DKR-KABUM-22-ZA-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཉམས་ལེན་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་གྲུབ་མཆོག་དགོངས་པའི་སྲོལ་འབྱེད།
Wylie title dpal rdo rje phur pa gnyags lugs kyi bskyed rdzogs nyams len dmar khrid kyi yi ge grub mchog dgongs pa'i srol 'byed DKR-KABUM-22-ZA-001.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 22, Text 1, Pages 1-65 (Folios 1a to 65a5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
Associated People གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར་ (gnyags dz+nyA na ku mA ra)
Citation Khyentse, Dilgo. Dpal rdo rje phur pa gnyags lugs kyi bskyed rdzogs nyams len dmar khrid kyi yi ge grub mchog dgongs pa'i srol 'byed. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 22: 1-65. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
Cycle སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་གི་གསང་མཛོད་ (snyan brgyud snying gi gsang mdzod)
Deity rdo rje phur pa
Colophon

ཞེས་བཀའ་བབ་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆོག་ཏུ་གཟེངས་བསྟོད་པའི་ཚིག་གིས་དྲིལ་བསྒྲགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་ཞྭ་དེའུ་འཁྲུལ་ཞིག་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེས་དད་བརྩོན་འབད་པ་ཆེན་པོའི་ཉམས་བཞེས་གནང་སྐབས་གནང་སྐྱེས་གྱ་ནོམ་པ་དང་བཅས་ཡང་ཡང་བཀའ་བསྩལ་བ། དགོས་པ་གཞན་གྱིས་རིང་ཞིག་འགྱང་ཡང༌། སླར་ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དང༌། མཁས་བཙུན་དམ་པའི་བཤེས་གཉེན་མཁན་པོ་འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ་དང༌། མཁྱེན་ཡོན་མཚུངས་མེད་མཆོག་སྤྲུལ་པདྨ་དབང་རྒྱལ་སོགས་གྲུབ་སྲས་སྐུ་མཆེད་དང༌། དད་མོས་བློ་གྲོས་དགེ་བ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཛིན་སོགས་རང་སློབ་རྣམས་ནས་ཀྱང་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས། དོན་གྲུབ་ཅེས་པ་ས་ལུག་ས་ག་ཟླ་བར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ་གདོད་མའི་གཞི་དབྱིངས་སུ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་དུས་ཀྱི་མཆོད་པའི་ཉིན་འཁོས་མེད་གྱི་ན་བའི་སྔགས་བཙུན་རྒན་པོ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཁ་བཞི་ལྷོ་ཡི་སྨན་ལྗོངས་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་དུ་བསྟི་བའི་ཚེ་མཁས་གྲུབ་གོང་མའི་གསུང་གི་སྣང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བྲིས་པ། རྩོད་དུས་བསྟན་འགྲོ་ནག་ཕྱོགས་ཀྱི་དཔུང་ལས་རྒྱལ་ཞིང་འབྲེལ་ཚད་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན་ལ་ཅི་དགར་སྤྱོད་པའི་དཔུང་གཉེན་དུ་གྱུར་ཅིག།

zhes bka' bab brgyud 'dzin gyi rdo rje slob dpon mchog tu gzengs bstod pa'i tshig gis dril bsgrags pa'i skyes chen zhwa de'u 'khrul zhig mchog gi sprul pa'i sku rin po ches dad brtson 'bad pa chen po'i nyams bzhes gnang skabs gnang skyes gya nom pa dang bcas yang yang bka' bstsal ba/_dgos pa gzhan gyis ring zhig 'gyang yang*/_slar theg pa mchog gi rnal 'byor pa klong chen ye shes rdo rje dang*/_mkhas btsun dam pa'i bshes gnyen mkhan po 'jam dbyangs rdo rje dang*/_mkhyen yon mtshungs med mchog sprul pad+ma dbang rgyal sogs grub sras sku mched dang*/_dad mos blo gros dge ba theg mchog bstan 'dzin sogs rang slob rnams nas kyang yang yang bskul ba'i rkyen gyis/_don grub ces pa sa lug sa ga zla bar thams cad mkhyen gzigs mi pham 'jam dpal rnam rgyal rgya mtsho gdod ma'i gzhi dbyings su mngon par byang chub pa'i dus kyi mchod pa'i nyin 'khos med gyi na ba'i sngags btsun rgan po 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis kha bzhi lho yi sman ljongs bde chen chos gling du bsti ba'i tshe mkhas grub gong ma'i gsung gi snang ba la brten nas bris pa/_rtsod dus bstan 'gro nag phyogs kyi dpung las rgyal zhing 'brel tshad dngos grub mchog gi dga' ston la ci dgar spyod pa'i dpung gnyen du gyur cig/

[edit]
༄༅། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཉམས་ལེན་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་གྲུབ་མཆོག་དགོངས་པའི་སྲོལ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།


༄༅། །ཨོཾ་སྭ་སྟི་ཤྲཱི་བི་ཛ་ཡནྟུ། ཆོས་དབྱིངས་དགོངས་པས་བདུད་བཞིའི་དཔུང་བཅོྃམ་ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་དྲུག་ལྡནྃ་དཔལ། །སྲིད་ཞི་ཀུན་ཁྱབ་མཐའ་བཞི་ལས་འདྃས་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །མི་ཕྱེད་རྡོྃ་རྗེྃ་བཞི་དབྱིངས་བྱང་ཆུབ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་གཞོྃན་ནུྃའི་ཚུལ། །སྟོབས་བཅུའི་ནུས་པ་མཚུངས་མེད་དཔལ་མངའ་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་རྒྱལྃ། །བཀའ་གཏེར་ཟུང་འཇུག་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་སྲོལ། །ངོ་མཚར་ཆུ་བོ་བཞི་ཡི་རང་སྐད་ཀྱི། །ཟབ་གནད་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་བཞིན་སྤྲོས་པས། །མཁས་གྲུབ་གཟུར་གནས་སྤྱན་གྱི་འབབ་སྟེགས་མཛོད། །ཏནྟྲ་ཆེན་པོ་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་ལས་ཕུར་པ་རོལ་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བིདྱོཏྟ་མ་འབུམ་སྡེའི་ཟབ་གནད་བཅུད་དུ་དྲིལ་བ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། ལུང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བླ་མ། མན་ངག་ངེས་པའི་དོན། ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ནས་ད་ལྟའི་བར་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་བར་མ་ཆད་པའི་ཐུགས་ཀྱིས་བརྣག་པ་མཐར་ཐུག་པ་འདི་ལ་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ཆུ་ཀླུང་ནམ་མཁའ་དང་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་ཟད་མི་ཤེས་པ་ལས། སྐབས་སུ་བབ་པ་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གྲུབ་བརྙེས་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། པཎ་གྲུབ་ལྔ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲས་བོད་ཡུལ་གསང་སྔགས་ཆུ་བོ་བཞི་ཡི་བཀའ་བབ་གཉགས་ལོ་ཙཱ་བ་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར་ལ་ཐུན་མིན་སྙན་བརྒྱུད་གསང་བའི་ལྐོག་ཆོས་སུ་གདམས་པའི་བཀའ་བབ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཟབ་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་མན་ངག་གི་རིམ་པ་ཅུང་ཟད་འཆད་པ་ལ། གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་གཞོམ་མེད་ནཱ་དའི་བཛྲ་གཱིརྟི་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་ཞལ་ལུང་ལས། ཨ་ཧོ། ཆོས་དབྱིངས་འགྱུར་མེད་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་ཡེ་ཤེས། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་འཇུག་གཟུགས་སྐུ་ཡི་སྒྱུ་འཕྲུལ། །གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་རོལ་མོ་རུ་སྟོན་པའི། །བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བཏུད་ནས། །ཟབ་གསང་སྙིང་པོའི་ལམ་གྱི་ཐོལ་གླུ་ཞིག་ལེན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྒྲུབ་གཞི་དབྱིངས་ཡེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཕུར་པ། སྒྲུབ་ཆོས་ལམ་བཞིར་འཇུག་དགོས་པར་གདམས་པ་ལྟར་ཕུར་པ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ལས། ཕུར་པ་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ལ། །དབྱེ་བ་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ཏེ། །རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ཕུར་པ་ཡིས། །ཡུལ་ཆོས་དབྱིངས་ལ་གདབ་པ་དང༌། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཕུར་པ་ཡིས། །ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་གདབ། །གསང་བ་བྱང་སེམས་ཕུར་པ་ཡིས། །ཡུམ་གྱི་མཁའ་ལ་གདབ་པ་དང༌། །མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་ཡིས། །ཉམས་པ་བདུན་ལ་གདབ་པའོ། །ཞེས་པའི་མཚོན་ཕུར་པའི་རྒྱུད་སྡེ་དུ་མ་ནས་བསྟན་པའི་དོན་ལུགས་འདིའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལྟར་འཆད་པ་ལ་གསུམ། གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་ཀུན་གྱི་སྲོག་འཛིན་མེད་དུ་མི་རུང་བ་སྔོན་འགྲོ། ཉམས་སུ་ལེན་བྱའི་ལམ་མན་ངག་ཕུར་པ་བཞིའི་དོན། མཐར་ཐུག་འབྲས་བུ་མངོན་གྱུར་གྱི་ཡོན་ཏན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལའང་ཐུན་མིན་དང༌། ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་གཉིས་ལས། ཐོག་མར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་འཆད་ཉན་སྒོམ་སྒྲུབ་ཐམས་ཅད་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་སྔོན་འགྲོ་ནི་དབང་གིས་སྒོ་འབྱེད་དགོས་པ་ཡིན་ལ། དེའི་རྣམ་བཞག་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་ནི། གཏེར་གཞུང་ལས། ལམ་གྱི་ཐོག་མར་དབང་ཐོབ་པར་གཅེས་ཏེ་རྒྱུད་ལས༔ ཐབས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་འགྲོ་དོན་དུ༔ བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་གང་འདུལ་བ༔ སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་པའི་ཕྱིར༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་དེང་སྩོལ་ཅིག༔ ཅེས་གསུངས་པ། བཛྲ་གཱིརྟི་ལས། བུམ་གསང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང་བཞི་ཡི་ཕུར་བུ། །གནས་སྐབས་རྣམ་བཞིས་བསྐྱེད་པའི་འཁྲུལ་ཆོས་ལ་ཐེབས་པས། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་མཐར་ཐུག་དཀྱིལ་འཁོར་བཞིའི་ཀློང་ནས། །སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང་མཇལ་བྱུང༌། །ཞེས་པའི་དགོངས་པ། གཏེར་གཞུང་ལས། དབང་སྦྱིན་པའི་སྣོད་སློབ་མ་དམ་ལྡན༔ དབང་བསྐུར་བའི་བདག་པོ་སློབ་དཔོན་མཚན་ལྡན༔ སྨིན་པའི་རྒྱུ་ཆོ་ག་དང་ཏིང་འཛིན་ལས་སུ་རུང་བས་དབང་བསྐུར་བ་ནི༔ ཞེས་སོགས་ཀྱི་དབང་དང་པོ་འདི། བསྐྱེད་རིམ་དང་འབྲེལ་བར་བསྟན་པ་ནི་ཕུར་པའི་ལམ་བཞིའི་ཐོག་མ་ཚད་མེད་སྙིང་རྗེའི་ཕུར་པ་སྟེ། དབང་མ་ཐོབ་ན་སྒོམ་དུ་མི་རུང་བས་དང་པོར་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་པའི་བཤད་རྒྱུད་ལས། རྡུལ་ཚོན་ལུས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས། །དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོག །བརྟེན་ནས་དབང་རྣམས་ཡང་དག་བསྐུར། །བུམ་པ་གསང་བ་ཤེས་རབ་དབང༌། །བཞི་པ་མཆོག་གི་དབང་ཆེན་ཡིན། །ཞེས་མདོར་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་པ་བཞིན་དབང་བསྐུར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་བྱའི་ལྷ་དཔལ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་བཞི་རྗེས་སུ་མཚོན་པའི་དབང་བསྐུར་བའི་རྟེན་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། ཕྱི་རྡུལ་ཚོན་དང་རས་བྲིས་ཚོམ་བུ། ནང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་ལུས་གདན་གསུམ། གསང་བ་ཡུམ་མཁའ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་འབྱུང་གནས། མཐར་ཐུག་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཆོས་དབྱིངས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་ལ། དབང་སྐུར་བ་པོ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་སྤྲུལ་སྐུ་བདག་ཉིད་རྩ་བ། ཕྱོགས་བཅུ་ཁྲོ་བོ། ཕུར་པ་རྫས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས། གསུང་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལོངས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རང་བྱུང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་གདན་གསུམ་གྱི་འཁོར་ལོ། ཐུགས་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཆོས་སྐུ་ཨེ་ཝཾ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་ཧེ་རུ་ཀ་སྟངས་དཔྱལ། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དབྱིངས་རིག་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་རྣམས་སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་གཅིག་ལ་རྫོགས་པར་ཤེས་པས་དབང་དེ་དང་དེ་ཡི་སྐབས་སུ་སྐུ་བཞིའི་རྣམ་པ་དེ་ལྟར་སྟོན་པའི་ཚུལ་གྱིས། བསྐུར་བྱའི་དབང་གི་དབྱེ་བ་དང༌། སྐུར་བྱེད་ཀྱི་རྫས་ནི་བུམ་པ་མཚན་ཉིད་རྫོགས་པར། དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཡི་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་གཏམ་པ་གཙོ་བོ། དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་སྤྲོས་པ་ཐུན་མོང་རིག་པའི་དབང་ལྔ་མཐའ་རྟེན་དང་བཅས་པ། རྗེས་འབྲེལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེར་བྱིན་གྱིས་རློབ་པ་ནང་ནུས་པ་འཇུག་པའི་དབང༌། རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་གསུམ་སྦྱིན་པ། ཕུར་པ་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་དང་པོ་བུམ་དབང༌། བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་བའི་ལྷག་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྦྱིན་པ་གཉིས་པ་གསང་དབང༌། དྲོད་ཐོབ་པའི་སློབ་མ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་རིག་མ་དངོས་དང་རྗེས་མཐུན་ལ་བརྡ་མཚོན་པ་གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང༌། དཔེ་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ངོ་སྤྲོད་པ་བརྡ་ཤེལ་དང་མེ་ལོང༌། དོན་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་པ་བཞི་པ་ཚིག་གི་དབང་སྟེ། རྩ་བ་དབང་བཞིའི་དོན་གྱི་གནད་མ་ཉམས་པ་ལ་རྒྱུད་ལུང་གི་དགོངས་པ་དང་གྲུབ་པའི་མན་ངག་གི་དབྱེ་བསྡུ་དུ་མ་འབྱུང་བ་ནི་ཞིབ་པར་དབང་གི་ཆོ་ག་ལས་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་ཤིང༌། དབང་དེ་དག་བསྐུར་བའི་ཡུལ་སློབ་མ་ཡང་སྤྲོས་པ་ཅན་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་ལ་བུམ་དབང༌། ཞེ་སྡང་ཅན་ཙནྡན་ལྟ་བུ་ལ་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་དབང༌། འདོད་ཆགས་ཅན་བྱ་ཀ་ལནྟ་ལྟ་བུ་ལ་གསང་ཤེར་གཉིས། བློ་ཆེ་བ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལ་བཞི་པ་ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེ་སྟེ། དབང་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ནུས་པ་རྣོ་ཞིང་སྒྲིབ་པའི་ཚོགས་ཐལ་འབྱིན་དུ་འབིགས་པའི་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཕུར་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ལ་གཙོ་བོར་བསྐུར་བའི་ནུས་པས། སྒྲིབ་པ་གང་དག་ན་སད་རྨི་གཉིད་འཐུག་སྙོམས་འཇུག་གི་འཁྲུལ་རྟོག་གིས་རྡོ་རྗེ་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་རྫོགས་དཔལ་ཆེན་ཕུར་པའི་ལྷ་ཡི་གོ་འཕང་ལ་སྒྲིབ་བྱེད་ཀྱི་བག་ཆགས་གཏོར་ཞིང་དག་པར་བྱས་པས། སྐུ་བསྐྱེད་པ་ཕྱག་རྒྱའི་རྣལ་འབྱོར་སྐྱེ་གནས་བཞིའི་བག་ཆགས་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། གསུང་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་བོགས་འབྱིན་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྲོ་ཞིང་རྫོགས་རིམ་གྱི་སྔོན་འགྲོ་གསུང་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་ཕྲ་རགས། ཐུགས་རྫོགས་རིམ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མཚན་བཅས་རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཞུ་བདེ་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱེད་པ་རང་ལུས་དང་གཞན་ལུས། མཚན་མེད་རྡོ་རྗེ་རྡུལ་བྲལ་ནམ་མཁའི་ཡེ་ཤེས་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱ་བའི་ལམ་བཞིའི་ཕུར་པའི་ནུས་པ་སློབ་མའི་རྒྱུད་ལ་སད་བྱེད་ཀྱི་རྐྱེན་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་བཅུད་བླུགས་པས་ལྗོན་ཤིང་གི་ལོ་འདབ་རྒྱས་པ་བཞིན་སྟོབས་སུ་གྱུར་པའི་རྣོ་སོའི་བྱེད་ལས་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གི་དགྲ་བགེགས་འཇོམས་ཤིང༌། ངེས་དོན་འགོག་ལམ་གྱི་ལྷག་པའི་ཡེ་ཤེས་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ངེས་དོན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཟབ་མོའི་ལྟ་དགོངས་སྒྲ་ཇི་བཞིན་དུ་ཉམས་འོག་ཏུ་ཆུད་པས་རྡོ་རྗེའི་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཏེ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་གོ་འཕང་བར་ཆད་མེད་པར་བགྲོད་ནས། ཐོབ་བྱའི་འབྲས་བུ་རང་སྣང་དུ་ཆོས་སྐུ་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང༌། ཤེས་རབ་སྟོང་ཉིད་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱི་དཔལ་ཟག་མེད་འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་གིས་འབྱོར་པའི་བྱེད་ལས། གཞན་སྣང་དུ་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀྱི་རོལ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་ཁྱབ་བདག་ཀརྨ་ཧེ་རུ་ཀའི་རིགས་མཆོག་ཕྲིན་ལས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་རྟ་ཡི་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་དུ་བསྟན་པའི་སྐུ་དང་མཚན་གྱི་རོལ་པ་ཚད་མེད་པས་གདུལ་དཀའི་མི་སྲུན་པ་མ་ལུས་སྒྲོལ་བའི་དེད་དཔོན་དུ་ཤར་བ་ཉིད་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཏེ། སྤྱིར་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེའི་དགོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་གིས་ཁྱབ་ཅིང༌། དབང་གི་བདག་ཉིད་ཅན་ལས་མ་འདས་པས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་སྟེ། དེའི་རྣམ་བཞག་ཤེས་པས་དབང་ཐོབ་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཚུལ་དེ་ནི་རིམ་པ་དབང་གི་ཆོ་ག་ལས་འབྱུང་ཞིང༌། དབང་གིས་མ་སྨིན་པ་སྨིན་པར་བྱས་པའི་སྲོག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བཅུད་འཛིན་པ་ནི་དམ་ཚིག་ལ་རག་ལས་པས་དབང་བཞི་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་རྩ་བ་ཡན་ལག་གི་དབྱེ་བསྡུ། ཇི་ལྟར་སྲུང་ཚུལ། མ་བསྲུང་བའི་ཉེས་དམིགས། བསྲུང་བའི་ཕན་ཡོན་དག་ནི་རྒྱུད་སྡེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་དང༌། དེའི་དགོངས་དོན་གསལ་བྱེད་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་གསུང་ལས་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཁོ་ནའོ། །གཉིས་པ་ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་ནི། སྐབས་འདིར་བསྒྲུབ་བྱའི་ལྷའམ་དམིགས་པའི་ཡུལ་ནི། ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལས། ཕུར་ནི་ཐབས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ། །པ་ནི་ཤེས་རབ་ཡུམ་གྱི་དོན། །གཉིས་སུ་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་ངང༌། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་གདོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་གནས་པ་ཀུན་ཁྱབ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་བའི་གནས་ལུགས་ཡབ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དང༌། ཤེས་རབ་སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་ཡུམ་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་གཉིས། ཟུང་འཇུག་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་ཟག་མེད་འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལ་དབང་འབྱོར་ཞིང་གོ་འཕང་མཆོག་གི་མཐར་ཐུག་པ་ཉིད་དེ། དེ་ནི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་གདོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་གནས་ཀྱང་གནས་ལུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་མ་གྱུར་བར་གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་དང་འབྲེལ་བས་སྣང་ཚུལ་ལོག་རྟོག་གི་རྒྱུ་འབྲས་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པས་བསླུས་པའི་མཚང་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་བསམ་དགོས་ཏེ། གོ་འཕང་མཆོག་དེ་རང་གི་རིགས་ཁམས་སུ་བྲི་གང་དང་བྲལ་བར་བཞུགས་ཀྱང་ཡིན་ལུགས་མངོན་གྱུར་དུ་མི་སྣང་བའི་གནད་འདི་འཁྲུལ་པ་རང་རྒྱུད་པ་ལས་བྱུང༌། འཁྲུལ་པ་འདི་དང་པོ་གང་ལས་བྱུང་ན་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་རྩལ་ལས་མེད་སྣང་གློ་བུར་བའི་ཚུལ་དུ་བྱུང༌། ད་སྔ་འཁྲུལ་པའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་འདི་གའི་གནས་ཚུལ་ལ་མ་བརྟགས་མ་དཔྱད་པས་ལན། དཔྱད་ན་འཁྲུལ་པ་ཞེས་པའི་འཁྲུལ་རྟོག་གྱ་གྱུ་འདི་མ་བརྟགས་ཉམས་དགའ་ཙམ་ཞིག་ཡིན། བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་ན་ཐོག་མའི་གཞི་ལ་མི་གནས་ཏེ་གཞིའི་གནས་ལུགས་ནི་གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཡིན། བར་དུ་ད་ལྟའི་ངོ་བོའི་གཤིས་ལའང་མི་གནས་ཏེ་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པ་གསལ་སྣང་ཙམ་དུ་བསྟན། ཐ་མ་གྲོལ་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་དག་ཏུ་ངེས་པས་མི་བདེན་བསླུ་བའི་ཆོས་ཞིག་ལ་བདེན་པར་བཟུང་བས་ཅི་ཞིག་བྱ། བདེན་ངེས་པ་གནས་སྣང་གཉིས་ཀ་བསླུ་མེད་དུ་གཟིགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པའི་འབབ་སྟེགས་ཉིད་ཡིན་ངེས་ཕྱིར་དེ་དང་མཐུན་པར་ལམ་དུ་བྱེད་པ་ལ། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའི་མཚན་གཞི་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མི་བདེན་རྫུན་པའི་སྣང་བ་ལ་བདེན་པར་བཟུང་བས་འཁྲུལ་པ་ཡིན། ད་ངེས་པར་བསམ་ན་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན། ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན། བར་སྐྱེ་དགུ་མཆོག་ཕལ་འབྲིང་གསུམ་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་གནས་སྣང་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པའི་རང་བཞིན་སྒྱུ་མ་དང་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་ཡིན། འདིའི་སྣང་ཚུལ་ལ་བདེན་པར་རློམ་པས་དགྲ་འདུལ་གཉེན་སྐྱོང༌། ཞིང་ཁ་སོ་ནམ་མཁར་ལས་ཚོང་བསྒྱུར་ཆགས་སྡང་བསྟོད་སྨད་ངོ་སྲུང་སོ་ཚིས་ཆུའི་གཉེར་མ་བཞིན་ཟད་མེད་དུ་ལྟ་བའི་རྗེས་གཅོད་འབའ་ཞིག་གིས་མི་ཚེ་དགེ་མེད་ཀྱི་ལས་ལ་ཟད་ནས་ནོར་ཕྱུགས་གསོག་འཇོག །ཆོས་བརྒྱད་གཉེར་ཁ་དོན་མེད་འདུ་འཛིའི་ལས་ལ་བརྩོན་པས་ཅི་ཞིག་བྱ། བྱ་སྤྱོད་འདིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཆགས་སྡང་རྨོངས་གསུམ་རང་རྒྱུད་པ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་ནི་ངན་སོང་གི་རྒྱུ་སྡིག་པ་རི་ཙམ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མེད། ཚེ་རབས་ཐོག་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཡང་འདི་ལྟར་བྱས་པས་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོར་ཆུད། ད་བླ་མ་བསྟེན། ཆོས་ཐོས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྒོར་ཞུགས་བཞིན་སྒོ་གསུམ་གྱི་ལས་མཐའ་འདི་ལས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་མ་བཏུབ་ན་དེ་ལས་མཚང་ཆེ་བ་ཅི་ཡོད། རང་གིས་རང་བསླུས། རང་གིས་རང་བརླག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པས་བློ་སྣ་སྐད་ཅིག་མ་འདི་ཆོས་ལ་བཀོལ་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས། ཆོས་བྱ་བ་དེ་ལ་འཁོར་བའི་རྒྱུ་འབྲས་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བློས་རྩིས་ཟིན་པ་ཞིག་དགོས། ངེས་འབྱུང་གི་བློ་དེ་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་ངོ་ཤེས་པ་ཞིག་དགོས། དེས་ན་སྲིད་པའི་རྩ་བ་འཁྲུལ་པ་ཡིན། སྲིད་པའི་བྱེད་ལས་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། དེའི་གཉེན་པོ་ཆོས་ལ་འཇུག་དགོས་པས་སྤང་བླང་ཐམས་ཅད་ཤེས་ཤིང་ལག་ཏུ་ལེན་ནུས་པའི་རྟེན་ལ་དལ་འབྱོར་གྱི་མི་ལུས་ལས་ལྷག་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད། འདི་ཡང་ཡོན་ཏན་ཆེ་ཡང་མི་རྟག་པའི་ཆོས་ལས་མ་འདས་པས་ཡུན་རིང་དུ་མི་སྡོད། ད་རེས་ཀྱི་སྐབས་ལས་ཡང་ཡང་རྙེད་དཀའ་བར་ཤེས་པ་དབུལ་པོས་ནོར་རྙེད་པ་ལྟར་གཅེས་སྤྲས་ཀྱིས་དོན་མེད་དུ་ཆུད་མ་ཟོས་པར་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཅི་ལོན་བྱ། ཆོས་ནི་སྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པའི་བསྟན་པ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་མ་ཉམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་འདི་ལྟ་བུ་སངས་རྒྱས་གཅིག་ལའང་མི་འབྱུང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྟན་པའི་ཆོས་དེ་ཐམས་ཅད་དོན་གྱི་དགོངས་པ་བླ་མེད་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འབའ་ཞིག་འཐོབ་བྱེད་དུ་གནད་གཅིག་ཅིང༌། རྣམ་པའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྒྲིབ་གཉིས་ལས་གྲོལ་ཞིང་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་འཆར་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་གཅིག་པས་ནམ་ཡང་འགལ་འདུར་མི་གནས་ཏེ། དཔེར་ན་ཐག་ཁྲ་སྦྲུལ་དུ་འཁྲུལ་ན་སྦྲུལ་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་ལོག་པའི་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་པ་ལས་སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་མི་དགོས་པར་ཐག་པ་དངོས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་རང་བཞིན་གྱིས་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་གྲོལ་ལམ་གྱིས་དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་ལྷག་བསམ་དང༌། རྐྱེན་དད་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཚང་བས། ཐོག་མར་ཀུན་རྫོབ་རྟེན་འབྱུང་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད། བར་དུ་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཟུང་འཇུག་གིས་གཞན་ཕན་གྱི་བསགས་སྦྱང༌། མཐར་དེ་ཐམས་ཅད་ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཆོས་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཉམས་མྱོང་རྒྱུད་ལ་ཅི་སྐྱེས་ཀྱི་བརྩོན་པས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ནི། ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྨང་རྡོ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་སྟེ། དེའི་རྗེས་འབྲེལ་དུ་སྐྱབས་སེམས། རྡོར་སེམས་སྒོམ་བཟླས། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། བསགས་སྦྱང་ཡན་ལག་བདུན་པ། མཎྜལ། གསོལ་འདེབས་བཅས་ཀྱི་དམིགས་རིམ་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་ཤེས་པས་ངག་འདོན་གྱི་ཡི་གེ་གཞན་དུ་སྤྲོས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཉམས་སུ་བླང་བྱའི་ལམ་མན་ངག་དངོས་ཕུར་པ་བཞིའི་དོན་ལ། ཚད་མེད་སྙིང་རྗེའི་ཕུར་པའམ་བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུ་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ལ་བཏབ་ནས་ཕུང་ཁམས་རྡོ་རྗེའི་འཁོར་ལོར་སྒྲུབ་པ། མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་བརྣག་པའི་དགྲ་བགེགས་ལ་བཏབ་ནས་སྲིད་པ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུར་སྒྲུབ་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕུར་པ་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ལ་བཏབ་ནས་སྲས་མཆོག་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པ། ཁྱབ་བརྡལ་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུར་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་བཏབ་ནས་དོན་དམ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཁྲོ་བོ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། གནད་དོན་སྤྱིར་བཤད་པ། ཉམས་ལེན་གྱི་ལམ་དངོས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཏེར་གཞུང་ལས། དེ་ཡང་སྲིད་པ་གསུམ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡིན་ཏེ༔ རྒྱུད་ལས༔ སྲིད་པ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ༔ ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གྲུབ་པར་མཛོད༔ ཅེས་གསུངས། དེས་ན་ཁམས་གསུམ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ་དབལ་གསུམ་ངན་སོང་གསུམ༔ རྒྱ་མདུད་འོག་མ་འདོད་ཁམས༔ བཅུམ་གཞོགས་ཚོགས་བརྒྱད་གསལ་བ་གཟུགས་ཁམས༔ རྒྱ་མདུད་གོང་མ་གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་གནས༔ སྐྱེ་འགྲོའི་ལུས་ཀྱང་ཕུར་པ་སྟེ་རྐང་པ་གསང་གནས་མན་ཆད་ཕུར་བུའི་དབལ༔ སྙིང་ག་མན་ཆད་རྒྱ་མདུད་འོག་མ༔ མགྲིན་པ་མན་ཆད་བཅུམ་གཞོགས༔ མགོ་བོ་རྒྱ་མདུད་གོང་མའོ༔ གསང་བ་སེམས་ཉིད་ལ་མཚོན་ཀྱང་ཕུར་བུ་སྟེ་ཆགས་སྡང་རྨོངས་གསུམ་དབལ་གསུམ༔ ཀུན་གཞི་ནི་རྒྱ་མདུད་འོག་མ༔ རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་བཅུམ་གཞོགས༔ རྒྱ་མདུད་གོང་མ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་དག་གོ༔ དེ་ཐམས་ཅད་གནས་ལུགས་གཞི་ཡི་ཚུལ་ཏེ༔ ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པ་ལས། ལྟ་བ་མཉམ་པར་བཀོད་པ་དང༌། །སྤྱོད་པ་ཅིར་ཡང་མི་སྙམ་ཞིང༌། །ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་པ། །དེ་ནི་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་གསུངས། །ཞེས་པ་ལྟར་ཆོས་ཅན་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པའི་སྣང་ཆ་ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད། ཆོས་ཉིད་དོན་དམ་གྱི་བདེན་པའི་གནས་ལུགས་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་རྟེན་བརྟེན་པ་རུ་མ་བཅོས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་དག་པ་སྟེ། དེ་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་གདོད་མ་ཉིད་ནས་ཇི་ལྟར་བཞུགས་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་སྒོམ་པས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཕྱིར་ཚད་མེད་སྙིང་རྗེའི་ཕུར་པའམ་བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུ་རྒྱུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྱིས་ཁོག་ཕུབ། འབྲས་བུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་གདབ། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་བཟླས་པས་བོགས་དབྱུང༌། གསལ་བརྟན་དག་གསུམ་གྱིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གེགས་བསལ་ནས་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ལྟ་སྒོམ་ཐམས་ཅད་ལ་གཞན་ཕན་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྩི་དང་མ་བྲལ་བས་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་རྫོགས་དགོས་པའི་ཕྱིར། ཐོག་མར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མེད་སྣང་འཁྲུལ་པས་གདུང་བའི་ཚུལ་ཤེས་ཤིང༌། དེ་ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཕན་བཏགས་པའི་ཕ་མ་ཁོ་ནར་ཤེས་པས་ལམ་གྱི་སྲོག་འཛིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། ཚད་མེད་སྙིང་རྗེའི་ཕུར་པའམ་སྣོད་བཅུད་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་སྲིད་པའི་སྣང་བ་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་རོལ་ཏུ་ལྟ་བའི་སྣང་བཅས་བསྐྱེད་རིམ་གཙོ་བོར་བསྟན་པས་བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུའི་ལམ་ཞེས་བྱ་ཞིང༌། དེ་ཡང་འཁྲུལ་ཤེས་ཀྱི་ངོར་སྣོད་བཅུད་མ་དག་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་དོན་རྟགས་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་ཕུར་པའི་ཚུལ་ལས་མ་འདས་ཏེ། རྟགས་ཀྱི་ཕུར་བུའི་དབལ་ནི་གཅོད་པར་བྱེད་པའི་མཚོན་ཆ་ལྟ་བུ་ཡིན། ངན་སོང་གསུམ་དང་དུག་གསུམ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་དབལ་དྲག་པོས་གདུང་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་པས། ཕུར་པའི་བྱེད་ལས་ཐམས་ཅད་དབལ་གྱི་རྣོ་སོས་བྱེད་དགོས་པ་བཞིན། སྐྱེ་འགྲོའི་ལུས་ཀྱི་རྐང་པས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་བྱེད་པ་དང༌། དོན་ལ་དེ་ཐམས་ཅད་གནས་ལུགས་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་པས་དེའི་དོན་རྟོགས་ན་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཐལ་འབྱིན་དུ་འབིགས་ནུས་པའི་དོན་དང༌། འདོད་ཁམས་ནི་སྒོ་གསུམ་གྱི་འགྱུ་བ་རགས་པ་དང་འཁྲུལ་རྟོག་མངོན་གྱུར་དུ་སྐྱེ་བས་ཁམས་འོག་མ་ཞེས་བྱ་ཞིང༌། སྙིང་ཁ་མན་ཆད་ཀྱི་ལུས་ས་ཁམས་སུ་གསུངས་པ། ཀུན་གཞིའི་རྒྱུ་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་འཛིན་པས་ཕུར་པའི་སྨད་རྒྱ་མདུད་འོག་མ་དང༌། གཟུགས་ཁམས་པ་ནི་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་གསལ་རིག་སྟོབས་སུ་གྱུར་པས་ལུས་ཀྱང་ཏིང་འཛིན་འོད་ཀྱི་ལུས་དང༌། མགྲིན་པ་ངག་གི་སྒོས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྨྲ་བརྗོད་ཀྱི་སྒྲས་གསལ་རིག་ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་གསལ་བར་སྟོན་ཀྱང་དོན་ལ་དངོས་མཚན་དུ་མ་གྲུབ་པའི་སྟོང་པ་དང༌། ཚོགས་བརྒྱད་ཀྱི་ཤེས་པས་ཡུལ་དབང་ཤེས་གསུམ་ཚོགས་པའི་རྟོག་པས་ལས་ཐམས་ཅད་བསགས་པ་དང༌། དག་པ་ལྷ་དང་སྦྱར་ན་ཚོགས་བརྒྱད་དག་པ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་མཚོན་པའི་ཕྱིར་ཕུར་པའི་སྐེད་པ་བཅུམ་གཞོགས་བརྒྱད་དང་མཚུངས་པ་དང༌། གཟུགས་མེད་ཁམས་སྟོང་རིག་ཏིང་འཛིན་གྱི་ལུས་ལ་སེམས་བརྟེན་པ་ཙམ་གྱིས་སྲིད་རྩེའི་ཁམས་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས། ཡན་ལག་གི་རྒྱལ་པོ་མགོ་ནི་ལུས་ཀྱི་རྩེ་མོར་གནས་ཤིང་དབང་པོའི་སྒོ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་དང༌། རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཀྱང་གང་གིའང་ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུང་བར་ཀུན་གྱི་བླ་མར་གྱུར་པ་དང་མཐུན་པར་རྒྱ་མདུད་གོང་མ་ཕུར་བུའི་རྩེ་མོ་སྟེ། ངེས་པའི་དོན་དུ་དབལ་གསུམ་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་མཚོན་པས་ཕུར་སྲུང་དམ་ཅན་རྣམས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྣོ་སོ་ཡིན་པས་བཞུགས། རྒྱ་མདུད་ཅེས་པ་རྒྱ་མིག་མང་རིས་སུ་དོད་པ་མདུད་པས་འགག་བསྡམས་ནས་གང་ཡང་འཛིན་པ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་གཙོ་བོ་དང་འཁོར་གྱི་ཞལ་ཕྱག་སོགས་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པར་དཔལ་བེའུའི་རི་མོ་ལྟར་བསྟན་ཀྱང་དོན་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་གཅིག་ཏུ་སྡོམ་པ་དང༌། ཁྲོ་བཅུ་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་བཞུགས་པའི་མཚོན་དོན་གྱིས་རྒྱ་མདུད་གོང་འོག་དང་བཅུམ་གཞོགས་བཅས་མཚུངས་དོན་ཡིན་ཞིང༌། ཕུར་པ་ཞེས་ལྷ་དང་ཕྱག་མཚན་དཀྱིལ་འཁོར་བཅས་ལ་འཇུག་ཅིང་ཕུར་པ་གང་ལ་བཏབ་ན་ཐལ་འབྱིན་དུ་འབིགས་ཤིང༌། ཐེབས་ནས་མི་ལྡོག་པར་འཛིན་པ་མཚོན་ཕྱིར་ཆུ་སྲིན་དང་སྦྲུལ། ཡེ་ཤེས་དང་ཡོན་ཏན་ཅིར་ཡང་གསལ་བ་རྒྱ་མདུད་དང་བཅུམ་གཞོགས་ཟུར་བརྒྱད་དེ་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་གཅིག་པར་མཚོན་ཕྱིར་དབལ་ཟུར་གསུམ་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་མཚོན་པའི་དོན་ཤེས་ན་ལྟ་བ་མཉམ་པར་བཀོད་པ་དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོ་དང༌། ལྟ་བ་དེས་རྩིས་ཟིན་པའི་བོགས་འབྱིན་ལམ་གྱི་སྤྱོད་པ་སྤྲོས་བཅས་སྤྲོས་མེད། སྦྱོར་སྒྲོལ་སོགས་གཅིག་ཏུ་མི་གནས་པར་ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་དུ་མ་བསྟན་ཀྱང༌། སྒོམ་པ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཐབས་ཟབ་མོ་དང་གཞན་ཕན་སྙིང་རྗེའི་སྤྲོས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོས་མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་པས་སྣང་གྲགས་རིག་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་མ་འདས་པའི་དོན་ལྟར་ཚད་དུ་འཁྱོལ་བ་ནི་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་དམ་ཚིག་མཆོག་ལ་གནས་པའི་དོན་ནི་ཚད་མེད་སྙིང་རྗེའི་ལམ་གྱི་ཕུར་པའི་སྲོག་ཏིག་གོ །གཉིས་པ་ཉམས་ལེན་གྱི་ལམ་དངོས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། གཏེར་གཞུང་ནས། རྒྱུད་ལས༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ ངང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཆོས་དབྱིངས་ལས༔ འབར་བའི་ཁྲོ་བོ་མི་བཟད་པ༔ སྐུ་ཡི་དབྱིག་ཏུ་བདག་བསྐྱེད་དོ༔ ཞེས་གསུངས། བཛྲ་གཱིརྟི་ལས། ཚད་མེད་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྤྲུལ་པ་ཡི་ཕུར་བུ། །སྲིད་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཐེབས་པས། །འཁོར་བ་གདོད་ནས་དག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཀློང་ནས། །སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང་མཇལ་བྱུང༌། །ཞེས་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་ལྟར་བཤད་པ་ལ། ཇི་ལྟར་བསྒོམ་པའི་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་པའི་དོན་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཁམས་གསུམ་གདུག་པ་ཡོངས་སྒྲོལ་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་གསུང་ལྟར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། སྐུ་བསྐྱེད་རིམ་ཕྱག་རྒྱའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་སྣང་སྲིད་རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། གསུང་བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱིས་ནུས་པའི་གདིང་བསྐྱེད་པའོ། །དང་པོ་ལའང་སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་རིམ་མོ། །དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་ལ་ས་བཅད་བཅུ་གསུམ་དུ་ཡོད་ཀྱང་གོ་སླ་གནད་འདུས་ཀྱིས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་སྨོས་པ་ནི། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས། བསང་ཆུ་བྱིན་རླབས། སྐྱབས་སེམས། ཡན་ལག་བདུན་པ། ཚད་མེད་བཞི། དཀར་ནག་གི་ཕྱོགས་ལ་གཏོར་མ་བསྔོ་འབུལ་རྣམས་ཀྱི་བསྒོམ་བྱ་སྤྱི་དང་མཚུངས་ཤིང༌། སྲུང་འཁོར་ལ་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་པདྨ་རྒྱ་གྲམ་ཕུར་བུའི་གུར་ཁང་ཕྱི་ནང་དྲུག་མེ་རི་དང་བཅས་པའི་ནང་གི་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་ཁྲོ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་སྨད་ཕུར་གཤམ་ཅན་གྱིས་ཕྱོགས་བཅུའི་གདོན་ཚོགས་གཟིར་བ་ཕྲ་ཐབས་དང་བཅས་པའི་སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་ལས་བྱང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ཞལ་ནང་དུ་བསྟན་པས་སྲུང་བའི་ལས་མཛད་པར་བསམ་ལ་ཧཱུྃ་བཞི་དང་སྲུང་སྔགས། རིགས་དྲུག་གི་ཕྱག་རྒྱ་སྲུང་འཁོར་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཚམས་བཅད་ནས་བར་ཆད་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པའོ། །སྣང་སྲིད་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བཞུགས་ཀྱང་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དྲི་མས་དེ་ཉིད་མ་རྟོགས་པར་ཤེས་པས་ཐབས་དང་བརྡ་དང་སྒྲིབ་བྱེད་དང་བྲལ་བར་མངོན་སུམ་སད་པས་སྒོ་ཕྱེས་པ་ལྟར་གྱུར་ཏེ་མཁའ་ཁྱབ་རྒྱལ་བའི་སྐུ་དང་ཞིང་དུ་འབྱམས་ཀླས་པར་བསམ་པས་སྔགས་བརྗོད་པས་བརྡ་སྒོ་དབྱེ་བ་དང༌། རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་དང་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་བཞུགས་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ངོ་མཚར་སྐྱེས་པས་ཕྱག་གིས་བཏུད་པའོ། །དེ་ལྟར་ཡེ་ནས་དོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སྒྲིབ་བྱེད་གློ་བུར་གྱི་ཉེས་ཚོགས་རྣམས་སྣང་སྲིད་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཞིང་དང་སྐུ་རུ་ད་ལྟ་མངོན་སུམ་མཇལ་ཞིང་ཕྱག་གིས་བཏུད་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ལ་བཤགས་ཤིང༌། ཕྱིན་ཆད་སྣང་སྲིད་དག་པ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུམ་ཡེ་བཞུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལ་བསླབ་པས་ལྷག་པའི་ལྷ་སྒྲུབ་པར་དམ་བཅའ་བའོ། །ཆོས་སྐུ་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ཀློང་ནས་ཐུགས་རྗེ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་མངོན་སུམ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོའི་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བས་སྐུ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་དང་བཅས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་ཆར་བདག་གནས་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་སྣོད་བཅུད་དག་པ་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་སྐལ་ལྡན་དུ་གྱུར་པར་དམིགས་ལ་བརྡ་དང་རོལ་མོ་དབྱངས་སྤོས་དར་གྱི་གཡབ་མོ་བཅས་བྱིན་དབབ་པའོ། །སྣོད་བཅུད་དག་པ་རྡོ་རྗེའི་ཞིང་དུ་བྷཉྫ་འབར་བའི་སྣོད་བཟང་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་སུ་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་ཉེར་སྤྱོད་བདུན་དང༌། དྲག་པོའི་མཆོད་རྫས། ཚོགས་མཆོད་སོགས་མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་རྣམས་འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་ལྟ་བུར་གྱུར་པར་མོས་ལ་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཐོད་སྒྱེད་མེ་རླུང་གིས་མཚན་པའི་སྟེང་དུ་ཐོད་པ་དུམ་བུ་གཅིག་པའི་ནང་དུ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་བཞུ་བསྐོལ་གྱིས་མ་དག་པའི་མཚན་རྟོག་སྦྱངས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བཅུད་དུ་རྟོགས། རླངས་སྤྲིན་འདོད་ཡོན་སོགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ་མཐའ་ཀླས་པར་སྦར་བའི་བདུད་རྩི། དམར་གྱི་ཐོད་པ་རློན་པར་ཁམས་གསུམ་གྱི་གདུག་པ་བསྒྲལ་བའི་སྙིང་ཁྲག །ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་བཅུད་ལྷ་མོ་གཱིརྟིའི་གསང་བའི་རཀྟ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་འཁྱིལ་བ་དང༌། དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་མཆོད་པའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས་སྤྲོ་བས་ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་བསྐྱེད་ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུར་མོས་པའི་གཏོར་མ་སྟེ། སོ་སོའི་སྔགས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ་བ་ནི་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་བོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ནི། ཏིང་འཛིན་གསུམ་གྱི་སོགས་སྒོམ་དོན་ལས་བྱང་ཆོག་ཁྲིགས་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་དུའང་གསལ་མོད། གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་ཀུན་རྟོག་ལ་ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་གྱི་གཤིས་ཉིད་གཉེན་པོར་ཆེ་བ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་སྒྲར་བཏགས་པ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་གཤིས་མ་བཅོས་པ་སྤང་བྱ་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པ་ངང་གིས་ཁྲོ་བ་ཆོས་སྐུ། དེ་ཉིད་ཀྱི་རྩལ་རང་བྱུང་དམིགས་མེད་ཀྱི་སྙིང་རྗེས་ལོག་རྟོག་དུག་གསུམ་རྒྱུ་འབྲས་ཐམས་ཅད་ཆེད་དུ་མ་བསྐུལ་ཡང་འཇོམས་པར་བྱེད་པས་ཟག་མེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་དཔུང་གཉེན་དུ་གྱུར་པས་ཆོས་ཅན་གྱི་ནུས་པ་ལ་ཡེ་ནས་དེ་ལྟར་མངའ་བས་ཤུགས་ཀྱིས་ཁྲོ་བ་ལོངས་སྐུ། སྟོང་དང་སྙིང་རྗེ་ཟུང་འཇུག་གི་ཡེ་ཤེས་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་གི་རྣམ་པར་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་ཤར་བའི་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྟེན་བརྟེན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པ་ནི་གདུལ་བྱ་གདུག་པ་ཅན་གྱི་ངོར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཁྲོས་པ་ལྟར་བསྟན་པས་ཁྲོ་བོར་བཅོས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་རུ་གསུངས་ཏེ། རྒྱུད་ལས། ངང་ཁྲོ་ཤུགས་ཁྲོ་ཁྲོ་བར་བཅས་དང་བཅོས། །ཞེས་གསུངས། དེ་ནས་རྟེན་བརྟེན་པའི་ལྷ་བསྐྱེད་པ་ནི། སྔར་བསྒོམས་པའི་སྲུང་འཁོར་དེའི་ནང་དུ་རྒྱུའི་ཧཱུྃ་ཡིག་མཐིང་ནག་ལས་འབྱུང་ལྔའི་ས་བོན་རྣམས་སྤྲོས་པ་རིམ་པར་ཆད་པ་ལས་སོ་སོར་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ནམ་མཁའ་ཆོས་འབྱུང་གདེང་ཀ་གྱེན་བསྟན་སྲུང་འཁོར་གྱི་ནང་ཕྱེད་མན་ཆད་ཁྱབ་པ་རྩ་བ་ཕྲ་བའི་ཟུར་འོག་ཕྱོགས་སྲུང་འཁོར་རྡོ་རྗེའི་གདན་གཞིའི་ལྟེ་བ་ལ་ཟུག་པ། ནམ་མཁའི་ཀློང་དུ་རླུང༌། མེ། ཤ་ཆེན་གྱི་ས་གཞི། ཁྲག་མཚོ་རྣམས་བརྩེགས་པའི་སྟེང་རུས་པའི་རི་རབ་གྲུ་གསུམ་བང་རིམ་བཞི་ལྡན་འོག་མ་ལས་གོང་མ་འཕེལ་ཀ་ཇེ་རྒྱས་ཅན། དེའི་སྟེང་རྡོ་རྗེའི་བྲག་ཆེན་གྱིས་གཏམས་པའི་སྟེང་བསྐལ་པའི་མེ་དཔུང་རྣམ་པ་གྲུ་གསུམ་ཅན་དུ་འབར་བས་ཁྱབ་པ། མེའི་ནང་རྡོ་རྗེའི་རྭ་བ་ཟླུམ་པོའི་ནང་དུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་རྭ་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྟེ་བ་གྲུ་བཞི་པར་ཧཱུྃ་གི་འཕྲོ་འདུ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་ཕྱི་ནང་རིམ་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱི་རིན་པོ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པ་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་སྒོ་ཁྱུད་དང་བཅས་པ་ཐེམ་སྐས་རིམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་སྟེང་རྟ་བབ་བང་རིམ་བཞི་བཞི་ཡོད་པ། དེའི་ནང་གི་ཁྱམས་ཁྲག་མཚོ་འཁྱིལ་ཞིང་ཐོད་པ་རིམ་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའི་ཁང་པ་གྲུ་བཞི་སྒོ་ཟང་ཐལ་སྒོ་ཁྱུད་མེད་པ། གཞལ་ཡས་ཁང་གཉིས་ཀའི་སྟེང་ཐོག་སྙོམས་པའི་དབུས་རྒྱ་ཕུབ་ཀྱི་རྣམ་པ་ལྟར་ཕྱུར་བུར་གྱུར་པའི་སྟེང་བུམ་པ་སུལ་བརྒྱད་བྲེ་ཆོས་འཁོར་གདུགས་ཏོག་དང་བཅས་པ། སྟེང་དང་ཉེ་ལོགས་ཀྱི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཞི་ཁྲོ་སྤེལ་མ། ཐོད་མཁར་གྱི་ནང་དུ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཅུ། དེའི་ནང་ཐོད་པ་ཕྱིར་བལྟས་ཀྱི་རྭ་བས་བསྡམས་པ། དེའི་ནང་ཟླ་གམ་སུམ་ལྡན་གྱི་ཨེ་དབྱིངས་སུ་རྡོ་རྗེའི་བྲག་ཆེན་པད་ཟླ་ཉི་མ་ལྷ་ཆེན་ཕོ་མོ་བསྣོལ་བའི་ཁྲི་ལ་རྡོ་རྗེའི་ཆོ་ག་གསུམ་བསྐྱེད་ཀྱིས་བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་མཐིང་ནག་དབུ་དགུ། ཞལ་དབུས་མཐིང༌། གཡས་དཀར། གཡོན་དམར། དེའི་སྟེང་དབུས་ལྗང༌། གཡས་སེར། གཡོན་ནག །དེའི་སྟེང་དབུས་སྨུག །གཡས་མཐིང༌། གཡོན་དམར། ཕྱག་བཅོ་བརྒྱད། ཞབས་བཞི་གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ། སྦྱོར་ཡུམ་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས། སྒྲོལ་ཡུམ་ཨེ་ཀ་ཙ་ཏི་བཅས་གཞུང་ལྟར་གསལ། ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་འཇུག་གི་མཁའ་གསང་ནས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཁྲོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དང༌། གཡས་གཡོན་དུ་ཕྲ་ཐབས་དང་བཅས་པ་ཕྱོགས་བཅུ་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར། ཟླ་གམ་གསུམ་ལ་སྲས་མཆོག་ཉེར་གཅིག །གཞལ་ཡས་ཁང་གི་གྲྭ་བཞིར་སྒྲོལ་བྱེད་ལས་བཞིའི་ཕུར་པ་བཅས་རྫས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་དང༌། ནང་གི་སྒོ་བཞིར་རྟ་གདོང་ལ་སོགས་སྒོ་མ་བཞི། ཁྲག་མཚོའི་ནང་དུ་ཕུར་སྲུང་བཅུ་གཉིས། དབང་ཕྱུག་ཉེར་བརྒྱད། སྒོ་བཞིར་གིང་ཆེན་བཞི་བཅས་གསལ། ལས་ཕུར་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མགོར་བྱིན་རླབས་བྱས་པ་ཉིད་སྐབས་འདིར་སྲས་མཆོག་དང༌། ལས་བཞིའི་ཕུར་པ་རྣམས་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་བསྐྱེད་དགོས་པ་ཡིན། སྤྱིར་ལས་ཕུར་འདི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ། སྐུལ་བའི་སྐབས་ཕྱག་མཚན་ཏེ་ཤེས་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་གོ་བ་འཕྲུལ་ཤེས་དགོས། རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱིས་རྒྱས་འདེབས། རིགས་ལྔས་དབང་བསྐུར། སྤྱན་དྲངས་བསྟིམ། ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པའི་བར་སྤྱི་ལྟར་ལ། དམིགས་བསལ་ལྷ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་རིགས་ལ། བདུད་རྩི་གཡས་ཞལ། རཀྟ་གཡོན། གཏོར་མ་ཤ་ཁྲག་དབུས་སུ་སྟོབ་པ་དང༌། སྦྱོར་མཆོད་ལ་ཐབས་ལ་ཤེས་རབ། ཤེས་རབ་ལ་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་པས་འཁྱུད་སྦྱོར་དུ་དམིགས་པར་གསུངས། རཀྟ་ཚར་གསུམ་སྐབས། བརྣག་ཅིང་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བླ་སྲོག་རྣམ་ཤེས་ཐིག་ལེ་དམར་པོ་ནྲྀ་དང་ཏྲིས་མཚན་པ་ཁྲག་གི་གྲོད་ཐུམ་རི་རབ་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་ཕྱག་མཚན་ཕུར་པ་གཏད་པ་ཙམ་གྱིས་བརྡོལ་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་རཀྟ་དང་འདྲེས་པས་སྟོང་གསུམ་ཁྲག་མཚོས་ཁྱབ་པ་ལས། དང་པོ་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་ཉན་ཕྱིར། གཉིས་པ་དོན་གནད་དུ་དབབ་པ། གསུམ་པ་ཉམས་པའི་མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་འཕྲོག་ཕྱིར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ་ཕུལ་བར་བསམ། ཡུམ་མཁའ་ཨེ་ཡི་གཏུན་ཁུང་དུ་ཡབ་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཐོ་བས་བརྡུངས་པས་དུག་གསུམ་གྱི་རྟོག་ཚོགས་ཞི་བདེའི་ཆོས་ཉིད་ཆེན་པོར་སྦྱངས་པར་བསམ་པའི་སྦྱོར་མཆོད་རྣམས་ཕུར་པ་རང་གི་སྒོས་ཆོས་ཡིན་ལ། བསྐྱེད་རིམ་ཞིབ་ཏུ་ཁྲིད་ན་རྣམ་པ་གསལ་བ། རྣམ་དག་དྲན་པ། ང་རྒྱལ་བརྟན་པོ་ལ་བསླབ་པ་དང༌། བསྐྱེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གེགས་སེལ་བོགས་འདོན་སྲོག་སྡོམ་གཟེར་བཞི་སོགས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་དུ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལྟར་ལས་འདིར་སྨོས་སུ་མ་ལྡང་བས་ཉམས་ལེན་འདོད་པ་ཡོད་ན་ཡིག་ཆ་ཡོངས་གྲགས་རྣམས་དང་གུང་བསྟུན་པས་ཤེས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནི། བཀའ་གཏེར་གྱི་སྲུང་མའི་གཏོར་ཆོག་སྤྱི་ལྟར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སྐོང་བཤགས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྒྱས་པར་སྦྱར་ན་ཀུན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་དགོངས་གཏེར་གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་སྦྱར་ཡང་རུང་ཞིང༌། ཚོགས་མཆོད་ལ་ཚོགས་སྣོད་པདྨ་བྷཉྫ། བཅུད་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་བདུད་རྩིའི་མཆོད་སྤྲིན་མཐའ་ཡས་པ། རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བས་ཐ་མལ་གྱི་བློ་རྟོག་དང་བྲལ་བས། ཚོགས་མགྲོན་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་དྲངས་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པ་ལ། མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱིར་མཆོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཚོགས་དང་པོ་ཚོགས་རྫས་འདོད་ཡོན་གྱི་རོལ་པ་ནམ་མཁའ་གང་བས་མཆོད། བར་པ་བདུད་རྩིའི་ཐོད་ཞལ་དུ་མས་མཆོད། ཐ་མ་བསྟན་འགྲོ་སྤྱི་ལ་འཚེ་བའི་དགྲ་བགེགས་ཕོ་ཉ་བཞིས་འགུགས་འཆིང་སྡོམ་མྱོས་བྱས་ཏེ། བདག་དཔལ་ཆེན་པོ། ཕུར་པ་སྲས་མཆོག །ལིངྒ་དགྲ་བགེགས་དངོས་སུ་གསལ་བ་སྟེ་གསལ་བ་གསུམ་ལྡན་གྱིས། སྲས་མཆོག་གི་སྤྱི་བོར་ཧཱུྃ་ཀ་ར། དེའི་སྤྱི་བོར་ཨ་དཀར་པོ། ཨ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཧཱུྃ་ཀ་ར་ལ་ཐིམ། དེ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཕུར་པ་ལ་ཐིམ། ཕུར་པ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་ནས་རྒྱལ་བ་མཆོད་ཅིང་སེམས་ཅན་གྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས། བྱིན་རླབས་དང་ཚེ་བཅུད་ཀྱི་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་ཕུར་པ་ལ་ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར། དེ་ཉིད་དམིགས་བྱའི་སྙིང་དཀར་ནག་མཚམས་སུ་གཏད་དེ་འདྲིལ་བས་ཕུར་བུ་ལས་འབར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཁོ་ཡི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས། ཚེ་བསོད་དང་བཀྲག་མདངས་ཀྱི་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་ཧཱུྃ་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཕུར་པས་བླང་སྟེ། ཕུར་པ་རང་གི་སྙིང་གར་བསྟན་པས་ཁོ་ཡི་ཚེ་བསོད་རང་ལ་འདུས། སླར་ཡང་ཕུར་པ་ཁོའི་སྙིང་གར་གཟིར་བས་སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་ཀུན་གཞི་ལ་འུབ་ཀྱིས་འདུས་ནས་ཧཱུྃ་དུ་གནས་གྱུར་ཏེ་ཕུར་པ་ལ་ཐིམ་པས་ཁོའི་བྱུང་ཚོར་གྱི་རྟོག་པ་འགགས་ཏེ་ནག་ཐིབ་ཀྱིས་སོང་བར་བསམ་ཞིང༌། ཨོཾ་ལཾ་ཧཱུྃ་ལཾ་སྟྭཾ་བྷ་ཡ་ནན་སོགས་བརྗོད། ཁོ་ཡི་རྣམ་ཤེས་ནྲྀ་རུ་གནས་པ་དེ་ཕུར་བུའི་རྩེས་བླངས་ལ་ཧཱུྃ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། སྥ་ར་ཎ་ཕཊ་ཀྱིས་དཔལ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཁའ་གསང་ལ་འཕང་པ་རྒྱལ་བའི་སྲས་སུ་གྱུར་ཏེ་སངས་རྒྱས་པར་བསམ་མོ། །དེའི་ཤུལ་དུ་ཕྱིས་རྣམ་ཤེས་ལུས་ལ་འཇུག་པ་བཅད་ཕྱིར། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཞེས་ལན་བརྒྱད་བཟླས་ཏེ་སྙིང་དཀར་ནག་མཚམས་སུ་གདབ་པར་གསུངས། ཤ་ཁྲག་བདུད་རྩིར་སྦར་བ་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ་བསྟབས་པས་དགྱེས་པར་རོལ་ཏེ། ཐུགས་ཆོས་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འདྲེན་པའི་ཕྱིར་རང་རང་གི་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྙོམས་འཇུག་གིས་གཟུང་འཛིན་གྱི་དགྲ་བགེགས་མིང་མེད་དུ་བཅོམ་པར་བསམ། དེ་ནས་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཐ་མལ་གྱི་འདུ་ཤེས་སྤང་པས་ཆོས་ཉིད་ལ་ཆོས་ཉིད་རོལ་པའམ། དམ་རྫས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་ལྷ་མཆོད་ཅིང་དངོས་གྲུབ་ཏུ་མོས་པས་རོལ་ཞིང༌། ལྷག་མ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་རྟ་མགྲིན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བྱང་སེམས་སུ་དམིགས་པས་ལྷག་གཏོར་ལ་ཁ་ཕྲུས་འདེབས་ཤིང་མགྲོན་རྣམས་དགྱེས་པའི་རྫས་སུ་མོས་ལ། མགྲོན་བདག་ཉིད་ཤྭ་ན་ས་བདག་སྐྱེས་བུ་གིང་དང་དགེ་བསྙེན་དབང་ཕྱུག་བརྟན་མ་རྣམས་ལ་ཕུལ་བས། ཧེ་རུ་ཀའི་སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་བཞིན་ཕྲིན་ལས་རྣམས་བསྒྲུབས་པར་བསམ་ལ་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཅན་དུ་གྲོལ་བར་སྨོན་ལམ་གདབ། བཀའ་སྲུང་རྣམས་ལ་སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་བསྒྲགས་པས་དམ་བཅས་རྗེས་སུ་དྲན་པར་བསྐུལ་ཏེ་གཏོར་ཆེན་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་རྣམ་པ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་གཏོར་ཆེན་མཁའ་དབྱིངས་དང་མཉམ་པར་ཕུལ་བ་མདུན་དུ་འོད་དར་དཀར་གྱི་ཡོལ་བ་ཙམ་གྱིས་བར་ཆོད་པའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཁོད་ནས་གཏོར་མ་བཞེས་ཏེ་ཕྲིན་ལས་མཛད་པར་བསམ། བཤལ་ཆུ་ཟག་མེད་ཀྱི་བདུད་རྩིས་བྲན་པའི་གཏོར་མ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་སྡོང་རྣམས་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་འཁོར་གཡོག་དང་བཅས་པ་ལ་ཕུལ་བ་དགྱེས་དགུར་བཞེས་པར་བསམ་ལ་མཐའ་དམག་སྲུང་བའི་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་སྒབ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་གསེར་གྱི་ས་གཞི་ལ་ཐུག་པའི་གྲུ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་བཀུག་ནས་གཏོར་གཞོང་རི་རབ་མགོ་འཇུག་ལྡོག་པས་མནན་པའི་སྟེང་རྒྱ་གྲམ་འབར་བས་རྒྱས་གདབ་ཅིང༌། དཔལ་ཆེན་འཁོར་བཅས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་བླང་བྲོ་བརྡུང་བས་མནན་པར་བསམ། བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐར་སྒྲུབ་རྫས་ལས་དངོས་གྲུབ་ལེན་ཞིང་དམ་རྫས་ལ་རོལ། རྒྱུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་མདུན་བསྐྱེད་ལས་དམིགས་པས་ལེན། གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་དང་ནོངས་པ་བཤགས་ལ། ཚོགས་མགྲོན་དང་མདུན་བསྐྱེད་རྟེན་ལ་བསྟིམ། བདག་བསྐྱེད་སྣོད་བཅུད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་གཙོ་འཁོར་སེམས་དཔའ་གསུམ་རིམ་གྱིས་ཐུགས་སྲོག་ལ་བསྡུས་ནས་འོད་གསལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག །སླར་ཡང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་དང་ཕུར་བུ་འཛིན་པ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང་ལ། གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་གོ་བགོ་བས་རྒྱས་བཏབ། བསྔོ་སྨོན་དང་ཤིས་བརྗོད་ཀྱིས་མཐའ་བརྒྱན་ཏེ་ཁྱེར་སོ་གསུམ་དང་མ་བྲལ་བར་བྱའོ། །གོང་གི་ལྷར་སྣང་བསྡུ་ལྡང་འདི་ཞིབ་པར་སྤྲོས་ནས་རྫོགས་རིམ་བྱས་ཀྱང་རུང་མོད། བྱང་སེམས་དང་རིག་པའི་ཕུར་བུའི་ལམ་གྱི་སྐབས་རྒྱས་པར་འབྱུང་བས་འདིར་ཞིབ་ཏུ་མ་བཤད་དེ། འདིར་སྨོས་པའི་དམིགས་སྒོམ་རྡོ་རུས་འཕྲོད་ན་གྱེར་སྒོམ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་འགྱུར་བས་གནད་དོན་ཤེས་ཤིང་ཉམས་ལེན་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་འདོད་པ་དག་གིས་ནན་ཏན་ཏུ་བྱ་བ་གལ་ཆེའོ། །གཉིས་པ་གསུང་བཟླས་པ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱིས་ནུས་པའི་གདིང་བསྐྱེད་པ་ལ། སྤྱིར་གཞུང་འདིའི་དགོངས་དོན་ལམ་ངེས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས། གསང་བ་སྤྲོས་མེད་ཕྱག་རྒྱ་རྐྱང་སྒྲུབ་ཀྱིས་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་གསལ་སྣང་སྒྲུབ། རྩ་བ་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་པས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ནུས་པའི་གདིང་ཐོབ་པར་བྱས་ནས། སྤྲོས་བཅས་ཚོམ་བུ་འབུམ་སྒྲུབ་ཡན་ལག་དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་པས་ཚོགས་སྒྲུབ་དང༌། མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་བུའི་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ནུས་པ་རྩལ་དུ་འདོན་པས་སྒྲོལ་བ་ལམ་དུ་བྱེད། རྡོ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཡང་ཕུར་སྦྲག་མའི་སྒྲུབ་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ཐབས་གྲོལ་གྱི་ལམ་གྱིས་རྫོགས་རིམ་གྱི་སྔོན་འགྲོ་བྱས་ནས། བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕུར་བུས་སྦྱོར་བ་ལམ་དུ་བྱེད་ཚུལ་རྒྱས་པར་གསུངས་ཀྱང་དེང་དུས་དེ་ལྟར་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་དཀོན་ཕྱིར་ཞིབ་ཏུ་མ་སྤྲོས་ལ། སྐབས་སུ་བབ་པ་སྤྱིར་བཏང་འཇུག་བདེའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་མོས་སྒོམ་དུ་བྱ་བའི་ལག་ལེན་བཅུད་དྲིལ་དུ་འཆད་པ་ལ། སྦྱོར་བ་ཡིད་དགའ་ཞིང་ཉེར་འཚེ་མེད་པའི་དབེན་པའམ་རིག་འཛིན་གོང་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་སུ། བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་དགེ་བའི་དུས་ཚེས་ཡར་ངོའི་བརྒྱད་དང་སྐར་མ་རྒྱལ། གཟའ་ཟླ་བ་དང་ཕུར་བུ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་མགོ་ཕུར་འཛོམ་པའི་ཉི་མ་ཕྱེད་ཡོལ་གྱི་དུས་སུ། དམིགས་རྟེན་བྲིས་སྐུ། རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར། ཚད་དང་ལྡན་པའི་བསྙེན་ཕུར་དང་ལས་ཕུར། མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་སོགས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་ཚགས་སུ་ཚུད་པས། ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དངོས་ལ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་བཟུང་སྟེ་ས་ཆོག་དང་མཚམས་གཅོད་སྟ་གོན་སོགས་བསྙེན་པ། སྟོད་ལས་རང་རྐང་གི་ཉེ་བསྙེན། སྨད་ལས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལག་ཏུ་ལེན་པའི་སྒྲུབ་པ། བདག་དོན་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་དང་བདག་འཇུག །མནན་བསྲེག་འཕང་གསུམ་གྱིས་དྲག་པོའི་ལས་མཇུག་བསྡུ་བ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིས་ཆིངས་སུ་བཅིང་ནས་བཤད་དུ་ཡོད་ཀྱང་དེ་དག་ཕལ་ཆེར་སྟོད་ལས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབ་དང་འབྲེལ་བར་འཆད་པས་རྟོགས་སླ་ཞིང༌། བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་ལག་ཁྲིད་འཇུག་བདེ་གནད་ཀྱི་ཟིན་ཏིག་དངོས་ལ། སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། བསྙེན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་རྒྱབ་རིམ་དགེ་བའི་དཔུང་བསྐྱེད་པ་དང༌། ངེས་འབྱུང་གིས་བློ་བཅོས་ཤིང་སྔོན་འགྲོ་བསགས་སྦྱང་གི་རིམ་པ་ལྟར་རྡོར་སེམས་སྒོམ་བཟླས། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་གསོལ་འདེབས་རྣམས་ཅི་ནུས་ཉམས་སུ་ལེན། མཚམས་དངོས་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་ཐོག་མར་ཞིང་སྐྱོང་གཞི་བདག་ལ་དཀར་གཏོར་བཏང་ཞིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། ནག་ཕྱོགས་ལ་གཏོར་མ་བསྔོ་ཞིང་དྲག་སྔགས་བཅས་ཐུན་གྱིས་བྲབ། གུ་གུལ་བདུག་ཚམས་རྔམས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད། སྒོ་དྲུང་དུ་ཐོ་བརྩེགས་པར་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་བསྐྱེད་བསྟིམ་མཆོད་གཏོར་ཕུལ་ལ་བར་ཆད་སྲུང་བའི་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ཕྱི་མཚམས། ནང་མཚམས་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། གསང་མཚམས་རྡོ་རྗེ་སྟོང་པ་ཆེན་པོའི་མཚམས་གཅོད། རྣམ་སྨེས་སྒྲུབ་པའི་ཁྲུས་ཆུས་ཉིན་རེ་བཞིན་བདག་གནས་ཡོ་བྱད་ཀུན་ལ་འཐོར་ཞིང་འདི་ནས་བཟུང་དམིགས་འོག་ཏུ་མ་ཆུད་པའི་ངོ་གསར་དང་མི་འཕྲད། ཆས་ཀའི་གཏོང་ལེན་སྤང༌། སྲུང་འཁོར་འདི་ཐུན་མགོ་ཐམས་ཅད་ལ་གསལ་འདེབས་བསྐྱར། མཚམས་གྲོལ་རྒྱུའི་ཐུན་གྱི་བར་མི་བསྡུ་གསུངས། བཅའ་བཤམ་ལ་རང་གི་མདུན་དུ་དམ་ཚིག་གི་རྟེན་རབ་གནས་ཅན་གྱི་མདུན་དུ་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོད་ན་ལྟེ་བ་གྲུ་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ། འབྱོར་ན་ཐོད་པ་གླིང་བཞི་པ་ལ་ཆུ་ཚོན་གྱིས་འཁོར་ལོ་སེར་པོ་རྩིབས་བརྒྱད་བྲིས་པའི་ནང་འབྲུ་ནག་གིས་བཀང་བ་ལ་བྱུག་བདུག་བྲབ་རྫས་ཀྱིས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་པའི་ལྷ་ཕུར་ཚང་བ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྦམ་པའམ། གཙོ་ཕུར་ཁྲོ་ཞལ་ཅན་ཚད་ལྡན་བཀོད། ཐོད་པ་མ་འབྱོར་ཡང་བསྙེན་ཕུར་ཚད་ལྡན་དལ་དབུས་སུ་བཙུགས་ཀྱང་རུང༌། བསྙེན་པའི་སྐབས་དཀྱིལ་འཁོར་མ་གྲུབ་ནའང་རུང་ཡང༌། སྒྲུབ་པའི་སྐབས་རས་བྲིས་མ་འབྱོར་ན་འབྲུ་ནག་གི་ཚོམ་བུ་ལྷ་གྲངས་བཀོད་པ་དགོས་པས་མཎྜལ་སོགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་བཀོད། དཔལ་གཏོར་འཁོར་རང་འདྲ་བཅུས་བསྐོར་བའི་རྩེར་སྐུ་རྟེན་དར་ནག་གི་གུར་ཕུབ་པ་མཉྫིའི་ཁར་བསྙེན་པའི་དུས་ནས་བཤམས། དེའི་མདུན་དུ་མཆོད་གཏོར། སྨན་རཀ །ཕུར་སྲུང༌། ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པ་བཅས་བཀོད་ལེགས་སུ་བསྟར། རང་རྟེན་དང་ཞལ་སྤྲོད་ཀྱི་འབྲས་སམ་ས་དཀར་གྱིས་གཡུང་དྲུང་ཆོས་བསྐོར་དུ་བྲིས་པའི་སྟེང་དུ་སྟན་ནང་ཚངས་ཅན་འཇམ་ཞིང་བདེ་བ་ལ་འཁོད། ནང་མཆོད་རྡོར་དྲིལ་ཌཱ་མ་རུ་འཐོར་ནས་སོགས་མདུན་དུ་བཀོད། དེ་ནུབ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ། ཉམས་ཆག་ལ་བཤགས་སྡོམ། བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་གསོལ་འདེབས་ནན་ཏན་བྱས་ལ་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པས་ཉལ། སང་ཞོག་སྔ་ཐུན་ནས་མགོ་འཛིན་དགོས་པས་ལྡངས་ཏེ་བདེ་བའི་སྟན་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་འདུག་སྟངས་ཀྱིས་འཁོད་ལ། ཁྲུས་ཀྱིས་བསང་གཏོར་དང༌། ངག་བྱིན་རླབས། ནུས་བསྐྱེད་ཀྱི་རྫས་རྣམས་བསྟེན་ལ། དཀར་བགེགས་རྒྱུན་དུ་མི་དགོས་པས། སྐྱབས་སེམས་བསགས་སྦྱང༌། བགེགས་བསྐྲད་ནས་བརྩམས་སྔོན་འགྲོའི་ལས་རིམ་དང༌། དངོས་གཞི་ཏིང་འཛིན་གསུམ་ནས་བསྟོད་པའི་བར་ལས་བྱང་བཞིན་དུ་གཞུང་བསྲངས་རྗེས། བཟླས་པའི་མགོར་བོ་དྷི་ཙིའམ། ཐོད་ཕྲེང་ངམ་རཀྴའི་ཕྲེང་བ་ཚུལ་མཐུན་ལག་གཡོན་གྱི་སྙིམ་པར་བསྐྱིལ་ལ་མདོ་འཛིན་སྟེང་དུ་ཡོད་པར་བྱ། ནང་མཆོད་འཐོར་ལ་བསང་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུྃ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕྲེང་བ་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་གཙོ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་གྱུར། དེའི་གནས་གསུམ་གྱི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དངོས་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ལག་པ་གཡས་སུ་མེ་ཏོག་ཐོགས་ལ་ལྷའི་རྩ་སྔགས་དབྱངས་གསལ་རྣམས་ཚར་བདུན་བདུན་བཟླ། ཁྱད་པར་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བསྐུལ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངག་གི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་སྔགས་ཀྱི་ཡིག་འབྲུ་ཁ་དོག་ལྔའི་རང་བཞིན་ཆར་ལྟར་བབ་ནས་ཕྲེང་བའི་ལྷ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ནས་ཕྲེང་བ་བདུད་རྩིར་རློབ་པའི་སྙིང་པོ། ཨོཾ་རུ་ཙི་ར་མ་ཎི་པྲ་ཝརྡྷ་ན་ཡེ་རཏྣ་མ་ཎི་དྷཱ་ར་ཛྙཱ་ན་དེ་ཝ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ། བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་པའི་མཐར་ལྷ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་མགོ་བོ་རློན་པ་ཁྲག་འཛག་པའི་ཕྲེང་བར་གྱུར་པར་བསམ་ལ་རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་བདུན་གྱིས་མེ་ཏོག་འཐོར་ལ་ཤིས་པ་བརྗོད། སླར་ཡང་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བརྒྱ་རྩ་དང༌། དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང༌། ཨོཾ་རུ་ཙི་ར་མ་ཎི་པྲ་ཝརྡྷ་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་རྣམས་ཉེར་གཅིག་བཟླས་ལ་ཕུས་འདེབས། ཕྲེང་བ་བྱིན་བརླབ་རྒྱས་པ་འདི་ཐུན་ཚུགས་པའི་ཐོག་མ་ཁོ་ན་ལས་མི་དགོས་ཤིང༌། ཐུན་ཕྱི་མ་རྣམས་ལ་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ལན་གསུམ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་རླབས་ཁ་གསོ། དེ་ལྟར་གྲུབ་པའི་ཕྲེང་བ་མི་ལག་མི་འགྲིམ། སྣོད་སྟོང་དང་སྟན་སོགས་ཀྱི་འོག་ཏུ་མི་འཇོག་པ་སོགས་ཕྲེང་བའི་དམ་ཚིག་སྤྱི་ལྟར་བསྲུང་ཞིང༌། ཉམས་པ་ཤོར་བའི་སྐབས་རབ་གནས་བསྐྱར། བསྙེན་པའི་སྐབས་ཛཔ་ཁང་དབྱེ་མི་དགོས། ཧཱུྃ༔ སྟོང་གསུམ་སྟོང་གི་སོགས་ཛཔ་བསྐུལ་གྱིས་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བར་མོས་ལ་བྱ། གཉིས་པ་ཛཔ་དགོངས་དངོས་ལའང་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ལས། དང་པོ་བསྙེན་དམིགས་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་བདག་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕྱག་རྒྱན་ཆ་ཕྲ་མོའི་བར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་རིན་པོ་ཆེ་ཟུར་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དཀར་གསལ་ལོངས་སྐུའི་ཆས་ཅན་ཞབས་ཕྱེད་སྐྱིལ་གྱིས་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱད་དང་ཟླ་བ་ལ་བཞུགས་པ། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཙིཏྟ་མཆོང་གུར་སྨུག་པོའི་ནང་དུ་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་དབྱེར་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཉི་ཟླའི་སྟེང༌། ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་མཐིང་ནག་རྩེ་དགུ་པའི་ལྟེ་བར་ཉི་གདན་ལ་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་གི་མཐར་ཀཱི་ལ་ཡ་འབྲུ་དགུ་པའི་སྔགས་ཕྲེང་བཻ་ཌཱུརྻའི་མདངས་ཅན་གཡས་སུ་འཁོར་བའི་ཐོག་མཐའི་མཚམས་སུ་གསུང་རིག་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་སྲུང་བའི་དོན་དུ་རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་པདྨ་བྷཉྫ་འཛིན་པ་ཡུངས་ཀར་གྱི་འབྲུ་ཙམ་ཞལ་ནང་བསྟན་དུ་བཞུགས་པར་བསྒོམ། བཟླས་པ་བྱས་པས་སྔགས་ཕྲེང་ལས་འོད་ཟེར་མཐིང་ནག་འཕྲོས། ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། སེམས་ཅན་གྱི་སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས། རྒྱལ་བའི་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྐུ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་འོད་ཟེར་དང་ལྷན་ཅིག་ཚུར་འདུས་བདག་ལ་ཐིམ་པས་བཀྲག་མདངས་གཟི་བརྗིད་རབ་ཏུ་འབར་བར་བསམ་མོ། །དེ་ནི་ཟླ་བ་སྐར་ཕྲེང་ལྟ་བུའི་དམིགས་པའོ། །གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་བཟླས་དམིགས་ནི། བདག་བསྐྱེད་ལས་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་མཆེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་མདུན་རྟེན་གྱི་གོ་སར་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་སུ་གསལ་བ་བདག་བསྐྱེད་དང་མེ་རི་འདབས་འབྱོར་དུ་བཞུགས་པར་མོས། ཛཔ་བསྐུལ་གྱིས་བདག་མདུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བར་མོས་ཤིང་བཟླས་པས་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་སྔགས་ཕྲེང་ལྗང་གུ་བར་མ་ཆད་དུ་འཕྲོས་ཞལ་ནས་ཞུགས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས་སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཐོན། བདག་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་བརྒྱུད་ཐུགས་སྲོག་ལ་ཐིམ་པས་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཉི་ཟེར་ལྟ་བུའི་འོད་འཕྲོས། ཁྲོ་བཅུ་སྲས་མཆོག་སོགས་དང་ཕྱོགས་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ་མཉེས་མཆོད་ཕུལ། ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ། རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག །ལས་དང་ཉོན་མོངས་རྣམ་སྨིན་གྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས། སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སད་དེ་བདེ་ཆེན་གྱི་ས་ལ་བཀོད། སྔགས་ཕྲེང་ལས་རིགས་ལྔའི་སྐུ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་སྤྲོ་བསྡུས་དམ་ཅན་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་ཕོག །ལས་ལ་བཙུད། རིག་འཛིན་བླ་མ་མཆེད་ལྕམ་ལ་ཕོག་ཐུགས་དམ་བསྐངས། དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་གནོད་འཚེ་གདུག་རྩུབ་ཚར་བཅད་ནས་སླར་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་པ་མགལ་མེ་ཀླད་སྐོར་ལྟ་བུའི་དམིགས་པ་དང༌། ལྷ་རྣམས་དང་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་དབུ་གསུམ་དང་བ་སྤུའི་བུ་ག་ཚུན་ཆད་ནས་ཀྱང་སྔགས་སྒྲ་དི་རི་རི་སྒྲོགས་པར་བསམ་པས་བཟླ་བ་ནི་བུང་བ་ཚང་ཞིག་ལྟ་བུའི་དམིགས་པ་དང༌། སྔགས་ཀྱང་ཀཱི་ལ་ཡ་འབྲུ་དགུ་པ་སྲོག་སྔགས། སརྦ་བིགྷྣཱཾ་བྃ་ལས་སྔགས་འབྲུ་ལྔ། ཛཿཧཱུྃ་ཨཱཿའཕྱང་སྔགས་འབྲུ་གསུམ་རྣམས་སྦྲེལ་བའི་འབྲུ་བཅུ་བདུན་པ་བཟླ། སྤྲོས་པ་ལ་དགའ་ན་ཁྲོ་བཅུ་སོ་སོའི་སྔགས་དང༌། སྲས་མཆོག །སྒོ་མ། ཕུར་སྲུང་བཅས་ཀྱི་སྔགས་ལས་བྱང་གི་ལྷ་བསྐྱེད་ཀྱི་སྐབས་སུ་འབྱུང་བ་ལྟར་ཅུང་ཟད་རེ་བཟླས་ན་འགལ་བ་མེད་དོ། །གསུམ་པ་ལས་སྦྱོར་ནི། བདག་མདུན་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་ལྗང་ནག་དང་ཁྲོ་ཆུང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གཅིག་ལས་ཀྱང་དུ་མར་སྤྲོ་བ་མགར་གྱི་ཚྭ་ཚྭ་ལྟ་བུ་སེར་ཐུན་དང་ཐོག་རྒོད་བབ་པ་ལྟར་འཕྲོས་ཤིང་སྔགས་སྒྲ་འབྲུག་སྟོང་ལྟར་སྒྲོག་པས་ལོག་པར་འདྲེན་པའི་བདུད་དགྲ་བགེགས་དང་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་མདུན་དུ་བཀུག་པ་ལ། ཕོ་ཉ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱི་ལྷ་དང་ཕྲལ། བླ་ཚེ་རྣམ་ཤེས་གཟུགས་ལ་དབབ། སྒོ་གསུམ་བྱད་དུ་གཞུག་པས་བཅིངས། ཤེས་པ་རྣལ་དུ་མི་གནས་པར་སྨྱོ་རུ་གཞུག །ལུས་སེམས་རྡུལ་དུ་བརླག་པས་ནུས་པ་བཅོམ། བསྒྲལ་བའི་རྣམ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་སྤར་ཞིང་ཤ་ཁྲག་ཞལ་དུ་བསྟབ་པ་སྟེ། གཞོབ་རོ་རྡོག་པས་བརྫིས་པ་ལྟར་མིང་མེད་དུ་དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་དྲུག་གིས་རྡུལ་དུ་བརླག་པར་བསམ་པས། དམ་ཅན་དང་ངན་སྔགས་ཉེ་བར་བསྙེན་པའི་གནད་ཚང་བས་གབ་པའི་སྔགས་དྲུག་གི་ལས་སྦྱོར་ཟུར་དུ་མི་དགོས་པར་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཆིག་ཆོད་དུ་འགྱུར་བས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དྲག་སྔགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཆིག་དྲིལ་ཡིན་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་སྟེ། དེ་ནི་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་ཉ་འགྱེད་པ་ལྟ་བུའི་དམིགས་པ་དང༌། སྔགས་ཀྱང་སྤུ་གྲིའི་དྲག་སྔགས་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་པ་འདི་བཟླ་བ་སྟེ། སྒྲུབ་པ་དང་ལས་སྦྱོར་གཉིས་ལ་བཟླ་བྱའི་སྔགས་དང་ཏིང་འཛིན་གྱི་འཕྲུལ་ལྡེའུ་དུ་མ་ཡོད་ཀྱང་དད་བརྩོན་ཉམས་ལེན་ནུས་པ་དཀོན་པས་འདིར་མ་སྤྲོས། མདོར་ན་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཐུགས་དམིགས་མེད་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟར་དག་པའི་རིག་རྩལ་འགག་མེད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་མ་གསལ་ལ་རྟོག་པ་མེད་པར་ཤར། ཤར་དུས་ཉིད་ནས་རང་བཞིན་མེད་པར་དག་པ། སྐྱེ་མེད་ཀྱི་ངང་ནས་རིག་པ་འཛིན་མེད་ཚོགས་དྲུག་ལྷུག་པར་བཞག་སྟེ་བསམ་མེད་མཐའ་བྲལ་དྭངས་སང་ངེ་བའི་གྲགས་སྟོང་འཛིན་མེད་ཀྱི་དགོངས་པ་མི་འགྱུར་བས་གཟེར་ཐེབས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པའོ། །སྣང་གྲགས་རིག་པ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པས་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་སུ་མོས་པ་ཀཱི་ལ་ཡ་ལྷར་ཤེས་པ། དེ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་གྱིས་དག་ཅིང་དབྱེར་མེད་དུ་ཤེས་པ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཆོས་ཉིད་དུ་ཤེས་པ། མཆོག་ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀཱི་ལ་ཡའི་སྔགས་གཅིག་བཟླས་པས་འགྲུབ་པའི་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་པ་ཀཱི་ལ་ཡ་འགུགས་གཞུག་ཏུ་ཤེས་པ་གསུམ་གལ་པོ་ཆེ་ཡིན་པར་ཕུར་གཞུང་སྤྱི་ལས་གསུངས། དེ་ལྟར་བཟླས་པའི་ཚེ་མྱུར་ཏེ་སྒྲ་འདྲེས་ན་འབྱམས་པའི་སྐྱོན། བུལ་ཞིང་འཆལ་ན་བྱེར་བའི་སྐྱོན། དྲག་ཅིང་སྒྲ་ཆེ་ན་བྱིན་རླབས་ཡལ། ཞེན་ཅིང་ཆུང་ན་ནུས་པ་མི་ཐོན། སྒྲ་དག་ཟུར་ཐོན་མ་འདྲེས་གསལ་དག་གིས་བྱིང་རྒོད་སོགས་སྔགས་དང་ཏིང་འཛིན་གྱི་སྐྱོན་སྤང་ཞིང་ཡོན་ཏན་ཚོགས་པས་བཟླ། ཐུན་མཐར་ཐབས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཀཱ་ལི་ལན་གསུམ་གྱིས་སྐུ་བསྐྱེད་རིམ་མ་གསལ་མ་ཤེས། བརྡ་དོན་རྟགས་གསུམ་མ་འཕྲོད་པ་སོགས་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡི་གེ་ཨཱ་ལི་ལན་གསུམ་གྱིས་གསུང་བཟླས་བརྗོད་སྔགས་སྒྲ་མ་དག་པ་དང་གྲངས་མ་ཚང་བ། གོ་རིམ་ནོར་ཞིང་སྔགས་དོན་མ་ཤེས་པ་སོགས་བཟླས་པའི་སྐྱོན། ཞི་ཁྲོ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་འཕྲོ་འདུའི་རིམ་པར་ནོར་འཁྲུལ་དང་མ་གསལ་བ་སོགས་འགལ་ཉམས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་ཞིང༌། ཡེ་དྷརྨཱས་བརྟན་པར་བྱ། ཐུན་མཐར་སྟོང་ཚིག་གི་མཆོད་བསྟོད་བསྡུས་པ་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་ལྡང་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་བཅས་བྱ། དགོང་སྲོད་ཀྱི་ཐུན་ལ་སྲུང་འཁོར་གསལ་འདེབས་ཙམ་བྱས་ནས་དངོས་གཞིའི་ཏིང་འཛིན་གསུམ་ལ་འཇུག་པས་ཆོག །ཕྲེང་བ་བྱིན་བརླབ་ཀྱང་དོར། དགོང་སྲོད་ཀྱི་ཐུན་གང་རུང་མཐར་ཆོས་སྐྱོང་སྤྱི་དང་ཕུར་སྲུང་གི་གཏོར་འབུལ། ཕྱིར་ནང་ཐོར་ཐུན་མགོར་སྔོན་འགྲོ་རྒྱས་པ་དང་ཕྲེང་བ་བྱིན་བརླབ་བཅས་གོང་ལྟར་བྱ། སྔ་ཐུན་མན་ཆད་ཕྱི་ཐུན་ལྟར་བྱ། ཚོགས་མཆོད་འབྱོར་ན་སྲོད་ཐུན་ལ་མ་ཆག་པར་དགོས་ཤིང་མ་འབྱོར་ན་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་དབུ་ཚུགས་པའི་དང་པོ་དང༌། གྲོལ་བའི་ཐུན་ཕྱི་མ། ཉ་སྟོང་བརྒྱད་གསུམ་དང་ཡར་མར་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ལ་ངེས་པར་དགོས་ཤིང་ལྷག་མ་བཙོན་འཛིན་བྱ། ཐུན་མཚམས་སུ་སྣོད་བཅུད་ལྷ་དང་ཞིང་ཁམས་སུ་བལྟ་བཞིན་པས་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ལ་དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་པས་ཉལ་བ་བསྐྱེད་རིམ། སྣོད་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བདག་ལྷར་གསལ་བ་གནས་གསུམ་གྱི་འབྲུ་གསུམ་ལ་བསྡུ། དེ་ཡང་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རྣམས་གཅིག་ལ་གཅིག་ཐིམ་གྱིས་མཐར་བློ་འདས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་ཉལ་བ་རྫོགས་རིམ་སྟེ་གང་རུང་གི་ཉལ་བའི་རྣལ་འབྱོར། རྫོགས་རིམ་གྱི་ངང་དུ་ཉལ་ན་གཉིད་སད་མ་ཐག་མི་རྟོག་པའི་ངང་ལས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཞེངས་པར་མོས་ལ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་གིས་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་དང༌། ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་ཀྱིས་ཁམས་གསུམ་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྤྲོ། བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ངང་དུ་ཉལ་ན་མདུན་མཁར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོས་སྔགས་དང་ཅང་ཏེའུའི་སྒྲས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེངས་པར་བསྐུལ་བས་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས་བདག་དང་སྣོད་བཅུད་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོར་སད་པ་ལྡང་བའི་རྣལ་འབྱོར། བཟའ་བཏུང་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བདུད་རྩིར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལག་གཉིས་དགང་གཟར་བླུགས། ཁ་ཐབ་ཁུང༌། ལྟེ་བའི་གཏུམ་མོའི་མེས་ལུས་གང་བའི་ནང་དུ་ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་དང་བཅས་པ་གསལ་བ་ལ་དྭངས་མ་ཕུལ་བས་དགྱེས་ཤིང༌། ཆགས་ཞེན་སྲེད་པ་བྲལ་བས་རོལ་ནས་ལྷག་མ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨུཙྪིཥྚ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷཀྵ་སི་སྭཱ་ཧཱས་བསྔོ་བ་ཁ་ཟས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར། ཐུན་མཚམས་སུ་རྩ་དུམ་དང་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པ་སོགས་རྒྱུད་ཆོ་ག་དང་ལྡན་པས་བཀླག །ཆུ་གཏོར། བསང༌། གསུར། མཎྜལ། མེ་མཆོད་སོགས་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བ་ལས་སྙོམ་ལས་ཀྱི་ངང་དུ་མི་སྡོད་པར་ཆོས་སྤྱོད་འབའ་ཞིག་བྱ། ཕྱི་ནང་ལུས་སེམས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མའི་དཔེ་བརྒྱད་དམ་བཅུ་ཡི་རང་བཞིན་དུ་ཤེས་པས་སྣང་སྤྱོད་ཐ་མལ་དུ་མ་ཤོར་བར་ཁྱེར་སོ་གསུམ་དང་མ་བྲལ་བས་སྙེམས་རྟོག་སྤང་བླང་རེ་དོགས་བཅོས་བསླད་བཟང་ངན་རོ་མཉམ་དུ་བལྟ་བའི་སྤྱོད་ལམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ་བཞི་དང་ལྡན་པར་གཅེས་ཤིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་དུས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་རྒྱས་པར་བསྙེན་སྒྲུབ་སོ་སོར་ཟླ་བ་དྲུག་རེ་སྟེ་ཁྱོན་ལོ་གཅིག །ལས་སྦྱོར་ཟླ་བ་གཅིག་དང༌། ཡང་ན་བསྙེན་སྒྲུབ་གཉིས་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་གསུམ། ལས་སྦྱོར་ཞག་བཅོ་ལྔ། འབྲེལ་འཇོག་ཙམ་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཞག་བཅུ་བཞི་རེ། ལས་སྦྱོར་ཉིན་ཞག་གསུམ་ཙམ་རུང་ལ། གྲངས་བསྙེན་གཙོ་བོར་བྱེད་ན། ཀཱི་ལ་ཡ་འབྲུ་དགུ་པ་བྱེ་བ་གསུམ་དང་འབུམ་བཞི། འབྲུ་བཅུ་བདུན་པ་ཉིད་བདུན་འབུམ་ཉི་ཁྲི། ཁྲོ་བཅུ་དང་སྲས་མཆོག་ཁྲི། སྒོ་མ་བཀའ་སྡོད་རྣམས་སྟོང་ལྔ་ཙམ་དང༌། ལས་སྦྱོར་འབུམ་ཕྲག་གམ་ཁྲི་ལྔ་གསུམ་གང་འོས་རྒྱས་པ་དང༌། བསྙེན་སྔགས་འབྲུ་འབུམ། སྒྲུབ་སྔགས་འབུམ་བཞི། ལས་སྦྱོར་ཁྲི་གཅིག་འབྲིང༌། བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔགས་འབུམ་བཞི། ལས་སྦྱོར་ཅི་ནུས་བྱས་ཀྱང་ལས་རུང་ཙམ་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་གི་ཚེ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གང་སྐབས་སུ་བབ་པ་དེ་བཟླས་པའི་གཙོ་བོར་བྱ། གཞན་རྣམས་ཁྱུག་ཙམ་བྱས་པས་ཆོག་གོ །མཚན་མའི་བསྙེན་པ་རྟགས་མཐོང་གི་བར་དུ་སྟེ། གཞུང་རྣམས་ལས་ལྷ་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་རྣམས་དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་དུ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ད་ལྟའི་བར་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་འདི་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ལས་རྒྱལ་ཞིང༌། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཚན་ཁ་བརྙེས་པ་བར་མ་ཆད་པར་བྱུང་བ་བཞིན་ཡིད་ཆེས་དད་བརྩོན་མོས་པས་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་ལ་འབད་པས་ཐུན་མོང་དང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་སོམ་ཉི་མེད་པའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ནི། དུས་གྲངས་མཚན་མའི་བསྙེན་པ་རྫོགས་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ལས་ལ་སྦྱོར་བ་སྟེ། མཆོད་གཏོར་བཟང་དུ་བཤམས། གཏའ་གཏོར་རྙིང་པ་ཁ་གསོ། བྷཉྫ་མཚན་ལྡན་དུ་ཆང་བཟང་པོ་ཨ་མྲྀ་ཏ་དང་མངར་གསུམ་བཏབ་པ་དང༌། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་དབུས་སུ་རིན་པོ་ཆེ་འབར་བ། ཕྱོགས་བཞིར་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་བཤོས་བུ་ཟས་སྣས་བྲུམ་ཐབས་སུ་བསྐོར་བ་དང༌། ཚེ་འབྲང་དང༌། ཚེ་ཆང་ཡང་བཤམས་ལ། ནུབ་ཐ་མའི་ཐོར་ཐུན་སྐབས་ཚོགས་བསྒྲལ་བསྟབ་ཀྱི་བར་ལས་གཞུང་ལྟར་བཏང་རྗེས། བདག་དཔལ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བའི་ཡབ་ཀྱི་གསང་གནས་སུ་ཟླ་བ་ལ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་དང༌། སྡུད་བྱེད་ཀྱི་སྙིང་པོ་བུ་གར་ཨོཾ་དཀར་པོས་མཚན་པ། ཡུམ་གྱི་མཁའ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྟེ་བར་ཨེ་གྲུ་གསུམ་གྱི་དབུས་སུ་འབེབས་བྱེད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཨེ་དམར་པོས་མཚན་པར་བསམ་ལ། མཁའ་གསང་སྦྱར་ཏེ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས། ཡུམ་གྱི་དུང་ཁང་ན་ཁྲག་འཐུང་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ཚོན་གང་བ་བཞུགས་པ་རྣམས་བསྐུལ། སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་ཡབ་ལྔའི་བྱང་སེམས་མུ་ཏིག་དཀར་པོ། ཡུམ་ལྔའི་དྭངས་མ་མཚལ་ལྟ་བུ་རྩ་དབུ་མ་ནས་བྱུང་ཡུམ་གྱི་མཁར་བབ་དཀར་དམར་འདྲེས་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་འཁྱིལ་བ་དེ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་དུ་གྱུར་པ། བདག་ཉིད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ནང་དུ་རྔུབས་ཏེ་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ། ཐུན་མོང་གི་ཚེ་བསོད་དཔལ་དང་གྲགས་པ་རྒྱས། སྣང་བ་དབང་དུ་འདུས། གཟི་བརྗིད་འོད་དུ་འབར། ལོ་བཅུ་དྲུག་གི་ན་ཚོད་དུ་གྱུར། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བདེ་སྟོང་འཛིན་མེད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་འབར་བར་བསམ་ལ། སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱི་མཐར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་སིདྡྷི་ཨཱཿཞེས་བཏགས་པ་བརྒྱ་སྟོང་སོགས་དྲག་ཏུ་བཟླ། མཐར་ཕྲེང་བ་ལག་གཡས་སུ་ཐོགས། གཡོན་པའི་མཛུབ་མོ་དང་མཐེའུ་ཆུང་བསྒྲེངས། གུང་སྲིན་མཐེ་བོང་སྦྱར་བ་རྟ་མཆོག་གི་ཕྱག་རྒྱ་བྱས་ཏེ། ཐུགས་སྲོག་འོད་ཟེར་གྱིས་བསྐུལ་བས་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང༌། མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་ལ་དྲག་ཏུ་ཐིམ་པས་རྫས་རྣམས་འདོད་དགུ་འབྱུང་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ༔ ཝཱཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿ ཞེས་བཟླས་པས་རྟགས་མཐོང་བའམ། ཐོར་ཐུན་གྱི་སྐྱ་རེངས་དང་པོར་ཤར་བ་དང༌། ཐོད་པར་ཆང་དང་མངར་གསུམ་སྦྱར་བ་སྨན་མཆོད་ལྟར་བྱིན་བརླབས་ཏེ་བརྒྱུད་མཆོད་མཐར། མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་སྦྲེལ་བས་མཆོད། ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ། ཨོཾ༔ དཔལ་ཆེན་འབར་བ་ཀཱི་ལ་ཡ༔སོགས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་ལ། སྔགས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཤམ་བུ་ཅན་བརྗོད་པས་ལྷ་དང་དངོས་གྲུབ་འོད་དུ་ཞུ། བདག་གི་ཐུགས་སྲོག་ལ་བསྡུ་ཞིང་དབྱེར་མེད་དུ་བསམ་ལ། སྒྲུབ་རྟེན་ཕུར་བུ་དང་གཏའ་གཏོར་ལྷར་གསལ་བ་གནས་གསུམ་དུ་གཏུགས་ཤིང༌། རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་གསོལ་བ་གདབ། ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་བའི་གཏོར་རྫས་མྱངས་པས་རྩ་ཁམས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་མོས། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་ཆ་བཞིར་བགོས་པའི་གཅིག་བླ་མ། གཅིག་རིག་འཛིན། གཅིག་བདག་གིས་རོལ། གཅིག་སྒྲུབ་གྲོགས་ལ་སྟེར། ནམ་ལངས་པ་དང་རང་གཞུང་གི་རྒྱུན་གཏོར་དང་སྲུང་མའི་གཏོར་ཆོག་རྣམས་རྒྱས་པར་བྱ། ལྷག་ཆོག་དང་སྦྲེལ་ཏེ་ལྷག་མ་བཙོན་འཛིན་བྱས་པ་རྣམས་དང་བཅས་བཏང༌། སྨོན་ལམ་དང་བཟོད་གསོལ་བྱ། སྒྲུབ་གཏོར་ཆ་གསུམ་དུ་བགོས་པའི་ཆ་གཅིག་སྒྲུབ་ཁང་དུ་གཏེར་དུ་སྦ། ཆ་གཅིག་སྦྱིན་སྲེག་ཏུ་འབུལ། ཆ་གཅིག་གཏོར་མ་གཞན་དང་བསྡེབས་ནས་ཆད་མདོའི་སྐབས་སུ་འབུལ། བརྟན་མ་རྟ་བྲོ་བཅས་གྲུབ་པ་དང་ཚེ་འགུགས་བྱ། དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་དང་སྒྲུབ་རྟེན་ལ་བརྟན་བཞུགས། དམ་ཚིག་པ་བསྡུ་ལྡང་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཀྱིས་མཐའ་བརྒྱན། བསྙེན་མཚམས་ཀྱི་ཁོང་དེ་གར་ཞི་བའི་སྲེག་བླུགས་ཀྱང་བསྙེན་པའི་བཅུ་ཆའི་གྲངས་ལོངས་སུ་བསགས། རྒྱལ་ཐོ་ལ་མཆོད་བསྟོད་གཤེགས་གསོལ་བཅས་ཐུན་གྲོལ། དེ་ནས་བག་གསེང་ཞིང་གནས་སྲུང་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་པས་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཆིག་དྲིལ་ལེགས་པར་གྲུབ་པའོ། །མེད་སྣང་སྲིདྃ་པྃ་རྒྱུ་འབྲས་ཀུན་ཉོན་ལྕགས། །དག་མཉམ་རྡོྃ་རྗེྃ་གསེར་འགྱུར་རྩིས་ཐེབས་པས། །ཡེ་ཤེས་རྣོ་དབལ་ཕུརྃ་བུྃའི་རིན་ཐང་གིས། །ལྕིད་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་མི་བརྩོན་ཤེས་ལྡན་སུ། །གཉིས་པ་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་བརྣག་པའི་དགྲ་བགེགས་ལ་བཏབ་པས་སྲིད་པ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། བཛྲ་གཱིརྟི་ལས། རྟེན་འབྲེལ་སྣང་ཚུལ་མ་འགག་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཕུར་བུ། །ཉོན་མོངས་རང་གར་ཤོར་བའི་དགྲ་བགེགས་ལ་ཐེབས་པས། །ལས་ཉོན་རྒྱུན་ཐག་གཅོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཀློང་ནས། །སྲིད་གསུམ་ཡོངས་སྒྲོལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང་མཇལ་བྱུང༌། །ཞེས་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་སྟེ། གཏེར་གཞུང་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཐུག་པ་ནི་སྒྲོལ་བ་སྟེ༔ ཞེ་གནག་ཅིང་གདུག་རྩུབ་དང་ལྡན་པའི་སྔགས་པས་ལས་དེ་ཀ་ལ་བརྩོན་པར་བྱ་སྟེ༔ རྒྱུད་ལས༔ སྙིང་རྗེས་བསྒྲལ་བའི་དམ་ཚིག་ནི༔ བསད་ཅིང་མནན་པ་མ་ཡིན་ཏེ༔ ཕུང་པོ་རྡོ་རྗེར་གཏམས་བྱས་ནས༔ རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྡོ་རྗེར་བསྒོམ༔ ཞེས་པ་སྟེ༔ གང་བསྒྲལ་བྱའི་གདུལ་བྱ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཤིག་པ་སོགས་ཞིང་བཅུ༔ ཕ་མ་མཁན་སློབ་གསོད་ཅིང་རྡོ་རྗེའི་སྤུན་གྱི་ནང་དམེ་སོགས་ཉམས་པ་བདུན་དང་ལྡན་པའི་གདུག་པ་ཅན་ཞི་བས་མི་ཐུལ་བའི་རིགས་ལ༔ གང་གིས་སྒྲོལ་བའི་རྣལ་འབྱོར་པ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་དྲོད་ཐོབ་ཅིང་རྫོང་འཕྲང་སྲོག་གི་གནད་ལ་མཁས་པས༔ ཐབས་ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་གསུམ་གྱིས་གཟིར་བས༔ བསྒྲལ་བའི་ལས་ལ་ཞུགས་ན་རང་གི་ནུས་པ་ཚད་དུ་ཐོན་ཅིང༔ ས་ལམ་གྱི་བར་ཆད་སེལ༔ ལྟ་དགོངས་ལ་ངར་ཐོན༔ གཞན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱས་ཤིང༔ གདུག་པ་ཅན་ཐར་ལམ་ལ་འགོད་པར་འགྱུར་བས༔ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དཔའ་བོས་ཡལ་བར་དོར་ན་བློ་ཆུང་བའི་སྐྱོན་དང༔ ཉེས་པ་ཡུན་རིང་དུ་བསྐྱེད་པས་ན་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པའི་གང་ཟག་གིས་བརྩོན་པར་བྱ་བའི་གནས་ནི་དྲག་པོའི་ལས་ཡིན་ནོ༔ ཞེས་སྤྱིར་གདམས་པའི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ལག་ལེན་བཤད་པ་ལ། ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པའི་རྒྱུད་ལས། གང་ལ་དམིགས་པའི་ངོ་བོ་ལ། །གདབ་པའི་ལས་དག་བྱས་ནས་ནི། །རྣམ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་ཡང་དག་སྦྱར། །ལྷག་མ་ལྷ་ལ་མཆོད་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དགོངས་དོན་རྒྱས་པར་འགྲོལ་བ་ལ་ཡང༌། ཐོག་མར་རྒྱུད་ཀྱི་གནད་ཐོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱེད་པ་དྲག་པོ་སྒྲོལ་བའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་མ་ཐོབ་པར་ལས་ལ་འཇུག་ཏུ་མི་རུང་ཞིང༌། ཞུགས་ཀྱང་འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་བས། དེའི་རྣམ་གཞག་ཞིབ་གསལ་དབང་ཆོག་ཏུ་གསལ་བ་བཞིན་བརྒྱུད་ལྡན་གྱི་བླ་མ་ལས་ནོས་ཤིང་གནད་དོན་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ཉམས་ལེན་གྱི་ལམ་དངོས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་སྨོས་པ་ལ་དྲུག་ལས། དང་པོ་གང་བསྒྲལ་བའི་ཡུལ་ནི། ཉམས་པ་བདུན་ལྡན་དང༌། ཞིང་བཅུ་ཚང་བ་སྟེ། ཉམས་པ་བདུན་ནི། ཕུར་པ་མྱང་འདས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས། སྲོག་དོན་བཀའ་དམ་ལས་ཀྱིས་ཉམས། །མཚན་མས་ཉམས་པར་གྱུར་པ་དང༌། །འདོད་པས་འགྱུར་བས་ཉམས་དང་བདུན། །བསྒྲལ་བའི་ཞིང་ནི་དམ་པར་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པའི་དོན། དང་པོ་སྲོག་ལས་ཉམས་པ་ནི། རང་གི་ཕ་མ་མཁན་པོ་སློབ་དཔོན་རྣམས་གསོད་པ་དང༌། རྡོ་རྗེ་སྤུན་གྱི་ནང་དུ་དམེ་བྱས་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་དོན་ལས་ཉམས་པ་ནི། གོང་དུ་བཤད་པའི་ཡུལ་དེ་དག་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའི་གཞི་བྱེད་པ། ལྟ་བ་རྒྱབ་ཏུ་བོར། ལོག་པ་དང་དུ་ལེན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དོར། བཀའ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་དཀྲུགས་པ་ལ་མཁས་པའོ། །གསུམ་པ་བཀའ་ལས་ཉམས་པ་ནི། གསང་སྔགས་ཚུལ་བཞིན་སྤྱོད་པ་ལ་གཤུང་དང་མཚང་འབྲུ་བ་དང་ཡ་ག་སྒྲོགས་པ། བཀའ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ། འཁོར་རྣམས་ལོག་པར་ཁྲིད་པ་སོགས་ཡིན་ལ། བཞི་པ་དམ་ལས་ཉམས་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་བཀའ་བསླུས་ཏེ་ངན་སེམས་བྱེད་པ། གསང་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱའི་རྒྱུན་གཅོད་པ། གསང་ཆོས་རྒྱུད་མ་སྨིན་པ་ལ་སྤེལ་བ་རྣམས་ཡིན་པར་བཤད། ལྔ་པ་ལས་ཀྱིས་ཉམས་པ་ནི། ལས་ཀྱིས་སྔོན་ཆད་འཁོན་པའི་གཞི་མེད་པར་ཉེས་མེད་གཞན་ལ་རྒོལ་ཞིང༌། བདག་གིས་ཉེས་པར་མ་བྱས་ཀྱང་བདག་ལ་མཐུ་རྩལ་གྱིས་འདེབས་པར་བྱེད་པ་རྣམས་ཡིན་ཞིང༌། དྲུག་པ་མཚན་མས་ཉམས་པ་ནི། གཉིས་མེད་དོན་ལ་ཕྱོགས་ཆར་འཛིན་པ། སྒྲོ་སྐུར་གཉིས་ཀྱིས་རས་ཆོད་བྱེད་པ། སྐྱེ་མེད་ཀྱི་ཆོས་ལ་མཚན་མར་བཟུང་བ། ལྷ་སྲིན་མ་ལུས་པ་བྲན་དུ་མ་ཁོལ་བཞིན་དུ་ང་ཉིད་དཔལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཇིག་རྟེན་བླུན་པོ་རྣམས་བསླུ་བའི་རྫུན་ཆེན་པོ་སྨྲ་བ། གཞན་ལ་ཁྲོ་ཞིང་འཚེ་བར་བྱེད་པ་རྣམས་ཡིན་པར་གསུངས། བདུན་པ་འདོད་པས་ཉམས་པ་ནི། ཤེས་རབ་གསུམ་གྱི་རྩལ་མེད་པར་མཐུ་རྩལ་ཆེན་པོ་འདོད་པས་ལས་ཀྱི་གཙོ་བོ་མཚན་མར་སྤྱོད་པ། འཇིག་རྟེན་ལས་མ་འདས་པའི་ལྷ་འདྲེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང་རང་གི་གདོང་ཁྲག་གིས་བྱུགས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་སྤྱོད་པའི་གཞུང་བཟང་པོ་བོར་ཞིང༌། མི་འཚམ་པའི་སྤྱོད་ངན་ཐོ་ཅོ་བརླང་པོར་སྤྱོད་པས་བཀའ་དང་གཞུང་ལུགས་སྨད་ནས་བཟའ་བཏུང་འདོད་པས་སྒྲུབ་པའི་ལོངས་སྤྱོད་བརྐུ་བ་རྣམས་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །གཞན་ཡང་ཁྲག་འཐུང་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བཤིག་པ་དང༌། །དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་སྨད་པ་དང༌། །དགེ་འདུན་འདུ་བའི་སྒོ་འཕྲོག་དང༌། །ཐེག་ཆེན་ཆོས་ལ་སྨོད་པ་དང༌། །བླ་མའི་སྐུ་ལ་བསྡོ་བ་དང༌། །རྡོ་རྗེ་ནང་དབྱེན་བྱེད་པ་དང༌། །སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་བྱེད་པ་དང༌། །གང་ཞིག་དམ་ལས་ལོག་པ་དང༌། །སྙིང་རྗེ་མེད་པའི་སྲིན་པོ་དང༌། །མུ་སྟེགས་ལོག་ལྟར་གཏོགས་པ་དང༌། །སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དོ་བསྡོ་བ། །འདི་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་བཅུ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་བརླང་པོར་སྤྱོད་པའི་ལས་ངན་གྱི་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་དུ་གྱུར་པ་རྣམ་པ་བཅུར་གསུངས་པ་དེ་དག་སྟེ། ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོས་བསྟན་ཅིང་རྗེས་སུ་འཛིན་པས་གདུལ་ཞིང་དུ་མ་གྱུར་པ་གདུལ་དཀའ་རྣམས་སྤྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་བ་ལ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་དང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལྟ་བུའི་རྣམ་ཐར་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱིས་དེ་དག་འདུལ་བ་ནི། གནས་སྐབས་བསྟན་འགྲོ་ལ་གནོད་སྦྱོར་རྒྱུན་ཆད་པ་དང༌། མཐར་ཐུག་བསྒྲལ་བྱ་དེ་ཉིད་ལས་ངན་བསམ་སྦྱོར་རྒྱུན་ཆད་ཅིང༌། རྡོ་རྗེའི་ས་ལ་སྦྱོར་བའི་གཞན་ཕན་མི་ཟད་པ་ཡིན་པས་གདུལ་དཀའ་ཚར་གཅོད་པའི་ཕྲིན་ལས་ཞེས་བསྔགས་པའོ། །གཉིས་པ་གང་གིས་སྒྲོལ་བའི་སློབ་དཔོན་ནི། གཞི་ཡི་སེམས་ཞེས་མ་བཅོས་སྤྲོས་མེད་ཆོས་སྐུའི་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་ཁྱབ་བརྡལ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་འོད་གསལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་དོན་ལ་གོམས་པ་བརྟན་པོར་གྱུར་པས་ལྟ་བའི་རྫོང་ཟིན་ཅིང་རྟོགས་པས་བདག་བསྒྲལ་བ༌། ཕྱི་སེམས་དོན་དམ་དམིགས་མེད་ཀྱི་དགོངས་ཀློང་དང་དབྱེར་མེད་པ་གདངས་ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྙིང་རྗེའི་རྩལ་མདངས་ཤུགས་དྲག་མ་འགག་པའི་ཚུལ་དུ་ལྷམ་མེར་གསལ་བས་བསྐྱེད་བཟླས་རྫོགས་གསུམ་ཆར་བྱིང་རྒོད་ཀྱི་འཕྲང་ལས་བརྒལ་ནས་གདུལ་དཀའི་སེམས་ཅན་ངན་འགྲོ་མུ་མཐའ་མེད་པ་འཁོར་བར་བཟོད་དུ་མེད་པ་དུས་མཐའི་མེ་འབར་བ་ལ་མི་བཟོད་པའི་བྱམས་སྙིང་རྗེའི་རྩིས་ཟིན་པའི་རྣམ་འགྱུར་དྲག་པོའི་ལས་སྦྱོར་བཙན་ཐབས་ཀྱི་སྦྱོར་བས་བསྒྲལ་ཀྱང༌། སྒྱུ་མ་མིག་ཡོར་གྱི་སེམས་སྣང་ཙམ་ལས་བྱས་བསགས་ལས་ངན་གྱི་ཁུར་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཐབས་མཁས་ཀྱིས་ཞེ་སྡང་གི་སེམས་གདུག་ཅིང་རྩུབ་པ་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་དྲག་ཤུལ་དཔའ་བོ་རོལ་པའི་སྤྱོད་པ་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་ལྟ་བུའི་བརྟུལ་ཞུགས་རང་དོན་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་སྲོག་འཕྲོག་ནུས་པའི་གདིང་ཆེན་དང་ལྡན་པས། དྲག་པོའི་ཆས་དང་ཡོ་བྱད་འཇིགས་ཤིང་ཡ་ང་བ་ཡང་ཉེར་བསྡོག་བྱ་དགོས་སོ། །གསུམ་པ་ཇི་ལྟར་སྒྲོལ་བའི་ཐབས་ནི། དང་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་བསྙེན་པ། དམ་ཅན་ཉེ་བར་བསྙེན་པ། གསང་སྔགས་ཉེ་བར་བསྙེན་པ་གསུམ་གྱིས་རྟགས་མཐོང་བར་བྱས་པས་སྟོད་ལས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་གྲུབ་ནས། གཉིས་པ་སྨད་ལས་ཀྱི་དང་པོ་བསྙེན་པས་སྔ་མའི་ནུས་པ་ཁ་གསོས་ཏེ། གཉིས་པ་སྒྲུབ་པ་ལ། ལྷ་དང་ཕྲལ་བ། གཟུགས་ལ་དབབ་པ། བྱད་དུ་གཞུག་པ། སྨྱོ་རུ་གཞུག་པ། རྡུལ་དུ་རློག་པ། ཞལ་དུ་སྟོབ་པ། དེ་རེ་རེ་ལའང༌། ཕོ་ཉ། འཕྱང༌། སྔགས། རྫས། ཏིང་འཛིན། དམོད་པ་སྟེ་དྲུག་དྲུག་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གིས་ཉམས་སུ་བླང་བས་ལས་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱས་ནས། གསུམ་པ་ལས་སྦྱོར་གྱི་སྒོ་ནས་དགྲ་ལས་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་དང༌། ལྷ་ལས་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་སྟེ། ལས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ཞིང་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཕྱིར། བསྲེག་འཕང་མནན་གསུམ་གྱིས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་བ་དང༌། གསོ་བ་གསུམ་གྱིས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་མཇུག་བསྡུ་བ་སྟེ། དེ་དག་ནི་ཕུར་པ་མཁན་པོ་གདབ་ལས་ཀྱིས་འཚང་རྒྱ་བར་གྲགས་པའི་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་མན་ངག་གི་གནད་སྤྱི་དོན་བསྟན་པ་ཙམ་སྟེ་ལག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་ཞིབ་པར་སྨད་ལས་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ། །བཞི་པ་མ་བསྒྲལ་བའི་སྐྱོན་ནི། །རྫོང་འཕྲང་སྲོག་གི་གདིང་དང་ལྡན་ལ་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའི་རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་པོས་བསྒྲལ་བའི་མཐུ་ཡོད་བཞིན་དུ་མ་བསྒྲལ་བར་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་ན། སྤྱིར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆེད་ལྕམ་འཁོར་ལོའི་འདུས་པ་རྣམས་དང༌། ཁྱད་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་རྣམ་པར་འཚེ་བའི་གནས་འཇིགས་སུ་རུང་བར་ཡོད་ཅིང༌། སྐྱེ་དགུ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་བདེའི་ཤུལ་ལམ་བཟང་པོ་དག་ཉེ་བར་འགོག་སྟེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པའི་ལས་ངན་པའི་གཡང་ས་ཆེན་པོར་མྱུར་དུ་འཁྲིད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཉམས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱང་ལས་ངན་པའི་རྒྱུས་འབྲས་བུ་མནར་མེད་རྡོ་རྗེ་དམྱལ་བར་བསྐལ་པའམ་ནམ་མཁའ་མ་ཞིག་བར་དེ་སྲིད་དུ་ཐར་པའི་གོ་སྐབས་མེད་པར་དུཿཁ་དྲག་པོ་སྐྱི་གཡའ་བས་མནར་བར་འགྱུར་བ་ལ། ཐུགས་རྗེའི་དཔྱང་ཐག་ཟབ་མོས་མ་བཏབ་པའི་ཉེས་པ་དང༌། གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཐབས་མཁས་ཟབ་མོས་མྱུར་དུ་གནས་ངན་ལེན་གྱི་ས་བོན་བཅད་དེ་ཡང་དག་པའི་ས་ལ་སྐྱེལ་དུ་ཡོད་པའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཇི་མི་སྙམ་དུ་ཆུད་གསན་པར་བྱས་པར་འགྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་ཉེས་དམིགས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཡོད་པ། རྩ་ལྟུང་བཅུ་པར་གསུངས་ཤིང༌། ཕུར་པ་མྱང་འདས་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ལས། གཉིས་མེད་དོན་ལྡན་སྐྱེས་བུ་དེས། །གནོད་གདུག་རྣམ་གཉིས་མ་བསྒྲལ་ན། །ངེས་པར་ངན་སོང་འཁོར་བར་ལྟུང༌། །ཅི་ཕྱིར་ངེས་པའི་ལས་ལ་སྒྲིབ། །ངེས་པའི་དོན་བོར་ལོག་པར་གོལ། །ལྟ་བ་ངན་པས་རས་ཆོད་བྱས། །སྤྱོད་པ་རྩིང་པས་ཐོ་ཅོར་བྱས། །དམ་ཚིག་ཉམས་པས་གཟུ་ལུམ་བྱས། །གཞུང་ལས་གོལ་བས་དཀྱིལ་འཁོར་དྲལ། །མ་ཉེས་པ་ནི་དྲག་པོས་འཇོམས། །རང་ལས་མཁས་ལ་སྐུར་པ་འདེབས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ལྔ་པ་བསྒྲལ་བའི་ཕན་ཡོན་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་ཀྱིས་རྩིས་ཟིན་པའི་གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པས་སྒྲོལ་བ་ལམ་དུ་བྱས་པས་འཚེངས་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་དགོངས་སྤྱོད་ཟབ་མོ་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་འཇིགས་མེད་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པས་སྔགས་པ་ཧོམ་ཁུང་ཁ་ནས་སངས་རྒྱས་ཞེས་སོ་ཟུར་གནུབས་གསུམ་སོགས་གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་སྔགས་རྒན་རལ་པ་ཅན་རྣམས་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་སྟེ། རྒྱུད་ལས། དེ་ལ་དྲག་པོའི་ལས་བྱས་ན། །མྱང་ངན་འདས་པའི་ཡོན་ཏན་འཐོབ། །མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་བྲན་བཞིན་འཁོལ། །ཚེ་རིང་བདེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །དགྲ་དང་འབྱུང་པོ་རྡུལ་དུ་རློག །མཐུ་ཆེན་ལྷ་སྲིན་དེ་བཞིན་ཏེ། །ཅི་བགྱིས་བཀའ་དང་བསྒོ་བ་ཉན། །འདི་ཕྱི་ཕ་རོལ་གཉིས་སུ་ཡང༌། །བསམ་པ་འགྲུབ་ཅིང་མཐོ་རིས་འཐོབ། །བདག་དང་གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས། །གཉིས་མེད་ཆོས་སྐུར་དབྱེར་མེད་པས། །ངན་སོང་གསུམ་པོ་སྒོ་བཀག་ནས། །གཉིས་མེད་མཁའ་ལ་དེ་བསྒྲལ་ན། །དོན་དང་མཐུན་པས་དམ་ཚིག་སྐོང༌། །སྡིག་ཅན་བསྒྲལ་ན་ལས་ངན་འཆད། །དམ་ཉམས་བསྒྲལ་ན་བཀའ་གཞུང་བཙན། །ལོག་རྟོག་བསྒྲལ་ན་དཀྱིལ་འཁོར་གཉན། །གནོད་གདུག་བསྒྲལ་ན་བར་ཆད་ཉུང༌། །གཞན་ཡང་ཡོན་ཏན་བརྗོད་ལས་འདས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྲུག་པ་བསྒྲལ་བའི་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ནི། བསྒྲལ་བྱ་གདུག་པ་ཅན་དེ་དག་ལ་སྔགས་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་དང་ལྡན་པས་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་དེ་དག་ཚད་དང་ལྡན་པའི་གདབ་ལུགས་ཀྱིས་བཏབ་ནས་ཐེབས་ཏེ་གནས་སྐབས་ལས་ངན་དང་སྐྱེ་རྒྱུན་ངན་པ་བཅད་ནས་ས་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་ངེས་པར་སྨིན་པའི་རྟེན་དུ་དཔལ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྲས་སུ་བསྐྲུན་ཏེ་རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་མཐར་ལམ་ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་སར་གྲོལ་ནས་ཁྱབ་བདག་ཧེ་རུ་ཀའི་གོ་འཕང་ཆེན་པོར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་ཉེ་རྒྱུ་ཐུན་མིན་དུ་ངེས་པས་ན། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ཞལ་གདམས་སུ། སློབ་དཔོན་དགྲ་མནན་མི་འདྲ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད༔ མཐུ་གཏད་བུ་ལོན་བཞིན་དུ་སྙོག་དུས་འབྱུང༔ བསྟན་པ་སྲུངས་ཤིག་ཕྱི་རབས་སྔགས་པ་རྣམས༔ སྔགས་པའི་ལས་ཀ་འདི་མིན་གཞན་མ་ཡིན༔ དགྲ་མགོ་ཡན་པར་བཏང་ན་དམ་ཚིག་ཉམས༔ ལྷ་འདྲེ་མ་རུང་ཡིད་ཀྱི་གཟུགས་ཅན་ལ༔ ཤ་ཡི་མི་ངན་མཐིལ་བརླག་གཏོར་བྱེད་ན༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དཀར་འཇམ་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ སྔགས་པ་མཐུ་མེད་གྲོང་སྟོང་ཁྱི་དང་འདྲ༔ སུས་བརྡུང་འདིས་བརྡུང་མེད་དེ་རྫས་མི་ཐུབ༔ ལས་སུ་མཐུ་སྒྲུབ་བྲན་དུ་ལྷ་འདྲེ་བསྐུལ༔ ནོར་དུ་རྫས་སོག་མཚོན་དུ་ཀླུ་གཏད་རྒྱོབ༔ སྲིད་དུ་ལིངྒ་ཆོས་ལ་མནན་པ་གྱིས༔ ལྟོ་རུ་དགྲ་ཟོ་གོས་སུ་སྒྲུབ་ཁང་གྱོན༔ གྲོགས་སུ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་གསོལ༔ མཐུ་དང་ཆོས་སུ་ལྡན་པས་འགྲོ་དོན་གྱིས༔ ཞེས་གདམས་པར་མཛད་ཀྱང་དུས་ཀྱི་ཐ་མར་རྟོགས་པའི་བསྟན་པ་ཕལ་ཆེར་དུས་ལས་ཡོལ་ཟིན་པས་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་རྟགས་ཀྱང་རང་གཞན་རལ་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་ནུས་པ་ཉིན་སྐར་ལྟར་གྱུར་པ་འདྲ་སྙམ་སྐྱོ་བའི་ཤུགས་རིང་ཀྱང་ཐལ་ལོ། །རྒྱལ་ཀུན་ཕྲིན་ལས་སྟོབས་འདུས་དྲག་སྔགས་མཚོན། །རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གནམ་ལྕགས་འཕྲུལ་འཁོར་ཆེ། །ཡབ་མེས་གྲུབ་པའི་སྙིང་བཅུད་ཐོབ་འདི་ཀོ །སྐལ་པ་བཟང་སྙམ་སྤོབས་པས་མགོ་འཕང་བཏེགས། །ཧ་ཧ། །གསུམ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕུར་པ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ལ་བཏབ་པས་མ་དག་པའི་རླུང་སེམས་དབྱིངས་སུ་ནུབ་ནས་ཞུ་བདེའི་དྲངས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ལམ་ནི། བཛྲ་གཱིརྟི་ལས། རྗེས་ཆགས་སྒྱུ་མར་ཤར་བའི་བྱང་སེམས་ཀྱི་ཕུར་བུ། །ཤེས་རབ་སྟོང་ཆེན་ཡུམ་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་ཐེབས་པས། །དབབ་ལྡོག་འདྲེན་དགྲམ་དགའ་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཀློང་ནས། །བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང་མཇལ་བྱུང༌། །ཞེས་པའི་དགོངས་པ་སྟེ། གཏེར་གཞུང་ལས། རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ནུས་པ་ཐོབ་པའི་སློབ་མ་བློ་གྲོས་ཆེ༔ རྟོག་པ་ཉུང༔ གསང་སྔགས་ལ་མོས་པ་ཐོབ་པས་བདེ་ཆེན་བྱང་སེམས་ཀྱི་ཕུར་བུ་བསྒོམ་དགོས་ཏེ་རྒྱུད་ལས༔ ཐབས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་སྟེ༔ དེ་ཉིད་ཤེས་རབ་བདེ་བའི་ཡུམ༔ རྡོ་རྗེའི་ལམ་ནས་པདྨོར་འཁྱིལ༔ གཉིས་མེད་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་སྤྲོ༔ ཞེས་པའི་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ཟབ་མོ་ལ་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱ་སྟེ༔ ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་རྒྱས་པར་འགྲོལ་བ་ལ་གཉིས། བདག་བྱིན་བརླབ་པ་དང༌། ཕོ་ཉའི་ལམ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས། མཚན་ལྡན་ཤེས་རབ་དག་ལ་ནི། །སྣ་ཚོགས་དྲི་ཡིས་རབ་བརྒྱན་ཞིང༌། །བསྲུབས་དང་སྲུབ་པའི་ཐབས་དག་ལས། །མི་རྟོག་པ་ནི་རབ་ཏུ་སྐྱེ། །དགའ་བ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་དང༌། །མངོན་དགའ་རང་བཞིན་དགའ་བ་སྟེ། །རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ལ། །བགྲོད་བྱེད་མན་ངག་དག་གིའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་དབུ་མར་འདུས་པའི་བྱེད་པ་ལས་སྐྱེ་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་ཞིང༌། དེས་དོན་གྱི་འོད་གསལ་གང་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་ཀྱང་འབྱུང་བའི་སྡུད་རིམ་ནས་རྟགས་བཅུའི་སྣང་བ་འཆར་ཞིང༌། རང་བཞིན་གྱི་ཐིམ་རིམ་ལས་སྣང་གསུམ་གྱི་འོད་གསལ་ཤར་བའི་ཀློང་དུ་ཐ་མལ་གྱི་འཁྲུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་ནུབ་ནས་སྣང་གསུམ་འོད་གསལ་དུ་ཐིམ་པའི་གནས་སྐབས་ཆོས་ཉིད་སྤྲོས་པ་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་འཆར་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས། དེའི་གནད་ཀྱང་རྟོགས་བྱ་མཐར་ཐུག་དོན་དམ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས། དེའི་བརྟན་པ་ཕྲ་རགས་ཀྱི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་རྣམས་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་བྱེད་བཅིངས་ཀྱི་ནུས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་འཕེལ་རྒྱས་བརྟན་པས་ནང་གི་ལམ་གྱི་དྲོད་རྟགས་ཀྱང་མི་འབྱུང་བའི་ཐབས་མེད་པས་བསྐྱེད་རིམ་ལས་ཆེས་ཟབ་པ་རྫོགས་རིམ་སྟེ། དེ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་སྔོན་འགྲོ་སྟོང་ར། དངོས་གཞི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར། རྗེས་ལམ་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཕན་ཡོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལའང༌། སྟོང་ར་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། གདོད་ནས་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་མདངས་ཁུ་བའི་ཆོས་ཀྱི་ལུས་དང༌། རྡུལ་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ངག་རླུང་གི་རང་བཞིན་བསྐྱེད་པ་དེ་གཉིས་ལ་ལུས་ཞེས་བྱ། ལུས་དེ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ཅིང་གནས་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་གསུམ་མ་དག་པའི་ཚེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ། དག་པའི་ཚེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་ཡིན་ལ། མདོར་ན་དེ་དག་ཁུ་ཁྲག་རླུང་གསུམ་དང་ཚོགས་པ་གཅིག་ཏུ་གནས་ལ། དཀར་དམར་དེ་རླུང་གིས་གཡོས་པ་ལས་བདག་གཞན་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་སོགས་གཉིས་ཆོས་སུ་གྱེས། བདག་རྟོགས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་དེའི་གཤིས་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་སྟོང་ཆ་ཡིན་ལ། གཞན་རྟོགས་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་གདངས་འགག་མེད་ཀྱི་སྣང་ཆས་འཁོར་འདས་ཀྱི་འཁྲུལ་སྣང་སྣ་ཚོགས་སུ་ཤར་བའི་མཚང་ཤེས་པས་ཕུང་ཁམས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གི་རང་བཞིན་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་བདེ་སྟོང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་དག་པས་འཁྲུལ་པ་མིང་མེད། མྱང་འདས་ཡེ་རྫོགས་སུ་འཆར་ནུས་པའི་ཕྱིར་དེ་དག་གི་རྟེན་ནི་ལུས་ཏེ་དེ་ལའང༌། སྦྱང་བྱ་བཏགས་པ་བ་རགས་པའི་ལུས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་དང་བཅས་པ་དེ། རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་གསུམ་ལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷར། བསྒྲུབ་བྱ་ཕྲ་བའི་ལུས་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྦྱང་གཞི། འབྲས་དུས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དང༌། ལམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་འབྲལ་མི་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་གཉུག་མའི་ལུས་ཞེས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ལུས་མཐར་ཐུག་གི་སྦྱང་གཞི་ཡིན་པའི་གནད་ཀྱིས་དང་པོ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ལུས་ཀྱི་སྟོང་ར་སྒོམ་པ་གལ་ཆེ་བས། འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྷརྨ་མ་ཏིའི་གསུང་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྲིན་ལས་བཅུད་སྙིང་བཞིན། ཧཱུྃ༔ སྟོང་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀློང་ནས༔སོགས། ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཉིད་དུ་ཤར༔ ཞེས་པའི་བར་ཏེ། གནམ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་རྩིབས་བཅུ་པའི་ལྟེ་བར་རང་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག །ཡུམ་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་དང་སྦྱོར་བའི་སྐུ་ལ་དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མ། འཇའ་ཚོན་དང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུར་གསལ་བའི་སྦྱང་གཞིའི་ལུས་ཀྱི་ཕུང་ཁམས་སྲས་མཆོག་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ། སྐུ་ཡི་གནས་བཅུར་མི་དགེ་བཅུ་དག་ཅིང་སྟོབས་བཅུའི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཁྲོ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་ཕྲ་ཐབས་བཅས། ཡན་ལག་བཞི་ལ་ཡུལ་དབང་ཤེས་གསུམ་གྱི་བྱ་བྱེད་དང་རྟག་ཆད་བདག་ལྟ་མཚན་འཛིན་གྱི་ལྟ་བ་དག་པའི་སྒོ་མ་བཞི། བ་སྤུའི་སྟེང་དུ་རྟེན་འབྲེལ་བདེན་དོན་དག་པའི་ཕུར་སྲུང་བཅུ་གཉིས་བཅས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་འཁོར་ལོར་གདོད་ནས་དག་པའི་ངེས་ཤེས་ཀྱིས་གསལ་གདབ། ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐུ་ཕྲ་ལ་ཡན་ལག་དབང་པོ་གསལ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པའི་བདག་ཉིད་བར་སྣང་གི་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་གསལ་གདབ་བོ། །གཉིས་པ་ནང་རྩ་ཡི་སྟོང་ར་ནི། ལུས་དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་འཆར་བ་ལུས་ཀྱི་རྩ་ཡི་སྤྱོད་པ་ལ་ལྟོས་པས། མ་དག་པའི་ལུས་ཀྱི་རྩ་དབུ་མ། དག་པ་འབྲས་དུས་ཀྱི་རྩར་གསུངས་པ་རིགས་སམ་དབྱིངས་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་གཞིའི་དབུ་མ། ལམ་སྒོམ་པས་ནང་གི་རླུང་སེམས་ཚུད་པས་དུ་བ་སོགས་རྟགས་བཅུ་མཐོང་བ་ལམ་གྱི་དབུ་མ། མཐར་ཐུག་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སྒྲིབ་བྲལ་གྱི་རང་བཞིན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་འབྲས་བུའི་དབུ་མ་ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ལ་གཟུང་འཛིན་གྱི་དབང་གིས་རོ་རྐྱང་གཉིས་སུ་གྱེས། དེའི་ལྟེ་བ་ཡན་ཉི་ཟླ་སྒྲ་གཅན་གྱི་སྲོག་གསུམ། ལྟེ་འོག་མན་བཤང་ལྕི་ཁུ་བ་ཐུར་སེལ་གྱི་ལམ་གསུམ། དེ་གསུམ་ལས་གྱེས་པའི་ནང་དུ་རྩའི་གཙོ་མོ་ཉེར་བཞི། ཕྱི་ཡུལ་ཉེར་བཞི། གཞན་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཉེར་བཞི། དེའི་སྟེང་དུ་སྙིང་གའི་ཡན་ལག་གི་རླུང་བརྟེན་པའི་རྩ་ལྔ་གཙོ་མོ་གསུམ་དང་བཅས་སོ་གཉིས་ཟླ་བ་ཡར་མར་གྱི་ཆ་བཅོ་ལྔ་དག་པ་བདག་མེད་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ་དཀར་ཆ་བཅུ་དྲུག་གི་རྟེན་དུང་ཅན། དམར་ཆ་བཅུ་དྲུག་གི་རྟེན་བདུད་བྲལ་མ། དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་རྩ་བའི་རླུང་ལྔའི་རྟེན་རྩ་ལྔ་བསྣན་པས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་ནི་གཞི་མ་ཁམས་སོ་དྲུག་ཁྱབ་བྱེད་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་པ། ལམ་དུ་བྱང་ཆོས་སོ་བདུན་ཡིན་ལ། གཞན་དུ་སྦས་པའི་རྩ་ལྔ་ཞེས། སུམ་སྐོར་མིག །ལོ་མ་རྣ་བ། ཁྱིམ་མ་སྣ། གཏུམ་མོ་ལྕེ། བདུད་བྲལ་མ་ལྕེའུ་ཆུང་གི་དབུས་སུ་ཟུག་ཅིང་རྩ་བ་སྙིང་དབུས་ན་འདུས་པས་དབུ་མ་དང་འབྲེལ་བ་སྟེ། སྙིང་གའི་འོད་གསལ་མི་ཤིགས་པ་ལས་ལངས་ནས་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་དང༌། ལམ་དུས་སུ་དེ་རྣམས་བཅིང་ནས་དེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པས་རྟགས་བཅུ་འཆར་བའི་རྩ་བར་གྱུར་པས་སྦས་པ་སྟེ་ས་བོན་ནམ་གཏེར་སྦས་པ་ལྟ་བུའོ། །བླ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཐབས་མཁས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་འགྲོ་ཀུན་སྲིད་ཞིའི་གཡང་ལས་སྒྲོལ་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་ཕུང་ཁམས་དུ་མ་ཚོགས་པའི་ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་འདི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བདག་ཉིད་དུ་གཏམས་པའམ་འཆར་བར་བྱས་ནས། སྤྱི་བོ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ནི་ཧཾ་ཡིག་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དྭངས་མའི་ཐིག་ལེ་གནས་པ་ལྷན་སྐྱེས་རང་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྱབ་བྱེད་དེ་ཁོ་ནའི་བདག་ཉིད་རྩ་འདབ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་ཆུ་ཚོད་དག་པ་ཀཱ་ལི་སོ་གཉིས་ལས་བྱུང་བའི་མཚན་བཟང་སོ་གཉིས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བདག་ཉིད། མགྲིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འཕོ་བ་བཅུ་དྲུག་དག་པ་དབྱངས་བཅུ་དྲུག་གི་རང་བཞིན་ཕྱོགས་བཅུ་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལོངས་སྐུ། སྙིང་ག་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཐུན་ཆེན་བརྒྱད་དག་པ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་བཞུགས་གནས་བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་ཆོས་སྐུ། ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་དུས་སྦྱོར་གྱི་རླུང་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་དག་པ་ཕུར་པ་སྲས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡེ་ཤེས་འཆར་བར་བྱེད་པ་སྟེ། རྩ་འདབ་འདི་དག་འཁོར་ལོའི་རྩིབས་ལྟར་ཡོད་ཅིང་གནད་བཅིངས་ནས་བསྣུན་པས་གནས་སྐབས་བཞིའི་འཁྲུལ་པ་གཅོད་པ་སྒྲ་དོན་ཏེ། དེ་དག་ཤ་ཁྲག་རྡོས་བཅས་མ་ཡིན་པ་དྭངས་གསལ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཤེལ་སྦུག་ལྟ་བུ། རྣམ་པ་ལུས་ཀྱི་གནས་བཞིར་བརྩེགས་མའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་ཀྱང༌། གཙོ་བོ་སྙིང་ག་དྷརྨ་ཙཀྲ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པས་སྙིང་དབུས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྟེན་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་རྩ་མཆོག་གི་ལྟེ་བ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་འཕོ་མེད་དྭངས་མའི་ཐིག་ལེར་བཞུགས་པ་ནི། དབུ་མ་སྐུ་གསུམ་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ཆོས་ཉིད་རྩ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་ལས་གྱེས་པའི་མདུན་དུ་ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་རྩ་ཟླུམ་པོ། གཡས་སུ་ཀུན་ཁྱབ་ཐུགས་ཀྱི་རྩ་མཐིང་ག་གྲུ་བཞི། གཡོན་དུ་རང་བྱུང་རྩ་དམར་པོ་ཟླ་གམ། རྒྱབ་ཏུ་ཟླུམ་འཁྱིལ་འོད་ལྔའི་རྩ། མཚམས་བཞིར་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩ་བཞི་པོ་རྣམས་སུ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་དབུའི་སྟོད་དང་འོག་ཏུ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་དང་སྟོབས་ཆེན་གཉིས། ཕྱོགས་མཚམས་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་བརྒྱད་དང་སྒྲ་འབྱིན་ལ་སོགས་ཁྲོ་མོ་བཅུ་རྩ་འདབ་བརྒྱད་དུ་བཞུགས་པ། གནས་ལྔའི་རྩ་འདབ་ཀྱི་ལྟེ་བར་སྲས་མཆོག་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གཙོ་འཁོར་ཀུན་ཀྱང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཕུར་བུ་འདྲིལ་བ་ངོ་བོ་བདེ་སྟོང་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་པུའི་བདག་ཉིད་ཅན་དང༌། ཁྱད་པར་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་ཐུགས་ཙིཏྟ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོང་གུར་ཕུབ་པ་ལྟ་བུ་ཟུར་བརྒྱད་པའི་ཀློང་དུ་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་བརྟན་གཡོ་སྲིད་ཞིའི་ཁྱབ་བདག་དཔལ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་དཔེ་བྲལ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་ངོ་བོར་རོལ་པ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ་སྐུ་གསུམ་གྱི་དབུ། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་ཕྱག་ཏུ་རྡོ་རྗེ་ཁཊྭཱཾ་ཐོད་རྔ་གཡས། དྲིལ་བུ་དུང་དམར་རྒྱུ་ཞགས་གཡོན་གྱི་ཕྱག་གིས་བསྣམས་པ། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞིའི་ཞབས་བཞི་གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་སུ་བགྲད་པས་རུ་ཏྲ་ཕོ་མོ་ཁ་སྦུབ་དང་གན་རྐྱལ་དུ་མནན་པ། ཡུམ་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་ཁཊྭཱཾ་དང་དུང་ཁྲག་འཛིན་པ་དང་སྦྱོར་བ། སྐུ་ལ་དུར་ཁྲོད་དང་དཔལ་གྱི་ཆས་ཀ་རྫོགས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཡུངས་ཀར་ཙམ་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་པའི་ལྟེ་བར་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག །ཙིཏྟ་ཟུར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་དུ་གཽ་རི་མ་བརྒྱད་ཁྲོ་མོ་བརྒྱད་གཅེར་བུ་རང་རྟགས་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་ཐོགས་ཏེ་ཆགས་པའི་ཉམས་རྒྱས་པས་ཡབ་ལ་བལྟ་བ། ཕྲ་ལ་དྭངས་མའི་གཟུགས་ཅན་ཞལ་ནང་དུ་ཕྱོགས་པར་གསལ་ལེགས་པར་གདབ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་ལས། དང་པོ་རྩ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་ནི། སྤྱིར་གནས་པ་རྩ་ནི་ཞིང་སར་ཆུ་འཁྲིད་པའི་ཡུར་བ་དང་འདྲ་སྟེ་རླུང་རྒྱུ་བའི་ལམ་ཡིན་པས་སྲོག་རྩོལ་ལ་བརྟེན་ནས་རྩ་ལམ་དུ་སྦྱང་དགོས་པས། རྩ་གནད་དུ་འགྲོ་བ་ལ་ལུས་གནད་རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་བྱ་སྟེ། དེ་ནི་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་རྒྱུད་ལས། རྐང་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅའ། །ལག་པ་གཉིས་ནི་མཉམ་བཞག་བསྣོལ། །ལུས་ནི་མདའ་སྙུག་བཞིན་དུ་བསྲང༌། །དཔུང་པ་རྒོད་གཤོག་བཞིན་དུ་བརྐྱང༌། །མཇིང་པ་གཞུ་མཆོག་བཞིན་དུ་བསྐུམ། །ལུས་གནད་ཕག་ཕང་གཟིང་ལྟར་གཏོད། མིག་དང་སྣ་རྩེ་སེམས་རྩེ་བསྟུན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལུས་གནད་བཅོས་པས་ལུས་དྲང་བས་རྩ་དྲང༌། དེ་ལས་རླུང་དྲང༌། དེ་ལས་རླུང་དང་རྣམ་རྟོག་གཡོ་མེད་དུ་གྱུར་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་མཐོང་བར་གསུངས་སོ། །དེས་ན་གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་བཅས་པ། ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་རྣམས་དང༌། ཁྱད་པར་སྙིང་གའི་རྩ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་གསལ་ལེགས་པར་གདབ་བོ། །སྤྱིར་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་སུ་ལུས་ལ་ཁུ་བའི་སྒྲས་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལས་གྲུབ་ཅིང་སྣང་བ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བའི་རྟེན་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་དྭངས་མ་རྡུལ་གྱི་ཆོས་ལས་འདས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་གཉུག་མའི་ལུས་ཏེ། དེ་ནི་མཐར་ཐུག་གི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ལ། དོན་དུ་ལུས་སེམས་གཞིའི་གནས་ལུགས་དེ་གཉིས་ཆུ་དང་འཁྱགས་པ་བཞིན་དུ་དབྱེར་མེད་དུ་ཤེས་པས་གཞི་དུས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ཅེས་བྱ་ཞིང༌། དེ་སྒོམ་སྟོབས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་ཁོ་ནར་གསལ་ནུས་ཀྱི་ཐབས་གཞན་གྱིས་མ་ཡིན་པས། རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར་གང་སྒོམ་ཡང་གནད་རྩ་རླུང་ལ་འབབ་པར་ཤེས་དགོས་སོ། །གཉིས་པ་རླུང་གི་རྣལ་འབྱོར་ནི། སེམས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཞོན་པ། ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་བཀོད་པ་བྱེད་པའི་བཟོ་བོ། རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་རླུང་གཡོ་མེད་དུ་འཆིང་བ་ནི་ཐབས་གྲོལ་ལམ་ཀུན་གྱི་རྟེན་ཡིན་ལ། རླུང་གི་སྒྲ་ནུས་ལྡན་མའམ་ཤུགས་ལྡན་མར་འཇུག་པས། དེའི་དོན་ནི་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞིར་གྱུར་པའི་རླུང་ནི་གདོད་མའི་མི་ཤིགས་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། དེའང་རླུང་དུ་བརྗོད་པ་ན་སྲོག་སྟེ་ཨ་ཐུང་གི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པས་བརྗོད་པ་ངག་རྣམས་དང༌། དབུགས་དང་ཆུ་སྲང་དང་དབྱུ་གུ་དང་དུས་སྦྱོར་ལ་སོགས་པའང་འདི་ལས་འབྱུང་ཞིང༌། དབྱངས་གསལ་སོགས་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་འདི་ལས་སྐྱེས་པས་བརྗོད་དུ་མེད་ཀྱང་བརྗོད་པ་ཀུན་གྱི་གཞིར་གྱུར་པ་སྟེ། ཡི་གེའི་དབང་དུ་བྱས་ན་དབྱངས་གསལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཨ་ཡིན་ལ། རླུང་བཅུའི་དབང་དུ་བྱས་ན་རླུང་བཅུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་སྲོག་རླུང་ཨའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དེ་ཉིད་ལ་ཨ་ཞེས་བྱ་བར་བརྗོད་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་སྲོག་ཅེས་བྱ་བའི་ཨ་ལས་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་སྣང་བ་ཡིན་ལ། དེས་ན་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་རླུང་གི་རང་བཞིན་དུ་གསུངས་པས་བསྡུ་ན་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་གཉིས་ཏེ། དང་པོ་ནི་རྣམ་རྟོག་དང་དབྱེར་མེད་པའི་རླུང་སྤང་བྱ་དུག་གསུམ་གྱི་རླུང་གཡོ་བ་དང༌། ཕྲ་བ་དང་གཞན་ནས་གཞན་དུ་སྤྱོད་པར་བྱེད་པ་ཁ་ཡེངས་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པ་ཉིད་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་ཆེན་པོ་སྟེ། དེ་རང་རིག་པ་ན་ལས་རླུང་གི་གཡོ་བ་ཞི་བར་འགྱུར་བས་ན་དེ་སྦྱོར་བ་བཞི་དང་གནད་ལྔས་གཅུན་ནས་འཁོར་བའི་བྱེད་ལས་བཅིངས་ཕྱིར་སྟེང་འོག་གི་རླུང་ལྟེ་བར་ཁ་སྦྱར་བའི་བུམ་པ་ཅན་ལ་གཙོ་བོར་བྱ་སྟེ། དེའི་སྔོན་དུ་རླུང་དུག་བསལ་བའི་ཕྱིར་ལག་གཉིས་གུང་མོའི་རྒྱབ་ཏུ་མཛུབ་མོ་སྦྱར་བ་རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་པའི་རྒྱས། དང་པོ་སྣ་བུག་གཡོན། །དེ་ནས་གཡས་གཉིས་ནས་རླུང་རོ་ལན་གསུམ་གསུམ་དང༌། རྡོ་རྗེའི་ཁུ་ཚུར་པུས་མོའི་སྟེང་དུ་བཞག་སྟེ་སྣ་བུག་གཉིས་ཀ་ནས་གསུམ་སྟེ་དགུ་ཕྲུགས་སུ་འབུད། དུག་གསུམ་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སངས་ཀྱིས་དག་པར་བསམ། ཁ་ནས་ཧ་ཞེས་རླུང་བཏང་བ་དང་པུས་མོ་གཉིས་སྟེང་ལག་པ་ས་གནོན་བྱས་ཏེ་ཅུང་ཟད་ངལ་གསོ། དེ་ནས་སྦྱོར་བ་བཞི་ལྡན་གྱི་བུམ་ཅན་དངོས་ནི། རྔུབ་དང་དགང་དང་གཞིལ་བ་དང༌། །མདའ་ལྟར་འཕང་བ་རྣམ་པ་བཞི། སྦྱོར་བ་བཞི་ལྡན་མ་ཤེས་ན། །ཡོན་ཏན་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བར་ཉེ། ཞེས་དང༌། གནད་ལྔ་ནི། རླུང་ལོག་ཏུ་མི་འབྱུང་བ་འབུད་པའི་གནད། རང་གནས་སུ་བཟུང་བ་རྔུབ་པའི་གནད། དབང་དུ་བསྡུ་བ་དགང་བའི་གནད། རྩ་མིག་ཏུ་གདབ་པ་གཞིལ་བའི་གནད། ཕྱི་ནང་བསྲེ་བ་འཕང་བའི་གནད་ལྔ་རྣམས་སྤྱིར་ཤེས་དགོས། བྱེ་བྲག་དམིགས་པའི་གནད་ནི། སྤྱིར་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཞེས་མིང་དང་རྣམ་པས་སོ་སོར་དབྱེ་བ་ཙམ་ལས་དོན་དུ་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་གི་རང་བཞིན་དུ་ཤེས་ཏེ་རྩ་ཡི་གེའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་གསུངས་པའང༌། ལྟེ་བའི་ཨ་མགོ་གྱེན་བསྟན་སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ཐུར་བསྟན་དུ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལས་ཆགས་པས་ཕྱི་རོལ་དུ་ཨེ་ཝཾ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང༌། སྙིང་གར་ཉོན་མོངས་དང་བདུད་རྩི་ལྔའི་རྟེན་གྱི་ཡི་གེ །དེ་ནས་ས་ར་ཧྱ་བྱ་སོགས་ཡི་གེ་བཅུ་དྲུག །དེ་ནས་ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི། དེ་ནས་ཡི་གེ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་སོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་བར་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་རླུང་རྔུབ་པས་ངག་ཡི་གེའི་སྒྲ་དང་ལྡན་པར་གྲུབ་པར་གསུངས་ལ། ལུས་གྲུབ་པའི་ཚེ་ཐོག་མར་གྲུབ་པ་སྲོག་ཆེན་པོའི་རླུང་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ལ་བརྟེན་པ་ཡི་གེ་ལྔ་ལས་དབྱིབས་ཨ་ཐུང་གི་རྣམ་པ་མཁའ་ཞེས། ཐུར་སེལ་ས་ཁམས་ལཾ་ཡིག །གྱེན་རྒྱུ་མེ་ཁམས་རཾ་ཡིག །མཉམ་གནས་ཀྱི་རླུང་རླུང་ཁམས་ཨཾ་ཡིག །རྣམ་པ་ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་རླུང་ཆུ་ཁམས་ཨུ་ཡིག་བཅས་རྩ་བའི་རླུང་ལྔ། ཀླུའི་རླུང་ས་ཁམས་ཨཱ་རིང་པོ། རུས་སྦལ་གྱི་རླུང་ཁམས་ཨེ་ཡིག །བའི་རླུང་མེ་ཁམས་ཨཱར་ཡིག །ལྷས་སྦྱིན་གྱི་རླུང་ཆུ་ཁམས་ཨེ་ཡིག །ནོར་ལས་རྒྱལ་གྱི་རླུང་ས་ཁམས་ཨཱ་ཡིག་སྟེ་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་སྟེ་རྩ་བའི་རླུང་བཅུ། དེ་ལས་གྱེས་པའི་ཡན་ལག་གི་རླུང་མང་པོ་གསུངས་ཀྱང་བཅུའི་ཁོངས་སུ་འདུ་ལ། དེ་ཡང་རླུང་ལྔའི་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ཀྱི་རྩ་བའི་རླུང་ལྔ་དང༌། ཉམས་སུ་ལེན་དུས་དུས་བཞི་དང་སྦྱར་བའང་གསུངས་ཀྱང༌། ཀུན་ལ་ཁྱབ་བྱེད་ནམ་མཁའི་རླུང་གི་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ལ་སེམས་བཟུང་བས་ཤིས་པར་གསུངས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་ལྷ་དང་སྔགས་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཉིད་དུ་མར་ཤར་བ་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་མི་བལྟ་ཞིང༌། སྔགས་ཀྱི་བཟླས་པའང་ངག་བཟླས། ཡིད་བཟླས། འགོག་བཟླས། རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་རྣམས་ལས་རྫོགས་རིམ་གྱི་སྐབས་འདིར་བུམ་ཅན་དང་སྦྲག་པའི་རྡོར་བཟླས་ཅུང་ཟད་བྱ་དགོས་ལ། ཐོག་མར་རླུང་ནང་དུ་རྔུབ་པའི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་བརྟན་གཡོ་འཁོར་འདས་ཀྱི་སྣང་གྲགས་རིག་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་སྣ་བུག་གཉིས་ནས་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང༌། དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ་པས་བཀྲག་མདངས་འོད་དུ་འཚེར་བར་བསམ་ལ་རླུང་ཁ་སྦྱོར་དུ་མནན་པས་རླུང་སེམས་བསྲེ། མི་ཐུབ་ན་གཞིལ་ཞིང༌། སླར་ཕྱིར་བཏང་བ་རྣམས་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གི་རང་བཞིན་དུ་མོས་པ་ཞི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོའི་རླུང་སེམས་དབུ་མར་སྡུད་པའི་ཐབས་རྨད་དུ་བྱུང་བའོ། །གསུམ་པ་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། སྤྱིར་ཐིག་ལེ་ཞེས་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྙིང་པོའམ་ས་བོན་ལྟ་བུ་སྟེ། ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་གཞོམ་དུ་མེད་པར་གནས་པའི་རང་སེམས་སྐུ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཀྱི་རྩ་བ་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ཐིག་ལེ། སེམས་དཀར་དམར་རླུང་གསུམ་གྱིས་དཀྲུགས་པས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་འཁྲུལ་པ་མ་རིག་པའི་ཐིག་ལེ། ཀུན་བརྟགས་མིང་གཞི་ལས་བསྒྱུར་བ་བཏགས་པ་སྔགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ། གཞན་དབང་གི་རླུང་འཆིང་རླུང་གི་ཐིག་ལེ། ཁམས་དཀར་དམར་དེ་འཆིང་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་དང་བཅས་རྫས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཞེས་དབྱེ་ཡང༌། བསྡུ་ན་ཀུན་རྫོབ་བརྡར་བཏགས་པ་དང༌། དོན་དམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་གཉིས་སུ་འདུས་ལ། དེས་ན་སྐབས་འདིར་ཀུན་རྫོབ་བརྡར་བརྟགས་སམ་རྫས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཉིད་བསྒོམ་བྱ་སྟེ། དེ་ནི་རླུང་གི་གནད་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྲིད་སར་འདུ་བ་ཆུ་དང་འདྲ་བས་འགྱུར་མེད་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་ཡིན་པས་འཕོ་མེད་དུ་བཅིང་དགོས་པའི་ཕྱིར། སྤྱིར་རྩ་རྣམས་སུ་ལུས་ཀྱི་ཁམས་དྭངས་སྙིགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གི་རླུང་གིས་དབང་བྱེད་པ་ནོར་བུ་ལྟ་བུར་གནས་ཤིང་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་རྫས་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་དྭངས་མ་དཀར་ཆ་ནི་དབུ་མའི་ཡར་སྣ་ཧཾ་ཡིག་གི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དེ་ལས་བདེ་བ་འཇོ་བའི་དཔྱིད་ཅེས་གསུངས་ཤིང་ནོར་བུ་ཀུནྡའི་མདོག་ལྟར་དཀར་ལ་འཚེར་བ་དང་དམར་ལ་སྣུམ་བག་དང་ལྡན་པ། དམར་ཆའི་དྭངས་མ་ནི་ལྟེ་འོག་རྩ་གསུམ་འདུས་པའི་མདོར་ཨ་ཐུང་གི་རྣམ་པར་གནས་པ་དེ་ལ་བདེ་བ་བརྟན་པའི་ཐིག་ལེ་བཅས་གསུངས། དེ་ཡང་གཏུམ་མོ་ཨ་ཐུང་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ཉི་མའི་ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་ཁ་དོག་དམར་བ། རླུང་མེའི་དྲོད་རྟགས་ཀྱི་ངོ་བོར་གྲུབ་པའི་རེག་བྱ་ཚ་བ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་དམ་པའི་ཕྱིར་ཉམས་མྱོང་བདེ་བ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་དེ་མཚན་ཉིད་བཞི་དང་ལྡན་པ་ལྟེ་འོག་སོར་བཞི་སྤུ་ན་གུ་མཚམས་རོ་རྐྱང་གི་མར་སྣ་བུ་གར་ཟུག་པའི་ཁར་གནས་པར་བསྒོམ། དེ་ཡང་ཨ་ཤད་དེ་ཇི་ཙམ་ཕྲ་བ་གསལ་ཞིང་དེ་ལ་སེམས་འཛིན་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ནས་སེམས་ཟིན་ངེས་བྱུང་ན་རིམ་གྱིས་སྤར་བས་བདེ་དྲོད་ཆེར་སྐྱེ་བ་དང༌། རིམ་གྱིས་ཨ་ཤད་ཀྱིས་མེ་སྦར་བས་བདེ་དྲོད་བརྟན་པར་གསུངས། སྤྱི་བོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཧཾ་ཡིག་ནི། ཟླ་བའི་ཁམས་ཀྱི་ཆ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དཀར་བ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཙཎྜ་ལི་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར་མུ་ཏིག་གི་མདོག་ལྟར་འཚེར་བ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་བཅུད་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་སྣུམ་པ། རྩ་ཡི་གནས་གང་ཡང་རུང་བར་སྤྱན་དྲངས་བདེ་བའི་ཕྱིར་ཀུན་ཏུ་ཟླུམ་པས་འདྲིལ་བ་སྟེ་མཚན་ཉིད་བཞི་དང་ལྡན་པ་སྤྱི་བོ་དབུ་མའི་ཡར་སྣར་མགོ་ཐུར་བསྟན་དུ་གནས་པར་བསྒོམ། དཀར་དམར་གྱི་ཆ་ཤས་ལུས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་འཁོར་ལོ་རྣམས་ལ་ཁྱབ་སྟེ་ཡོད་ཅིང་འཁོར་བའི་དུས་སུ་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་གཉིས་བསྐྱེད་ཅིང༌། རྟེན་གྱི་གནད་བཅིང་བའི་འབར་བཞུའི་རྟེན་འབྲེལ་ལས་བདག་མེད་གཉིས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱང་རང་བྱུང་གིས་འཆར་ཞིང་ཆོས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་ཀྱི་གོ་འཕང་དུ་དབུགས་དབྱུང་ལ། དོན་ལ་སྒྲིབ་མེད་དྭངས་མའི་ཁམས་བྱང་སེམས་དེ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་སྒྲིབ་བྲལ་དུ་གནད་བཅིངས་པས། དེ་ཉིད་ཞུགས་ན། བདེན་གཉིས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བས་དཀར་དམར་གྱི་དྭངས་མ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྒྲ་ཞུགས་པའོ། །དམིགས་གནད་དངོས་ནི་རླུང་བུམ་པ་ཅན་གྱི་སྦྱོར་བས་སྣ་བུག་གཉིས་ནས་རྔུབ་པ་རོ་རྐྱང་དུ་སོན་པ་དང་ཨཱ་ལི་དམར་པོ་དང༌། ཀཱ་ལི་དཀར་པོ་ཡི་གེའི་རྣམ་པར་བརྒྱུད་དབུ་མའི་ཡར་སྣེ་ནས་ཞུགས་ཏེ་ལྟེ་འོག་ཨ་ཤད་ཐིག་ལེ་དང་ནུས་པ་མེའི་རང་བཞིན་དུ་ལྷན་གྱིས་འབར་བས་རིམ་གྱིས། ལྟེ་བ། སྙིང་ག །མགྲིན་པ། སྤྱི་བོའི་བར་མཆེད་དེ་རྩ་སྦུག་ཐམས་ཅད་གང་བས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་བག་ཆགས་སྒོ་གསུམ་ཆ་མཉམ་དང་བཅས་པའི་རྒྱུ་ལས་ཉོན་འབྲས་བུ་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་རྩ་སྦུར་མེས་ཚིག་པ་བཞིན་བསྲེགས་ཏེ། རྩ་སྦུག་ཐམས་ཅད་དམར་ཟང་ངེ་དྲོད་འབར་ཞིང་ཁྱབ་པས་རྩེ་མོ་སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ལ་རེག་པས་མར་ལ་ཉི་འོད་ཕོག་པ་བཞིན་ཞུ་སྟེ་ཁམས་དྭངས་མའི་སྙོག་པ་ཆར་ལྟར་བྲུལ་ཏེ་སྤྱི་བོ་ནས་ལྟེ་བར་བྱུང་ནས་འཁོར་ལོ་བཞིའི་རྩ་ཁེངས་ཏེ་ནང་སྦུབས་ཐམས་ཅད་ཁུ་བས་གང་སྟེ་དཀར་སང་ངེ་གནས་པས་དགའ་བཞིའི་ཉམས་སྐྱོང༌། སད་རྨི་གཉིད་འཐུག་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས། རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་སྐྱོན་དང་གེགས་ཐམས་ཅད་བསལ། བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་གནས་སོ་སོར་རིམ་དང་གཅིག་ཆར་དུ་སྐྱེས་པར་བསམ་ལ་སེམས་བཟུང༌། མཐར་ཐིག་ལེའི་དཀར་ཆའི་དྭངས་མ་དང་གཏུམ་མོའི་མེ་གཉིས་མེད་དུ་འདྲེས་ཏེ་རྩ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཟང་ཐལ་གྱིས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང༌། སྙིགས་མ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་དྭངས་མས་ལུས་གང་བས་བདེ་གསལ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པར་བསམ་ལ་རླུང་རིག་སེམས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་ལ་མཉམ་བཞག་གི་རང་ངོ་བསྐྱང༌། སྙིང་གར་འོད་ལྔའི་ཐིག་ལེ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་པ་ནི་གཏུམ་མོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དམིགས་རིམ་མོ། །ནང་གཏུམ་མོའི་འབར་འཛག་གི་དམིགས་པའི་གཞུང་སྔ་མ་ལྟར་ལས། སྙིང་ནང་ཨེ་མཐིང་ག་དང༌། སྤྱི་བོར་ཧཾ་གྱི་འོག་ཏུ་བྃ་དཀར་གསལ་བསམ། ཞུ་བདེའི་ཁམས་དཀར་དམར་གྱིས་ལུས་གང་མཐར་ཐིག་ལེའི་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་ཨེ་དང་བྃ་ལ་ཐིམ། མཐར་ཡི་གེ་གཉིས་ཀྱང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་གོང་བུ་སྲན་མ་ཙམ་ལ་སེམས་བཟུང་ནས་མཐར་མི་དམིགས་པའི་ངང་དུ་བཞག་ལ་བུམ་ཅན་བཟུང་བ་ནི་བདེ་ཆེན་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མན་ངག་གོ །རླུང་ཁམས་གཉིས་དུས་གཅིག་པར་ལྟེ་བར་མེ་རླུང་ཨེའི་རྣམ་པས་ཧཾ་ཡིག་ཞུ་བས་དབུ་མ་དང་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས་རླུང་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་ཐུར་དུ་བབ་པ་དང་དམར་པོ་གྱེན་འགྲོ་གཉིས་སྙིང་གར་འདྲེས་པས་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ངང་དུ་འཇོག་པ་ནི་རྩལ་སྦྱང་བོགས་འབྱིན་གྱི་འཁོར་ལོའི་མན་ངག་གོ །གསུམ་པ་རྗེས་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཕན་ཡོན་ནི། དེ་ཡང་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དང་པོ་རླུང་ལ་བརྟེན་ནས་ཆགས། ཆུས་ས་བརྟེན། ས་ལས་དྲོད་འབྱུང་ཞིང༌། ཤིང་དང་ལྕགས་ལ་སོགས་པ་མེའི་རྒྱུར་སོང་བ་གནས་འབྱུང་བཞིའི་རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་པ་ལྟར། རླུང་སེམས་དྭངས་མར་འདུས་པ་ཁྲག་གི་རང་བཞིན་ཆུས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལས་སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་སུ་ཆགས་ཏེ། དེ་ཡང་ས་ཡི་རང་བཞིན་ཤ། དེ་ལས་མེའི་རང་བཞིན་ལུས་ཀྱི་དྲོད་སྐྱེས་ནས་དབང་པོ་དང་ཁ་དོག་བསྐྱེད། མེ་རླུང་བསྐྱེད་པས་དབུགས་དང་བཀྲག་མདངས་རྒྱས་པར་བྱེད་ཅིང༌། ཕྱི་ནང་གི་འབྱུང་བ་དེ་དག་བག་ལ་ཉལ་དང་ཀུན་ནས་ལྟ་བའི་ལས་ཀྱིས་བརྟན་གཡོ་ཆགས་གནས་འཇིག་སྟོང་བྱེད་པ་དང་མཐུན་པར་ནང་ལུས་སེམས་ཀྱི་ཚོགས་པའང༌། འབྱུང་བ་སོ་སོའི་བྱེད་ལས་ཀྱིས་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་བྱེད་པས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་ལུས་སེམས་ལ་རྫོགས་པས། ལུས་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་སེམས་ཆོས་སྐུར་གྲོལ་བར་བྱེད་པ་རྫོགས་རིམ་གྱི་ཐབས་མཁས་ཡིན་པས། མན་ངག་དེ་དག་བསྒོམས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་བྱེད་ཅིང༌། ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་དབུ་མར་འབབ་པར་བསྒོམ་པའི་བྱེད་བཅིང་ལ་ནུས་པ་ཐོན་པས་ཕྱི་རོལ་དུ་ཉི་ཟླ་གཟས་འཛིན་མི་ནུས་པ་དང༌། འཁོར་ལོ་སོ་སོའི་རླུང་སེམས་ལས་སུ་རུང་བས་དབུ་མའི་མདུད་པ་གཉིས་གཉིས་གྲོལ་བ་དང༌། རླུང་དང་ཁམས་ཀྱི་དྭངས་མ་གཉིས་རེ་སྒྲ་གཅན་གྱི་ལྟོར་ཞུགས་པ་དང་མཉམ་དུ་ས་བཅུ་ལམ་ལྔའི་རྟོགས་པ་དང་ཡོན་ཏན་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་རླུང་སེམས་ཀྱི་དྭངས་མ་ཐིག་ལེ་དང་བཅས་པ་གཙུག་ཏོར་ནམ་མཁའི་འཁོར་ལོར་འགྲོ་བས་སངས་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །སྤྱིར་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྫོགས་རིམ་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་དྲུག་ཅེས་གསུངས་པའི་རྩ་བ་གཏུམ་མོ་སྟེ། གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པས་ཕུང་ཁམས་མ་དག་པ་ཐམས་ཅད་སྲེག་ཅིང་ཉོན་མོངས་རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་རྩད་ནས་གཅོད་པའི་དོན་གྱིས་གཏུམྃ། བདེ་སྟོང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མྱུར་དུ་འཆར་བར་བྱེད་པས་མོྃ་ཞེས་བྱ་ཞིང༌། སྦས་དོན་ཙཎྜ་ལིའི་འབར་འཛག་མཐར་ཕྱིན་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་མཆོག་གི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་སྟེ་འབར་འཛག་གི་ཞུ་བདེ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ལས་མཆོག་གི་དགའ་བ་བཞི་སྐྱེ། ཁྱད་པར་ཅན་བསྐྱེད་པ་ལས་ཁྱད་པར་ལྔ་ལྡན་གྱི་སྒྱུྃ་ལུསྃ་ཙམ་པོ་བ་འགྲུབ། དེ་དོན་གྱི་འོད་གསལ་གྱིས་དྲི་བྲལ་དུ་བྱས་པའི་མཐར་སྒྱུ་ལུས་ཁྱད་པར་ཅན་འགྲུབ་པ་དེ་ཉིད་ཟུང་འཇུག་གིའམ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་འགྲུབ་པར་ནུས་ཤིང༌། ཉིན་སྣང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྣང་ཆ་མཚན་སྣང་རྨིྃ་ལམྃ་དང་བསྲེ་ནུས་ན་དངོས་སྣང་གི་སྐྱེ་འཆི་བར་དོ་ཡང་ལམ་དུ་བྱེད་ནུས་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་ཉིན་སྣང་དྲན་པ་བར་མེད་དང༌། མཚན་མོ་མན་ངག་བཙན་ཐབས་ཀྱིས་དང་པོ་རྨི་ལམ་བཟུང་ཟིན་ནས་སྦྱོང་བསྒྱུར་ལ་གོམས་པ་མཐར་རྨི་ལམ་འོད་གསལ་དང་བསྲེས་ནས་བསྒོམས་པས་སྐྱེ་འཆི་བར་དོའི་འཕྲང་ཆོད་ནས་རང་བཞིན་མེད་པར་གཏན་ལ་དབབ་ཅིང་ལ་ཟླའོ། །རྟེན་འབྲེལ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཀྱི་གནད་བཅིངས་ནས་ཡིད་ཐིག་རླུང་གསུམ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ངང་ལ་བཞག་ནས་ལུས་སེམས་རྟེན་འབྲེལ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་རོ་རྐྱང་གི་རྒྱུ་བ་འགག་པ་དབུ་མར་དྲོངས་པས་རྣམ་བཅས་ཀྱི་སྟོང་ཉིད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་སུམ་དུ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་ཕྱིར། དེས་ན་བརྟན་པ་འོད་གསལ་སེམས་སྟོང་ཉིད་དུ་རྟོགས་པའི་སྣང་བ་སྟོང་གཟུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འཆར་བ་ཡང༌། རྟེན་མཆོག་གི་དབུ་མར་རོ་རྐྱང་གི་རླུང་ཐིམ་པ་ལ་རག་ལས་ཤིང༌། དེ་ཐིམ་པའི་ཐབས་ལའང་སྣོད་བཅུད་དག་པའི་འཁོར་ལོ་འོད་གསལ་དུ་བསྡུས་ནས་སེམས་མ་བཅོས་པར་གློད་ནས་བཞག་པ་འདི་ལས་ཟབ་པ་མེད་པས་ཟླ་ཉི་སྒྲ་གཅན་གྱི་རླུང་སྙིང་གར་ཟིན་པས་སྣང་གསུམ་གྱི་མཐར་འོད་གསལ་དུ་འཆར་ལ། གཉིད་དུ་མ་སོང་གོང་འདི་ཉིད་སྦྱངས་ན་གཉིད་འོད་གསལ་དུ་ཚེགས་མེད་དུ་ཟིན་ཞིང༌། དེ་ཟིན་ན་འཆི་བ་འོད་གསལ་ཡང་ཟིན་པས་འོདྃ་གསྃལ་སུམ་འབྲེལ་གྱི་མན་ངག་ཏུ་གྲགས་སོ། །འཆི་བ་འོད་གསལ་གྱི་དུས་རླུང་སེམས་སྙིང་གའི་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ན་གཉིས་སྣང་གི་སྤྲོས་པ་ཉེ་བར་ཞི་བ་ནམ་མཁའ་སྤྲིན་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་འཆར་བས་སྔོན་གོམས་ཀྱི་མྱོང་བ་དང་ལྡན་ན་སྔར་འདྲིས་ཀྱི་མ་དང་འཕྲད་པ་ལྟ་བུར་གྲོལ་ནུས་པས་ན། ད་ལྟ་སད་དུས་སྲོག་དབུ་མར་བསྡུས་པས་སྟོང་བཞི་ལ་གོམས་པ་དང༌། གཉིད་འཐུག་འོད་གསལ་དུ་བསྲེ་ཐུབ་ན་རླུང་སྟོབས་ཀྱིས་གཟོད་འཆི་སྲིད་དུ་འོད་གསལ་མ་བུ་བསྲེ་ནུས་ལ། དེ་ནུས་ན་དེའི་ཕྱི་ལོགས་སུ་བར་དོ་ཤར་བ་གདོན་མི་ཟ་བར་ངོ་ཤེས་པས་བརྃ་དོྃ་ཟིན་པའི་ཐབས་ཀྱི་མཆོག་དམ་པའོ། དེར་མ་གྲོལ་ན་འཆི་ཁའི་འོད་གསལ་གྱི་ངང་ནས་ལུགས་ལྡོག་གི་སྣང་གསུམ་འཆར་བར་གོ་བ་ན་སྒྱུ་ལུས་སུ་ལྡང་བའི་འཕེན་པ་དྲག་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་སྐད་ཅིག་མར་ལྷའི་སྐུ་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མའི་ལུས་སུ་ལངས་ལ། སླར་དེ་ཉིད་དོན་དམ་འོད་གསལ་གྱི་སྦྱངས་པ་མ་དག་འཁོར་བའི་བར་སྲིད་ལས་འཕགས་ཏེ་འོད་གསལ་ལས་ལྡང་བ་ན་ལུགས་ལྡོག་གི་སྣང་བ་གསུམ་པོ་རླུང་དང་བཅས་ཆུ་ལས་ཉ་འཕར་བ་ལྟར་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་བཞེངས་ནས་བར་དོ་མི་སློབ་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ལེ་ལོ་ཅན་བར་དོར་འཚང་རྒྱ་བའི་མན་ངག་དང༌། བར་དོ་གསུམ་པ་ལ་ལུས་མེད་པས་མིང་བཞི་འཁྱམས་པོ་རྣམ་ཤེས་རླུང་དང་བག་ཆགས་ཀྱིས་བདས་པས་རང་དབང་མེད་པར་སྐྱེ་གནས་ཚོལ་ཞིང་དྲི་ཟ་མངལ་སྒོ་ཉུལ་བ་ལ་གང་ལ་གོམས་པའི་དགེ་སྦྱོར་གནད་དུ་བསྣུན་ཏེ། རྟེན་བཟང་པོར་ལས་ཀྱི་འཕྲོ་མཐུད་ནས་སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་འཚང་རྒྱ་བའོ། འཕོ་བའི་རྣལ་འབྱོར་མཚན་ཉིད་པ་འགྲུབ་པ་ལ། བུམ་ཅན་གྱི་སྦྱོར་བ་བྱང་བས་ཐུར་སེལ་གྱི་རླུང་གིས་གཏུམ་མོ་འབར་བས་མེ་རླུང་གི་ཤུགས་ཀྱིས་སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་པའི་རླུང་སེམས་རང་གནས་ལས་བསྐྱོད་ནས་གཙུག་ཏོར་གྱི་བར་འབིགས་ནུས་པ་ནི་ལུས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་རྩ་དབུ་མ་གཏུམ་མོའི་མེ་རླུང་བདུན་གསུམ་གྱིས་སྦྱངས་ནས་དག་པའི་འཕོ་བ་འགྲུབ་པར་གསུངས། དེ་ལྟར་ཆོས་དྲུག་པོ་དེ་ལམ་སྒོམ་པའི་རྩོལ་བ་དང་བཅས་པས་རང་གི་ལུས་ཀྱི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་སེམས་དང་བཅས་པ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཐབས་ཁོ་ནས་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རང་ལུས་ཐབས་ལྡན་ནམ་སྟེང་སྒོ་རྣམ་གྲོལ་གྱི་ལམ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་ཐམས་ཅད་གཏུམ་མོའི་ལམ་གཅིག་གིས་སྦྱངས་པ་མཐར་སོན་པས་གཞན་རྣམས་དེའི་གེགས་སེལ་དང་བོགས་འབྱིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དམིགས་བསལ་མ་བསྒོམས་ཀྱང་རུང༌། ཆོས་དྲུག་གི་ཡོན་ཏན་དང་ལམ་རྟགས་གཏུམ་མོ་གཅིག་གིས་འཆར་ནུས་པས་གནད་སྤྲོས་ཏེ་བཤད་པ་ཡིན་པས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་དྷཱུ་ཏིའི་དགའ་ཚལ་དུ། །གྱ་གྱུའི་རླུང་སེམས་བདེ་བར་ངལ་འཚོས་པས། །ལྷན་སྐྱེས་ཀུན་དགའི་རོལ་རྩེད་རྩེན་འདོད་ན། །རྡོ་རྗེའི་ལམ་གྱི་ཐབས་མཁས་འདི་བསྟེན་ཅིག །གཉིས་པ་ཕོ་ཉའི་ལམ་སྒོམ་ཚུལ་ནི། གཏེར་གཞུང་ལས། རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ནུས་པའི་དྲོད་ཐོབ་པ་དང༔ ཐབས་ཀྱི་ལམ་ཟབ་མོའི་ཨེ་ཝཾ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པ་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་ཆེན་པོ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ལམ་སྦྱང་དགོས་པས༔ཞེས་སོགས་ཀྱིས་གསལ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་པར་བྱས་ནས། ཉམས་ལེན་དངོས་ལ། དེ་ནས་སློབ་མ་དེས་དབང་བསྐུར་བའི་རིག་མ་དེའམ༔ མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་གཞན་བཙལ་ཀྱང་རུང་སྟེ༔ དགུག་པ་སོགས་སྔར་དང་འདྲ༔ དེ་ནས་བུ་མོ་དེ་ལ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མིན་གྱི་ཆོས་བཤད༔ རྒྱུད་ལེགས་པར་འབྱོང་སྟེ་ཞི་དུལ་དང་ལྡན་པར་བསླབ༔ རྣལ་འབྱོར་པ་རང་དང་ནུས་པ་མཉམ་པའམ་ཡང་ན་ཅུང་ཟད་དམན་ཀྱང་རུང་སྟེ་དེ་ལ་དབང་བསྐུར༔ སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་བློར་ཤོང་བར་བྱ༔ དེ་ནས་ཡིད་དུ་འོང་བའི་དབེན་པར་སོང་སྟེ་སྟངས་དཔྱལ་ཕན་ཚུན་བལྟ་བ་དང༔ འཛུམ་པ་དང༔ ཆགས་པའི་གཏམ་སྨྲ་བ་རྣམས་བྱ༔ ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ལ་རེག་པ་དང༔ ལག་པ་བཅང་བ༔ སེན་མོས་འདེབས་པ་སོགས་ཀྱང་བྱ༔ བདེ་བ་སྐྱེས་པ་དང༔ འོ་བྱ་བ༔ འཁྱུད་ལྡེམ༔ ལྕེ་གཞིབ་པ་སོགས་བྱས་མཐར༔ ཕན་ཚུན་ལྷ་ཡབ་ཡུམ༔ མཁའ་གསང་རྡོ་རྗེ་པདྨ༔ ཆོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གསུམ་དང་མ་བྲལ་བས་སྙོམས་པར་ཞུགས༔ བདེ་བ་མ་སྐྱེས་བར་རྡོ་རྗེ་དལ་བུས་སྲུབ༔ བདེ་བ་ཆེ་ན་སྤྱོད་པ་དལ༔ ཆུང་ན་སྒྱུ་རྩལ་སྣ་ཚོགས་པས་སྤྱོད༔ ཁམས་གནས་སོ་སོར་གཡོས་པ་དང་དགའ་བ་བཞི་ངོས་བཟུང༔ ཐིག་ལེ་ནོར་བུའི་རྩེར་སོན་ན་ལྡོག་དཀའ་བས་རྩ་བ་ནས་བཟུང༔ རླུང་གི་ནུས་པ་ཆེ་ན་རྩེ་མོ་ནས་སླར་ལྡོག་ཏུ་གཏུབ༔ སླར་གྱེན་དུ་ལྡོག་སྟེ་སྤྱི་བོའི་བར་ལྡོག༔ མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་བསྲེས་ལ་རང་ངོ་བསྐྱང༔ བདེ་བ་འཕྲོ་ཆད་ན་སླར་ཡང་སྲུབ་སྟེ་བསྐྱར༔ ཐིག་ལེ་ལྡོག་ཟིན་པའི་ཚེ༔ རྩ་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་བཀྲམ་པའི་ཕྱིར་ལུས་སྤྲུག་བྱ༔ ཡན་ལག་འཕེན་ཅིང་སྡུད༔ ཐིག་ལེ་འཛིན་དཀའ་ན་རྒྱ་མཚོ་རི་རབ་ལ་སྦྱར༔ ཉི་ཟླ་གྱེན་དུ་ལྡོག༔ གླིང་བཞི་སྦུབས་སུ་བཅུག༔ སྟོང་འདྲེན་མང་དུ་བྱས་པས་ཐུབ་བོ༔ དེ་ལྟར་གོམས་པ་ན༔ རྩ་ཡི་མདུད་པ་གྲོལ༔ དབུ་མར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་ཞུགས༔ ཐིག་ལེ་འཕོ་མེད་དུ་དག་སྟེ༔ བདེ་སྟོང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མུ་མཐའ་མེད་པར་སྐྱེ༔ དོན་དམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་འཆར་བར་འགྱུར་རོ༔ འདི་ནི་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་རྟག་ཏུ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བྱའོ༔ བློ་གྲོས་ཆུང་ཞིང་དམན་པའི་རིགས་ཅན་ལ་ཤིན་ཏུའང་གསང་བ་དམ་དུ་བྱའོ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ཁྲིད་ཀྱི་ས་བཅད་འཛིན་བྱེད་གཏེར་གཞུང་ཡོངས་རྫོགས་བཞག་པ་ཙམ་ལས་ཞིབ་པར་མ་སྤྲོས་ཏེ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་འཇིགས་བྲལ་གླིང་པའི་ཞལ་ནས། ཆོས་སྐུའི་སྟོན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། །དགོངས་བརྒྱུད་བརྡ་ལས་འོངས་པའི་བརྒྱུད་པའི་ཆོས། །སྔ་འགྱུར་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་རྒྱལ་འདི། །བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་སྤྱོད་ཡུལ་མིན། །སྙིགས་མ་ལྔ་ཡི་གདོན་གྱིས་མ་གཙེས་ཤིང༌། །ཡིད་སྲུབས་མདའ་ཡིས་སྙིང་ཁ་ཕུག་མིན་པར། །སྔོན་དགེའི་ལས་འཕྲོ་ཟླ་ཞུན་འཁྱིལ་བ་རྣམས། །མྱུར་ལམ་ཟབ་མོ་འདི་ལ་ཅིས་མི་འཇུག །ནང་རྒྱུད་རྣམ་གསུམ་ན་ཀྲའི་གྲོང་ཁྱེར་ན། །ཡང་དག་ལྟར་སྣང་འབྱེད་པའི་མ་ཎི་ཀཿ །བླང་ཚེ་སྙིང་པོས་དབེན་པའི་མཆིང་བུ་དག །སྐྱེངས་ཏེ་ས་ཡི་ཕག་ཏུ་ཡིབས་མིན་ནམ། །སྣོད་བཅུད་གཟོད་ནས་ལྷ་སྐུར་ཡོངས་དག་རྣལ་འབྱོར་ཆེ། །རྡོ་རྗེའི་ལུས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་གྲུབ་ཨ་ནུའི་རྒྱུད། །རིག་པ་ཡོངས་གྲོལ་བློ་ལས་འདས་པའི་ཨ་ཏི་ཆེ། །བསྐྱེད་རྫོགས་གསུམ་གྱིས་འཁོར་བའི་ལས་ལམ་བཀག་དེ་མཚར། །བཀའ་ལ་གཟུ་ལུམ་རས་ཆོད་མི་བྱ་བར། །ལུགས་འདིའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་པར་ངེས་པ་དག །ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་ས་མཚམས་མ་ཕྱེད་པར། །འཐད་ལེགས་གཅིག་གིས་ན་ཡམ་ཁེངས་པ་ཐོངས། །སྔ་འགྱུར་གཞུང་གི་རྒྱུད་སྲོལ་དགོངས་པའི་རྩེ་སྒྲོ་རྒྱས། །མྱུར་པོའི་མན་ངག་ཟབ་མོའི་གཏེར་གྱི་བྱ་རུ་རྣོ། །བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ་གཙུག་ན་མཛེས། །ག་རུ་ཌ་དེ་ལྷགས་པ་ཙམ་གྱིས་བསྟན་ལ་བྱ་བ་རབ་ཏུ་བྱས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བཞི་པ་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུར་པའི་གྲུབ་མཐའི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱེལ་སོར་ལ་ཟླ་བའི་ཁྲིད་ནི། བཛྲ་གཱིརྟི་ལས། རིག་པ་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བློ་འདས་ཀྱི་ཕུར་བུ། །གཟུང་འཛིན་སྤང་བླང་བྲལ་བའི་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐེབས་པས། །འཁོར་འདས་གཉིས་སུ་མི་ཕྱེད་རྡུལ་བྲལ་གྱི་ཀློང་ནས། །ངེས་དོན་འགོག་མེད་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང་མཇལ་བྱུང༌། །ཞེས་པའི་དགོངས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་རྒྱུད་ལས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ ངང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཆོས་དབྱིངས་ལས༔ འབར་བའི་ཁྲོ་བོ་མི་བཟད་པ༔ སྐུ་ཡི་དབྱིག་ཏུ་བདག་བསྐྱེད་དོ༔ ཞེས་པ་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་ལྟར། རྡོ་རྗེ་འབར་བ་ལས། ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྟོང་པ་ལས། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་རྣམ་སྤང་བ། །སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ནོ། །སྟོང་པ་ཡེ་ནས་གནས་པ་ལ། །ཤེས་པས་མཐོང་བའི་ཡུལ་མིན་ཏེ། །གང་གིས་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་གྱུར་པ། །དེ་ཡིས་ཡེ་ཤེས་རྣམ་དག་མཐོང༌། །ཞེས་པ་ལྟར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ་རྟེན་གྱི་ཆོས། དངོས་གཞི་སེམས་རིག་ཤན་འབྱེད། རྗེས་སྣང་འོད་གསལ་གྱི་མན་ངག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་སྔོན་འགྲོ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་གང་ཟག་ནི། གཏེར་གཞུང་ལས། གང་ཟག་བློ་ཆེ་ཞིང༔ སེམས་བརྟན་པ༔ རྟོག་པ་ཉུང་བས་ནི༔ ཞེས་གསུངས། ཆོས་སྟོན་པའི་སློབ་དཔོན་ནི། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ལས་བསྟན་པའི་མཚན་ཉིད་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རྟོགས་པ་དོན་བརྒྱུད་ཀྱི་གདིང་དང་ལྡན་པ། ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་གནས། རིའི་རྩེ་ནམ་མཁའ་མཐོང་རྒྱ་ཆེ་བ། ཤར་གྱི་མདངས་འཕྲོགས་པ། ནུབ་ཀྱི་ཟེར་སྡུད་པ། ཉི་ཟླའི་བགྲོད་ཐག་རིང་བ། རྣམ་གཡེང་དང་འདུ་འཛི་མེད་པའི་གནས་སུ། སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚང་ཞིང༌། འགལ་རྐྱེན་མེད་པ་རུ། གདམས་ངག་སྟོན་པའི་དུས་དབྱར་མ་སྟོན་དང༌། དགུན་ཆུང་དཔྱིད་ཀྱི་དུས་སུ་རྟེན་འབྲེལ་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་བྱས་ལ་དབང་བཞི་པའི་གཞུང་བཞིན་སྨིན་པར་གདབ་ཅིང༌། སློབ་མས་ཀྱང་དམ་ཚིག་ལས་མ་འདས་པར་གནས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་གི་སྔོན་འགྲོ་ནི། ཕྱི་ནང་གི་འཁོར་འདས་རུ་ཤན་དབྱེ་བ། སྒོ་གསུམ་སྦྱང་བ། རྣལ་དབབ་སོར་གཞུག་བཅས་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ཁྲིད་རིམ་སྤྱི་ལྟར་སྦྱང་ཞིང་རྟགས་ཐོན་པ་ནི་ངེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་སེམས་རིག་ཤན་འབྱེད་ཀྱི་ཁྲིད་ལ་གསུམ། ལྟ་བ་ངོ་སྤྲོད་པ། སྒོམ་པས་ངང་བསྐྱང་བ། སྤྱོད་པས་བོགས་འབྱིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཏེར་གཞུང་ལས། སེམས་དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པས་མ་བསླད་པར་རིག་པ་གཅེར་བུར་ལྷོངས༔ ངོ་བོ་རྗེན་པར་སྐྱོང་བས་གང་དུའང་མི་གནས་པའི་ཆོས་ཉིད་སྟོང་པ༔ རང་གསལ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སལ་ལེ༔ གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་ངོ་ཤེས་ན་སངས་རྒྱས༔ མ་ཤེས་ན་འཁོར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་པས་ཕུ་ཐག་ཆོད་པར་སྦྱངས༔ འཁྲུལ་རྟོག་གང་བྱུང་ན་རང་བྱུང་རང་ཤར་དུ་བསླབ༔ ཞེས་པ་སྟེ་འཁྲུལ་གྲོལ་གྱི་བྱེད་པ་པོ་སེམས་ཏེ། སེམས་དེ་ནི་ད་ལྟའི་རྣམ་རྟོག་མང་པོ་འཕྲོ་བ་འདི་ལ་ངོས་བཟུང་སྟེ། སེམས་ལ་ཤར་བའི་རྟོག་པ་འདི། གང་ལས་སྐྱེས། སྐྱེ་ས། སྐྱེ་མཁན་ལ་ངོས་བཟུང་ཞིག་ཡོད་མེད། ད་ལྟ་གནས་པའི་སྐབས་གང་དུ་གནས། ཇི་ལྟར་གནས། གནས་མཁན་ཞིག་ཡོད་མེད་དང༌། འདས་པའི་རྣམ་རྟོག་གང་དུ་སོང༌། འགྲོ་མཁན་གང་ཡིན། དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་རྟོག་རྣམས་འབྲེལ་ལམ་མ་འབྲེལ། འབྲེལ་ན་གཅིག་གམ་ཐ་དད། གཅིག་ན་དུས་གསུམ་མཚན་ཉིད་གཅིག་པས་འབྲེལ་བྱ་འབྲེལ་བྱེད་ཡོད་མེད། ཐ་དད་ན་འབྲེལ་དུ་མི་རུང༌། སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་བྱེད་མཁན་གྱི་སེམས་དེ་ཅི་འདྲ་འདུག །གང་ལ་ངོས་འཛིན། སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་ལྟར་སྣང་བ་དང༌། དེ་འཕྲོ་གཞི་གཉིས་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་པས། མ་བརྟགས་ཉམས་དགའ་ཙམ་ལས་དོན་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད། དེས་ན་སེམས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལས་རོལ་པ་འགག་མེད་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་སྤྲིན་ལྟར་ཤར་བས་སེམས་ཀྱི་རང་ཞལ་བསྒྲིབས་ཏེ་རང་ལ་ཡོད་པ་རང་གིས་མ་ཤེས་ཤིང་མ་མཐོང་བ་ཡིན་པའི་མཚང་རིག་པས། རྣམ་རྟོག་འཕྲོ་རྒོད་ཀྱི་རྩ་བ་སེམས་ཉིད་ལ་ཕུ་ཐག་བཅད་ན་སྟོང་ཉིད་ལས་མ་འདས་པས་ཤར་བའི་དུས་ནས་ངོ་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་ཕུ་ཐག་བཅད་ནས་གཤིས་ཆོས་ཉིད་རྗེན་པའི་སྟེང་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པས། ཆོས་ཉིད་དེ་ཡི་རང་གཤིས་ནི་འཁོར་འདས་སྣོད་བཅུད་གང་དུའང་མི་གནས་པ། ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཉིད། རང་བཞིན་གསལ་རིག་རྒྱུན་མི་ཆད་པས་ཀུན་ཤེས་ཀུན་རིག་གི་ས་ལེ་བ། གསལ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་རིག་པའི་རྩལ་གྱིས་འཁྲུལ་གྲོལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ། ངོ་བོ་གཉིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ། རང་བཞིན་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག །རང་བྱུང་རང་ཤར་འདི་ལ་འཁོར་ཆོས་ལས་ཉོན་ཐམས་ཅད་ད་ལྟ་གཞི་ཡི་དུས་སུ་མ་སྤངས་ལ་མི་ལྡན་པའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་ལ་འཁྲུལ་པའི་སེམས་ཞེས་བྱ་ཞིང༌། འཁྲུལ་པའི་མཚང་རིག་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ངོ་ཤེས་ནས་ཟག་མེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་མངོན་གྱུར་དུ་སད་དེ་འཕགས་ལམ་གྱི་སྤང་རྟོགས་ལ་དབང་འབྱོར་བས་ལམ་པ་ཞེས་བྱ་ཞིང༌། འཁྲུལ་པ་ཀ་ནས་དག །ཡེ་ཤེས་གསལ་རྒྱས་སུ་སད་པས་ཡིན་ལུགས་ཀྱི་གདིང་ཐོབ་པ་ནི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་སད་པ་སྟེ། དེ་དག་ཀྱང་སྣང་ཚུལ་གྱི་རྣམ་དབྱེ་བྱས་པ་ལས་གནས་ཚུལ་ལ་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ཁྱད་པར་གང་ཡང་འབྱེད་དུ་མེད་ཀྱང༌། ཡིན་ལུགས་མངོན་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྔོན་འགྲོའི་བསགས་སྦྱང་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་འབད་པ་རྩལ་དུ་འདོན་མོས་གུས་ཤུགས་བསྐྱེད། ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་ཏེ་ད་ལྟ་རང་བབས་ཀྱི་སེམས་འདི་ལ་བཟོ་བཅོས་གང་ཡང་མི་བྱ་བར་རང་བབས་སུ་བཞག །འཕྲོ་བའི་རྗེས་མི་གཅོད། འདས་པ་ཆེད་དུ་མི་གཉེར། རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་ཙམ་དུ་སྐྱོང་ཞིང་འདི་ཡིན་གྱི་དམིགས་གཏད་མེད་པ། ཐ་མལ་དུ་ཡེངས་སུ་མ་ཤོར། དམིགས་གཏད་ཀྱིས་བསྒོམ་དུ་མེད་པ། རང་བབ་ངང་བཞག་ཆུ་བོ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་བསྐྱངས་པས། སྔར་སྐྱེ་འགག་གནས་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་དོན་དམ་ཅི་ཡང་མ་གྲུབ་པ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པའི་གོ་བ་མྱོང་ཐོག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་གུ་ཡངས་བློ་བདེ་ཞིག་འབྱུང་བས་ཉམས་མྱོང་དེའི་རྒྱུན་བསྐྱངས་ཏེ་གདིང་ཐོབ་པར་གཅེས་སོ། །དེ་ནི་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་འདྲེན་པའི་རྩོལ་བཅས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་གྱི་འབྲས་བུས་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད་པ་དང་མི་འདྲ་བར་ལུང་རིག་དང་ཐོས་བསམ་རྒྱས་བཤད་སྤྲོས་མེད་ཀུ་སཱ་ལིའི་འཇོག་སྒོམ་ཞེས་སེམས་གཉུག་མ་ཡིན་ཐོག་ཏུ་ངོ་སྤྲད་དེ་ཐག་གཅིག་ཐོག་ཏུ་གཅོད་པ་ཐེག་མཆོག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །གཉིས་པ་སྒོམ་པས་ངང་བསྐྱང་བའི་རྣལ་འབྱོར་འཆད་པ་ལ་ཅོག་བཞག་རྣམ་པ་བཞི་ལས། དང་པོ་རྒྱ་མཚོ་ཅོག་བཞག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གཞི་སྒྲུབ་པ་ནི། གཏེར་གཞུང་ལས། བབ་ཀྱིས་བལྟས་ཤིང་སྐྱོང་བས་གསལ་ལ་མི་རྟོག་པར་ངོས་ཟིན་པ་ལ་ངར་འདོག༔ ཚོགས་དྲུག་གི་སྣང་བ་གང་ཤར་ཡང་བཟང་པོ་ཆེད་དུ་མི་སྒྲུབ༔ ངན་པ་སྤང་བློ་མི་བྱ༔ ཤར་བ་ལྟར་ལྷོད་ཀྱིས་བཞག༔ མ་བཅོས་པར་བསྐྱངས༔ མི་གཡོ་བར་སོ་མར་བཞག་པས་རིག་པ་རང་ཚུགས་ཟིན༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྔར་ངོ་སྤྲད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པས་རིག་པའི་གསལ་ངར་ཐོན་པའི་ཚེ། དེ་ཀ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས་རྒྱ་མཚོ་རླུང་གིས་མ་དཀྲུགས་པ་ལ་ནམ་མཁའི་གཟའ་སྐར་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་སྣང་ཙམ་ལས་ཆུ་ལ་གཟའ་སྐར་གྱིས་མ་གོས། གཟའ་སྐར་ནམ་མཁའ་རང་མལ་ལས་གཞན་དུ་མ་གཡོས་པ། རྒྱ་མཚོ་ལ་གཟའ་སྐར་ཤར་མ་ཤར་གྱི་དགག་སྒྲུབ་གང་ཡང་མེད་པ་ལྟར། རིག་པ་ཟང་ཐལ་ལ་ཡུལ་རྗེས་འབྲང་བའི་འདི་ཡིན་གྱི་གཏད་སོ་མེད་པས་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྣང་བས་ཕན་གནོད་བྲལ། ཞི་གནས་ལྟེང་པོར་མ་སོང་བས་དབང་པོ་དྲུག་གི་གདངས་མ་འགག་ཀྱང་ཡུལ་ལ་ཆགས་སྡང་དུ་ཞེན་པའི་རྟོག་པ་མ་འགྱུས་པ། སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁྱེན་ཆ་མ་འགག་ཀྱང་ཡིད་དཔྱོད་ཀྱི་ཤེས་པས་མ་བསླད། སྣང་ཡུལ་གྲྭ་མ་ཉམས་ཀྱང་དགག་སྒྲུབ་རིས་སུ་ཆད་པ་མེད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་རིག་པའི་གཤིས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཅིར་ཡང་མི་གནས་ཀྱང་སྟོང་པ་གུད་དུ་མ་བཟུང༌། ཆེད་དུ་བསྒོམ་བྱ་མེད་ཀྱང་བཏང་སྙོམས་ལུང་མ་བསྟན་དུ་མ་བྱིང༌། རིག་རྩལ་འགག་མེད་དུ་གསལ་ཡང་ཞེན་འཛིན་ཡུལ་མེད་དུ་སོང་བས་མ་བཅོས་ཆུ་བོ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་བྱའོ། །གཉིས་པ་རིག་པ་ཅོག་བཞག་གིས་ཉམས་མྱོང་རྗེན་ལ་འབུད་པ་ནི། གཏེར་གཞུང་ལས། སྣང་བས་སེམས་ལ་འཁྲུལ་པ་མི་བསྐྱེད༔ སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤར་བ་ལ་ཡེར་གྱིས་བསྐྱང༔ ཞེས་པ་སྟེ་རིག་པ་རང་བབ་ཀྱི་བསམ་གཏན་སྐྱོང་ཤེས་ན་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་བསམ་གཏན་སྒྲུབ་མི་དགོས་པའི་ཚུལ་ཡང༌། ཀ་དག་གི་རིག་པ་ཟང་ཐལ་ངོས་བཟུང་མེད་པ་ལ་སླད་ཀྱིས་བློ་ཡི་ཞེན་པས་བཅོས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པས། ཕྱི་ཚོགས་དྲུག་གི་སྣང་བས་ནང་རིག་པ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རོ་མྱོང་བ་གཉུག་མའི་སེམས་ཉིད་ཀྱི་རང་ཚུགས་ཟིན་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་མི་བསྐྱེད་པས་ཁམས་གསུམ་དུ་ལྡོག་པའི་རྟེན་ཟད། དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤར་ཏེ་རང་གྲོལ་ཀློང་ཡངས་ཆེན་པོར་བར་མཚམས་ཕྱི་ནང་མེད་པའི་དགོངས་པ་ལ་རང་གནས་སུ་ཡེར་གྱིས་བསྐྱངས་པ་སྣང་བ་ཆིག་ཆོད་ཀྱི་དགོངས་པ་སྟེ། མདོར་ན་མཉམ་བཞག་དང་རྗེས་ཐོབ། ཉིན་དང་མཚན་ཀུན་གཉེན་པོ་ཆིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་གྱི་རིག་པ་རྗེན་པའི་ལམ་ཁྱེར་ལ་སྦྱངས་པས། འཁྲུལ་རྒྱུ་འཁོར་བའི་ས་བོན་དྲུང་ནས་འབྱིན་པས་ཐག་གཅིག་ཐོག་ཏུ་བཅད་པའི་སྒོམ་པ་ཞེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གནད་གཉིས་པའོ། །གསུམ་པ་སྣང་བ་ཅོག་བཞག་གི་སྤྱོད་པས་དབྱིངས་སུ་རང་གྲོལ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། གཏེར་གཞུང་ལས། ཕྱི་རུ་མི་སྤྲོ༔ ནང་དུ་མི་བསྡུ༔ བར་དུ་ཟང་ཐལ་ལེར་བལྟའོ༔ དེའི་ཚེ་འདི་སྒོམ་གྱི་གཏད་སོ་མེད༔ མི་སྒོམ་པར་ཕྱལ་བར་མ་ཤོར༔ མ་བཅོས་གཉུག་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་རྟག་ཏུ་སྦྱངས༔ འགྲོ་ན་རང་ངོ་བལྟ༔ ཉལ་ན་འོད་གསལ་དུ་སྦྱངས༔ འཕྲོ་ན་དྲན་པས་རྒྱང་སོ་བཙུགས༔ བྱིང་ན་རིག་པ་ངར་བསྐྱེད༔ ཀུན་ཏུ་འཁྲུལ་པའི་འདུ་འགོད་མི་བྱ་བར་བལྟས་པས་བབ་ཀྱིས་སྐྱོང་ངོ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་རིག་ཅིང་མཇལ་མཇལ་འདྲ་བ་དེ་འགག་པ་མེད་པའི་རྩལ་མེ་ལོང་ལྟ་བུ་སྣང་བ་ཀུན་གྱི་འཆར་གཞི་བཀག་ཀྱང་མི་ཁེགས་པས། ནང་དུ་མི་བསྡུ། ཆེད་དུ་ཡང་མི་བཀག །རང་ས་རུ་མི་བསྐྱིལ་བར་རྒྱ་ཡན་དུ་བཞག་པས་ཆོས་ཉིད་ལས་འདའ་མི་ཤེས་པ་སྣང་ཤེས་གཉིས་མེད་རོ་གཅིག་ལམ་དུ་ཁྱེར་བ་སྟེ། རིག་པ་ངོས་ཟིན་ནས་ལྷག་མཐོང་དེ་ཉིད་ཤེས་པའི་གནས་སྐབས་ན། སྣང་ངམ། ཤར་རམ། གནས་སམ། རྟོག་དཔྱོད་དུ་ལངས་པ་གང་གི་ཚེ་ཡང་རིག་པ་རྗེན་པ་ཟང་ཀ་མ་དེ་ཉིད་རང་ངོ་བཟུང༌། དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པའི་འབྲེལ་ཐག་ཆོད་པས་ཆོས་སྐུ་རང་གནས་ཀྱི་གནས་ལུགས་སོ་སོ་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེའི་ངང་དུ་བཞག་པའི་ཚེ་རྣམ་རྟོག་གང་སྐྱེས་པ་དང་སྔར་བཞིན་ངོ་བོ་རྗེན་པར་ངོས་བཟུང་ནས་དེའི་སྟེང་དུ་བཞག་པས་རང་ངོ་ཅེར་གྱིས་མཐོང་སྟེ་རྣམ་རྟོག་རྗེས་མེད་དུ་དག་པ་ཆུ་ལ་རལ་གྲིས་གདབ་པ་ལྟར་རྣམ་རྟོག་སྐྱེས་པ་དང་གྲོལ་བ་དུས་མཉམ་དུ་སོང་ནས་རང་ཤར་རང་གྲོལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་བྱུང་ན། ཤར་བ་མི་དགག་པར་ཇི་ཤར་ཤར་དུ་བཅུག་ནས་གང་ཤར་གཉུག་མའི་ངང་དུ་དག་པའི་ལམ་ཁྱེར་ཉིད་ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་དུ་བཟུང་ན་རྣམ་རྟོག་ཆོས་སྐུའི་རྩལ་སྦྱོང་དུ་འཆར་བས། དུག་ལྔའི་རྣམ་རྟོག་ཇི་ཙམ་རགས་པ་སྐྱེས་ཀྱང་དེ་ཙམ་གྲོལ་བ་འདི་རིག་པ་གསལ་ངར་དང་ལྡན་པ་བྱུང་ན་ཤར་དུས་གྲོལ་བར་སྐྱེས་པས་ཆོས་སྐུའི་ཡོ་ལངས་ལས་མ་འདས་པས། སེམས་རྟོག་མ་རིག་འཁྲུལ་གཟུགས་རིག་པ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་དག་པས་འོད་གསལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཀློང་དུ་ཤར་བས་གནས་པ་ལ་མི་གནོད། བྱ་བྱེད་ཀྱི་ལས་རྒྱུན་མི་གསོག་པ་རྣམ་རྟོག་ངོ་ཤེས་པས་གྲོལ་བ་སྔར་འདྲིས་ཀྱི་མི་དང་འཕྲད་པ་ལྟ་བུའི་གྲོལ་ཚུལ་དང་པོ་དང༌། བར་དུ་རྣམ་རྟོག་སྐྱེས་ཀྱང་ལོགས་སུ་གཉེན་པོ་འཚོལ་མི་དགོས་པར་རང་གནས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལྷན་སྐྱེས་སུ་འཆར་བས། རྟོག་པ་འཆར་ཚུལ་སྐྱེ་བོ་གཞན་དང་འདྲ་ཡང༌། གྲོལ་ཚུལ་མི་འདྲ་བས་རྣམ་རྟོག་གཉེན་པོ་མེད་པར་རང་གིས་རང་གྲོལ་བ་སྦྲུལ་མདུད་རང་སར་གྲོལ་བ་ལྟ་བུ་དང༌། ཐ་མ་སྣང་སྤྱོད་ཡེ་ཤེས་སུ་འབྱམས་ཀླས་པས་རྣམ་རྟོག་མ་ཤར་ཡང་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཇེ་གསལ་དུ་འགྲོ། ཤར་ཡང་དགོངས་པ་འགྲིབ་མེད་དུ་གསལ་བས་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་བས་ཁང་སྟོང་དུ་རྐུན་མ་ཞུགས་པ་ལྟ་བུར་འགྲོ་བའི་གྲོལ་ཚུལ་གསུམ་གྱི་གནད་ཀྱང་ཤེས་པར་བྱའོ། །བཞི་པ་འབྲས་བུ་རིག་པ་ཅོག་བཞག་གི་གདིང་ཐོབ་པ་ནི། གཏེར་གཞུང་ལས། དེའི་ཚེ་སེམས་ཡུལ་ལ་མ་ཤོར༔ ཡུལ་གྱིས་སེམས་མ་བསྒྱུར༔ ཅི་ཤར་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་འཆར་བའི་སྣང་སྤྱོད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་མོར་དག་པ་ཞེས་བྱའོ༔ ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྱིན་པས་དགོངས་པ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལ་ཉིན་མཚན་བར་མེད་དུ་གནས་པ་རི་བོ་ལྟ་བུ་ལས་མི་གཡོ་བའི་གདིང་རྙེད་པའི་ཚེ། རྐྱེན་སྣང་སྣ་ཚོགས་རླུང་ལྟ་བུས་མི་གཡོ་སྟེ། དགོངས་པ་ཆོས་ཉིད་ལས་མི་གཡོ་བས་སེམས་ཡུལ་ཐོག་ཏུ་ཕྱིར་མ་འཕྲོས། གཟུང་འཛིན་གྱི་མདུད་པ་ཞིག་པས་ཡུལ་གྱིས་སེམས་མ་བསྒྱུར། ཡེངས་ལ་འཁྲུལ་མི་ཤེས་པ་ཅི་ཤར་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་འཆར་ཏེ། ལྟ་བ་ཡོངས་གྲུབ། རྒྱུ་འབྲས་དག་མཉམ་བདེན་པ་དབྱེར་མེད། གཟུང་འཛིན་རང་ཞིའི་དགོངས་པ་རང་སྣང་རིས་མེད་ཆེན་པོར་བྱང་ཆུབ་པར་འགྱུར་བ་ནི་འབྲས་བུའི་ཐ་སྙད་མཛད་པའོ། །འཁོར་འདས་སྲོག་ཏུ་ཞུགས་པའི་ཀཱི་ལ་ཡ། །ཡེ་ཤེས་རྣོ་ལ་ངར་གྱི་གདགས་ནུས་ན། བདག་ལྟའི་དགྲ་བགེགས་གསོད་པའི་གྲུབ་མཆོག་རྣམས། །མཉམ་ཉིད་ངང་གིས་ཁྲོས་པའི་ཆེ་རྟགས་མཚར། །གསུམ་པ་རྗེས་སྣང་འོད་གསལ་གྱི་ལམ་གྱི་སྤྱོད་པས་བོགས་འབྱིན་ཚུལ་ལ་ལྔ། ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་སྤྱིར་བསྟན་པ། རྟགས་སྣང་བཞིའི་འཆར་སྒོ། ཡར་མར་གྱི་གདིང་གཉིས། འབྲས་བུའི་གྲོལ་ཚད། ཞར་བྱུང་དབང་བཞིའི་ལམ་གྱི་ཆིངས་འཕྲོས་དོན་དུ་སྨོས་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཉམས་ལེན་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་གནད་དང༌། དངོས་གཞིའི་ཉམས་ལེན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཏེར་གཞུང་ལས། དེ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་དབེན་པའི་གནས་སུ་སྤྲོས་པ་རྒྱང་གིས་བོར༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཤིན་ཏུ་དལ་བར་བསླབ༔ ཁྱད་པར་དུ་བླ་མར་མོས་གུས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ལ༔ ཞེས་པ་ལྟར་འདི་ནི་རྫོགས་རིམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩེ་མོ་ཡེ་ཤེས་ལམ་བྱེད་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་ལམ་ཡིན་པས། ངེས་པར་དུ་འདུ་འཛི་དང་རྣམ་གཡེང་གི་བྱ་རྩོལ་མེད་པའི་དབེན་པར་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བྱ་བ་དགུ་ཕྲུགས་སུ་བཏང་ནས་སྤྲོས་པའི་འཆིང་ཐག་ཐམས་ཅད་རྒྱང་གིས་བཅད། རླུང་རིག་དལ་བས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གསང་སྒོ་འབྱེད་པས་གུ་ཡངས་སུ་གནས། ཁྱད་པར་བླ་མ་ལ་བློ་འདས་ཆོས་སྐུར་བལྟ་བའི་མོས་གུས་དང་མ་བྲལ་བས་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་གདབ། ལུས་གནད་དྲང་པོར་བསྲང་བའི་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་དུ་བསྡད་ལ། རང་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱོར་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཕུར་པ་འདྲིལ་བ་སྣང་སྟོང་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་གསལ། རླུང་རོ་གཡས་གཡོན་དབུས་གསུམ་ནས་བསལ་བས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་སང་གིས་དོན་པར་བསམ། རླུང་ཚུར་རྔུབ་དུས་བླ་མ་ཡི་དམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་རྣམས་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསྒོམ། དེ་ནས་འོག་རླུང་ཅུང་ཟད་འཐེན་ཏེ་སྟེང་རླུང་མནན། བར་རླུང་ཅུང་ཟད་འཛིན་པ་དང་བཅས། མིག་གྱེན་དུ་ལོག་པར་བྱས་ནས་ཕྱིའི་ཡུལ་ལ་བལྟ་བར་བྱའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་གནད་ནི། གཏེར་གཞུང་ལས། ལུས་བཞུགས་སྟངས་གསུམ་གྱིས་བཅིངས༔ མིག་གཟིགས་སྟངས་གསུམ་བྱ༔ ངག་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་གསལ་བར་བྱ༔ ཞེས་དང༌། དེའི་ཚེ་བོགས་འབྱིན་པའི་རིམ་པ་ནི༔ སྒོ་ཡུལ་རླུང་རིག་གི་གནད་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཅུན་ཏེ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ས་བཅད་ལྔ་ལས། དང་པོ་བཅའ་བ་ལུས་བཞུགས་སྟངས་གསུམ་གྱི་གནད་ནི། ལུས་ལ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ། དེ་ལ་སེམས་རྟེན་པས་དེ་ཉིད་བཞུགས་སྟངས་གསུམ་གྱིས་བཅིངས་པས་ནང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་མངོན་སུམ་དུ་འཆར་ཏེ་དོན་དམ་པའི་སངས་རྒྱས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་རང་མདངས་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བ་ལམ་སྲང་བདེ་བར་མགྲོན་པོར་དཀའ་ངལ་མེད་པར་གང་འདོད་པའི་སར་མྱུར་དུ་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། ཐོག་མར་ཆོས་སྐུའི་བཞུགས་སྟངས་སེང་གེ་ལྟ་བུ་ནི། རྐང་མཐིལ་གཉིས་སྦྱར། པུས་མོ་ཕྱིར་བགྲད། ལག་པའི་མཐེ་བོང་གིས་སྲིན་ལག་གི་རྩ་བ་མནན་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཁུ་ཚུར་བཅངས་པ་རྟིང་པའི་རྩར་ས་ལ་བཙུགས། ལག་པ་དྲང་པོར་བསྲང༌། རོ་སྟོད་གསེང་ཏེ་དཔུང་པ་གྱེན་དུ་འཐེན། མཇིང་པ་ཡིད་ཙམ་གྱེན་ལ་གཏོད། ལྕེ་ཅུང་ཟད་གྱེན་དུ་བསྒྲིལ་བའོ། །གཉིས་པ་ལོངས་སྐུ་གླང་པོ་ཆེའི་བཞུགས་སྟངས་ནི། ཁ་སྦུབ་པུས་བྲང་སྦྱར། གྲུ་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་ལག་མཐིལ་གྱིས་ཨོལ་ཀོ་བརྟེན་པའི་སོར་མོ་འགྲམ་པ་ལ་སྦྱར། རྒལ་ཚིག་དྲང་པོར་བསྲང༌། མགོ་གྱེན་དུ་དགྱེ་ཙམ་བྱེད་པའོ། །གསུམ་པ་སྤྲུལ་སྐུ་དྲང་སྲོང་གི་བཞུགས་སྟངས་ནི། རྐང་པའི་ལོང་བུ་གཉིས་གཤིབས་ཏེ་ཙོག་པོར་འདུག །ལག་གཉིས་པུས་མོ་ལ་བསྐོན། རྒལ་ཚིག་དྲང་པོར་བསྲང་སྟེ་མགོ་ཐད་ཀར་གཏོད་པའོ། །གཉིས་པ་ཁྲིད་པ་དབྱིངས་ཀྱི་གནད་མིག་སྐུ་གསུམ་གྱི་གཟིགས་སྟངས་གསུམ་གྱིས་གནད་ནི། འོད་གསལ་གསང་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཟེར་གདངས་འཆར་བའི་སྒོ་ནི་མིག་སྟེ། དེའི་གནད་ཀྱང་སྙིང་ནས་མིག་ཏུ་འབྲེལ་བའི་འོད་རྩ་ཀ་ཏི་ཤེལ་གྱི་སྦུ་གུ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་ཡར་སྣེ་མིག་གཉིས་ལ་ཟུག་ནས་ཡོད་པ་གཟིགས་སྟངས་ཀྱིས་བཅུན་ན་ཀ་ཏི་ཤེལ་སྦུག་གི་ནང་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བ་ཕྱི་རོལ་དུ་སྣང་བར་བྱེད་པ་སྟེ། ཐོག་མར་ཆོས་སྐུའི་གཟིགས་སྟངས་མིག་གི་ཨ་འབྲས་གྱེན་དུ་ལྡོག་པ་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་བལྟ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྨིན་ཕྲག་གི་ནམ་མཁར་བལྟས་པས་དབྱིངས་རིག་འཕེལ་ཆེ། གཉིས་པ་ལོངས་སྐུའི་གཟིགས་སྟངས་ཟུར་མིག་མདའ་མཁན་གྱིས་སྙུག་མ་སྲོང་བ་ལྟ་བུ་ལས་ཐད་ཀའི་ནམ་མཁར་བལྟས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་མཐོང༌། གསུམ་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་གཟིགས་སྟངས་ཅུང་ཟད་ཐུར་དུ་ཕབ་པ་དྲང་སྲོང་བསམ་གཏན་སྒོམ་པ་ལྟ་བུའི་བར་སྣང་ལ་ཟིམ་བུར་བལྟས་པས་འོད་ཁྱིམ་གྱི་སྒྲོན་མ་མཐོང༌། གཟིགས་སྟངས་གསུམ་ཀ་ཀུན་ལ་མིག་འབྲས་མི་འགུལ། རྫི་མ་མི་ལྡེག །ཧ་ཅང་རྩོལ་བས་མི་བསྡམས་པར་ལྟ་སྟངས་ལྷོད་ཅིང་བལྟ་བ་གནད་ཡིན་ལ། གཟིགས་སྟངས་གསུམ་པོ་དང་བཞུགས་སྟངས་སོ་སོ་དང་འབྲེལ་བར་བྱས་ནས་བསྒོམས་པས་གོམས་པའི་ཚེ་དབང་པོ་ཡུལ་ལ་ཇི་ཙམ་བལྟས་ཀྱང་ཚུགས་ནུས་ཤིང་འཁྲུལ་སྣང་ཞིང་ཁམས་སུ་འཆར་བར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་ལམ་སྒོ་ཡི་གནད་ནི། རྒྱུད་ལས། སྒོ་གནད་ལྡོག་ཕབ་ཟུར་གྱིས་བལྟ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མིག་གཟིགས་སྟངས་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བས་ཕྱེད་བཙུམ་ཟིམ་བུའི་བལྟ་བྱའི་རྟེན་ཉི་མ་སོགས་དང་ཁྲུ་གང་ཙམ་གྱིས་མ་རེག་པའི་སར་བལྟ་བ་གནད་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འོད་སྣང་དཀར་ཤས་ཆེ་ན་གཡས། སེར་ཤས་ཆེ་ན་གྱེན། ལྗང་ཤས་ཆེ་ན་གཡོན། དམར་ཤས་ཆེ་ན་ཐུར། མཐིང་ཤས་ཆེ་ན་དབུས། ལྔ་ལྡན་མཉམ་པར་ཤར་ན་རང་སོར་བཞག་ཅིང༌། ཐིག་ལེའི་སྣང་བ་མ་མཐོང་ན་མིག་གཉིས་མཉམ་པར་བལྟ་བ་གནད་ཡིན་པར་གསུངས་སོ། །བཞི་པ་འཆར་གཞི་ཡུལ་གྱི་གནད་ནི། གནས་གངས་ཁྲོད་རི་རྩེ་ལ་སོགས་པ་མཐོ་ཞིང་ཤར་སྒོ་ཡངས་པ། ཉི་ཟླ་འཆར་སྔ་ནུབ་ཕྱི་བར་ནམ་མཁའ་སྤྲིན་དང་ན་བུན་རྡུལ་སོགས་སླད་བྱེད་ཀྱི་རྐྱེན་དང་བྲལ་བར་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པ་ལ་ཟེར་གཉིས་དང་སྦྱར་ནས་བལྟ་ཞིང༌། ཉིན་མོ་ཆོས་སྐུའི་རྟེན་ཉི་མ་དང་མན་ཤེལ། མཚན་མོ་ལོངས་སྐུའི་རྟེན་ཟླ་བ་དང་ཆུ་ཤེལ། ནང་ནུབ་སྤྲུལ་སྐུའི་རྟེན་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ལ་བལྟ་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །ལྔ་པ་འཆར་བྱེད་རླུང་གི་གནད་ནི། རླུང་གི་བཞོན་པ་བྱས་ཏེ་སེམས་གཡེང་བས་ཐོག་མའི་འཁྲུལ་གཞི་ཡང་བྱེད་པས་དེ་གཟུང་འཛིན་དུ་གཡོ་བའི་རྒྱུ་བ་འགག་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ལ་རླུང་ཁ་ནས་རྒྱུ་བ་དང་སོ་གཉིས་བག་ཙམ་མ་རེག་པའི་བར་ནས་ཤེད་མ་བསྐྱེད་པར་ཡིད་ཙམ་ཕྱིར་གནས་པ་རིང་བར་ཤིན་ཏུ་དལ་བུས་འབྱུང་འཇུག་བྱེད་པ་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་ཏེ། རླུང་སྣ་ནས་འདྲེན་ཅིང་འཁོར་ལོ་བཞིར་སྦྱང་བྱའི་རླུང་སྟོབས་སུ་གྱུར་པའི་གེགས་རྐྱེན་འབྱུང་ཉེ་ལ། འདིར་ཁ་ནས་རྒྱུ་བའི་རླུང་གིས་ལས་རླུང་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་རང་བཞིན་གྱིས་དག་ཅིང་སེམས་ཀྱི་རྟ་བྱས་ནས་འཁྲུལ་མི་ནུས་པ་གདངས་སྙིང་གར་ཐིམ། འཁོར་ལོ་ལྔ་སོ་སོའི་ཡོན་ཏན་མ་བཙལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་འོད་གསལ་དུ་གྲོལ་བའི་གནད་ཡོད་པས་སོ། །དེ་ལྟར་གནད་རྣམ་པ་ལྔས་གཅུན་ཞིང༌། བྱ་བ་དགུ་ཕྲུགས་སུ་བཏང་སྟེ། དབྱིངས་རིག་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཟིར་བས་ཕྱིའི་དབྱིངས་སྤྲིན་བྲལ་གྱི་ནམ་མཁའི་ཀློང་གསལ་བ་ལ་རིག་པ་ཐིམ་འགྲོ་བ་ལྟར་གཏད་པས། ཕྱིའི་ནམ་མཁའ་དང་མ་འདྲེས་པའི་འོད་གདངས་སྔོ་རིབ་ཤིན་ཏུ་དག་པ་ཞིག་ཐོག་མར་སྣང་བ་ཕྱི་དབྱིངས། དེ་ལས་སྣང་བ་མཆེད་པའི་ཚུལ་དུ་འོད་ལྔའི་གདངས་ཟ་འོག་ཁ་ཕྱེས་པ་ལྟར་གསལ་བ་ནང་དབྱིངས་ཕྱི་རུ་གསལ་བ་ཞེས་འཇའ་འོད་ཀྱི་གུར་ཁྱིམ་མི་གསལ་བ་གསལ་བར་གོ་འཕོས་པ་ཙམ་ཡིན་གསུངས། དེ་དག་ནི་དག་པ་དབྱིངས་ཀྱི་སྒྲོན་མ་ཡིན་ལ། དེའི་ནང་དུ་ཐིག་ལེ་སྟོང་སྒྲོན་ཀོ་མོག་གི་ཆུ་ལ་རྡོ་བོར་བའི་རྣམ་པས་མཚོན་པའི་ཐིག་ཟླུམ་འོད་ལྔའི་མུ་ཁྱུད་ཅན་དང༌། རིག་པ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་མུ་ཏིག་བསྟར་ལ་བརྒྱུས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི་སྒྲོན་མའི་གདངས་དང༌། དེའི་ཚེ་ནང་གི་རིག་པ་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པ་ཡུལ་མེད་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི་ངོ་བོ། ཡུལ་ཤེས་ཀྱི་ཤེས་རབ་རྣོ་ལ་མྱུར་བ་དང༌། ཚིག་དོན་ཀློང་རྡོལ་དུ་འཆར་བ་ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི་རྩལ་ཏེ། ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པས་དབྱེ་བར་གསུངས། རིག་གདངས་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དབྱིངས་དང་ཐིག་ལེའི་ར་བར་བཙུད་ནས་བསྒོམ་པ་རིག་པའི་གནད་ཡིན་པས། འོད་སྣང་གི་འཆར་སྒོ་གང་བྱུང་ཀྱང་རེ་དོགས་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བས་ཞེན་འཛིན་མེད་པའི་གདིང་བསྐྱེད་ཅིང་གོམས་སུ་བཅུག་པས་དབྱིངས་རིག་སྨིན་མཚམས་ནས་བྲལ་ཏེ་སྣང་བཞི་རིམ་ཅན་དུ་འཆར་བར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་རྟགས་སྣང་བ་བཞིའི་འཆར་སྒོ་སྣང་བཞི་དངོས་དང༌། མཐའ་རྟེན་གྱི་མན་ངག་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། གཏེར་གཞུང་ལས། ཉམས་སུ་བླང་བས་དབྱིངས་ལྔ་ལྡན་གྱི་སྣང་བ་ལ༔ ཐིག་ལེ་ཉིས་སྦྲེལ་སུམ་སྦྲེལ༔ རིག་པ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་རྣམས་འགུལ་འཕྲིགས་སུ་ཤར་བ་ལ་རིག་པ་གཏད་དེ་གཟིར་བས་སྣང་བ་གོང་འཕེལ་དུ་ཤར༔ ནང་དུའང་རིག་པ་རང་གསལ་ཆོས་ཉིད་རྗེན་པར་ཤར་བ་ནི་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་ཤར་བ་ཞེས་བྱའོ༔ ནན་དུ་གོམས་ཤིང་འདྲེས་ན་ཕྱི་ནང་གི་དབྱིངས་ཀྱི་སྣང་བ་ཤར༔ ཐིག་ལེ་པདྨ་འདབ་བཞི་རུ་ཤར༔ རིག་པའི་སྣང་བ་ཇེ་འཕེལ་ཇེ་བརྟན་དུ་གསལ༔ དབྱིངས་རིག་སྨིན་མཚམས་ནས་ཕྲལ་བ་ལ་རིག་པ་གཅུན་ཏེ་བསྲེས་ལ་སྒོམ་པ་ནི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཞེས་བྱའོ༔ དེ་ནས་སྣང་བའི་དབུས་སུ་ཞི་ཁྲོའི་སྐུ་ཉི་ཚེ་བ་དང༔ ཞལ་ཕྱག་རྒྱན་ཆས་རྫོགས་པ་དང༔ ཡབ་ཡུམ་དང༔ ཚོམ་བུ༔ ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བར་འཆར་ཞིང༔ སྣང་བ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་གྱི་འཁོར་ལོར་འཆར་བས་མ་དག་པའི་ཆ་ནུབ་སྟེ་ཉིན་མཚན་འོད་གསལ་ལས་མི་གཡོ་བ་ནི་རིག་པ་ཚད་ལ་ཕེབས་པའི་སྣང་བའོ༔ སྣང་རིག་གི་འཕེལ་རྫོགས་པ་དང་ཕྱི་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ༔ ནང་རླུང་རིག་གི་ཆ༔ བར་དབྱིངས་རིག་ཀྱི་འཕེལ་དང་བཅས་པ་ཤེལ་འོད་ནང་དུ་ཐིམ་པ་ལྟར་ཟད་ནས་ནང་གསལ་རིག་སྟོང་ཆེན་པོའི་སྦུབས་སུ་འུབ་ཆུབ་སྟེ་མི་གཡོ་བར་གནས་ཤིང་འཁྱིལ་བ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་སར་ཕྱིན་པའོ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེའང་དབྱིངས་ཀྱི་རྟགས་སུ་འོད་ཁྱིམ་ལྔ་ལྡན། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྟགས་སུ་ཐིག་ལེ་སུམ་སྦྲེལ་ཚུན་ཆད། སྐུ་ཡི་རྟགས་སུ་ལུ་གུ་རྒྱུད། ཐུགས་ཀྱི་རྟགས་སུ་རང་གསལ། ངོ་བོའི་རྟགས་སུ་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དུས་གསུམ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་དགོངས་པ་མཉམ་ཉིད་གཞི་རྫོགས་སུ་མངོན་སུམ་སོ་སོར་རིག་པས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་སྣང་བཞིའི་དང་པོ་དང༌། དེ་ནས་དབྱིངས་རིག་སྨིན་མཚམས་ནས་བྲལ་ཏེ་དབང་པོའི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་ཞིང༌། དབྱིངས་སྣང་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་རྩིབས་ཤར། གྱེན་འགྲེང་མཁར་ཐབས་སོགས་མ་ངེས་པའི་གཟུགས་དབྱིབས་དུ་མ་དང༌། བཀྲག་ལ་འཚེར་བའི་ཟེར་ཐག །ཐིག་ལེ་བསེ་ཕུབ་ནས་ཡུལ་གྲུ་ཙམ་དང༌། ལྔ་ཚོམ། ནང་དུ་པདྨ་རིས་སོགས་ཇེ་གསལ་ཇེ་འཕེལ་དུ་བྱུང་བའི་ནང་དུ་རྡོར་སེམས་ལ་སོགས་པའི་ཕྱེད་སྐུའམ་སྐུ་རྐྱང་རེ་ཤར་ནས་འགུལ་འཕྲིག་མེད་པ་ནི་ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་གྱི་སྣང་བ་གཉིས་པ་དང༌། དབྱིངས་ཀྱི་སྣང་བས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱས་ཐེབས་པས་རྡོས་བཅས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་སྣང་བ་རང་སར་དག་སྟེ། འོད་གསལ་ཆེན་པོ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་འབྱམས་ཀླས་པའི་དབྱིངས། ཐིག་ལེ་རེ་རེའི་ནང་དུ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཚོམ་བུ་ལྔ་ཚན་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཚད་མེད་པ་འཆར་ཞིང་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་བརྡལ་བའི་རིག་པ་སྐུར་སྨིན་པའི་དབྱིངས་རིག་གི་སྣང་བ་ཚད་ལ་ཕེབས་པས་མ་བསྒོམས་ཀྱང་འཕེལ་འགྲིབ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པ་སྣང་བ་གསུམ་དང༌། ཕྱི་སྣང་བའི་འཕེལ་ཟད། ནང་སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་ཆོས་ཟད། གསང་བ་རྟོག་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་ཟད་པས་འཁྲུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་རང་སར་ཟད་དེ་སྣང་དང་མི་སྣང་དུ་འཛིན་པའི་བློ་ལས་འདས་ཤིང༌། ཀ་དག་གདོད་མའི་བཙན་ས་ཟིན་པ་སྣང་བ་བཞི་པ་མཐར་ཕྱིན་པས་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའང་གནས་ལུགས་ཐོག་མའི་སྤྱི་གཞི་ལས་འཕགས་པའི་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་གཞི་སྣང་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་སྐད་ཅིག་གིས་རྣམ་པར་གྲོལ་ནས། ནང་གསལ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་དགོངས་པ་དུས་གསུམ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པ་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ་ལམ་མཐར་སོན་པའོ། །གཉིས་པ་མཐའ་རྟེན་གྱི་མན་ངག་ནི། གཏེར་གཞུང་ལས། དེ་དག་གི་ཚེ་ཕྱི་ནང་གི་རྟགས་སྣང་མཐུན་པར་འཆར་ཞིང་ངེས་པའི་རྟགས་ཚད་འཕེལ་འགྲིབ་ཉམས༔ བར་ཆད་བདུད༔ མི་འགྱུར་གསང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཤན་འབྱེད་པ་ཤིན་ཏུ་གཅེས་སོ༔ ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ལུས་བཞུགས་སྟངས། མིག་གཟིགས་སྟངས། རིག་པ་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བ་ལས་མི་འགུལ་བས་གཞི་བཅའ། ཕྱི་སྣང་བ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་རླུང་ཟད་པས་དབྱིངས་རིག་འགྲོ་འོང་མེད་པར་སྡོད། ནང་ཕུང་པོ་སྐྱེད་བྱེད་རླུང་ཟད་པས་ལུས་གཡོ་འགུལ་མེད་པར་སྡོད། གསང་བ་རྟོག་པ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་རླུང་ཟད་པས་རྣམ་རྟོག་འགྱུ་མི་སྲིད་པར་སྡོད་པ་གསུམ་གྱིས་རྣལ་འབྱོར་པའི་ལམ་གྱི་དྲོད་ཚད་ཆེ་ཆུང་ངོས་བཟུང་བའོ། །འདིར་ཚད་རྨི་ལམ་གྱིས་བཟུང་བ་དང༌། རྟགས་ལུས་ངག་ལ་འཆར་བ་གཉིས་སུ་གསུངས་པའི་དང་པོ་ལ། དབང་པོ་དང་བརྩོན་འགྲུས་རབ་བག་ཆགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཆད་ནས་སྐྱེ་བ་འདིར་འཚང་རྒྱ་བའི་རྟགས་རྨི་ལམ་རྒྱུན་ཆད་པ་དང༌། འབྲིང་རྨི་ལམ་ངོ་ཤེས་ནས་སྤྲུལ་བསྒྱུར་ནུས་པས་བར་དོར་འཚང་རྒྱ་བ་དང༌། ཐ་མ་རྨི་ལམ་བཟང་པོ་ཤ་སྟག་རྨི་བས་རང་བཞིན་སྤྲུལ་པར་དབུགས་འབྱིན་པ་དང༌། རྟགས་སྒོ་གསུམ་ལ་འཆར་བ་ལ། བར་ཆད་བདུད། འཕེལ་འགྲིབ་ཉམས། མི་འགྱུར་གསང་བའི་རྟགས་འཆར་བའི་དང་པོ་ལམ་རྟགས་ལ་མངོན་རློམས་ཞུགས་པས་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བས་ཆོས་ཉིད་རེ་དོགས་མེད་པའི་གདིང་དང༌། བླ་མ་ལ་མོས་གུས། སྙིང་རྗེ་དང་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོའི་བཟླས་པས་སེལ་བར་གསུངས་པས་དེ་ལྟར་ཉམས་ལེན་གྱི་གཞི་འདིང༌། རླུང་སེམས་འདུས་ཚུལ་གྱི་འཕེལ་འགྲིབ་ཀྱི་ཉམས་བྱུང་ན་ཁ་ཟས་བསིལ་བ་བསྟེན སྐྱེ་མེད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཨ་ཡིག་བགྲང་བས་སེལ། དྲོད་ཚད་ཀྱི་མཚམས་བྱེད་པ་དང༌། མི་འགྱུར་གསང་བའི་རྟགས་སུ་ལུས་ལ་སྐྲ་དཀར་དང་གཉེར་མ་མེད་པ་ཟོ་མདོག་བཟང་ཞིང་སྐྲ་སེན་སྐྱེ་བའི་རྒྱུད་ཆད་པ་དང༌། རིགས་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྐུ་གསལ་བ་དང༌། ངག་བདེན་པ་གྲུབ་པའི་སྒྲས་གཞན་དོན་འབྱུང་ཞིང་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་རང་བརྡོལ་དུ་ཤེས། སེམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་འབྱོང་བས་ཟས་གོས་མི་དགོས། ཏིང་འཛིན་ལོ་ཟླར་བརྟན། སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་པ་སྐྱེ་བ་སོགས་འབྱུང་བས་ཟག་བཅས་མི་སྣང་བ་འཕོ་བ་ཆེན་པོའི་གདིང་ཐོབ་པར་གསུངས་པས་ཤན་ཕྱེད་པར་བྱ་དགོས་སོ། །སྐྱེ་འཇུག་རླུང་སེམས་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པས་ཁྲེགས་ཆོད་དུ་གྲོལ་བ་ལུས་རྡུལ་ཕྲན་དུ་དེངས་པ་དང་སེམས་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་དུ་སངས་རྒྱས་པས། མཁའ་འགྲོ་དང་རྫུས་སྐྱེས་ཤི་བའི་རོ་མི་མཐོང་བ་ལྟར་ལུས་སེམས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཁའ་འགྲོའི་འཆི་ལུགས། ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་དུ་གྲོལ་བ་བུད་ཤིང་ཟད་པས་སྲེག་བྱེད་ཀྱི་མེ་ཡང་མི་གནས་པ་ལྟར་ནང་གི་འབྱུང་བ་ཟད་པས་གདོད་བཅས་འོད་དུ་དེངས་པ་དང༌། རིག་འཛིན་རྣམས་ས་ནས་སར་འཕར་བས་སྒྲ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་ཞིང་ཁམས་སྤྲུལ་པས་ཁྱབ་པ་ལྟར་ལུས་འོད་དུ་དེངས་པས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཛད་པ་མེ་ཕུང་དང་རིག་འཛིན་གྱི་འཆི་ལུགས་རྣམས་ཀྱིས་འཁྲུལ་སྣང་དག་པར་བྱེད་པའོ། །གསུམ་པ་ཡར་མར་གྱི་གདིང་གཉིས་ནི། རང་ངོ་གདོད་ནས་འཁྲུལ་མི་ཤེས་པའི་ཐོག་ཏུ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུ་འབྲས་གོ་ལྡོག་ཏུ་ཤར་བས་འཁོར་བ་ཤེས་བྱ་ལ་མི་སྲིད་པའི་གདིང་ཐོབ་པས་ལྷུང་གི་དོགས་པ་དང་མི་ལྷུང་གི་རེ་བ་མེད་པའི་གདིང་གཉིས། རིག་པ་གཞི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་ནས་ཀུན་གཞིའི་རྩ་བ་ཆད་པས་མྱང་འདས་ཐོབ་པའི་རེ་བ་དང༌། མ་ཐོབ་ཀྱི་དོགས་པ་མེད་པའི་གདིང་ཐོབ་པའོ། །ཡང་བརྩོན་འགྲུས་དང་སྐལ་པ་དམན་པས་སྐྱེ་གནས་བར་དོར་གྲོལ་བའི་གདིང་མ་ཐོབ་ན། དབང་རབ་འཆི་ཀའི་བར་དོར་གཞི་ལམ་གྱི་འོད་གསལ་སྐྱེལ་བསུ་འཛོམས་པས་གྲོལ་བ་དང༌། དབང་པོ་འབྲིང་ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྣང་ཆ་རང་སྣང་དུ་ངོ་ཤེས་པས། ཤེས་ཐོག་ཏུ་གྲོལ། གྲོལ་ཐོག་ཏུ་ཀ་དག་གི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བ་དང༌། དབང་པོ་ཐ་མ་སྲིད་པ་བར་དོ་རྨི་ལམ་ཙམ་དུ་ཤར་བ་དང་རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ་དེར་རྫུས་ཏེ་སྐྱེས་ནས་གྲོལ་ཚུལ་ཁྲིད་རིམ་གཞན་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་གུང་སྤྲོས་ཏེ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བྱའོ། །བཞི་པ་འབྲས་བུའི་གྲོལ་ཚད་ནི། གཏེར་གཞུང་ལས། ཚུལ་དེ་དག་ལ་གོམས་པས་སྒོ་གསུམ་གྱི་ཟག་པ་རང་ཟད༔ རླུང་སེམས་ཀྱི་འཁྲུལ་པ་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་ངལ་འཚོ༔ གཟུང་འཛིན་བག་ཉལ་དང་བཅས་པ་དག་ནས་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ས་ལ་ཚེ་འདིར་དབུགས་འབྱིན་པར་ངེས་སོ༔ ཞེས་དེ་ལྟར་ཐེག་རྩེ་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་པས་ཕྱི་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཁྲུལ་སྣང༌། ནང་སྒྱུ་ལུས་སྒོ་གསུམ་གྱི་ཟག་པ། གསང་བ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་རླུང་སེམས་ཀྱི་འཕོ་བ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་དང༌། སྣང་བཞི་ཉམས་ལེན་གྱི་འཕེལ་ཆ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་ཏེ། རབ་ལུས་འཕོ་ཆེན། འབྲིང་འཇའ་སྐུར་དེངས། ཐ་མའང་འཆི་ཀའི་བར་དོར་གྲོལ་བའི་གདིང་ཐོབ། ངག་ལས་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་གཏན་ཟད་དུ་སོང་བས་འཁྲུལ་པའི་གཏམ་སྨྲ་མི་ཤེས་པ་གཞོམ་མེད་ནཱ་དའི་བརྗོད་བྲལ་གྱི་སྲོག་ཏུ་ཞུགས། སེམས་སྐྱེ་འགག་གནས་བྲལ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་གྲོལ་བའི་བཙན་ས་ཟིན་པ་དད་བརྩོན་སྐལ་པས་རབ་ཟླ་བ་གསུམ། འབྲིང་ཟླ་བ་དྲུག །ཐ་མས་ལོ་གསུམ་ནས་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་གདོད་མའི་མགོན་པོའི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་ཐིག་ལེར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་དང༌། གྲུབ་པའི་གྲོལ་སར་བསྙེགས་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་དཔག་པས་ཤེས་པར་གྱིས་ཞེས་གདམས་པའོ། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ནང་གསལ་དབྱིངས་རིག་གི་ལྟད་མོ། །ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་གསེང་ལམ་འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས་བལྟས་ཚེ། །ཉམས་དགའ་གཞོན་ནུ་བུམ་པའི་ངོ་མཚར་གྱི་ཞིང་ཁམས། །ཁྱད་ཆོས་དྲུག་གིས་གྲོལ་བར་ལྷོད་ལྷོད་དུ་གཟིགས་དང༌། །བློ་འདས་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་དུ་ལམ་བྱེད། །སྐལ་བཟང་གསེར་སྣོད་བསྐྱིལ་བའི་ཐེག་མཆོག་གི་སེང་ཞོ། །འཐུང་བས་འཁྲུལ་ཆོས་ཟག་པ་རང་ཟད་ཀྱི་ངང་ནས། །རང་སྣང་འོད་གསལ་སྒྲོན་དྲུག་ཉམས་འོག་ཏུ་ཚུད་པས། །མེད་སྣང་སྲིད་ཞིའི་སྤྲིན་རིས་ཀློང་ཆེན་གྱི་མཁར་དེངས། །སྐུ་གསུམ་ལམ་སྣང་ཉི་ཟླའི་འཛུམ་ཟེར་གྱིས་ཕྱེས་པས། །ཀུན་ཁྱབ་རང་བྱུང་སྒྲོན་མའི་པད་ཚལ་དུ་རྩེན་མཛོད། །འཁོར་འདས་སྲོག་གི་གནད་བསྣུན་མཚོན་ཆ་ཡི་དབལ་རྣོན། །འཁྲུལ་རྟོག་གཞི་ཀློང་གྲོལ་བའི་ཀཱི་ལ་ཡའི་རྣལ་འབྱོར། །གུ་ཡངས་བློ་བདེ་སྐྱིད་ལ་ཟོས་བདེ་བའི་ངང་ནས། །དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཞལ་སྐྱིན་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞོལ་མཛོད། །ཐེག་མཆོག་ལྟ་སྒོམ་ཀློང་གྱུར་རྣལ་འབྱོར་ཞིག་མིན་ཀྱང༌། །བཀའ་གཏེར་བདུད་རྩི་ཐོས་འཛིན་ཨུཏྤ་ལས་འཐུང་བས། །དད་དང་མོས་པའི་དྲི་བསུང་རྒྱུན་མི་ཆད་ལྡང་མཐུས། །ཡིད་ཆེས་བུང་བའི་མགྲིན་རྔ་འཁྲོལ་བ་འདི་ཨ་ཧོ། །ལྔ་པ་ཞར་བྱུང་དབང་བཞིའི་ལམ་གྱི་ཆིངས་སྨོས་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་རྒྱུད་ལས། ཕུར་པ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན། །ཕུར་པ་ལུང་གི་བླ་མ་ཡིན། །ཕུར་པ་མན་ངག་ངེས་པའི་དོན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ནང་རྒྱུད་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་པོ་བཞིར་གསུངས་པ་ཡང་གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་དུ་འགག་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ཏེ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ལ། ཐོག་མར་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱས་ཏེ་དམ་ཚིག་གི་སྤང་བླང་མ་ནོར་བས་ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོས་རྒྱུད་ངེས་འབྱུང་དང་དད་པས་བློ་འཁྱོལ་ངེས་སུ་བྱས་ནས་ལས་འབྲས་བླང་དོར་མ་འཛོལ་བར་བསླབ་ལ། སྐྱབས་སེམས། རྡོར་སེམས་སྒོམ་བཟླས། མཎྜལ་གྱི་ཚོགས་བསགས། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་མོས་གུས་རྩལ་དུ་འདོན་པ་རྣམས་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཟུར་དུ་གསལ་བ་བཞིན་ཉམས་སུ་བླང་བས་རྒྱུད་ལས་སུ་རུང་བར་བྱ། དེ་ནས་དངོས་གཞིའི་བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུའི་ཉམས་ལེན་ལ་གཙོ་བོར་འདོན་ན་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་པོར་གསལ་བ་བཞིན་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་མཐར་དབྱུང་བའི་ཕྱིར་ལམ་ངེས་རྫོགས་དང་མཐུན་པར་དང་པོ་ཏིང་འཛིན་རྣམ་གསུམ་རེ་རེ་བཞིན་མྱོང་བ་ཐོན་ཐོན་གྱི་བར་དང༌། དག་རྫོགས་སྨིན་གསུམ་གྱི་དོན་ལ་བློ་གོམས་པ། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལྟར་བསྐྱེད་རིམ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་རྣལ་འབྱོར་བཞིན་གསལ་སྣང་སྒྲུབ་པ། ང་རྒྱལ་བརྟན་པ་དང༌། དག་དྲན་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་བྱ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྐྱོ་བའི་གེགས་སེལ་བ་དང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་དཔལ་ལ་སྦྱོར་བའི་ཕྱིར་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་བཟླས་པ་གཞུང་ལྟར་བྱ། འབྱོར་ན་ཚོགས་སྒྲུབ་བྱས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ལེགས། །རྗེས་འབྲེལ་སྲུང་ཟློག་བསད་པའི་ལས་སྦྱོར་ཀྱང་དགོས་པ་དང་འབྲེལ་ན་བྱ་ཞིང༌། ཁ་སྐོང་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་ཀྱང་བསྙེན་པའི་བཅུ་ཆ་འགྲོ་བར་བྱ། འདི་དག་ལ་དགོངས་པ་མི་འགྱུར་བའི་གཟེར་གྱིས་ཐེབས་པ་གལ་ཆེ་ཞིང༌། གལ་ཏེ་རྫོགས་རིམ་བྱང་སེམས་ཀྱི་ཕུར་པའི་ཉམས་ལེན་གཙོ་བོར་བྱ་བར་འདོད་ན་བསྐྱེད་རིམ་ཧ་ཅང་རྒྱས་པ་མི་དགོས་པས། ལས་བྱང་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་ལ་བརྟེན་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་བསྡུས་ཙམ་བྱས་ལ། རྫོགས་རིམ་རྩོལ་བཅས་རྩོལ་མེད་ལ་མྱོང་བ་ཐོན་ངེས་ཀྱི་བར་དུ་འབད་པ་མཐར་དབྱུང་དགོས་ལ། གང་ལྟར་ཡང་ཕུར་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཞིས་གཅིག་གྲོགས་གཅིག་གིས་བྱེད་པ་ལས་འགལ་འདུར་མི་གནས་ཀྱང་རང་ཉིད་ལམ་གང་ལ་མོས་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་པའི་ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་བྱས་ན་བར་ཆད་མེད་ཅིང༌། ལམ་གྱི་དྲོད་ཚད་མཐར་ཕྱིན་པའི་དགོས་པ་ཡོད་ལ། དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ལམ་གྱི་ཡན་ལག་ཀྱང༌། བི་མའི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ་ལས། སྤྱིར་ནི་འཁོར་བར་ངེས་འབྱུང་དང༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད༔ ཅིས་ཀྱང་དགོས་མེད་བློ་སྣ་བསྟུང༔ བླ་མར་མོས་གུས་སྲོག་ཏུ་བལྟ༔ ལམ་ལ་ཅུང་ཟད་དྲོད་ཐོབ་ནས༔ ཡུལ་གྱི་བདུད་རྩི་བསྟེན་པའི་ཕྱིར༔ ཀུན་སྤངས་སྤྱོད་པས་ཕྱོགས་བྲལ་རྒྱུ༔ དུར་ཁྲོད་ལ་སོགས་གཉན་ས་རུ༔ བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པ་ཡང་དག་སྤྱོད༔ གེགས་སེལ་བོགས་འདོན་ཐབས་མཁས་པས༔ གནས་སྐབས་སྔགས་ཀྱི་དྲོད་ཐོབ་ནས༔ ཚོགས་སྦྱོར་མཐོང་བའི་ལམ་དུ་འགྲོ༔ སྒོམ་པའི་ཉམས་མྱོང་མཐར་ཕྱིན་པས༔ མི་སློབ་འོད་གསལ་ཟུང་འཇུག་སྐུས༔ ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ ཀུན་བཟང་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་ཡི༔ གོ་འཕང་བརྩོན་འགྲུས་སྐལ་པ་བཞིན༔ ཟླ་དྲུག་ལོ་གསུམ་བཅུ་གཉིས་ནས༔ མངོན་དུ་ཐོབ་བྱེད་ཐེག་པའི་རྩེ༔ འབྲས་བུའི་ཐུས་ཀ་བླ་མེད་པའི༔ མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་ངོ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱའོ། །བཛྲ་གཱིརྟི་ལས། །དེ་ལྟར་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་ཞལ་ལུང་ལས་སྐྱེས་པའི། །རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཡི་ཐོལ་གླུས། །དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེ་ཡི་ཕུར་པར། །འཁོར་འདས་རང་སར་གྲོལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཞིག་ཞུའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་རང་གི་རྟོགས་ཚོད་ཙམ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །བཀའ་གཏེར་ཟབ་ཡངས་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པ་ལས། །ལེགས་སྐྱེས་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་སྡེའི་སྣང་བྱེད་ཟུང༌། །སྔ་འགྱུར་རིང་ལུགས་མཁའ་ལ་དེང་དུས་ཀྱང༌། །མཛེས་པར་འཆར་འདིས་སྐལ་བཟང་ཨུཏྤ་བཞད། །སྔོན་སྨོན་རྣམ་དཀར་སྤུ་སྡུག་མ་རྙིང་པས། །ཆོས་ཚུལ་པདྨའི་རྫིང་བུར་རྩེ་འཇོའི་རོལ། །སྨིན་གྲོལ་པད་རྩ་མྱོང་བའི་བཀའ་དྲིན་ལས། །ཐེག་མཆོག་དབྱར་རྔ་སྒྲོགས་པའི་མགྲིན་པ་རིང༌། །མཁས་གྲུབ་ལག་ལྡན་བྱེ་བས་ཉེར་བཟུང་མཐུས། །རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་རིང་ལུགས་ཁ་བབ་བཞིས། །འཛིན་མར་བརྡལ་ཡང་བདག་སྐལ་སྐབས་གསུམ་ཀླུང༌། །དད་བརྩོན་བུམ་པར་བསྐྱིལ་བཞིན་སྣང་བར་བྱས། །ཡབ་གཅིག་དགྱེས་པས་བསྟོད་བསྔགས་དབུགས་དབྱུང་ཕྱིར། །ལྷ་གཅིག་དགྱེས་པའི་ཕ་ཕོག་ཡིན་སྙམ་སྟེ། །མ་གཅིག་ཌཱ་ཀིས་བདག་སྐལ་གཏད་པའི་ལམ། །ཆོས་གཅིག་མཛུབ་རྩེར་ཕྱར་བ་གཟིགས་མཛོད་དང༌། །དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་ན་ཁོ་བོའི་ཆོས་སྟོན་ཡིན། །གྲུབ་ཚོགས་མཉེས་ན་རྟོགས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ། །ནུས་ལྡན་མགུ་ན་སྔགས་པའི་ཆེ་རྟགས་ལགས། །དོན་ལྡན་གྱུར་ན་བསྟན་འགྲོའི་ཞབས་ཏོག་སྨོན། །དེ་སྐད་གཏད་མེད་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་ཞིག །དུས་ཀྱི་ཐ་མར་ཛམ་གླིང་ཉུལ་བའི་ཚེ། །མཁས་བཙུན་བཟང་གྲུབ་ནོར་གྱིས་ཕོངས་བཞིན་དུ། །འཆད་རྩོམ་ཁོལ་གྱིས་བྲེལ་བའི་ལག་རྗེས་ཡིན། །དམ་ཆོས་གཅེས་པར་བཟུང་བའི་རྣམ་དཀར་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན། །མི་ཟད་ལེགས་བྱས་བདེན་གསུང་དབྱར་རྔས་ཆེར་བསྔགས་བཞིན། །ཆེད་དུ་འབད་པའི་རྫོགས་ལྡན་ནོར་བུའི་གྲུ་ཆར་གྱིས། །མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ཀུན་ཐུབ་བསྟན་དགའ་སྟོན་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག །ཅེས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་འདི་ཡང་རང་ལོ་ང་དགུའི་སྟེང་བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་གནས་འབྲེལ་ཞག་བདུན་བགྱིས་པའི་སྐབས་འབྲི་བར་བརྩམས་པའི་ཚེ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པ་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་དཔལ་མགོན་དུ་བྱོན་ཞིང༌། རང་བྱུང་མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་ཞལ་སྐྱིན་སྐྱབས་རྗེ་བདུད་དཔུང་མཐར་བྱེད་འགྲོ་འདུལ་གླིང་པས། ངྃག་གི་དབྃང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་གཞོན་ནུའི་གར། །གསང་ཆེན་ཆོསྃ་ཀྱིྃ་མཛོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི། །འཇིགས་མེད་སྤོབས་པའི་བློྃ་གྲོསྃ་གཏེར་འཆང་བ། །སུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་ཁྱོད་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ཞེས་བཀའ་བབ་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆོག་ཏུ་གཟེངས་བསྟོད་པའི་ཚིག་གིས་དྲིལ་བསྒྲགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་ཞྭ་དེའུ་འཁྲུལ་ཞིག་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེས་དད་བརྩོན་འབད་པ་ཆེན་པོའི་ཉམས་བཞེས་གནང་སྐབས་གནང་སྐྱེས་གྱ་ནོམ་པ་དང་བཅས་ཡང་ཡང་བཀའ་བསྩལ་བ། དགོས་པ་གཞན་གྱིས་རིང་ཞིག་འགྱང་ཡང༌། སླར་ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དང༌། མཁས་བཙུན་དམ་པའི་བཤེས་གཉེན་མཁན་པོ་འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ་དང༌། མཁྱེན་ཡོན་མཚུངས་མེད་མཆོག་སྤྲུལ་པདྨ་དབང་རྒྱལ་སོགས་གྲུབ་སྲས་སྐུ་མཆེད་དང༌། དད་མོས་བློ་གྲོས་དགེ་བ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཛིན་སོགས་རང་སློབ་རྣམས་ནས་ཀྱང་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས། དོན་གྲུབ་ཅེས་པ་ས་ལུག་ས་ག་ཟླ་བར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ་གདོད་མའི་གཞི་དབྱིངས་སུ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་དུས་ཀྱི་མཆོད་པའི་ཉིན་འཁོས་མེད་གྱི་ན་བའི་སྔགས་བཙུན་རྒན་པོ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཁ་བཞི་ལྷོ་ཡི་སྨན་ལྗོངས་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་དུ་བསྟི་བའི་ཚེ་མཁས་གྲུབ་གོང་མའི་གསུང་གི་སྣང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བྲིས་པ། རྩོད་དུས་བསྟན་འགྲོ་ནག་ཕྱོགས་ཀྱི་དཔུང་ལས་རྒྱལ་ཞིང་འབྲེལ་ཚད་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན་ལ་ཅི་དགར་སྤྱོད་པའི་དཔུང་གཉེན་དུ་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

@#/__/dpal rdo rje phur pa gnyags lugs kyi bskyed rdzogs nyams len dmar khrid kyi yi ge grub mchog dgongs pa'i srol 'byed ces bya ba bzhugs so//


@#/__/oM swa sti shrI bi dza yan+tu/_chos dbyings dgongs pas bdud bzhi'i dpung bco~Mm legs pa'i yon tan drug ldana~M dpal/_/srid zhi kun khyab mtha' bzhi las 'da~Ms sangs rgyas kun gyi ye shes sku/_/mi phyed rdo~M rje~M bzhi dbyings byang chub mkhyen brtse'i ye shes gzho~Mn nu~M'i tshul/_/stobs bcu'i nus pa mtshungs med dpal mnga' bla ma he ru ka dpal rgyala~M/_/bka' gter zung 'jug gsang chen snga 'gyur srol/_/ngo mtshar chu bo bzhi yi rang skad kyi/_/zab gnad brgyud pa'i man ngag bzhin spros pas/_/mkhas grub gzur gnas spyan gyi 'bab stegs mdzod/_/tan+t+ra chen po sde bco brgyad las phur pa rol pa'i rgyud chen po bid+yot+ta ma 'bum sde'i zab gnad bcud du dril ba/_rgyud thams cad kyi rgyal po/_lung thams cad kyi bla ma/_man ngag nges pa'i don/_kun bzang rdo rje 'chang nas da lta'i bar grub pa'i rig 'dzin bar ma chad pa'i thugs kyis brnag pa mthar thug pa 'di la bka' gter gyi shing rta chen po'i lam srol gyi chu klung nam mkha' dang rgya mtsho ltar zad mi shes pa las/_skabs su bab pa phrin las phur pa'i grub brnyes yongs kyi rgyal po/_paN grub lnga brgya'i gtsug rgyan bi ma la mi tras bod yul gsang sngags chu bo bzhi yi bka' bab gnyags lo tsA ba dz+nyA na ku mA ra la thun min snyan brgyud gsang ba'i lkog chos su gdams pa'i bka' bab rdo rje phur pa'i zab don nyams su len pa'i man ngag gi rim pa cung zad 'chad pa la/_gangs can mkhas grub yongs kyi rgyal po kun mkhyen 'jam pa'i dbyangs kyi gzhom med nA da'i badz+ra gIrti rdo rje khros pa'i zhal lung las/_a ho/_chos dbyings 'gyur med rnam kun mchog ldan gyi ye shes/_/thabs dang shes rab zung 'jug gzugs sku yi sgyu 'phrul/_/gang 'dul phrin las rnam bzhi'i rol mo ru ston pa'i/_/bcom ldan rdo rje gzhon nu'i dkyil 'khor la btud nas/_/zab gsang snying po'i lam gyi thol glu zhig len no/__/zhes gsungs pa ltar sgrub gzhi dbyings ye gnyis med kyi phur pa/_sgrub chos lam bzhir 'jug dgos par gdams pa ltar phur pa rnal 'byor chen po'i rgyud las/_phur pa rang byung ye shes la/_/dbye ba rnam pa bzhi yin te/_/rang rig ye shes phur pa yis/_/yul chos dbyings la gdab pa dang*/_/thugs rje chen po'i phur pa yis/_/khams gsum sems can kun la gdab/_/gsang ba byang sems phur pa yis/_/yum gyi mkha' la gdab pa dang*/_/mtshan ma rdzas kyi phur pa yis/_/nyams pa bdun la gdab pa'o/__/zhes pa'i mtshon phur pa'i rgyud sde du ma nas bstan pa'i don lugs 'di'i thun mong ma yin pa'i grub mtha' ltar 'chad pa la gsum/_gzhi lam 'bras bu kun gyi srog 'dzin med du mi rung ba sngon 'gro/_nyams su len bya'i lam man ngag phur pa bzhi'i don/_mthar thug 'bras bu mngon gyur gyi yon tan bshad pa'o/__/dang po la'ang thun min dang*/_thun mong gi sngon 'gro gnyis las/_thog mar rdo rje theg pa rig pa 'dzin pa'i sde snod kyi 'chad nyan sgom sgrub thams cad la med du mi rung ba'i sngon 'gro ni dbang gis sgo 'byed dgos pa yin la/_de'i rnam bzhag mdo tsam brjod pa ni/_gter gzhung las/_lam gyi thog mar dbang thob par gces te rgyud las:_thabs kyi spyod pas 'gro don du:_byams dang snying rjes gang 'dul ba:_sangs rgyas phrin las rdzogs pa'i phyir:_dbang dang byin rlabs deng stsol cig:_ces gsungs pa/_badz+ra gIrti las/_bum gsang shes rab ye shes dbang bzhi yi phur bu/_/gnas skabs rnam bzhis bskyed pa'i 'khrul chos la thebs pas/_/phyi nang gsang ba mthar thug dkyil 'khor bzhi'i klong nas/_/sku gsum dbyer med rdo rje gzhon nu dang mjal byung*/_/zhes pa'i dgongs pa/_gter gzhung las/_dbang sbyin pa'i snod slob ma dam ldan:_dbang bskur ba'i bdag po slob dpon mtshan ldan:_smin pa'i rgyu cho ga dang ting 'dzin las su rung bas dbang bskur ba ni:_zhes sogs kyi dbang dang po 'di/_bskyed rim dang 'brel bar bstan pa ni phur pa'i lam bzhi'i thog ma tshad med snying rje'i phur pa ste/_dbang ma thob na sgom du mi rung bas dang por gsungs pa yin la/_thugs rje khros pa'i bshad rgyud las/_rdul tshon lus dang byang chub sems/_/de bzhin nyid kyi dkyil 'khor mchog_/brten nas dbang rnams yang dag bskur/_/bum pa gsang ba shes rab dbang*/_/bzhi pa mchog gi dbang chen yin/_/zhes mdor bsdus te gsungs pa bzhin dbang bskur ba'i dkyil 'khor bsgrub bya'i lha dpal chen po rdo rje gzhon nu'i sku gsung thugs ye shes rdo rje bzhi rjes su mtshon pa'i dbang bskur ba'i rten dkyil 'khor la/_phyi rdul tshon dang ras bris tshom bu/_nang rdo rje slob dpon gyi lus gdan gsum/_gsang ba yum mkha' byang chub sems kyi 'byung gnas/_mthar thug de kho na nyid chos dbyings de bzhin nyid kyi dkyil 'khor bzhi la/_dbang skur ba po sku rdo rje gzhon nu sprul sku bdag nyid rtsa ba/_phyogs bcu khro bo/_phur pa rdzas kyi dkyil 'khor gsum gyi lha tshogs/_gsung rdo rje gzhon nu longs sku rdo rje phung po'i grong khyer du rang byung lhun gyis grub pa'i rdo rje gdan gsum gyi 'khor lo/_thugs rdo rje gzhon nu chos sku e waM mnyam par sbyor ba'i he ru ka stangs dpyal/_ye shes rdo rje gzhon nu ngo bo nyid sku dbyings rig gnyis su med pa'i bdag nyid rnams ston pa rdo rje rgyal po gcig la rdzogs par shes pas dbang de dang de yi skabs su sku bzhi'i rnam pa de ltar ston pa'i tshul gyis/_bskur bya'i dbang gi dbye ba dang*/_skur byed kyi rdzas ni bum pa mtshan nyid rdzogs par/_dkyil 'khor gsum gyi lha yi ye shes bdud rtsi'i chu rgyun gyis gtam pa gtso bo/_de'i yan lag tu spros pa thun mong rig pa'i dbang lnga mtha' rten dang bcas pa/_rjes 'brel sku gsung thugs rdo rjer byin gyis rlob pa nang nus pa 'jug pa'i dbang*/_rdo rje'i dam tshig gsum sbyin pa/_phur pa rang gi khyad chos dgra bgegs sgrol ba'i rjes gnang dang bcas pa dang po bum dbang*/_bla ma yab yum sbyor ba'i lhag pa'i byang chub kyi sems sbyin pa gnyis pa gsang dbang*/_drod thob pa'i slob ma la mtshan nyid dang ldan pa'i rig ma dngos dang rjes mthun la brda mtshon pa gsum pa shes rab ye shes kyi dbang*/_dpe la brten nas don gyi ye shes ngo sprod pa brda shel dang me long*/_don rdo rje'i tshig gis dgongs pa ngo sprad pa bzhi pa tshig gi dbang ste/_rtsa ba dbang bzhi'i don gyi gnad ma nyams pa la rgyud lung gi dgongs pa dang grub pa'i man ngag gi dbye bsdu du ma 'byung ba ni zhib par dbang gi cho ga las shes par bya dgos shing*/_dbang de dag bskur ba'i yul slob ma yang spros pa can rgyal po lta bu la bum dbang*/_zhe sdang can tsan+dan lta bu la mtshan ma rdzas kyi phur pa mngon spyod kyi dbang*/_'dod chags can bya ka lan+ta lta bu la gsang sher gnyis/_blo che ba nam mkha' lta bu la bzhi pa tshig dbang rin po che ste/_dbang bzhi'i ye shes kyi nus pa rno zhing sgrib pa'i tshogs thal 'byin du 'bigs pa'i stobs dang ldan pa phur pa lta bu rnams la gtso bor bskur ba'i nus pas/_sgrib pa gang dag na sad rmi gnyid 'thug snyoms 'jug gi 'khrul rtog gis rdo rje bzhi'i dkyil 'khor gsum rdzogs dpal chen phur pa'i lha yi go 'phang la sgrib byed kyi bag chags gtor zhing dag par byas pas/_sku bskyed pa phyag rgya'i rnal 'byor skye gnas bzhi'i bag chags sbyong byed kyi rim pa bzhi'i rnal 'byor dang*/_gsung bzlas pa sngags kyi rnal 'byor bskyed rim gyi bogs 'byin pa'i yan lag tu 'gro zhing rdzogs rim gyi sngon 'gro gsung rdo rje'i bzlas pa phra rags/_thugs rdzogs rim de kho na nyid kyi rnal 'byor mtshan bcas rdo rje phung po'i dag pa ye shes kyi rtsa rlung thig le'i zhu bde rnal 'byor du byed pa rang lus dang gzhan lus/_mtshan med rdo rje rdul bral nam mkha'i ye shes rnal 'byor du bya ba'i lam bzhi'i phur pa'i nus pa slob ma'i rgyud la sad byed kyi rkyen dbang gi ye shes kyi bdud rtsi'i bcud blugs pas ljon shing gi lo 'dab rgyas pa bzhin stobs su gyur pa'i rno so'i byed las kyis sdug bsngal dang kun 'byung gi dgra bgegs 'joms shing*/_nges don 'gog lam gyi lhag pa'i ye shes bden gnyis dbyer med nges don byang chub kyi sems kyi gnas lugs zab mo'i lta dgongs sgra ji bzhin du nyams 'og tu chud pas rdo rje'i lam gyi yon tan yongs su rdzogs te phyogs las rnam rgyal dpal he ru ka'i go 'phang bar chad med par bgrod nas/_thob bya'i 'bras bu rang snang du chos sku thabs bde ba chen po rdo rje gzhon nu dang*/_shes rab stong nyid rnam kun mchog ldan 'khor lo rgyas 'debs dang gnyis su med pa sangs rgyas kun gyi ye shes kyi spyi dpal zag med 'bras bu'i yon tan mtha' dag gis 'byor pa'i byed las/_gzhan snang du gzugs sku gnyis kyi rol pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi phrin las mi zad rgyan gyi 'khor lo'i khyab bdag karma he ru ka'i rigs mchog phrin las don yod grub pa rta yi rgyal po'i tshul du bstan pa'i sku dang mtshan gyi rol pa tshad med pas gdul dka'i mi srun pa ma lus sgrol ba'i ded dpon du shar ba nyid dang gnyis su med par byang chub pa'i bdag nyid can te/_spyir gsang sngags kyi rgyud sde'i dgongs pa thams cad la dbang gis khyab cing*/_dbang gi bdag nyid can las ma 'das pas shin tu zab pa ste/_de'i rnam bzhag shes pas dbang thob dgos pa'i phyir tshul de ni rim pa dbang gi cho ga las 'byung zhing*/_dbang gis ma smin pa smin par byas pa'i srog ye shes kyi bcud 'dzin pa ni dam tshig la rag las pas dbang bzhi dang rjes su mthun pa'i rtsa ba yan lag gi dbye bsdu/_ji ltar srung tshul/_ma bsrung ba'i nyes dmigs/_bsrung ba'i phan yon dag ni rgyud sde rin po che rnams dang*/_de'i dgongs don gsal byed grub pa'i rig 'dzin rnams kyi gsung las shes par bya ba kho na'o/__/gnyis pa thun mong gi sngon 'gro ni/_skabs 'dir bsgrub bya'i lha'am dmigs pa'i yul ni/_phur pa rdo rje bkod pa'i rgyud kyi rgyal po las/_phur ni thabs kyi rgyal po la/_/pa ni shes rab yum gyi don/_/gnyis su med pa rdo rje'i ngang*/_/zhes 'byung ba ltar gdod nas lhun grub tu gnas pa kun khyab bde gshegs snying po thabs bde ba chen po mchog tu mi 'gyur ba'i ye shes 'od gsal ba'i gnas lugs yab rdo rje gzhon nu he ru ka dpal dang*/_shes rab stong pa nyid rnam kun mchog ldan 'khor 'das thams cad la khyab pa yum 'khor lo rgyas 'debs gnyis/_zung 'jug gnyis su med pa'i ye shes rang bzhin gyis rnam par dag pa zag med 'bras bu'i yon tan kun la dbang 'byor zhing go 'phang mchog gi mthar thug pa nyid de/_de ni 'gro ba thams cad la gdod nas lhun grub tu gnas kyang gnas lugs kyi yon tan mngon du ma gyur bar glo bur 'khrul pa'i dri ma dang 'brel bas snang tshul log rtog gi rgyu 'bras la bden par zhen pas bslus pa'i mtshang shes par bya ba'i phyir 'di ltar bsam dgos te/_go 'phang mchog de rang gi rigs khams su bri gang dang bral bar bzhugs kyang yin lugs mngon gyur du mi snang ba'i gnad 'di 'khrul pa rang rgyud pa las byung*/_'khrul pa 'di dang po gang las byung na chos nyid kyi rang rtsal las med snang glo bur ba'i tshul du byung*/_da snga 'khrul pa'i gzhan dbang du gyur pa 'di ga'i gnas tshul la ma brtags ma dpyad pas lan/_dpyad na 'khrul pa zhes pa'i 'khrul rtog gya gyu 'di ma brtags nyams dga' tsam zhig yin/_brtags shing dpyad na thog ma'i gzhi la mi gnas te gzhi'i gnas lugs ni gdod nas rnam dag yin/_bar du da lta'i ngo bo'i gshis la'ang mi gnas te kun rdzob kyi chos thams cad med pa gsal snang tsam du bstan/_tha ma grol ba'i skabs su yang gzhi med rtsa bral dag tu nges pas mi bden bslu ba'i chos zhig la bden par bzung bas ci zhig bya/_bden nges pa gnas snang gnyis ka bslu med du gzigs pa sangs rgyas kyi ye shes rnam par dag pa'i 'bab stegs nyid yin nges phyir de dang mthun par lam du byed pa la/_sdug bsngal bden pa'i mtshan gzhi snod bcud kyi 'jig rten mi bden rdzun pa'i snang ba la bden par bzung bas 'khrul pa yin/_da nges par bsam na phyi snod kyi 'jig rten/_nang bcud kyi sems can/_bar skye dgu mchog phal 'bring gsum gyi skyid sdug gnas snang thams cad mi rtag pa'i rang bzhin sgyu ma dang rmi lam lta bu yin/_'di'i snang tshul la bden par rlom pas dgra 'dul gnyen skyong*/_zhing kha so nam mkhar las tshong bsgyur chags sdang bstod smad ngo srung so tshis chu'i gnyer ma bzhin zad med du lta ba'i rjes gcod 'ba' zhig gis mi tshe dge med kyi las la zad nas nor phyugs gsog 'jog_/chos brgyad gnyer kha don med 'du 'dzi'i las la brtson pas ci zhig bya/_bya spyod 'dis thog mtha' bar gsum du chags sdang rmongs gsum rang rgyud pa kho na sgrub pa'i grub 'bras ni ngan song gi rgyu sdig pa ri tsam las gzhan gang yang med/_tshe rabs thog med nas da lta'i bar du yang 'di ltar byas pas 'khor ba sdug bsngal gyi rgya mtshor chud/_da bla ma bsten/_chos thos/_sangs rgyas kyi bstan pa'i sgor zhugs bzhin sgo gsum gyi las mtha' 'di las gzhan du bsgyur ma btub na de las mtshang che ba ci yod/_rang gis rang bslus/_rang gis rang brlag pa'i rgyu mtshan shes pas blo sna skad cig ma 'di chos la bkol thub pa zhig dgos/_chos bya ba de la 'khor ba'i rgyu 'bras las nges par 'byung ba'i blos rtsis zin pa zhig dgos/_nges 'byung gi blo de 'khor ba sdug bsngal gyi rang bzhin du ngo shes pa zhig dgos/_des na srid pa'i rtsa ba 'khrul pa yin/_srid pa'i byed las sdug bsngal yin/_de'i gnyen po chos la 'jug dgos pas spang blang thams cad shes shing lag tu len nus pa'i rten la dal 'byor gyi mi lus las lhag pa gcig kyang med/_'di yang yon tan che yang mi rtag pa'i chos las ma 'das pas yun ring du mi sdod/_da res kyi skabs las yang yang rnyed dka' bar shes pa dbul pos nor rnyed pa ltar gces spras kyis don med du chud ma zos par chos kyi snying po ci lon bya/_chos ni skal bzang rnam 'dren bzhi pa'i bstan pa mdo sngags kyi bstan pa thams cad ma nyams yongs su rdzogs pa 'di lta bu sangs rgyas gcig la'ang mi 'byung*/_sangs rgyas kyis bstan pa'i chos de thams cad don gyi dgongs pa bla med rdzogs pa'i sangs rgyas kyi go 'phang 'ba' zhig 'thob byed du gnad gcig cing*/_rnam pa'i lta sgom spyod pa thams cad kyang sgrib gnyis las grol zhing rtogs pa'i yon tan 'char byed kyi thabs gcig pas nam yang 'gal 'dur mi gnas te/_dper na thag khra sbrul du 'khrul na sbrul 'dzin gyi rtog pa log pa'i 'khrul shes yin par ngo shes pa las sgrub byed gzhan mi dgos par thag pa dngos kyi yid ches rang bzhin gyis skye ba zhig yin pa'i phyir/_rnam grol lam gyis don gnyis sgrub pa'i rgyu lhag bsam dang*/_rkyen dad pa dang brtson 'grus shes rab phun sum tshogs pa'i yon tan tshang bas/_thog mar kun rdzob rten 'byung bslu ba med pa'i bdag nyid rgyu 'bras la yid ches kyi lta spyod/_bar du stong nyid snying rje zung 'jug gis gzhan phan gyi bsags sbyang*/_mthar de thams cad shes rab phar phyin bdag med rtogs pa'i chos nyid du rnam par dag pa'i nyams myong rgyud la ci skyes kyi brtson pas rtse gcig tu nyams su len pa ni/_lam thams cad kyi rmang rdo med du mi rung ba ste/_de'i rjes 'brel du skyabs sems/_rdor sems sgom bzlas/_bla ma'i rnal 'byor/_bsags sbyang yan lag bdun pa/_maN+Dal/_gsol 'debs bcas kyi dmigs rim rnams spyi ltar shes pas ngag 'don gyi yi ge gzhan du spros pa ltar shes par bya'o/__/gnyis pa nyams su blang bya'i lam man ngag dngos phur pa bzhi'i don la/_tshad med snying rje'i phur pa'am bskyed rim srid pa phur bu 'gro drug sems can la btab nas phung khams rdo rje'i 'khor lor sgrub pa/_mtshan ma rdzas kyi phur pa brnag pa'i dgra bgegs la btab nas srid pa rdo rje phur bur sgrub pa/_byang chub sems kyi phur pa yum gyi mkha' la btab nas sras mchog sprul pa'i dkyil 'khor sgrub pa/_khyab brdal rig pa ye shes kyi phur pa chos kyi dbyings la btab nas don dam ye shes chen po'i khro bo sgrub pa'i tshul bshad pa'o/__/dang po la/_gnad don spyir bshad pa/_nyams len gyi lam dngos bye brag tu bshad pa'o/__/dang po ni/_gter gzhung las/_de yang srid pa gsum ni rdo rje phur pa yin te:_rgyud las:_srid pa rdo rje phur pa'i lha:_ye shes khro bo grub par mdzod:_ces gsungs/_des na khams gsum ni rdo rje phur pa'i dkyil 'khor te dbal gsum ngan song gsum:_rgya mdud 'og ma 'dod khams:_bcum gzhogs tshogs brgyad gsal ba gzugs khams:_rgya mdud gong ma gzugs med khams su gnas:_skye 'gro'i lus kyang phur pa ste rkang pa gsang gnas man chad phur bu'i dbal:_snying ga man chad rgya mdud 'og ma:_mgrin pa man chad bcum gzhogs:_mgo bo rgya mdud gong ma'o:_gsang ba sems nyid la mtshon kyang phur bu ste chags sdang rmongs gsum dbal gsum:_kun gzhi ni rgya mdud 'og ma:_rnam shes tshogs brgyad bcum gzhogs:_rgya mdud gong ma rig pa'i ye shes su dag go:_de thams cad gnas lugs gzhi yi tshul te:_zhes gsungs pa'i don rdo rje bkod pa las/_lta ba mnyam par bkod pa dang*/_/spyod pa cir yang mi snyam zhing*/_/thabs kyis 'gro ba'i don byed pa/_/de ni dam tshig mchog tu gsungs/_/zhes pa ltar chos can kun rdzob kyi bden pa'i snang cha phyi nang snod bcud thams cad/_chos nyid don dam gyi bden pa'i gnas lugs dpal chen rdo rje gzhon nu'i dkyil 'khor gsum gyi rten brten pa ru ma bcos lhun grub tu dag pa ste/_de gnyis zung 'jug ye shes chen po'i ngo bor gdod ma nyid nas ji ltar bzhugs tshul dang mthun par sgom pas nyams su len pa'i phyir tshad med snying rje'i phur pa'am bskyed rim srid pa phur bu rgyu ting nge 'dzin gsum gyis khog phub/_'bras bu rten dang brten pa'i dkyil 'khor gsal gdab/_bsnyen sgrub las gsum gyi bzlas pas bogs dbyung*/_gsal brtan dag gsum gyis ting nge 'dzin gyi gegs bsal nas nyams su blang ba'i lta sgom thams cad la gzhan phan snying rje chen po'i rtsi dang ma bral bas rgyal ba'i sras kyi spyod pa rlabs po che rdzogs dgos pa'i phyir/_thog mar sems can thams cad med snang 'khrul pas gdung ba'i tshul shes shing*/_de thams cad rang la phan btags pa'i pha ma kho nar shes pas lam gyi srog 'dzin dgos pa'i phyir/_tshad med snying rje'i phur pa'am snod bcud rgyud gsum gyi srid pa'i snang ba nyid dkyil 'khor gsum gyi lha sngags ye shes kyi rnam rol tu lta ba'i snang bcas bskyed rim gtso bor bstan pas bskyed rim srid pa phur bu'i lam zhes bya zhing*/_de yang 'khrul shes kyi ngor snod bcud ma dag pa ltar snang yang don rtags dag pa ye shes kyi lha phur pa'i tshul las ma 'das te/_rtags kyi phur bu'i dbal ni gcod par byed pa'i mtshon cha lta bu yin/_ngan song gsum dang dug gsum ni sdug bsngal gyi dbal drag pos gdung bar byed pa'i rgyu 'bras yin pas/_phur pa'i byed las thams cad dbal gyi rno sos byed dgos pa bzhin/_skye 'gro'i lus kyi rkang pas bya ba thams cad kyi gzhi byed pa dang*/_don la de thams cad gnas lugs rnam thar sgo gsum gyi rang bzhin las ma 'das pas de'i don rtogs na 'khor 'das thams cad thal 'byin du 'bigs nus pa'i don dang*/_'dod khams ni sgo gsum gyi 'gyu ba rags pa dang 'khrul rtog mngon gyur du skye bas khams 'og ma zhes bya zhing*/_snying kha man chad kyi lus sa khams su gsungs pa/_kun gzhi'i rgyu bag chags thams cad kyi gzhi 'dzin pas phur pa'i smad rgya mdud 'og ma dang*/_gzugs khams pa ni rnam shes tshogs brgyad gsal rig stobs su gyur pas lus kyang ting 'dzin 'od kyi lus dang*/_mgrin pa ngag gi sgos chos thams cad smra brjod kyi sgras gsal rig shes pa'i yul du gsal bar ston kyang don la dngos mtshan du ma grub pa'i stong pa dang*/_tshogs brgyad kyi shes pas yul dbang shes gsum tshogs pa'i rtog pas las thams cad bsags pa dang*/_dag pa lha dang sbyar na tshogs brgyad dag pa khro bo chen po yab yum bcu mtshon pa'i phyir phur pa'i sked pa bcum gzhogs brgyad dang mtshungs pa dang*/_gzugs med khams stong rig ting 'dzin gyi lus la sems brten pa tsam gyis srid rtse'i khams zhes yongs su grags/_yan lag gi rgyal po mgo ni lus kyi rtse mor gnas shing dbang po'i sgo thams cad yod pa dang*/_rig pa'i ye shes ni 'khor 'das kun la khyab kyang gang gi'ang phyogs su ma lhung bar kun gyi bla mar gyur pa dang mthun par rgya mdud gong ma phur bu'i rtse mo ste/_nges pa'i don du dbal gsum rnam thar sgo gsum mtshon pas phur srung dam can rnams phrin las kyi rno so yin pas bzhugs/_rgya mdud ces pa rgya mig mang ris su dod pa mdud pas 'gag bsdams nas gang yang 'dzin pa ltar ye shes kyi lha rnams gtso bo dang 'khor gyi zhal phyag sogs gcig tu ma nges par dpal be'u'i ri mo ltar bstan kyang don ye shes chen po gcig tu sdom pa dang*/_khro bcu phyogs mtshams su bzhugs pa'i mtshon don gyis rgya mdud gong 'og dang bcum gzhogs bcas mtshungs don yin zhing*/_phur pa zhes lha dang phyag mtshan dkyil 'khor bcas la 'jug cing phur pa gang la btab na thal 'byin du 'bigs shing*/_thebs nas mi ldog par 'dzin pa mtshon phyir chu srin dang sbrul/_ye shes dang yon tan cir yang gsal ba rgya mdud dang bcum gzhogs zur brgyad de thams cad dbyings su gcig par mtshon phyir dbal zur gsum rnam thar sgo gsum mtshon pa'i don shes na lta ba mnyam par bkod pa dag mnyam bden pa dbyer med lhag pa'i chos sku chen po dang*/_lta ba des rtsis zin pa'i bogs 'byin lam gyi spyod pa spros bcas spros med/_sbyor sgrol sogs gcig tu mi gnas par tshar gcod rjes 'dzin du ma bstan kyang*/_sgom pa bskyed rdzogs kyi thabs zab mo dang gzhan phan snying rje'i spros pa rgya chen pos mkha' khyab 'gro ba'i don byed pas snang grags rig pa dkyil 'khor gsum gyi sku gsung thugs las ma 'das pa'i don ltar tshad du 'khyol ba ni sngags kyi rnal 'byor pa dam tshig mchog la gnas pa'i don ni tshad med snying rje'i lam gyi phur pa'i srog tig go__/gnyis pa nyams len gyi lam dngos bye brag tu bshad pa la/_gter gzhung nas/_rgyud las:_sangs rgyas kun gyi ye shes sku:_ngang nyid rdo rje chos dbyings las:_'bar ba'i khro bo mi bzad pa:_sku yi dbyig tu bdag bskyed do:_zhes gsungs/_badz+ra gIrti las/_tshad med snying rje chen po'i sprul pa yi phur bu/_/srid pa sum cu rtsa gcig grong khyer du thebs pas/_/'khor ba gdod nas dag pa'i dkyil 'khor gyi klong nas/_/snang srid gzhir bzhengs rdo rje gzhon nu dang mjal byung*/_/zhes gsungs pa'i dgongs pa ltar bshad pa la/_ji ltar bsgom pa'i sogs kyis bstan pa'i don las byang bklag chog tu bkod pa khams gsum gdug pa yongs sgrol 'jam mgon bla ma'i gsung ltar bshad pa la gnyis/_sku bskyed rim phyag rgya'i rnal 'byor gyis snang srid rdo rje khro bo'i dkyil 'khor du sgrub pa dang*/_gsung bzlas pa'i rnal 'byor bsnyen sgrub las gsum gyis nus pa'i gding bskyed pa'o/__/dang po la'ang sngon 'gro/_dngos gzhi/_rjes rim mo/__/dang po sngon 'gro la sa bcad bcu gsum du yod kyang go sla gnad 'dus kyis dkyus gcig tu smos pa ni/_brgyud pa'i gsol 'debs/_bsang chu byin rlabs/_skyabs sems/_yan lag bdun pa/_tshad med bzhi/_dkar nag gi phyogs la gtor ma bsngo 'bul rnams kyi bsgom bya spyi dang mtshungs shing*/_srung 'khor la rdo rje 'khor lo rin chen pad+ma rgya gram phur bu'i gur khang phyi nang drug me ri dang bcas pa'i nang gi phyogs mtshams su khro bcu yab yum sku smad phur gsham can gyis phyogs bcu'i gdon tshogs gzir ba phra thabs dang bcas pa'i sku mdog phyag mtshan las byang du gsal ba ltar zhal nang du bstan pas srung ba'i las mdzad par bsam la hU~M bzhi dang srung sngags/_rigs drug gi phyag rgya srung 'khor gyi ting nge 'dzin gyis phyi nang gsang ba'i mtshams bcad nas bar chad kyis mi tshugs pa'o/__/snang srid rang bzhin lhun gyis grub pa'i rdo rje phur pa'i dkyil 'khor du bzhugs kyang lhan skyes kyi dri mas de nyid ma rtogs par shes pas thabs dang brda dang sgrib byed dang bral bar mngon sum sad pas sgo phyes pa ltar gyur te mkha' khyab rgyal ba'i sku dang zhing du 'byams klas par bsam pas sngags brjod pas brda sgo dbye ba dang*/_rang snang ye shes kyi lha dang 'du 'bral med par bzhugs pa la yid ches kyi ngo mtshar skyes pas phyag gis btud pa'o/__/de ltar ye nas don gyi dkyil 'khor la sgrib byed glo bur gyi nyes tshogs rnams snang srid rdo rje phur pa'i zhing dang sku ru da lta mngon sum mjal zhing phyag gis btud pas dkyil 'khor gyi lha la bshags shing*/_phyin chad snang srid dag pa chen po'i sku gsum ye bzhugs kyi dgongs pa la bslab pas lhag pa'i lha sgrub par dam bca' ba'o/__/chos sku spros bral gyi klong nas thugs rje longs spyod rdzogs pa'i sku mngon sum phur pa'i dkyil 'khor gyi 'khor lo'i bkod pa bsam gyis mi khyab pa'i thugs rgyud bskul bas sku sngags phyag mtshan gyi rnam pa dang bcas pa'i byang chub sems kyi bdud rtsi'i char bdag gnas yo byad rnams la thim pas snod bcud dag pa chen por byin gyis brlabs pas dngos grub mchog gi skal ldan du gyur par dmigs la brda dang rol mo dbyangs spos dar gyi g.yab mo bcas byin dbab pa'o/__/snod bcud dag pa rdo rje'i zhing du b+hany+dza 'bar ba'i snod bzang zhing rgya che ba rnams su hU~M yig las byung ba'i nyer spyod bdun dang*/_drag po'i mchod rdzas/_tshogs mchod sogs mchod pa'i bye brag rnams 'phags pa kun tu bzang po'i mchod sprin lta bur gyur par mos la sngags dang phyag rgyas byin gyis brlabs/_thod sgyed me rlung gis mtshan pa'i steng du thod pa dum bu gcig pa'i nang du sha lnga bdud rtsi lnga bzhu bskol