DKR-KABUM-22-ZA-011

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ལས༔ ཡུམ་བཀའ་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་ཏིག་གི་རྫོགས་པའི་རིམ་པ༔
Wylie title bka' brgyad bde gshegs kun 'dus las: yum bka' DA ki'i srog tig gi rdzogs pa'i rim pa DKR-KABUM-22-ZA-011.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 22, Text 11, Pages 128-135 (Folios 1a to 8a4)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་, དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (mchog gyur gling pa, Khyentse, Dilgo)
Citation Khyentse, Dilgo. Bka' brgyad bde gshegs kun 'dus las yum bka' DA ki'i srog tig gi rdzogs pa'i rim pa. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 22: 128-135. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Completion Stage - rdzogs rim
Cycle ཡུམ་བཀའ་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་ཏིག་ (yum bka' da ki'i srog tig)
Parent Cycle བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ (bka' brgyad bde gshegs kun 'dus)
Deity nam mkha'i dbyings kyi dbang phyug ma
Colophon

ཞེས་པའང་གཏེར་འབྱིན་གྲུབ་ཐོབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་མདོ་ཁམས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་གཡུ་འབལ་བྲག་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཤོག་སེར་དཀྱུས་སོར་ལྔ༔ ཞིང་སོར་གཉིས་རང་བྱུང་ཟངས་ཀྱི་སྒྲོམ་བུར་བཞུགས་པ་ཉིད་མ་ཧཱ་ནི་དྷཱིའི་རིགས་ཀྱི་མྱུ་གུ་ལས་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་ནི་རཏྣ་ཤྲཱི་དཱི་པཾ་ཏཱ་ར་ལ་འཇམ་པའི་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བསྩལ་བ་མངོན་སུམ་མཇལ་བའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པའི་ཚེ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་དང་ཕྲིན་ལས་ནམ་ཡང་དུས་ལས་ཡོལ་བ་མེད་པས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དབུགས་དབྱུང་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་ཅིང༌། ཟབ་གསང་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་འཛིན་པ་གནུབས་སྟོན་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་གཟུགས་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་སྲས་དབང་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་འཕེལ་རྒྱས་ནས་མཁའ་སྤྱོད་ཙཱ་རི་ཏྲའི་གནས་ལས་བྱོན་པའི་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང༌། བྲི་གཞིའི་ཤོག་དཀར་རྟེན་འབྱུང་གི་རྫས་དང་བཅས་བསྩལ་ཏེ་གཏན་ལ་ཕེབས་པར་བཀས་བསྐུལ་བ་བཞིན་མཆོག་གྱུར་སྨིན་གྲོལ་ནོར་བུའི་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྱན་སྔར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་མཆོག་གི་རིག་པ་འཛིན་པ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཆ་བྱད་ཅན་གྱིས་ཞལ་བསྟན་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལས་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་གར་དབང་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབས་པ་རང་གཞན་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོས་གསང་བ་མཆོག་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ཤིང་རྟ་མཆོག་གི་རིག་པ་འཛིན་པའི་གནས་སུ་དབུག་དབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་སུ་ཤྲཱི་ཡོ་བྷ་ཝ་ཏུ། དགེའོ།།

zhes pa'ang gter 'byin grub thob yongs kyi 'khor los bsgyur ba o rgyan mchog gyur bde chen gling pas mdo khams nam mkha' mdzod kyi g.yu 'bal brag nas spyan drangs pa'i shog ser dkyus sor lnga:_zhing sor gnyis rang byung zangs kyi sgrom bur bzhugs pa nyid ma hA ni d+hI'i rigs kyi myu gu las ldan ye shes DA ki ni rat+na shrI dI paM tA ra la 'jam pa'i dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bstsal ba mngon sum mjal ba'i skal bzang thob pa'i tshe dus gsum mkhyen pa o rgyan chen po yab yum gyi thugs rje dang phrin las nam yang dus las yol ba med pas byin rlabs kyi dbugs dbyung khyad par can thob cing*/_zab gsang bstan pa'i srog shing 'dzin pa gnubs ston nam mkha'i snying po'i ye shes kyi rang gzugs gter chen chos kyi rgyal po'i sku gsung thugs kyi lha sras dbang mchog rdo rje'i mchog sprul rin po che 'gyur med tshe dbang 'phel rgyas nas mkha' spyod tsA ri tra'i gnas las byon pa'i rdo rje sems dpa'i me long*/_bri gzhi'i shog dkar rten 'byung gi rdzas dang bcas bstsal te gtan la phebs par bkas bskul ba bzhin mchog gyur smin grol nor bu'i gling gi gtsug lag khang du sku gdung rin po che'i spyan sngar gsol ba btab pas mchog gi rig pa 'dzin pa ma hA gu ru bde ba chen po'i cha byad can gyis zhal bstan byin gyis brlabs pa las mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma gar dbang 'od gsal mdo sngags gling pas gtan la phabs pa rang gzhan yid can rgya mtshos gsang ba mchog gi lam srol gyi shing rta mchog gi rig pa 'dzin pa'i gnas su dbug dbyung bar gyur cig_/sarba dA su shrI yo b+ha wa tu/_dge'o//_

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༁ྃ༔ བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ལས༔ ཡུམ་བཀའ་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་ཏིག་གི་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ༔

༔༔༔བརྡ་ཡིག༔༔༔ དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་འདུད༔ གསང་བ་དོན་གཉེར་རྣལ་འབྱོར་པས༔ བསྐྱེད་པའི་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་དག༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སུ་རུང་བའི་ཚེ༔ བོགས་འབྱིན་རྫོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་འདོད་ན༔ འདོད་པའི་ཁམས་ནི་རྩ་ཡིན་ཏེ༔ འཁོར་ལོ་ལྔ་དང་གཙོ་བོ་གསུམ༔ ལུས་ལ་ཁྱབ་ཅིང་བརྟེན་པའི་ཚུལ༔ གཟུང་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྟེན་དུ་གནས༔ གཟུགས་ཁམས་རླུང་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ༔ ཀུན་ཏུ་འགྲོ་ཞིང་ཁྱབ་པར་གནས༔ ལྔ་ཡི་བདག་ཉིད་བཅུ་མིང་ཅན༔ སྐྱེད་དང་སྡུད་པའི་བྱེད་པོར་སྣང༔ གཟུགས་མེད་ཐིག་ལེ་རྟེན་རྣམ་ཤེས༔ བརྟེན་པ་གསལ་རིག་བདེ་བའི་ཚུལ༔ དཀར་དམར་ལུས་ཟུངས་སྲོག་གི་གཞི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་གནས་པ་གང༔ མ་དག་ཁམས་གསུམ་དག་པའི་སྐབས༔ བདེ་གསལ་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་མཆོག༔ བསྐྱེད་པ་ཐབས་ཀྱིས་གནད་བཅུན་ན༔ སྐུ་གསུམ་དེ་ཉིད་རྩོལ་མེད་འཆར༔ རང་ལུས་སྟོང་ར་ལྷ་ཡི་སྐུ༔ རྒྱན་སྤངས་གཅེར་བུ་འོད་ཀྱི་ལུས༔ ཟང་ཐལ་གསལ་ལ་རྩ་གསུམ་དང༔ འཁོར་ལོ་ཤེལ་སྦུབས་ལྟར་གསལ་བའི༔ དབུ་མའི་ཡས་མན་སྣེ་གཉིས་སུ༔ ཨ་དང་ཧཾ་གི་ཐིག་ལེ་གསལ༔ ལུས་བསྲང་ཤེས་པ་རྣལ་དུ་དབབ༔ རླུང་རོ་བསལ་ཞིང་ཧ་སྤྲུགས་བྱ༔ དལ་གྱིས་རྔུབས་ལ་ལྟོ་བ་དགང༔ སྙིང་དབུས་ལྔ་ལྡན་ཐིག་ལེའི་ཀློང༔ ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་སྲན་དཀར་ཙམ༔ ཕྲ་ལ་སྐྱེ་མཆེད་གསལ་བ་ཡི༔ འོད་ཀྱིས་གདོས་བཅས་དངོས་ཀུན་སྦྱངས༔ ཤེལ་སྦུག་མར་མེས་གང་བ་ལྟར༔ སྟོང་གསལ་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཅན༔ བསམ་ལ་བུམ་ཅན་གནད་དུ་བསྣུན༔ གསལ་བ་རླུང་གི་རྣལ་འབྱོར་རོ༔ ས་མ་ཡ༔ གོམ་ནས་ཐུར་སེལ་གྱེན་དྲངས་པས༔ ལྟེ་བའི་ཨ་ལས་མེ་ཟེར་འཕྲོས༔ སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ལ་རེག་པ་ལས༔ དྭངས་མའི་ཟིལ་པ་མེ་ལ་ཕོག༔ ཆེས་ཆེར་འབར་བས་རིམ་གྱིས་གང༔ འཁོར་ལོ་བཞི་ཁྱབ་ཧཾ་ལ་ཕོག༔ བདེ་བ་གཡོས་པས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ ཡས་བབ་དགའ་བཞིའི་ཉམས་མྱོང་སྐྱེས༔ མཐར་ནི་དཀར་དམར་གཉིས་མེད་འདྲེས༔ རྩ་ཀུན་གང་བས་གདོས་བཅས་བསྲེགས༔ དྭངས་བཅུད་འོ་མ་ལྟ་བུས་གང༔ ལུས་ཁྱབ་བ་སྤུའི་བུ་ག་ཡན༔ བདེ་སྟོང་ཟིལ་པ་ཕྲོམ་མེར་བསམ༔ རླུང་རིག་བསྲེས་ལ་ངོ་བོར་བལྟ༔ བདེ་བ་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ༔ ས་མ་ཡ༔ བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཆེར་རྒྱས་པས༔ དྭངས་མའི་རླུང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱང༔ འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ༔ དེ་ཡང་ལན་ཚྭ་ཆུར་ཞུ་བཞིན༔ འོད་དུ་གསལ་ཞིང་སྟོང་པར་ཡལ༔ དམིགས་མེད་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག༔ སྣོད་བཅུད་གང་དུ་མི་དམིགས་པའི༔ དེ་ཉིད་རང་སེམས་སྣང་བ་ཙམ༔ སེམས་ནི་སྐྱེ་འགག་གནས་བྲལ་གྱི༔ གཤིས་ལ་བལྟ་ཞིང་ངོ་བོ་སྐྱོང༔ བལྟས་པས་མ་མཐོང་ཁྱབ་པར་གདལ༔ སྒོམ་དུ་མེད་ལ་ཡེངས་སུ་མེད༔ མེད་པ་ཙམ་དུ་ཕྱལ་བ་ཆད༔ གང་ལའང་མི་གནས་ཀུན་ཁྱབ་པ༔ ལྷག་གི་མཐོང་བའི་གཤིས་ལ་ཀློད༔ རླུང་རིག་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ཏེ་གཅུན༔ ཉམས་མྱོང་ངེས་པ་རྙེད་པར་འགྱུར༔ མི་རྟོག་ཆོས་སྐུའི་ལམ་ཟབ་བོ༔ ས་མ་ཡ༔ ནུས་པ་བརྟན་ནས་ཡིད་རིག་དང༔ མཉམ་སྦྱོར་བདེ་བ་ལམ་དུ་ཁྱེར༔ མཚན་ཉིད་རྫོགས་པའི་གཞོན་ནུ་མ༔ ཐབས་ཀྱིས་དབང་བྱས་ལམ་གཞུག་སྟེ༔ གསང་བའི་སྤྱོད་པ་ཡང་དག་སྤྱད༔ བདེ་སྟོང་ཉམས་ཀྱི་རྩལ་སྦྱོང་ཞིང༔ བརྟུལ་ཞུགས་རོལ་པས་ལམ་ལྷོངས་བྱ༔ བོགས་འབྱིན་ཕྱག་རྒྱའི་གསང་ལམ་རྫོགས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ བཀའ་བརྒྱད་ཡུམ་བཀའ་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་ཏིག་ལས༔ རྫོགས་རིམ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རིམ་པའོ༔ ཟབ་རྒྱའི་མཐར་ཐུག་ྀཨཐི༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ༁ོཾ༔ བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ལས༔ ཉམས་ལེན་གནད་ཀྱི་སྤྱི་ཆིངས་བཞུགས༔ ༔༔༔བརྡ་ཡིག༔༔ བླ་མ་རྩ་གསུམ་ལྷ་ལ་འདུད༔ དམ་ཚིག་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས༔ ཐོག་མར་ངེས་འབྱུང་ཆོས་ལ་བསྐུལ༔ ཡང་དག་སྐྱབས་སེམས་སྡོམ་པ་ལེན༔ དབང་གིས་རང་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱ༔ དེ་ནས་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ༔ དང་པོ་བསྐྱེད་རིམ་རྩེ་གཅིག་བསྒོམ༔ སྣང་བ་ལྷ་ཡི་གཟེར་བཏབ་སྟེ༔ མ་དག་གཟུང་འཛིན་ཞེན་ཡུལ་སྤང༔ ང་རྒྱལ་མི་འཕྲོག་བརྟན་པ་ཡིས༔ བདག་འཛིན་ཞེན་པའི་མདུད་པ་བཤིག༔ ཐ་མལ་རྟོག་པའི་འཆིང་གཅོད་ཕྱིར༔ ལྷ་སྐུ་ཞལ་ཕྱག་རྒྱན་ཕྱག་མཚན༔ དག་པ་དྲན་པས་རྒྱས་འདེབས་བྱ༔ ལྷ་དང་རང་སེམས་ཡང་ཡང་བསྲེ༔ སེམས་ནི་ཆོས་ཉིད་འདུ་འབྲལ་མེད༔ གཉུག་མའི་དབྱིངས་སུ་ལ་ཡང་བཟླ༔ དེ་ཚེ་བོགས་འབྱིན་བཟླས་པ་ཡང༔ རགས་པ་རླུང་གིས་ནུས་པ་བསྐྱེད༔ ཕྲ་བ་ཡིད་ཀྱི་བཟླས་པ་ཡིས༔ ཏིང་འཛིན་སྲོག་གི་གཞི་བརྟན་ཅིང༔ བུམ་ཅན་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་ཡིས༔ རླུང་རིག་སྔགས་སེམས་མི་ཕྱེད་བསྲེ༔ ལྷ་དང་སྔགས་གཉིས་ཡེ་ཤེས་གཅིག༔ གང་དུ་འདུལ་བ་དེར་སྣང་བས༔ དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོའི་གཞི་འཛིན་པའི༔ ནུས་པ་སྙིང་པོའི་གཟེར་གྱིས་གདབ༔ སྣང་དང་སྲིད་པ་འཁོར་འདས་ཀུན༔ གློ་བུར་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ༔ མིང་དང་བརྡ་ཡིས་མཚོན་པ་ནས༔ གང་དུ་མ་གྲུབ་སྟོང་པ་ཉིད༔ དེ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་བརྡལ༔ ཁྱབ་ཀྱང་གཉིས་སུ་སྣང་བ་མེད༔ སྣང་བཞིན་འཛིན་པས་མ་ཞེན་ན༔ ཀུན་ཀྱང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྩལ༔ སྡུག་བསྔལ་འཁོར་བའི་མིང་མ་གྲུབ༔ ཆོས་ཉིད་ཁྱབ་གདལ་སྲོག་ཟིན་པས༔ འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་རང་དབང་བསྒྱུར༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡང་རང་སྣང་ཙམ༔ བཟང་ངན་དབྱེ་གསལ་གང་གིས་འབྱེད༔ སྤང་བླང་མེད་པའི་རང་ངོ་བསྐྱངས༔ བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོ་འདི༔ ལམ་རྣམས་ཀུན་གྱི་སྙིང་ཏིག་གོ༔ ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ༔ གོམས་པ་བརྟན་ནས་ཐབས་དེ་ཡིས༔ ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་ལས་ཀྱི་ཚོགས༔ འཕྲོ་འདུ་དམིགས་པའི་མདེའུ་ཁ་ནི༔ བསྒྱུར་བ་ཙམ་གྱིས་རང་དབང་ཐོབ༔ ཟབ་མོའི་དངོས་གྲུབ་མངོན་གྱུར་ནས༔ དོན་གཉིས་འབད་མེད་ངང་གིས་འགྲུབ༔ རིག་འཛིན་རྒྱལ་བའི་གནས་ཐོབ་སྟེ༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་སྦྱོར༔ ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར༔ ནང་གི་རྩ་ཐིག་རླུང་གི་ལུས༔ ངག་དང་སེམས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ རྩེ་གཅིག་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལས༔ བདེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་གསལ་བའི་དབྱིངས༔ ལོངས་སྐུ་མི་རྟོག་ཆོས་ཀྱི་སྐུར༔ སྦྱོར་བ་རྩོལ་བཅས་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ ཐབས་ཀྱི་ཉེ་རྒྱུ་བླ་ན་མེད༔ བརྩོན་པས་གཟུང་འཛིན་རྒྱུ་བ་ཀུན༔ ཨ་ཝ་དྷུ་ཏིར་ངལ་གསོས་པས༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་དེ་ཁོ་ན༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ངོ་བོ་མཐོང༔ ཁམས་ཞུ་བདེ་བའི་རླབས་གཡོས་པས༔ འཁྲུལ་པའི་རྟོག་པ་ཟིལ་མནན་ཏེ༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི༔ དཔེ་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་རྣམས་མྱང༔ མི་རྟོག་ཟབ་མོའི་ཐུགས་ཀྱི་དབྱིངས༔ སྨྲ་བསམ་བརྗོད་བྲལ་མངོན་སུམ་མཐོང༔ ཀུན་གྱི་སྐྱེལ་སོར་བླ་ན་མེད༔ གཉུག་མ་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ རང་ལ་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་བཞུགས༔ དེ་ནི་སངས་རྒྱས་སེམས་ཆེན་པོ༔ ངེས་པའི་དེ་ཉིད་མངོན་གྱུར་ནས༔ མ་བསྒྲུབས་རིག་པའི་ལྷ་རུ་བཞུགས༔ ཚིག་དང་བློ་ཡིས་མི་མཚོན་པའི༔ གསང་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ནི༔ བླ་མའི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས༔ ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་དང༔ ཡིད་དཔྱོད་བྲལ་བར་ལ་བཟླས་ཏེ༔ འཁྲུལ་པའི་མཚང་བཙལ་ཤན་ཕྱེས་ནས༔ ཀུན་རྫོབ་བློ་ལས་འདས་པ་ཡི༔ རང་གྲོལ་ཆེན་པོར་གདེངས་ཚུད་པ༔ ལམ་རྣམས་ཀུན་གྱི་མཐར་ཐུག་གི༔ དེ་ལྟར་བརྩོན་པས་གཟུང་འཛིན་གྱི༔ དགྲ་གསུམ་སོད་ཅིང་བདུད་བཞི་ཐུལ༔ བར་ཆད་འཕྲང་བརྒལ་མི་སློབ་པའི༔ ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེར་ངལ་འཚོ་བའི༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཚེ་འདིར་འགྲུབ༔ འདི་ལྟར་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོའི་གནད༔ མདོ་ཆིངས་དམར་བྱང་ཚུལ་ཉིད་དུ༔ པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་བདག་གིས་གདམས༔ ལས་ཅན་སྐྱེས་བུའི་དཔལ་དུ་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ མནྟྲ་གུ་ཧྱ་ཙིཏྟ་ཏི་ལ་ཀ་ཟབ་རྒྱ༔ བཀའ་བརྒྱད་ཡུམ་བཀའ་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་ཏིག་ལས༔ ཉམས་ལེན་སྙིང་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་ཟབ་མོའི་རིམ་པའོ༔ ༁ྃ༔ བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ལས༔ ཡུམ་བཀའ་ཌཱ་ཀའི་སྲོག་ཏིག་གི་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་ལས་རིམ་བཞུགས༔ ༔༔༔བརྡ་ཡིག ༔༔༔ བླ་མ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་འདུད༔ འདི་ཉིད་ཉམས་ལེན་སྐྱེས་བུ་ཡིས༔ འཇུག་སྒོ་དབང་གིས་མ་སྨིན་ན༔ ལམ་རྣམས་ཀུན་གྱི་སྣོད་མི་རུང༔ དེ་ཕྱིར་ཆོ་ག་འདི་བཞིན་བྱ༔ ས་གཞི་ལས་རུང་བཏུལ་ནས་ཀྱང༔ ལྷག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཚུལ་བཞིན་བཞེངས༔ ཏིང་འཛིན་གདེང་ལྡན་སྔགས་པ་ཡིས༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་ཀྱི་གཞུང་བསྲངས་ཏེ༔ བདག་ཉིད་ནུས་ལྡན་ཚུལ་དུ་སྒྲུབ༔ ཀུན་བྱས་དབང་ཕྱུག་རིག་པས་འཇུག༔ ལེགས་པར་གནང་བ་ཐོབ་པ་དང༔ སྣོད་ལྡན་སློབ་བུ་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༔ བྱུར་བསལ་བགེགས་བསྐྲད་ཕྱོགས་མཚམས་བཅིངས༔ ལོ་རྒྱུས་བབ་ཀྱིས་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད༔ ཡོན་འབུལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་ཧེ་རུ་ཀ༔ བླ་མ་དཔལ་ཆེན་བདག་ལ་དགོངས༔ གསང་བ་ཟབ་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ འཇུག་ཅིང་སྨིན་པའི་བཀའ་དྲིན་སྩོལ༔ ལན་གསུམ་བླ་མས་སྣོད་བརྟག་པ༔ བུ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་འདིར༔ འཇུག་ཅིང་སྨིན་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ༔ དམ་ཚིག་སྲུང་མཚམས་བགྲང་ལས་འདས༔ དངོས་གྲུབ་ངེས་པར་སྤྱོད་ནུས་སམ༔ སློབ་མས་རང་རྒྱུད་བརྟགས་ཏེ་གསོལ༔ ཨེ་མ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཆེ༔ བདག་ལ་ཐུགས་རྗེས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ གསང་བ་ཟབ་མོ་རྟོགས་དཀའ་ཡང༔ ཇི་སྐད་གསུང་བཞིན་བདག་གིས་བསྒྲུབ༔ ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་གཞུང་ལྟར་སྤྱད༔ དམ་ཚིག་མིག་གི་འབྲས་བཞིན་བསྲུང༔ ངེས་པར་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་འཚལ༔ ལན་དུ་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ནི༔ ཀྱེ་མ་སྐལ་ལྡན་མཆོག་གི་རིགས༔ བློ་གྲོས་ལྡན་པས་དོན་ཀུན་རིག༔ ངེས་པར་ཚུལ་ཆེན་སྣོད་ཡིན་ཏེ༔ དེ་རིང་གསང་བ་བསྟན་པར་བྱ༔ སྐྱབས་སེམས་སྡོམ་པ་གཟུང་བ་ཡི༔ རང་རྒྱུད་ལས་རུང་སྐལ་ལྡན་བྱ༔ ཐ་ཚིག་གཉན་པོའི་བསྒོ་བ་ནི༔ བདག་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་སྟེ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན༔ ནམ་ཡང་བཀའ་ལས་མ་འདའ་ཞིག༔ འདས་ན་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ རྡོ་རྗེའི་ཆུ་ནན་སྦྱིན་པ་ནི༔ འདི་ནི་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་ཆུ༔ འདས་ན་སྡིག་པས་སྙིང་ཁྲག་འཇིབས༔ བསྲུངས་ན་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦྱིན་པས༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱའི་སེམས་དཔའ་འོ༔ རྡོ་རྗེ་གདེངས་ཤིང་གསང་བ་བསྒྲགས༔ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་བླ་མེད་ལམ༔ ངེས་པར་དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་གཞི༔ ལམ་གྱི་སྲོག་འཛིན་དམ་ཚིག་སྟེ༔ ནམ་ཡང་འདའ་བར་མ་སྤྱོད་ཅིག༔ ས་མ་ཡ་རཀྵནྟུ༔ སློབ་མ་ལྷར་གསལ་ཡེ་ཤེས་དབབ༔ བརྟན་པར་བྱས་ལ་རབ་ཏུ་གནས༔ བུམ་པའི་བདུད་རྩིའི་དབང་བསྐུར་ཏེ༔ ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་བུམ་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས༔ ཁྱབ་གདལ་ཆེན་པོའི་གཞལ་ཡས་ན༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས་པ་ཡིས༔ བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧོ༔ ནང་དུ་ནུས་པ་འཇུག་པའི་ཕྱིར༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་བསྟིམ་བྱས་ནས༔ ཧཱུྃ༔ དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཌཱ་ཀིའི་གཙོ༔ གནམ་ཞལ་སྲིད་ཞིའི་ཁྱབ་བདག་ཆེའི༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ དབང་ཡུལ་ལྷ་རུ་འཆར་བར་ཤོག༔ ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་དག་པ་ཀློང་ཆེན་པོ༔ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དགྱེས་མཛད་ཡུམ༔ ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་དག་པར་ཤོག༔ ཧཱུྃ༔ ཟག་མེད་དགའ་བ་བཞི་ཡི་གཟུགས༔ ཡེ་ཤེས་སྒོ་མ་ཆེན་མོ་བཞིས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ བསྙེན་སྒྲུབ་བཟླས་པའི་ལུང་བྱིན་རྗེས༔ ཕྱག་མཚན་སྙིང་ཁར་བཞག་ནས་སུ༔ ཧཱུྃ༔ གཟུང་འཛིན་ལས་འདས་ཡེ་ཤེས་ནི༔ རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱག་རྒྱའི་གཟུགས༔ ཤར་བས་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་དོན་རྟོག་ཤོག༔ ཧཱུྃ༔ སྟོབས་དང་རྣམ་ཐར་ཕ་རོལ་ཕྱིན༔ མཚོན་པའི་དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས༔ ཁྱོད་ལ་གསོལ་ཞིང་བརྒྱན་པ་ཡིས༔ ཧེ་རུ་ཀ་དང་གཉིས་མེད་ཤོག༔ དམ་རྫས་གཏོར་མ་གཏད་ནས་ཀྱང༔ ཧཱུྃ༔ ལས་རྣམས་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་ནི༔ དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་སྙིང་པོའི་རྫས༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་གཏད་པ་ཡིས༔ ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ གསང་བ་ཟབ་མོའི་དབང་སྦྱིན་ན༔ བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་ཞུགས་པའི༔ བྱང་སེམས་བུ་ཡི་ལྕེ་ལ་སྦྱིན༔ ཧཱུྃ༔ ཡབ་ཡུམ་དགྱེས་རོལ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྫས༔ དེ་རིང་བུ་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ རོལ་ཅིག་རོལ་ཅིག་དཔལ་བོ་ཆེ༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོ༔ ཤེས་རབ་གཟུང་མ་བྱིན་རླབས་གཏད༔ ཧཱུྃ༔ དགའ་སྦྱིན་གནས་སྦྱིན་ལྷ་མོ་ཆེ༔ སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་ཕྱག་རྒྱའི་མཆོག༔ ཁྱེར་ཅིག་བརྟུལ་ཞུགས་ཐབས་ཀྱིས་རོལ༔ གཉིས་མེད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་སྤྱོད༔ པྲཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་མུ་དྲ་ཧོ༔ ཤེལ་དང་མེ་ལོང་བརྡས་མཚོན་ཏེ༔ ཧོཿ སྟོང་གསལ་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་དེ་ཁོ་ན༔ རྟོགས་པའི་བརྡ་ཐབས་འདི་ལྟོས་ཤིག༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ཏི་ཧོཿ ཞེས་པས་ངོ་སྤྲོད་མཉམ་པར་བཞག༔ ཤིས་པར་བརྗོད་པས་མངའ་གསོལ་བྱ༔ དམ་ཚིག་ཁས་བླངས་མཎྜལ་ཕུལ༔ དགེ་བསྔོ་ལས་རིམ་མཐར་དབྱུང་བྱ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྒྲུབ་པ་ཡི༔ ཐབས་རྣམས་ཀུན་ལ་ལྷ་སྔགས་ཀྱི༔ ཁ་བསྒྱུར་ཙམ་ལས་ཐམས་ཅད་ལ༔ སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོ་འདི་གཅིག་གོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ྀཨཐི༔ ལས་རྣམས་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད༔ ཨོ་རྒྱན་བདག་གི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིག༔ ཌཱ་ཀིའི་གཅེས་མཛོད་སྙིང་པོའི་ཕུལ༔ རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གསང་བ་ཆེ༔ བདེ་གཤེགས་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི༔ ཡུམ་བཀའ་གསང་བའི་མན་ངག་ཞེས༔ སྔོན་ཆད་རྒྱ་ཆེར་མ་བསྟན་པའི༔ སྙིང་པོའི་གདམས་པའི་སྲོག་གི་གཟེར༔ བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་རྣལ་འབྱོར་མཆོག༔ ཡང་དག་ངེས་པའི་ལམ་འདི་ཡང༔ ཤིན་ཏུ་བསྐལ་པ་སྙིགས་མའི་དུས༔ པདྨས་བྱིན་རླབས་རིག་པ་འཛིན༔ ལྷ་སྲས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས༔ སྐྱེ་བའི་ཐ་མ་མཆོག་གྱུར་གླིང༔ ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པ་ཡིས༔ རྟེན་འབྲེལ་སྒྱུ་མའི་སྤྱོད་པ་ཆེས༔ སྣང་ཞིང་ཁྱབ་པར་གདལ་བ་འབྱུང༔ དེ་ཚེ་རྟེན་འབྱུང་གཞན་གྱུར་ན༔ མངའ་བདག་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཆེན་པོ༔ ཁྲག་འཐུང་གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང༔ ཨོ་རྒྱན་བདག་གིས་རྗེས་བཟུང་བའི༔ སྐལ་ལྡན་ཅིག་ཆར་རིགས་ཅན་ཞིག༔ ལྕགས་ཁམས་བྱ་ཁྱིའི་ལོ་རུ་སྐྱེ༔ ཟབ་རྒྱས་གསང་བ་དུ་མའི་སྒོ༔ རང་གིས་སྤྱོད་ཅིང་གཞན་ལ་སྤེལ༔ དེ་ཚེ་དེ་ཡི་སྐལ་པར་འགྱུར༔ ཤེས་རབ་ཅན་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུ་ཧྱ༔ ཁ་ཐཾ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔ ཞེས་པའང་གཏེར་འབྱིན་གྲུབ་ཐོབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་མདོ་ཁམས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་གཡུ་འབལ་བྲག་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཤོག་སེར་དཀྱུས་སོར་ལྔ༔ ཞིང་སོར་གཉིས་རང་བྱུང་ཟངས་ཀྱི་སྒྲོམ་བུར་བཞུགས་པ་ཉིད་མ་ཧཱ་ནི་དྷཱིའི་རིགས་ཀྱི་མྱུ་གུ་ལས་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་ནི་རཏྣ་ཤྲཱི་དཱི་པཾ་ཏཱ་ར་ལ་འཇམ་པའི་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བསྩལ་བ་མངོན་སུམ་མཇལ་བའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པའི་ཚེ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་དང་ཕྲིན་ལས་ནམ་ཡང་དུས་ལས་ཡོལ་བ་མེད་པས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དབུགས་དབྱུང་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་ཅིང༌། ཟབ་གསང་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་འཛིན་པ་གནུབས་སྟོན་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་གཟུགས་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་སྲས་དབང་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་འཕེལ་རྒྱས་ནས་མཁའ་སྤྱོད་ཙཱ་རི་ཏྲའི་གནས་ལས་བྱོན་པའི་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང༌། བྲི་གཞིའི་ཤོག་དཀར་རྟེན་འབྱུང་གི་རྫས་དང་བཅས་བསྩལ་ཏེ་གཏན་ལ་ཕེབས་པར་བཀས་བསྐུལ་བ་བཞིན་མཆོག་གྱུར་སྨིན་གྲོལ་ནོར་བུའི་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྱན་སྔར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་མཆོག་གི་རིག་པ་འཛིན་པ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཆ་བྱད་ཅན་གྱིས་ཞལ་བསྟན་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལས་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་གར་དབང་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབས་པ་རང་གཞན་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོས་གསང་བ་མཆོག་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ཤིང་རྟ་མཆོག་གི་རིག་པ་འཛིན་པའི་གནས་སུ་དབུག་དབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་སུ་ཤྲཱི་ཡོ་བྷ་ཝ་ཏུ། དགེའོ།། །།
[edit]

\u0f01\u0f83:_bka' brgyad bde gshegs kun 'dus las:_yum bka' DA ki'i srog tig gi rdzogs pa'i rim pa bzhugs so:

brda yig:::_dpal chen he ru ka la 'dud:_gsang ba don gnyer rnal 'byor pas:_bskyed pa'i tha mal snang zhen dag:_bsnyen sgrub las su rung ba'i tshe:_bogs 'byin rdzogs pa'i rnal 'byor gyis:_lhan skyes ye shes bskyed 'dod na:_'dod pa'i khams ni rtsa yin te:_'khor lo lnga dang gtso bo gsum:_lus la khyab cing brten pa'i tshul:_gzung 'dzin ye shes rten du gnas:_gzugs khams rlung zhes bya ba ste:_kun tu 'gro zhing khyab par gnas:_lnga yi bdag nyid bcu ming can:_skyed dang sdud pa'i byed por snang:_gzugs med thig le rten rnam shes:_brten pa gsal rig bde ba'i tshul:_dkar dmar lus zungs srog gi gzhi:_byang chub sems su gnas pa gang:_ma dag khams gsum dag pa'i skabs:_bde gsal mi rtog ye shes mchog:_bskyed pa thabs kyis gnad bcun na:_sku gsum de nyid rtsol med 'char:_rang lus stong ra lha yi sku:_rgyan spangs gcer bu 'od kyi lus:_zang thal gsal la rtsa gsum dang:_'khor lo shel sbubs ltar gsal ba'i:_dbu ma'i yas man sne gnyis su:_a dang haM gi thig le gsal:_lus bsrang shes pa rnal du dbab:_rlung ro bsal zhing ha sprugs bya:_dal gyis rngubs la lto ba dgang:_snying dbus lnga ldan thig le'i klong:_kun bzang yab yum sran dkar tsam:_phra la skye mched gsal ba yi:_'od kyis gdos bcas dngos kun sbyangs:_shel sbug mar mes gang ba ltar:_stong gsal 'od kyi snying po can:_bsam la bum can gnad du bsnun:_gsal ba rlung gi rnal 'byor ro:_sa ma ya:_gom nas thur sel gyen drangs pas:_lte ba'i a las me zer 'phros:_spyi bo'i haM la reg pa las:_dwangs ma'i zil pa me la phog:_ches cher 'bar bas rim gyis gang:_'khor lo bzhi khyab haM la phog:_bde ba g.yos pas bdud rtsi'i rgyun:_yas bab dga' bzhi'i nyams myong skyes:_mthar ni dkar dmar gnyis med 'dres:_rtsa kun gang bas gdos bcas bsregs:_dwangs bcud 'o ma lta bus gang:_lus khyab ba spu'i bu ga yan:_bde stong zil pa phrom mer bsam:_rlung rig bsres la ngo bor blta:_bde ba thig le'i rnal 'byor zab:_sa ma ya:_bde stong ye shes cher rgyas pas:_dwangs ma'i rlung sems thams cad kyang:_'od kyi thig le gcig tu 'dril:_de yang lan tshwa chur zhu bzhin:_'od du gsal zhing stong par yal:_dmigs med ngang du mnyam par bzhag:_snod bcud gang du mi dmigs pa'i:_de nyid rang sems snang ba tsam:_sems ni skye 'gag gnas bral gyi:_gshis la blta zhing ngo bo skyong:_bltas pas ma mthong khyab par gdal:_sgom du med la yengs su med:_med pa tsam du phyal ba chad:_gang la'ang mi gnas kun khyab pa:_lhag gi mthong ba'i gshis la klod:_rlung rig gcig tu dril te gcun:_nyams myong nges pa rnyed par 'gyur:_mi rtog chos sku'i lam zab bo:_sa ma ya:_nus pa brtan nas yid rig dang:_mnyam sbyor bde ba lam du khyer:_mtshan nyid rdzogs pa'i gzhon nu ma:_thabs kyis dbang byas lam gzhug ste:_gsang ba'i spyod pa yang dag spyad:_bde stong nyams kyi rtsal sbyong zhing:_brtul zhugs rol pas lam lhongs bya:_bogs 'byin phyag rgya'i gsang lam rdzogs:_sa ma ya:_rgya rgya rgya:_bka' brgyad yum bka' DA ki'i srog tig las:_rdzogs rim rtsa rlung thig le'i rnal 'byor gyi rim pa'o:_zab rgya'i mthar thug \u0f80athi:_sa ma ya:_rgya rgya rgya:_\u0f01\u0f7c\u0f7e:_bka' brgyad bde gshegs kun 'dus las:_nyams len gnad kyi spyi chings bzhugs:_:::brda yig::_bla ma rtsa gsum lha la 'dud:_dam tshig ldan pa'i rnal 'byor pas:_thog mar nges 'byung chos la bskul:_yang dag skyabs sems sdom pa len:_dbang gis rang rgyud smin par bya:_de nas lam la 'jug pa'i tshe:_dang po bskyed rim rtse gcig bsgom:_snang ba lha yi gzer btab ste:_ma dag gzung 'dzin zhen yul spang:_nga rgyal mi 'phrog brtan pa yis:_bdag 'dzin zhen pa'i mdud pa bshig:_tha mal rtog pa'i 'ching gcod phyir:_lha sku zhal phyag rgyan phyag mtshan:_dag pa dran pas rgyas 'debs bya:_lha dang rang sems yang yang bsre:_sems ni chos nyid 'du 'bral med:_gnyug ma'i dbyings su la yang bzla:_de tshe bogs 'byin bzlas pa yang:_rags pa rlung gis nus pa bskyed:_phra ba yid kyi bzlas pa yis:_ting 'dzin srog gi gzhi brtan cing:_bum can rdo rje'i bzlas pa yis:_rlung rig sngags sems mi phyed bsre:_lha dang sngags gnyis ye shes gcig:_gang du 'dul ba der snang bas:_dngos grub snying po'i gzhi 'dzin pa'i:_nus pa snying po'i gzer gyis gdab:_snang dang srid pa 'khor 'das kun:_glo bur rtog pas btags pa tsam:_ming dang brda yis mtshon pa nas:_gang du ma grub stong pa nyid:_de yis kun tu khyab par brdal:_khyab kyang gnyis su snang ba med:_snang bzhin 'dzin pas ma zhen na:_kun kyang dag pa'i ye shes rtsal:_sdug bsngal 'khor ba'i ming ma grub:_chos nyid khyab gdal srog zin pas:_'khor 'das thams cad rang dbang bsgyur:_ye shes lha yang rang snang tsam:_bzang ngan dbye gsal gang gis 'byed:_spang blang med pa'i rang ngo bskyangs:_bskyed rdzogs zung 'jug chen po 'di:_lam rnams kun gyi snying tig go:_lha sngags chos nyid ye shes kyis:_sku gsung thugs kyi rnal 'byor la:_goms pa brtan nas thabs de yis:_thun mong khyad par las kyi tshogs:_'phro 'du dmigs pa'i mde'u kha ni:_bsgyur ba tsam gyis rang dbang thob:_zab mo'i dngos grub mngon gyur nas:_don gnyis 'bad med ngang gis 'grub:_rig 'dzin rgyal ba'i gnas thob ste:_phyag rgya chen po'i dbyings su sbyor:_zung 'jug ye shes rgyas pa'i phyir:_nang gi rtsa thig rlung gi lus:_ngag dang sems kyi rnal 'byor gyis:_rtse gcig nyams su blangs pa las:_bde ba sprul sku gsal ba'i dbyings:_longs sku mi rtog chos kyi skur:_sbyor ba rtsol bcas rnal 'byor gyis:_thabs kyi nye rgyu bla na med:_brtson pas gzung 'dzin rgyu ba kun:_a wa d+hu tir ngal gsos pas:_mchog tu mi 'gyur de kho na:_lhan cig skyes pa'i ngo bo mthong:_khams zhu bde ba'i rlabs g.yos pas:_'khrul pa'i rtog pa zil mnan te:_lhan cig skyes pa'i ye shes ni:_dpe la brten nas don rnams myang:_mi rtog zab mo'i thugs kyi dbyings:_smra bsam brjod bral mngon sum mthong:_kun gyi skyel sor bla na med:_gnyug ma 'od gsal chos kyi sku:_rang la 'du 'bral med pa bzhugs:_de ni sangs rgyas sems chen po:_nges pa'i de nyid mngon gyur nas:_ma bsgrubs rig pa'i lha ru bzhugs:_tshig dang blo yis mi mtshon pa'i:_gsang ba chen po'i ye shes ni:_bla ma'i man ngag la brten nas:_tshul bzhin nyams su myong ba dang:_yid dpyod bral bar la bzlas te:_'khrul pa'i mtshang btsal shan phyes nas:_kun rdzob blo las 'das pa yi:_rang grol chen por gdengs tshud pa:_lam rnams kun gyi mthar thug gi:_de ltar brtson pas gzung 'dzin gyi:_dgra gsum sod cing bdud bzhi thul:_bar chad 'phrang brgal mi slob pa'i:_ye shes thig ler ngal 'tsho ba'i:_he ru ka dpal tshe 'dir 'grub:_'di ltar nyams len snying po'i gnad:_mdo chings dmar byang tshul nyid du:_pad+ma thod phreng bdag gis gdams:_las can skyes bu'i dpal du shog:_sa ma ya:_rgya rgya rgya:_man+t+ra gu h+ya tsit+ta ti la ka zab rgya:_bka' brgyad yum bka' DA ki'i srog tig las:_nyams len snying po'i dmar khrid thugs kyi gsang ba zab mo'i rim pa'o:_\u0f01\u0f83:_bka' brgyad bde gshegs kun 'dus las:_yum bka' DA ka'i srog tig gi smin byed dbang gi las rim bzhugs:_:::brda yig_:::_bla ma mkha' 'gro'i tshogs la 'dud:_'di nyid nyams len skyes bu yis:_'jug sgo dbang gis ma smin na:_lam rnams kun gyi snod mi rung:_de phyir cho ga 'di bzhin bya:_sa gzhi las rung btul nas kyang:_lhag pa'i dkyil 'khor tshul bzhin bzhengs:_ting 'dzin gdeng ldan sngags pa yis:_bsnyen sgrub las kyi gzhung bsrangs te:_bdag nyid nus ldan tshul du sgrub:_kun byas dbang phyug rig pas 'jug:_legs par gnang ba thob pa dang:_snod ldan slob bu khrus nas dbyung:_byur bsal bgegs bskrad phyogs mtshams bcings:_lo rgyus bab kyis nges shes bskyed:_yon 'bul gsol ba gdab pa ni:_dkyil 'khor dbang phyug he ru ka:_bla ma dpal chen bdag la dgongs:_gsang ba zab mo'i dkyil 'khor du:_'jug cing smin pa'i bka' drin stsol:_lan gsum bla mas snod brtag pa:_bu kye rdo rje theg pa 'dir:_'jug cing smin pa shin tu dka':_dam tshig srung mtshams bgrang las 'das:_dngos grub nges par spyod nus sam:_slob mas rang rgyud brtags te gsol:_e ma rdo rje slob dpon che:_bdag la thugs rjes dgongs su gsol:_gsang ba zab mo rtogs dka' yang:_ji skad gsung bzhin bdag gis bsgrub:_lta sgom spyod pa gzhung ltar spyad:_dam tshig mig gi 'bras bzhin bsrung:_nges par rjes su 'dzin par 'tshal:_lan du gnang ba sbyin pa ni:_kye ma skal ldan mchog gi rigs:_blo gros ldan pas don kun rig:_nges par tshul chen snod yin te:_de ring gsang ba bstan par bya:_skyabs sems sdom pa gzung ba yi:_rang rgyud las rung skal ldan bya:_tha tshig gnyan po'i bsgo ba ni:_bdag ni dkyil 'khor gtso bo ste:_he ru ka dpal rdo rje 'dzin:_nam yang bka' las ma 'da' zhig:_'das na brlag par gdon mi za:_rdo rje'i chu nan sbyin pa ni:_'di ni dam tshig rdo rje'i chu:_'das na sdig pas snying khrag 'jibs:_bsrungs na dngos grub mchog sbyin pas:_ye shes phyag rgya'i sems dpa' 'o:_rdo rje gdengs shing gsang ba bsgrags:_rdo rje theg pa bla med lam:_nges par dngos grub kun gyi gzhi:_lam gyi srog 'dzin dam tshig ste:_nam yang 'da' bar ma spyod cig:_sa ma ya rak+Shan+tu:_slob ma lhar gsal ye shes dbab:_brtan par byas la rab tu gnas:_bum pa'i bdud rtsi'i dbang bskur te:_hU~M:_rang byung bum pa chos kyi dbyings:_khyab gdal chen po'i gzhal yas na:_dkyil 'khor lha tshogs bzhugs pa yis:_byang sems bdud rtsi'i dbang bskur ro:_a b+hi Shiny+tsa ho:_nang du nus pa 'jug pa'i phyir:_ye shes phyag rgya bstim byas nas:_hU~M:_dbyings kyi dbang phyug DA ki'i gtso:_gnam zhal srid zhi'i khyab bdag che'i:_rigs kyi bu la dbang bskur bas:_dbang yul lha ru 'char bar shog:_hU~M:_ye shes dag pa klong chen po:_he ru ka dpal dgyes mdzad yum:_DA ki'i tshogs kyis dbang bskur bas:_khams gsum sa dgu dag par shog:_hU~M:_zag med dga' ba bzhi yi gzugs:_ye shes sgo ma chen mo bzhis:_skal ldan bu la dbang bskur bas:_ye shes phyag rgya'i don rtogs shog:_bsnyen sgrub bzlas pa'i lung byin rjes:_phyag mtshan snying khar bzhag nas su:_hU~M:_gzung 'dzin las 'das ye shes ni:_rnam pa thams cad phyag rgya'i gzugs:_shar bas khyod la dbang bskur bas:_gnyis med mnyam pa'i don rtog shog:_hU~M:_stobs dang rnam thar pha rol phyin:_mtshon pa'i dpal dang dur khrod chas:_khyod la gsol zhing brgyan pa yis:_he ru ka dang gnyis med shog:_dam rdzas gtor ma gtad nas kyang:_hU~M:_las rnams kun gyi rtsa ba ni:_dngos grub 'dod dgu'i snying po'i rdzas:_rigs kyi bu la gtad pa yis:_phrin las thams cad mthar phyin shog:_gsang ba zab mo'i dbang sbyin na:_bla ma yab yum snyoms zhugs pa'i:_byang sems bu yi lce la sbyin:_hU~M:_yab yum dgyes rol byang chub sems:_gnyis med mnyam pa'i ye shes rdzas:_de ring bu la sbyin par bya:_rol cig rol cig dpal bo che:_ma hA su kha ho:_shes rab gzung ma byin rlabs gtad:_hU~M:_dga' sbyin gnas sbyin lha mo che:_sna tshogs gzugs can phyag rgya'i mchog:_khyer cig brtul zhugs thabs kyis rol:_gnyis med mnyam pa nyid du spyod:_pradz+nyA dz+nyA na mu dra ho:_shel dang me long brdas mtshon te:_hoH_stong gsal gnyis su med pa las:_ye shes rdo rje nam mkha'i dkyil:_bsam gyis mi khyab de kho na:_rtogs pa'i brda thabs 'di ltos shig:_d+harma d+hA tu a ti hoH_zhes pas ngo sprod mnyam par bzhag:_shis par brjod pas mnga' gsol bya:_dam tshig khas blangs maN+Dal phul:_dge bsngo las rim mthar dbyung bya:_phyi nang gsang ba'i sgrub pa yi:_thabs rnams kun la lha sngags kyi:_kha bsgyur tsam las thams cad la:_smin byed snying po 'di gcig go:_sa ma ya:_rgya rgya rgya:_\u0f80athi:_las rnams kun gyi snying po'i bcud:_o rgyan bdag gi thugs kyi tig:_DA ki'i gces mdzod snying po'i phul:_rmad du byung ba'i gsang ba che:_bde gshegs sgrub pa bka' brgyad kyi:_yum bka' gsang ba'i man ngag zhes:_sngon chad rgya cher ma bstan pa'i:_snying po'i gdams pa'i srog gi gzer:_bde chen dgyes pa'i rnal 'byor mchog:_yang dag nges pa'i lam 'di yang:_shin tu bskal pa snyigs ma'i dus:_pad+mas byin rlabs rig pa 'dzin:_lha sras chos kyi blo gros kyis:_skye ba'i tha ma mchog gyur gling:_thabs shes gnyis su med pa yis:_rten 'brel sgyu ma'i spyod pa ches:_snang zhing khyab par gdal ba 'byung:_de tshe rten 'byung gzhan gyur na:_mnga' bdag 'jam pa'i dbyangs chen po:_khrag 'thung gar dbang mdo sngags gling:_o rgyan bdag gis rjes bzung ba'i:_skal ldan cig char rigs can zhig:_lcags khams bya khyi'i lo ru skye:_zab rgyas gsang ba du ma'i sgo:_rang gis spyod cing gzhan la spel:_de tshe de yi skal par 'gyur:_shes rab can dang 'phrad par shog:_sa ma ya:_rgya rgya rgya:_gu h+ya:_kha thaM:_zab rgya:_gsang rgya:_gter rgya:_sbas rgya:_gtad rgya:_zhes pa'ang gter 'byin grub thob yongs kyi 'khor los bsgyur ba o rgyan mchog gyur bde chen gling pas mdo khams nam mkha' mdzod kyi g.yu 'bal brag nas spyan drangs pa'i shog ser dkyus sor lnga:_zhing sor gnyis rang byung zangs kyi sgrom bur bzhugs pa nyid ma hA ni d+hI'i rigs kyi myu gu las ldan ye shes DA ki ni rat+na shrI dI paM tA ra la 'jam pa'i dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bstsal ba mngon sum mjal ba'i skal bzang thob pa'i tshe dus gsum mkhyen pa o rgyan chen po yab yum gyi thugs rje dang phrin las nam yang dus las yol ba med pas byin rlabs kyi dbugs dbyung khyad par can thob cing*/_zab gsang bstan pa'i srog shing 'dzin pa gnubs ston nam mkha'i snying po'i ye shes kyi rang gzugs gter chen chos kyi rgyal po'i sku gsung thugs kyi lha sras dbang mchog rdo rje'i mchog sprul rin po che 'gyur med tshe dbang 'phel rgyas nas mkha' spyod tsA ri tra'i gnas las byon pa'i rdo rje sems dpa'i me long*/_bri gzhi'i shog dkar rten 'byung gi rdzas dang bcas bstsal te gtan la phebs par bkas bskul ba bzhin mchog gyur smin grol nor bu'i gling gi gtsug lag khang du sku gdung rin po che'i spyan sngar gsol ba btab pas mchog gi rig pa 'dzin pa ma hA gu ru bde ba chen po'i cha byad can gyis zhal bstan byin gyis brlabs pa las mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma gar dbang 'od gsal mdo sngags gling pas gtan la phabs pa rang gzhan yid can rgya mtshos gsang ba mchog gi lam srol gyi shing rta mchog gi rig pa 'dzin pa'i gnas su dbug dbyung bar gyur cig_/sarba dA su shrI yo b+ha wa tu/_dge'o//_//

Footnotes

Other Information