JKCL-KABUM-11-DA-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དཔལ་མགོན་གདོང་བཞི་པར་བསྟོད་པ་རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོའི་ངུར་སྒྲ།
Wylie title dpal mgon gdong bzhi par bstod pa rdo rje srin po'i ngur sgra JKCL-KABUM-11-DA-014.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 14, Pages 97-99 (Folios 1a1 to 2a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dpal mgon gdong bzhi par bstod pa rdo rje srin po'i ngur sgra. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 97-99. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod  ·  Verses of Praise - bstod pa
Deity nag po chen po
Colophon

།ཅེས་པའང་ས་བྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་བཞི་ལ་ཀུན་དགའ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོས་མངོན་པར་བསྟོད་པ་འདིས་ཀྱང་བླ་མ་ནག་པོ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་ཛྲ་ག་ཏཾ། མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'ang sa byi cho 'phrul zla ba'i tshes bcu bzhi la kun dga' phrin las rgya mtshos mngon par bstod pa 'dis kyang bla ma nag po chen pos rjes su 'dzin pa'i rgyur gyur cig__/sarba dz+ra ga taM/__mang+ga laM//

[edit]
དཔལ་མགོན་གདོང་བཞི་པར་བསྟོད་པ་རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོའི་ངུར་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མཿཤྲཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་ཙ་ཏུརྨུ་ཁ་ཡ། གང་སྐུ་གནམ་སྔོན་བཞུས་པའི་ལྷུན་པོ་ལ། །མུན་པ་ནག་པོས་ལན་སྟོང་འཁྱུད་པའི་མདངས། །སྟོང་ཟིལ་བུང་བ་ལྟར་གནག་འཇིགས་རུང་སྐུ། །དུས་མཐའི་མེ་བཞིན་འབར་བ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །ཁྲོ་གཉེར་རབ་འཁྲུགས་རྔམ་པའི་ཞལ་གདངས་ཤིང་། །རྣོ་དབལ་མཆེ་བ་གངས་རི་ལྟར་གཙིགས་པས། །དགྲ་བགེགས་རོ་ལ་འདེབས་ཤིང་རས་དམར་ལྗགས། །གློག་ལྟར་མྱུར་བསྐྱོད་དཔའ་བོ་ཆེ་ལ་བསྟོད། །ཤངས་ནས་འཐོར་རླུང་དྲག་པོར་བསྐྱོད་པ་དང་། །ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཀྵིཾ་ཀྵིཾ་ཕཊ་སྒྲ་ཡི། །སྟོང་གསུམ་འགེངས་ཤིང་བདུད་སྡེ་དཔའ་བཀོད་པའི། །རྡོ་རྗེའི་གད་མོ་ས་གསུམ་གཡོ་ལ་བསྟོད། །མི་ཐུང་སྒེག་པའི་སྐུ་ནི་རབ་བརྗིད་ཅིང་། །རུས་པའི་རྒྱན་དང་ཨེར་ཀའི་ཕྲེང་བ་དང་། །ཚངས་སྐུད་དར་དང་སྟག་གི་ཤམ་ཐབས་གསོལ། །གདོང་པ་བཞི་ལྡན་ནག་པོ་ཆེ་ལ་བསྟོད། །རལ་གྲི་མདུང་དང་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་དང་། །རུས་ཕྲེང་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལྡན་བུམ་པ་སོགས། །ཕྱག་བཞིའི་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་རབ་འཛིན་པ། །ལྷ་ཆེན་དཔལ་འབར་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་བསྟོད། །རྡོ་རྗེའི་གནས་ཡུལ་ཀུན་ན་རབ་ཏུ་ཞིང་། །བསིལ་བའི་ཚལ་དང་ཏི་སེ་ཙཱ་རི་དང་། །པོ་ཏཱ་ལ་སོགས་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་མས་བཞུགས། །དཔའ་བོའི་བྲམ་ཟེའི་གཟུགས་འཆང་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྒྱུད་སྡེ་ཀུན་གཉེར་ཞིང་། །རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀྱི་སྲུངས་མ་མཛད། །བདེན་གཉིས་ཡང་དག་ལྟ་བ་འཛིན་པ་ལ། །ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་ཞལ་གྱི་བཞེས་ལ་བསྟོད། །ཁམས་གསུམ་ཀུན་གྱི་དབང་ཕྱུག་ནག་པོ་ཆེ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཐུ་སྟོབས་མངའ། །བདུད་བགེགས་ལོག་འདྲེན་ཕྱེ་མར་འཐགས་མཛད་ཅིང་། །སྲིད་གསུམ་དགྲ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་བསྟོད། །ཞི་དང་རྒྱས་དང་དབང་དང་དྲག་པོ་སོགས། །བསམ་པའི་མོད་ལ་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབ་མཛད་པའི། །རྣམ་རོལ་མཐའ་ཡས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འཆང་པ། །གང་བསམ་ཐོགས་མེད་མགོན་པོ་ཆེ་ལ་བསྟོད། །གང་གི་བཀའ་ཉན་གཡུང་མོ་གཏུམ་མོ་དང་། །སིངྒ་ལི་དང་སྲིན་མོ་ནག་མོ་བཞི། །རབ་འཇིགས་ཁྲོ་མོའི་གར་གྱི་རྣམ་པར་བསྐྱོད། །སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་བསྟོད། །ཞིང་སྐྱོང་གདོང་བཞི་རྩལ་ཆེན་འཁོར་བཅས་རྣམས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ལ། །བསྟན་པ་རིན་ཆེན་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དང་། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུའི་དབུ་འཕང་མཐོ་བར་མཛོད། །སྒྲུབ་པོ་བདག་ཅག་དམ་ལྡན་བུ་སློབ་དང་། །སྦྱིན་བདག་འཁོར་བཅས་ཚེ་བསོད་དབང་ཐང་རྒྱས། །མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་བཟློག །བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །མདོར་ན་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར། །མི་འབྲལ་སྙིང་གི་གྲོགས་པོ་ཁྱོད་བསྟེན་ན། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འབྲལ་མེད་བསྐྱངས་བ་དང་། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་ཐོབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཅེས་པའང་ས་བྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་བཞི་ལ་ཀུན་དགའ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོས་མངོན་པར་བསྟོད་པ་འདིས་ཀྱང་བླ་མ་ནག་པོ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་ཛྲ་ག་ཏཾ། མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

dpal mgon gdong bzhi par bstod pa rdo rje srin po'i ngur sgra zhes bya ba bzhugs so/__/na maHshrI d+harma pA la tsa turmu kha ya/__gang sku gnam sngon bzhus pa'i lhun po la/__/mun pa nag pos lan stong 'khyud pa'i mdangs/__/stong zil bung ba ltar gnag 'jigs rung sku/__/dus mtha'i me bzhin 'bar ba khyod la bstod/__/khro gnyer rab 'khrugs rngam pa'i zhal gdangs shing /__/rno dbal mche ba gangs ri ltar gtsigs pas/__/dgra bgegs ro la 'debs shing ras dmar ljags/__/glog ltar myur bskyod dpa' bo che la bstod/__/shangs nas 'thor rlung drag por bskyod pa dang /__/ha ha hi hi k+ShiM k+ShiM phaT sgra yi/__/stong gsum 'gengs shing bdud sde dpa' bkod pa'i/__/rdo rje'i gad mo sa gsum g.yo la bstod/__/mi thung sgeg pa'i sku ni rab brjid cing /__/rus pa'i rgyan dang er ka'i phreng ba dang /__/tshangs skud dar dang stag gi sham thabs gsol/__/gdong pa bzhi ldan nag po che la bstod/__/ral gri mdung dang gri gug thod khrag dang /__/rus phreng bdud rtsi'i bcud ldan bum pa sogs/__/phyag bzhi'i mtshon cha sna tshogs rab 'dzin pa/__/lha chen dpal 'bar dbang phyug chen por bstod/__/rdo rje'i gnas yul kun na rab tu zhing /__/bsil ba'i tshal dang ti se tsA ri dang /__/po tA la sogs rnam 'phrul du mas bzhugs/__/dpa' bo'i bram ze'i gzugs 'chang khyod la bstod/__/rdo rje theg pa'i rgyud sde kun gnyer zhing /__/rig 'dzin rnal 'byor rnams kyi srungs ma mdzad/__/bden gnyis yang dag lta ba 'dzin pa la/__/lus dang grib bzhin zhal gyi bzhes la bstod/__/khams gsum kun gyi dbang phyug nag po che/__/dus gsum rgyal ba'i phrin las mthu stobs mnga'/__/bdud bgegs log 'dren phye mar 'thags mdzad cing /__/srid gsum dgra las rnam par rgyal bar bstod/__/zhi dang rgyas dang dbang dang drag po sogs/__/bsam pa'i mod la yid bzhin sgrub mdzad pa'i/__/rnam rol mtha' yas sgyu ma'i sku 'chang pa/__/gang bsam thogs med mgon po che la bstod/__/gang gi bka' nyan g.yung mo gtum mo dang /__/sing+ga li dang srin mo nag mo bzhi/__/rab 'jigs khro mo'i gar gyi rnam par bskyod/__/sprul pa yang sprul bsam mi khyab la bstod/__/zhing skyong gdong bzhi rtsal chen 'khor bcas rnams/__/phyi nang gsang ba'i mchod gtor 'di bzhes la/__/bstan pa rin chen phyogs bcur rgyas pa dang /__/bstan 'dzin skyes bu'i dbu 'phang mtho bar mdzod/__/sgrub po bdag cag dam ldan bu slob dang /__/sbyin bdag 'khor bcas tshe bsod dbang thang rgyas/__/mi mthun 'gal rkyen byad phur rbod gtong bzlog__/bsam don yid bzhin 'grub pa'i phrin las mdzod/__/mdor na deng nas byang chub ma thob bar/__/mi 'bral snying gi grogs po khyod bsten na/__/skad cig tsam yang 'bral med bskyangs ba dang /__/rdo rje'i sku mchog thob pa'i phrin las mdzod/__/ces pa'ang sa byi cho 'phrul zla ba'i tshes bcu bzhi la kun dga' phrin las rgya mtshos mngon par bstod pa 'dis kyang bla ma nag po chen pos rjes su 'dzin pa'i rgyur gyur cig__/sarba dz+ra ga taM/__mang+ga laM//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]