Category:Generation Stage - bskyed rim

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Generation Stage - bskyed rim.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
DKR-KABUM-22-ZA-010བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ལས༔ ཡུམ་བཀའ་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་ཏིག་གི་ལས་བྱང་༔Khyentse, Dilgo
mchog gyur gling pa
2230113-127nam mkha'i dbyings kyi dbang phyug mayum bka' DA ki'i srog tigDKR-KABUM-22-ZA-010.pdf
JKCL-KABUM-08-NYA-006འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་མདོར་བསྡུས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཟིལ་དངར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po845163-207'chi med 'phags ma'i snying thigJKCL-KABUM-08-NYA-006.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-046ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་སེང་གདོང་མའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་མོའི་བཅུད་ཐིག།94591-594seng gdong maJKCL-KABUM-09-TA-046.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-009མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། སྔོན་འགྲོ་དང་བཅས་པའི་རིམ་གཉིས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
626111-136mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-076
Terdzo-NGI-062
JKW-KABAB-06-CHA-009.pdf
JKW-KABAB-20-WA-013སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ལས། བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ལས་རིགས་གྲུབ་པའི་སྲོལ་འབྱེད།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po2025143-167rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigsnyan brgyud - Aural TransmissionJKW-KABAB-20-WA-013.pdf
JKW-KABUM-03-GA-001-035བསྐྱེད་རྫོགས་ཟིན་བྲིས་དེ་ཉིད་གསལ་བའི་འགྲེལ་པར་སོགས།357645-701JKW-KABUM-03-GA-001.pdf
JKW-KABUM-04-NGA-001-007སྔ་འགྱུར་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་ཕལ་ཆེར་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་སྟེ།49139-147JKW-KABUM-04-NGA-001.pdf
JKW-KABUM-04-NGA-001-015བསྐྱེད་རིམ་ཟིན་བྲིས་ཉུང་གསལ།43205-207JKW-KABUM-04-NGA-001.pdf
JKW-KABUM-05-CA-002-017དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་སོགས།529523-551JKW-KABUM-05-CA-002.pdf
JKW-KABUM-06-CHA-001-003སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞིའི་ལས་དང་པོ་པ་ལ་ཕན་པའི་ཚིག་གི་བདུད་རྩི།61747-63JKW-KABUM-06-CHA-001.pdf
JKW-KABUM-07-JA-010དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཧི་པའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་འདོད་འཇོ།744165-208'khor lo bde mchogJKW-KABUM-07-JA-010.pdf
JKW-KABUM-07-JA-011-002དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ནག་པོ་པའི་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་མདོར་བསྡུས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།736220-255'khor lo bde mchogbde mchog nag po lugsJKW-KABUM-07-JA-011.pdf
JKW-KABUM-07-JA-012དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་བོང་བུའི་ཞལ་ཅན་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ།717257-273'khor lo bde mchogJKW-KABUM-07-JA-012.pdf
JKW-KABUM-07-JA-013དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཟིན་བྲིས་ཉུང་གསལ།714275-287'khor lo bde mchogbde mchog dril bu lugsJKW-KABUM-07-JA-013.pdf
JKW-KABUM-07-JA-015-004རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་བསྐྱེད་རྫོགས་མདོར་བསྡུས་པ་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པའི་གསང་ལམ།753350-402rdo rje rnal 'byor manA ro mkha' spyod maJKW-KABUM-07-JA-015.pdf
JKW-KABUM-09-TA-002-002ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།919130-148tshe dpag medtshe dpag med grub rgyal lugsJKW-KABUM-09-TA-002.pdf
JKW-KABUM-15-BA-006-007གཏེར་གསར་མི་གཡོ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་ཟབ་མོའི་ས་བཅད།mchog gyur gling pa158163-170mi g.yo bami g.yo ba bdud bzhi zil gnonJKW-KABUM-15-BA-006.pdf
JKW-KABUM-15-BA-010-005བདེ་མཆོག་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་རིམ་ལྔ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་བསྡུས་དོན།mchog gyur gling pa153233-235dpal he ru ka 'dus pa'i thugs tig bde mchog sangs rgyas mnyam sbyorJKW-KABUM-15-BA-010.pdf
JKW-KABUM-22-ZA-012-028བསྐྱེད་རིམ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས།222434-435JKW-KABUM-22-ZA-012.pdf
JKW-KABUM-22-ZA-012-057བསྐྱེད་རིམ་རྫོགས་པར་ཤར་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གྲུབ་པའི་རོལ་མོ།222519-520JKW-KABUM-22-ZA-012.pdf
JKW-KABUM-22-ZA-012-091བསྐྱེད་རྫོགས་བོགས་འདོན་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གྲུབ་གཉིས་རོལ་མོ།224594-597JKW-KABUM-22-ZA-012.pdf