gyis ma dag pa'i mtshan rtog sbyangs/_sangs rgyas kun gyi ye shes kyi bcud du rtogs/_rlangs sprin 'dod yon sogs ye shes kyi rol pa mtha' klas par sbar ba'i bdud rtsi/_dmar gyi thod pa rlon par khams gsum gyi gdug pa bsgral ba'i snying khrag_/chags pa chen po'i bcud lha mo gIrti'i gsang ba'i rak+ta dang gnyis su med par 'khyil ba dang*/_dpal gyi gtor ma ye shes bdud rtsi'i rang bzhin mchod pa'i lha mo'i tshogs spro bas lha tshogs dgyes bskyed yid bzhin rin po che'i lhun po lta bur mos pa'i gtor ma ste/_so so'i sngags dang ting nge 'dzin gyis byin gyis brlabs shing mkha' khyab tu spel ba ni mchod pa byin brlab bo/__/gnyis pa dngos gzhi ni/_ting 'dzin gsum gyi sogs sgom don las byang chog khrigs kyi yig chung du'ang gsal mod/_gzung 'dzin 'khrul pa'i kun rtog la chos dbyings rnam thar sgo gsum gyi gshis nyid gnyen por che ba rdo rje khros pa'i sgrar btags pa chos nyid kyi gshis ma bcos pa spang bya dang lhan cig mi gnas pa ngang gis khro ba chos sku/_de nyid kyi rtsal rang byung dmigs med kyi snying rjes log rtog dug gsum rgyu 'bras thams cad ched du ma bskul yang 'joms par byed pas zag med kyi yon tan gyi dpung gnyen du gyur pas chos can gyi nus pa la ye nas de ltar mnga' bas shugs kyis khro ba longs sku/_stong dang snying rje zung 'jug gi ye shes sangs rgyas kun gyi thugs srog hU~M mthing nag gi rnam par nam mkha'i dbyings su shar ba'i dpal chen rdo rje srin po'i dkyil 'khor rten brten pa thams cad kyi 'byung gnas su gyur pa ni gdul bya gdug pa can gyi ngor sku gsung thugs kyi rnam 'gyur khros pa ltar bstan pas khro bor bcos pa sprul sku ru gsungs te/_rgyud las/_ngang khro shugs khro khro bar bcas dang bcos/_/zhes gsungs/_de nas rten brten pa'i lha bskyed pa ni/_sngar bsgoms pa'i srung 'khor de'i nang du rgyu'i hU~M yig mthing nag las 'byung lnga'i sa bon rnams spros pa rim par chad pa las so sor 'od zer 'phro 'dus yongs su gyur pa las nam mkha' chos 'byung gdeng ka gyen bstan srung 'khor gyi nang phyed man chad khyab pa rtsa ba phra ba'i zur 'og phyogs srung 'khor rdo rje'i gdan gzhi'i lte ba la zug pa/_nam mkha'i klong du rlung*/_me/_sha chen gyi sa gzhi/_khrag mtsho rnams brtsegs pa'i steng rus pa'i ri rab gru gsum bang rim bzhi ldan 'og ma las gong ma 'phel ka je rgyas can/_de'i steng rdo rje'i brag chen gyis gtams pa'i steng bskal pa'i me dpung rnam pa gru gsum can du 'bar bas khyab pa/_me'i nang rdo rje'i rwa ba zlum po'i nang du sna tshogs pad+ma dang dur khrod chen po brgyad kyis bskor ba'i dbus sna tshogs rdo rje rwa bcu gnyis pa'i lte ba gru bzhi par hU~M gi 'phro 'du las gzhal yas khang phyi nang rim pa gnyis su yod pa'i phyi rin po sna tshogs las grub pa gru bzhi sgo bzhi sgo khyud dang bcas pa them skas rim pa gsum dang ldan pa'i sgo steng rta bab bang rim bzhi bzhi yod pa/_de'i nang gi khyams khrag mtsho 'khyil zhing thod pa rim gsum las grub pa'i khang pa gru bzhi sgo zang thal sgo khyud med pa/_gzhal yas khang gnyis ka'i steng thog snyoms pa'i dbus rgya phub kyi rnam pa ltar phyur bur gyur pa'i steng bum pa sul brgyad bre chos 'khor gdugs tog dang bcas pa/_steng dang nye logs kyi rgyan thams cad zhi khro spel ma/_thod mkhar gyi nang du 'khor lo rtsibs bcu/_de'i nang thod pa phyir bltas kyi rwa bas bsdams pa/_de'i nang zla gam sum ldan gyi e dbyings su rdo rje'i brag chen pad zla nyi ma lha chen pho mo bsnol ba'i khri la rdo rje'i cho ga gsum bskyed kyis bdag nyid rdo rje gzhon nu mthing nag dbu dgu/_zhal dbus mthing*/_g.yas dkar/_g.yon dmar/_de'i steng dbus ljang*/_g.yas ser/_g.yon nag_/de'i steng dbus smug_/g.yas mthing*/_g.yon dmar/_phyag bco brgyad/_zhabs bzhi g.yas brkyang g.yon bskum/_sbyor yum 'khor lo rgyas 'debs/_sgrol yum e ka tsa ti bcas gzhung ltar gsal/_yab yum snyoms 'jug gi mkha' gsang nas phyogs bcu'i khro bo yab yum dang*/_g.yas g.yon du phra thabs dang bcas pa phyogs bcu khro bo'i dkyil 'khor/_zla gam gsum la sras mchog nyer gcig_/gzhal yas khang gi grwa bzhir sgrol byed las bzhi'i phur pa bcas rdzas kyi dkyil 'khor gsum dang*/_nang gi sgo bzhir rta gdong la sogs sgo ma bzhi/_khrag mtsho'i nang du phur srung bcu gnyis/_dbang phyug nyer brgyad/_sgo bzhir ging chen bzhi bcas gsal/_las phur mchod pa byin rlabs kyi mgor byin rlabs byas pa nyid skabs 'dir sras mchog dang*/_las bzhi'i phur pa rnams ngo bo dbyer med du bskyed dgos pa yin/_spyir las phur 'di bsnyen sgrub kyi skabs gzhal yas khang dang lha/_skul ba'i skabs phyag mtshan te shes pa gsum ldan du go ba 'phrul shes dgos/_rdo rje gsum gyis rgyas 'debs/_rigs lngas dbang bskur/_spyan drangs bstim/_phyag mchod bstod pa'i bar spyi ltar la/_dmigs bsal lha zhal gsum phyag drug gi rigs la/_bdud rtsi g.yas zhal/_rak+ta g.yon/_gtor ma sha khrag dbus su stob pa dang*/_sbyor mchod la thabs la shes rab/_shes rab la thabs kyi rnam pas 'khyud sbyor du dmigs par gsungs/_rak+ta tshar gsum skabs/_brnag cing 'tshe ba'i dgra bgegs thams cad kyi bla srog rnam shes thig le dmar po nr-i dang tris mtshan pa khrag gi grod thum ri rab tsam du gyur pa phyag mtshan phur pa gtad pa tsam gyis brdol te byin gyis brlabs pa rak+ta dang 'dres pas stong gsum khrag mtshos khyab pa las/_dang po lha dang mkha' 'gro'i bka' nyan phyir/_gnyis pa don gnad du dbab pa/_gsum pa nyams pa'i mthu dang rdzu 'phrul 'phrog phyir dkyil 'khor gyi lha tshogs la phul bar bsam/_yum mkha' e yi gtun khung du yab kyi rdo rje tho bas brdungs pas dug gsum gyi rtog tshogs zhi bde'i chos nyid chen por sbyangs par bsam pa'i sbyor mchod rnams phur pa rang gi sgos chos yin la/_bskyed rim zhib tu khrid na rnam pa gsal ba/_rnam dag dran pa/_nga rgyal brtan po la bslab pa dang*/_bskyed pa'i ting nge 'dzin gyi gegs sel bogs 'don srog sdom gzer bzhi sogs snga 'gyur bka' gter du yongs su grags pa ltar las 'dir smos su ma ldang bas nyams len 'dod pa yod na yig cha yongs grags rnams dang gung bstun pas shes par bya'o/__/gsum pa rjes kyi las rim ni/_bka' gter gyi srung ma'i gtor chog spyi ltar sngon du 'gro bas skong bshags kyi cho ga rgyas par sbyar na kun gzigs 'jam dbyangs bla ma'i dgongs gter grub thob thugs tig las 'byung ba ltar sbyar yang rung zhing*/_tshogs mchod la tshogs snod pad+ma b+hany+dza/_bcud sha lnga bdud rtsi 'dod yon lnga dang bdud rtsi'i mchod sprin mtha' yas pa/_rnal 'byor pho mo he ru ka yab yum du gsal bas tha mal gyi blo rtog dang bral bas/_tshogs mgron rtsa ba gsum gyi lha tshogs spyan drangs nas dkyil 'khor dang dbyer med du bzhugs pa la/_mchod pa'i lha mo rnams kyis spyir mchod pa sngon du 'gro bas/_tshogs dang po tshogs rdzas 'dod yon gyi rol pa nam mkha' gang bas mchod/_bar pa bdud rtsi'i thod zhal du mas mchod/_tha ma bstan 'gro spyi la 'tshe ba'i dgra bgegs pho nya bzhis 'gugs 'ching sdom myos byas te/_bdag dpal chen po/_phur pa sras mchog_/ling+ga dgra bgegs dngos su gsal ba ste gsal ba gsum ldan gyis/_sras mchog gi spyi bor hU~M ka ra/_de'i spyi bor a dkar po/_a 'od du zhu nas hU~M ka ra la thim/_de 'od du zhu nas phur pa la thim/_phur pa las 'od zer dkar po phyogs bcur 'phros nas rgyal ba mchod cing sems can gyi sgrib pa sbyangs/_byin rlabs dang tshe bcud kyi dwangs ma thams cad bsdus te phur pa la thim pas gzi byin mchog tu 'bar/_de nyid dmigs bya'i snying dkar nag mtshams su gtad de 'dril bas phur bu las 'bar ba'i 'od zer gyis kho yi sdig sgrib thams cad bsregs/_tshe bsod dang bkrag mdangs kyi dwangs ma thams cad bsdus nas hU~M du gyur pa de phur pas blang ste/_phur pa rang gi snying gar bstan pas kho yi tshe bsod rang la 'dus/_slar yang phur pa kho'i snying gar gzir bas sgo lnga'i rnam shes kun gzhi la 'ub kyis 'dus nas hU~M du gnas gyur te phur pa la thim pas kho'i byung tshor gyi rtog pa 'gags te nag thib kyis song bar bsam zhing*/_oM laM hU~M laM s+t+waM b+ha ya nan sogs brjod/_kho yi rnam shes nr-i ru gnas pa de phur bu'i rtses blangs la hU~M du byin gyis brlabs nas/_s+pha ra Na phaT kyis dpal chen po yab yum gyi mkha' gsang la 'phang pa rgyal ba'i sras su gyur te sangs rgyas par bsam mo/_/de'i shul du phyis rnam shes lus la 'jug pa bcad phyir/_oM badz+ra kI li kI la ya zhes lan brgyad bzlas te snying dkar nag mtshams su gdab par gsungs/_sha khrag bdud rtsir sbar ba dkyil 'khor gsum gyi lha tshogs la bstabs pas dgyes par rol te/_thugs chos nyid bde ba chen po'i lhan skyes kyi ye shes 'dren pa'i phyir rang rang gi phyag rgya dang snyoms 'jug gis gzung 'dzin gyi dgra bgegs ming med du bcom par bsam/_de nas rnal 'byor pa rnams tha mal gyi 'du shes spang pas chos nyid la chos nyid rol pa'am/_dam rdzas kyi bdud rtsis lha mchod cing dngos grub tu mos pas rol zhing*/_lhag ma rnams bsdus te rta mgrin yab yum gyi byang sems su dmigs pas lhag gtor la kha phrus 'debs shing mgron rnams dgyes pa'i rdzas su mos la/_mgron bdag nyid shwa na sa bdag skyes bu ging dang dge bsnyen dbang phyug brtan ma rnams la phul bas/_he ru ka'i sngon gyi tha tshig bzhin phrin las rnams bsgrubs par bsam la thams cad rdo rje'i rigs can du grol bar smon lam gdab/_bka' srung rnams la sngon gyi tha tshig bsgrags pas dam bcas rjes su dran par bskul te gtor chen ngo bo ye shes kyi bdud rtsi rnam pa dgra bgegs kyi sha khrag rus pa'i gtor chen mkha' dbyings dang mnyam par phul ba mdun du 'od dar dkar gyi yol ba tsam gyis bar chod pa'i phyi rol tu 'khod nas gtor ma bzhes te phrin las mdzad par bsam/_bshal chu zag med kyi bdud rtsis bran pa'i gtor ma rin po che'i mchod sdong rnams brtan ma bcu gnyis 'khor g.yog dang bcas pa la phul ba dgyes dgur bzhes par bsam la mtha' dmag srung ba'i phrin las bcol/_sgrub pa'i bar chad sgab 'dre thams cad gser gyi sa gzhi la thug pa'i gru gsum gyi nang du bkug nas gtor gzhong ri rab mgo 'jug ldog pas mnan pa'i steng rgya gram 'bar bas rgyas gdab cing*/_dpal chen 'khor bcas kyis rdo rje'i glu blang bro brdung bas mnan par bsam/_bsnyen sgrub kyi mthar sgrub rdzas las dngos grub len zhing dam rdzas la rol/_rgyun gyi dngos grub mdun bskyed las dmigs pas len/_gtang rag gi mchod bstod dang nongs pa bshags la/_tshogs mgron dang mdun bskyed rten la bstim/_bdag bskyed snod bcud gzhal yas khang dang gtso 'khor sems dpa' gsum rim gyis thugs srog la bsdus nas 'od gsal stong pa nyid kyi ngang la mnyam par bzhag_/slar yang 'gro ba'i don du rdo rje gzhon nu zhal gcig phyag gnyis rdo rje dang phur bu 'dzin pa dur khrod kyi chas kyis brgyan pa'i ye shes sgyu ma'i skur ldang la/_gnas gsum 'bru gsum lus la rdo rje'i go bgo bas rgyas btab/_bsngo smon dang shis brjod kyis mtha' brgyan te khyer so gsum dang ma bral bar bya'o/__/gong gi lhar snang bsdu ldang 'di zhib par spros nas rdzogs rim byas kyang rung mod/_byang sems dang rig pa'i phur bu'i lam gyi skabs rgyas par 'byung bas 'dir zhib tu ma bshad de/_'dir smos pa'i dmigs sgom rdo rus 'phrod na gyer sgom zung 'jug tu 'gyur bas gnad don shes shing nyams len tshul bzhin byed 'dod pa dag gis nan tan tu bya ba gal che'o/__/gnyis pa gsung bzlas pa bsnyen sgrub las gsum gyis nus pa'i gding bskyed pa la/_spyir gzhung 'di'i dgongs don lam nges rdzogs kyi dbang du mdzad nas/_gsang ba spros med phyag rgya rkyang sgrub kyis bskyed rim gyi gsal snang sgrub/_rtsa ba dkyil 'khor gsum gyi sgrub pas bsnyen sgrub kyi nus pa'i gding thob par byas nas/_spros bcas tshom bu 'bum sgrub yan lag dkyil 'khor brgya dang bcu gnyis pas tshogs sgrub dang*/_mtshan ma rdzas kyi phur bu'i mngon spyod kyi nus pa rtsal du 'don pas sgrol ba lam du byed/_rdo rje lus kyi dkyil 'khor du yang phur sbrag ma'i sgrub pa sngon du 'gro bas thabs grol gyi lam gyis rdzogs rim gyi sngon 'gro byas nas/_bde chen byang chub sems kyi phur bus sbyor ba lam du byed tshul rgyas par gsungs kyang deng dus de ltar nyams len byed pa dkon phyir zhib tu ma spros la/_skabs su bab pa spyir btang 'jug bde'i bsnyen sgrub las gsum mos sgom du bya ba'i lag len bcud dril du 'chad pa la/_sbyor ba yid dga' zhing nyer 'tshe med pa'i dben pa'am rig 'dzin gong mas byin gyis brlabs pa'i gnas su/_byang chub sgrub pa la dge ba'i dus tshes yar ngo'i brgyad dang skar ma rgyal/_gza' zla ba dang phur bu/_phrin las kyi dbang gis mgo phur 'dzom pa'i nyi ma phyed yol gyi dus su/_dmigs rten bris sku/_ras bris kyi dkyil 'khor/_tshad dang ldan pa'i bsnyen phur dang las phur/_mchod pa'i yo byad sogs sgrub pa la nye bar mkho ba'i yo byad tshags su tshud pas/_ji ltar sgrub pa'i tshul dngos la/_phun sum tshogs pa lngas sgrub pa'i gzhi bzung ste sa chog dang mtshams gcod sta gon sogs bsnyen pa/_stod las rang rkang gi nye bsnyen/_smad las yongs su rdzogs pa lag tu len pa'i sgrub pa/_bdag don dngos grub len pa dang bdag 'jug_/mnan bsreg 'phang gsum gyis drag po'i las mjug bsdu ba sgrub pa chen po ste/_bsnyen sgrub yan lag bzhis chings su bcing nas bshad du yod kyang de dag phal cher stod las kyi sgrub pa chen po'i khog dbub dang 'brel bar 'chad pas rtogs sla zhing*/_bskyed rim srid pa phur bu'i bsnyen sgrub las gsum gyi nyams len gyi lag khrid 'jug bde gnad kyi zin tig dngos la/_sngon 'gro dngos gzhi rjes kyi bya ba gsum las/_dang po ni/_bsnyen pa la 'jug pa'i snga rol tu rgyab rim dge ba'i dpung bskyed pa dang*/_nges 'byung gis blo bcos shing sngon 'gro bsags sbyang gi rim pa ltar rdor sems sgom bzlas/_bla ma'i rnal 'byor gyi gsol 'debs rnams ci nus nyams su len/_mtshams dngos la 'jug pa'i tshe thog mar zhing skyong gzhi bdag la dkar gtor btang zhing phrin las bcol/_nag phyogs la gtor ma bsngo zhing drag sngags bcas thun gyis brab/_gu gul bdug tshams rngams kyis bgegs bskrad/_sgo drung du tho brtsegs par rgyal chen bzhi bskyed bstim mchod gtor phul la bar chad srung ba'i phrin las bcol ba phyi mtshams/_nang mtshams srung 'khor bsgom/_gsang mtshams rdo rje stong pa chen po'i mtshams gcod/_rnam smes sgrub pa'i khrus chus nyin re bzhin bdag gnas yo byad kun la 'thor zhing 'di nas bzung dmigs 'og tu ma chud pa'i ngo gsar dang mi 'phrad/_chas ka'i gtong len spang*/_srung 'khor 'di thun mgo thams cad la gsal 'debs bskyar/_mtshams grol rgyu'i thun gyi bar mi bsdu gsungs/_bca' bsham la rang gi mdun du dam tshig gi rten rab gnas can gyi mdun du ras bris kyi dkyil 'khor yod na lte ba gru gsum gyi steng du/_'byor na thod pa gling bzhi pa la chu tshon gyis 'khor lo ser po rtsibs brgyad bris pa'i nang 'bru nag gis bkang ba la byug bdug brab rdzas kyis gzi byin bskyed pa'i lha phur tshang ba phyogs gcig tu sbam pa'am/_gtso phur khro zhal can tshad ldan bkod/_thod pa ma 'byor yang bsnyen phur tshad ldan dal dbus su btsugs kyang rung*/_bsnyen pa'i skabs dkyil 'khor ma grub na'ang rung yang*/_sgrub pa'i skabs ras bris ma 'byor na 'bru nag gi tshom bu lha grangs bkod pa dgos pas maN+Dal sogs kyi steng du bkod/_dpal gtor 'khor rang 'dra bcus bskor ba'i rtser sku rten dar nag gi gur phub pa many+dzi'i khar bsnyen pa'i dus nas bshams/_de'i mdun du mchod gtor/_sman raka_/phur srung*/_phyi nang gi mchod pa bcas bkod legs su bstar/_rang rten dang zhal sprod kyi 'bras sam sa dkar gyis g.yung drung chos bskor du bris pa'i steng du stan nang tshangs can 'jam zhing bde ba la 'khod/_nang mchod rdor dril DA ma ru 'thor nas sogs mdun du bkod/_de nub dkon mchog la mchod pa/_nyams chag la bshags sdom/_bsnyen sgrub la bar chad mi 'byung zhing dngos grub myur du thob pa'i gsol 'debs nan tan byas la rnal 'byor dang ldan pas nyal/_sang zhog snga thun nas mgo 'dzin dgos pas ldangs te bde ba'i stan la bsam gtan gyi 'dug stangs kyis 'khod la/_khrus kyis bsang gtor dang*/_ngag byin rlabs/_nus bskyed kyi rdzas rnams bsten la/_dkar bgegs rgyun du mi dgos pas/_skyabs sems bsags sbyang*/_bgegs bskrad nas brtsams sngon 'gro'i las rim dang*/_dngos gzhi ting 'dzin gsum nas bstod pa'i bar las byang bzhin du gzhung bsrangs rjes/_bzlas pa'i mgor bo d+hi tsi'am/_thod phreng ngam rak+sha'i phreng ba tshul mthun lag g.yon gyi snyim par bskyil la mdo 'dzin steng du yod par bya/_nang mchod 'thor la bsang sbyang*/_stong pa'i ngang las hU~M las skyes pa'i phreng ba dpal chen rdo rje gzhon nu gtso 'khor yongs su rdzogs pa skad cig gis gsal bar gyur/_de'i gnas gsum gyi sa bon las 'od zer 'phros pas dngos 'dra ba'i ye shes pa spyan drangs badz+ra sa mA dzaH_dzaHhU~M ba~M hoH_gnyis su med par gyur/_lag pa g.yas su me tog thogs la lha'i rtsa sngags dbyangs gsal rnams tshar bdun bdun bzla/_khyad par bzlas pa'i rkyen gyis bskul ba'i 'od zer gyis sems can thams cad kyi ngag gi sgrib pa sbyangs/_bde bar gshegs pa thams cad kyi gsung gi bdud rtsi sngags kyi yig 'bru kha dog lnga'i rang bzhin char ltar bab nas phreng ba'i lha la thim par bsam nas phreng ba bdud rtsir rlob pa'i snying po/_oM ru tsi ra ma Ni pra war+d+ha na ye rat+na ma Ni d+hA ra dz+nyA na de wa a b+hi Shiny+tsa hU~M swA hA/_brgya rtsa brgyad bzlas pa'i mthar lha rnams 'od du zhu nas mgo bo rlon pa khrag 'dzag pa'i phreng bar gyur par bsam la rten 'brel snying po bdun gyis me tog 'thor la shis pa brjod/_slar yang oM AHhU~M brgya rtsa dang*/_dbyangs gsal rten snying*/_oM ru tsi ra ma Ni pra war+d+ha ye hU~M phaT rnams nyer gcig bzlas la phus 'debs/_phreng ba byin brlab rgyas pa 'di thun tshugs pa'i thog ma kho na las mi dgos shing*/_thun phyi ma rnams la dbyangs gsal rten snying lan gsum gsum gyis byin rlabs kha gso/_de ltar grub pa'i phreng ba mi lag mi 'grim/_snod stong dang stan sogs kyi 'og tu mi 'jog pa sogs phreng ba'i dam tshig spyi ltar bsrung zhing*/_nyams pa shor ba'i skabs rab gnas bskyar/_bsnyen pa'i skabs dzapa khang dbye mi dgos/_hU~M:_stong gsum stong gi sogs dzapa bskul gyis lhag pa'i lha yi thugs dam bskul bar mos la bya/_gnyis pa dzapa dgongs dngos la'ang bsnyen sgrub las gsum las/_dang po bsnyen dmigs ni/_dkyil 'khor gsum spyi dang khyad par bdag rtsa ba'i dkyil 'khor yab yum zhal phyag rgyan cha phra mo'i bar gsal ba'i thugs kar rin po che zur brgyad pa'i nang du ye shes sems dpa' zhi ba rdo rje sems dpa' dkar gsal longs sku'i chas can zhabs phyed skyil gyis pad dkar 'dab brgyad dang zla ba la bzhugs pa/_de'i thugs kar tsit+ta mchong gur smug po'i nang du kun rdzob dang don dam sems bskyed dbyer med pa'i rnam pa can gyi nyi zla'i steng*/_ting 'dzin sems dpa' rdo rje mthing nag rtse dgu pa'i lte bar nyi gdan la hU~M mthing nag gi mthar kI la ya 'bru dgu pa'i sngags phreng bai DUr+Ya'i mdangs can g.yas su 'khor ba'i thog mtha'i mtshams su gsung rig sngags kyi nus pa srung ba'i don du rta mgrin dmar po pad+ma b+hany+dza 'dzin pa yungs kar gyi 'bru tsam zhal nang bstan du bzhugs par bsgom/_bzlas pa byas pas sngags phreng las 'od zer mthing nag 'phros/_phyogs bcu'i rgyal ba thams cad kyi thugs rgyud bskul/_sems can gyi sgrib gnyis bag chags dang bcas pa sbyangs/_rgyal ba'i byin rlabs dang dngos grub thams cad sku sngags phyag mtshan gyi rnam par 'od zer dang lhan cig tshur 'dus bdag la thim pas bkrag mdangs gzi brjid rab tu 'bar bar bsam mo/__/de ni zla ba skar phreng lta bu'i dmigs pa'o/__/gnyis pa sgrub pa'i bzlas dmigs ni/_bdag bskyed las mar me gcig las gnyis mched kyi tshul du mdun rten gyi go sar dkyil 'khor yongs rdzogs su gsal ba bdag bskyed dang me ri 'dabs 'byor du bzhugs par mos/_dzapa bskul gyis bdag mdun thams cad kyi thugs rgyud bskul bar mos shing bzlas pas thugs ka'i sa bon las sngags phreng ljang gu bar ma chad du 'phros zhal nas zhugs/_mdun bskyed kyi lha rnams kyi zhal du zhugs sbyor mtshams nas thon/_bdag gtso bo yab yum gyi sbyor mtshams nas brgyud thugs srog la thim pas lha rnams kyi sku las nyi zer lta bu'i 'od 'phros/_khro bcu sras mchog sogs dang phyogs dus kyi rgyal ba sras bcas la mnyes mchod phul/_thugs dam gyi rgyud bskul/_rigs drug gi sems cad thams cad la phog_/las dang nyon mongs rnam smin gyi sgrib pa sbyangs/_snod bcud thams cad rdo rje phur pa'i dkyil 'khor du sad de bde chen gyi sa la bkod/_sngags phreng las rigs lnga'i sku sngags phyag mtshan gyi spro bsdus dam can srung ma rnams la phog_/las la btsud/_rig 'dzin bla ma mched lcam la phog thugs dam bskangs/_dgra bgegs thams cad la phog gnod 'tshe gdug rtsub tshar bcad nas slar 'dus dkyil 'khor gsum la thim par bsam pa mgal me klad skor lta bu'i dmigs pa dang*/_lha rnams dang sprul pa'i khro tshogs rnams kyi dbu gsum dang ba spu'i bu ga tshun chad nas kyang sngags sgra di ri ri sgrogs par bsam pas bzla ba ni bung ba tshang zhig lta bu'i dmigs pa dang*/_sngags kyang kI la ya 'bru dgu pa srog sngags/_sarba big+h+nAM ba~M las sngags 'bru lnga/_dzaHhU~M AH'phyang sngags 'bru gsum rnams sbrel ba'i 'bru bcu bdun pa bzla/_spros pa la dga' na khro bcu so so'i sngags dang*/_sras mchog_/sgo ma/_phur srung bcas kyi sngags las byang gi lha bskyed kyi skabs su 'byung ba ltar cung zad re bzlas na 'gal ba med do/__/gsum pa las sbyor ni/_bdag mdun dkyil 'khor gsum gyi lha tshogs rnams las 'od zer ljang nag dang khro chung dpag tu med pa gcig las kyang du mar spro ba mgar gyi tshwa tshwa lta bu ser thun dang thog rgod bab pa ltar 'phros shing sngags sgra 'brug stong ltar sgrog pas log par 'dren pa'i bdud dgra bgegs dang 'byung po thams cad mdun du bkug pa la/_pho nya rnams kyis skyob byed kyi lha dang phral/_bla tshe rnam shes gzugs la dbab/_sgo gsum byad du gzhug pas bcings/_shes pa rnal du mi gnas par smyo ru gzhug_/lus sems rdul du brlag pas nus pa bcom/_bsgral ba'i rnam shes dbyings su spar zhing sha khrag zhal du bstab pa ste/_gzhob ro rdog pas brdzis pa ltar ming med du drag po mngon spyod kyi las drug gis rdul du brlag par bsam pas/_dam can dang ngan sngags nye bar bsnyen pa'i gnad tshang bas gab pa'i sngags drug gi las sbyor zur du mi dgos par bsnyen sgrub las gsum chig chod du 'gyur bas rdo rje phur pa'i drag sngags kyi ting nge 'dzin chig dril yin phyir shin tu zab pa ste/_de ni rgyal po'i pho nya 'gyed pa lta bu'i dmigs pa dang*/_sngags kyang spu gri'i drag sngags brgyad cu rtsa bzhi pa 'di bzla ba ste/_sgrub pa dang las sbyor gnyis la bzla bya'i sngags dang ting 'dzin gyi 'phrul lde'u du ma yod kyang dad brtson nyams len nus pa dkon pas 'dir ma spros/_mdor na de thams cad kyi skabs su thugs dmigs med nam mkha'i dkyil ltar dag pa'i rig rtsal 'gag med kyi cho 'phrul du ma gsal la rtog pa med par shar/_shar dus nyid nas rang bzhin med par dag pa/_skye med kyi ngang nas rig pa 'dzin med tshogs drug lhug par bzhag ste bsam med mtha' bral dwangs sang nge ba'i grags stong 'dzin med kyi dgongs pa mi 'gyur bas gzer thebs pa ni shin tu gces pa'o/_/snang grags rig pa rdo rje gzhon nu'i sku sngags ye shes kyi rol pas snang srid gzhir bzhengs su mos pa kI la ya lhar shes pa/_de thams cad chos nyid rang bzhin gyis dag cing dbyer med du shes pa kI la ya chos nyid du shes pa/_mchog thun gyi dngos grub thams cad kI la ya'i sngags gcig bzlas pas 'grub pa'i nges shes bskyed pa kI la ya 'gugs gzhug tu shes pa gsum gal po che yin par phur gzhung spyi las gsungs/_de ltar bzlas pa'i tshe myur te sgra 'dres na 'byams pa'i skyon/_bul zhing 'chal na byer ba'i skyon/_drag cing sgra che na byin rlabs yal/_zhen cing chung na nus pa mi thon/_sgra dag zur thon ma 'dres gsal dag gis bying rgod sogs sngags dang ting 'dzin gyi skyon spang zhing yon tan tshogs pas bzla/_thun mthar thabs kyi yi ge kA li lan gsum gyis sku bskyed rim ma gsal ma shes/_brda don rtags gsum ma 'phrod pa sogs dang*/_shes rab kyi yi ge A li lan gsum gyis gsung bzlas brjod sngags sgra ma dag pa dang grangs ma tshang ba/_go rim nor zhing sngags don ma shes pa sogs bzlas pa'i skyon/_zhi khro kun 'dus kyi snying po yig brgya lan gsum gyis thugs ting nge 'dzin gyi 'phro 'du'i rim par nor 'khrul dang ma gsal ba sogs 'gal nyams kyi lhag chad kha bskang zhing*/_ye d+harmAs brtan par bya/_thun mthar stong tshig gi mchod bstod bsdus pa dang*/_dkyil 'khor bsdu ldang bsngo smon shis brjod bcas bya/_dgong srod kyi thun la srung 'khor gsal 'debs tsam byas nas dngos gzhi'i ting 'dzin gsum la 'jug pas chog_/phreng ba byin brlab kyang dor/_dgong srod kyi thun gang rung mthar chos skyong spyi dang phur srung gi gtor 'bul/_phyir nang thor thun mgor sngon 'gro rgyas pa dang phreng ba byin brlab bcas gong ltar bya/_snga thun man chad phyi thun ltar bya/_tshogs mchod 'byor na srod thun la ma chag par dgos shing ma 'byor na bsnyen sgrub kyi dbu tshugs pa'i dang po dang*/_grol ba'i thun phyi ma/_nya stong brgyad gsum dang yar mar tshes bcu gnyis la nges par dgos shing lhag ma btson 'dzin bya/_thun mtshams su snod bcud lha dang zhing khams su blta bzhin pas thugs srog hU~M la dmigs pa rtse gcig pas nyal ba bskyed rim/_snod bcud bsdus te bdag lhar gsal ba gnas gsum gyi 'bru gsum la bsdu/_de yang oM AHhU~M rnams gcig la gcig thim gyis mthar blo 'das stong pa nyid kyi ngang du nyal ba rdzogs rim ste gang rung gi nyal ba'i rnal 'byor/_rdzogs rim gyi ngang du nyal na gnyid sad ma thag mi rtog pa'i ngang las ye shes sgyu ma'i skur bzhengs par mos la/_hU~M hU~M hU~M gis rdo rje gzhon nu zhal gcig phyag gnyis pa dang*/_phaT phaT phaT kyis khams gsum lha yi dkyil 'khor du spro/_bskyed rim gyi ngang du nyal na mdun mkhar ye shes kyi mkha' 'gros sngags dang cang te'u'i sgras 'gro ba'i don du bzhengs par bskul bas thugs ka'i 'od zer gyis bdag dang snod bcud lha yi 'khor lor sad pa ldang ba'i rnal 'byor/_bza' btung oM AHhU~M gis bdud rtsir byin gyis brlabs pa lag gnyis dgang gzar blugs/_kha thab khung*/_lte ba'i gtum mo'i mes lus gang ba'i nang du phur pa'i lha tshogs rtsa gsum chos skyong dang bcas pa gsal ba la dwangs ma phul bas dgyes shing*/_chags zhen sred pa bral bas rol nas lhag ma oM AHhU~M uts+tshiSh+Ta ba liM ta b+hak+Sha si swA hAs bsngo ba kha zas kyi rnal 'byor/_thun mtshams su rtsa dum dang rdo rje khros pa sogs rgyud cho ga dang ldan pas bklag_/chu gtor/_bsang*/_gsur/_maN+Dal/_me mchod sogs chos spyod kyi bya ba las snyom las kyi ngang du mi sdod par chos spyod 'ba' zhig bya/_phyi nang lus sems thams cad sgyu ma'i dpe brgyad dam bcu yi rang bzhin du shes pas snang spyod tha mal du ma shor bar khyer so gsum dang ma bral bas snyems rtog spang blang re dogs bcos bslad bzang ngan ro mnyam du blta ba'i spyod lam gyi rnal 'byor te bzhi dang ldan par gces shing*/_de lta bu'i bsnyen sgrub las gsum dus kyi dbang du byas na rgyas par bsnyen sgrub so sor zla ba drug re ste khyon lo gcig_/las sbyor zla ba gcig dang*/_yang na bsnyen sgrub gnyis la zla ba gsum gsum/_las sbyor zhag bco lnga/_'brel 'jog tsam la bsnyen sgrub zhag bcu bzhi re/_las sbyor nyin zhag gsum tsam rung la/_grangs bsnyen gtso bor byed na/_kI la ya 'bru dgu pa bye ba gsum dang 'bum bzhi/_'bru bcu bdun pa nyid bdun 'bum nyi khri/_khro bcu dang sras mchog khri/_sgo ma bka' sdod rnams stong lnga tsam dang*/_las sbyor 'bum phrag gam khri lnga gsum gang 'os rgyas pa dang*/_bsnyen sngags 'bru 'bum/_sgrub sngags 'bum bzhi/_las sbyor khri gcig 'bring*/_bsnyen sgrub kyi sngags 'bum bzhi/_las sbyor ci nus byas kyang las rung tsam du 'gyur ro/__/de dag gi tshe bsnyen sgrub las gsum gang skabs su bab pa de bzlas pa'i gtso bor bya/_gzhan rnams khyug tsam byas pas chog go_/mtshan ma'i bsnyen pa rtags mthong gi bar du ste/_gzhung rnams las lha grub pa'i rtags mtshan rnams dngos nyams rmi lam du 'byung bar gsungs pa ltar ro/__/da lta'i bar lhag pa'i lha mchog 'di nyid la brten nas byang chub sgrub pa'i bar chad las rgyal zhing*/_dngos grub kyi tshan kha brnyes pa bar ma chad par byung ba bzhin yid ches dad brtson mos pas bsnyen sgrub las sbyor la 'bad pas thun mong dang mchog gi dngos grub thob par som nyi med pa'o/__/gsum pa rjes kyi bya ba ni/_dus grangs mtshan ma'i bsnyen pa rdzogs nas dngos grub kyi las la sbyor ba ste/_mchod gtor bzang du bshams/_gta' gtor rnying pa kha gso/_b+hany+dza mtshan ldan du chang bzang po a mr-i ta dang mngar gsum btab pa dang*/_dngos grub kyi rdzas dbus su rin po che 'bar ba/_phyogs bzhir zhi rgyas dbang drag gi bshos bu zas snas brum thabs su bskor ba dang*/_tshe 'brang dang*/_tshe chang yang bshams la/_nub tha ma'i thor thun skabs tshogs bsgral bstab kyi bar las gzhung ltar btang rjes/_bdag dpal chen po yab yum du gsal ba'i yab kyi gsang gnas su zla ba la rdo rje rtse lnga pa dang*/_sdud byed kyi snying po bu gar oM dkar pos mtshan pa/_yum gyi mkha' pad+ma 'dab brgyad kyi lte bar e gru gsum gyi dbus su 'bebs byed kyi snying po e dmar pos mtshan par bsam la/_mkha' gsang sbyar te snyoms par zhugs pas/_yum gyi dung khang na khrag 'thung rigs lnga yab yum tshon gang ba bzhugs pa rnams bskul/_snyoms par zhugs pas yab lnga'i byang sems mu tig dkar po/_yum lnga'i dwangs ma mtshal lta bu rtsa dbu ma nas byung yum gyi mkhar bab dkar dmar 'dres nas dngos grub kyi rang bzhin du 'khyil ba de oM AHhU~M gsum du gyur pa/_bdag nyid kyi rdo rje'i nang du rngubs te thugs srog hU~M la thim/_thun mong gi tshe bsod dpal dang grags pa rgyas/_snang ba dbang du 'dus/_gzi brjid 'od du 'bar/_lo bcu drug gi na tshod du gyur/_mchog gi dngos grub bde stong 'dzin med rang byung gi ye shes 'bar bar bsam la/_sgrub sngags kyi mthar/_oM AHhU~M sarba sid+d+hi AHzhes btags pa brgya stong sogs drag tu bzla/_mthar phreng ba lag g.yas su thogs/_g.yon pa'i mdzub mo dang mthe'u chung bsgrengs/_gung srin mthe bong sbyar ba rta mchog gi phyag rgya byas te/_thugs srog 'od zer gyis bskul bas phyogs bcu'i rgyal ba rnams kyi sku gsung thugs yon tan phrin las kyi byin rlabs dang dngos grub thams cad dang*/_khyad par du dkyil 'khor lha tshogs rnams kyi byin rlabs dang*/_mchog thun mong gi dngos grub yid la 'dod pa thams cad dngos grub kyi rdzas la drag tu thim pas rdzas rnams 'dod dgu 'byung ba'i rgya mtsho chen por gyur par bsam la/_oM badz+ra kI li kI la ya:_dzaHhU~M ba~M hoH_kA ya sid+d+hi oM:_wAka sid+d+hi AH_tsit+ta sid+d+hi hU~M:_sarba sid+d+hi hrIH_zhes bzlas pas rtags mthong ba'am/_thor thun gyi skya rengs dang por shar ba dang*/_thod par chang dang mngar gsum sbyar ba sman mchod ltar byin brlabs te brgyud mchod mthar/_ma hA rak+ta khA hi:_zhes sbrel bas mchod/_thal mo sbyar la/_oM:_dpal chen 'bar ba kI la ya:sogs dngos grub bskul zhing gsol ba btab la/_sngags dngos grub kyi sham bu can brjod pas lha dang dngos grub 'od du zhu/_bdag gi thugs srog la bsdu zhing dbyer med du bsam la/_sgrub rten phur bu dang gta' gtor lhar gsal ba gnas gsum du gtugs shing*/_rdo rje gsum du lhun gyis grub par gsol ba gdab/_lha 'od du zhu ba'i gtor rdzas myangs pas rtsa khams la ye shes kyis khyab par mos/_dngos grub kyi rdzas cha bzhir bgos pa'i gcig bla ma/_gcig rig 'dzin/_gcig bdag gis rol/_gcig sgrub grogs la ster/_nam langs pa dang rang gzhung gi rgyun gtor dang srung ma'i gtor chog rnams rgyas par bya/_lhag chog dang sbrel te lhag ma btson 'dzin byas pa rnams dang bcas btang*/_smon lam dang bzod gsol bya/_sgrub gtor cha gsum du bgos pa'i cha gcig sgrub khang du gter du sba/_cha gcig sbyin sreg tu 'bul/_cha gcig gtor ma gzhan dang bsdebs nas chad mdo'i skabs su 'bul/_brtan ma rta bro bcas grub pa dang tshe 'gugs bya/_dkyil 'khor la gtang rag gi mchod bstod rgyas pa dang*/_ye shes pa dkyil 'khor dang sgrub rten la brtan bzhugs/_dam tshig pa bsdu ldang bsngo smon shis brjod kyis mtha' brgyan/_bsnyen mtshams kyi khong de gar zhi ba'i sreg blugs kyang bsnyen pa'i bcu cha'i grangs longs su bsags/_rgyal tho la mchod bstod gshegs gsol bcas thun grol/_de nas bag gseng zhing gnas srung sogs spyi ltar byas pas bsnyen sgrub las gsum chig dril legs par grub pa'o/__/med snang srida~M pa~M rgyu 'bras kun nyon lcags/_/dag mnyam rdo~M rje~M gser 'gyur rtsis thebs pas/_/ye shes rno dbal phura~M bu~M'i rin thang gis/_/lcid pa'i 'phrul 'khor mi brtson shes ldan su/___/gnyis pa mtshan ma rdzas kyi phur pa brnag pa'i dgra bgegs la btab pas srid pa rdo rje phur bu sgrub pa'i tshul ni/_badz+ra gIrti las/_rten 'brel snang tshul ma 'gag 'dus byas kyi phur bu/_/nyon mongs rang gar shor ba'i dgra bgegs la thebs pas/_/las nyon rgyun thag gcod pa'i dkyil 'khor gyi klong nas/_/srid gsum yongs sgrol rdo rje gzhon nu dang mjal byung*/_/zhes gsungs pa'i dgongs pa ste/_gter gzhung las/_rdo rje phur bu'i phrin las mthar thug pa ni sgrol ba ste:_zhe gnag cing gdug rtsub dang ldan pa'i sngags pas las de ka la brtson par bya ste:_rgyud las:_snying rjes bsgral ba'i dam tshig ni:_bsad cing mnan pa ma yin te:_phung po rdo rjer gtams byas nas:_rnam par shes pa rdo rjer bsgom:_zhes pa ste:_gang bsgral bya'i gdul bya ni sangs rgyas kyi bstan pa bshig pa sogs zhing bcu:_pha ma mkhan slob gsod cing rdo rje'i spun gyi nang dme sogs nyams pa bdun dang ldan pa'i gdug pa can zhi bas mi thul ba'i rigs la:_gang gis sgrol ba'i rnal 'byor pa bsnyen sgrub kyi drod thob cing rdzong 'phrang srog gi gnad la mkhas pas:_thabs lha sngags ting 'dzin gsum gyis gzir bas:_bsgral ba'i las la zhugs na rang gi nus pa tshad du thon cing:_sa lam gyi bar chad sel:_lta dgongs la ngar thon:_gzhan don du sangs rgyas kyi bstan pa rgyas shing:_gdug pa can thar lam la 'god par 'gyur bas:_theg pa chen po'i dpa' bos yal bar dor na blo chung ba'i skyon dang:_nyes pa yun ring du bskyed pas na rdo rje phur bu sgrub pa'i gang zag gis brtson par bya ba'i gnas ni drag po'i las yin no:_zhes spyir gdams pa'i don nyams su len pa'i lag len bshad pa la/_phur pa rdo rje bkod pa'i rgyud las/_gang la dmigs pa'i ngo bo la/_/gdab pa'i las dag byas nas ni/_/rnam shes dbyings su yang dag sbyar/_/lhag ma lha la mchod par bya/_/zhes gsungs pa'i dgongs don rgyas par 'grol ba la yang*/_thog mar rgyud kyi gnad tho bcu gnyis kyi sgo nas mngon spyod kyi las mthar phyin par byed pa drag po sgrol ba'i rjes su gnang ba ma thob par las la 'jug tu mi rung zhing*/_zhugs kyang 'bras bu mi 'byung bas/_de'i rnam gzhag zhib gsal dbang chog tu gsal ba bzhin brgyud ldan gyi bla ma las nos shing gnad don shes par byas nas nyams len gyi lam dngos kyi rnam gzhag cung zad smos pa la drug las/_dang po gang bsgral ba'i yul ni/_nyams pa bdun ldan dang*/_zhing bcu tshang ba ste/_nyams pa bdun ni/_phur pa myang 'das kyi rgyud las/_srog don bka' dam las kyis nyams/_/mtshan mas nyams par gyur pa dang*/_/'dod pas 'gyur bas nyams dang bdun/_/bsgral ba'i zhing ni dam par bshad/_/ces gsungs pa'i don/_dang po srog las nyams pa ni/_rang gi pha ma mkhan po slob dpon rnams gsod pa dang*/_rdo rje spun gyi nang du dme byas pa rnams yin la/__gnyis pa don las nyams pa ni/_gong du bshad pa'i yul de dag la skur pa 'debs pa'i gzhi byed pa/_lta ba rgyab tu bor/_log pa dang du len/_sangs rgyas kyi bka' dor/_bka' phyin ci log tu dkrugs pa la mkhas pa'o/__/gsum pa bka' las nyams pa ni/_gsang sngags tshul bzhin spyod pa la gshung dang mtshang 'bru ba dang ya ga sgrogs pa/_bka' la skur pa 'debs pa/_'khor rnams log par khrid pa sogs yin la/__bzhi pa dam las nyams pa ni/_rdo rje slob dpon gyi bka' bslus te ngan sems byed pa/_gsang sngags dang phyag rgya'i rgyun gcod pa/_gsang chos rgyud ma smin pa la spel ba rnams yin par bshad/__lnga pa las kyis nyams pa ni/_las kyis sngon chad 'khon pa'i gzhi med par nyes med gzhan la rgol zhing*/_bdag gis nyes par ma byas kyang bdag la mthu rtsal gyis 'debs par byed pa rnams yin zhing*/__drug pa mtshan mas nyams pa ni/_gnyis med don la phyogs char 'dzin pa/_sgro skur gnyis kyis ras chod byed pa/_skye med kyi chos la mtshan mar bzung ba/_lha srin ma lus pa bran du ma khol bzhin du nga nyid dpal chen po yin no zhes 'jig rten blun po rnams bslu ba'i rdzun chen po smra ba/_gzhan la khro zhing 'tshe bar byed pa rnams yin par gsungs/__bdun pa 'dod pas nyams pa ni/_shes rab gsum gyi rtsal med par mthu rtsal chen po 'dod pas las kyi gtso bo mtshan mar spyod pa/_'jig rten las ma 'das pa'i lha 'dre la gsol ba 'debs shing rang gi gdong khrag gis byugs pa la sogs pa'i sgo nas spyod pa'i gzhung bzang po bor zhing*/_mi 'tsham pa'i spyod ngan tho co brlang por spyod pas bka' dang gzhung lugs smad nas bza' btung 'dod pas sgrub pa'i longs spyod brku ba rnams yin par bshad do/_/gzhan yang khrag 'thung rtsa ba'i rgyud las/_sangs rgyas bstan pa bshig pa dang*/_/dkon mchog dbu 'phang smad pa dang*/_/dge 'dun 'du ba'i sgo 'phrog dang*/_/theg chen chos la smod pa dang*/_/bla ma'i sku la bsdo ba dang*/_/rdo rje nang dbyen byed pa dang*/_/sgrub la bar chad byed pa dang*/_/gang zhig dam las log pa dang*/_/snying rje med pa'i srin po dang*/_/mu stegs log ltar gtogs pa dang*/_/sgrub pa po la do bsdo ba/_/'di rnams bsgral ba'i zhing bcu yin/_/zhes gsungs pa ltar bya ba ma yin pa brlang por spyod pa'i las ngan gyi sems can bsgral ba'i zhing du gyur pa rnam pa bcur gsungs pa de dag ste/_zhi ba'i phrin las kyi chos bstan cing rjes su 'dzin pas gdul zhing du ma gyur pa gdul dka' rnams spyir byang chub sems dpa'i thugs rjes bzung ba la ngo mtshar che ba bdag cag gi ston pa shAkya'i rgyal po dang gu ru rin po che/_rje btsun sgrol ma lta bu'i rnam thar yin la/_khyad par rdo rje theg pa'i lam gyis de dag 'dul ba ni/_gnas skabs bstan 'gro la gnod sbyor rgyun chad pa dang*/_mthar thug bsgral bya de nyid las ngan bsam sbyor rgyun chad cing*/_rdo rje'i sa la sbyor ba'i gzhan phan mi zad pa yin pas gdul dka' tshar gcod pa'i phrin las zhes bsngags pa'o/__/gnyis pa gang gis sgrol ba'i slob dpon ni/_gzhi yi sems zhes ma bcos spros med chos sku'i dgongs pa zang thal khyab brdal thig le nyag gcig 'od gsal nam mkha' lta bu'i don la goms pa brtan por gyur pas lta ba'i rdzong zin cing rtogs pas bdag bsgral ba*/_phyi sems don dam dmigs med kyi dgongs klong dang dbyer med pa gdangs kun rdzob sgyu ma lta bu'i snying rje'i rtsal mdangs shugs drag ma 'gag pa'i tshul du lham mer gsal bas bskyed bzlas rdzogs gsum char bying rgod kyi 'phrang las brgal nas gdul dka'i sems can ngan 'gro mu mtha' med pa 'khor bar bzod du med pa dus mtha'i me 'bar ba la mi bzod pa'i byams snying rje'i rtsis zin pa'i rnam 'gyur drag po'i las sbyor btsan thabs kyi sbyor bas bsgral kyang*/_sgyu ma mig yor gyi sems snang tsam las byas bsags las ngan gyi khur du mi 'gyur ba'i thabs mkhas kyis zhe sdang gi sems gdug cing rtsub pa dus mtha'i me ltar drag shul dpa' bo rol pa'i spyod pa 'jigs med seng ge lta bu'i brtul zhugs rang don yid byed kyi srog 'phrog nus pa'i gding chen dang ldan pas/_drag po'i chas dang yo byad 'jigs shing ya nga ba yang nyer bsdog bya dgos so/__/gsum pa ji ltar sgrol ba'i thabs ni/_dang po ye shes kyi lha bsnyen pa/_dam can nye bar bsnyen pa/_gsang sngags nye bar bsnyen pa gsum gyis rtags mthong bar byas pas stod las kyi sgrub pa grub nas/_gnyis pa smad las kyi dang po bsnyen pas snga ma'i nus pa kha gsos te/_gnyis pa sgrub pa la/_lha dang phral ba/_gzugs la dbab pa/_byad du gzhug pa/_smyo ru gzhug pa/_rdul du rlog pa/_zhal du stob pa/_de re re la'ang*/_pho nya/_'phyang*/_sngags/_rdzas/_ting 'dzin/_dmod pa ste drug drug sum cu rtsa drug gis nyams su blang bas las mthar phyin par byas nas/_gsum pa las sbyor gyi sgo nas dgra las dngos grub blang ba dang*/_lha las dngos grub blang ba ste/_las kyi kha skong zhing mjug bsdu ba'i phyir/_bsreg 'phang mnan gsum gyis phrin las kyi kha skong ba dang*/_gso ba gsum gyis phrin las kyi mjug bsdu ba ste/_de dag ni phur pa mkhan po gdab las kyis 'tshang rgya bar grags pa'i mngon spyod kyi man ngag gi gnad spyi don bstan pa tsam ste lag len gyi rim pa zhib par smad las chog khrigs su bshad par bya'o/__/bzhi pa ma bsgral ba'i skyon ni/_/rdzong 'phrang srog gi gding dang ldan la byams dang snying rje'i gzhan dbang du gyur pa'i rig 'dzin rnal 'byor sgrub pa pos bsgral ba'i mthu yod bzhin du ma bsgral bar btang snyoms su bzhag na/_spyir bla ma rdo rje slob dpon mched lcam 'khor lo'i 'dus pa rnams dang*/_khyad par sangs rgyas kyi bstan pa la rnam par 'tshe ba'i gnas 'jigs su rung bar yod cing*/_skye dgu sems can yongs kyi gnas skabs mthar thug gi phan bde'i shul lam bzang po dag nye bar 'gog ste phyin ci log pa'i las ngan pa'i g.yang sa chen por myur du 'khrid par 'gyur ba dang*/_nyams pa de nyid kyang las ngan pa'i rgyus 'bras bu mnar med rdo rje dmyal bar bskal pa'am nam mkha' ma zhig bar de srid du thar pa'i go skabs med par duHkha drag po skyi g.ya' bas mnar bar 'gyur ba la/_thugs rje'i dpyang thag zab mos ma btab pa'i nyes pa dang*/_gsang sngags rdo rje theg pa'i thabs mkhas zab mos myur du gnas ngan len gyi sa bon bcad de yang dag pa'i sa la skyel du yod pa'i gdams ngag zab mo ji mi snyam du chud gsan par byas par 'gyur ba sogs kyi nyes dmigs mtha' yas pa zhig yod pa/_rtsa ltung bcu par gsungs shing*/_phur pa myang 'das chen po'i rgyud las/_gnyis med don ldan skyes bu des/_/gnod gdug rnam gnyis ma bsgral na/_/nges par ngan song 'khor bar ltung*/_/ci phyir nges pa'i las la sgrib/_/nges pa'i don bor log par gol/_/lta ba ngan pas ras chod byas/_/spyod pa rtsing pas tho cor byas/_/dam tshig nyams pas gzu lum byas/_/gzhung las gol bas dkyil 'khor dral/_/ma nyes pa ni drag pos 'joms/_/rang las mkhas la skur pa 'debs/_/zhes gsungs pa ltar ro/__/lnga pa bsgral ba'i phan yon ni/_byang chub sems gnyis kyis rtsis zin pa'i gsang sngags zab mo'i thabs khyad par can dang ldan pas sgrol ba lam du byas pas 'tshengs pa gsum dang ldan pa'i dgongs spyod zab mo grub pa'i rnal 'byor pa 'jigs med phyogs las rnam rgyal gyi brtul zhugs la dbang 'byor ba'i yon tan dang ldan pas sngags pa hom khung kha nas sangs rgyas zhes so zur gnubs gsum sogs gsang sngags rnying ma'i sngags rgan ral pa can rnams la yongs su grags pa ste/_rgyud las/_de la drag po'i las byas na/_/myang ngan 'das pa'i yon tan 'thob/_/ma mo mkha' 'gro bran bzhin 'khol/_/tshe ring bde ba phun sum tshogs/_/dgra dang 'byung po rdul du rlog_/mthu chen lha srin de bzhin te/_/ci bgyis bka' dang bsgo ba nyan/_/'di phyi pha rol gnyis su yang*/_/bsam pa 'grub cing mtho ris 'thob/_/bdag dang gnyis med byang chub sems/_/gnyis med chos skur dbyer med pas/_/ngan song gsum po sgo bkag nas/_/gnyis med mkha' la de bsgral na/_/don dang mthun pas dam tshig skong*/_/sdig can bsgral na las ngan 'chad/_/dam nyams bsgral na bka' gzhung btsan/_/log rtog bsgral na dkyil 'khor gnyan/_/gnod gdug bsgral na bar chad nyung*/_/gzhan yang yon tan brjod las 'das/_/zhes gsungs pa ltar ro/__/drug pa bsgral ba'i mthar thug gi 'bras bu ni/_bsgral bya gdug pa can de dag la sngags phyag rgya ting nge 'dzin gsum dang ldan pas mtshan ma rdzas kyi phur pa ye shes kyi rang bzhin can de dag tshad dang ldan pa'i gdab lugs kyis btab nas thebs te gnas skabs las ngan dang skye rgyun ngan pa bcad nas sa lam gyi yon tan khyad par can rgyud la nges par smin pa'i rten du dpal chen yab yum gyi sras su bskrun te rig 'dzin rnam bzhi'i mthar lam lhun grub rig 'dzin gyi rgyal sar grol nas khyab bdag he ru ka'i go 'phang chen por mngon par byang chub pa'i nye rgyu thun min du nges pas na/_slob dpon sangs rgyas gnyis pa'i zhal gdams su/_slob dpon dgra mnan mi 'dra brgya rtsa brgyad:_mthu gtad bu lon bzhin du snyog dus 'byung:_bstan pa srungs shig phyi rabs sngags pa rnams:_sngags pa'i las ka 'di min gzhan ma yin:_dgra mgo yan par btang na dam tshig nyams:_lha 'dre ma rung yid kyi gzugs can la:_sha yi mi ngan mthil brlag gtor byed na:_sangs rgyas bstan pa dkar 'jam rgyas par 'gyur:_sngags pa mthu med grong stong khyi dang 'dra:_sus brdung 'dis brdung med de rdzas mi thub:_las su mthu sgrub bran du lha 'dre bskul:_nor du rdzas sog mtshon du klu gtad rgyob:_srid du ling+ga chos la mnan pa gyis:_lto ru dgra zo gos su sgrub khang gyon:_grogs su mkha' 'gro chos skyong dam can gsol:_mthu dang chos su ldan pas 'gro don gyis:_zhes gdams par mdzad kyang dus kyi tha mar rtogs pa'i bstan pa phal cher dus las yol zin pas mngon spyod kyi las kyi rtags kyang rang gzhan ral pa can rnams kyis mngon sum du bstan nus pa nyin skar ltar gyur pa 'dra snyam skyo ba'i shugs ring kyang thal lo/__/rgyal kun phrin las stobs 'dus drag sngags mtshon/_/rgyud lung man ngag gnam lcags 'phrul 'khor che/_/yab mes grub pa'i snying bcud thob 'di ko_/skal pa bzang snyam spobs pas mgo 'phang btegs/_/ha ha/__/gsum pa byang chub sems kyi phur pa rtsa rlung thig le la btab pas ma dag pa'i rlung sems dbyings su nub nas zhu bde'i drangs pa'i bde ba chen po lhan skyes kyi ye shes 'char ba'i rnal 'byor gyi lam ni/_badz+ra gIrti las/_rjes chags sgyu mar shar ba'i byang sems kyi phur bu/_/shes rab stong chen yum gyi mkha' dbyings su thebs pas/_/dbab ldog 'dren dgram dga' bzhi'i dkyil 'khor gyi klong nas/_/bde stong zung 'jug rdo rje gzhon nu dang mjal byung*/_/zhes pa'i dgongs pa ste/_gter gzhung las/_rdo rje'i rnal 'byor la nus pa thob pa'i slob ma blo gros che:_rtog pa nyung:_gsang sngags la mos pa thob pas bde chen byang sems kyi phur bu bsgom dgos te rgyud las:_thabs kyi rdo rje gzhon nu ste:_de nyid shes rab bde ba'i yum:_rdo rje'i lam nas pad+mor 'khyil:_gnyis med thugs kyi thig le spro:_zhes pa'i thabs kyi lam zab mo la rnal 'byor du bya ste:_zhes gsungs pa'i don rgyas par 'grol ba la gnyis/_bdag byin brlab pa dang*/_pho nya'i lam gnyis las/_dang po ni/_phur pa phrin las kyi rgyud las/_mtshan ldan shes rab dag la ni/_/sna tshogs dri yis rab brgyan zhing*/_/bsrubs dang srub pa'i thabs dag las/_/mi rtog pa ni rab tu skye/_/dga' ba mchog tu dga' ba dang*/_/mngon dga' rang bzhin dga' ba ste/_/rdo rje dbyings kyi dbang phyug la/_/bgrod byed man ngag dag gi'o/_/zhes pa ltar rdo rje theg pa'i lam gyi yon tan thams cad rdo rje'i lus la gnad du bsnun nas rtsa rlung thig le dbu mar 'dus pa'i byed pa las skye ba sha stag yin zhing*/_des don gyi 'od gsal gang rgyud la bskyed kyang 'byung ba'i sdud rim nas rtags bcu'i snang ba 'char zhing*/_rang bzhin gyi thim rim las snang gsum gyi 'od gsal shar ba'i klong du tha mal gyi 'khrul snang thams cad nub nas snang gsum 'od gsal du thim pa'i gnas skabs chos nyid spros pa bral ba'i ye shes 'char ba sha stag yin pas/_de'i gnad kyang rtogs bya mthar thug don dam lhan skyes kyi ye shes/_de'i brtan pa phra rags kyi rtsa rlung thig le rnams yin la/_de nyid byed bcings kyi nus pas ye shes kyi khams 'phel rgyas brtan pas nang gi lam gyi drod rtags kyang mi 'byung ba'i thabs med pas bskyed rim las ches zab pa rdzogs rim ste/_de nyams su len tshul la sngon 'gro stong ra/_dngos gzhi rtsa rlung thig le'i rnal 'byor/_rjes lam nyams su blang ba'i phan yon bshad pa'o/__/dang po la'ang*/_stong ra phyi nang gnyis las/_dang po ni/_gdod nas dag pa'i ye shes kyi rang mdangs khu ba'i chos kyi lus dang*/_rdul gyi chos kyi ngag rlung gi rang bzhin bskyed pa de gnyis la lus zhes bya/_lus de gnyis la brten cing gnas pa bde ba chen po'i bdag nyid ye shes kyi rlung zhes bya la/_de gsum ma dag pa'i tshe lus ngag yid gsum/_dag pa'i tshe sku gsung thugs rdo rje gsum yin la/_mdor na de dag khu khrag rlung gsum dang tshogs pa gcig tu gnas la/_dkar dmar de rlung gis g.yos pa las bdag gzhan yul yul can sogs gnyis chos su gyes/_bdag rtogs thams cad chos nyid de'i gshis skye med kyi stong cha yin la/_gzhan rtogs 'jug pa thams cad gdangs 'gag med kyi snang chas 'khor 'das kyi 'khrul snang sna tshogs su shar ba'i mtshang shes pas phung khams sum cu rtsa drug gi rang bzhin gnas lugs mthar thug bde stong lhan cig skyes pa'i ye shes su dag pas 'khrul pa ming med/_myang 'das ye rdzogs su 'char nus pa'i phyir de dag gi rten ni lus te de la'ang*/_sbyang bya btags pa ba rags pa'i lus phung khams skye mched dang bcas pa de/_rtsa rlung thig le gsum la rdo rje gzhon nu'i sku gsung thugs kyi dkyil 'khor pa'i lhar/_bsgrub bya phra ba'i lus gnas skabs kyi sbyang gzhi/_'bras dus lhan skyes kyi rdo rje gsum dang*/_lam sku gsung thugs 'bral mi shes pa'i ngo bo gnyug ma'i lus zhes shin tu phra ba'i lus mthar thug gi sbyang gzhi yin pa'i gnad kyis dang po sbyong byed kyi lam lus kyi stong ra sgom pa gal che bas/_'jam mgon chos kyi rgyal po d+harma ma ti'i gsung rgyun gyi rnal 'byor phrin las bcud snying bzhin/_hU~M:_stong nyid de bzhin nyid klong nas:sogs/_thig le nyag gcig nyid du shar:_zhes pa'i bar te/_gnam lcags las grub pa'i rdo rje'i srung 'khor rtsibs bcu pa'i lte bar rang rdo rje gzhon nu zhal gsum phyag drug_/yum 'khor lo rgyas 'debs dang sbyor ba'i sku la dpal dang dur khrod chas kyis brgyan pa'i snang stong sgyu ma/_'ja' tshon dang chu zla lta bur gsal ba'i sbyang gzhi'i lus kyi phung khams sras mchog rigs lnga yab yum/_sku yi gnas bcur mi dge bcu dag cing stobs bcu'i ye shes mthar phyin pa'i khro bcu yab yum phra thabs bcas/_yan lag bzhi la yul dbang shes gsum gyi bya byed dang rtag chad bdag lta mtshan 'dzin gyi lta ba dag pa'i sgo ma bzhi/_ba spu'i steng du rten 'brel bden don dag pa'i phur srung bcu gnyis bcas pa dkyil 'khor gsum gyi 'khor lor gdod nas dag pa'i nges shes kyis gsal gdab/_lus dkyil gyi lha de thams cad kyang sku phra la yan lag dbang po gsal ba sangs rgyas kyi ye shes rnam par dag pa'i bdag nyid bar snang gi 'ja' tshon lta bur gsal gdab bo/__/gnyis pa nang rtsa yi stong ra ni/_lus de la ye shes 'char ba lus kyi rtsa yi spyod pa la ltos pas/_ma dag pa'i lus kyi rtsa dbu ma/_dag pa 'bras dus kyi rtsar gsungs pa rigs sam dbyings kyis khyab pa gzhi'i dbu ma/_lam sgom pas nang gi rlung sems tshud pas du ba sogs rtags bcu mthong ba lam gyi dbu ma/_mthar thug sku rdo rje sgrib bral gyi rang bzhin mngon du gyur pa 'bras bu'i dbu ma zhes gsungs shing*/_de la gzung 'dzin gyi dbang gis ro rkyang gnyis su gyes/_de'i lte ba yan nyi zla sgra gcan gyi srog gsum/_lte 'og man bshang lci khu ba thur sel gyi lam gsum/_de gsum las gyes pa'i nang du rtsa'i gtso mo nyer bzhi/_phyi yul nyer bzhi/_gzhan dkyil 'khor du thugs gsung sku yi rnal 'byor ma nyer bzhi/_de'i steng du snying ga'i yan lag gi rlung brten pa'i rtsa lnga gtso mo gsum dang bcas so gnyis zla ba yar mar gyi cha bco lnga dag pa bdag med lha mo bco lnga dkar cha bcu drug gi rten dung can/_dmar cha bcu drug gi rten bdud bral ma/_de dag gi steng du rtsa ba'i rlung lnga'i rten rtsa lnga bsnan pas sum cu rtsa bdun ni gzhi ma khams so drug khyab byed thugs rdo rje dang bcas pa/_lam du byang chos so bdun yin la/_gzhan du sbas pa'i rtsa lnga zhes/_sum skor mig_/lo ma rna ba/_khyim ma sna/_gtum mo lce/_bdud bral ma lce'u chung gi dbus su zug cing rtsa ba snying dbus na 'dus pas dbu ma dang 'brel ba ste/_snying ga'i 'od gsal mi shigs pa las langs nas gzugs sogs yul la 'jug pa dang*/_lam dus su de rnams bcing nas de la gnad du bsnun pas rtags bcu 'char ba'i rtsa bar gyur pas sbas pa ste sa bon nam gter sbas pa lta bu'o/__/bla med rdo rje theg pa'i lam gnad du bsnun pa'i thabs mkhas kyi spyod pas 'gro kun srid zhi'i g.yang las sgrol nas rnam mkhyen gyi go 'phang thob pa'i don du phung khams du ma tshogs pa'i zag bcas nyer len gyi phung po 'di bcom ldan 'das rdo rje gzhon nu'i sku gsung thugs ye shes rnam pa thams cad bde chen mchog tu mi 'gyur ba'i ye shes rdo rje'i bdag nyid du gtams pa'am 'char bar byas nas/_spyi bo bde chen 'khor lo ni haM yig bde ba chen po dwangs ma'i thig le gnas pa lhan skyes rang bzhin gyi dkyil 'khor khyab byed de kho na'i bdag nyid rtsa 'dab sum cu so gnyis chu tshod dag pa kA li so gnyis las byung ba'i mtshan bzang so gnyis ye shes rdo rje'i bdag nyid/_mgrin pa longs spyod kyi 'khor lo 'pho ba bcu drug dag pa dbyangs bcu drug gi rang bzhin phyogs bcu khro bo'i dkyil 'khor longs sku/_snying ga chos kyi 'khor lo thun chen brgyad dag pa 'od gsal chos sku'i bzhugs gnas bdag nyid rtsa ba'i dkyil 'khor gtso mchog rdo rje gzhon nu yab yum chos sku/_lte ba sprul pa'i 'khor lo dus sbyor gyi rlung drug cu rtsa bzhi dag pa phur pa sras kyi dkyil 'khor sprul sku'i ye shes 'char bar byed pa ste/_rtsa 'dab 'di dag 'khor lo'i rtsibs ltar yod cing gnad bcings nas bsnun pas gnas skabs bzhi'i 'khrul pa gcod pa sgra don te/_de dag sha khrag rdos bcas ma yin pa dwangs gsal 'od kyi rang bzhin shel sbug lta bu/_rnam pa lus kyi gnas bzhir brtsegs ma'i tshul du yod kyang*/_gtso bo snying ga d+harma tsakra la gnad du bsnun pas snying dbus bde ba chen po'i rten a wa d+hU ti'i rtsa mchog gi lte ba la bcom ldan 'das badz+ra ku mA ra 'pho med dwangs ma'i thig ler bzhugs pa ni/_dbu ma sku gsum 'du 'bral med pa chos nyid rtsa zhes bya la/_de las gyes pa'i mdun du ye shes 'char ba'i rtsa zlum po/_g.yas su kun khyab thugs kyi rtsa mthing ga gru bzhi/_g.yon du rang byung rtsa dmar po zla gam/_rgyab tu zlum 'khyil 'od lnga'i rtsa/_mtshams bzhir thabs dang shes rab kyi rtsa bzhi po rnams su rdo rje gzhon nu'i dbu'i stod dang 'og tu hU~M kA ra dang stobs chen gnyis/_phyogs mtshams kyi khro bo brgyad dang sgra 'byin la sogs khro mo bcu rtsa 'dab brgyad du bzhugs pa/_gnas lnga'i rtsa 'dab kyi lte bar sras mchog rigs lnga yab yum gtso 'khor kun kyang zhal gcig phyag gnyis thugs kar phur bu 'dril ba ngo bo bde stong gnyis med kyi ye shes gcig pu'i bdag nyid can dang*/_khyad par spyi dpal chen po rdo rje gzhon nu'i thugs tsit+ta rin po che mchong gur phub pa lta bu zur brgyad pa'i klong du bde stong dbyer med brtan g.yo srid zhi'i khyab bdag dpal chen po yang dag dpe bral don gyi ye shes sems dpa' he ru ka dpal bde ba chen po sangs rgyas thams cad bde ba chen po gcig gi ngo bor rol pa dang mnyam par sbyor ba sku gsum gyi dbu/_phar phyin drug gi phyag tu rdo rje khaT+wAM thod rnga g.yas/_dril bu dung dmar rgyu zhags g.yon gyi phyag gis bsnams pa/_rdzu 'phrul gyi rkang pa bzhi'i zhabs bzhi gyad kyi dor stabs su bgrad pas ru tra pho mo kha sbub dang gan rkyal du mnan pa/_yum dbyings phyug ma khaT+wAM dang dung khrag 'dzin pa dang sbyor ba/_sku la dur khrod dang dpal gyi chas ka rdzogs shing shin tu phra ba yungs kar tsam du gsal ba'i thugs kar gnam lcags kyi rdo rje sngon po rtse lnga pa'i lte bar thugs srog hU~M mthing nag_/tsit+ta zur brgyad kyi nang du gau ri ma brgyad khro mo brgyad gcer bu rang rtags kyi phyag mtshan thogs te chags pa'i nyams rgyas pas yab la blta ba/_phra la dwangs ma'i gzugs can zhal nang du phyogs par gsal legs par gdab/__gnyis pa dngos gzhi la rtsa rlung thig le'i rnal 'byor gsum las/_dang po rtsa yi rnal 'byor ni/_spyir gnas pa rtsa ni zhing sar chu 'khrid pa'i yur ba dang 'dra ste rlung rgyu ba'i lam yin pas srog rtsol la brten nas rtsa lam du sbyang dgos pas/_rtsa gnad du 'gro ba la lus gnad rnam snang chos bdun bya ste/_de ni klong chen rab 'byams rgyud las/_rkang pa rdo rje'i skyil krung bca'/_/lag pa gnyis ni mnyam bzhag bsnol/_/lus ni mda' snyug bzhin du bsrang*/_/dpung pa rgod gshog bzhin du brkyang*/_/mjing pa gzhu mchog bzhin du bskum/_/lus gnad phag phang gzing ltar gtod/_mig dang sna rtse sems rtse bstun/_zhes gsungs pa ltar lus gnad bcos pas lus drang bas rtsa drang*/_de las rlung drang*/_de las rlung dang rnam rtog g.yo med du gyur nas ye shes kyi chos nyid mthong bar gsungs so/__/des na gong du smos pa ltar rtsa gsum 'khor lo bzhi dang bcas pa/_lus dkyil gyi lha rnams dang*/_khyad par snying ga'i rtsa 'khor gyi lha rnams gsal legs par gdab bo/__/spyir rgyud sde rnams su lus la khu ba'i sgras kun rdzob byang chub kyi sems las grub cing snang ba mchog tu mi 'gyur ba'i bde ba'i rten rtsa rlung thig le'i dwangs ma rdul gyi chos las 'das pas ye shes kyi ngo bor gyur pa gnyug ma'i lus te/_de ni mthar thug gi bsgrub bya yin la/_don du lus sems gzhi'i gnas lugs de gnyis chu dang 'khyags pa bzhin du dbyer med du shes pas gzhi dus kyi sku gnyis zung 'jug ces bya zhing*/_de sgom stobs kyis mngon sum kho nar gsal nus kyi thabs gzhan gyis ma yin pas/_rtsa rlung thig le'i rnal 'byor gang sgom yang gnad rtsa rlung la 'bab par shes dgos so/__/gnyis pa rlung gi rnal 'byor ni/_sems yul la 'jug pa'i zhon pa/_khams gsum snod bcud kyi bkod pa byed pa'i bzo bo/_rtsa ba dang yan lag gi rlung g.yo med du 'ching ba ni thabs grol lam kun gyi rten yin la/_rlung gi sgra nus ldan ma'am shugs ldan mar 'jug pas/_de'i don ni 'khor 'das thams cad kyi gzhir gyur pa'i rlung ni gdod ma'i mi shigs pa chen po ste/_de'ang rlung du brjod pa na srog ste a thung gi rang bzhin du gnas pas brjod pa ngag rnams dang*/_dbugs dang chu srang dang dbyu gu dang dus sbyor la sogs pa'ang 'di las 'byung zhing*/_dbyangs gsal sogs yi ge thams cad 'di las skyes pas brjod du med kyang brjod pa kun gyi gzhir gyur pa ste/_yi ge'i dbang du byas na dbyangs gsal thams cad kyi rtsa ba a yin la/_rlung bcu'i dbang du byas na rlung bcu thams cad kyi rtsa ba srog rlung a'i rnam pa can yin pa dang*/_ye shes kyi dbang du byas na mchog tu mi 'gyur ba'i bde ba chen po'i de nyid la a zhes bya bar brjod pas chos thams cad kyi rtsa ba srog ces bya ba'i a las 'khor 'das thams cad snang ba yin la/_des na 'khor 'das thams cad rlung gi rang bzhin du gsungs pas bsdu na las dang ye shes kyi rlung gnyis te/_dang po ni rnam rtog dang dbyer med pa'i rlung spang bya dug gsum gyi rlung g.yo ba dang*/_phra ba dang gzhan nas gzhan du spyod par byed pa kha yengs lta bu yin la/_sems kyi rang bzhin bde gsal mi rtog pa nyid ni ye shes kyi rlung chen po ste/_de rang rig pa na las rlung gi g.yo ba zhi bar 'gyur bas na de sbyor ba bzhi dang gnad lngas gcun nas 'khor ba'i byed las bcings phyir steng 'og gi rlung lte bar kha sbyar ba'i bum pa can la gtso bor bya ste/_de'i sngon du rlung dug bsal ba'i phyir lag gnyis gung mo'i rgyab tu mdzub mo sbyar ba rdo rje phyed pa'i rgyas/_dang po sna bug g.yon/_/de nas g.yas gnyis nas rlung ro lan gsum gsum dang*/_rdo rje'i khu tshur pus mo'i steng du bzhag ste sna bug gnyis ka nas gsum ste dgu phrugs su 'bud/_dug gsum nad gdon sdig sgrib thams cad sangs kyis dag par bsam/_kha nas ha zhes rlung btang ba dang pus mo gnyis steng lag pa sa gnon byas te cung zad ngal gso/_de nas sbyor ba bzhi ldan gyi bum can dngos ni/_rngub dang dgang dang gzhil ba dang*/_/mda' ltar 'phang ba rnam pa bzhi/_sbyor ba bzhi ldan ma shes na/_/yon tan skyon du 'gyur bar nye/_zhes dang*/_gnad lnga ni/_rlung log tu mi 'byung ba 'bud pa'i gnad/_rang gnas su bzung ba rngub pa'i gnad/_dbang du bsdu ba dgang ba'i gnad/_rtsa mig tu gdab pa gzhil ba'i gnad/_phyi nang bsre ba 'phang ba'i gnad lnga rnams spyir shes dgos/_bye brag dmigs pa'i gnad ni/_spyir rtsa rlung thig le zhes ming dang rnam pas so sor dbye ba tsam las don du bde stong dbyer med thig le nyag gcig gi rang bzhin du shes te rtsa yi ge'i 'khor lo zhes gsungs pa'ang*/_lte ba'i a mgo gyen bstan spyi bo'i haM thur bstan du thabs shes kyi rten 'brel las chags pas phyi rol du e waM thabs shes kyi rang bzhin dang*/__snying gar nyon mongs dang bdud rtsi lnga'i rten gyi yi ge_/de nas sa ra h+ya bya sogs yi ge bcu drug_/de nas yul nyer bzhi'i yi ge nyi shu rtsa bzhi/_de nas yi ge brgya nyi shu sogs bsam gyis mi khyab pa'i bar grub pa rnams kyi nang du rlung rngub pas ngag yi ge'i sgra dang ldan par grub par gsungs la/_lus grub pa'i tshe thog mar grub pa srog chen po'i rlung kun gzhi'i rnam shes la brten pa yi ge lnga las dbyibs a thung gi rnam pa mkha' zhes/_thur sel sa khams laM yig_/gyen rgyu me khams raM yig_/mnyam gnas kyi rlung rlung khams aM yig_/rnam pa khyab byed kyi rlung chu khams u yig bcas rtsa ba'i rlung lnga/_klu'i rlung sa khams A ring po/_rus sbal gyi rlung khams e yig_/ba'i rlung me khams Ar yig_/lhas sbyin gyi rlung chu khams e yig_/nor las rgyal gyi rlung sa khams A yig ste yan lag gi rlung lnga ste rtsa ba'i rlung bcu/_de las gyes pa'i yan lag gi rlung mang po gsungs kyang bcu'i khongs su 'du la/_de yang rlung lnga'i kha dog dang dbyibs kyi rtsa ba'i rlung lnga dang*/_nyams su len dus dus bzhi dang sbyar ba'ang gsungs kyang*/_kun la khyab byed nam mkha'i rlung gi kha dog dang dbyibs la sems bzung bas shis par gsungs so/_/de bzhin du lha dang sngags kyang ye shes gcig nyid du mar shar ba las rgyud tha dad du mi blta zhing*/_sngags kyi bzlas pa'ang ngag bzlas/_yid bzlas/_'gog bzlas/_rdo rje'i bzlas pa rnams las rdzogs rim gyi skabs 'dir bum can dang sbrag pa'i rdor bzlas cung zad bya dgos la/_thog mar rlung nang du rngub pa'i tshe phyi rol brtan g.yo 'khor 'das kyi snang grags rig pa'i chos thams cad thig le dkar dmar mthing gsum gyi rnam par sna bug gnyis nas zhugs/_lus kyi nang thams cad gang*/_dwangs ma thams cad snying ga'i hU~M la thim pas bkrag mdangs 'od du 'tsher bar bsam la rlung kha sbyor du mnan pas rlung sems bsre/_mi thub na gzhil zhing*/_slar phyir btang ba rnams oM AHhU~M gi rang bzhin du mos pa zhi lhag zung 'jug gi rnal 'byor zab mo'i rlung sems dbu mar sdud pa'i thabs rmad du byung ba'o/__/gsum pa thig le'i rnal 'byor ni/_spyir thig le zhes pa bde ba chen po'i snying po'am sa bon lta bu ste/_thog ma med pa'i dus nas gzhom du med par gnas pa'i rang sems sku gsum gyi bdag nyid kyi rtsa ba spros bral gyi thig le/_sems dkar dmar rlung gsum gyis dkrugs pas gzung 'dzin gnyis kyi 'khrul pa ma rig pa'i thig le/_kun brtags ming gzhi las bsgyur ba btags pa sngags kyi thig le/_gzhan dbang gi rlung 'ching rlung gi thig le/_khams dkar dmar de 'ching byed kyi thabs dang bcas rdzas kyi thig le zhes dbye yang*/_bsdu na kun rdzob brdar btags pa dang*/_don dam ye shes kyi thig le gnyis su 'dus la/_des na skabs 'dir kun rdzob brdar brtags sam rdzas kyi thig le nyid bsgom bya ste/_de ni rlung gi gnad la brten nas khrid sar 'du ba chu dang 'dra bas 'gyur med don dam byang chub sems kyi ye shes kyi rten yin pas 'pho med du bcing dgos pa'i phyir/_spyir rtsa rnams su lus kyi khams dwangs snyigs kyi thig le sum cu rtsa drug gi rlung gis dbang byed pa nor bu lta bur gnas shing de la brten pa'i rdzas kyi thig le'i dwangs ma dkar cha ni dbu ma'i yar sna haM yig gi rang bzhin du gnas pa de las bde ba 'jo ba'i dpyid ces gsungs shing nor bu kun+da'i mdog ltar dkar la 'tsher ba dang dmar la snum bag dang ldan pa/_dmar cha'i dwangs ma ni lte 'og rtsa gsum 'dus pa'i mdor a thung gi rnam par gnas pa de la bde ba brtan pa'i thig le bcas gsungs/_de yang gtum mo a thung gi mtshan nyid ni/_nyi ma'i chos nyid rnam par dag pa'i kha dog dmar ba/_rlung me'i drod rtags kyi ngo bor grub pa'i reg bya tsha ba/_byang chub kyi sems ye shes kyi bdud rtsi dam pa'i phyir nyams myong bde ba/_chos kyi dbyings shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i ngo bo nyid kyi phyir rang bzhin stong pa nyid de mtshan nyid bzhi dang ldan pa lte 'og sor bzhi spu na gu mtshams ro rkyang gi mar sna bu gar zug pa'i khar gnas par bsgom/_de yang a shad de ji tsam phra ba gsal zhing de la sems 'dzin rtse gcig tu byas nas sems zin nges byung na rim gyis spar bas bde drod cher skye ba dang*/_rim gyis a shad kyis me sbar bas bde drod brtan par gsungs/_spyi bor byang chub sems kyi ngo bo haM yig ni/_zla ba'i khams kyi cha yin pa'i phyir dkar ba/_shes rab kyi tsaN+Da li dang 'brel ba'i phyir mu tig gi mdog ltar 'tsher ba/_byang chub sems kyi bdud rtsi'i bcud dang ldan pa'i phyir snum pa/_rtsa yi gnas gang yang rung bar spyan drangs bde ba'i phyir kun tu zlum pas 'dril ba ste mtshan nyid bzhi dang ldan pa spyi bo dbu ma'i yar snar mgo thur bstan du gnas par bsgom/_dkar dmar gyi cha shas lus spyi dang khyad par 'khor lo rnams la khyab ste yod cing 'khor ba'i dus su chos dang gang zag gi bdag 'dzin gnyis bskyed cing*/_rten gyi gnad bcing ba'i 'bar bzhu'i rten 'brel las bdag med gnyis kyi ye shes kyang rang byung gis 'char zhing chos gzugs kyi sku gnyis kyi go 'phang du dbugs dbyung la/_don la sgrib med dwangs ma'i khams byang sems de rdo rje'i lus sgrib bral du gnad bcings pas/_de nyid zhugs na/_bden gnyis kyi byang chub sems rgyud la skye bas dkar dmar gyi dwangs ma la byang chub sems kyi sgra zhugs pa'o/__/dmigs gnad dngos ni rlung bum pa can gyi sbyor bas sna bug gnyis nas rngub pa ro rkyang du son pa dang A li dmar po dang*/_kA li dkar po yi ge'i rnam par brgyud dbu ma'i yar sne nas zhugs te lte 'og a shad thig le dang nus pa me'i rang bzhin du lhan gyis 'bar bas rim gyis/_lte ba/_snying ga_/mgrin pa/_spyi bo'i bar mched de rtsa sbug thams cad gang bas phung khams skye mched kyi bag chags sgo gsum cha mnyam dang bcas pa'i rgyu las nyon 'bras bu nad gdon sdig sgrib thams cad rtsa sbur mes tshig pa bzhin bsregs te/_rtsa sbug thams cad dmar zang nge drod 'bar zhing khyab pas rtse mo spyi bo'i haM la reg pas mar la nyi 'od phog pa bzhin zhu ste khams dwangs ma'i snyog pa char ltar brul te spyi bo nas lte bar byung nas 'khor lo bzhi'i rtsa khengs te nang sbubs thams cad khu bas gang ste dkar sang nge gnas pas dga' bzhi'i nyams skyong*/_sad rmi gnyid 'thug snyoms 'jug gi sgrib pa sbyangs/_rtsa rlung thig le'i skyon dang gegs thams cad bsal/_bde stong ye shes gnas so sor rim dang gcig char du skyes par bsam la sems bzung*/_mthar thig le'i dkar cha'i dwangs ma dang gtum mo'i me gnyis med du 'dres te rtsa 'khor thams cad zang thal gyis lus kyi nang thams cad gang*/_snyigs ma thams cad bsregs dwangs mas lus gang bas bde gsal rnam par mi rtog pa'i ye shes skyes par bsam la rlung rig sems gsum gcig tu bsres la mnyam bzhag gi rang ngo bskyang*/_snying gar 'od lnga'i thig le shin tu phra ba la sems rtse gcig tu gtad pa ni gtum mo ye shes kyi 'khor lo'i dmigs rim mo/__/nang gtum mo'i 'bar 'dzag gi dmigs pa'i gzhung snga ma ltar las/_snying nang e mthing ga dang*/_spyi bor haM gyi 'og tu ba~M dkar gsal bsam/_zhu bde'i khams dkar dmar gyis lus gang mthar thig le'i dwangs ma thams cad e dang ba~M la thim/_mthar yi ge gnyis kyang gcig tu 'dres pa'i gong bu sran ma tsam la sems bzung nas mthar mi dmigs pa'i ngang du bzhag la bum can bzung ba ni bde chen chos nyid kyi 'khor lo'i man ngag go_/rlung khams gnyis dus gcig par lte bar me rlung e'i rnam pas haM yig zhu bas dbu ma dang 'khor lo thams cad la khyab pas rlung sems kyi thig le dkar po thur du bab pa dang dmar po gyen 'gro gnyis snying gar 'dres pas gnyug ma lhan cig skyes pa'i ye shes spros bral gyi ngang du 'jog pa ni rtsal sbyang bogs 'byin gyi 'khor lo'i man ngag go__/gsum pa rjes nyams su blang ba'i phan yon ni/_de yang phyi snod kyi 'jig rten dang po rlung la brten nas chags/_chus sa brten/_sa las drod 'byung zhing*/_shing dang lcags la sogs pa me'i rgyur song ba gnas 'byung bzhi'i rang bzhin du grub pa ltar/_rlung sems dwangs mar 'dus pa khrag gi rang bzhin chus gcig tu bsdus pa las sems can gyi lus su chags te/_de yang sa yi rang bzhin sha/_de las me'i rang bzhin lus kyi drod skyes nas dbang po dang kha dog bskyed/_me rlung bskyed pas dbugs dang bkrag mdangs rgyas par byed cing*/_phyi nang gi 'byung ba de dag bag la nyal dang kun nas lta ba'i las kyis brtan g.yo chags gnas 'jig stong byed pa dang mthun par nang lus sems kyi tshogs pa'ang*/_'byung ba so so'i byed las kyis skye rga na 'chi byed pas snod bcud kyi rang bzhin ni lus sems la rdzogs pas/_lus la brten nas 'byung ba la gnad du bsnun pa'i rten 'brel gyis sems chos skur grol bar byed pa rdzogs rim gyi thabs mkhas yin pas/_man ngag de dag bsgoms pa'i stobs kyis rlung dbu mar zhugs gnas thim gsum gyi bya ba byed cing*/_khams dkar dmar gnyis rgyun mi chad par dbu mar 'bab par bsgom pa'i byed bcing la nus pa thon pas phyi rol du nyi zla gzas 'dzin mi nus pa dang*/_'khor lo so so'i rlung sems las su rung bas dbu ma'i mdud pa gnyis gnyis grol ba dang*/_rlung dang khams kyi dwangs ma gnyis re sgra gcan gyi ltor zhugs pa dang mnyam du sa bcu lam lnga'i rtogs pa dang yon tan gong nas gong du 'phel te rlung sems kyi dwangs ma thig le dang bcas pa gtsug tor nam mkha'i 'khor lor 'gro bas sangs rgyas par gsungs so/__/spyir sngags bla med kyi lam thams cad kyi snying po rdzogs rim rdo rje'i chos drug ces gsungs pa'i rtsa ba gtum mo ste/_gang la gnad du bsnun pas phung khams ma dag pa thams cad sreg cing nyon mongs rnam rtog thams cad rtsad nas gcod pa'i don gyis gtuma~M/_bde stong lhan cig skyes pa'i ye shes myur du 'char bar byed pas mo~M zhes bya zhing*/_sbas don tsaN+Da li'i 'bar 'dzag mthar phyin pas ye shes kyi rlung mchog gi a wa d+hU tir thim ste 'bar 'dzag gi zhu bde rgyun mi chad pa las mchog gi dga' ba bzhi skye/_khyad par can bskyed pa las khyad par lnga ldan gyi sgyu~M lusa~M tsam po ba 'grub/_de don gyi 'od gsal gyis dri bral du byas pa'i mthar sgyu lus khyad par can 'grub pa de nyid zung 'jug gi'am longs spyod rdzogs pa'i sku 'grub par nus shing*/_nyin snang sgyu ma lta bu'i snang cha mtshan snang rmi~M lama~M dang bsre nus na dngos snang gi skye 'chi bar do yang lam du byed nus pa'i phyir/_dang po nyin snang dran pa bar med dang*/_mtshan mo man ngag btsan thabs kyis dang po rmi lam bzung zin nas sbyong bsgyur la goms pa mthar rmi lam 'od gsal dang bsres nas bsgoms pas skye 'chi bar do'i 'phrang chod nas rang bzhin med par gtan la dbab cing la zla'o/_/rten 'brel rdo rje'i lus kyi gnad bcings nas yid thig rlung gsum rnam par mi rtog pa'i ngang la bzhag nas lus sems rten 'brel khyad par can gyis ro rkyang gi rgyu ba 'gag pa dbu mar drongs pas rnam bcas kyi stong nyid phyag rgya chen po mngon sum du nyams su myong ba'i phyir/_des na brtan pa 'od gsal sems stong nyid du rtogs pa'i snang ba stong gzugs phyag rgya chen po 'char ba yang*/_rten mchog gi dbu mar ro rkyang gi rlung thim pa la rag las shing*/_de thim pa'i thabs la'ang snod bcud dag pa'i 'khor lo 'od gsal du bsdus nas sems ma bcos par glod nas bzhag pa 'di las zab pa med pas zla nyi sgra gcan gyi rlung snying gar zin pas snang gsum gyi mthar 'od gsal du 'char la/_gnyid du ma song gong 'di nyid sbyangs na gnyid 'od gsal du tshegs med du zin zhing*/_de zin na 'chi ba 'od gsal yang zin pas 'oda~M gsa~Ml sum 'brel gyi man ngag tu grags so/__/'chi ba 'od gsal gyi dus rlung sems snying ga'i dbu mar thim pa na gnyis snang gi spros pa nye bar zhi ba nam mkha' sprin med pa lta bu zhig 'char bas sngon goms kyi myong ba dang ldan na sngar 'dris kyi ma dang 'phrad pa lta bur grol nus pas na/_da lta sad dus srog dbu mar bsdus pas stong bzhi la goms pa dang*/_gnyid 'thug 'od gsal du bsre thub na rlung stobs kyis gzod 'chi srid du 'od gsal ma bu bsre nus la/_de nus na de'i phyi logs su bar do shar ba gdon mi za bar ngo shes pas b.ra~M do~M zin pa'i thabs kyi mchog dam pa'o/_der ma grol na 'chi kha'i 'od gsal gyi ngang nas lugs ldog gi snang gsum 'char bar go ba na sgyu lus su ldang ba'i 'phen pa drag pos gsol ba btab ste skad cig mar lha'i sku snang stong sgyu ma'i lus su langs la/_slar de nyid don dam 'od gsal gyi sbyangs pa ma dag 'khor ba'i bar srid las 'phags te 'od gsal las ldang ba na lugs ldog gi snang ba gsum po rlung dang bcas chu las nya 'phar ba ltar zung 'jug gi skur bzhengs nas bar do mi slob pa mchog gi dngos grub longs spyod rdzogs sku mngon du byed pa le lo can bar dor 'tshang rgya ba'i man ngag dang*/_bar do gsum pa la lus med pas ming bzhi 'khyams po rnam shes rlung dang bag chags kyis bdas pas rang dbang med par skye gnas tshol zhing dri za mngal sgo nyul ba la gang la goms pa'i dge sbyor gnad du bsnun te/_rten bzang por las kyi 'phro mthud nas skye ba sprul pa'i skur 'tshang rgya ba'o/_'pho ba'i rnal 'byor mtshan nyid pa 'grub pa la/_bum can gyi sbyor ba byang bas thur sel gyi rlung gis gtum mo 'bar bas me rlung gi shugs kyis snying ga'i mi shigs pa'i rlung sems rang gnas las bskyod nas gtsug tor gyi bar 'bigs nus pa ni lus kyi mthar thug rtsa dbu ma gtum mo'i me rlung bdun gsum gyis sbyangs nas dag pa'i 'pho ba 'grub par gsungs/_de ltar chos drug po de lam sgom pa'i rtsol ba dang bcas pas rang gi lus kyi rtsa rlung thig le sems dang bcas pa la gnad du bsnun pa'i thabs kho nas 'grub pa'i phyir rang lus thabs ldan nam steng sgo rnam grol gyi lam zhes bya la/_de thams cad gtum mo'i lam gcig gis sbyangs pa mthar son pas gzhan rnams de'i gegs sel dang bogs 'byin yin pa'i phyir dmigs bsal ma bsgoms kyang rung*/_chos drug gi yon tan dang lam rtags gtum mo gcig gis 'char nus pas gnad spros te bshad pa yin pas shes par bya'o/__/shin tu zhi ba d+hU ti'i dga' tshal du/_/gya gyu'i rlung sems bde bar ngal 'tshos pas/_/lhan skyes kun dga'i rol rtsed rtsen 'dod na/_/rdo rje'i lam gyi thabs mkhas 'di bsten cig__/gnyis pa pho nya'i lam sgom tshul ni/_gter gzhung las/_rtsa rlung thig le'i nus pa'i drod thob pa dang:_thabs kyi lam zab mo'i e waM mnyam par sbyor ba'i brtul zhugs spyod pa shin tu gsang ba chen po rmad du byung ba'i lam sbyang dgos pas:zhes sogs kyis gsal bar gsungs pa ltar shes rab ye shes kyi dbang thob par byas nas/_nyams len dngos la/_de nas slob ma des dbang bskur ba'i rig ma de'am:_mtshan nyid dang ldan pa gzhan btsal kyang rung ste:_dgug pa sogs sngar dang 'dra:_de nas bu mo de la thun mong dang thun min gyi chos bshad:_rgyud legs par 'byong ste zhi dul dang ldan par bslab:_rnal 'byor pa rang dang nus pa mnyam pa'am yang na cung zad dman kyang rung ste de la dbang bskur:_sngags kyi spyod pa blor shong bar bya:_de nas yid du 'ong ba'i dben par song ste stangs dpyal phan tshun blta ba dang:_'dzum pa dang:_chags pa'i gtam smra ba rnams bya:_lus kyi cha shas la reg pa dang:_lag pa bcang ba:_sen mos 'debs pa sogs kyang bya:_bde ba skyes pa dang:_'o bya ba:_'khyud ldem:_lce gzhib pa sogs byas mthar:_phan tshun lha yab yum:_mkha' gsang rdo rje pad+ma:_chos kyi 'du shes gsum dang ma bral bas snyoms par zhugs:_bde ba ma skyes bar rdo rje dal bus srub:_bde ba che na spyod pa dal:_chung na sgyu rtsal sna tshogs pas spyod:_khams gnas so sor g.yos pa dang dga' ba bzhi ngos bzung:_thig le nor bu'i rtser son na ldog dka' bas rtsa ba nas bzung:_rlung gi nus pa che na rtse mo nas slar ldog tu gtub:_slar gyen du ldog ste spyi bo'i bar ldog:_mi 'gyur ba'i bde ba chen po dang bsres la rang ngo bskyang:_bde ba 'phro chad na slar yang srub ste bskyar:_thig le ldog zin pa'i tshe:_rtsa gnas thams cad la bkram pa'i phyir lus sprug bya:_yan lag 'phen cing sdud:_thig le 'dzin dka' na rgya mtsho ri rab la sbyar:_nyi zla gyen du ldog:_gling bzhi sbubs su bcug:_stong 'dren mang du byas pas thub bo:_de ltar goms pa na:_rtsa yi mdud pa grol:_dbu mar ye shes kyi rlung zhugs:_thig le 'pho med du dag ste:_bde stong rnam par mi rtog pa'i ting nge 'dzin mu mtha' med par skye:_don dam lhan cig skyes pa'i ye shes rgyud la 'char bar 'gyur ro:_'di ni rdo rje theg pa'i rnal 'byor pas rtag tu nyams su len par bya'o:_blo gros chung zhing dman pa'i rigs can la shin tu'ang gsang ba dam du bya'o:_zhes gsungs pa khrid kyi sa bcad 'dzin byed gter gzhung yongs rdzogs bzhag pa tsam las zhib par ma spros te rig 'dzin chen po 'jigs bral gling pa'i zhal nas/_chos sku'i ston pa kun tu bzang po yi/_/dgongs brgyud brda las 'ongs pa'i brgyud pa'i chos/_/snga 'gyur yo ga gsum gyi rgyud rgyal 'di/_/byis pa so so'i skye bo'i spyod yul min/_/snyigs ma lnga yi gdon gyis ma gtses shing*/_/yid srubs mda' yis snying kha phug min par/_/sngon dge'i las 'phro zla zhun 'khyil ba rnams/_/myur lam zab mo 'di la cis mi 'jug_/nang rgyud rnam gsum na kra'i grong khyer na/_/yang dag ltar snang 'byed pa'i ma Ni kaH_/blang tshe snying pos dben pa'i mching bu dag_/skyengs te sa yi phag tu yibs min nam/_/snod bcud gzod nas lha skur yongs dag rnal 'byor che/_/rdo rje'i lus la dkyil 'khor yongs grub a nu'i rgyud/_/rig pa yongs grol blo las 'das pa'i a ti che/_/bskyed rdzogs gsum gyis 'khor ba'i las lam bkag de mtshar/_/bka' la gzu lum ras chod mi bya bar/_/lugs 'di'i khyad chos yin par nges pa dag_/yo ga gsum gyi sa mtshams ma phyed par/_/'thad legs gcig gis na yam khengs pa thongs/_/snga 'gyur gzhung gi rgyud srol dgongs pa'i rtse sgro rgyas/_/myur po'i man ngag zab mo'i gter gyi bya ru rno/_/brgyud pa'i phyag bzhes yid bzhin dbang rgyal gtsug na mdzes/_/ga ru Da de lhags pa tsam gyis bstan la bya ba rab tu byas/_/zhes gsungs pa ltar ro/__/bzhi pa rig pa ye shes kyi phur pa'i grub mtha'i lam thams cad kyi skyel sor la zla ba'i khrid ni/_badz+ra gIrti las/_rig pa rang byung ye shes blo 'das kyi phur bu/_/gzung 'dzin spang blang bral ba'i chos dbyings su thebs pas/_/'khor 'das gnyis su mi phyed rdul bral gyi klong nas/_/nges don 'gog med rdo rje gzhon nu dang mjal byung*/_/zhes pa'i dgongs pa ste/_de yang rgyud las/_sangs rgyas kun gyi ye shes sku:_ngang nyid rdo rje chos dbyings las:_'bar ba'i khro bo mi bzad pa:_sku yi dbyig tu bdag bskyed do:_zhes pa sogs kyis bstan pa ltar/_rdo rje 'bar ba las/_ngo bo nyid kyi stong pa las/_/gzung dang 'dzin pa rnam spang ba/_/stong pa nyid kyi rang bzhin no/__/stong pa ye nas gnas pa la/_/shes pas mthong ba'i yul min te/_/gang gis ye shes bskyed gyur pa/_/de yis ye shes rnam dag mthong*/_/zhes pa ltar bshad pa la gsum/_sngon 'gro rten gyi chos/_dngos gzhi sems rig shan 'byed/_rjes snang 'od gsal gyi man ngag bshad pa'o/_/dang po la/_spyi dang bye brag gi sngon 'gro gnyis las/_dang po la/_nyams len byed pa'i gang zag ni/_gter gzhung las/_gang zag blo che zhing:_sems brtan pa:_rtog pa nyung bas ni:_zhes gsungs/_chos ston pa'i slob dpon ni/_rgyud lung man ngag las bstan pa'i mtshan nyid spyi dang khyad par rtogs pa don brgyud kyi gding dang ldan pa/_nyams len byed pa'i gnas/_ri'i rtse nam mkha' mthong rgya che ba/_shar gyi mdangs 'phrogs pa/_nub kyi zer sdud pa/_nyi zla'i bgrod thag ring ba/_rnam g.yeng dang 'du 'dzi med pa'i gnas su/_sgrub pa'i mthun rkyen tshang zhing*/_'gal rkyen med pa ru/_gdams ngag ston pa'i dus dbyar ma ston dang*/_dgun chung dpyid kyi dus su rten 'brel thams cad tshang bar byas la dbang bzhi pa'i gzhung bzhin smin par gdab cing*/_slob mas kyang dam tshig las ma 'das par gnas par bya'o/__/gnyis pa bye brag gi sngon 'gro ni/_phyi nang gi 'khor 'das ru shan dbye ba/_sgo gsum sbyang ba/_rnal dbab sor gzhug bcas rdzogs chen gyi khrid rim spyi ltar sbyang zhing rtags thon pa ni nges par bya'o/__/gnyis pa dngos gzhi sems rig shan 'byed kyi khrid la gsum/_lta ba ngo sprod pa/_sgom pas ngang bskyang ba/_spyod pas bogs 'byin pa'o/__/dang po ni/_gter gzhung las/_sems dus gsum gyi rtog pas ma bslad par rig pa gcer bur lhongs:_ngo bo rjen par skyong bas gang du'ang mi gnas pa'i chos nyid stong pa:_rang gsal rgyun mi 'chad par sal le:_gnyis su med pa'i ye shes kyi rang bzhin la ngo shes na sangs rgyas:_ma shes na 'khor ba zhes bya ba yin pas phu thag chod par sbyangs:_'khrul rtog gang byung na rang byung rang shar du bslab:_zhes pa ste 'khrul grol gyi byed pa po sems te/_sems de ni da lta'i rnam rtog mang po 'phro ba 'di la ngos bzung ste/_sems la shar ba'i rtog pa 'di/_gang las skyes/_skye sa/_skye mkhan la ngos bzung zhig yod med/_da lta gnas pa'i skabs gang du gnas/_ji ltar gnas/_gnas mkhan zhig yod med dang*/_'das pa'i rnam rtog gang du song*/_'gro mkhan gang yin/_dus gsum gyi rnam rtog rnams 'brel lam ma 'brel/_'brel na gcig gam tha dad/_gcig na dus gsum mtshan nyid gcig pas 'brel bya 'brel byed yod med/_tha dad na 'brel du mi rung*/_skye 'gag gnas gsum byed mkhan gyi sems de ci 'dra 'dug_/gang la ngos 'dzin/_skye 'gag gnas gsum ltar snang ba dang*/_de 'phro gzhi gnyis gcig dang tha dad zhib tu dpyad pas/_ma brtags nyams dga' tsam las don la bden par grub pa gcig kyang med/_des na sems nyid skye ba med pa nam mkha' lta bu las rol pa 'gag med kyi rnam rtog sprin ltar shar bas sems kyi rang zhal bsgribs te rang la yod pa rang gis ma shes shing ma mthong ba yin pa'i mtshang rig pas/_rnam rtog 'phro rgod kyi rtsa ba sems nyid la phu thag bcad na stong nyid las ma 'das pas shar ba'i dus nas ngo shes par byas te phu thag bcad nas gshis chos nyid rjen pa'i steng du gtan la phab pas/_chos nyid de yi rang gshis ni 'khor 'das snod bcud gang du'ang mi gnas pa/_ngo bo stong pa nyid/_rang bzhin gsal rig rgyun mi chad pas kun shes kun rig gi sa le ba/_gsal stong gnyis su med pa'i thugs rje rig pa'i rtsal gyis 'khrul grol thams cad la khyab pa/_ngo bo gnyis chos thams cad las 'das pa/_rang bzhin sku dang ye shes rgya mtsho'i khyab bdag_/rang byung rang shar 'di la 'khor chos las nyon thams cad da lta gzhi yi dus su ma spangs la mi ldan pa'i tshul du yod pa la 'khrul pa'i sems zhes bya zhing*/_'khrul pa'i mtshang rig cing ye shes ngo shes nas zag med kyi yon tan thams cad mngon gyur du sad de 'phags lam gyi spang rtogs la dbang 'byor bas lam pa zhes bya zhing*/_'khrul pa ka nas dag_/ye shes gsal rgyas su sad pas yin lugs kyi gding thob pa ni 'bras bu mngon du sad pa ste/_de dag kyang snang tshul gyi rnam dbye byas pa las gnas tshul la gzhi lam 'bras bu'i khyad par gang yang 'byed du med kyang*/_yin lugs mngon du bya ba'i phyir sngon 'gro'i bsags sbyang spyi dang khyad par bla ma'i rnal 'byor la 'bad pa rtsal du 'don mos gus shugs bskyed/_thugs yid gcig tu bsres te da lta rang babs kyi sems 'di la bzo bcos gang yang mi bya bar rang babs su bzhag_/'phro ba'i rjes mi gcod/_'das pa ched du mi gnyer/_rang ngo rang gis shes tsam du skyong zhing 'di yin gyi dmigs gtad med pa/_tha mal du yengs su ma shor/_dmigs gtad kyis bsgom du med pa/_rang bab ngang bzhag chu bo rgyun gyi rnal 'byor gyis bskyangs pas/_sngar skye 'gag gnas pa ltar snang yang don dam ci yang ma grub pa stong pa nyid du nges pa'i go ba myong thog tu phyin nas gu yangs blo bde zhig 'byung bas nyams myong de'i rgyun bskyangs te gding thob par gces so/__/de ni dpe yi ye shes 'dren pa'i rtsol bcas kyi rdzogs rim gyi 'bras bus don gyi ye shes mngon du byed pa dang mi 'dra bar lung rig dang thos bsam rgyas bshad spros med ku sA li'i 'jog sgom zhes sems gnyug ma yin thog tu ngo sprad de thag gcig thog tu gcod pa theg mchog rdzogs pa chen po'i lta ba gtan la dbab pa'o/__/gnyis pa sgom pas ngang bskyang ba'i rnal 'byor 'chad pa la cog bzhag rnam pa bzhi las/_dang po rgya mtsho cog bzhag gi ting nge 'dzin gyi gzhi sgrub pa ni/_gter gzhung las/_bab kyis bltas shing skyong bas gsal la mi rtog par ngos zin pa la ngar 'dog:_tshogs drug gi snang ba gang shar yang bzang po ched du mi sgrub:_ngan pa spang blo mi bya:_shar ba ltar lhod kyis bzhag:_ma bcos par bskyangs:_mi g.yo bar so mar bzhag pas rig pa rang tshugs zin:_zhes gsungs pa ltar/_sngar ngo sprad pa'i chos nyid kyi lta ba'i ngang du mnyam par bzhag pas rig pa'i gsal ngar thon pa'i tshe/_de ka la mnyam par bzhag pas rgya mtsho rlung gis ma dkrugs pa la nam mkha'i gza' skar gcal du bkram pa ltar snang yang snang tsam las chu la gza' skar gyis ma gos/_gza' skar nam mkha' rang mal las gzhan du ma g.yos pa/_rgya mtsho la gza' skar shar ma shar gyi dgag sgrub gang yang med pa ltar/_rig pa zang thal la yul rjes 'brang ba'i 'di yin gyi gtad so med pas phyi rol gyi snang bas phan gnod bral/_zhi gnas lteng por ma song bas dbang po drug gi gdangs ma 'gag kyang yul la chags sdang du zhen pa'i rtog pa ma 'gyus pa/_so so rang gis rig pa'i ye shes kyi mkhyen cha ma 'gag kyang yid dpyod kyi shes pas ma bslad/_snang yul grwa ma nyams kyang dgag sgrub ris su chad pa med pa ste/_de yang rig pa'i gshis kyi ngo bo cir yang mi gnas kyang stong pa gud du ma bzung*/_ched du bsgom bya med kyang btang snyoms lung ma bstan du ma bying*/_rig rtsal 'gag med du gsal yang zhen 'dzin yul med du song bas ma bcos chu bo rgyun gyi rnal 'byor zhes bya'o/__/gnyis pa rig pa cog bzhag gis nyams myong rjen la 'bud pa ni/_gter gzhung las/_snang bas sems la 'khrul pa mi bskyed:_sems kyi chos nyid ye shes su shar ba la yer gyis bskyang:_zhes pa ste rig pa rang bab kyi bsam gtan skyong shes na bde gsal mi rtog pa 'jig rten pa'i bsam gtan sgrub mi dgos pa'i tshul yang*/_ka dag gi rig pa zang thal ngos bzung med pa la slad kyis blo yi zhen pas bcos pa la dgos pa med pas/_phyi tshogs drug gi snang bas nang rig pa chos nyid kyi ro myong ba gnyug ma'i sems nyid kyi rang tshugs zin pa la 'khrul pa mi bskyed pas khams gsum du ldog pa'i rten zad/_don dam byang chub sems kyi chos nyid ye shes su shar te rang grol klong yangs chen por bar mtshams phyi nang med pa'i dgongs pa la rang gnas su yer gyis bskyangs pa snang ba chig chod kyi dgongs pa ste/_mdor na mnyam bzhag dang rjes thob/_nyin dang mtshan kun gnyen po chig chod kun grol gyi rig pa rjen pa'i lam khyer la sbyangs pas/_'khrul rgyu 'khor ba'i sa bon drung nas 'byin pas thag gcig thog tu bcad pa'i sgom pa zhes rdzogs pa chen po'i lam gnad gnyis pa'o/__/gsum pa snang ba cog bzhag gi spyod pas dbyings su rang grol ba'i rnal 'byor ni/_gter gzhung las/_phyi ru mi spro:_nang du mi bsdu:_bar du zang thal ler blta'o:_de'i tshe 'di sgom gyi gtad so med:_mi sgom par phyal bar ma shor:_ma bcos gnyug ma'i rnal 'byor la rtag tu sbyangs:_'gro na rang ngo blta:_nyal na 'od gsal du sbyangs:_'phro na dran pas rgyang so btsugs:_bying na rig pa ngar bskyed:_kun tu 'khrul pa'i 'du 'god mi bya bar bltas pas bab kyis skyong ngo:_zhes gsungs pa ltar/_rig pa ye shes kyi chos nyid kyi yul rig cing mjal mjal 'dra ba de 'gag pa med pa'i rtsal me long lta bu snang ba kun gyi 'char gzhi bkag kyang mi khegs pas/_nang du mi bsdu/_ched du yang mi bkag_/rang sa ru mi bskyil bar rgya yan du bzhag pas chos nyid las 'da' mi shes pa snang shes gnyis med ro gcig lam du khyer ba ste/_rig pa ngos zin nas lhag mthong de nyid shes pa'i gnas skabs na/_snang ngam/_shar ram/_gnas sam/_rtog dpyod du langs pa gang gi tshe yang rig pa rjen pa zang ka ma de nyid rang ngo bzung*/_dus gsum gyi rtog pa'i 'brel thag chod pas chos sku rang gnas kyi gnas lugs so so rang rig pa'i ye shes zhes bya ste/_de'i ngang du bzhag pa'i tshe rnam rtog gang skyes pa dang sngar bzhin ngo bo rjen par ngos bzung nas de'i steng du bzhag pas rang ngo cer gyis mthong ste rnam rtog rjes med du dag pa chu la ral gris gdab pa ltar rnam rtog skyes pa dang grol ba dus mnyam du song nas rang shar rang grol rgyun chad med pa byung na/_shar ba mi dgag par ji shar shar du bcug nas gang shar gnyug ma'i ngang du dag pa'i lam khyer nyid nyams len gyi gnad du bzung na rnam rtog chos sku'i rtsal sbyong du 'char bas/_dug lnga'i rnam rtog ji tsam rags pa skyes kyang de tsam grol ba 'di rig pa gsal ngar dang ldan pa byung na shar dus grol bar skyes pas chos sku'i yo langs las ma 'das pas/_sems rtog ma rig 'khrul gzugs rig pa chos sku'i klong du dag pas 'od gsal rgyun chad med pa'i klong du shar bas gnas pa la mi gnod/_bya byed kyi las rgyun mi gsog pa rnam rtog ngo shes pas grol ba sngar 'dris kyi mi dang 'phrad pa lta bu'i grol tshul dang po dang*/_bar du rnam rtog skyes kyang logs su gnyen po 'tshol mi dgos par rang gnas kyi ye shes lhan skyes su 'char bas/_rtog pa 'char tshul skye bo gzhan dang 'dra yang*/_grol tshul mi 'dra bas rnam rtog gnyen po med par rang gis rang grol ba sbrul mdud rang sar grol ba lta bu dang*/_tha ma snang spyod ye shes su 'byams klas pas rnam rtog ma shar yang chos nyid kyi dgongs pa je gsal du 'gro/_shar yang dgongs pa 'grib med du gsal bas skyon du mi 'gyur bas khang stong du rkun ma zhugs pa lta bur 'gro ba'i grol tshul gsum gyi gnad kyang shes par bya'o/__/bzhi pa 'bras bu rig pa cog bzhag gi gding thob pa ni/_gter gzhung las/_de'i tshe sems yul la ma shor:_yul gyis sems ma bsgyur:_ci shar chos nyid kyi rang bzhin gcig tu 'char ba'i snang spyod ye shes kyi rol mor dag pa zhes bya'o:_zhes gsungs pa bzhin/_lta sgom spyod pa'i rnal 'byor mthar phyin pas dgongs pa chos nyid kyi ngang la nyin mtshan bar med du gnas pa ri bo lta bu las mi g.yo ba'i gding rnyed pa'i tshe/_rkyen snang sna tshogs rlung lta bus mi g.yo ste/_dgongs pa chos nyid las mi g.yo bas sems yul thog tu phyir ma 'phros/_gzung 'dzin gyi mdud pa zhig pas yul gyis sems ma bsgyur/_yengs la 'khrul mi shes pa ci shar chos nyid kyi rang bzhin gcig tu 'char te/_lta ba yongs grub/_rgyu 'bras dag mnyam bden pa dbyer med/_gzung 'dzin rang zhi'i dgongs pa rang snang ris med chen por byang chub par 'gyur ba ni 'bras bu'i tha snyad mdzad pa'o/__/'khor 'das srog tu zhugs pa'i kI la ya/_/ye shes rno la ngar gyi gdags nus na/_bdag lta'i dgra bgegs gsod pa'i grub mchog rnams/_/mnyam nyid ngang gis khros pa'i che rtags mtshar/_/gsum pa rjes snang 'od gsal gyi lam gyi spyod pas bogs 'byin tshul la lnga/_nyams len gyi gnad spyir bstan pa/_rtags snang bzhi'i 'char sgo/_yar mar gyi gding gnyis/_'bras bu'i grol tshad/_zhar byung dbang bzhi'i lam gyi chings 'phros don du smos pa'o/__/dang po la/_nyams len gyi sngon 'gro'i gnad dang*/_dngos gzhi'i nyams len bstan pa'o/__/dang po ni/_gter gzhung las/_de nas nyams su len pa la dben pa'i gnas su spros pa rgyang gis bor:_lus ngag yid gsum shin tu dal bar bslab:_khyad par du bla mar mos gus rtse gcig tu byas la:_zhes pa ltar 'di ni rdzogs rim thams cad kyi rtse mo ye shes lam byed a ti yo ga'i lam yin pas/_nges par du 'du 'dzi dang rnam g.yeng gi bya rtsol med pa'i dben par phyi nang gsang ba'i bya ba dgu phrugs su btang nas spros pa'i 'ching thag thams cad rgyang gis bcad/_rlung rig dal bas ye shes kyi gsang sgo 'byed pas gu yangs su gnas/_khyad par bla ma la blo 'das chos skur blta ba'i mos gus dang ma bral bas gsol ba phur tshugs su gdab/_lus gnad drang por bsrang ba'i sems dpa'i skyil krung du bsdad la/_rang rdo rje gzhon nu yab yum zhal sbyor zhal gcig phyag gnyis phur pa 'dril ba snang stong 'ja' tshon lta bur gsal/_rlung ro g.yas g.yon dbus gsum nas bsal bas nad gdon sdig sgrib thams cad phyir sang gis don par bsam/_rlung tshur rngub dus bla ma yi dam thams cad kyi thugs rje byin rlabs rnams 'od zer gyi rnam pas rang la thim par bsgom/_de nas 'og rlung cung zad 'then te steng rlung mnan/_bar rlung cung zad 'dzin pa dang bcas/_mig gyen du log par byas nas phyi'i yul la blta bar bya'o/__/gnyis pa dngos gzhi'i gnad ni/_gter gzhung las/_lus bzhugs stangs gsum gyis bcings:_mig gzigs stangs gsum bya:_ngag rlung gi rgyu ba gsal bar bya:_zhes dang*/_de'i tshe bogs 'byin pa'i rim pa ni:_sgo yul rlung rig gi gnad rtse gcig tu gcun te:_zhes gsungs pa ltar sa bcad lnga las/_dang po bca' ba lus bzhugs stangs gsum gyi gnad ni/_lus la rtsa rlung thig le/_de la sems rten pas de nyid bzhugs stangs gsum gyis bcings pas nang ye shes kyi snang ba mngon sum du 'char te don dam pa'i sangs rgyas bde gshegs snying po'i rang mdangs mngon sum du mjal ba lam srang bde bar mgron por dka' ngal med par gang 'dod pa'i sar myur du phyin pa lta bu ste/_thog mar chos sku'i bzhugs stangs seng ge lta bu ni/_rkang mthil gnyis sbyar/_pus mo phyir bgrad/_lag pa'i mthe bong gis srin lag gi rtsa ba mnan pa'i rdo rje'i khu tshur bcangs pa rting pa'i rtsar sa la btsugs/_lag pa drang por bsrang*/_ro stod gseng te dpung pa gyen du 'then/_mjing pa yid tsam gyen la gtod/_lce cung zad gyen du bsgril ba'o/__/gnyis pa longs sku glang po che'i bzhugs stangs ni/_kha sbub pus brang sbyar/_gru mo sa la btsugs te lag mthil gyis ol ko brten pa'i sor mo 'gram pa la sbyar/_rgal tshig drang por bsrang*/_mgo gyen du dgye tsam byed pa'o/__/gsum pa sprul sku drang srong gi bzhugs stangs ni/_rkang pa'i long bu gnyis gshibs te tsog por 'dug_/lag gnyis pus mo la bskon/_rgal tshig drang por bsrang ste mgo thad kar gtod pa'o/__/gnyis pa khrid pa dbyings kyi gnad mig sku gsum gyi gzigs stangs gsum gyis gnad ni/_'od gsal gsang ba chen po'i ye shes kyi zer gdangs 'char ba'i sgo ni mig ste/_de'i gnad kyang snying nas mig tu 'brel ba'i 'od rtsa ka ti shel gyi sbu gu can zhes bya ba'i yar sne mig gnyis la zug nas yod pa gzigs stangs kyis bcun na ka ti shel sbug gi nang 'od gsal gyi snang ba phyi rol du snang bar byed pa ste/_thog mar chos sku'i gzigs stangs mig gi a 'bras gyen du ldog pa gtsug tor rnam par blta ba'i tshul gyis smin phrag gi nam mkhar bltas pas dbyings rig 'phel che/_gnyis pa longs sku'i gzigs stangs zur mig mda' mkhan gyis snyug ma srong ba lta bu las thad ka'i nam mkhar bltas pas ye shes kyi snang ba mthong*/_gsum pa sprul sku'i gzigs stangs cung zad thur du phab pa drang srong bsam gtan sgom pa lta bu'i bar snang la zim bur bltas pas 'od khyim gyi sgron ma mthong*/_gzigs stangs gsum ka kun la mig 'bras mi 'gul/_rdzi ma mi ldeg_/ha cang rtsol bas mi bsdams par lta stangs lhod cing blta ba gnad yin la/_gzigs stangs gsum po dang bzhugs stangs so so dang 'brel bar byas nas bsgoms pas goms pa'i tshe dbang po yul la ji tsam bltas kyang tshugs nus shing 'khrul snang zhing khams su 'char bar 'gyur ro/__/gsum pa ye shes 'char ba'i lam sgo yi gnad ni/_rgyud las/_sgo gnad ldog phab zur gyis blta/_zhes gsungs pa ltar mig gzigs stangs gsum gang yang rung bas phyed btsum zim bu'i blta bya'i rten nyi ma sogs dang khru gang tsam gyis ma reg pa'i sar blta ba gnad yin la/_de yang 'od snang dkar shas che na g.yas/_ser shas che na gyen/_ljang shas che na g.yon/_dmar shas che na thur/_mthing shas che na dbus/_lnga ldan mnyam par shar na rang sor bzhag cing*/_thig le'i snang ba ma mthong na mig gnyis mnyam par blta ba gnad yin par gsungs so/__/bzhi pa 'char gzhi yul gyi gnad ni/_gnas gangs khrod ri rtse la sogs pa mtho zhing shar sgo yangs pa/_nyi zla 'char snga nub phyi bar nam mkha' sprin dang na bun rdul sogs slad byed kyi rkyen dang bral bar shin tu dwangs pa la zer gnyis dang sbyar nas blta zhing*/_nyin mo chos sku'i rten nyi ma dang man shel/_mtshan mo longs sku'i rten zla ba dang chu shel/_nang nub sprul sku'i rten A lo ke la blta dgos par gsungs so/__/lnga pa 'char byed rlung gi gnad ni/_rlung gi bzhon pa byas te sems g.yeng bas thog ma'i 'khrul gzhi yang byed pas de gzung 'dzin du g.yo ba'i rgyu ba 'gag par byed pa'i thabs la rlung kha nas rgyu ba dang so gnyis bag tsam ma reg pa'i bar nas shed ma bskyed par yid tsam phyir gnas pa ring bar shin tu dal bus 'byung 'jug byed pa rdzogs chen gyi khyad chos yin te/_rlung sna nas 'dren cing 'khor lo bzhir sbyang bya'i rlung stobs su gyur pa'i gegs rkyen 'byung nye la/_'dir kha nas rgyu ba'i rlung gis las rlung dbu ma'i dbyings su rang bzhin gyis dag cing sems kyi rta byas nas 'khrul mi nus pa gdangs snying gar thim/_'khor lo lnga so so'i yon tan ma btsal lhun gyis grub pa dang*/_ye shes kyi rlung 'od gsal du grol ba'i gnad yod pas so/__/de ltar gnad rnam pa lngas gcun zhing*/_bya ba dgu phrugs su btang ste/_dbyings rig rtse gcig tu gzir bas phyi'i dbyings sprin bral gyi nam mkha'i klong gsal ba la rig pa thim 'gro ba ltar gtad pas/_phyi'i nam mkha' dang ma 'dres pa'i 'od gdangs sngo rib shin tu dag pa zhig thog mar snang ba phyi dbyings/_de las snang ba mched pa'i tshul du 'od lnga'i gdangs za 'og kha phyes pa ltar gsal ba nang dbyings phyi ru gsal ba zhes 'ja' 'od kyi gur khyim mi gsal ba gsal bar go 'phos pa tsam yin gsungs/_de dag ni dag pa dbyings kyi sgron ma yin la/_de'i nang du thig le stong sgron ko mog gi chu la rdo bor ba'i rnam pas mtshon pa'i thig zlum 'od lnga'i mu khyud can dang*/_rig pa rdo rje lu gu rgyud mu tig bstar la brgyus pa lta bur snang ba shes rab rang byung gi sgron ma'i gdangs dang*/_de'i tshe nang gi rig pa shin tu dwangs pa yul med pa nyams su myong ba shes rab rang byung gi ngo bo/_yul shes kyi shes rab rno la myur ba dang*/_tshig don klong rdol du 'char ba shes rab rang byung gi rtsal te/_ngo bo gcig la ldog pas dbye bar gsungs/_rig gdangs rdo rje lu gu rgyud dbyings dang thig le'i ra bar btsud nas bsgom pa rig pa'i gnad yin pas/_'od snang gi 'char sgo gang byung kyang re dogs med pa'i chos nyid kyi lta bas zhen 'dzin med pa'i gding bskyed cing goms su bcug pas dbyings rig smin mtshams nas bral te snang bzhi rim can du 'char bar 'gyur ro/__/gnyis pa rtags snang ba bzhi'i 'char sgo snang bzhi dngos dang*/_mtha' rten gyi man ngag gnyis las/_dang po ni/_gter gzhung las/_nyams su blang bas dbyings lnga ldan gyi snang ba la:_thig le nyis sbrel sum sbrel:_rig pa rdo rje lu gu rgyud rnams 'gul 'phrigs su shar ba la rig pa gtad de gzir bas snang ba gong 'phel du shar:_nang du'ang rig pa rang gsal chos nyid rjen par shar ba ni chos nyid mngon sum du shar ba zhes bya'o:_nan du goms shing 'dres na phyi nang gi dbyings kyi snang ba shar:_thig le pad+ma 'dab bzhi ru shar:_rig pa'i snang ba je 'phel je brtan du gsal:_dbyings rig smin mtshams nas phral ba la rig pa gcun te bsres la sgom pa ni nyams gong 'phel zhes bya'o:_de nas snang ba'i dbus su zhi khro'i sku nyi tshe ba dang:_zhal phyag rgyan chas rdzogs pa dang:_yab yum dang:_tshom bu:_zhi khro yongs rdzogs kyi bar 'char zhing:_snang ba kun ye shes 'od gsal gyi 'khor lor 'char bas ma dag pa'i cha nub ste nyin mtshan 'od gsal las mi g.yo ba ni rig pa tshad la phebs pa'i snang ba'o:_snang rig gi 'phel rdzogs pa dang phyi 'khrul pa'i snang ba:_nang rlung rig gi cha:_bar dbyings rig kyi 'phel dang bcas pa shel 'od nang du thim pa ltar zad nas nang gsal rig stong chen po'i sbubs su 'ub chub ste mi g.yo bar gnas shing 'khyil ba ni chos nyid zad pa'i sar phyin pa'o:_zhes gsungs pa ltar de'ang dbyings kyi rtags su 'od khyim lnga ldan/_ye shes kyi rtags su thig le sum sbrel tshun chad/_sku yi rtags su lu gu rgyud/_thugs kyi rtags su rang gsal/_ngo bo'i rtags su mi rtog pa'i ye shes dus gsum 'pho 'gyur med pa'i dgongs pa mnyam nyid gzhi rdzogs su mngon sum so sor rig pas nyams su myong ba snang bzhi'i dang po dang*/_de nas dbyings rig smin mtshams nas bral te dbang po'i spyod yul du mngon sum du gsal zhing*/_dbyings snang 'od kyi rang bzhin rtsibs shar/_gyen 'greng mkhar thabs sogs ma nges pa'i gzugs dbyibs du ma dang*/_bkrag la 'tsher ba'i zer thag_/thig le bse phub nas yul gru tsam dang*/_lnga tshom/_nang du pad+ma ris sogs je gsal je 'phel du byung ba'i nang du rdor sems la sogs pa'i phyed sku'am sku rkyang re shar nas 'gul 'phrig med pa ni nyams snang gong 'phel gyi snang ba gnyis pa dang*/_dbyings kyi snang bas snod bcud thams cad la rgyas thebs pas rdos bcas sa chu me rlung gi snang ba rang sar dag ste/_'od gsal chen po sku dang ye shes kyi snang ba 'byams klas pa'i dbyings/_thig le re re'i nang du rigs lnga yab yum gyi tshom bu lnga tshan lnga'i dkyil 'khor tshad med pa 'char zhing snang srid thams cad sku dang zhing khams kyi rang bzhin du yongs su brdal ba'i rig pa skur smin pa'i dbyings rig gi snang ba tshad la phebs pas ma bsgoms kyang 'phel 'grib 'pho 'gyur med pa snang ba gsum dang*/_phyi snang ba'i 'phel zad/_nang sgyu lus kyi chos zad/_gsang ba rtog tshogs kyi sems zad pas 'khrul snang thams cad rang sar zad de snang dang mi snang du 'dzin pa'i blo las 'das shing*/_ka dag gdod ma'i btsan sa zin pa snang ba bzhi pa mthar phyin pas mchog gi ye shes chen po mngon du gyur pa'i dngos grub thob par 'gyur te/_de'ang gnas lugs thog ma'i spyi gzhi las 'phags pa'i lhun grub kyi gzhi snang 'gyur ba med pa'i thig le chen por skad cig gis rnam par grol nas/_nang gsal sku dang ye shes 'du 'bral med pa'i dgongs pa dus gsum 'pho 'gyur med pa mngon du gyur te lam mthar son pa'o/__/gnyis pa mtha' rten gyi man ngag ni/_gter gzhung las/_de dag gi tshe phyi nang gi rtags snang mthun par 'char zhing nges pa'i rtags tshad 'phel 'grib nyams:_bar chad bdud:_mi 'gyur gsang ba rnams kyi shan 'byed pa shin tu gces so:_zhes pa ste/_de ltar lus bzhugs stangs/_mig gzigs stangs/_rig pa 'od gsal gyi snang ba las mi 'gul bas gzhi bca'/_phyi snang ba skyed byed kyi rlung zad pas dbyings rig 'gro 'ong med par sdod/_nang phung po skyed byed rlung zad pas lus g.yo 'gul med par sdod/_gsang ba rtog pa skyed byed kyi rlung zad pas rnam rtog 'gyu mi srid par sdod pa gsum gyis rnal 'byor pa'i lam gyi drod tshad che chung ngos bzung ba'o/__/'dir tshad rmi lam gyis bzung ba dang*/_rtags lus ngag la 'char ba gnyis su gsungs pa'i dang po la/_dbang po dang brtson 'grus rab bag chags kyi 'brel ba chad nas skye ba 'dir 'tshang rgya ba'i rtags rmi lam rgyun chad pa dang*/_'bring rmi lam ngo shes nas sprul bsgyur nus pas bar dor 'tshang rgya ba dang*/_tha ma rmi lam bzang po sha stag rmi bas rang bzhin sprul par dbugs 'byin pa dang*/_rtags sgo gsum la 'char ba la/_bar chad bdud/_'phel 'grib nyams/_mi 'gyur gsang ba'i rtags 'char ba'i dang po lam rtags la mngon rloms zhugs pas bar chad du 'gyur bas chos nyid re dogs med pa'i gding dang*/_bla ma la mos gus/_snying rje dang yi dam khro bo'i bzlas pas sel bar gsungs pas de ltar nyams len gyi gzhi 'ding*/_rlung sems 'dus tshul gyi 'phel 'grib kyi nyams byung na kha zas bsil ba bsten_skye med kyi snying po a yig bgrang bas sel/_drod tshad kyi mtshams byed pa dang*/_mi 'gyur gsang ba'i rtags su lus la skra dkar dang gnyer ma med pa zo mdog bzang zhing skra sen skye ba'i rgyud chad pa dang*/_rigs lnga'i phyag rgya dang sku gsal ba dang*/_ngag bden pa grub pa'i sgras gzhan don 'byung zhing chos kyi tshig rang brdol du shes/_sems ting nge 'dzin 'byong bas zas gos mi dgos/_ting 'dzin lo zlar brtan/_snying rje tshad med pa skye ba sogs 'byung bas zag bcas mi snang ba 'pho ba chen po'i gding thob par gsungs pas shan phyed par bya dgos so/__/skye 'jug rlung sems la rang dbang thob pas khregs chod du grol ba lus rdul phran du dengs pa dang sems dbyings rig dbyer med du sangs rgyas pas/_mkha' 'gro dang rdzus skyes shi ba'i ro mi mthong ba ltar lus sems dbyings su thim pa nam mkha' dang mkha' 'gro'i 'chi lugs/_lhun grub thod rgal du grol ba bud shing zad pas sreg byed kyi me yang mi gnas pa ltar nang gi 'byung ba zad pas gdod bcas 'od du dengs pa dang*/_rig 'dzin rnams sa nas sar 'phar bas sgra 'od zer dang bcas zhing khams sprul pas khyab pa ltar lus 'od du dengs pas bstan 'gro'i don mdzad pa me phung dang rig 'dzin gyi 'chi lugs rnams kyis 'khrul snang dag par byed pa'o/__/gsum pa yar mar gyi gding gnyis ni/_rang ngo gdod nas 'khrul mi shes pa'i thog tu rten 'brel gyi rgyu 'bras go ldog tu shar bas 'khor ba shes bya la mi srid pa'i gding thob pas lhung gi dogs pa dang mi lhung gi re ba med pa'i gding gnyis/_rig pa gzhi dbyings su grol nas kun gzhi'i rtsa ba chad pas myang 'das thob pa'i re ba dang*/_ma thob kyi dogs pa med pa'i gding thob pa'o/_/yang brtson 'grus dang skal pa dman pas skye gnas bar dor grol ba'i gding ma thob na/_dbang rab 'chi ka'i bar dor gzhi lam gyi 'od gsal skyel bsu 'dzoms pas grol ba dang*/_dbang po 'bring chos nyid bar do'i snang cha rang snang du ngo shes pas/_shes thog tu grol/_grol thog tu ka dag gi dbyings su grol ba dang*/_dbang po tha ma srid pa bar do rmi lam tsam du shar ba dang rang bzhin sprul pa'i zhing yid la byas te der rdzus te skyes nas grol tshul khrid rim gzhan las 'byung ba ltar gung spros te nyams su len par bya'o/__/bzhi pa 'bras bu'i grol tshad ni/_gter gzhung las/_tshul de dag la goms pas sgo gsum gyi zag pa rang zad:_rlung sems kyi 'khrul pa dbu ma'i dbyings su ngal 'tsho:_gzung 'dzin bag nyal dang bcas pa dag nas sku gsum lhun grub bde ba chen po'i sa la tshe 'dir dbugs 'byin par nges so:_zhes de ltar theg rtse shin tu rnal 'byor gyi nyams len mthar phyin pas phyi snod bcud kyi 'khrul snang*/_nang sgyu lus sgo gsum gyi zag pa/_gsang ba shin tu phra ba rlung sems kyi 'pho ba dang bcas pa thams cad zad pa dang*/_snang bzhi nyams len gyi 'phel cha dang bcas pa thams cad rdzogs te/_rab lus 'pho chen/_'bring 'ja' skur dengs/_tha ma'ang 'chi ka'i bar dor grol ba'i gding thob/_ngag las rlung gi rgyu ba gtan zad du song bas 'khrul pa'i gtam smra mi shes pa gzhom med nA da'i brjod bral gyi srog tu zhugs/_sems skye 'gag gnas bral chos sku'i klong du grol ba'i btsan sa zin pa dad brtson skal pas rab zla ba gsum/_'bring zla ba drug_/tha mas lo gsum nas sku gsum dbyer med gdod ma'i mgon po'i gsang ba gsum gyi thig ler mngon par byang chub pa rdo rje'i tshig dang*/_grub pa'i grol sar bsnyegs pa'i rnam thar la dpag pas shes par gyis zhes gdams pa'o/__/ye shes chen po nang gsal dbyings rig gi ltad mo/_/theg mchog rdo rje'i gseng lam 'phrul 'khor gyis bltas tshe/_/nyams dga' gzhon nu bum pa'i ngo mtshar gyi zhing khams/_/khyad chos drug gis grol bar lhod lhod du gzigs dang*/_/blo 'das 'phags pa'i ye shes mngon sum du lam byed/_/skal bzang gser snod bskyil ba'i theg mchog gi seng zho/_/'thung bas 'khrul chos zag pa rang zad kyi ngang nas/_/rang snang 'od gsal sgron drug nyams 'og tu tshud pas/_/med snang srid zhi'i sprin ris klong chen gyi mkhar dengs/_/sku gsum lam snang nyi zla'i 'dzum zer gyis phyes pas/_/kun khyab rang byung sgron ma'i pad tshal du rtsen mdzod/_/'khor 'das srog gi gnad bsnun mtshon cha yi dbal rnon/_/'khrul rtog gzhi klong grol ba'i kI la ya'i rnal 'byor/_/gu yangs blo bde skyid la zos bde ba'i ngang nas/_/dang po'i sangs rgyas zhal skyin sgrub pa la gzhol mdzod/_/theg mchog lta sgom klong gyur rnal 'byor zhig min kyang*/_/bka' gter bdud rtsi thos 'dzin ut+pa las 'thung bas/_/dad dang mos pa'i dri bsung rgyun mi chad ldang mthus/_/yid ches bung ba'i mgrin rnga 'khrol ba 'di a ho/__/lnga pa zhar byung dbang bzhi'i lam gyi chings smos pa ni/_rdo rje gsang ba'i rgyud las/_phur pa rgyud kyi rgyal po yin/_/phur pa lung gi bla ma yin/_/phur pa man ngag nges pa'i don/_/zhes gsungs pa ltar nang rgyud yo ga gsum gyi lam thams cad tshang bar ston pa rdo rje phur pa'i grub mtha' chen po bzhir gsungs pa yang gang zag gcig 'tshang rgya ba'i lam du 'gag gcig tu dril te nyams su len pa'i tshul la/_thog mar dbang gis rgyud smin par byas te dam tshig gi spang blang ma nor bas thun mong gi sngon 'gros rgyud nges 'byung dang dad pas blo 'khyol nges su byas nas las 'bras blang dor ma 'dzol bar bslab la/_skyabs sems/_rdor sems sgom bzlas/_maN+Dal gyi tshogs bsags/_bla ma'i rnal 'byor gyis mos gus rtsal du 'don pa rnams sngon 'gro'i ngag 'don zur du gsal ba bzhin nyams su blang bas rgyud las su rung bar bya/_de nas dngos gzhi'i bskyed rim srid pa phur bu'i nyams len la gtso bor 'don na lam gyi rim pa dang por gsal ba bzhin bsnyen sgrub las gsum mthar dbyung ba'i phyir lam nges rdzogs dang mthun par dang po ting 'dzin rnam gsum re re bzhin myong ba thon thon gyi bar dang*/_dag rdzogs smin gsum gyi don la blo goms pa/_rgyun gyi rnal 'byor ltar bskyed rim phyag rgya gcig pa'i rnal 'byor bzhin gsal snang sgrub pa/_nga rgyal brtan pa dang*/_dag dran rnams zhib tu bya/_ting nge 'dzin gyi skyo ba'i gegs sel ba dang dngos grub kyi dpal la sbyor ba'i phyir bsnyen sgrub kyi bzlas pa gzhung ltar bya/_'byor na tshogs sgrub byas kyang shin tu legs/_/rjes 'brel srung zlog bsad pa'i las sbyor kyang dgos pa dang 'brel na bya zhing*/_kha skong zhi ba'i sbyin sreg kyang bsnyen pa'i bcu cha 'gro bar bya/_'di dag la dgongs pa mi 'gyur ba'i gzer gyis thebs pa gal che zhing*/_gal te rdzogs rim byang sems kyi phur pa'i nyams len gtso bor bya bar 'dod na bskyed rim ha cang rgyas pa mi dgos pas/_las byang rgyas bsdus gang rung la brten pa'i bsnyen sgrub bsdus tsam byas la/_rdzogs rim rtsol bcas rtsol med la myong ba thon nges kyi bar du 'bad pa mthar dbyung dgos la/_gang ltar yang phur pa'i grub mtha' bzhis gcig grogs gcig gis byed pa las 'gal 'dur mi gnas kyang rang nyid lam gang la mos shugs che chung dang bstun pa'i nyams len de ltar byas na bar chad med cing*/_lam gyi drod tshad mthar phyin pa'i dgos pa yod la/_de dag gi skabs su med du mi rung ba'i lam gyi yan lag kyang*/_bi ma'i bla sgrub byin rlabs snying po las/_spyir ni 'khor bar nges 'byung dang:_byang chub sems gnyis drag tu bskyed:_cis kyang dgos med blo sna bstung:_bla mar mos gus srog tu blta:_lam la cung zad drod thob nas:_yul gyi bdud rtsi bsten pa'i phyir:_kun spangs spyod pas phyogs bral rgyu:_dur khrod la sogs gnyan sa ru:_brtul zhugs spyod pa yang dag spyod:_gegs sel bogs 'don thabs mkhas pas:_gnas skabs sngags kyi drod thob nas:_tshogs sbyor mthong ba'i lam du 'gro:_sgom pa'i nyams myong mthar phyin pas:_mi slob 'od gsal zung 'jug skus:_shin tu rnam dag rdo rje sems:_kun bzang ye shes bla ma yi:_go 'phang brtson 'grus skal pa bzhin:_zla drug lo gsum bcu gnyis nas:_mngon du thob byed theg pa'i rtse:_'bras bu'i thus ka bla med pa'i:_mchog gi phrin las rmad byung ngo:_zhes gsungs pa ltar nyams su blang bar bya'o/__/badz+ra gIrti las/_/de ltar rdo rje khros pa'i zhal lung las skyes pa'i/_/rgyud lung man ngag snying por dril ba yi thol glus/_/dbyings dang ye shes dbyer med rdo rje yi phur par/_/'khor 'das rang sar grol ba'i smon lam zhig zhu'o/_/zhes gsungs pa ltar rdo rje phur pa'i rgyud lung man ngag rgya mtsho'i snying po nyams su len tshul rang gi rtogs tshod tsam bshad zin to/_/bka' gter zab yangs rgya mtsho bsrubs pa las/_/legs skyes rgyud dang sgrub sde'i snang byed zung*/_/snga 'gyur ring lugs mkha' la deng dus kyang*/_/mdzes par 'char 'dis skal bzang ut+pa bzhad/_/sngon smon rnam dkar spu sdug ma rnying pas/_/chos tshul pad+ma'i rdzing bur rtse 'jo'i rol/_/smin grol pad rtsa myong ba'i bka' drin las/_/theg mchog dbyar rnga sgrogs pa'i mgrin pa ring*/_/mkhas grub lag ldan bye bas nyer bzung mthus/_/rdo rje phur pa'i ring lugs kha bab bzhis/_/'dzin mar brdal yang bdag skal skabs gsum klung*/_/dad brtson bum par bskyil bzhin snang bar byas/_/yab gcig dgyes pas bstod bsngags dbugs dbyung phyir/_/lha gcig dgyes pa'i pha phog yin snyam ste/_/ma gcig DA kis bdag skal gtad pa'i lam/_/chos gcig mdzub rtser phyar ba gzigs mdzod dang*/_/dpyod ldan dgyes na kho bo'i chos ston yin/_/grub tshogs mnyes na rtogs pa'i mchod sprin 'bul/_/nus ldan mgu na sngags pa'i che rtags lags/_/don ldan gyur na bstan 'gro'i zhabs tog smon/_/de skad gtad med kun tu rgyu ba zhig_/dus kyi tha mar dzam gling nyul ba'i tshe/_/mkhas btsun bzang grub nor gyis phongs bzhin du/_/'chad rtsom khol gyis brel ba'i lag rjes yin/_/dam chos gces par bzung ba'i rnam dkar bdud rtsi'i sprin/_/mi zad legs byas bden gsung dbyar rngas cher bsngags bzhin/_/ched du 'bad pa'i rdzogs ldan nor bu'i gru char gyis/_/mkha' mnyam 'gro kun thub bstan dga' ston spyod gyur cig__/ces rdo rje phur pa gnyags lugs kyi khrid rim 'di yang rang lo nga dgu'i steng bal yul yang le shod du gnas 'brel zhag bdun bgyis pa'i skabs 'bri bar brtsams pa'i tshe dam pa'i rnam thar thams cad rdzogs pa snga 'gyur bstan pa'i dpal mgon du byon zhing*/_rang byung mtsho skyes rgyal ba'i zhal skyin skyabs rje bdud dpung mthar byed 'gro 'dul gling pas/_nga~Mg gi dba~Mng phyug ye shes gzhon nu'i gar/_/gsang chen chosa~M kyi~M mdzod la dbang bsgyur ba'i/_/'jigs med spobs pa'i blo~M grosa~M gter 'chang ba/_/sum ldan rdo rje 'dzin khyod zhabs brtan gsol/_/zhes bka' bab brgyud 'dzin gyi rdo rje slob dpon mchog tu gzengs bstod pa'i tshig gis dril bsgrags pa'i skyes chen zhwa de'u 'khrul zhig mchog gi sprul pa'i sku rin po ches dad brtson 'bad pa chen po'i nyams bzhes gnang skabs gnang skyes gya nom pa dang bcas yang yang bka' bstsal ba/_dgos pa gzhan gyis ring zhig 'gyang yang*/_slar theg pa mchog gi rnal 'byor pa klong chen ye shes rdo rje dang*/_mkhas btsun dam pa'i bshes gnyen mkhan po 'jam dbyangs rdo rje dang*/_mkhyen yon mtshungs med mchog sprul pad+ma dbang rgyal sogs grub sras sku mched dang*/_dad mos blo gros dge ba theg mchog bstan 'dzin sogs rang slob rnams nas kyang yang yang bskul ba'i rkyen gyis/_don grub ces pa sa lug sa ga zla bar thams cad mkhyen gzigs mi pham 'jam dpal rnam rgyal rgya mtsho gdod ma'i gzhi dbyings su mngon par byang chub pa'i dus kyi mchod pa'i nyin 'khos med gyi na ba'i sngags btsun rgan po 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis kha bzhi lho yi sman ljongs bde chen chos gling du bsti ba'i tshe mkhas grub gong ma'i gsung gi snang ba la brten nas bris pa/_rtsod dus bstan 'gro nag phyogs kyi dpung las rgyal zhing 'brel tshad dngos grub mchog gi dga' ston la ci dgar spyod pa'i dpung gnyen du gyur cig/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: