DKR-KABUM-18-TSHA-005

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གཅོད་ཡུལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས། ན་མོ་གུ་རུ་སོགས།
Wylie title gcod yul gyi brgyud 'debs/ na mo gu ru sogs DKR-KABUM-18-TSHA-005.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 18, Text 5, Pages 17 (Folios 1a1 to 1a5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
Associated People ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ (lha btsun nam mkha' 'jigs med)
Citation Khyentse, Dilgo. Gcod yul gyi brgyud 'debs na mo gu ru sogs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 18: 17. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs  ·  Severance Texts - gcod gzhung
Cycle རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་ཏིག་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུ་ (rig 'dzin da ki'i srog tig rdo rje snying po don gyi thol glu)
Colophon

།ཅེས་པའང་ཟབ་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོ་ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བསྐུལ་བཞིན་གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།

/ces pa'ang zab gter chos kyi bdag po klong chen ye shes rdo rje'i gsung bskul bzhin gar dbang mdo sngags gling pas bris pa dge legs 'phel/

[edit]
༄༅། ན་མོ་གུ་རུ། དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་ཀུན་བཟང་མོ། །ཆོས་སྐུ་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །མཚོ་རྒྱལ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་སོགས། །གཅོད་ཡུལ་བརྒྱུད་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །སྣང་བ་སྒྱུ་མ་གཏད་སོ་བྲལ། །ཆོས་སྐུ་འོད་གསལ་དགོངས་པ་རྟོགས། །རང་གྲོལ་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ། །ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་གསོལ་བ་འདེབས། །མཆོག་གི་སྒྱུ་འཕྲུལ་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་མཆོག་རྩལ། །དྷརྨ་མ་ཏི་ལ་སོགས་པའི། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །སྣང་སྤྱོད་བདེན་མེད་ཆོས་སྐུའི་ཀློང༌། །ཟང་ཐལ་རིག་པ་རྗེན་པའི་གཤིས། །མཉམ་རྗེས་འཛིན་རྟོག་རང་གྲོལ་ཏེ། །ཤེར་ཕྱིན་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་ཟབ་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོ་ཀློང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བསྐུལ་བཞིན་གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
[edit]

@#/_na mo gu ru/_dbyings kyi yum chen kun bzang mo/_/chos sku shes rab pha rol phyin/_/mtsho rgyal dam pa sangs rgyas sogs/_/gcod yul brgyud par gsol ba 'debs/_/snang ba sgyu ma gtad so bral/_/chos sku 'od gsal dgongs pa rtogs/_/rang grol don gyi rnal 'byor pa/_/nam mkha' 'jigs med gsol ba 'debs/_/mchog gi sgyu 'phrul mdo sngags gling*/_/'od gsal rdo rje thugs mchog rtsal/_/d+harma ma ti la sogs pa'i/_/rtsa brgyud bla mar gsol ba 'debs/_/snang spyod bden med chos sku'i klong*/_/zang thal rig pa rjen pa'i gshis/_/mnyam rjes 'dzin rtog rang grol te/_/sher phyin dgongs pa mngon gyur cig_/ces pa'ang zab gter chos kyi bdag po klong chen ye shes rdo rje'i gsung bskul bzhin gar dbang mdo sngags gling pas bris pa dge legs 'phel//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: