DKR-KABUM-22-ZA-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། གཉགས་ལུགས་ཕུར་པའི་བསྙེན་ཟིན་ཕྲིན་ལས་རོལ་པའི་རྒྱན།
Wylie title snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/ gnyags lugs phur pa'i bsnyen zin phrin las rol pa'i rgyan DKR-KABUM-22-ZA-002.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 22, Text 2, Pages 66-73 (Folios 1a to 8a5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
Associated People གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར་ (gnyags dz+nyA na ku mA ra)
Citation Khyentse, Dilgo. Snyan brgyud snying gi gsang mdzod las gnyags lugs phur pa'i bsnyen zin phrin las rol pa'i rgyan. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 22: 66-73. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Notes - zin bris  ·  Recitation Manual - bsnyen yig
Cycle སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ (snyan brgyud snying gi gsang mdzod)
Deity rdo rje phur pa
Colophon

།ཅེས་པའང་རྔ་ཆེན་ཆུ་ཁྱི་ལོར་རང་ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་གསུམ་གྱི་ཚེ་གེགས་བར་ཆད་སེལ་ཕྱིར། གྲོ་བཞིན་ཟླ་བའི་འཕེལ་ཚེས་ལ་ལྷག་པའི་ལྷ་འདིའི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སུ་སྒྲུབ་པ་བགྱིས་པའི་སྐབས་ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེའི་གནས་བརྟན་སྐུ་བགྲེས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་དང༌། ཆོས་བྲག་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན། ཉི་ལུང་བྱང་འདྲེན་བགྲེས་པ་འཇམ་དབྱངས་བརྩོན་འགྲུས། དགེ་སློང་ཐུབ་བསྟན་ནོར་བུ་སོགས་དད་ལྡན་དུ་མས་གསུང་བསྐུལ་གནང་བ་བཞིན་འཇུག་བདེའི་ལས་ཁྲིགས་ཙམ་དུ་རྙིང་སྔགས་རྒན་བུ་པདྨ་གར་དབང་བདེ་ཆེན་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཀློང་ཆེན་ནམ་མཁའ་འོད་གསལ་དུ་གྲགས་པ་མིང་པོ་ཆེས་ཁ་བཞི་ལྷོ་ཡི་སྨན་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་ཆོས་བཟང་ལྷ་ཡི་འདུན་ས་གཉིས་པ་ན་སྤེལ་བའི་ཚེ། ཡི་གེའི་འདུ་བྱེད་མཁྱེན་བློ་རྨད་བྱུང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ནས་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་འགྲོ་ཀུན་བར་ཆད་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ཏེ་ངེས་གསང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་གྲུ་བཞི་ལམ་ཁྱེར་དུ་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་སྨོན་པ་ཤྲཱི་བི་ཛ་ཡནྟུ།

/ces pa'ang rnga chen chu khyi lor rang lo bdun cu don gsum gyi tshe gegs bar chad sel phyir/_gro bzhin zla ba'i 'phel tshes la lhag pa'i lha 'di'i tshom bu tshogs su sgrub pa bgyis pa'i skabs chos 'khor rab brtan rtse'i gnas brtan sku bgres rdo rje tshe dbang dang*/_chos brag bla ma bkra shis rgyal mtshan/_nyi lung byang 'dren bgres pa 'jam dbyangs brtson 'grus/_dge slong thub bstan nor bu sogs dad ldan du mas gsung bskul gnang ba bzhin 'jug bde'i las khrigs tsam du rnying sngags rgan bu pad+ma gar dbang bde chen mdo sngags gling pa klong chen nam mkha' 'od gsal du grags pa ming po ches kha bzhi lho yi sman ljongs kyi rgyal sa lte ba bde chen chos 'khor gling gi chos bzang lha yi 'dun sa gnyis pa na spel ba'i tshe/_yi ge'i 'du byed mkhyen blo rmad byung sprul pa'i sku kun dga' bkra shis nas sgo gsum gus pas bgyis pa 'dis kyang 'gro kun bar chad bdud bzhi'i g.yul las rgyal te nges gsang rdo rje theg pa'i bstan pa rin po che gru bzhi lam khyer du rgyas pa'i rgyur smon pa shrI bi dza yan+tu/

[edit]
༄༅། །སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ལས། གཉགས་ལུགས་ཕུར་པའི་བསྙེན་ཟིན་ཕྲིན་ལས་རོལ་པའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ཡ། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲས་གཉགས་ཆེན་ཡེ་ཤེས་གཞོན་ནུ་ལ་སྙན་བརྒྱུད་དུ་གདམས་པའི་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྦྱོར་བ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་གཤོམ་ནི། དམ་ཚིག་གི་བྲིས་སྐུ་སོགས་རྟེན་བཀྲམ་པའི་མདུན་གྱི་སྟེགས་བུའམ་གཏོར་ཁང་ནང་དུ་འཛོམ་ན་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲམ། མ་འཛོམ་ན་མཎྜལ་སྟེང་མེ་ཏོག་སྔོན་པོའི་ཚོམ་བུ་གཙོ་བོ་གཅིག །མདུན་དང༌། གཡས་གཡོན་དུ་སྲས་མཆོག་འཁོར་ཁྲོ་བཅུ་དང༌། ཕྱོགས་བཞིར་སྲས་བཞི། དེ་རྒྱབ་སྒོ་བཞིའི་ཚུལ་དུ་བཞི་བཀོད་པའི་ཁར་འཕྲུལ་སྟེགས་ཨེ་ཁྲོམ་ལ་བསྙེན་པའི་སྐབས་གཙོ་བོའི་ཕུར་པ་གཅིག་ལ་བརྟེན་ཆོག་པས་བྱུག་གདུག་བྲབ་གསུམ་གྱི་རྫས་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པའམ། མ་འབྱོར་ན། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྔགས་ཀྱིས་བཏབ་པའི་ཡུངས་ཀར་གྱི་ཐུམ་བུ་མགུལ་དུ་བཏགས་པ་བཀོད། མདུན་དུ་སྤྲོ་ན་རྟེན་གཏོར་རྒྱས་པའམ། མཆོད་གཏོར་དཔལ་བཤོས་འཁོར་བཅུ་ཐེབ་ཀྱུས་ལྟེམས་པ། གཡས་སུ་སྨིན་ལུགས་དམ་ཅན་སྤྱི་གཏོར། གཡོན་དུ་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་མ་དཔུང་རོང་གི་འཁོར་ཕུར་སྲུང་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་བསྐོར། གསུམ་ཀ་དར་གདུགས་མཐིང་ག་བཅས། དེའི་གཡས་གཡོན་དུ་སྨན་རཀ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་ཕྲེང་ཚར་རམ་བསྐོར་བཤམ། རྒྱབ་ངོས་སུ་ཚེ་འབྲང་བུམ་གཟུགས་གཡས་གཡོན་མངར་གསུམ་དང་སྦྱར་བའི་ཚེ་རིལ་ཆང༌། ཚེ་མདར་དར་སྣ་མེ་ལོང་གཡུ་བྱང་བཏགས་པ་རྣམས་བཞག །གཞན་ཡང་སྔོན་འགྲོ་དཀར་བགེགས། གཏེར་སྲུང་གཏོར་འབུལ། ཚོགས་བྱེད་ན་དེའི་ཆས་དང༌། ཆད་བརྟན། ཉེར་མཁོ་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། གྲུབ་ན་སྔོན་འགྲོ་སྣ་སེལ་སཱཙྪ་ཆུ་གཏོར། གསུང་རབ་ཀློག་པ། བཤགས་སྦྱོང་སོགས་སྤྱི་འགྲོ་ལྟར་ཅི་འགྲུབ་བྱ། མགོ་ཕུར་འཛོམས་པ་བྱུང་ན་ལེགས་ཤིང་དུས་དགེ་བའི་ཕྱི་དྲོ་ཞིག་ནས་ཐུན་གྱི་དབུ་བརྩམས་ཏེ་རྣམ་འཇོམས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པའི་ཁྲུས་ཆབ་ཀྱིས་གནས་ཁང་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ལ་འཐོར། དཀར་གཏོར་སྤྱི་འགྲོ་བཏང༌། སྒོ་དྲུང་དུ་ཐོ་དཀར་པོ་བཙུགས་པ་ལ་རྒྱལ་ཆེན་བསྐྱེད་བསྟིམས་གཏོར་འབུལ་ཡང་སྤྱི་ལྟར་བྱ། ཚིག་བདུན་དང་བརྒྱུད་འདེབས་བཏང༌། ལས་བྱང་གཞུང་ལྟར་སྐྱབས་སེམས་ནས་དབུ་བརྩམས། ཉིན་དང་པོ་ལ་བགེགས་གཏོར་བཏང༌། ཕུར་པ་བྱིན་རླབས་སྐབས། དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་ཀྱི་ཕུར་པ་དང་ལས་ཕུར་ཡོད་ན་གཉིས་ཀ་ལ་དམིགས་པ་གཏད། མངོན་རྟོགས་ཏིང་འཛིན་རྣམ་གསུམ་ནས་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་དུ་བྱས་ལ་དམ་ཚིག་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས་པར་བསྐྱེད། ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ནས་བསྟིམ། ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པའི་བར་དུ་བཏང༌། དེ་ནས་ཐོག་མར་བསྙེན་པ་ལ་ཛཔ་བསྐུལ་མི་དགོས། བསྙེན་དམིགས་བདག་ཉིད་ཐུགས་ཀར་ལྷ་གསལ་བཏབ་ལ། ཕྲེང་བ་བྱིན་རླབས་སྤྱི་འགྲོའམ། དབྱངས་གསལ་དང༌། ཨོཾ་རུ་ཙི་ར་མ་ཎི་པྲ་བརྡྷ་ན་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་བདུན་བརྗོད་པས་བྱིན་བརླབས་ནས་བཟླས་པ་ལ་འཇུག །ཐུན་མཐར་སྒྲུབ་སྔགས་ཕྲེང་སྐོར་ཙམ་བཟླ། ལས་སྦྱོར་གྱི་བཟླས་པ་མི་དགོས། དབྱངས་གསལ་ཡིག་བརྒྱ་རྟེན་སྙིང་རྣམས་ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་ཞིང་བརྟན་པར་བྱ། ལས་བྱང་ལྟར་མཆོད་བསྟོད་བཏང་ལ། དགོང་ཐུན་འདིའི་མཇུག་ཏུ་བཀའ་སྲུང་སྤྱི་བྱེ་བྲག་གི་གཏོར་འབུལ་རེ་འགྲུབ་དགོས་པས། སྤྱིར་སྨིན་ལུགས་དམ་ཅན་སྤྱི་གཏོར་ཉིད་ལེགས་ཤིང་བྱེ་བྲག་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་ལྟར་བཏང༌། སྐབས་འདིར་དགོང་རེ་བཞིན་གྲུབ་ན་ལེགས་ཤིང་མ་གྲུབ་ན་ཉིན་དང་པོ་དང༌། ཉ་སྟོང་བརྒྱད་གསུམ། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་སོ་སོར་གྲུབ་པའི་སྐབས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཚོགས་མཆོད་རེ་འབུལ་དགོས་པས་ལས་བྱང་ལྟར་བསྐང་བ་དང་བཅས་པ་བྱ། ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་མར་བརྗོད་མེད་དོན་བཤགས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་ཚར་རེ་གསུང་པ་ཕྱག་ལེན་ཡིན་ཞིང༌། དེ་འཕྲོས་སྨན་གཏོར་རཀྟ་མར་མེའི་སྐོང་བ་བཅས་པ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་ལས་བྱུང་བ་ལྟ་བུའམ། ན་རཀ་སྐོང་བཤགས་སྦྱར་ཀྱང་རུང༌། ན་རག་སྐོང་བཤགས་སྦྱར་ན་བརྗོད་མེད་དོན་བཤགས་མི་དགོས། ཚོགས་བྱིན་རླབས་ནས་ལྷག་མའི་བར་དུ་བཏང༌། ལྷག་མ་སྒྲུབ་པ་མ་གྲོལ་བར་སྣོད་གཅིག་ཏུ་ཁེབས་ཀྱིས་བཀབ། གཞན་རྗེས་རིམ་ལས་བྱང་ལྟར་བྱ། དེ་མན་ཆད་ཐུན་གཞན་རྣམས་ལ་དཀར་བགེགས་བསྔོ་བ་དང་བགེགས་བསྐྲད་རྣམས་མི་དགོས་པས། སྲོད་ཐུན་ལ་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས། དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་དགོངས་པ་ཡིས༔ སོགས་ཚིག་རྐང་ལྔ། བསྐལ་པ་མེ་ལྟར་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་སོགས་ཚིག་རྐང་ལྔ་གསུང་སྲོལ་སྣང༌། ལས་བྱང་གི་སྐྱབས་སེམས་ནས་བརྩམ་མངོན་རྟོགས་དཀྱུས་ལྟར། ཕྲེང་བ་བྱིན་རླབས་བཅས་བསྙེན་ཐུན་བཟུང༌། ཐུན་མཇུག་སྒྲུབ་སྔགས། ཁ་སྐོང་སྟོང་ཚིགས་སོགས་ནས། འོད་གསལ་བསྡུ་ལྡང༌། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་བཅས་ཉལ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག །ཐུན་རེ་རེ་བཞིན་མཆོད་པ་ཁ་གསོས་ལ་བདུད་རྩིས་བྲན་པའང་མ་ཆག་པར་བྱ། ཕྱིར་ནང་ཐོར་ཐུན་ལ་ལྡང་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་ལྡང༌། ངག་བྱིན་རླབས། བདུད་རྩི་རིལ་བུའམ་ཆོས་སྨན་མྱང༌། ཚིག་བདུན་ནས་བརྩམ་མཇུག་གི་ཤིས་བརྗོད་བར་སྲོད་ཐུན་དང་འདྲ། དེ་ལྟ་བུའི་སྔ་དྲོ། ཕྱི་དྲོ། སྲོད་ཐུན་ཏེ་ཐུན་བཞིའམ། ཐོར་ཐུན་མི་ལྕོགས་ན། སྔ་ཕྱི་སྲོད་ཐུན་གསུམ་གཅོད་ལུགས་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་ལ། ཕྱི་ཐུན་ནམ་དགོང་ཐུན་གཤམ་དུ་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་མ་ཆག་པ་དང༌། ཚོགས་མཆོད་ནམ་གྲུབ་ཀྱང་སྐབས་དེར་འབུལ་ལུགས་ཉིན་དང་པོར་སྨོས་པ་ལྟར་རོ། །བསྙེན་པའི་སྐབས་ཀྱི་དམིགས་པ་ནི། རང་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་ཐུགས་ཀར་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་པའི་དབུས་སུ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྡོར་སེམས་ལོངས་སྐུའི་ཆས་ཅན་རྡོར་དྲིལ་བསྣམས་པ་ཞབས་ཕྱེད་སྐྱིལ་བཅས། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་སོར་བཞིའི་སྟེང་དུ་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་ཚོན་གང་བ། དེའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་ལ་ཀཱི་ལ་ཡ་འབྲུ་དགུས་བསྐོར་བའི་སྒོ་སྲུང་རྟ་མགྲིན་པདྨ་བྷཉྫ་འཛིན་པ་དང་བཅས་པ་ཞལ་ནང་བསྟན་དུ་བཞུགས་པར་གསལ་གདབ། སྔགས་ཕྲེང་ཀློག་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཟླ། བདག་གི་ཐུགས་སྲོག་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕོག །ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ། གཙོ་བོ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་དང་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་ཨོཾ་དཀར། ཨཱཿདམར། ཧཱུྃ་མཐིང་གསུམ་གྱི་ཚུལ་དུ་རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་བར་མ་ཆད་དུ་ཐིམ། ཡང་འོད་ཟེར་གྱིས་བསྐུལ་བས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་དང་བྱིན་རླབས་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོར་སིབ་སིབ་བདག་ལ་ཐིམ་པར་བསྒོམ་ཞིང་བཟླ། ཡང་འོད་ཟེར་ཕར་འཕྲོས་མ་དག་པའི་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ལ་ཕོག །སེམས་ཅན་གྱི་སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆག་དང་བཅས་པ་སྦྱངས། སྣོད་བཅུད་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སད་པར་བསམས་ལ། བསྙེན་སྔགས་འབྲུ་དགུ་བཟླ། བསྙེན་གྲངས་ཐེམས་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་ཛཔ་ཁང་དབྱེ་དགོས་པས། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་སོགས་ཀྱི་བདག་མདུན་མེ་རི་འདབས་འབྱོར་དུ་བསྒོམ། ཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་སྟོང་གི་འཇིག་རྟེན་སོགས་ཛཔ་བསྐུལ་བྱ། དང་པོ་བསྙེན་པ་འབྲུ་དགུ་སྟོང་ཕྲག་ཙམ་བཟླ། དེ་ནས་སྒྲུབ་པའི་བཟླས་པ་ལ་འཇུག་སྟེ། བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་སྒྲུབ་སྔགས་མགལ་མེའི་ཕྲེང་བ་བཞིན་དུ་ཕྱུང༌། བདག་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཐོན། མདུན་བསྐྱེད་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། སྐུ་ཡི་དབྱིབས་བརྒྱུད། སྦྱོར་མཚམས་ནས་འཕྲོས། བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཞུགས། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ཡིག་ལ་ཐིམ་སྟེ་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་མགལ་མེ་ལྟར་འཁོར་བ་ལས་སྐུ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་མཚོན་ཆ་མེ་དཔུང་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་འཕྲོས། འོད་ཟེར་གྱི་བརྟན་གཡོ་རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་སྲིད་པ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དག །སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་རོལ་པ་འབྱམས་སུ་ཀླས། ཀུན་ཀྱང་ཀཱི་ལ་ཡའི་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་འབྲུག་སྟོང་ལྡིར་བ་ལྟར་བསམས་ལ། སྒྲུབ་སྔགས་འབྲུ་བཅུ་བདུན་པ་གཙོ་བོར་བཟླ། ཐུན་མཇུག་གི་བྱ་བ་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལས་ཛཔ་ཁང་རང་ལ་བསྡུ་བ་ཙམ་ཁྱད་པར་རོ། །སྐབས་འདིར་སྤྲོ་ན་དམིགས་གནད་སྔར་བཞིན་ལྷ་སོ་སོ་ལ་གཙོ་བོར་གཏད་དེ་ཁྲོ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་ཕྲ་ཕྱག །སྲས་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་རྩ་སྔགས་བཟླས་ཀྱང་རུང༌། ལས་སྦྱོར་ལ་འདོན་འགྲིགས་དང་དམིགས་གནད་ཀྱི་གཞི་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་དང་འདྲ་བ་ལས་བསྙེན་སྒྲུབ་སྔགས་སྟོང་རྩ་རེ་ཙམ་དང༌། སྒྲུབ་སྔགས་ལ་སྤུ་གྲི་བཏགས་པ་བཟླ། དམིགས་པ་ནི་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་མདུན་བསྐྱེད་ལ་ཕོག །དེ་ལས་འོད་ཟེར་ལྗང་ནག་ཚ་ཞིང་རྩུབ་པ་འཕྲོས། ཁྲོ་བཅུ་ཕྲ་ཐབས་སྒོ་མ་དམ་ཅན་རྣམས་ལ་ཕོག་པས། དེ་རྣམས་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་སྔགས་ཕྲེང་མེ་འོད་མཚོན་ཆའི་ཕོ་ཉ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་བསྟན་འགྲོ་ལ་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་མངོན་སྤྱོད་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་དྲུག་གིས་མིང་ཙམ་ཡང་མེད་པར་རྡུལ་དུ་བརླག་པར་བསམ། མངོན་སྤྱོད་དྲུག་ནི། རིག་པ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལས། ལྷ་དབྲལ་གཟུགས་ལ་དབབ་པ་དང༌། །བྱད་དུ་ཞུགས་དང་སྨྱོ་རུ་གཞུག །རྡུལ་དུ་བརླག་དང་ཞལ་དུ་བསྟབ། །དེ་ལའང་ཕོ་ཉ་འཕྱང་སྔགས་རྫས། །ཏིང་འཛིན་དམོད་པས་ལས་རྫོགས་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དང་པོ་ལྷ་དང་དབྲལ་བ། གཉིས་པ་གཟུགས་ལ་དབབ་པ། གསུམ་པ་བྱད་དུ་གཞུག་པ། བཞི་པ་སྨྱོ་རུ་གཞུག་པ། ལྔ་པ་རྡུལ་དུ་རློག་པ། དྲུག་པ་ཞལ་དུ་སྟོབ་པ་དང་དྲུག །དེ་རེ་རེ་ལའང༌། ཕོ་ཉ་བསྐུལ་བ། འཕྱང་གདགས་པ། སྔགས་བཟླ་བ། དབྱེ་རྫས་བྱ་འུག་སོགས་རྫས། ཏིང་འཛིན་དམོད་བོར་བ་དང་དྲུག་ཡོད་ཅིང་རྡུལ་དུ་རློག་པའི་ཁོངས་སུ་བསྒྲལ་ལས་དངོས་སོགས་རྒྱས་པར་ཡོད་ཀྱང་སྨད་ལས་ལོགས་སུ་སྤྲོ་བ་ལས་འདིར་ཞིབ་པར་མ་སྨོས་སོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ནི་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཆེད་དུ་མཐའ་རྒྱས་ཚེའི་སྒྲུབ་པ་སྦྱོར་ཏེ། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྲུབ་པའི་ཐོར་ཐུན་ནམ་སྔ་དྲོ་ནས་དབུ་བཙུགས། འདོན་འགྲིགས་སྔ་མ་ལྟར་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་བཟླས་པ་ཁྱུག་ཙམ་སོང་རྗེས། ཕུར་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་བཟླས་པ་འཕྱང་ཟུར་གསལ་ལྟར་སྦྱར་ལ། སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱི་གཤམ་དུ་ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཛཿ ཞེས་སྦྱར་བ་བཟླ། ཐུན་མཐར་མདའ་དར་གཡབ་ལ་ཚེ་འགུགས་བྱ། ཐུན་རྗེས་སྔ་མ་རྣམས་དང་མཚུངས། སྤྱིར་བསྙེན་པའི་ཚད་ལ་དུས་གྲངས་གཉིས་ལས་དང་པོ་གྲངས་བསྙེན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་བསྙེན་སྔགས་འབུམ་ཕྲག་དགུ། སྒྲུབ་སྔགས་འབུམ་ཚོ་བཅུ་བཞི། བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔགས་གཉིས་གོང་ལྟར་སོང་ནས་ལས་སྦྱོར་སྤུ་གྲིའི་སྔགས་ཁྲི་གཅིག་བཟླ། ཚེ་སྒྲུབ་སྔགས་འབུམ་གཅིག་བཟླའོ། །དུས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་བསྙེན་སྒྲུབ་སོ་སོ་ཟླ་བ་དྲུག་རེ་སྟེ་ཁྱོན་ལོ་གཅིག་ཡན་ཆད་དམ། ཡང་ན་བསྙེན་སྒྲུབ་གཉིས་ཟླ་བ་གསུམ་གསུམ་དང༌། ལས་སྦྱོར་དང་ཚེ་སྒྲུབ་སོ་སོ་ཞག་བདུན་རེ་བྱས་ཀྱང་རུང༌། དེ་ལྟར་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐའ་རྒྱས་བཅས་བསྒྲུབས་པའི་ཐོར་ཐུན་ལྟ་བུར་མཆོད་པ་རྒྱས་པ་དང་གཏོར་འབུལ་ཚོགས་མཆོད་སོགས་བཟང་དུ་བཤམ། ཕྲིན་ལས་བཟླས་པ་ཚེ་སྒྲུབ་ཁ་སྐོང་སྟོང་ཚིག་བཅས་སོང་ནས་སྲུང་མའི་གཏོར་ཆོག །བཤགས་སྐོང༌། ཚོགས་མཆོད་ཕུལ། ལྷག་མ་སྔར་བསགས་པ་རྣམས་དང་བཅས་ཕྱི་རོལ་དུ་བཏང༌། ཆད་ཐོ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་སྲུང་གཏོར་མའང་ཕྱི་རོལ་དུ་འབུལ་ཞིང་བརྟན་མ་བསྐྱང༌། མཆོད་བསྟོད་ཕུལ། སྒྲུབ་སྔགས་ལ་ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ། ཝཱཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿ བཏགས་པ་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཅི་འགྲུབ་བཟླ། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་གནས་གསུམ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་དང་འབྲུ་གསུམ་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་ཆར་བབས་པ་ལྟར་འཕྲོས་ནས་རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་བསམ་ལ། ལས་བྱང་ལྟར་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་ཚིག་བརྗོད་ལ། སྒྲུབ་རྟེན་ཕུར་པ། ཚེ་འབྲང་རྣམས་གནས་གསུམ་དུ་གཏུགས། ཚེ་རིལ་ཚེ་ཆང་རོལ། དེ་ནས་ནོངས་བཤགས། བརྟན་བཞུགས་ཕྱིན་སྔར་ལྟར་དང༌། བླ་མ་ཡི་དམ་ལྟ་བུའི་བསྔོ་སྨོན། ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་ཐོག་དྲངས་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་བྱ། གྲུབ་ན་ཁ་སྐོང་དུ་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅུ་ཆ་དགོས་པ་སྙན་རྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་སྦྱིན་སྲེག་ལྟ་བུས་ཆོག །ཡང་རྒྱུན་ཁྱེར་ཕྲིན་ལས་བཅུད་དྲིལ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྲེལ་འཇོག་བསྙེན་སྒྲུབ་ཟླ་གཅིག་ལྟ་བུ་ལ། བརྒྱུད་འདེབས་རྒྱས་བསྡུས་གང་འོས་དང༌། རྒྱུན་ཁྱེར་གྱི་གཞུང་བསྲངས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་པ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཆིག་དྲིལ་གྱི་སྔགས་ཡིན་པས་དེ་ཉིད་བཟླས་ལ་གོང་སྨོས་བསྙེན་པའི་དམིགས་པ་བདུན་ཕྲག་གཉིས། སྒྲུབ་པ་བདུན་ཕྲག་གཉིས། ལས་སྦྱོར་གྱི་སྔགས་སྤུ་གྲི་ཉིན་གཅིག །ཚེ་སྒྲུབ་ཞག་གསུམ་ཙམ་བྱས་པས་རུང་ཞིང༌། སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཛཔ་ཁང་དབྱེ་བ་ལས་བྱང་རྒྱས་པ་ལྟར་དང་ཛཔ་བསྐུལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་དབང་རྫས་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱས་ལ། བདག་འཇུག་ཞག་བདུན་ཙམ་བླངས་ནའང་ལེགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །སྤྱིར་བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུའི་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ། གཞུང་དངོས་བྱང་ཆུབ་ནར་མ་དང་༔ ཐུན་མོང་ཚོམ་བུར་སྒྲུབ་པ་ཆེ༔ གློ་བུར་ཅོག་བརྡུངས་ལས་སྦྱོར་གསུམ༔ རེ་རེར་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་ཚང་བར༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྒྲུབ་ལུགས་རྣམ་པ་གསུམ་ལས། སྐབས་འདིར་བདག་དོན་བྱང་ཆུབ་ནར་མར་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་གི་སྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཆིག་རྫོགས་སུ་བྱ་ཚུལ་མདོ་ཙམ་སྨོས་པ་སྟེ། ལས་བྱང་གི་སྒོམ་རིམ་མཐར་ཆགས་སུ་ཤེས་པར་འདོད་ན་འཇམ་མགོན་ལོ་ཆེན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང་རད་གླིང་ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀྱི་སྒོམ་ཁོག་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་འབྱེད་དང༌། ཁོ་བོའི་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་དབང་མཆོག་ཕྲིན་ལས་འདུས་པ་རྩལ་གྱི་ཆོས་དབང་ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲིའི་རྣམ་བཤད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་སོགས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་སོ། །ཅེས་པའང་རྔ་ཆེན་ཆུ་ཁྱི་ལོར་རང་ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་གསུམ་གྱི་ཚེ་གེགས་བར་ཆད་སེལ་ཕྱིར། གྲོ་བཞིན་ཟླ་བའི་འཕེལ་ཚེས་ལ་ལྷག་པའི་ལྷ་འདིའི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སུ་སྒྲུབ་པ་བགྱིས་པའི་སྐབས་ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེའི་གནས་བརྟན་སྐུ་བགྲེས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་དང༌། ཆོས་བྲག་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན། ཉི་ལུང་བྱང་འདྲེན་བགྲེས་པ་འཇམ་དབྱངས་བརྩོན་འགྲུས། དགེ་སློང་ཐུབ་བསྟན་ནོར་བུ་སོགས་དད་ལྡན་དུ་མས་གསུང་བསྐུལ་གནང་བ་བཞིན་འཇུག་བདེའི་ལས་ཁྲིགས་ཙམ་དུ་རྙིང་སྔགས་རྒན་བུ་པདྨ་གར་དབང་བདེ་ཆེན་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཀློང་ཆེན་ནམ་མཁའ་འོད་གསལ་དུ་གྲགས་པ་མིང་པོ་ཆེས་ཁ་བཞི་ལྷོ་ཡི་སྨན་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་ཆོས་བཟང་ལྷ་ཡི་འདུན་ས་གཉིས་པ་ན་སྤེལ་བའི་ཚེ། ཡི་གེའི་འདུ་བྱེད་མཁྱེན་བློ་རྨད་བྱུང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ནས་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་འགྲོ་ཀུན་བར་ཆད་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ཏེ་ངེས་གསང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་གྲུ་བཞི་ལམ་ཁྱེར་དུ་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་སྨོན་པ་ཤྲཱི་བི་ཛ་ཡནྟུ། །།
[edit]

@#/_/snyan brgyud snying gi gsang mdzod las/_gnyags lugs phur pa'i bsnyen zin phrin las rol pa'i rgyan zhes bya ba bzhugs// @#/_/na mo gu ru badz+ra ku mA ra ya/_paN chen bi ma la mi tras gnyags chen ye shes gzhon nu la snyan brgyud du gdams pa'i rdo rje phur pa'i bsnyen sgrub nyams su len pa la sbyor dngos rjes gsum las/_dang po sbyor ba yo byad kyi gshom ni/_dam tshig gi bris sku sogs rten bkram pa'i mdun gyi stegs bu'am gtor khang nang du 'dzom na ras bris kyi dkyil 'khor bkram/_ma 'dzom na maN+Dal steng me tog sngon po'i tshom bu gtso bo gcig__/mdun dang*/_g.yas g.yon du sras mchog 'khor khro bcu dang*/_phyogs bzhir sras bzhi/_de rgyab sgo bzhi'i tshul du bzhi bkod pa'i khar 'phrul stegs e khrom la bsnyen pa'i skabs gtso bo'i phur pa gcig la brten chog pas byug gdug brab gsum gyi rdzas tshul bzhin bsgrubs pa'am/_ma 'byor na/_rdo rje phur pa'i sngags kyis btab pa'i yungs kar gyi thum bu mgul du btags pa bkod/_mdun du spro na rten gtor rgyas pa'am/_mchod gtor dpal bshos 'khor bcu theb kyus ltems pa/_g.yas su smin lugs dam can spyi gtor/_g.yon du bka' gter srung ma'i gtor ma dpung rong gi 'khor phur srung bcu gnyis kyis bskor/_gsum ka dar gdugs mthing ga bcas/_de'i g.yas g.yon du sman raka chu gnyis nyer spyod phreng tshar ram bskor bsham/_rgyab ngos su tshe 'brang bum gzugs g.yas g.yon mngar gsum dang sbyar ba'i tshe ril chang*/_tshe mdar dar sna me long g.yu byang btags pa rnams bzhag_/gzhan yang sngon 'gro dkar bgegs/_gter srung gtor 'bul/_tshogs byed na de'i chas dang*/_chad brtan/_nyer mkho rnams tshogs par bya'o/__/gnyis pa la/_bsnyen sgrub las sbyor gsum las/_dang po ni/_grub na sngon 'gro sna sel sAts+tsha chu gtor/_gsung rab klog pa/_bshags sbyong sogs spyi 'gro ltar ci 'grub bya/_mgo phur 'dzoms pa byung na legs shing dus dge ba'i phyi dro zhig nas thun gyi dbu brtsams te rnam 'joms kyis bsgrubs pa'i khrus chab kyis gnas khang yo byad thams cad la 'thor/_dkar gtor spyi 'gro btang*/_sgo drung du tho dkar po btsugs pa la rgyal chen bskyed bstims gtor 'bul yang spyi ltar bya/_tshig bdun dang brgyud 'debs btang*/_las byang gzhung ltar skyabs sems nas dbu brtsams/_nyin dang po la bgegs gtor btang*/_phur pa byin rlabs skabs/_dkyil 'khor dbus kyi phur pa dang las phur yod na gnyis ka la dmigs pa gtad/_mngon rtogs ting 'dzin rnam gsum nas bdag mdun dbyer med du byas la dam tshig dkyil 'khor rdzogs par bskyed/_ye shes pa spyan drangs nas bstim/_phyag mchod bstod pa'i bar du btang*/_de nas thog mar bsnyen pa la dzapa bskul mi dgos/_bsnyen dmigs bdag nyid thugs kar lha gsal btab la/_phreng ba byin rlabs spyi 'gro'am/_dbyangs gsal dang*/_oM ru tsi ra ma Ni pra bar+d+ha na ya swA hA/_zhes lan bdun brjod pas byin brlabs nas bzlas pa la 'jug_/thun mthar sgrub sngags phreng skor tsam bzla/_las sbyor gyi bzlas pa mi dgos/_dbyangs gsal yig brgya rten snying rnams lan gsum brjod pas lhag chad kha bskang zhing brtan par bya/_las byang ltar mchod bstod btang la/_dgong thun 'di'i mjug tu bka' srung spyi bye brag gi gtor 'bul re 'grub dgos pas/_spyir smin lugs dam can spyi gtor nyid legs shing bye brag bka' gter srung ma'i gtor 'bul phrin las thogs med ltar btang*/_skabs 'dir dgong re bzhin grub na legs shing ma grub na nyin dang po dang*/_nya stong brgyad gsum/_bsnyen sgrub las gsum so sor grub pa'i skabs thams cad kyi rjes su tshogs mchod re 'bul dgos pas las byang ltar bskang ba dang bcas pa bya/_tshogs kyi thog mar brjod med don bshags ye shes sku mchog tshar re gsung pa phyag len yin zhing*/_de 'phros sman gtor rak+ta mar me'i skong ba bcas pa mkhyen brtse rin po che'i grub thob thugs tig las byung ba lta bu'am/_na raka skong bshags sbyar kyang rung*/_na rag skong bshags sbyar na brjod med don bshags mi dgos/_tshogs byin rlabs nas lhag ma'i bar du btang*/_lhag ma sgrub pa ma grol bar snod gcig tu khebs kyis bkab/_gzhan rjes rim las byang ltar bya/_de man chad thun gzhan rnams la dkar bgegs bsngo ba dang bgegs bskrad rnams mi dgos pas/_srod thun la tshig bdun gsol 'debs/_dpal chen rdo rje gzhon nu'i dgongs pa yis:_sogs tshig rkang lnga/_bskal pa me ltar 'bar ba'i gzhal yas sogs tshig rkang lnga gsung srol snang*/_las byang gi skyabs sems nas brtsam mngon rtogs dkyus ltar/_phreng ba byin rlabs bcas bsnyen thun bzung*/_thun mjug sgrub sngags/_kha skong stong tshigs sogs nas/_'od gsal bsdu ldang*/_bsngo smon shis brjod bcas nyal ba'i rnal 'byor la 'jug_/thun re re bzhin mchod pa kha gsos la bdud rtsis bran pa'ang ma chag par bya/_phyir nang thor thun la ldang ba'i rnal 'byor gyis ldang*/_ngag byin rlabs/_bdud rtsi ril bu'am chos sman myang*/_tshig bdun nas brtsam mjug gi shis brjod bar srod thun dang 'dra/_de lta bu'i snga dro/_phyi dro/_srod thun te thun bzhi'am/_thor thun mi lcogs na/_snga phyi srod thun gsum gcod lugs de kho na ltar la/_phyi thun nam dgong thun gsham du srung ma'i gtor 'bul ma chag pa dang*/_tshogs mchod nam grub kyang skabs der 'bul lugs nyin dang por smos pa ltar ro/__/bsnyen pa'i skabs kyi dmigs pa ni/_rang rdo rje gzhon nu'i thugs kar rin chen zur brgyad pa'i dbus su ye shes sems dpa' rdor sems longs sku'i chas can rdor dril bsnams pa zhabs phyed skyil bcas/_de'i thugs kar nyi ma'i dkyil 'khor sor bzhi'i steng du gser gyi rdo rje tshon gang ba/_de'i lte bar hU~M la kI la ya 'bru dgus bskor ba'i sgo srung rta mgrin pad+ma b+hany+dza 'dzin pa dang bcas pa zhal nang bstan du bzhugs par gsal gdab/_sngags phreng klog pa'i tshul gyis bzla/_bdag gi thugs srog las 'od zer 'phros/_gdod nas grub pa'i ye shes kyi dkyil 'khor la phog_/thugs dam gyi rgyud bskul/_gtso bo las 'od zer phyogs bcur 'phros/_rgyal ba thams cad kyi thugs dam gnad nas bskul te/_de thams cad kyi sku gsung thugs kyi thugs rje dang byin rlabs thams cad oM dkar/_AHdmar/_hU~M mthing gsum gyi tshul du rang gi gnas gsum du bar ma chad du thim/_yang 'od zer gyis bskul bas rgyal ba thams cad kyi thugs rje dang byin rlabs nus mthu thams cad rdo rje phur pa'i lha tshogs kyi ngo bor sib sib bdag la thim par bsgom zhing bzla/_yang 'od zer phar 'phros ma dag pa'i snod bcud kyi 'jig rten la phog_/sems can gyi sgrib gnyis bag chag dang bcas pa sbyangs/_snod bcud rdo rje phur pa'i lha sngags ye shes kyi rol pa 'ba' zhig tu sad par bsams la/_bsnyen sngags 'bru dgu bzla/_bsnyen grangs thems nas sgrub pa la 'jug pa'i tshe dzapa khang dbye dgos pas/_b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he sogs kyi bdag mdun me ri 'dabs 'byor du bsgom/_hU~M:_stong gsum stong gi 'jig rten sogs dzapa bskul bya/_dang po bsnyen pa 'bru dgu stong phrag tsam bzla/_de nas sgrub pa'i bzlas pa la 'jug ste/_bdag bskyed kyi thugs ka'i hU~M yig las sgrub sngags mgal me'i phreng ba bzhin du phyung*/_bdag nyid kyi zhal nas thon/_mdun bskyed gtso bo yab yum gyi zhal du zhugs/_sku yi dbyibs brgyud/_sbyor mtshams nas 'phros/_bdag bskyed kyi sbyor mtshams nas zhugs/_thugs ka'i hU~M yig la thim ste 'od kyi phreng ba mgal me ltar 'khor ba las sku sngags phyag mtshan mtshon cha me dpung phyogs thams cad du 'phros/_'od zer gyi brtan g.yo rtsi shing nags tshal thams cad la phog pas srid pa rdo rje phur pa'i dkyil 'khor du dag_/snang srid thams cad lha sngags chos sku'i rol pa 'byams su klas/_kun kyang kI la ya'i sngags kyi sgra dbyangs 'brug stong ldir ba ltar bsams la/_sgrub sngags 'bru bcu bdun pa gtso bor bzla/_thun mjug gi bya ba sngar dang 'dra ba las dzapa khang rang la bsdu ba tsam khyad par ro/__/skabs 'dir spro na dmigs gnad sngar bzhin lha so so la gtso bor gtad de khro bcu yab yum phra phyag_/sras mchog rnams kyi rtsa sngags bzlas kyang rung*/_las sbyor la 'don 'grigs dang dmigs gnad kyi gzhi sgrub pa'i skabs dang 'dra ba las bsnyen sgrub sngags stong rtsa re tsam dang*/_sgrub sngags la spu gri btags pa bzla/_dmigs pa ni rang gi thugs ka'i 'od zer mdun bskyed la phog_/de las 'od zer ljang nag tsha zhing rtsub pa 'phros/_khro bcu phra thabs sgo ma dam can rnams la phog pas/_de rnams las sprul pa'i pho nya sngags phreng me 'od mtshon cha'i pho nya dpag tu med pa 'phros byang chub sgrub pa la bar du gcod cing bstan 'gro la 'tshe ba'i dgra bgegs thams cad mngon spyod drag po'i phrin las drug gis ming tsam yang med par rdul du brlag par bsam/_mngon spyod drug ni/_rig pa mchog gi rgyud las/_lha dbral gzugs la dbab pa dang*/_/byad du zhugs dang smyo ru gzhug_/rdul du brlag dang zhal du bstab/_/de la'ang pho nya 'phyang sngags rdzas/_/ting 'dzin dmod pas las rdzogs bya/_/zhes gsungs pa ltar/_dang po lha dang dbral ba/_gnyis pa gzugs la dbab pa/_gsum pa byad du gzhug pa/_bzhi pa smyo ru gzhug pa/_lnga pa rdul du rlog pa/_drug pa zhal du stob pa dang drug_/de re re la'ang*/_pho nya bskul ba/_'phyang gdags pa/_sngags bzla ba/_dbye rdzas bya 'ug sogs rdzas/_ting 'dzin dmod bor ba dang drug yod cing rdul du rlog pa'i khongs su bsgral las dngos sogs rgyas par yod kyang smad las logs su spro ba las 'dir zhib par ma smos so/__/gsum pa rjes ni bkra shis pa'i ched du mtha' rgyas tshe'i sgrub pa sbyor te/_bsnyen sgrub las gsum grub pa'i thor thun nam snga dro nas dbu btsugs/_'don 'grigs snga ma ltar la bsnyen sgrub bzlas pa khyug tsam song rjes/_phur pa'i tshe sgrub bzlas pa 'phyang zur gsal ltar sbyar la/_sgrub sngags kyi gsham du oM badz+ra A yu She hU~M dzaH_zhes sbyar ba bzla/_thun mthar mda' dar g.yab la tshe 'gugs bya/_thun rjes snga ma rnams dang mtshungs/_spyir bsnyen pa'i tshad la dus grangs gnyis las dang po grangs bsnyen gyi dbang du byas na bsnyen sngags 'bum phrag dgu/_sgrub sngags 'bum tsho bcu bzhi/_bsnyen sgrub kyi sngags gnyis gong ltar song nas las sbyor spu gri'i sngags khri gcig bzla/_tshe sgrub sngags 'bum gcig bzla'o/__/dus kyi dbang du byas na bsnyen sgrub so so zla ba drug re ste khyon lo gcig yan chad dam/_yang na bsnyen sgrub gnyis zla ba gsum gsum dang*/_las sbyor dang tshe sgrub so so zhag bdun re byas kyang rung*/_de ltar bsnyen sgrub mtha' rgyas bcas bsgrubs pa'i thor thun lta bur mchod pa rgyas pa dang gtor 'bul tshogs mchod sogs bzang du bsham/_phrin las bzlas pa tshe sgrub kha skong stong tshig bcas song nas srung ma'i gtor chog_/bshags skong*/_tshogs mchod phul/_lhag ma sngar bsags pa rnams dang bcas phyi rol du btang*/_chad tho dang mnyam du bka' srung gtor ma'ang phyi rol du 'bul zhing brtan ma bskyang*/_mchod bstod phul/_sgrub sngags la kA ya sid+d+hi oM/_wAka sid+d+hi AH_tsit+ta sid+d+hi hU~M/_sarba sid+d+hi hrIH_btags pa brgya rtsa sogs ci 'grub bzla/_mdun bskyed kyi gnas gsum nas sku gsung thugs kyi dngos grub thams cad 'od zer dang 'bru gsum dkar dmar mthing gsum char babs pa ltar 'phros nas rang gi gnas gsum du thim pas dbang dang dngos grub ma lus pa thob par bsam la/_las byang ltar dngos grub bskul tshig brjod la/_sgrub rten phur pa/_tshe 'brang rnams gnas gsum du gtugs/_tshe ril tshe chang rol/_de nas nongs bshags/_brtan bzhugs phyin sngar ltar dang*/_bla ma yi dam lta bu'i bsngo smon/_zhal nas gsungs pa'i thog drangs shis brjod rgyas par bya/_grub na kha skong du zhi ba'i sbyin sreg bsnyen sgrub kyi bcu cha dgos pa snyan rgyud phur pa'i gnad tig sbyin sreg lta bus chog_/yang rgyun khyer phrin las bcud dril la brten nas 'brel 'jog bsnyen sgrub zla gcig lta bu la/_brgyud 'debs rgyas bsdus gang 'os dang*/_rgyun khyer gyi gzhung bsrangs la/_oM badz+ra kI li kI la ya ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:_ces pa bsnyen sgrub las gsum chig dril gyi sngags yin pas de nyid bzlas la gong smos bsnyen pa'i dmigs pa bdun phrag gnyis/_sgrub pa bdun phrag gnyis/_las sbyor gyi sngags spu gri nyin gcig_/tshe sgrub zhag gsum tsam byas pas rung zhing*/_sgrub pa'i skabs dzapa khang dbye ba las byang rgyas pa ltar dang dzapa bskul yang sbyar ro/__/dngos grub len pa rgyas par spro na dbang rdzas rnams tshogs par byas la/_bdag 'jug zhag bdun tsam blangs na'ang legs pa'i yan lag tu 'gyur ro/__/spyir bskyed rim srid pa phur bu'i sgrub tshul la/_gzhung dngos byang chub nar ma dang :_thun mong tshom bur sgrub pa che:_glo bur cog brdungs las sbyor gsum:_re rer bsnyen sgrub las tshang bar:_zhes gsungs pa ltar sgrub lugs rnam pa gsum las/_skabs 'dir bdag don byang chub nar mar sgrub pa'i man ngag gi snyen sgrub las gsum chig rdzogs su bya tshul mdo tsam smos pa ste/_las byang gi sgom rim mthar chags su shes par 'dod na 'jam mgon lo chen blo gros mtha' yas kyi gsung rad gling phur pa yang gsang bla med kyi sgom khog ye shes spyan 'byed dang*/_kho bo'i rigs kun khyab bdag mkhas grub kyi dbang phyug rdo rje dbang mchog phrin las 'dus pa rtsal gyi chos dbang phur pa yang gsang spu gri'i rnam bshad rig 'dzin zhal lung sogs su gsal ba ltar nyams su len dgos so/__/ces pa'ang rnga chen chu khyi lor rang lo bdun cu don gsum gyi tshe gegs bar chad sel phyir/_gro bzhin zla ba'i 'phel tshes la lhag pa'i lha 'di'i tshom bu tshogs su sgrub pa bgyis pa'i skabs chos 'khor rab brtan rtse'i gnas brtan sku bgres rdo rje tshe dbang dang*/_chos brag bla ma bkra shis rgyal mtshan/_nyi lung byang 'dren bgres pa 'jam dbyangs brtson 'grus/_dge slong thub bstan nor bu sogs dad ldan du mas gsung bskul gnang ba bzhin 'jug bde'i las khrigs tsam du rnying sngags rgan bu pad+ma gar dbang bde chen mdo sngags gling pa klong chen nam mkha' 'od gsal du grags pa ming po ches kha bzhi lho yi sman ljongs kyi rgyal sa lte ba bde chen chos 'khor gling gi chos bzang lha yi 'dun sa gnyis pa na spel ba'i tshe/_yi ge'i 'du byed mkhyen blo rmad byung sprul pa'i sku kun dga' bkra shis nas sgo gsum gus pas bgyis pa 'dis kyang 'gro kun bar chad bdud bzhi'i g.yul las rgyal te nges gsang rdo rje theg pa'i bstan pa rin po che gru bzhi lam khyer du rgyas pa'i rgyur smon pa shrI bi dza yan+tu/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: