sde tshan 15

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྡེ་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། ཆོས་སྐྱོང་གསོལ་མཆོད་དང་བསང་བསུར་སྐོར་ཕྲིན་ལས་མྱུར་མགྱོགས་གློག་གི་ཟློས་གར།

The cycle of protector offerings, smoke, and burnt food offerings, activities that are as swift as a flash of lightning.

116 Texts[edit]

ད་
2
9-36
རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མར་གཏོར་མ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ།
rdo rje'i chos skyong srung mar gtor ma 'bul ba'i cho ga las bzhi lhun grub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
3
37-38
ཧཱུྃ། ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། སོགས་གསར་རྙིང་སྤྱི།
hU~M/ chos skyong rnams la phrin las bcol ba ni/ sogs gsar rnying spyi
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
4
39-55
སྒྲུབ་ཐབས་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་གཏོར་འབུལ་ཉུང་བསྡུས་གྲུབ་གཉིས་དགའ་སྟོན།
sgrub thabs rin po che kun las btus pa'i chos skyong rnams la gtor 'bul nyung bsdus grub gnyis dga' ston
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
5
57-58
གཏོར་བསྔོ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་མགྱོགས།
gtor bsngo phrin las myur mgyogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
6
59-60
ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་མཆོད་གསོལ་བསྡུས་པ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།
nag po chen po lcam dral la mchod gsol bsdus pa phrin las myur 'grub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
7
61-70
གཏོར་བསྔོ་བསྡུས་པ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།
gtor bsngo bsdus pa phrin las myur 'grub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
8
71-72
བླ་མ་དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་གྱི་མགོན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ཡིད་སྨོན་ཀུན་འགྲུབ།
bla ma dpal nag po chen po gur gyi mgon po la gsol ba 'debs shing phrin las bcol ba yid smon kun 'grub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
9
73-74
མགོན་པོ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་བདག་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ།
mgon po ma hA kA la la bstod pa 'chi bdag bdud las rnam rgyal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
10
75-76
རྫོང་གསར་དགོན་མགོན་ཁང་བདུད་དཔུང་ཟིལ་གནོན་དུ་བསྐང་གསོ་ཁྲི་རྫོགས་ཡོན་སྦྱར་བྱུང་ནས་ཚད་ལྡན་འདོན་ན་སོགས་འདོན་ཟིན།
rdzong gsar dgon mgon khang bdud dpung zil gnon du bskang gso khri rdzogs yon sbyar byung nas tshad ldan 'don na sogs 'don zin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
11
77-87
ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གཏེར།
ye shes mgon po phyag bzhi pa'i phrin las dngos grub 'byung gter
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
12
89-91
ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་གཏོར་ཆོག་བསྡུས་པ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།
ye shes mgon po phyag bzhi pa'i gtor chog bsdus pa phrin las myur 'grub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
13
93-95
དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞལ་བཞི་པའི་གསོལ་ཀ་ཕྲིན་ལས་གློག་ཞགས།
dpal nag po chen po zhal bzhi pa'i gsol ka phrin las glog zhags
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
14
97-99
དཔལ་མགོན་གདོང་བཞི་པར་བསྟོད་པ་རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོའི་ངུར་སྒྲ།
dpal mgon gdong bzhi par bstod pa rdo rje srin po'i ngur sgra
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
15
101-104
ལེགས་ལྡན་སྟག་ཞོན་ནག་པོའི་བསྐངས་བ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།
legs ldan stag zhon nag po'i bskangs ba phrin las myur 'grub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
16
105-108
ལེགས་ལྡན་སྟག་ཞོན་ནག་པོའི་མངའ་གསོལ།
legs ldan stag zhon nag po'i mnga' gsol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
17
109
རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དང༌། །ཁྱད་པར་དབང་མཛད་རྗེ་བཙུན་རིགས་བྱེད་མ། སོགས་བསྐུལ།
rtsa brgyud bla ma yi dam lha tshogs dang/ /khyad par dbang mdzad rje btsun rigs byed ma/ sogs bskul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
18
111
ལྷ་མོའི་ཡང་གསང་གབ་ཡིག།
lha mo'i yang gsang gab yig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
19
113-114
དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་འཁྲུགས་བསྐང་ཟླ་ཤེལ་བདུད་རྩི།
dpal ldan lha mo'i 'khrugs bskang zla shel bdud rtsi
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
20
115-116
དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་རྒྱུན་བཟླས།
dpal ldan lha mo'i rgyun bzlas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
21
117-118
དམག་ཟོར་མའི་གཏོར་ཆོག་བསྡུས་པ།
dmag zor ma'i gtor chog bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
22
119-121
དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོའི་བསྐང་བ་བསྡུས་པ།
dpal ldan dmag zor rgyal mo'i bskang ba bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
23
123-124
དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོའི་བསྟོད་པ།
dpal ldan dmag zor rgyal mo'i bstod pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
24
125-126
དུར་བདག་མཆོད་གསོལ།
dur bdag mchod gsol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
25
127-130
ས་ལུགས་ཆོས་སྐྱོང་གཏོར་བསྔོ་བསྡུས་པ།
sa lugs chos skyong gtor bsngo bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
26
131
དཀར་བདུད་གསོལ་བསྡུས།
dkar bdud gsol bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
27
133-135
ཕུར་སྲུངས་དཀར་བདུད་གྱི་སྐོང་བ་བསྟན་སྐྱོང་དགྱེས་རོལ།
phur srungs dkar bdud gyi skong ba bstan skyong dgyes rol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
28
137-139
ཀཱ་ལི་ཀཱ་ཏའི་ལྷ་མོ་ཆེན་པོའི་གསོལ་མཆོད་འདོད་དོན་རེ་སྐོང་།
kA li kA ta'i lha mo chen po'i gsol mchod 'dod don re skong
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
29
141-148
དྲག་ཤུལ་སྟོབས་འཕྲོག་དབང་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཉུང་ངུ་དབང་དྲག་གྲུབ་གཏེར།
drag shul stobs 'phrog dbang po lcam dral gyi gsol mchod nyung ngu dbang drag grub gter
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
30
149-150
རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ངལ་བསོས་དགྱེས་གླུ།
rgyal chen rnam thos sras kyi bstod pa ngal bsos dgyes glu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
31
151-153
རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་སྲས་ལ་བསྟོད་པ་སེང་ཆེན་འགྱིང་གླུ།
rgyal chen rnam sras la bstod pa seng chen 'gying glu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
32
155-157
ཁྱུང་ཆེན་དཔལ་རྫོང་གི་གནས་གཏེར་སྲུངས་མའི་མཆོད་བྱང་༔
khyung chen dpal rdzong gi gnas gter srungs ma'i mchod byang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
33
159-160
རྒྱ་གར་ལྷ་མོའི་གསོལ་མཆོད།
rgya gar lha mo'i gsol mchod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
34
161-168
རྒྱལ་གསོལ་ཡོངས་འདུའི་ལྗོན་ཤིང་།
rgyal gsol yongs 'du'i ljon shing
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
35
169-170
སྐར་མ་རྒྱལ་ལ་བསྟོད་པ།
skar ma rgyal la bstod pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
36
171-187
འབྲི་གུང་ཨ་ཕྱི་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་ཆར་འབེབས།
'bri gung a phyi rdo rje chos sgron gyi gsol mchod phrin las char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
37
189
ཨ་ཕྱི་མཆེད་ལྔའི་གསོལ་མཆོད་མདོར་བསྡུས།
a phyi mched lnga'i gsol mchod mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
38
191-192
འབྲི་གུང་ཨ་ཕྱི་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་བསང་།
'bri gung a phyi chos sgron gyi bsang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
39
191-192
འབྲི་གུང་ཨ་ཕྱི་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་གསེར་སྐྱེམས།
'bri gung a phyi chos sgron gyi gser skyems
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
40
195-196
གཏོར་མ་སྐྱེམས་ཕུད་ཅི་འབྱོར་བཤམས། སོགས་གནོད་སྦྱིན།
gtor ma skyems phud ci 'byor bshams/ sogs gnod sbyin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
41
197-198
དཔལ་མགོན་མ་ནིང་ནག་པོའི་གསོལ་ཀ།
dpal mgon ma ning nag po'i gsol ka
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
42
199-200
མགོན་པོ་ཚོགས་བདག་གི་གསོལ་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ཀློག་ཞགས།
mgon po tshogs bdag gi gsol bsdus phrin las klog zhags
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
43
201-249
གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་ཟབ་གཏེར་བཀའ་སྲུང་བདུད་མགོན་ལེགས་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་གཏོར་ཆོག་བསྐང་བཤགས་ཞིང་སྐྱོངས་དགྱེས་པའི་རོལ་མཚོ།
gter chen bdud 'dul rdo rje'i zab gter bka' srung bdud mgon legs grub rdo rje'i gtor chog bskang bshags zhing skyongs dgyes pa'i rol mtsho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
44
251-253
ལྷ་མོ་སྔགས་བདག་མའི་གཏོར་འབུལ།
lha mo sngags bdag ma'i gtor 'bul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
45
255-257
སྔགས་བདག་ཚེ་འཛིན་རྒྱལ་མོའི་སྐོང་བ་སྔགས་བདག་དགྱེས་རོལ།
sngags bdag tshe 'dzin rgyal mo'i skong ba sngags bdag dgyes rol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
46
259-260
ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་ཟབ་གཏེར་སྔགས་བདག་ཚེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མངའ་གསོལ་ཡེ་ཤེས་རང་འབར།
nus ldan rdo rje'i zab gter sngags bdag tshe 'dzin rgyal po'i mnga' gsol ye shes rang 'bar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
47
261-268
རྩ་གསུམ་གསོལ་མཆོད་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་མདའ་མེ་རླུང་སྤུ་གྲི།
rtsa gsum gsol mchod rdo rje'i thog mda' me rlung spu gri
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
48
269-270
དཔལ་ལྷ་མོ་ནག་མོར་བསྟོད་པ་མེ་ཏོག་གཡོ་བའི་འཁྲི་ཤིང་།
dpal lha mo nag mor bstod pa me tog g.yo ba'i 'khri shing
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
49
271-274
དཔལ་ལྷ་མོ་ནག་མོར་མངའ་གསོལ་ཕྲིན་ལས་མཆོད་སྦྱིན།
dpal lha mo nag mor mnga' gsol phrin las mchod sbyin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
50
275-276
ཚེ་རིང་མར་བསྟོད་པ་ཀ་ལ་པིངྐའི་དབྱངས་སྙན།
tshe ring mar bstod pa ka la ping+ka'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
51
277-278
སྨན་བཙུན་མཆེད་ལྔའི་བསྟོད་པ་རབ་དགའི་དབྱངས།
sman btsun mched lnga'i bstod pa rab dga'i dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
52
279-287
སྨན་བཙུན་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་ལྔ་ལ་བསྟོད་གསོལ་རབ་དགའི་གླིང་བུ།
sman btsun ye shes DA ki lnga la bstod gsol rab dga'i gling bu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
53
289-291
སྨན་བཙུན་མའི་མངའ་གསོལ་ཚེ་རིང་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་དབྱངས་སྙན།
sman btsun ma'i mnga' gsol tshe ring dpyid kyi rgyal mo'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
54
293-294
ཞིང་སྐྱེས་ཌཱ་ཀི་ཚེ་རིང་མའི་མངའ་གསོལ།
zhing skyes DA ki tshe ring ma'i mnga' gsol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
55
295-296
ཞིང་སྐྱོང་ཀུན་དགའ་གཞོན་ནུའི་རྒྱུན་བསྙེན་ཟབ་རྒྱ་ཅན།
zhing skyong kun dga' gzhon nu'i rgyun bsnyen zab rgya can
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
56
297-298
ཞིང་སྐྱོང་ཆེན་པོར་ཕྲིན་བཅོལ་བདུད་ལས་རྒྱལ་བའི་རྔ་སྒྲ།
zhing skyong chen por phrin bcol bdud las rgyal ba'i rnga sgra
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
57
299
དུར་ཁྲོད་ལྷ་མོའི་གསོལ་བསྡུས།
dur khrod lha mo'i gsol bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
58
301-302
དམ་ཅན་བསྟོད་པ།
dam can bstod pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
59
303-305
དམ་ཅན་མགར་ནག་གི་གསོ་ཀའི་ཞལ་བཀང་།
dam can mgar nag gi gso ka'i zhal bkang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
60
307-308
ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་ཡིད་འཕྲོག་དབང་གི་ལྕགས་ཀྱུ།
lha chen dbang phyug chen po la bstod pa yid 'phrog dbang gi lcags kyu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
61
309-311
སྲིད་པའི་ལྷ་ཆེན་ལ་བསྟོད་པ་ཁམས་གསུམ་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།
srid pa'i lha chen la bstod pa khams gsum 'gugs pa'i lcags kyu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
62
313
ཤ་ཟ་མ་མོའི་མཆོད་འཕྲིན།
sha za ma mo'i mchod 'phrin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
63
315-316
དྲང་སྲོང་ལོཀྟྲི་ཞི་བའི་བཀའ་སྲུང་མཆོད་ཐབས་བསྡུས་པ།
drang srong lok+t+ri zhi ba'i bka' srung mchod thabs bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
64
317-318
ཡཀྵ་ཛཾ་བྷ་ལའི་གཏེར་སྲུང་མཆོད་པའི་རིམ་པ།
yak+Sha dzaM b+ha la'i gter srung mchod pa'i rim pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
65
319-331
རྒྱུན་བསངས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་པ་ལ་གསལ་བྱེད་བསྣོན་ཆ་ཕྲན་བུས་བརྒྱན་པ།
rgyun bsangs bdud rtsi'i sprin phung smin gling gter chen rin po che'i mdzad pa la gsal byed bsnon cha phran bus brgyan pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
66
333-341
དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་གྱི་མགོན་པོའི་བསང་མཆོད་ནག་པོ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན།
dpal rdo rje nag po chen po gur gyi mgon po'i bsang mchod nag po dgyes pa'i mchod sprin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
67
343-355
སྨན་བསང་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས།
sman bsang bdud rtsi'i char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
68
357-359
ཚེ་གཡང་འགུག་པ་ལ་སྦྱར་རྒྱུའི་བསང་མཆོད་འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་ཕུང་།
tshe g.yang 'gug pa la sbyar rgyu'i bsang mchod 'dod rgu'i sprin phung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
69
361-363
གནོད་སྦྱིན་བེག་གདོང་ལྕམ་དྲལ་ལ་བསང་མཆོད་བསྡུས་པ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།
gnod sbyin beg gdong lcam dral la bsang mchod bsdus pa phrin las myur 'grub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
70
365-367
༧གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་ཆེན་པོའི་འཁྲུངས་བསང་།
gong sa lha mi'i rnam 'dren chen po'i 'khrungs bsang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
71
369-373
སྡེ་དགེ་ལྷ་སྲས་གསར་ཕེབས་ཀྱི་འཁྲུངས་བསང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པ།
sde dge lha sras gsar phebs kyi 'khrungs bsang bkra shis 'khyil pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
72
375
ཀྱཻ། རིགས་གསུམ་གཅིག་བསྡུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི། འཕྲུལ་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་རྩལ་སོགས།
kyai/ rigs gsum gcig bsdus pad+ma 'byung gnas kyi/ 'phrul nor bu dgra 'dul rtsal sogs/
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
73
377-385
དགྲ་ལྷ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་གསོལ་གཡུལ་རྒྱལ་ལྷ་ཡི་དར་ཆེན།
dgra lha chen po rnams kyi mchod gsol g.yul rgyal lha yi dar chen
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
74
387-394
དགྲ་ལྷ་འདན་མའི་བསང་མཆོད་ཕྲིན་ལས་གློག་ཞགས།
dgra lha 'dan ma'i bsang mchod phrin las glog zhags
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
75
395-396
གནས་དང་གཞི་བདག་བསང་མཆོད་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བ།
gnas dang gzhi bdag bsang mchod bkra shis 'khyil ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
76
397-398
རྡོ་རྒྱལ་མུ་ནམ་ལ་གཏོར་འབུལ་བསྡུས་པ་ཕན་བདེའི་མཆོག་སྟེར།
rdo rgyal mu nam la gtor 'bul bsdus pa phan bde'i mchog ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
77
399
ཡུལ་ལྷའི་གསོལ་བསྡུས།
yul lha'i gsol bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
78
401-433
ཡུལ་སྐྱང་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ང་འདྲ་སེང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་མཆེད་བརྒྱད་ལ་བསང་གསོལ་འདོད་པའི་རེ་སྐོང་གཡུལ་རྒྱལ་ལྷ་ཡི་རྔ་སྒྲ།
yul skyang chen po rdo rje nga 'dra seng chen rgyal po mched brgyad la bsang gsol 'dod pa'i re skong g.yul rgyal lha yi rnga sgra
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
79
435-436
ང་འདྲ་མཆེད་བརྒྱད་ལ་གཏོར་འབུལ་བསྡུས་པ་ཕན་བདེའི་མཆོག་སྟེར།
nga 'dra mched brgyad la gtor 'bul bsdus pa phan bde'i mchog ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
80
437
བསང་མཆོད་ཉུང་བསྡུས།
bsang mchod nyung bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
81
439-441
འབོ་ཡོའི་ཀླུ་བཙན་གསོལ་མཆོད།
'bo yo'i klu btsan gsol mchod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
82
443
ཛཾ་སེར་བསང་།
dzaM ser bsang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
83
445-446
གནོད་སྦྱིན་གང་བ་བཟང་པོའི་གསོལ་མཆོད།
gnod sbyin gang ba bzang po'i gsol mchod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
84
447
ན་མོ། དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། སོགས་ཀླུ་བསང་བསྡུས་པ།
na mo/ dkon mchog rtsa gsum bden stobs kyis/ sogs klu bsang bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
85
449-451
ལྷ་རབ་ར་དབང་ངམ་གཉན་རྨི་ཁྲིའི་བསང་མཆོད།
lha rab ra dbang ngam gnyan rmi khri'i bsang mchod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
86
453
འབྲི་རྒྱུད་རབ་བརྟན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་གནས་བདག་པོ་ཀཾ་དྲུང་གསོལ་ཀ།
'bri rgyud rab brtan phyogs kyi yul gnas bdag po kaM drung gsol ka
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
87
455
གཟི་ཕུག་ལུང་གི་བསང་མཆོད།
gzi phug lung gi bsang mchod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
88
457-459
བདེ་འགུ་ཧ་སྙིང་གི་བསང་མཆོད་འདོད་རྒུ་གཡང་འཁྱིལ།
bde 'gu ha snying gi bsang mchod 'dod rgu g.yang 'khyil
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
89
461-462
ནོར་བུ་སྨན་ཕྱུགས་གསོལ་མཆོད་འདོད་དོན་རེ་སྐོང་།
nor bu sman phyugs gsol mchod 'dod don re skong
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
90
463-465
གཞི་བདག་སྤྲེའུའི་མཆོད་གསོལ་བསྟན་དགྲ་ཚར་གཅོད།
gzhi bdag spre'u'i mchod gsol bstan dgra tshar gcod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
91
467-470
ཡུལ་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཙམ་རྨིག་ཐིའི་གཏོར་འབུལ་ཕྲིན་ལས་གློག་ཞགས།
yul skyong chen po tsam rmig thi'i gtor 'bul phrin las glog zhags
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
92
471-475
འཁྲུངས་ལྷའི་བསང་མཆོད་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པ།
'khrungs lha'i bsang mchod bkra shis 'khyil pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
93
477
འོ་དེ་གངས་རྒྱལ་བསང་།
'o de gangs rgyal bsang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
94
479-481
སྐུ་ལྷ་མཁའ་རིའི་གསོལ་མཆོད།
sku lha mkha' ri'i gsol mchod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
95
483
དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་ནོར་ལྷ་དང༌། ཁྱད་པར་སྒྲོལ་མ་པད་འབྱུང་འོད་ཟེར་ཅན་སོགས་ལམ་བསང་།
dkon mchog rtsa gsum chos skyong nor lha dang/ khyad par sgrol ma pad 'byung 'od zer can sogs lam bsang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
96
485-486
དགེ་བསྙེན་རྡོ་རྗེ་ཐོག་སྲས་ལ་བསང་མཆོད།
dge bsnyen rdo rje thog sras la bsang mchod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
97
487-488
ཡར་ལྷ་ཤམ་པོའི་བསང་།
yar lha sham po'i bsang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
98
489-497
ལྷ་ཆེན་ཞེ་ད་ལ་བསང་མཆོད་ལྷ་ཡི་དར་ཆེན།
lha chen zhe da la bsang mchod lha yi dar chen
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
99
499-501
དཔལ་ཀཿཐོག་གི་ནང་གནས་དམ་ཕུག་ཟང་མདོག་དཔལ་རིར་བསང་མཆོད།
dpal kaH thog gi nang gnas dam phug zang mdog dpal rir bsang mchod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
100
503-504
ཀཿཐོག་དཀར་ཆུའི་བསང་མཆོད།
kaH thog dkar chu'i bsang mchod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
101
505-507
བདེ་འགུ་ཧ་སྙིང་གི་བསང་མཆོད་འདོད་རྒུ་གཡང་འཁྱིལ།
bde 'gu ha snying gi bsang mchod 'dod rgu g.yang 'khyil
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
102
509-510
གཟི་ཕུག་ལུང་གི་བསང་མཆོད།
gzi phug lung gi bsang mchod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
103
511-512
འབྲི་རྒྱུད་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་ལུང་གི་གཞི་བདག་བསང་མཆོད་མདོར་བསྡུས།
'bri rgyud bkra shis chos lung gi gzhi bdag bsang mchod mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
104
513
ཨ་མྱེ་མགོ་རྡོའི་བསང་མཆོད།
a mye mgo rdo'i bsang mchod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
105
515-516
ཟམ་ལྷ་མའི་བསང་།
zam lha ma'i bsang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
106
517
འབྲི་རྒྱུད་གསེར་ལྡན་གྱི་གཞི་བདག་རྣམས་ཀྱི་བསང་མཆོད་དང༌། ཀྱཻ། ཡུལ་སྐྱོང་གཞི་བདག་ཞང་ར་འཁོར་བཅས་རྣམས་ཞེས།
'bri rgyud gser ldan gyi gzhi bdag rnams kyi bsang mchod dang/ kyai/ yul skyong gzhi bdag zhang ra 'khor bcas rnams zhes
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
107
519-520
མཚམས་ཀྱི་ཆུ་མིག་དཀར་མོའི་བསང་མཆོད་ཉུང་ངུ་།
mtshams kyi chu mig dkar mo'i bsang mchod nyung ngu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
108
521
མཚམས་ཀྱི་སྟག་མོའི་གནས་གཞིར་གསོལ་མཆོད།
mtshams kyi stag mo'i gnas gzhir gsol mchod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
109
523-525
ཉག་ཁ་བ་རླུང་རི་སོགས་ཨ་ཛི་རོང་གི་ཡུལ་ལྷའི་གསོལ་མཆོད།
nyag kha ba rlung ri sogs a dzi rong gi yul lha'i gsol mchod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
110
527-529
ཨག་འདམ་གཉིས་ཀྱི་གཞི་བདག་བསང་མཆོད་ཕན་བདེའི་དབྱངས་སྙན།
ag 'dam gnyis kyi gzhi bdag bsang mchod phan bde'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
111
531-534
རྟ་བསང་བདུད་རྩིའི་གྲུ་ཆར།
rta bsang bdud rtsi'i gru char
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
112
535-536
སྒང་ཐོག་གི་ཀླུ་མཆོད།
sgang thog gi klu mchod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
113
537-545
དམར་གསུར་ལྷ་འདྲེ་ཀུན་ཚིམ་དང༌། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བདག་ཉིད་པདྨ་དྲག་པོར་གསལ་སོགས་དམར་བསུར་རིང་ཐུང་།
dmar gsur lha 'dre kun tshim dang/ hU~M hrIH bdag nyid pad+ma drag por gsal sogs dmar bsur ring thung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
114
547-549
ཕྱུགས་ཀྱི་ནད་བདག་ལ་གསུར་བསྔོ་ཕྱུགས་ནད་ཀུན་སེལ།
phyugs kyi nad bdag la gsur bsngo phyugs nad kun sel
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
115
551-552
དཀོར་བདག་དམ་སྲིའི་གླུད་བསྔོ་།
dkor bdag dam sri'i glud bsngo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
116
553-554
རྒྱལ་པོའི་གླུད་བསྔོ་བསྡུས་པ།
rgyal po'i glud bsngo bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
117
555
ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བདག་ཉིད་པདྨ་དྲག་པོར་གསལ། སོགས་རྒྱལ་གླུད་བསྡུས་པ།
hU~M hrIH bdag nyid pad+ma drag por gsal/ sogs rgyal glud bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)

Debug data: