DKR-KABUM-17-TSA-005

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས།
Wylie title rang byung pad+ma'i snying thig las/ rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po'i brgyud 'debs ye shes char 'bebs DKR-KABUM-17-TSA-005.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 17, Text 5, Pages 16 (Folios 1a1 to 1b6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
Citation Khyentse, Dilgo. Rang byung pad+ma'i snying thig las rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po'i brgyud 'debs ye shes char 'bebs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 17: 16. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle རང་བྱུང་པདྨ་སྙིང་ཐིག་ (rang byung pad+ma snying thig)
Colophon

།ཅེས་པའང་དད་མོས་བློ་ལྡན་ཨོ་རྒྱན་གཞན་ཕན་ནས་བསྐུལ་བ་བཞིན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆ་ལག་ཏུ་ཉེ་བར་མཁོ་བར་མཐོང་ནས་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་རྫོང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་ལ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

/ces pa'ang dad mos blo ldan o rgyan gzhan phan nas bskul ba bzhin phrin las kyi cha lag tu nye bar mkho bar mthong nas pad+ma mdo sngags gling pas o rgyan chos rdzong gi gtsug lag khang du chu stod zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcu la bris pa dge legs 'phel//

[edit]
༄༅། རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས་བཞུགས། ཨེ་མ་ཧོ། ཡེ་ཤེས་ནང་གསལ་གཞོན་ནུ་བུམ་པའི་སྐུ། །ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་གཏེར། །བླ་མ་ཆོས་སྐུ་འོད་མི་འགྱུར་བ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དགོངས་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་སྩོལ། །བདེ་ཆེན་འཕོ་མེད་འོག་མིན་གངས་ཆེན་མཚོ། །ཚངས་པ་རྔ་སྒྲ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་ཞིང༌། །བླ་མ་ལོངས་སྐུ་གར་དབང་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བརྡ་བརྒྱུད་ཡེ་ཤེས་སྤོར། །འགྲོ་འདུལ་མཁའ་ཁྱབ་ཐུགས་རྗེའི་ཀློང་ཡངས་ནས། །རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་སྲིད་ཞི་ཉེར་འཚོའི་བདག །བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྙན་བརྒྱུད་སྨིན་གྲོལ་སྩོལ། །སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བ་འདུས་པ་སྟོན་འཁོར་ཚུལ། །ལས་སྐལ་སྣོད་ལྡན་རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་སོགས། །བླ་མ་འགྲོ་འདུལ་ཟབ་ཆོས་སྲོག་ཤིང་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་མཛོད། །རབ་འབྱམས་ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་པའི་དབྱངས། །དམིགས་མེད་ཐུགས་བརྩེར་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་འགྲོའི་མགོན། །བླ་མ་འཇིགས་བྲལ་ནུས་གཏེར་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྐལ་བཟང་དཔྱིད་གྲུབ་མཛོད། །ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེའི་དཔལ་གྱུར་འགྲོ་བའི་མགོན། །ཟབ་གསང་ལམ་སྟོན་ལས་འཕྲོ་དུས་སུ་སད། །གཏེར་འབྱིན་བླ་མ་གར་དབང་བདེ་ཆེན་གླིང༌། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་གཉིས་ཐོབ་མཛོད། །འཇམ་མགོན་ཆོས་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་དཔྱིད། །མཁའ་ཁྱབ་ཞིང་དུ་ཐུགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་མཐུ། །མཚུངས་མེད་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཟབ་ཏིག་མཁའ་ཁྱབ་མཛོད། །སྐུ་ལྔ་མཚན་བརྒྱད་རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ། །ཆེ་མཆོག་དབང་ཆེན་ཡི་དམ་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད། །དབྱིངས་ཕྱུག་རིགས་ལྔ་དཔལ་མགོན་མ་ནིང་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད། །ངེས་འབྱུང་སྙིང་རྗེ་དད་བློས་རང་རྒྱུད་དུལ། །སྨིན་གྲོལ་བཅུད་ཀྱིས་སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་ཐེབ། །རིམ་གཉིས་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་མཐར་རིག་འཛིན་བཞིའི། །རྡོ་རྗེའི་ལམ་རྫོགས་བླ་མའི་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་དད་མོས་བློ་ལྡན་ཨོ་རྒྱན་གཞན་ཕན་ནས་བསྐུལ་བ་བཞིན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆ་ལག་ཏུ་ཉེ་བར་མཁོ་བར་མཐོང་ནས་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་རྫོང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་ལ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

@#/__rang byung pad+ma'i snying thig las/_rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po'i brgyud 'debs ye shes char 'bebs bzhugs/__e ma ho/_ye shes nang gsal gzhon nu bum pa'i sku/_/phyogs dus rgyal ba'i mkhyen brtse nus pa'i gter/_/bla ma chos sku 'od mi 'gyur ba la/_/gsol ba 'debs so dgongs brgyud byin rlabs stsol/_/bde chen 'pho med 'og min gangs chen mtsho/_/tshangs pa rnga sgra ye shes snying po'i zhing*/_/bla ma longs sku gar dbang rdo rje chos/_/gsol ba 'debs so brda brgyud ye shes spor/_/'gro 'dul mkha' khyab thugs rje'i klong yangs nas/_/rtsa gsum kun 'dus srid zhi nyer 'tsho'i bdag_/bla ma sprul sku rdo rje thod phreng rtsal/_/gsol ba 'debs so snyan brgyud smin grol stsol/_/sku gsum rgyal ba 'dus pa ston 'khor tshul/_/las skal snod ldan rje 'bangs grogs gsum sogs/_/bla ma 'gro 'dul zab chos srog shing la/_/gsol ba 'debs so thugs yid dbyer med mdzod/_/rab 'byams shes bya kun mkhyen 'jam pa'i dbyangs/_/dmigs med thugs brtser yongs rdzogs bstan 'gro'i mgon/_/bla ma 'jigs bral nus gter mdo sngags gling*/_/gsol ba 'debs so skal bzang dpyid grub mdzod/_/thabs mkhas thugs rje'i dpal gyur 'gro ba'i mgon/_/zab gsang lam ston las 'phro dus su sad/_/gter 'byin bla ma gar dbang bde chen gling*/_/gsol ba 'debs so dngos grub gnyis thob mdzod/_/'jam mgon chos rje mkhyen brtse'i ye shes dpyid/_/mkha' khyab zhing du thugs rje'i phrin las mthu/_/mtshungs med bla ma chos kyi blo gros la/_/gsol ba 'debs so zab tig mkha' khyab mdzod/_/sku lnga mtshan brgyad rig 'dzin sgyu 'phrul drwa/_/che mchog dbang chen yi dam sgrub sde brgyad/_/dbyings phyug rigs lnga dpal mgon ma ning la/_/gsol ba 'debs so phrin las lhun grub mdzod/_/nges 'byung snying rje dad blos rang rgyud dul/_/smin grol bcud kyis sku bzhi'i sa bon theb/_/rim gnyis lta sgom spyod mthar rig 'dzin bzhi'i/_/rdo rje'i lam rdzogs bla ma'i mchog thob shog_/ces pa'ang dad mos blo ldan o rgyan gzhan phan nas bskul ba bzhin phrin las kyi cha lag tu nye bar mkho bar mthong nas pad+ma mdo sngags gling pas o rgyan chos rdzong gi gtsug lag khang du chu stod zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcu la bris pa dge legs 'phel//_//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: