DKR-KABUM-21-ZHA-020

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།
Wylie title snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi las bzhi'i sbyin sreg mdor bsdus phrin las myur 'grub DKR-KABUM-21-ZHA-020.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 21, Text 20, Pages 192-189 (Folios 1a to 8b4)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
Associated People གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར་ (gnyags dz+nyA na ku mA ra)
Citation Khyentse, Dilgo. Snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi las bzhi'i sbyin sreg mdor bsdus phrin las myur 'grub. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 21: 192-189. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Fire Offerings - sbyin sreg
Cycle སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ (snyan brgyud snying gi gsang mdzod)
Deity rdo rje phur pa
Colophon
  • First colophon:།ཅེས་པའང་ནང་ཆེན་ཚེས་བཅུ་བླ་མ་བློ་གྲོས་མཆོག་ལྡན་གྱིས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དང༌། བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ཟུང་གིས་ལེགས་པར་དཔྱད་ནས་ཤིན་ཏུ་མདོར་བསྡུས་སུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།
  • Benediction (smon tshig): ཨོཾ་སྭ་སྟི། ལས་རྣམས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་བྱེད་པའི། །རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་མེ་བོ་ཆེས། །ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའི་ཚང་ཚིང་བསྲེག །དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར་འདི་ལོངས་ཤིག །བཀྲ་ཤིས་ཞལ་གྲོ། དགེའོ། །དགེའོ། །མངྒ་ལཾ།།
  • First colophon:/ces pa'ang nang chen tshes bcu bla ma blo gros mchog ldan gyis bskul ngor chos kyi blo gros dang*/_bkra shis dpal 'byor zung gis legs par dpyad nas shin tu mdor bsdus su bris pa dge legs mchog tu gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu/
  • Benediction (smon tshig): oM swa sti/_las rnams myur du 'grub byed pa'i/_/rdo rje ye shes me bo ches/_/kun tu rtog pa'i tshang tshing bsreg_/dngos grub dpal ster 'di longs shig_/bkra shis zhal gro/_dge'o/__/dge'o/__/mang+ga laM//
[edit]
༄༅། །སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ཨོཾ་སྭ་སྟི། འཇིགས་རུང་ཞལ་གདངས་མི་བཟད་མཆེ་བ་གཙིགས། །གཏུམ་ཆེན་རབ་འབར་རྔམ་པའི་གད་རྒྱངས་སྒྲོགས། །བཅོམ་ལྡན་སྲིད་གསུམ་སྒྲོལ་བྱེད་ཀུ་མཱ་རར། །བཏུད་དེ་ལས་བཞིའི་སྲེག་བླུགས་ཆོ་ག་སྤེལ། །དེ་ལ་འདིར་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་སོན་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་སླད་དུ་རྣོ་མྱུར་མེ་ཡི་ཆོ་ག་བྱ་བར་འདོད་པས་འདི་ལྟར་འཇུག་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལའང་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་ཀྱི་དབྱེ་བས་བཞི་ཡི། དང་པོ་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ཐུན་མཚམས་གང་བདེར་ལྷ་ཡི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པ་དང༌། སྦྱིན་སྲེག་ཁོ་ནའི་སྐབས་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྡུ་ལྡང་བཅས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། གང་དུ་བྱ་བའི་གཞི་དེར་དཀར་གཏོར་བཤམས་ལ། བྱིན་བརླབ་བསྔོ་བ་བཅས་ལས་བྱང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན་ལྟར་བྱ། རྩ་སྔགས་ཀཱི་ལ་ཡ་བརྒྱ་རྩ་དང༌། ཤཱུནྱ་ཏའི་སྔགས་བརྗོད་དེ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དོན་དྲན་པར་བྱས་པས་ས་གཞི་ལས་རུང་དུ་བྱའོ། །དེར་བཀྲ་ཤིས་པའི་ས་ལ་སྟེགས་བུ་བཅོས་ཏེ་ཐབ་ཁུང་ཟླུམ་པོ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྟེ་བར་རྡོ་རྗེ། ཁ་ཁྱེར་ལ་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ། གྲྭ་བཞིར་ཟླ་ཕྱེད་རྡོ་རྗེས་མཚན་པ། ཁ་དོག་དཀར་པོ་བཅད་ཚོན་དམར་སྐྱས་བྲིས་པ་ལ་བལ་བུ་དང་ལྕང་མ་སོགས་འོ་མ་ཅན་གྱི་ཤིང་གིས་ཁྲུ་གང་ཙམ་ཟླུམ་པོར་བརྩིགས། ཤར་ལྷོར་མེ་ཚང་བཅའ། སློབ་དཔོན་གྱི་གཡས་སུ་སྟེགས་བུ་ཁེབས་དཀར་པོས་བཀབ་པའི་སྟེང་བདུད་རྩི་ཅན་གྱི་ཡམ་ཤིང་སོར་བཅུ་གཉིས་པ་མར་ཁུས་ཉུག་པ། མངར་གསུམ་དང་སྦྱར་བའི་མར་ཁུ། ཏིལ། ཟས་མཆོག འབྲས། སོ་བ། ནས། སྲན་མ། གྲོ། དཱུརཝ། ཀུ་ཤ། གཞན་ཡང་སྨན་སྣ་འབྲུ་སྣ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་དར་ཟབ་སོགས་ཅི་འབྱོར་བའི་བསྲེག་རྫས་རྫས་སྤུངས་ཅན་དང༌། གོས་ཟུང༌། སོ་རྩི་བཅས་འདས་མ་འདས་གཉིས་རིམ་དུ་དགོད། གཡོན་དུ་སྟེགས་ལ་གཏོར་མ་དཀར་ཟླུམ་ཆེ་ཆུང་གཉིས། སྨན་རཀ་བཅས་དང༌། ཉེར་སྤྱོད་ཆ་གཉིས་སོགས་བཤམས། མདུན་དུ་མེ་ཡོལ་ལ་གངས་རི་དང་ཝྃ་ཡིག་བྲིས་པ། རྡོར་དྲིལ། དགང་བླུགས། ལས་བུམ། ལས་མཐུན་གྱི་མེ་དར། ཀུ་ཤའི་ཆུན་པོ་བརྒྱད། རླུང་གཡབ་སོགས་འོག་ཏུ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་རིགས་འདུ་བྱ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྣོད་དང་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་དཀར་པོ་འབའ་ཞིག་བྱ། དུས་ར་བ་བཞི་དང་ནམ་ལངས་ལ་སློབ་དཔོན་ཆས་གོས་རྒྱན་དཀར་པོ་དང་བཅས་ཁ་ཤར་དུ་ཕྱོགས་པས་འཇམ་པོའི་སྟན་ལ་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་འཁོད་ལ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གསུམ། འཇིག་རྟེན་པའི་མེ་ལྷ་མཆོད་པ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་མཆོད་པ། མེ་ལྷར་གཏང་རག་འབུལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། རབ་གནས་དང་སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ལས་རང་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་མཆེད་དུ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་ལྡང་བ་དང༌། སྦྱིན་སྲེག་ཁོ་ནའི་སྐབས་བདག་ཉིད་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་བཟླས་པ་བཅས་གྲུབ་པའི་རྗེས་འདི་ལ་འཇུག །བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་སྔགས་ཀྱིས་ལས་བུམ་གྱི་ཆུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། རྡོར་དྲིལ་བསང་སྦྱང༌། ཧཱུྃ། ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་ཆོས་ཉིད་མཚོན། །འདས་དུས་འགྲོ་རྣམས་སད་པ་དང༌། །འགྲོ་རྣམས་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །རྡོ་རྗེ་གསོར་ཞིང་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་གཎྜེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅་ཧྃ། ཞེས་བརྗོད་ལ་རྡོ་རྗེ་གསོར། དྲིལ་བུ་དཀྲོལ། འཁྱུད་རྒྱ་བྱ། ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏེ། བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མཆོད་རྫས་དང་བསྲེག་རྫས་རྣམས་རང་རང་གི་མིང་ཡིག་དང་པོ་ཐིག་ལེས་བརྒྱན་པ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་རྫས་སོ་སོའི་དངོས་པོ་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ཅན་ཟད་མི་ཤེས་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་དང༌། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཿ མཱུྃ་ལཱྃ་མཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃཿ སརྦ་ཛྙཱ་ན་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ག་ཎ་ཙཀྲ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད། དེ་ནས་ཐབ་བསང་སྦྱང༌། ཆོས་རྣམས་སྐྱེ་མེད་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་དབྱིངས། །སྣ་ཚོགས་སྒྱུ་འཕྲུལ་འགག་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྤྲིན། །ཞི་བའི་ རྒྱས་པའི། དབང་གི །དྲག་པོའི། ཞེས་ཁ་བསྒྱུར། ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་ཐབས་ཀྱི་དབུས། །གོས་དཀར་ཌཱ་ཀིའི་ངོ་བོར་རོ་གཅིག་པའི། །ཆགས་བྲལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མེ་དཔུང་འབར། །ཨོཾ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་རཾ། ཞེས་དགེ་འདུན་གྱི་ཐབ་ལས་བྱུང་བའི་མེས་སྦར། ལས་བུམ་གྱི་ཆུས་བསང་སྦྱང་ལ། ཨོཾ། ཀུ་ཤ་འདི་ནི་གཙང་ཞིང་དགེ །ས་ལས་སྐྱེས་པའི་སྙིང་པོ་མཆོག །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དག་བྱེད་ཡིན། །ཚངས་པའི་ཡང་དག་བྱེད་པ་སྟེ། །དེ་ཡིས་བདག་ཅག་ཐམས་ཅད་ལ། །བགེགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད། །སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་བརྒྱད་བརྗོད་ལ་ཤར་ནས་བརྩམས་ཕྱོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་བཀྲམ། དེ་དབུས་རྃ་ལས་ཡོངས་གྱུར་མེ་ལྷ་ནི། །ཞི་བའི་ རྒྱས་པའི། དབང་གི །དྲག་པོའི། ཞེས་བསྒྱུར། རྒྱན་རྫོགས་འོད་ཟེར་ཕྲེང་བས་དཀྲིགས། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་བགྲང་ཕྲེང་གནྡྷེ་བསྣམས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་རྡོ་རྗེ་འབྲུ་གསུམ་མཚན། །དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་དམ་ཚིག་སྤྱན་དྲངས་བསྟིམས། །སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། དབྱུ་གུ་རྩེ་གཅིག་པའི་རྒྱས་མེ་དར་གཡབ་ལ། ཧཱུྃ། དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས། །ཚུར་གཤེགས་ཚུར་གཤེགས་འབྱུང་པོ་ཆེ། །མེ་ལྷ་དྲང་སྲོང་བྲམ་ཟེ་མཆོག །འདི་ཉིད་དུ་ནི་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཨགྣི་རཱ་ཛ་རི་ཥི་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་ཉེར་སྤྱོད་ཕུལ། བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ། འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཚངས་དབང་མགོན་གྱི་སྲས། །མེ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་ཊཱ་ཀིའི་དབང་བསྐུར་བས། །ཤེས་རབ་མཆོག་གིས་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་སྲེག །འཛིན་བྱེད་མེ་ལྷ་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་འདུད། །བྱོན་སྐྱེམས་ནི། མེ་ལྷ་ཞལ་གདངས་པའི་ལྗགས་རྡོ་རྗེའི་སྦུ་གུས་སྲེག་བླུགས་ཀྱི་རྒྱུན་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་བསམ་ལ། ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མར་ཁུ་བླུགས་གཟར་བདུན་གྱིས་བཀང་བའི་དགང་བླུགས་ཁ་སྦྱར་ལ། ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་འདོད་གསོལ་སྦྱར་བ་ཚར་གསུམ་གྱིས་ཕུལ། དེ་ནས་རྫས་གཞན་ལག་གིས་བཟུང་དུ་བཏུབ་པ་རྣམས་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་དབུལ། གཞན་རྣམས་བླུགས་གཟར་གྱིས་ཕུལ་ཏེ་སྔགས་ནི། ཡམ་ཤིང་ལ། ཨོཾ་བོ་དྷི་བྷྲྀཀྵ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། མར་ཁུ། ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། རྫས་སྤུངས། ཨོཾ་ཨགྣི་དེ་ཝ་རྀ་ཥི་ཧ་བྱ་ཀ་བྱ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་ལྟར་བདུན་ལ་སོགས་པའི་རྗེས་འདོད་གསོལ་སྦྱར་བས་ཕུལ། རྫས་རྫོགས་པ་དང་སྔར་བཞིན་མཆོད་བསྟོད་བྱ། ཡུངས་ཀར་ཐབ་ཏུ་ཕུལ་ལ། ན་མོ། རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྲེག་བླུགས་ཀྱི་རྫས་རྣམས་ལྷ་ཡི་ཞལ་དུ་དབུལ་བ་དང༌། མེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། བཛྲ་མུ༔ ཡེ་ཤེས་པ་ཐབ་ཀྱི་ཤར་ལྷོར་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་འབར་བའི་རྣམ་པར་གྱུར། གཉིས་པ་ནི། ཐབ་ལ་ལས་ཆུས་བྲན། བསང་སྦྱང༌། ཨ། སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས། །འགག་མེད་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་གནས། །ཞི་བའི་ཐབ་ཁུང་མཚན་རྫོགས་པ། །ཡེ་ཤེས་མེ་ལྕེ་འབར་བའི་དབུས། །ཀློང་ལྔའི་དྭངས་མ་འབྱུང་རིམ་སྟེང༔ སོགས་ནས་བསྟོད་པའི་བར་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་བསྡུས་གང་འོས་སྦྱར། སྒྲུབ་མཆོད་ལ་སོགས་པའི་སྐབས། གནམ་ལྕགས་ཙཀྲ་རྩིབས་བཅུའི་དབུས༔ ཞེས་པའི་མཚམས་ལས་བྱང་གི་སྤྱན་འདྲེན་བརྗོད་ལ་ལས་རྡོར་གྱིས་ཚོམ་བུ་སྤྱན་དྲངས། སློབ་དཔོན་ལ་གཡས་སུ་བསྐོར་ཏེ་གཡོན་ནས་ཕུལ་བས་རྩ་སྔགས་བརྗོད་ལ་མེ་ཏོག་ཐབ་ཏུ་དོར་བ་ལས། དབུས་སུ་མ་བཅོས་རྩ་བའི་ལྷ། སོགས་ཀྱིས་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་རྫོགས་བསྐྱེད་ནས་ལས་རིམ་རྣམས་དགོས་སོ། །གང་ལྟར་ཡང་བསྟོད་པ་གྲུབ་པ་དང་དགང་བླུགས་ཁ་སྦྱར་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་རྡོ་རྗེའི་སྦུ་གུ་ཅན་གྱིས་སྲེག་བླུགས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དྲངས་ནས་གསོལ་བར་བསམས། སྒྲུབ་སྔགས་ལན་བདུན་དང་བཅས་མར་ཁུ་བླུགས་གཟར་བདུན་གྱིས་བཀང་བ་ཕུལ་རྗེས། རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་དང་ཡོན་གྱི་བདག་པོའི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་འདོད་གསོལ་སྦྱར་བ་ཚན་གསུམ་གྱིས་བྱོན་སྐྱེམས་ཕུལ། རྩ་སྔགས་ལ། ཤནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཏགས་པས་ཡམ་ཤིང༌། མར་ཁུ། རྫས་སྤུངས་རྣམས་བརྒྱ་རྩ་སོགས་དང༌། བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ལ་ཏིལ་ཁོ་ན་བསྙེན་གྲངས་གང་ཐེམ་དེའི་བཅུ་ཆ་ཕུལ། དམིགས་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ་སྲེག་བླུགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་བས་ཐུགས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་དཀར་པོས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ། སེམས་ཅན་མ་ལུས་པའི་སྒྲིབ་གཉིས་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཞི་བར་མཛད་པར་བསམས། མཐར་རྫས་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པ་དང༌། མེ་ཏོག་དཀར་པོ་ཐབ་ཏུ་ཕུལ་ལ། ཡེ་ཤེས་མེ་དང་གཉིས་མེད་འབར་བ་ཡི། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྲེག་བྱ་ཟ་བའི་ཞལ། །བསྲེག་རྫས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པས་མཉེས་གྱུར་ནས། །ཞི་བའི་ རྒྱས་པའི། དབང་གི །མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་ཞེས་ཁ་བསྒྱུར། ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་ལན་གསུམ་གྱིས་ཕྲིན་ལས་གསོལ། གང་ལ་རེག་ན་འཇམ་པའི་ལྷ་རྫས་ཀྱང༌། །དབང་པོའི་ཚོན་གྱིས་བསྒྱུར་བའི་སྨིག་རྒྱུ་ཡིས། །བར་སྣང་ཟ་འོག་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པ་ལྟར། །འབར་བས་འགྲོ་ཀུན་བཟོད་པའི་གོས་ཐོབ་ཤོག །ཨོཾ་བཛྲ་ཝསྟྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དང༌། ཨོཾ་བཛྲ་ཏཾ་བུ་ལ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་རྡོ་ཐལ་མེད་པའི་སོ་རྩི་འཇམ་པོ་ཕུལ། གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་བྱ། འཇིགས་པ་བརྒྱད་སོགས་ཞི་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འབྱོར་བ་དྲུག་ལྡན་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མོས་པ་རྣམ་བཞི་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་དྲག་པོའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཞེས་བསྐུལ་ལ། རྩ་སྔགས་མཐར། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀྐ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་དངོས་གྲུབ་བླངས། དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷ་ཚོགས་སོགས་གོང་ལྟར་གཤེགས་སྐྱེམས་དགང་བླུག་ཚན་གསུམ་ཕུལ། མ་འབྱོར་པ་དང་ཉམས་པ་དང༌། །སོགས་ཀྱི་མཐར་ཡིག་བརྒྱས་ནོངས་པ་བཤགས། ཨོཾ། ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་སོགས་མཐར། བཛྲ་མུཿས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས་སུ་གསོལ། སྒྲུབ་མཆོད་སྐབས། དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་སྒྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གཤེགས་པར་བསམས་ལ་ཚོམ་བུའི་མཎྜལ་སྒྲུབ་ཁང་དུ་སྤྱན་དྲངས། གསུམ་པ་ནི། བསང་སྦྱང༌། དམ་ཚིག་མེ་ལྷ་རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཡེ་ཤེས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ བྱོན་སྐྱེམས་དགང་བླུགས་གསུམ་སྔར་ལྟར་ཕུལ། ཨོཾ་བི་མ་ལ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ། གོས་ཟུང་དང་སོ་རྩི་ཕུལ། མེ་གསོས་ཏེ་གཏང་རག་གི་ཚུལ་དུ་རྫས་ལྷག་མ་རྣམས་སོ་སོའི་སྔགས་མཐར་ ཨོཾ་ཨགྣི་ཡེ་རྀ་ཥི་རཱ་ཛ་ཡ། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོ་ག་ལྷག་ཆད་འགལ་འཁྲུལ་ཉམས་ཆག་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་ཕུལ། སྔར་ལྟར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། ཨ་ཀཱ་རོས་གཏོར་མ་བསྔོས་ལ། མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་སོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། ནོངས་པ་བཤགས། གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་མེ་ཡི་ལྷ། །རང་རང་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ནས་ཀྱང༌། །སླར་ཡང་ཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །དུས་སུ་འབྱོན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །བཛྲ་མུཿས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་ལྟེ་བའི་ཨ་ཐུང་ལ་ཐིམ། དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ཤིས་བརྗོད་བཅས་ལས་བྱང་ལྟར་བྱས་པས་གྲུབ་བོ། །ཞི་བ་ལ་མེ་རང་ཞིར་འཇོག །ལོང་ཁྱབ་ཀྱིས་མ་ཁོམ་ན་འོ་མའི་ཆུས་བཏུལ་ལ། ཨ་ཀཱ་རོ་བརྗོད་ལ་ཐལ་སོལ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་བསྐྱལ་བར་བྱའོ། །དེ་དག་ནི་ཕྱི་དོན་དུ་གཙོ་བོར་སྨོས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་སྙིང་པོ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་ཚིམ་པ་དྲུག་ལྡན་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང༌། རྡོ་རྗེའི་ལུས་ལ་གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་ཉེ་བའི་འདུ་བ་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་སྟོང་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་གསང་བའི་སྲེག་བླུག་གི་ཆོ་ག་རྣམས་ཀྱང་སྐབས་སུ་གང་བབ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་གཅེས་སོ། ༈ གཉིས་པ་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་ནི། སྔོན་དངོས་རྗེས་ཀྱི་ཆིངས་ཞི་བའི་སྐབས་ལྟར་ལ། རྒྱལ་པོའི་བང་མཛོད་ཀྱི་ས་ལས་ཐབ་སྟེགས་སེར་པོ་གྲུ་བཞི་ལ་དབུས་དང་ཁ་ཁྱེར་གྲྭ་བཞི་བཅས་ལ་ནོར་བུ་འབར་བས་མཚན་པའི་ཐབ་སེར་པོ་ཚོན་དམར་པོས་བཅད་པར་འབྲས་བུ་ཅན་གྱི་ཤིང་གིས་གྲུ་བཞི་པར་བརྩིག །ཡམ་ཤིང་ཡང་དེ་མཚུངས་མར་ཁུ་དྲི་བཟང་གིས་སེར་པོར་བསྒྱུར། གཏོར་མ་གྲུ་བཞི་སེར་པོ། སྟར་ཁ་དང་གུར་གུམ་སོགས་མེ་ཏོག་སེར་པོ། དཱུརཝ་དང་དར་ཟབ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་རྫས་རྣམས་དང༌། སྣོད་གསེར་ལ་སོགས་པའི་སེར་པོ་འབའ་ཞིག་བྱ། དུས་སྟོན་ར་དང་ཉིན་གུང་ལ་བསྔགས། སློབ་དཔོན་ཆས་གོས་སེར་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་བཅས་ཁྲིའུ་སེར་པོའི་སྟེང་བཟང་པོའི་སྟབས་ཀྱིས་ཞལ་བྱང་དུ་ཕྱོགས་པར་བཞུགས། རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ལས་བྱུང་བའི་མེས་སྦར། འདོད་གསོལ། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཐམས་ཅད་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གྲངས་བསགས་ཀྱི་རྩ་སྔགས་ལ། པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ། དམིགས་པའི་སྐབས་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུའི་རྗེས། འོད་ཟེར་སེར་པོའི་ཚོགས་གསེར་ཞུན་འཁྱིལ་བ་ལྟ་བུའི་རང་དང་བསྲུང་བྱ་ལ་ཕོག་པས་ཚེ་བསོད་བཀྲག་མདངས་ཉམས་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་བསམས། རྗེས་མེ་རང་ཞིའམ་དྲི་སེར་པོའི་ཆུས་བཏུལ། ཐལ་བ་མཛོད་དུ་གཏེར་བུམ་ལ་བཅིལ་ཏེ་སྦ་བར་གསུངས་སོ། ༈ གསུམ་པ་དབང་གི་སྦྱིན་སྲེག་ནི། ཡིད་མཐུན་པའི་མཛའ་བཤེས་སམ་སྨད་ཚོང་མ་ཉལ་པོ་བྱས་པའི་མལ་འོག་གི་ས་ལ་སྟེགས་བུ་དམར་པོ་ཟླ་གམ་ལ་དབུས་དང་ཁ་ཁྱེར་གྲ་བཞི་བཅས་ལ་ལྕགས་ཀྱུ་ཁ་ཕྱིར་བསྟན་དང་པདྨའི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ཚོན་སེར་པོས་བཅད། ཙནྡན་དམར་པོ་དང་མཛོ་མོ་ཤིང་སོགས་རོ་སྐྱུར་མདོག་དམར་བའི་བུད་ཤིང་ཟླ་གམ་དུ་བརྩིག །ཡམ་ཤིང་དེ་མཚུངས་དང་མར་ཁུ་ཡང་དམར་པོ་བྱ། གཏོར་མ་ཟླ་གམ་དམར་པོ། ཙནྡན་དཀར་པོ་དང༌། གླང་སྣ་སོགས་རོ་སྐྱུར་བ་དང་སྣུམ་པའི་བཟའ་བཅའ་གཙོར་གྱུར་གྱི་རྫས་སྤུངས། སྣོད་དང་རྫས་རྣམས་ཟངས་སོགས་ཁ་དོག་དམར་པོའི་རིགས་བྱ། སློབ་དཔོན་ཆས་གོས་དམར་པོ་བྱེ་རུ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་དང་བཅས་ཆགས་པའི་སེམས་ཀྱིས་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་ཁ་ནུབ་ཏུ་ཕྱོགས་པར་འཁོད། དུས་དཔྱིད་རའམ་ཉི་མྱུར་ལ་བསྔགས། སྨད་ཚོང་མའི་ཁྱིམ་ལས་བྱུང་བའི་མེས་སྦར། འདོད་གསོལ། བདག་སྒྲུབ་པ་པོས་ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གྲངས་བསགས་རྩ་སྔགས་ལ་ ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧྲཱིཿ དམིགས་པའི་སྐབས། ཐུགས་བདེ་སྟོང་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུའི་རྡུལ་ཅན་ཉི་ཟེར་ལྟར་འཕྲོས་པས་ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དཔལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་རྣམ་ཤེས་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བསྡུས་པར་བསམས། མེ་རང་ཞིའམ་ཆང་དང་ཙནྡན་གྱི་ཆུས་བསད། ཐལ་བ་རི་རྩེར་རླུང་ལ་ཕྱར་བའོ། ༈ བཞི་པ་དྲག་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་ནི། རྡོ་རྗེ་ཐབ་ཀྱི་ཁུང་བུ་རུ༔ ཞལ་དུ་གྱུར་པའི་མེ་སྦར་ལ༔ ལྷར་བསྐྱེད་དགྲ་བགེགས་དགུག་ཅིང་གཟིར༔ རྡོ་རྗེ་མེ་ཡི་དབལ་གྱིས་བསྲེགས༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཏེར་གཞུང་རྩ་བའི་དངོས་བསྟན་ཏེ། ཕུང་སའི་སྟེགས་བུ་གྲུ་གསུམ་པར་རོ་སོལ་བྱུགས་པའི་སྟེང་མ་ཊཾ་གཟུགས་ཀྱི་ལྟོ་བར་གྲུ་གསུམ་གྱི་ལྟེ་བར་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཅུའི་དབུས་ཆོས་འབྱུང་རཾ་གྱིས་མཚན་པ་ལ་ཚེར་མ་ཅན་གྱི་ཤིང་ངམ་དུག་ཤེང་དུག་ཁྲག་གིས་སྦགས་པ་གྲུ་གསུམ་དུ་བརྩིག །ཐབ་ཀྱི་ཟུར་གསུམ་དུ་ཤིང་གསུམ་མཆེ་བའི་ཚུལ་དུ་བསླང༌། དྲག་པོའི་ཤིང་གི་ཡམ་ཤིང་དུག་ཁྲག་གིས་ཉུག་པ། ཚ་བ་གསུམ་དང་ཁྲག་སྣ་སྦྱར་བའི་མར་ནག་གི་ཁུ་བ། གཏོར་མ་གྲུ་གསུམ་ནག་པོ། དྲག་པོ་ལ་ཁྱད་པར་གྱི་རྫས་དུག་ཤོག་ལ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་རཱུ་པ་མིང་རུས་བླ་དྭགས་གནས་ཡིག་དང་བཅས་པ། ཤ་སྣ་བག་ཕྱེ་དང་བསྲེས་པའི་རིལ་བུ་མིང་རུས་ཅན། སྦལ་སྦྲུལ་ཉ་ཁྱི་ལ་སོགས་པའི་ཤ་དུག་སྣ་དང་བསྲེས་པའི་རིལ་བུ། ལྕགས་ཟངས་རྡོའི་ཕྱེ་མ། ཏིལ་དང་ཡུངས་ཀར་ཚ་བ་གསུམ་སོགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་རྣམས་བསགས། སྣོད་དང་རྫས་སོགས་ཀྱང་ཁ་དོག་ནག་པོ་དབྱིབས་གྲུ་གསུམ་ཤ་སྟག་བྱ། སློབ་དཔོན་ཆས་གོས་ནག་པོ་རུས་པའི་རྒྱན་དང་ལྡན་པས་དུར་ཁྲོད་ཀྱིས་རས་ལ་ཞིང་ཆེན་བྲིས་པའི་སྟེང་ཁ་ལྷོར་བལྟ་བས་འཁོད། ཁྲོས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པས་ཙོག་པུར་འདུག །གདོལ་བཤན་དམེ་ཡུགས་ཀྱི་ལག་ནས་བྱུང་བའི་མེས་སྦར། འདོད་གསོལ། གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་བྱད་མ་རྦོད་གཏོང་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ྄༔ ཅེས་སྦྱར། འདས་པའི་མེ་ལྷ་མཆོད་པའི་བྱོན་སྐྱེམས། ཡམ་ཤིང༌། མར་ཁུ་བཅས་ཞི་བའི་སྐབས་ལྟར་སོང་བ་དང༌། ལིངྒ་རྣམས་མདུན་དུ་བཞག་ལ་ཧོམ་བསྐྱེད་འགུགས་པ་བཅས་གཏོར་ཟློག་སྐབས་ལྟར་དང༌། དངོས་གཞིའི་བསྒྲལ་བ། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་འཚེ་བ་ཡི༔ སོགས་མཐར་དྲག་སྔགས་སྤུ་གྲི་མཱ་ར་ཡའི་ཤམ་ཅན་གྱིས་བསྒྲལ། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ གནམ་ས་ཙམ་གྱི་ཞལ་གདངས་སོགས་བསྟབ་པ་བྱ་བའམ། མ་བྱས་ཀྱང་ཆོག་ལིང་རོ་དྲག་རྫས་ལ་བསྲེས་ཏེ། བསང་སྦྱང༌། ཐོད་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བར་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི། རྣམ་པ་དྲག་པོའི་མཆོད་རྫས་བསམ་མི་ཁྱབ་པར་གྱུར། ཞེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་སློབ་དཔོན་གྱི་ལག་གཡས་པར་བཟུང༌། གཡོན་པས་སྡིགས་མཛུབ་ཁ་ཕྱིར་བསྟན་གྱིས་ཕུལ་ལ། ཧཱུྃ། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བཤིག་པ་དང༌། །དཀོན་མཆོག་སྐུ་དགྲ་དབེན་རྩ་འཇོམས། །ཆོས་ཁྲིམས་འདྲལ་དང་སློབ་དཔོན་དགྲ། །རྣལ་འབྱོར་འཇོམས་པ་ལ་སོགས་པ། །གཤེད་དང་དབབ་དང་ནད་ངན་གྱིས། །ཅི་ནས་བརླག་པར་ཁྱེད་ཀྱིས་གྱིས། །ཞེས་དང་རྩ་སྔགས་ལ། དགྲ་བགེགས་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ྄་སྦྱར་བ་གྲངས་བསགས། དམིགས་པ། དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་མེ་དཔུང་ཁྲོ་ཚོགས་མཚོན་ཆའི་ཚྭ་ཚྭ་དུས་མཐའི་མེ་རླུང་ལྟར་འབར་ཞིང་འཕྲོ་བས་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་བྱད་མ་དམ་སྲི་སྡེ་དང་བཅས་པ་ཐལ་བའི་རྡུལ་བཞིན་དུ་མིང་གི་ལྷག་མ་མེད་པར་བརླག་པའི་དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པར་བསམས། མེ་དུག་ཁྲག་གི་ཆུས་བསད། ཐལ་བ་ལམ་གྱི་བཞི་མདོར་མནན་ལ་རྟ་བྲོ་བྱ། ལས་ཐམས་ཅད་ལ་ལས་རྗེས་མི་མངོན་པར་བསྡུའོ། །དེ་ལྟར་སྐབས་སུ་གང་བབ་གྱི་འདོན་ཚིག་བསྒྱུར་འོས་ཅན་རྣམས་མཆན་གྱིས་གསལ་བ་ལྟར་བྱས་པས་གྲུབ། ཚུལ་འདིས་ནི་ལས་ཐམས་ཅད་ཐོགས་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་རྣོ་ལ་ངར་གྱིས་བཏགས་པ་དང་འདྲ་བ་གསུངས་པས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁ་སྐོང་སོགས་ལ་གཅེས་ཤིང༌། དེར་མ་ཟད་སྤྱིའི་ཁོག་དབུབ་འདི་ལྟར་ལ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་ལྷ་སྔགས་ཁ་བསྒྱུར་བྱས་པས་གཤིན་རྗེ་སོགས་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་རིགས་སྤྱི་ལའང་སྦྱར་བས་དོན་གྲུབ་པའོ། །སླར་སྨྲས་པ། མཐུ་སྟོབས་དུས་མཐའི་ཞུགས་ལྕེ་རབ་རྣོ་བས། །མ་རུངས་བདུད་སྡེའི་ཚོགས་རྣམས་སྐད་ཅིག་བསྲེགས། །མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་མེ་ཡི་འོད་ཟེར་གྱིས། །ཞི་དང་རྒྱས་མཛད་དབང་གི་ལས་ལ་མྱུར། །དེ་ལྟའི་སྲེག་བླུགས་ཆོ་གའི་ལས་རིམ་འདི། །སྤེལ་བས་བདག་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་མེས་བསྲེགས་ནས། །བདག་མེད་རིག་སྟོང་བཛྲ་ཀུ་མཱ་རའི། །གོ་འཕང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་བྱེད་ཤོག །ཅེས་པའང་ནང་ཆེན་ཚེས་བཅུ་བླ་མ་བློ་གྲོས་མཆོག་ལྡན་གྱིས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དང༌། བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ཟུང་གིས་ལེགས་པར་དཔྱད་ནས་ཤིན་ཏུ་མདོར་བསྡུས་སུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ། ཨོཾ་སྭ་སྟི། ལས་རྣམས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་བྱེད་པའི། །རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་མེ་བོ་ཆེས། །ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའི་ཚང་ཚིང་བསྲེག །དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར་འདི་ལོངས་ཤིག །བཀྲ་ཤིས་ཞལ་གྲོ། དགེའོ། །དགེའོ། །མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/_/snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi las bzhi'i sbyin sreg mdor bsdus phrin las myur 'grub ces bya ba bzhugs so// @#/__/oM swa sti/_'jigs rung zhal gdangs mi bzad mche ba gtsigs/_/gtum chen rab 'bar rngam pa'i gad rgyangs sgrogs/_/bcom ldan srid gsum sgrol byed ku mA rar/_/btud de las bzhi'i sreg blugs cho ga spel/_/de la 'dir rdo rje phur pa'i bsnyen sgrub mthar son pa'i rnal 'byor pas phrin las myur du 'grub pa'i slad du rno myur me yi cho ga bya bar 'dod pas 'di ltar 'jug par bya ste/_de la'ang zhi rgyas dbang drag gi las kyi dbye bas bzhi yi/_dang po la sbyor dngos rjes gsum las/_dang po ni/_sgrub mchod sogs kyi skabs thun mtshams gang bder lha yi nga rgyal la gnas pa dang*/_sbyin sreg kho na'i skabs bdag bskyed kyi rnal 'byor bsdu ldang bcas sngon du 'gro bas/_gang du bya ba'i gzhi der dkar gtor bshams la/_byin brlab bsngo ba bcas las byang phrin las rnam par rol pa'i dga' ston ltar bya/_rtsa sngags kI la ya brgya rtsa dang*/_shUn+ya ta'i sngags brjod de chos nyid kyi don dran par byas pas sa gzhi las rung du bya'o/__/der bkra shis pa'i sa la stegs bu bcos te thab khung zlum po pad+ma 'dab brgyad kyi lte bar rdo rje/_kha khyer la rdo rje'i phreng ba/_grwa bzhir zla phyed rdo rjes mtshan pa/_kha dog dkar po bcad tshon dmar skyas bris pa la bal bu dang lcang ma sogs 'o ma can gyi shing gis khru gang tsam zlum por brtsigs/_shar lhor me tshang bca'/_slob dpon gyi g.yas su stegs bu khebs dkar pos bkab pa'i steng bdud rtsi can gyi yam shing sor bcu gnyis pa mar khus nyug pa/_mngar gsum dang sbyar ba'i mar khu/_til/_zas mchog_'bras/_so ba/_nas/_sran ma/_gro/_dUrawa/_ku sha/_gzhan yang sman sna 'bru sna rin po che sna tshogs me tog dkar po dar zab sogs ci 'byor ba'i bsreg rdzas rdzas spungs can dang*/_gos zung*/_so rtsi bcas 'das ma 'das gnyis rim du dgod/_g.yon du stegs la gtor ma dkar zlum che chung gnyis/_sman raka bcas dang*/_nyer spyod cha gnyis sogs bshams/_mdun du me yol la gangs ri dang wa~M yig bris pa/_rdor dril/_dgang blugs/_las bum/_las mthun gyi me dar/_ku sha'i chun po brgyad/_rlung g.yab sogs 'og tu dgos pa'i yo byad rigs 'du bya/_de thams cad kyang snod dang kha dog thams cad dkar po 'ba' zhig bya/_dus ra ba bzhi dang nam langs la slob dpon chas gos rgyan dkar po dang bcas kha shar du phyogs pas 'jam po'i stan la sems dpa'i skyil krung gis 'khod la/__gnyis pa dngos gzhi la gsum/_'jig rten pa'i me lha mchod pa/_dkyil 'khor gyi 'khor lo mchod pa/_me lhar gtang rag 'bul ba'o/__/dang po ni/_rab gnas dang sgrub mchod sogs la dkyil 'khor gyi gtso bo las rang mar me gcig las gnyis mched du zhal gcig phyag gnyis pa'i rnam par ldang ba dang*/_sbyin sreg kho na'i skabs bdag nyid lha yi rnal 'byor bzlas pa bcas grub pa'i rjes 'di la 'jug_/bdud rtsi 'khyil ba'i sngags kyis las bum gyi chu byin gyis brlabs/_rdor dril bsang sbyang*/_hU~M/_thabs shes zung 'jug chos nyid mtshon/_/'das dus 'gro rnams sad pa dang*/_/'gro rnams smin par bya ba'i phyir/_/rdo rje gsor zhing dril bu dkrol/_/oM badz+ra gaN+De hU~M AH_oM sarba ta thA ga ta ma hA a nu rA ga Na dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa at+ma ko\u0f85 ha~M/_zhes brjod la rdo rje gsor/_dril bu dkrol/_'khyud rgya bya/_yo byad rnams la dmigs te/_bsang sbyang*/_stong pa'i ngang las mchod rdzas dang bsreg rdzas rnams rang rang gi ming yig dang po thig les brgyan pa 'od du zhu ba las byung ba'i rdzas so so'i dngos po bdud rtsi'i rang bzhin can zad mi shes par gyur/_oM badz+ra ar+g+haM sogs dang*/_oM hU~M trA~M hrIHaH_mU~M lA~M mA~M pA~M tA~MH_sarba dz+nyA na pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta ga Na tsakra bo d+hi tsit+ta AHhU~M/_zhes brjod/_de nas thab bsang sbyang*/_chos rnams skye med rnam kun mchog ldan dbyings/_/sna tshogs sgyu 'phrul 'gag med rdo rje'i sprin/_/zhi ba'i _rgyas pa'i/_dbang gi_/drag po'i/_zhes kha bsgyur/_phrin las yongs rdzogs thabs kyi dbus/_/gos dkar DA ki'i ngo bor ro gcig pa'i/_/chags bral bde ba chen po'i me dpung 'bar/_/oM sarba dz+nyA na dz+wa la raM/_zhes dge 'dun gyi thab las byung ba'i mes sbar/_las bum gyi chus bsang sbyang la/_oM/_ku sha 'di ni gtsang zhing dge_/sa las skyes pa'i snying po mchog_/dkon mchog gsum gyi dag byed yin/_/tshangs pa'i yang dag byed pa ste/_/de yis bdag cag thams cad la/_/bgegs rnams thams cad zhi bar mdzod/_/swA hA/_zhes lan brgyad brjod la shar nas brtsams phyogs mtshams rnams su bkram/_de dbus ra~M las yongs gyur me lha ni/_/zhi ba'i _rgyas pa'i/_dbang gi_/drag po'i/_zhes bsgyur/_rgyan rdzogs 'od zer phreng bas dkrigs/_/zhal gcig phyag gnyis bgrang phreng gan+d+he bsnams/_/sku gsung thugs las rdo rje 'bru gsum mtshan/_/de las 'od 'phros dam tshig spyan drangs bstims/_/spyan 'dren pa ni/_dbyu gu rtse gcig pa'i rgyas me dar g.yab la/_hU~M/_dad pa dang ni dam tshig gis/_/tshur gshegs tshur gshegs 'byung po che/_/me lha drang srong bram ze mchog_/'di nyid du ni gshegs su gsol/_/ag+ni rA dza ri Shi badz+ra sa mA dzaH_dzaHhU~M ba~M hoH_ar+g+haM sogs kyis nyer spyod phul/_bstod pa ni/_hU~M/_'jig rten dbang phyug tshangs dbang mgon gyi sras/_/me lha'i rgyal po TA ki'i dbang bskur bas/_/shes rab mchog gis nyon mongs thams cad sreg_/'dzin byed me lha nyid la rnam par 'dud/_/byon skyems ni/_me lha zhal gdangs pa'i ljags rdo rje'i sbu gus sreg blugs kyi rgyun drangs te gsol bar bsam la/_oM ag+na ye swA hA/_zhes mar khu blugs gzar bdun gyis bkang ba'i dgang blugs kha sbyar la/_oM ag+na ye bdag dang sems can thams cad kyi sdig sgrib nyes ltung thams cad shAn+tiM ku ru ye swA hA/_zhes 'dod gsol sbyar ba tshar gsum gyis phul/_de nas rdzas gzhan lag gis bzung du btub pa rnams mtheb srin gyis dbul/_gzhan rnams blugs gzar gyis phul te sngags ni/_yam shing la/_oM bo d+hi b+hr-ik+Sha ye swA hA/_mar khu/_oM ag+na ye swA hA/_rdzas spungs/_oM ag+ni de wa r-i Shi ha bya ka bya shAn+tiM ku ru ye swA hA/_de ltar bdun la sogs pa'i rjes 'dod gsol sbyar bas phul/_rdzas rdzogs pa dang sngar bzhin mchod bstod bya/_yungs kar thab tu phul la/_na mo/_rig pa'i rgyal po khyod kyis sreg blugs kyi rdzas rnams lha yi zhal du dbul ba dang*/_me ye shes kyi mer byin gyis brlabs nas zhi ba'i phrin las thams cad 'grub par mdzad du gsol/_badz+ra mu:_ye shes pa thab kyi shar lhor gshegs/_dam tshig pa 'bar ba'i rnam par gyur/__gnyis pa ni/_thab la las chus bran/_bsang sbyang*/_a/_skye med dbyings kyi cho 'phrul las/_/'gag med sgyu 'phrul rdo rje'i gnas/_/zhi ba'i thab khung mtshan rdzogs pa/_/ye shes me lce 'bar ba'i dbus/_/klong lnga'i dwangs ma 'byung rim steng:_sogs nas bstod pa'i bar phrin las rgyas bsdus gang 'os sbyar/_sgrub mchod la sogs pa'i skabs/_gnam lcags tsakra rtsibs bcu'i dbus:_zhes pa'i mtshams las byang gi spyan 'dren brjod la las rdor gyis tshom bu spyan drangs/_slob dpon la g.yas su bskor te g.yon nas phul bas rtsa sngags brjod la me tog thab tu dor ba las/_dbus su ma bcos rtsa ba'i lha/_sogs kyis lha tshogs yongs rdzogs bskyed nas las rim rnams dgos so/__/gang ltar yang bstod pa grub pa dang dgang blugs kha sbyar la/_dkyil 'khor pa'i lha tshogs rnams kyi ljags rdo rje'i sbu gu can gyis sreg blugs kyi bdud rtsi'i rgyun drangs nas gsol bar bsams/_sgrub sngags lan bdun dang bcas mar khu blugs gzar bdun gyis bkang ba phul rjes/_rnal 'byor pa bdag dang yon gyi bdag po'i dam tshig nyams chag thams cad shAn+tiM ku ru ye swA hA/_zhes 'dod gsol sbyar ba tshan gsum gyis byon skyems phul/_rtsa sngags la/_shan+tiM ku ru ye swA hA/_zhes btags pas yam shing*/_mar khu/_rdzas spungs rnams brgya rtsa sogs dang*/_bsnyen sgrub kyi kha skong la til kho na bsnyen grangs gang them de'i bcu cha phul/_dmigs pa ni/_dkyil 'khor gyi lha tshogs thams cad la sreg blugs kyi mchod pa phul bas thugs dgyes pa chen po'i rang bzhin las byung ba'i 'od zer dkar pos 'jig rten gyi khams thams cad khyab/_sangs rgyas thams cad la mnyes pa'i mchod pa phul/_sems can ma lus pa'i sgrib gnyis rgyu dang bcas pa zhi bar mdzad par bsams/_mthar rdzas thams cad rdzogs pa dang*/_me tog dkar po thab tu phul la/_ye shes me dang gnyis med 'bar ba yi/_/phyag rgya chen po bsreg bya za ba'i zhal/_/bsreg rdzas bdud rtsi'i mchod pas mnyes gyur nas/_/zhi ba'i _rgyas pa'i/_dbang gi_/mngon spyod phrin las zhes kha bsgyur/_phrin las lhun gyis grub par mdzod/_/ces lan gsum gyis phrin las gsol/_gang la reg na 'jam pa'i lha rdzas kyang*/_/dbang po'i tshon gyis bsgyur ba'i smig rgyu yis/_/bar snang za 'og gcal du bkram pa ltar/_/'bar bas 'gro kun bzod pa'i gos thob shog_/oM badz+ra was+t+ra ye swA hA/_zhes dang*/_oM badz+ra taM bu la ye swA hA/_zhes pas rdo thal med pa'i so rtsi 'jam po phul/_gtang rag gi mchod bstod mdor bsdus bya/_'jigs pa brgyad sogs zhi ba'i dngos grub stsol/_/'byor ba drug ldan rgyas pa'i dngos grub stsol/_/mos pa rnam bzhi dbang gi dngos grub stsol/_/dgra bgegs tshar gcod drag po'i dngos grub stsol/_/zhes bskul la/_rtsa sngags mthar/_kA ya wAk+ka tsit+ta sarba sid+d+hi pha la ho:_zhes dngos grub blangs/_dkyil 'khor pa'i lha tshogs sogs gong ltar gshegs skyems dgang blug tshan gsum phul/_ma 'byor pa dang nyams pa dang*/_/sogs kyi mthar yig brgyas nongs pa bshags/_oM/_khyed kyi sems can sogs mthar/_badz+ra muHsa ye shes pa gshegs su gsol/_sgrub mchod skabs/_dkyil 'khor pa'i lha tshogs dgyes pa chen pos sgrub pa'i dkyil 'khor dang gnyis su med par gshegs par bsams la tshom bu'i maN+Dal sgrub khang du spyan drangs/__gsum pa ni/_bsang sbyang*/_dam tshig me lha rang bzhin yongs su rdzogs par gsal ba'i gnas gsum las 'od zer 'phros pas ye shes pa badz+ra sa mA dza:_dzaHhU~M ba~M ho:_byon skyems dgang blugs gsum sngar ltar phul/_oM bi ma la ag+na ye swA hA/_lan gsum/_gos zung dang so rtsi phul/_me gsos te gtang rag gi tshul du rdzas lhag ma rnams so so'i sngags mthar _oM ag+ni ye r-i Shi rA dza ya/_bdag cag dpon slob yon mchod thams cad kyi cho ga lhag chad 'gal 'khrul nyams chag nyes ltung thams cad shAn+tiM ku ru ye swA hA/_zhes pas phul/_sngar ltar mchod cing bstod/_a kA ros gtor ma bsngos la/_mchod sbyin gtor ma sogs kyis phrin las bcol/_nongs pa bshags/_gshegs su gsol ba ni/_don gnyis sgrub pa'i me yi lha/_/rang rang yul du gshegs nas kyang*/_/slar yang phrin las bsgrub pa'i phyir/_/dus su 'byon par mdzad du gsol/_/badz+ra muHsa ye shes pa gshegs/_dam tshig pa lte ba'i a thung la thim/_dge ba bsngo zhing smon lam gdab pa shis brjod bcas las byang ltar byas pas grub bo/__/zhi ba la me rang zhir 'jog_/long khyab kyis ma khom na 'o ma'i chus btul la/_a kA ro brjod la thal sol rgya mtsho chen por bskyal bar bya'o/__/de dag ni phyi don du gtso bor smos pa'i sbyin sreg gi cho ga snying po ste/_gzhan du na tshim pa drug ldan gyi tshogs kyi 'khor lo dang*/_rdo rje'i lus la gdod nas grub pa'i nye ba'i 'du ba lhan skyes bde stong bdud rtsi'i mchod pa gsang ba'i sreg blug gi cho ga rnams kyang skabs su gang bab nyams su len par gces so/__!__gnyis pa rgyas pa'i sbyin sreg ni/_sngon dngos rjes kyi chings zhi ba'i skabs ltar la/_rgyal po'i bang mdzod kyi sa las thab stegs ser po gru bzhi la dbus dang kha khyer grwa bzhi bcas la nor bu 'bar bas mtshan pa'i thab ser po tshon dmar pos bcad par 'bras bu can gyi shing gis gru bzhi par brtsig_/yam shing yang de mtshungs mar khu dri bzang gis ser por bsgyur/_gtor ma gru bzhi ser po/_star kha dang gur gum sogs me tog ser po/_dUrawa dang dar zab gtso bor gyur ba'i rdzas rnams dang*/_snod gser la sogs pa'i ser po 'ba' zhig bya/_dus ston ra dang nyin gung la bsngags/_slob dpon chas gos ser po rin po che'i rgyan dang bcas khri'u ser po'i steng bzang po'i stabs kyis zhal byang du phyogs par bzhugs/_rgyal po'i pho brang las byung ba'i mes sbar/_'dod gsol/_bdag dang sems can thams cad kyi tshe bsod dpal 'byor thams cad puSh+TiM ku ru ye swA hA/_grangs bsags kyi rtsa sngags la/_puSh+TiM ku ru oM/_dmigs pa'i skabs 'od zer spro bsdu'i rjes/_'od zer ser po'i tshogs gser zhun 'khyil ba lta bu'i rang dang bsrung bya la phog pas tshe bsod bkrag mdangs nyams rtogs ye shes yon tan phrin las thams cad rgyas par bsams/_rjes me rang zhi'am dri ser po'i chus btul/_thal ba mdzod du gter bum la bcil te sba bar gsungs so/__!__gsum pa dbang gi sbyin sreg ni/_yid mthun pa'i mdza' bshes sam smad tshong ma nyal po byas pa'i mal 'og gi sa la stegs bu dmar po zla gam la dbus dang kha khyer gra bzhi bcas la lcags kyu kha phyir bstan dang pad+ma'i phreng bas bskor ba tshon ser pos bcad/_tsan+dan dmar po dang mdzo mo shing sogs ro skyur mdog dmar ba'i bud shing zla gam du brtsig_/yam shing de mtshungs dang mar khu yang dmar po bya/_gtor ma zla gam dmar po/_tsan+dan dkar po dang*/_glang sna sogs ro skyur ba dang snum pa'i bza' bca' gtsor gyur gyi rdzas spungs/_snod dang rdzas rnams zangs sogs kha dog dmar po'i rigs bya/_slob dpon chas gos dmar po bye ru la sogs pa'i rgyan dang bcas chags pa'i sems kyis pad+ma'i skyil krung gis kha nub tu phyogs par 'khod/_dus dpyid ra'am nyi myur la bsngags/_smad tshong ma'i khyim las byung ba'i mes sbar/_'dod gsol/_bdag sgrub pa pos khams gsum snod bcud thams cad wA shaM ku ru ye swA hA/_grangs bsags rtsa sngags la _wA shaM ku ru hrIH_dmigs pa'i skabs/_thugs bde stong chags pa chen po'i rang bzhin las byung ba'i 'od zer dmar po lcags kyu'i rdul can nyi zer ltar 'phros pas khams gsum srid gsum 'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i dpal 'byor dngos grub rnam shes ye shes thams cad dbang du bsdus par bsams/_me rang zhi'am chang dang tsan+dan gyi chus bsad/_thal ba ri rtser rlung la phyar ba'o/__!__bzhi pa drag po'i sbyin sreg ni/_rdo rje thab kyi khung bu ru:_zhal du gyur pa'i me sbar la:_lhar bskyed dgra bgegs dgug cing gzir:_rdo rje me yi dbal gyis bsregs:_zhes gsungs pa ltar gter gzhung rtsa ba'i dngos bstan te/_phung sa'i stegs bu gru gsum par ro sol byugs pa'i steng ma TaM gzugs kyi lto bar gru gsum gyi lte bar 'khor lo rtsibs bcu'i dbus chos 'byung raM gyis mtshan pa la tsher ma can gyi shing ngam dug sheng dug khrag gis sbags pa gru gsum du brtsig_/thab kyi zur gsum du shing gsum mche ba'i tshul du bslang*/_drag po'i shing gi yam shing dug khrag gis nyug pa/_tsha ba gsum dang khrag sna sbyar ba'i mar nag gi khu ba/_gtor ma gru gsum nag po/_drag po la khyad par gyi rdzas dug shog la dgra bgegs kyi rU pa ming rus bla dwags gnas yig dang bcas pa/_sha sna bag phye dang bsres pa'i ril bu ming rus can/_sbal sbrul nya khyi la sogs pa'i sha dug sna dang bsres pa'i ril bu/_lcags zangs rdo'i phye ma/_til dang yungs kar tsha ba gsum sogs phyogs gcig tu bsdus pa rnams bsags/_snod dang rdzas sogs kyang kha dog nag po dbyibs gru gsum sha stag bya/_slob dpon chas gos nag po rus pa'i rgyan dang ldan pas dur khrod kyis ras la zhing chen bris pa'i steng kha lhor blta bas 'khod/_khros pa'i sems dang ldan pas tsog pur 'dug_/gdol bshan dme yugs kyi lag nas byung ba'i mes sbar/_'dod gsol/_gnod byed dgra bgegs byad ma rbod gtong dang bcas pa thams cad mA ra ya phaTa?:_ces sbyar/_'das pa'i me lha mchod pa'i byon skyems/_yam shing*/_mar khu bcas zhi ba'i skabs ltar song ba dang*/_ling+ga rnams mdun du bzhag la hom bskyed 'gugs pa bcas gtor zlog skabs ltar dang*/_dngos gzhi'i bsgral ba/_hU~M b+h+yoH_bstan dang 'gro la 'tshe ba yi:_sogs mthar drag sngags spu gri mA ra ya'i sham can gyis bsgral/_hU~M b+h+yoH_gnam sa tsam gyi zhal gdangs sogs bstab pa bya ba'am/_ma byas kyang chog ling ro drag rdzas la bsres te/_bsang sbyang*/_thod snod yangs shing rgya che bar ngo bo ye shes kyi bdud rtsi/_rnam pa drag po'i mchod rdzas bsam mi khyab par gyur/_zhes byin gyis brlabs pa slob dpon gyi lag g.yas par bzung*/_g.yon pas sdigs mdzub kha phyir bstan gyis phul la/_hU~M/_sangs rgyas bstan pa bshig pa dang*/_/dkon mchog sku dgra dben rtsa 'joms/_/chos khrims 'dral dang slob dpon dgra/_/rnal 'byor 'joms pa la sogs pa/_/gshed dang dbab dang nad ngan gyis/_/ci nas brlag par khyed kyis gyis/_/zhes dang rtsa sngags la/_dgra bgegs mA ra ya phaTa? sbyar ba grangs bsags/_dmigs pa/_dgyes pa chen po'i rang bzhin las byung ba'i 'od zer me dpung khro tshogs mtshon cha'i tshwa tshwa dus mtha'i me rlung ltar 'bar zhing 'phro bas bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa la gnod cing 'tshe ba'i dgra bgegs byad ma dam sri sde dang bcas pa thal ba'i rdul bzhin du ming gi lhag ma med par brlag pa'i drag po mngon spyod kyi phrin las mdzad par bsams/_me dug khrag gi chus bsad/_thal ba lam gyi bzhi mdor mnan la rta bro bya/_las thams cad la las rjes mi mngon par bsdu'o/__/de ltar skabs su gang bab gyi 'don tshig bsgyur 'os can rnams mchan gyis gsal ba ltar byas pas grub/_tshul 'dis ni las thams cad thogs med du 'grub par byed pa rno la ngar gyis btags pa dang 'dra ba gsungs pas bsnyen sgrub kyi kha skong sogs la gces shing*/_der ma zad spyi'i khog dbub 'di ltar la skabs su bab pa'i lha sngags kha bsgyur byas pas gshin rje sogs snyan brgyud kyi rigs spyi la'ang sbyar bas don grub pa'o/__/slar smras pa/_mthu stobs dus mtha'i zhugs lce rab rno bas/_/ma rungs bdud sde'i tshogs rnams skad cig bsregs/_/mchog gi ye shes me yi 'od zer gyis/_/zhi dang rgyas mdzad dbang gi las la myur/_/de lta'i sreg blugs cho ga'i las rim 'di/_/spel bas bdag rtogs ye shes mes bsregs nas/_/bdag med rig stong badz+ra ku mA ra'i/_/go 'phang tshe 'di nyid la mngon byed shog__/ces pa'ang nang chen tshes bcu bla ma blo gros mchog ldan gyis bskul ngor chos kyi blo gros dang*/_bkra shis dpal 'byor zung gis legs par dpyad nas shin tu mdor bsdus su bris pa dge legs mchog tu gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu/__oM swa sti/_las rnams myur du 'grub byed pa'i/_/rdo rje ye shes me bo ches/_/kun tu rtog pa'i tshang tshing bsreg_/dngos grub dpal ster 'di longs shig_/bkra shis zhal gro/_dge'o/__/dge'o/__/mang+ga laM//_//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]