DKR-KABUM-18-TSHA-032

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བསང་ཆུ་བྱིན་རླབས།
Wylie title bsang chu byin rlabs DKR-KABUM-18-TSHA-032.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 18, Text 32, Pages 260 (Folios 1a1 to 1a5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
Citation Khyentse, Dilgo. Bsang chu byin rlabs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 18: 260. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len  ·  Torma-offering Rituals - gtor chog
Cycle འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ ('chi med pad+ma tshe yi snying thig)
Deity tshe dpag med
Colophon

ཅེས་བདག་གནས་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ལ་བསང་གཏོར་བྱ་ཞིང་ཐོག་མཐའ་ཀུན་ཏུ་བསང་གཏོར་གྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་འདིས་བྱའོ།

ces bdag gnas yo byad thams cad la bsang gtor bya zhing thog mtha' kun tu bsang gtor gyi bya ba thams cad 'dis bya'o/

Notes There is also a short liturgy for casting the torma included in the unicode of this text entry that does not appear in the pecha.
[edit]
༄༅། །བསང་ཆུ་བྱིན་རླབས་ནི། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་པདྨ་དང་ཐོད་ཁྲག་འཛིན་པའི་སྐུར་གྱུར། དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་འཕྲོས་པས་མ་དག་པའི་དངོས་འཛིན་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་གཏོར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བསང་ཆུའི་སྟེང་དུ་མ་སཱུརྻ་མཎྜ་ལ་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུྃ་ཡིག་དམར་པོ། སྥ་ར་ཎ་ཕཊ྄། སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ། འཕྲོ་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཨོཾ་པདྨ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཁྲོ་མོ་དབང་ཕྱུག་མ་དམར་མོ་དྲིལ་བུ་དང་བྷན་དམར་འཛིན་པའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང་རྡོ་རྗེ་རྩི་གཅིག་པའི་ཕྱག་རྒྱས་རེག་ལ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་སརྦ་དྲ་བྱཾ་ཤྭ་དྷ་ཡ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཿ ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ། ཁྲོ་མོ་དབང་ཕྱུག་མའི་རང་བཞིན་ཆུའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་སརྦ་དྲ་བྱཾ་ཤྭ་དྷ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཅེས་བདག་གནས་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ལ་བསང་གཏོར་བྱ་ཞིང་ཐོག་མཐའ་ཀུན་ཏུ་བསང་གཏོར་གྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་འདིས་བྱའོ། ༈ གཏོར་མ་གཏོང་བ་ནི། གཏོར་མ་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསྲེག་གཏོར་བཀྲུས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨ་ཎཾ་ཨཱ་དྱ་ནུཏྤནྣཏྟོ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ྄་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། གང་དག་འདིར་གནས་ལྷ་དང་ཀླུ། །གནོད་སྦྱིན་སྲིན་པོ་གཞན་བདག་ལ། །དཀྱིལ་འཁོར་དོན་དུ་ས་ཕྱོགས་འདི། །བདག་ཞུ་ཁྱེད་ཀྱིས་བསྩལ་དུ་གསོལ། ལན་གསུམ་གསོལ་ནས་གནང་བ་བྱིན་པར་བསམ།
[edit]

@#/_/bsang chu byin rlabs ni/_oM ha ya gr-I wa hU~M phaTa?/_rang nyid skad cig gis pad+ma he ru ka pad+ma dang thod khrag 'dzin pa'i skur gyur/_de'i thugs ka nas ra~M ya~M kha~M 'phros pas ma dag pa'i dngos 'dzin thams cad bsregs gtor sbyangs/_stong pa'i ngang las bsang chu'i steng du ma sUr+Ya maN+Da la nyi ma la gnas pa'i hU~M yig dmar po/_s+pha ra Na phaTa?/_saM ha ra Na hU~M/_'phro 'dus yongs su gyur pa las/_oM pad+ma ma hA kro d+hI shwa rI hU~M phaTa?/_khro mo dbang phyug ma dmar mo dril bu dang b+han dmar 'dzin pa'i skur gyur par bsam zhing rdo rje rtsi gcig pa'i phyag rgyas reg la/_oM ma hA kro d+hI shwa rI sarba dra byaM shwa d+ha ya oM AHhU~M hrIHThaH_zhes brgya rtsa brgyad kyis byin gyis brlabs la/_khro mo dbang phyug ma'i rang bzhin chu'i rdul phra rab tu gyur par bsam/_oM ma hA kro d+hI shwa rI sarba dra byaM shwa d+ha ya hU~M phaTa?/_ces bdag gnas yo byad thams cad la bsang gtor bya zhing thog mtha' kun tu bsang gtor gyi bya ba thams cad 'dis bya'o/__!__gtor ma gtong ba ni/__gtor ma ra~M ya~M kha~M gis bsreg gtor bkrus/_stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod yangs shing rgya che ba'i nang du gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs par gyur/_oM AHhU~M gis byin gyis brlabs/_b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/_b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra oM a kA ro mu khaM sarba d+harma NaM A d+ya nut+pan+nat+to oM AHhU~M phaTa? swA hA/_lan gsum gyis bsngos la/_gang dag 'dir gnas lha dang klu/_/gnod sbyin srin po gzhan bdag la/_/dkyil 'khor don du sa phyogs 'di/_/bdag zhu khyed kyis bstsal du gsol/_lan gsum gsol nas gnang ba byin par bsam/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: