JKCL-KABUM-11-DA-058

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དམ་ཅན་བསྟོད་པ།
Wylie title dam can bstod pa JKCL-KABUM-11-DA-058.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 58, Pages 301-302 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dam can bstod pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 301-302. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod  ·  Verses of Praise - bstod pa
Deity dam can
Colophon

།ཅེས་པའང་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཁྱི་སྣྲོན་ཟླའི་ཚེ་༡༡ལ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ། །ཤུ་བྷཾ།།

/ces pa'ang kaHthog rdo rje gdan gyi gtsug lag khang du khyi snron zla'i tshe 11la blo gros rgya mtshos bris pa dge zhing bkra shis par gyur cig__/mang+ga laM/__/shu b+haM//

[edit]
དམ་ཅན་བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ། །ཧཱུྃ་ཧྲིཿ། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་ལས་འཁྲུངས་རྩ་གསུམ་གཅིག་སྡུས་པད་འབྱུང་གི །བཀའ་ཉན་ཕྲིན་ལས་མཐུ་སྟོབས་རྨད་བྱུང་སྣང་སྲིད་སྡེ་བརྒྱད་ཀུན་གྱི་རྗེ། །འདས་དང་མ་འདས་ཀུན་ཏུ་བཞུགས་ཤིང་ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་གཉེར། །དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་སྲུང་མ་ཆེན་པོ་དམ་ཉམས་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་གི་གཤེད། །གསང་སྔགས་བཀའ་དང་གཏེར་གྱི་མཛོད་འཆང་བཛྲ་ས་དྷུ་ཆེན་པོ་ནི། །རྩལ་ཆེན་གདོང་ལྔའི་དབང་པོ་དང་ནི་ར་སྐྱེས་འཇིགས་རུང་ལ་སོགས་པ། །རི་ལྟར་བརྗིད་ཅིང་གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་རྩལ་ཆེན་བང་མགྱོགས་བཞོན་པའི་སྟེང་། །གང་སྐུ་བྱེ་རུའི་མདོག་ལྟར་དམར་དང་མཐིང་ནག་དུག་ཆེན་ཧ་ལའི་མདོག །གཞན་ཡང་ཞི་རྒྱས་སྣ་ཚོགས་སྐུ་ནི་ཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ཅིར་ཡང་སྟོན། །ཐེའུ་རང་སྡེ་ཚོགས་མ་མོ་མཚོ་སྨན་དགེ་བསྙེན་རྨུ་བདུད་བྱེ་བ་འབུམ། །གནམ་ས་བར་སྣང་ཡོངས་སུ་གང་བའི་འཁོར་ཚོགས་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་དབུས། །མི་བཟད་དགྲ་འདུལ་དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་རྒྱ་བོད་ནོར་གྱི་བདག་པོ་ནི། །ཞི་རྔམས་ཆགས་པའི་གཟུགས་ཀྱིས་ནད་གདོན་ཞི་དང་བསོད་ནམས་ལེགས་ཚོགས་སྡུད། །ཁྲོ་གཏུམ་སྐུ་ནི་མཐོང་བའི་མོད་ལ་བདུད་སྙིང་ལྐོག་མར་ལྷུང་བ་དང་། །དྲག་པོར་ཁྲོས་ཚེ་དགྲ་བགེགས་ལུས་ནི་རྣོ་དཀར་མཆེ་བས་འཐག་པར་བྱེད། །ཐོ་ཆེན་དྲག་པོས་སྟོང་གསུམ་རྡུལ་ཕྲན་བཅོམ་ན་བདུད་སྡེ་སྨོས་ཅི་ཞིག །དོན་སྙིང་ཁྲག་ཆེན་ཞལ་དུ་འདྲེན་ཤིང་རུས་པའི་ཚོགས་ནི་ཀྲུམ་ཀྲུམ་གསོལ། །སྦུད་པའི་འཐོར་རླུང་དུས་མཐའ་ཤུགས་ཀྱིས་ལྷ་མིན་ཡུལ་ཁམས་ཐལ་བར་གཏོར། །ཁྱོད་ཐུགས་སྙིང་རྗེས་རབ་ཏུ་ཞི་ཡང་མ་རུངས་རྣམས་ལ་དྲག་པོར་སྟོན། །གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ཆེན་དང་འདྲ་གང་ལ་ཐོགས་མེད་སྟོབས་ལྡན་པ། །དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པར་མཆོད་གཏོར་གསེར་སྐྱེམས་རྒྱ་མཚོ་འབུལ། །དགྱེས་པས་བཞེས་ནས་རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་རྣམས། །ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་མི་གཡེལ་སྲུངས་ཤིང་ཁ་འཛིན་རྒྱབ་རྟེན་སྟོང་གྲོགས་མཛོད། །ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་རྣམས་མ་ལུས་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་མཛད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མས་བཀའ་བསྒོས་ཇི་བཞིན་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་པའང་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཁྱི་སྣྲོན་ཟླའི་ཚེ་༡༡ལ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ། །ཤུ་བྷཾ།། །།
[edit]

dam can bstod pa bzhugs so/__/hU~M hriH/__rgyal ba kun gyi thugs rje las 'khrungs rtsa gsum gcig sdus pad 'byung gi__/bka' nyan phrin las mthu stobs rmad byung snang srid sde brgyad kun gyi rje/__/'das dang ma 'das kun tu bzhugs shing legs nyes stangs 'dzin byed pa'i gnyer/__/dam tshig can gyi srung ma chen po dam nyams rnams kyi srog gi gshed/__/gsang sngags bka' dang gter gyi mdzod 'chang badz+ra sa d+hu chen po ni/__/rtsal chen gdong lnga'i dbang po dang ni ra skyes 'jigs rung la sogs pa/__/ri ltar brjid cing glog ltar myur ba'i rtsal chen bang mgyogs bzhon pa'i steng /__/gang sku bye ru'i mdog ltar dmar dang mthing nag dug chen ha la'i mdog__/gzhan yang zhi rgyas sna tshogs sku ni cig tu ma nges cir yang ston/__/the'u rang sde tshogs ma mo mtsho sman dge bsnyen rmu bdud bye ba 'bum/__/gnam sa bar snang yongs su gang ba'i 'khor tshogs bsam mi khyab pa'i dbus/__/mi bzad dgra 'dul dpa' bo chen po rgya bod nor gyi bdag po ni/__/zhi rngams chags pa'i gzugs kyis nad gdon zhi dang bsod nams legs tshogs sdud/__/khro gtum sku ni mthong ba'i mod la bdud snying lkog mar lhung ba dang /__/drag por khros tshe dgra bgegs lus ni rno dkar mche bas 'thag par byed/__/tho chen drag pos stong gsum rdul phran bcom na bdud sde smos ci zhig__/don snying khrag chen zhal du 'dren shing rus pa'i tshogs ni krum krum gsol/__/sbud pa'i 'thor rlung dus mtha' shugs kyis lha min yul khams thal bar gtor/__/khyod thugs snying rjes rab tu zhi yang ma rungs rnams la drag por ston/__/gnam lcags rdo rje'i thog chen dang 'dra gang la thogs med stobs ldan pa/__/dgra lha'i rgyal po rdo rje legs par mchod gtor gser skyems rgya mtsho 'bul/__/dgyes pas bzhes nas rig 'dzin rnal 'byor bdag cag dpon slob 'khor bcas rnams/__/nyin mtshan kun tu mi g.yel srungs shing kha 'dzin rgyab rten stong grogs mdzod/__/zhi rgyas dbang drag las rnams ma lus myur du sgrub mdzad khyod la bstod/__/rtsa brgyud bla mas bka' bsgos ji bzhin bcol pa'i phrin las 'grub par mdzod/__/ces pa'ang kaHthog rdo rje gdan gyi gtsug lag khang du khyi snron zla'i tshe 11la blo gros rgya mtshos bris pa dge zhing bkra shis par gyur cig__/mang+ga laM/__/shu b+haM//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]