DKR-KABUM-17-TSA-006

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བསང་ཆུ་དཀར་གཏོར་དང་ལས་ལྷ།
Wylie title bsang chu dkar gtor dang las lha DKR-KABUM-17-TSA-006.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 17, Text 6, Pages 17 (Folios 1a1 to 1b6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
Citation Khyentse, Dilgo. Bsang chu dkar gtor dang las lha. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 17: 17. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
Cycle རང་བྱུང་པདྨ་སྙིང་ཐིག་ (rang byung pad+ma snying thig)
[edit]
༄༅། །བསང་ཆུ་བྱིན་རླབས་ནི། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་པདྨ་དང་ཐོད་ཁྲག་འཛིན་པའི་སྐུར་གྱུར། དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་འཕྲོས་པས་མ་དག་པའི་དངོས་འཛིན་ཐམས་ཅད་བསྲེག་གཏོར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བསང་ཆུའི་སྟེང་དུ་མ་སཱུརྻ་མཎྜ་ལ་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུྃ་ཡིག་དམར་པོ། སྥ་ར་ཎ་ཕཊ྄། སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ། འཕྲོ་འདུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཨོཾ་པདྨ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཁྲོ་མོ་དབང་ཕྱུག་མ་དམར་མོ་དྲིལ་བུ་དང་བྷན་དམར་འཛིན་པའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གཅིག་པའི་ཕྱག་རྒྱས་རེག་ལ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་སརྦ་དྲ་བྱཾ་ཤྭ་དྷ་ཡ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཿ ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ། ཁྲོ་མོ་དབང་ཕྱུག་མའི་རང་བཞིན་གྱི་ཆུའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་སརྦ་དྲ་བྱཾ་ཤྭ་དྷ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཅེས་བདག་གནས་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ལ་བསང་གཏོར་བྱ་ཞིང་ཐོག་མཐའ་ཀུན་ཏུ་བསང་གཏོར་གྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་འདིས་བྱའོ། ༈ གཏོར་མ་གཏོང་བ་ནི། གཏོར་མ་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསྲེག་གཏོར་བཀྲུས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨ་ཎཾ་ཨཱ་དྱ་ནུཏྤནྣཏྟོ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ྄་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། གང་དག་འདིར་གནས་ལྷ་དང་ཀླུ། །གནོད་སྦྱིན་སྲིན་པོའམ་གཞན་དག་ལ། །དཀྱིལ་འཁོར་དོན་དུ་ས་ཕྱོགས་འདི། །བདག་ཞུ་ཁྱེད་ཀྱིས་བསྩལ་དུ་གསོལ། ལན་གསུམ་གསོལ་ནས་གནང་བ་བྱིན་པར་བསམ། ༈ ལས་ལྷ་ནི། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ཁྲོ་གཏུམ་བཟོད་པར་དཀའ་བ་གཟི་བརྗིད་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བར་གྱུར། བགེགས་གཏོར། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཀྱིས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ལག་གཉིས་མཁའ་ལྡིང་གི་རྒྱ་སྟོན་བཞིན་པར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་གྱི་མཐར། ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ཞེས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱས། ཨོཾ་སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ཞེས་མགྲོན་དགུག །ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གྲཱྀ་ཧྞེ་དཾ་བ་ལྱཱ་དི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་རྡོར་ཐལ་ཕྱེ་བས་ལན་གསུམ་དུ་བསྔོས་ཏེ། ཧྲཱིཿ ང་ནི་དབང་ཆེན་སོགས་བཀའ་བསྒོ་བ་གཞུང་ལྟར་བྱའོ།། །།
[edit]

@#/_/bsang chu byin rlabs ni/_oM ha ya gr-I wa hU~M phaTa?/_rang nyid skad cig gis pad+ma he ru ka pad+ma dang thod khrag 'dzin pa'i skur gyur/_de'i thugs ka nas ra~M ya~M kha~M 'phros pas ma dag pa'i dngos 'dzin thams cad bsreg gtor sbyangs/_stong pa'i ngang las bsang chu'i steng du ma sUr+Ya maN+Da la nyi ma la gnas pa'i hU~M yig dmar po/_s+pha ra Na phaTa?/_saM ha ra Na hU~M/_'phro 'du yongs su gyur pa las/_oM pad+ma ma hA kro d+hI shwa rI hU~M phaTa?/_khro mo dbang phyug ma dmar mo dril bu dang b+han dmar 'dzin pa'i skur gyur par bsam zhing rdo rje rtse gcig pa'i phyag rgyas reg la/_oM ma hA kro d+hI shwa rI sarba dra byaM shwa d+ha ya oM AHhU~M hrIHThaH_zhes brgya rtsa brgyad kyis byin gyis brlabs la/_khro mo dbang phyug ma'i rang bzhin gyi chu'i rdul phra rab tu gyur par bsam/_oM ma hA kro d+hI shwa rI sarba dra byaM shwa d+ha ya hU~M phaTa?/_ces bdag gnas yo byad thams cad la bsang gtor bya zhing thog mtha' kun tu bsang gtor gyi bya ba thams cad 'dis bya'o/__!__gtor ma gtong ba ni/__gtor ma ra~M ya~M kha~M gis bsreg gtor bkrus/_stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod yangs shing rgya che ba'i nang du gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs par gyur/_oM AHhU~M gis byin gyis brlabs/_b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/_b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra oM a kA ro mu khaM sarba d+harma NaM A d+ya nut+pan+nat+to oM AHhU~M phaTa? swA hA/_lan gsum gyis bsngos la/_gang dag 'dir gnas lha dang klu/_/gnod sbyin srin po'am gzhan dag la/_/dkyil 'khor don du sa phyogs 'di/_/bdag zhu khyed kyis bstsal du gsol/_lan gsum gsol nas gnang ba byin par bsam/__!__las lha ni/_rang nyid skad cig gis rta mchog he ru ka khro gtum bzod par dka' ba gzi brjid bskal pa'i me ltar 'bar bar gyur/_bgegs gtor/_oM ha ya gr-I wa hU~M phaTa? kyis bsangs/_swa b+hA was sbyangs/_stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod yangs shing rgya che ba'i nang du gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs par gyur/_lag gnyis mkha' lding gi rgya ston bzhin par/_oM AHhU~M/_lan gsum gyi mthar/_ha ho hrIH_zhes pas byin gyis brlabs/_lcags kyu'i phyag rgyas/_oM sarba b+hU ta A kar+Sha ya dzaH_zhes mgron dgug_/oM sarba big+h+nAn na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM ut+ga te te s+pha ra Na hi maM ga ga na khaM gr-I h+Ne daM ba l+yA di swA hA/_zhes rdor thal phye bas lan gsum du bsngos te/_hrIH_nga ni dbang chen sogs bka' bsgo ba gzhung ltar bya'o//_//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: