JKCL-KABUM-11-DA-087

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གཟི་ཕུག་ལུང་གི་བསང་མཆོད།
Wylie title gzi phug lung gi bsang mchod JKCL-KABUM-11-DA-087.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 87, Pages 455 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. gzi phug lung gi bsang mchod. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 455. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Smoke Offerings - bsangs mchod - lha bsang
Colophon

།ཅེས་པའང་ཚེ་ར་དཀོན་མཆོག་ནས་བསྐུར་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།

/ces pa'ang tshe ra dkon mchog nas bskur ngor chos kyi blo gros pas so//

[edit]
གཟི་ཕུག་ལུང་གི་བསང་མཆོད་བཞུགས། ཀྱཻ། དག་པ་རབ་འབྱམས་ལྷ་ཡི་གཞལ་མེད་ཁང་། །བཀྲ་ཤིས་བྱིན་ཆགས་སྦས་ཡུལ་གཉན་པོ་ནི། །རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷ་རྒྱ་མཚོ་བརྟེན་པའི་གནས། །ཁྱད་པར་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དང་། །རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཚོགས། །མངོན་སུམ་བཞུགས་པའི་སྒྲུབ་གནས་གཉན་པོ་ཡི། །རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བསང་། ཀྱཻ། ཕྱེ་མར་ཤིང་རྩི་དྲི་བཟང་སྣ་ཚོགས་དང་། །སྨན་སྤོས་སྦྱར་བའི་དུད་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཡིས། །མནོལ་བ་སངས་ལ་འཐིབ་པ་དྭངས་གྱུར་ཅིག །དགྱེས་པའི་ཞལ་བཟང་ཉ་རྒྱས་ཟླ་ལྟར་ངོམས། །སྣོད་བཅུད་ཀུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་གཞི། །གཏེར་ཆེན་བུམ་བཟང་ལྟ་བུའི་གནས་ཆེན་པོ། །བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་གཟི་བརྗིད་རབ་འཕྲོ་བསང་། །ཡུལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་ཤོག །ཅེས་པའང་ཚེ་ར་དཀོན་མཆོག་ནས་བསྐུར་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

gzi phug lung gi bsang mchod bzhugs/__kyai/__dag pa rab 'byams lha yi gzhal med khang /__/bkra shis byin chags sbas yul gnyan po ni/__/rtsa gsum nor lha rgya mtsho brten pa'i gnas/__/khyad par rje btsun 'phags ma sgrol ma dang /__/rnam 'phrul nyer gcig sangs rgyas byang sems tshogs/__/mngon sum bzhugs pa'i sgrub gnas gnyan po yi/__/rten dang brten par bcas pa thams cad bsang /__kyai/__phye mar shing rtsi dri bzang sna tshogs dang /__/sman spos sbyar ba'i dud sprin chen po yis/__/mnol ba sangs la 'thib pa dwangs gyur cig__/dgyes pa'i zhal bzang nya rgyas zla ltar ngoms/__/snod bcud kun gyi dngos grub 'byung ba'i gzhi/__/gter chen bum bzang lta bu'i gnas chen po/__/byin rlabs dngos grub gzi brjid rab 'phro bsang /__/yul khams kun tu bkra shis dge legs shog__/ces pa'ang tshe ra dkon mchog nas bskur ngor chos kyi blo gros pas so//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: