DKR-KABUM-18-TSHA-029

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གཏེར་འབྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པ་སོགས།
Wylie title gter 'byung gi lo rgyus/ rab byung bcu drug pa sogs DKR-KABUM-18-TSHA-029.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 18, Text 29, Pages 185-186 (Folios 1a1 to 2a3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
Citation Khyentse, Dilgo. Gter 'byung gi lo rgyus rab byung bcu drug pa sogs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 18: 185-186. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre History Texts - lo rgyus
Cycle འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ ('chi med pad+ma tshe yi snying thig)
Deity tshe dpag med
Colophon

།གཞན་ལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་མི་གནང་བ་ཞུ།།

/gzhan la khyab bsgrags mi gnang ba zhu//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པ་ཤིང་ཕག་ལོའི་སྐོར། མདོ་ཁམས་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔའི་བྱེ་བྲག་ཞི་མཛད་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་གནས་རྒྱམ་རྒྱལ་པདྨ་ཤེལ་རི་ཞེས་གངས་རི་གཏན་ཆགས་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུ་ཡི་རང་གཟུགས་ཀྱི་མདུན་དུ་སྲིའུ་འོ་མཚོ་ཞེས་ཚེ་བུམ་གྱི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་མཚོ་དཀར་པོ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་གནས་སུ་ཆེད་དུ་ལྷགས་ནས། ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བླ་མ་ཆོས་སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་ཕུལ་བས། མཚོ་གཞི་དཀར་པོ་ལ་རི་མོ་ལྗང་སྔོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞིའི་རི་མོ་མཆོག་དམན་ཀུན་གྱི་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཤར་བས་རང་གི་སེམས་ལ་པདྨ་ཚེ་སྙིང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤར། ཛེ་ཏཱ་རི་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཚེ་མདོའི་འགྲེལ་པ་མཁྱེན་བརྩེ་གོང་མའི་ཕྱག་བྲིས་ཞིག་མཇལ་བ་རྨིས་པས་ཕྱི་ཉིན་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་ཚེ་མདོའི་འགྲེལ་པ་ཀློག་པས་ཛེ་ཏཱ་རི་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་དགུ་དང་བྱིན་རླབས་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་སུ་ངེས་པ་རྙེད། ལོ་དེའི་མཇུག་ཏུ་རྫོང་གསར་དུ་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མདུན་སོང་བའི་ལམ་བར་ཛམ་ཐང་པདྨ་ཤེལ་ཕུག་གི་མདུན་ཞག་གཅིག་གནས་མལ་བྱུང་བའི་རྨི་ལམ་དུ། གནས་མདུན་གུ་རུའི་ཕྱག་མཁར་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤུག་པའི་ཤིང་སྡོང་ཆེན་པོ་བྲག་ཕ་ཝཾ་གི་སྟེང་སྐྱེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་སླེབ་པས་མཚོ་རྒྱལ་ཡིན་སྙམ་བུད་མེད་གཅིག་གིས་ཤོག་སེར་ཞིག་སྤྲད་བྱུང་བ་བལྟས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་རིག་ངོར་གསལ་བས། རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ཅེས་ཕྱི་སྒྲུབ་ཚེ་དཔག་མེད་སྤྲུལ་སྐུ་ལྷ་དགུ། ནང་སྒྲུབ་ཚེ་དཔག་མེད་ལོངས་སྐུ་ལྷ་བཅུ་བདུན། གསང་སྒྲུབ་རྫོགས་རིམ་ཆོས་དྲུག་དང་འབྲེལ་བའི་མཁའ་འགྲོ་མནྡ་ར་གཙོ་འཁོར་ལྔ། ཡང་གསང་གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་ལ་བརྟེན་པའི་རིག་འཛིན་ཚེ་སྒྲུབ། ཚེ་སྒྲུབ་བར་ཆད་སེལ་བའི་རྟ་མགྲིན། བཀའ་སྲུང་ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལི་བཅས་ཡོད་པ་བྲིས་ནས་རང་གིས་ཀྱང་ཉམས་ལེན་ཅུང་ཟད་བྱས། རྗེ་བླ་མ་ལ་ཡང་དབང་ལུང་ཕུལ་བ་ཉམས་བཞེས་གནང་བས་རྟགས་མཚན་དགེ་བར་བྱུང༌། སྔར་ཛེ་ཏཱ་རི་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་རྒྱ་གཞུང་མཁྱེན་བརྩེ་གོང་མའི་ཕྱག་བྲིས་ལྡེབ་ཤར་ཞིག་མཇལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཚེ་སྒྲུབ་འདི་འདྲ་ཞིག་རིག་ངོར་གསལ་ཡང་དེ་སྐབས་ཡི་གེ་བྲི་རྒྱུ་མ་བྱུང་བས་ད་ཁྱོད་ནས་བྲིས་པ་དང་ཚིག་དོན་གཅིག་རེད་འདུག་པས་ལེགས་འདུག་གསུངས་ནས་དབང་དང་ནང་སྒྲུབ་སོགས་ཆོག་ཁྲིགས་གནང་བ། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ། སྨིན་གླིང་མཁན་གཅུང་རྣམ་གཉིས། འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ། ས་སྐྱ་ཕུན་ཚོགས་ཕོ་བྲང་གདུང་སྲས། སངས་རྒྱས་མཉན་སྤྲུལ་སོགས་ལའང་དབང་ལུང་ཕུལ་ཞིང༌། རང་གིས་ཀྱང་བསྙེན་སྒྲུབ་བགྱིས་པས་བཀྲ་ཤིས་ཞལ་དྲོ་ལྟ་བུ་བྱུང་སྙམ་པ་ ༧གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་ཕུལ་བའི་སྐབས་དགྱེས་པའི་བཀའ་ལུང་བསྩལ་བ་བཞིན་ལོ་རྒྱུས་ནང་གནས་སུ་གུས་པས་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །གཞན་ལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་མི་གནང་བ་ཞུ།།
[edit]

@#/___/rab byung bcu drug pa shing phag lo'i skor/_mdo khams gnas chen nyer lnga'i bye brag zhi mdzad rdo rje rigs kyi gnas rgyam rgyal pad+ma shel ri zhes gangs ri gtan chags dpal he ru ka'i sku yi rang gzugs kyi mdun du sri'u 'o mtsho zhes tshe bum gyi dbyibs can gyi mtsho dkar po rdo rje tshe sgrub pa'i gnas su ched du lhags nas/_thugs sgrub bar chad kun sel bla ma chos sku tshe dpag med kyi tshogs mchod phul bas/_mtsho gzhi dkar po la ri mo ljang sngon gyi dkyil 'khor gru bzhi sgo bzhi'i ri mo mchog dman kun gyi mthong rgyu yod pa shar bas rang gi sems la pad+ma tshe snying gi sgrub thabs shar/_dze tA ri dgra las rnam rgyal gyi tshe mdo'i 'grel pa mkhyen brtse gong ma'i phyag bris zhig mjal ba rmis pas phyi nyin rje btsun tA ra nA tha'i tshe mdo'i 'grel pa klog pas dze tA ri dgra las rnam rgyal lugs kyi tshe dpag med lha dgu dang byin rlabs chu bo gcig 'dres su nges pa rnyed/_lo de'i mjug tu rdzong gsar du rje bla ma rin po che chos kyi blo gros mdun song ba'i lam bar dzam thang pad+ma shel phug gi mdun zhag gcig gnas mal byung ba'i rmi lam du/_gnas mdun gu ru'i phyag mkhar las skyes pa'i shug pa'i shing sdong chen po brag pha waM gi steng skyes pa zhig yod pa der sleb pas mtsho rgyal yin snyam bud med gcig gis shog ser zhig sprad byung ba bltas pa'i rkyen gyis chos skor yongs rdzogs rig ngor gsal bas/_rdo rje tshe yi rgyud ces phyi sgrub tshe dpag med sprul sku lha dgu/_nang sgrub tshe dpag med longs sku lha bcu bdun/_gsang sgrub rdzogs rim chos drug dang 'brel ba'i mkha' 'gro man+da ra gtso 'khor lnga/_yang gsang gu ru gtso 'khor la brten pa'i rig 'dzin tshe sgrub/_tshe sgrub bar chad sel ba'i rta mgrin/_bka' srung lha mo tsaN+Da li bcas yod pa bris nas rang gis kyang nyams len cung zad byas/_rje bla ma la yang dbang lung phul ba nyams bzhes gnang bas rtags mtshan dge bar byung*/_sngar dze tA ri dgra las rnam rgyal gyi tshe sgrub rgya gzhung mkhyen brtse gong ma'i phyag bris ldeb shar zhig mjal ba'i rkyen gyis tshe sgrub 'di 'dra zhig rig ngor gsal yang de skabs yi ge bri rgyu ma byung bas da khyod nas bris pa dang tshig don gcig red 'dug pas legs 'dug gsungs nas dbang dang nang sgrub sogs chog khrigs gnang ba/_rgyal dbang karma pa/_smin gling mkhan gcung rnam gnyis/_'khrul zhig rin po che/_sa skya phun tshogs pho brang gdung sras/_sangs rgyas mnyan sprul sogs la'ang dbang lung phul zhing*/_rang gis kyang bsnyen sgrub bgyis pas bkra shis zhal dro lta bu byung snyam pa _7gong sa mchog la phyi nang gsang ba dril sgrub kyi dbang phul ba'i skabs dgyes pa'i bka' lung bstsal ba bzhin lo rgyus nang gnas su gus pas phul ba dge legs 'phel/_/gzhan la khyab bsgrags mi gnang ba zhu//

Footnotes

Other Information