings su dag_/lam don dam rtsol med kyi rnal 'byor sgom pa la dbang*/_'bras bu ngo bo nyid sku thob pa'i skal pa can du byas pa'o/__/srung ma'i bka' gtad byed na/_gtor ma bka' srung drag po sde lnga 'khor dang bcas par gsal ba la slob dpon gyi dgongs pas gzir zhing tha tshig bsgrags pas de dag gis kyang sngon gyi dam bca' rjes su dran nas bka' bzhin sgrub par khas blangs par mos la/_e:_chos dbyings rdo rje btsun mo sogs/_khyad par rdo rje'i slob ma 'di rnams la/_/lus dang grib bzhin srung skyob sdong grogs dang*/_/sa lam yon tan nyams rtogs 'phel rgyas brtan/_/'gal rkyen mtha' dag srung skyob gnyer kha rnams/_/ji ltar bsgo ba'i dam las ma g.yel bar/_/bcol ba'i phrin las mtha' dag sgrub par mdzod/_/sa ma ya rak+Shan+tu/_zhes gtor ma lag tu gtad pas dam can chos skyong rnams kyis srung skyob mdzad par zhal gyis bzhes par mos shing*/_khyed rnams kyis kyang gsol mchod mi chag pa'i dam tshig gnyan po rtag tu srungs shig_/de dag gis dbang bskur gyi rim pa chig rdzogs su grub pa yin pas dbang srog rgyud la 'dzin pa dam tshig la rag las pa'i phyir dam tshig khas blang ba 'di'i rjes zlos mdzod/_gtso bos ji ltar sogs/_gtang rag gi maN+Dal/_lus 'bul dang*/_khrid rjes 'brel byed na khrid zin ltar 'bog_/dge bsngo smon lam bcas bya/_dpon slob lhan cig tshogs la rol pa dang*/_rdo rje'i glu gar sogs kyang spro na bya/_slob dpon gyis lhag ma gtong ba nas brtsams las byang rjes kyi rim pa mthar dbyung ngo*/_/brgyud gsum bla ma'i byin rlabs dge mtshan gyi/_/yid kyi pad+mo'i zil mngar 'di yis kyang*/_/'brel tshad theg mchog snying po'i lta dgongs la/_/dbang 'byor gdod ma'i grol gzhir dbugs dbyung shog_/ces pa'ang theg mchog snying po'i rnal 'byor la thugs gzhol zhing mi phyed pa'i dad mos can rin tshang lha rigs kyi rnal 'byor pa klong chen ye shes rdo rje'am dbyings rig byang chub dbang po dang*/_sgrub brtson bla ma karma ye shes chos 'phel nas gsung bskul yang yang gnang ba ltar/_'od gsal rdo rje snying po'i bstan zhabs su skyes pa'i rgyal khams kyi mu to ba pad+ma gar dbang 'od gsal mdo sngags gling pas kha bzhi lho yi rgyal khab kyi bye brag phun tshogs chos gling gi gtsug lag khang gsar par cho 'phrul zla ba'i dus tshes21bzang po kun mkhyen rdo rje gzi brjid kyis dus mchod skabs grub par sbyar ba'i yi ge gnyis par 'bebs po rang slob o rgyan gzhan phan nas bgyis pa 'dis kyang theg pa mchog gi bstan pa la bya ba mchog tu byed par gyur cig_/sarba mang+ga laM//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: