DKR-KABUM-18-TSHA-031

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་མཆོག་སྩོལ།
Wylie title 'chi med pad+ma tshe yi snying thig gi brgyud 'debs 'chi med mchog stsol DKR-KABUM-18-TSHA-031.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 18, Text 31, Pages 259 (Folios 1a1 to 1b5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
Citation Khyentse, Dilgo. 'chi med pad+ma tshe yi snying thig gi brgyud 'debs 'chi med mchog stsol. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 18: 259. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ ('chi med pad+ma tshe yi snying thig)
Deity tshe dpag med
Colophon

།ཅེས་པའང་ཐོག་མའི་ཆོས་བདག་ཏུ་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

/ces pa'ang thog ma'i chos bdag tu dbugs dbyung thob pa chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//

[edit]
༄༅། །འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་མཆོག་སྩོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། བདུད་བཞིའི་དཔུང་བཅོམ་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད། །ཚེ་ཡི་ཡུམ་མཆོག་ལྷ་མོ་གོས་དཀར་མོ། །འཆི་མེད་གྲུབ་བརྙེས་སློབ་དཔོན་ཛེ་ཏཱ་རིར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་མཆོག་གྲུབ་སྩོལ། །དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གཙོ་འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་རྗེ། །ཚེ་ཡི་དབྱིངས་ཕྱུག་ལྷ་མོ་མནྡ་ར། །ཚེ་ལམ་གསང་བའི་གྲོགས་མཆོག་མཚོ་རྒྱལ་མར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་མཆོག་གྲུབ་སྩོལ། །ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་གདམས་པའི་སྣོད་མཆོག་ལྡན། །ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་གནུབས་བན་ནམ་མཁའི་སྙིང༌། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་མཆོག་གྲུབ་སྩོལ། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །སྙིགས་དུས་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དཔུང་གཉེན་མཆོག །ཀུན་མཁྱེན་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་མཆོག་གྲུབ་སྩོལ། །ཟབ་གཏེར་སྙན་བརྒྱུད་གདམས་པའི་བཀའ་བབ་མཆོག །གཏེར་འབྱིན་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་གཙུག་གི་རྒྱན། །པདྨ་འོད་གསལ་གླིང་དང་མ་ཏིའི་མཚན། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་མཆོག་གྲུབ་སྩོལ། །ལས་སྨོན་ཆོས་བདག་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་དང༌། །འཆི་མེད་བཅོམ་ལྡན་ཚེ་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ། །ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཆི་མེད་མཆོག་གྲུབ་སྩོལ། །ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་སྔོན་འགྲོས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཤིང༌། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ལྷ་སྔགས་བཟླས་པ་ཡིས། །སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པ་དང༌། །རླུང་དང་གཏུམ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །རང་ལུས་ཐབས་ལྡན་མཐར་ཕྱིན་གཞན་ལུས་ཀྱི། །ཕོ་ཉའི་གསང་ལམ་ཟབ་མོ་བགྲོད་པ་དང༌། །དབབ་ལྡོག་དགའ་བཞིས་སྲིད་ཞིའི་བཅུད་བསྡུས་ནས། །འཕོ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ལང་ཚོ་རྒྱས་པར་ཤོག །རིག་སྟོང་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་སྨིན། །འགག་མེད་གསུང་དབྱངས་ཆོས་སྒྲ་རྒྱུན་ཆད་མེད། །མཁའ་ལྟར་དག་པའི་ཐུགས་མཆོག་འོད་གསལ་ཞིང༌། །ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོར་དབང་འབྱོར་ཤོག །ཅེས་པའང་ཐོག་མའི་ཆོས་བདག་ཏུ་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

@#/__/'chi med pad+ma tshe yi snying thig gi brgyud 'debs 'chi med mchog stsol zhes bya ba bzhugs so/_bdud bzhi'i dpung bcom mgon po tshe dpag med/_/tshe yi yum mchog lha mo gos dkar mo/_/'chi med grub brnyes slob dpon dze tA rir/_/gsol ba 'debs so 'chi med mchog grub stsol/_/dkyil 'khor kun gtso 'chi med mtsho skyes rje/_/tshe yi dbyings phyug lha mo man+da ra/_/tshe lam gsang ba'i grogs mchog mtsho rgyal mar/_/gsol ba 'debs so 'chi med mchog grub stsol/_/chos rgyal yab sras gdams pa'i snod mchog ldan/_/lo chen bai ro gnubs ban nam mkha'i snying*/_/sangs rgyas ye shes rgyal ba mchog dbyangs la/_/gsol ba 'debs so 'chi med mchog grub stsol/_/sras bcas rgyal ba kun gyi ye shes sku/_/snyigs dus bstan dang 'gro ba'i dpung gnyen mchog_/kun mkhyen 'od gsal sprul pa'i rdo rje la/_/gsol ba 'debs so 'chi med mchog grub stsol/_/zab gter snyan brgyud gdams pa'i bka' bab mchog_/gter 'byin mkhas dang grub pa'i gtsug gi rgyan/_/pad+ma 'od gsal gling dang ma ti'i mtshan/_/gsol ba 'debs so 'chi med mchog grub stsol/_/las smon chos bdag brgyud par bcas pa dang*/_/'chi med bcom ldan tshe lha'i dkyil 'khor pa/_/yi dam mkha' 'gro chos skyong srung ma la/_/gsol ba 'debs so 'chi med mchog grub stsol/_/thun mong thun min sngon 'gros rgyud sbyangs shing*/_/phyi nang gsang ba'i lha sngags bzlas pa yis/_/sgo gsum rdo rje gsum du grub pa dang*/_/rlung dang gtum mo'i rnal 'byor mthar phyin shog_/rang lus thabs ldan mthar phyin gzhan lus kyi/_/pho nya'i gsang lam zab mo bgrod pa dang*/_/dbab ldog dga' bzhis srid zhi'i bcud bsdus nas/_/'pho med rdo rje'i lang tsho rgyas par shog_/rig stong mi shigs rdo rje'i sku ru smin/_/'gag med gsung dbyangs chos sgra rgyun chad med/_/mkha' ltar dag pa'i thugs mchog 'od gsal zhing*/_/yon tan phrin las rgya mtshor dbang 'byor shog_/ces pa'ang thog ma'i chos bdag tu dbugs dbyung thob pa chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: