DKR-KABUM-17-TSA-012

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཚོགས་བསྒྲལ།
Wylie title tshogs bsgral DKR-KABUM-17-TSA-012.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 17, Text 12, Pages 43 (Folios 1a1 to 1a6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
Citation Khyentse, Dilgo. Tshogs bsgral. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 17: 43. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
Cycle རང་བྱུང་པདྨ་སྙིང་ཐིག་ (rang byung pad+ma snying thig)
[edit]
བསྒྲལ་མཆོད་སྐབས་ལིངྒ་ལོགས་སུ་མ་བཅས་ན་ཚོགས་ཕུད་ཐ་མ་དེའི་འདོད་ཡོན་གྱི་ལྷ་མོ་ཧཱུྃ་ཞེས་རང་ལ་བསྡུ་བའམ། སྔར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གོང་དུ་བཅད་ན་ནི་དེར་ཟད་ལ། གང་ལྟར་ཡང༌། པདྨ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀོ྅་ཧཾ། བདག་ཉིད་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་གྱུར། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། གསང་སྔགས་དང་རིག་སྔགས་དང་གཟུངས་སྔགས་དང་སྙིང་པོ་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདེན་པ་དང༌། ཆོས་ཉིད་གདོད་ནས་སྟོང་ཀྱང་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དབང་ཆེན་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་བཀའ་སྡོད་ཕོ་ཉའི་དམག་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་མ་རུངས་པའི་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ནྲྀ་ཡཾ་ཛཿ ནྲྀ་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ ཏྲི་ཡཾ་ཛཿ ཏྲི་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ཞེས་ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱས་བཀུག་ལ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་དགུག་བསྟིམ་བཅིངས་བསྡམས་ནས་མྱོས་པར་བྱས་ཏེ། ལས་ཕུར་ཐོགས་ནས། ཧཱུྃཿ དབང་ཆེན་པདྨ་སོགས་ལས་གཞུང་ལྟར་བསྒྲལ་བསྟབ་བྱའོ།། །།
[edit]

bsgral mchod skabs ling+ga logs su ma bcas na tshogs phud tha ma de'i 'dod yon gyi lha mo hU~M zhes rang la bsdu ba'am/_sngar byin rlabs kyi gong du bcad na ni der zad la/_gang ltar yang*/_pad+ma ma hA shrI he ru ko\u0f85 haM/_bdag nyid pad+ma he ru ka'i skur gyur/_na mo/_rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang*/_sangs rgyas kyi bka' bden pa dang*/_chos kyi bka' bden pa dang*/_dge 'dun gyi bka' bden pa dang*/_gsang sngags dang rig sngags dang gzungs sngags dang snying po dang phyag rgya ting nge 'dzin gyi bden pa dang*/_chos nyid gdod nas stong kyang chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/_khyad par dbang chen rtsa gsum lha tshogs bka' sdod pho nya'i dmag tshogs 'khor dang bcas pa rnams kyi bka' bden pa dang*/_bden pa chen po'i byin rlabs kyis ma rungs pa'i sems can bsgral ba'i zhing du gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig_/nr-i yaM dzaH_nr-i badz+ra ang+ku sha dzaH_tri yaM dzaH_tri badz+ra aM ku sha dzaH_zhes lcags kyu'i phyag rgyas bkug la/_dzaHhU~M ba~M hoHsa dgug bstim bcings bsdams nas myos par byas te/_las phur thogs nas/_hU~MH_dbang chen pad+ma sogs las gzhung ltar bsgral bstab bya'o//_//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: