DKR-KABUM-17-TSA-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བཀའ་བརྒྱད་ཛཔ་བཟླས་བསྡུས་པ།
Wylie title bka' brgyad dzap bzlas bsdus pa DKR-KABUM-17-TSA-010.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 17, Text 10, Pages 38 (Folios 1a1 to 1b3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
Citation Khyentse, Dilgo. Bka' brgyad dzap bzlas bsdus pa. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 17: 38. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Mantra Repetition Preparatory Liturgies - dzab khang dbye ba - dzab bskul
Cycle རང་བྱུང་པདྨ་སྙིང་ཐིག་ (rang byung pad+ma snying thig)
[edit]
ཕྱི་ཆོག་སྐབས་སོགས་སྤྲོས་པས་མི་ལྕོག་ན། སྤྱི་དྲིལ་ཛཔ་བཟླས་ལ། དང་པོ་ཛཔ་བསྐུལ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ དབང་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ སོགས་ནས། འགྲུབ་པར་མཛོད༔ གཉིས་པ་ཛཔ་བཟླ་བ་ནི། །རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྤྱི་མགྲིན་སྙིང༌། །ལྟེ་བ་གསང་གནས་ལྟེ་འོག་དང༌། །ནོར་བུའི་རྩེ་དང་སྣམ་ལོགས་སུ། །འཁོར་ལོར་རང་མདོག་ཧཱུྃ་གི་མཐར། །སྔགས་ཕྲེང་ལས་བྱུང་འོད་ཟེར་གྱིས། །སྣོད་བཅུད་ལྷ་ཡི་ཞིང་དུ་བསྒྱུར། །ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་བདེ་སྟོང་དང༌། །མཐུ་སྟོབས་དྲག་རྩལ་དངོས་གྲུབ་བསྡུས། །སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡི། ལྷ་ཚོགས་ཀུན་ལ་རིག་པ་གཏད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཏ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་ཀརྨ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་མ་མ་ཡོ་གི་ནི་ཀྲོ་དྷཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་བཛྲ་ཙཎྜ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་བཱ་ལ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཛཔ་བསྟོད་ནི། ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་སོགས་ནས། མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ གསོལ་འདེབས་ནི། སྤྲུལ་པའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང༌། །གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །བྱང་སེམས་ཉེ་བའི་སྲས་བརྒྱད་དང༌། །སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ། །བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང༌། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།
[edit]

phyi chog skabs sogs spros pas mi lcog na/_spyi dril dzapa bzlas la/_dang po dzapa bskul ni/_hU~M hrIH_dbang chen bka' brgyad lha tshogs dbyings nas bzhengs:_sogs nas/_'grub par mdzod:_gnyis pa dzapa bzla ba ni/_/rta mchog rol pa'i spyi mgrin snying*/_/lte ba gsang gnas lte 'og dang*/_/nor bu'i rtse dang snam logs su/_/'khor lor rang mdog hU~M gi mthar/_/sngags phreng las byung 'od zer gyis/_/snod bcud lha yi zhing du bsgyur/_/phyogs dus rgyal ba'i sku gsung thugs/_/yon tan phrin las bde stong dang*/_/mthu stobs drag rtsal dngos grub bsdus/_/snang stong sgyu ma lta bu yi/_lha tshogs kun la rig pa gtad/_oM AHhU~M badz+ra gu ru ya mAn+ta ka ta sarba sid+d+hi hU~M phaT:_oM AHhU~M badz+ra gu ru ha ya gr-I wa sarba sid+d+hi hU~M phaT:_oM AHhU~M badz+ra gu ru ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M sarba sid+d+hi hU~M phaT:_oM AHhU~M badz+ra gu ru ma hA kro d+ha sarba sid+d+hi hU~M phaT:_oM AHhU~M badz+ra gu ru karma kI li kI la ya sarba sid+d+hi hU~M phaT:_oM AHhU~M badz+ra gu ru ma ma yo gi ni kro d+hI sarba sid+d+hi hU~M phaT:_oM AHhU~M badz+ra gu ru badz+ra tsaN+Da sarba sid+d+hi hU~M phaT:_oM AHhU~M badz+ra gu ru kro d+ha ma hA bA la sarba sid+d+hi hU~M phaT:_dzapa bstod ni/_ye shes lha tshogs sogs nas/_ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta sarba pU dza khA hi:_gsol 'debs ni/_sprul pa'i gu ru mtshan brgyad dang*/_/grub pa'i rig 'dzin chen po brgyad/_/byang sems nye ba'i sras brgyad dang*/_/sgrub chen bka' brgyad lha tshogs la/_/gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/_/phyi nang gsang ba'i bar chad sol/_/bsam pa yid bzhin 'grub pa dang*/_/mchog dang thun mong dngos grub stsol/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: