DKR-KABUM-18-TSHA-034

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཚེ་སྒྲུབ་ལས་བྱང་པདྨའི་ཕྲེང་བའི་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་མཆོད་ཕྲེང་རྒྱས་པ་སོགས།
Wylie title tshe sgrub las byang pad+ma'i phreng ba'i nyer spyod kyi mchod phreng rgyas pa sogs DKR-KABUM-18-TSHA-034.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 18, Text 34, Pages 278-279 (Folios 1a1 to 2b2)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
Citation Khyentse, Dilgo. Tshe sgrub las byang pad+ma'i phreng ba'i nyer spyod kyi mchod phreng rgyas pa sogs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 18: 278-279. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Offering Substance Liturgies - mchod phreng
Cycle འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ ('chi med pad+ma tshe yi snying thig)
Deity tshe dpag med

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ཚེ་སྒྲུབ་ལས་བྱང་པདྨའི་ཕྲེང་བའི་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་མཆོད་ཕྲེང་རྒྱས་པར་བྱེད་ན། ཧྲཱིཿ དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ན༔ ཡིད་འོང་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་རྫས༔ དྲི་མེད་ལྷ་ཡི་མཆོད་ཡོན་སྦྲེངས༔ དངོས་དང་ཏིང་འཛིན་ལས་བྱུང་བ༔ འབུལ་གྱིས་ཡང་དག་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱ་ཡུ་དེ་ཝ་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿ དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ན༔ ཡིད་འོང་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་རྫས༔ དག་གཙང་ཞབས་བསིལ་རྒྱ་མཚོར་སྐྱིལ༔ དངོས་དང་ཏིང་འཛིན་ལས་བྱུང་བ༔ འབུལ་གྱིས་ཡང་དག་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱ་ཡུ་དེ་ཝ་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པདྱཾ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿ དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ན༔ ཡིད་འོང་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་རྫས༔ བཀོད་མཛེས་མེ་ཏོག་ཆར་དུ་འབེབས༔ དངོས་དང་ཏིང་འཛིན་ལས་བྱུང་བ༔ འབུལ་གྱིས་ཡང་དག་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱ་ཡུ་དེ་ཝ་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿ དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ན༔ ཡིད་འོང་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་རྫས༔ ཀུན་ཁྱབ་སྤོས་ཀྱི་སྤྲིན་ལྡིང་ཞིང༔ དངོས་དང་ཏིང་འཛིན་ལས་བྱུང་བ༔ འབུལ་གྱིས་ཡང་དག་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱ་ཡུ་དེ་ཝ་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་དྷཱུ་པེ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿ དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ན༔ ཡིད་འོང་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་རྫས༔ སྣང་གསལ་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བསྟར༔ དངོས་དང་ཏིང་འཛིན་ལས་བྱུང་བ༔ འབུལ་གྱིས་ཡང་དག་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱ་ཡུ་དེ་ཝ་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཱ་ལོ་ཀེ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿ དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ན༔ ཡིད་འོང་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་རྫས༔ དྲི་བཟང་བྱུག་པའི་ཚོགས་འགྱེད་དེ༔ དངོས་དང་ཏིང་འཛིན་ལས་བྱུང་བ༔ འབུལ་གྱིས་ཡང་དག་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱ་ཡུ་དེ་ཝ་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གནྡྷེ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿ དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ན༔ ཡིད་འོང་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་རྫས༔ ཚིམས་བྱེད་ལྷ་ཡི་ཞལ་གྱི་ཟས༔ དངོས་དང་ཏིང་འཛིན་ལས་བྱུང་བ༔ འབུལ་གྱིས་ཡང་དག་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱ་ཡུ་དེ་ཝ་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ནཻ་ཝི་དྱ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿ དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ན༔ ཡིད་འོང་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་རྫས༔ དབྱངས་སྙན་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས༔ དངོས་དང་ཏིང་འཛིན་ལས་བྱུང་བ༔ འབུལ་གྱིས་ཡང་དག་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱ་ཡུ་དེ་ཝ་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཤབྡ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དེ་བཞིན་དུ་འདོད་ཡོན་ལྔ་མཆོད་ནི། ཧྲཱིཿ ཡིད་དུ་འོང་བའི་གཟུགས་ཀྱི་ཚོགས༔ རྡོ་རྗེ་སྒེག་མོའི་ཕྱག་རྒྱར་སྤྲུལ༔ རང་བྱུང་རང་ཤར་ཚུལ་གྱིས་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཱུ་པ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿ སྙན་འཇེབས་སྒྲ་ཡི་དབྱངས་མཐའ་དག༔ རྡོ་རྗེ་གླུ་མའི་དབྱངས་སུ་སྟོབ༔ རང་བྱུང་རང་ཤར་ཚུལ་གྱིས་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཤབྡ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿ སྦྱར་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དྲི༔ རྡོ་རྗེ་དྲི་མའི་ཚོགས་སུ་ཤར༔ རང་བྱུང་རང་ཤར་ཚུལ་གྱིས་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་གནྡྷེ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿ ཕུན་ཚོགས་ལྷ་ཡི་ཟས་ཀྱི་བཅུད༔ རྡོ་རྗེ་རོ་མའི་ཕྱག་རྒྱར་ཆེ༔ རང་བྱུང་རང་ཤར་ཚུལ་གྱིས་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཱ་ས་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿ རེག་འཇམ་ལྷ་རྫས་ན་བཟའ་ཡང༔ རྡོ་རྗེ་རེག་བྱ་མར་སྤྲུལ་ཏེ༔ རང་བྱུང་རང་ཤར་ཚུལ་གྱིས་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་སྤརྴེ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿ ཀུན་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཁྱབ་པའི༔ བདེ་ཆེན་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་ཡང༔ རང་བྱུང་རང་ཤར་ཚུལ་གྱིས་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ༔ སྨན་མཆོད་མན་ཆད་དཀྱུས་ལྟར་སྦྱར་རོ། །
[edit]

@#/__/tshe sgrub las byang pad+ma'i phreng ba'i nyer spyod kyi mchod phreng rgyas par byed na/_hrIH_dag pa'i zhing khams rab 'byams na:_yid 'ong kun bzang mchod pa'i rdzas:_dri med lha yi mchod yon sbrengs:_dngos dang ting 'dzin las byung ba:_'bul gyis yang dag bzhes su gsol:_oM sarba ta thA ga ta A yu de wa maN+Dal sa pa ri wA ra ar+g+haM pU dza AHhU~M:_hrIH_dag pa'i zhing khams rab 'byams na:_yid 'ong kun bzang mchod pa'i rdzas:_dag gtsang zhabs bsil rgya mtshor skyil:_dngos dang ting 'dzin las byung ba:_'bul gyis yang dag bzhes su gsol:_oM sarba ta thA ga ta A yu de wa maN+Dal sa pa ri wA ra pad+yaM pU dza AHhU~M:_hrIH_dag pa'i zhing khams rab 'byams na:_yid 'ong kun bzang mchod pa'i rdzas:_bkod mdzes me tog char du 'bebs:_dngos dang ting 'dzin las byung ba:_'bul gyis yang dag bzhes su gsol:_oM sarba ta thA ga ta A yu de wa maN+Dal sa pa ri wA ra puSh+pe pU dza AHhU~M:_hrIH_dag pa'i zhing khams rab 'byams na:_yid 'ong kun bzang mchod pa'i rdzas:_kun khyab spos kyi sprin lding zhing:_dngos dang ting 'dzin las byung ba:_'bul gyis yang dag bzhes su gsol:_oM sarba ta thA ga ta A yu de wa maN+Dal sa pa ri wA ra d+hU pe pU dza AHhU~M:_hrIH_dag pa'i zhing khams rab 'byams na:_yid 'ong kun bzang mchod pa'i rdzas:_snang gsal 'od kyi phreng ba bstar:_dngos dang ting 'dzin las byung ba:_'bul gyis yang dag bzhes su gsol:_oM sarba ta thA ga ta A yu de wa maN+Dal sa pa ri wA ra A lo ke pU dza AHhU~M:_hrIH_dag pa'i zhing khams rab 'byams na:_yid 'ong kun bzang mchod pa'i rdzas:_dri bzang byug pa'i tshogs 'gyed de:_dngos dang ting 'dzin las byung ba:_'bul gyis yang dag bzhes su gsol:_oM sarba ta thA ga ta A yu de wa maN+Dal sa pa ri wA ra gan+d+he pU dza AHhU~M:_hrIH_dag pa'i zhing khams rab 'byams na:_yid 'ong kun bzang mchod pa'i rdzas:_tshims byed lha yi zhal gyi zas:_dngos dang ting 'dzin las byung ba:_'bul gyis yang dag bzhes su gsol:_oM sarba ta thA ga ta A yu de wa maN+Dal sa pa ri wA ra nai wi d+ya pU dza AHhU~M:_hrIH_dag pa'i zhing khams rab 'byams na:_yid 'ong kun bzang mchod pa'i rdzas:_dbyangs snyan rol mo'i sgra dang bcas:_dngos dang ting 'dzin las byung ba:_'bul gyis yang dag bzhes su gsol:_oM sarba ta thA ga ta A yu de wa maN+Dal sa pa ri wA ra shab+da pU dza AHhU~M:_de bzhin du 'dod yon lnga mchod ni/_hrIH_yid du 'ong ba'i gzugs kyi tshogs:_rdo rje sgeg mo'i phyag rgyar sprul:_rang byung rang shar tshul gyis 'bul:_bzhes nas tshe yi dngos grub stsol:_oM badz+ra rU pa pU dza hU~M:_hrIH_snyan 'jebs sgra yi dbyangs mtha' dag:_rdo rje glu ma'i dbyangs su stob:_rang byung rang shar tshul gyis 'bul:_bzhes nas tshe yi dngos grub stsol:_oM badz+ra shab+da pU dza hU~M:_hrIH_sbyar dang lhan cig skyes pa'i dri:_rdo rje dri ma'i tshogs su shar:_rang byung rang shar tshul gyis 'bul:_bzhes nas tshe yi dngos grub stsol:_oM badz+ra gan+d+he pU dza hU~M:_hrIH_phun tshogs lha yi zas kyi bcud:_rdo rje ro ma'i phyag rgyar che:_rang byung rang shar tshul gyis 'bul:_bzhes nas tshe yi dngos grub stsol:_oM badz+ra rA sa pU dza hU~M:_hrIH_reg 'jam lha rdzas na bza' yang:_rdo rje reg bya mar sprul te:_rang byung rang shar tshul gyis 'bul:_bzhes nas tshe yi dngos grub stsol:_oM badz+ra spar+she pU dza hU~M:_hrIH_kun kyang chos kyi dbyings khyab pa'i:_bde chen mchod pa chen po yang:_rang byung rang shar tshul gyis 'bul:_bzhes nas tshe yi dngos grub stsol:_oM badz+ra d+harma d+hA tu pU dza hU~M:_sman mchod man chad dkyus ltar sbyar ro/_/

Footnotes

Other Information