JKCL-KABUM-11-DA-045

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྔགས་བདག་ཚེ་འཛིན་རྒྱལ་མོའི་སྐོང་བ་སྔགས་བདག་དགྱེས་རོལ།
Wylie title sngags bdag tshe 'dzin rgyal mo'i skong ba sngags bdag dgyes rol JKCL-KABUM-11-DA-045.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 45, Pages 255-257 (Folios 1a1 to 2a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. sngags bdag tshe 'dzin rgyal mo'i skong ba sngags bdag dgyes rol. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 255-257. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Mending Rituals - bskang chog  ·  Protector Rituals - gsol mchod
Deity sngags bdag tshe 'dzin rgyal mo
Colophon

།དེ་ལྟར་ཚེ་འཛིན་རྒྱལ་མོ་ཡི། །བསྐང་བ་འདི་ནི་ནུས་ལྡན་པའི། །ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡི། །ས་ཁྱི་སྣྲོན་ཟླའི་ཚེས་བཟང་པོར། །རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་བྲིས། མངྒ་ལཾ། ཤུ་བྷཾ།།

/de ltar tshe 'dzin rgyal mo yi/__/bskang ba 'di ni nus ldan pa'i/__/thugs dgongs rdzogs par bya ba'i phyir/__/pad+ma ye shes rdo rje yi/__/sa khyi snron zla'i tshes bzang por/__/rgya gar rdo rje gling du bris/__mang+ga laM/__shu b+haM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
སྔགས་བདག་ཚེ་འཛིན་རྒྱལ་མོའི་སྐོང་བ་སྔགས་བདག་དགྱེས་རོལ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །བསྐང་རྫས་རྣམས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ། གིས་རྒྱས་པར་སྤེལ། ཧྲཱི་མ་བྷྱོ་ཛཿཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀྱི་རོལ་པ་ལས། །མ་མོ་ཡོངས་ཀྱི་རྫི་མོ་ཆེ། །རྣམ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་སྟོན་མཛད་མ། །སྔགས་ཀྱི་བདག་མོ་དབང་མཛད་རྒྱལ། །སྒྲུབ་ལ་ཚེ་ཡི་མཆོག་སྩོལ་མ། །དབང་མཛད་ཌཱ་ཀི་འབུམ་སྡེའི་ཚོགས། །དར་གྱི་ཅོད་པན་པུ་རུ་རུ། །རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ་སི་ལི་ལི། །གདུ་བུ་མང་པོ་ཁྲོ་ལོ་ལོ། །ཅང་ཏེ་དྲིལ་གཡེར་སྙན་པར་སྒྲོགས། །སྣ་ཚོགས་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས། །མ་ཐོགས་མྱུར་དུ་གནས་འདིར་གཤེགས། །སྣ་ཚོགས་པད་ཉི་བཾ་རོ་དང་། །རིན་ཆེན་ཁྲི་རྐང་དར་འབོལ་དང་། །རང་རང་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས། ཧཱུྃ། ཁྱེད་ལ་ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་རྫས། །སྲིད་པར་གཏོགས་པའི་ཉེར་སྤྱོད་རིགས། །དངོས་སུ་བཤམས་དང་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ། །རྒྱལ་སྲིད་བདུན་དང་བཀྲ་ཤིས་རྫས། །རྟགས་བརྒྱད་ཉེ་བའི་རིན་ཆེན་སོགས། །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་ལ་འོས་པའི། །རྒྱལ་ཐབས་ཆེ་དགུས་སྲིད་ཆས་དང་། །གོས་བེར་དར་ཟབ་གོ་མཚོན་སོགས། །འཇིག་རྟེན་དཀོར་ནོར་ཇི་སྙེད་དང་། །རི་དྭགས་གཡུངས་དྭགས་བྱ་རིགས་ཆོགས། །སྤུ་སྡུག་མཛེས་ཤིང་སྐད་སྙན་སྒྲོགས། །རིན་ཆེན་གཏེར་བུམ་དཔག་བསམ་ཤིང་། །འདོད་འཇོའི་བ་དང་རྟ་མཆོག་དང་། །དྲེའུ་བོང་བུ་གཡག་ལུག་ར། །དུད་འགྲོ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སོགས། །སྤྱན་གཟིགས་དཀོར་ཆ་རྣམ་མང་དང་། །ཁྱད་པར་བྲིས་སྐུ་སྲོག་འཁོར་དང་། །བླ་རྡོ་མདའ་དར་ནང་གསང་རྟེན། །སྦྱོར་སྒྲོལ་བརྟུལ་ཞུགས་བླ་ན་མེད། །ཕྱག་མཚན་འོད་ཟེར་འབར་འཕྲོ་ལྡན། །རྔ་དུང་ཆ་ལང་ཅང་ཏེའུ། །སིལ་སྙན་གླིང་བུ་དྲག་པོ་ཡིས། །འཇིགས་རུང་འདོད་ཡོན་རྣམ་ལྔ་དང་། །སྨན་དང་རཀྟའི་རྦ་རླབས་འཕྱུར། །ཇ་ཆང་འོ་ཞོ་མཚོ་ལྟར་བསྐྱིལ། །བ་ལིཾ་འདོད་ཡོན་རི་ལྟར་སྤུངས། །སྲིད་ཞིའི་ཁམས་ན་ཅི་མཆིས་པའི། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་བསྐང་རྫས་ཀྱིས། །སྔགས་བདག་དབང་མོ་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐངས། །ཐུགས་དང་འགལ་བ་ཐམས་ཅད་བཤགས། །བདག་ཅག་མ་རིག་གཏི་མུག་གིས། །སྡོམ་གསུམ་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་དང་། །ཁྱད་པར་བླ་མའི་གསང་གསུམ་གྱི། །དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས། །བསྙེན་སྒྲུབ་ཏིང་འཛིན་གཡེལ་བ་དང་། །མཆོད་གཏོར་ཆགས་ཤིང་སྤངས་ལེན་སོགས། །ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དང་འགལ་བ་རྣམས། །སྙིང་ནས་བཤགས་སོ་ཚངས་པར་སྩོལ། །ཆོས་སྐྱོང་ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་འགྲོགས། །ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་རྣམས་སྒྲུབ། །ཁྱད་པར་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཡི། །གེགས་དང་འཕྲང་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ། །བདེ་ཆེན་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་དུ་གསོལ། །ཇི་ལྟར་བརྟན་གཡོའི་སྣང་བ་ཀུན། །གྲུབ་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་རྒྱས་བཏབ་པས། །རང་རིག་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཀློངས། །གསང་འཛིན་སྔགས་བདག་དབང་མོ་དང་། །དབྱེར་མེད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཤོག །དེ་ལྟར་ཚེ་འཛིན་རྒྱལ་མོ་ཡི། །བསྐང་བ་འདི་ནི་ནུས་ལྡན་པའི། །ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡི། །ས་ཁྱི་སྣྲོན་ཟླའི་ཚེས་བཟང་པོར། །རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་བྲིས། མངྒ་ལཾ། ཤུ་བྷཾ།། །།
[edit]

sngags bdag tshe 'dzin rgyal mo'i skong ba sngags bdag dgyes rol ces bya ba bzhugs so/__/bskang rdzas rnams nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis brlab/__badz+ra s+pha ra Na khaM/__gis rgyas par spel/__hrI ma b+h+yo dzaHye shes dbyings kyi rol pa las/__/ma mo yongs kyi rdzi mo che/__/rnam 'phrul cir yang ston mdzad ma/__/sngags kyi bdag mo dbang mdzad rgyal/__/sgrub la tshe yi mchog stsol ma/__/dbang mdzad DA ki 'bum sde'i tshogs/__/dar gyi cod pan pu ru ru/__/rin chen rgyan cha si li li/__/gdu bu mang po khro lo lo/__/cang te dril g.yer snyan par sgrogs/__/sna tshogs rol mo'i sgra dang bcas/__/ma thogs myur du gnas 'dir gshegs/__/sna tshogs pad nyi baM ro dang /__/rin chen khri rkang dar 'bol dang /__/rang rang dgyes pa'i gdan la bzhugs/__hU~M/__khyed la thugs dam bskang ba'i rdzas/__/srid par gtogs pa'i nyer spyod rigs/__/dngos su bshams dang yid kyis sprul/__/rgyal srid bdun dang bkra shis rdzas/__/rtags brgyad nye ba'i rin chen sogs/__/'khor los sgyur rgyal la 'os pa'i/__/rgyal thabs che dgus srid chas dang /__/gos ber dar zab go mtshon sogs/__/'jig rten dkor nor ji snyed dang /__/ri dwags g.yungs dwags bya rigs chogs/__/spu sdug mdzes shing skad snyan sgrogs/__/rin chen gter bum dpag bsam shing /__/'dod 'jo'i ba dang rta mchog dang /__/dre'u bong bu g.yag lug ra/__/dud 'gro rnam pa sna tshogs sogs/__/spyan gzigs dkor cha rnam mang dang /__/khyad par bris sku srog 'khor dang /__/bla rdo mda' dar nang gsang rten/__/sbyor sgrol brtul zhugs bla na med/__/phyag mtshan 'od zer 'bar 'phro ldan/__/rnga dung cha lang cang te'u/__/sil snyan gling bu drag po yis/__/'jigs rung 'dod yon rnam lnga dang /__/sman dang rak+ta'i rba rlabs 'phyur/__/ja chang 'o zho mtsho ltar bskyil/__/ba liM 'dod yon ri ltar spungs/__/srid zhi'i khams na ci mchis pa'i/__/dngos 'byor yid sprul bskang rdzas kyis/__/sngags bdag dbang mo 'khor bcas kyi/__/thugs dam gnyan po dgyes par bskangs/__/thugs dang 'gal ba thams cad bshags/__/bdag cag ma rig gti mug gis/__/sdom gsum dam tshig nyams pa dang /__/khyad par bla ma'i gsang gsum gyi/__/dam tshig nyams pa thams cad bshags/__/bsnyen sgrub ting 'dzin g.yel ba dang /__/mchod gtor chags shing spangs len sogs/__/khyed kyi thugs dang 'gal ba rnams/__/snying nas bshags so tshangs par stsol/__/chos skyong lus dang grib bzhin 'grogs/__/zhi rgyas dbang drag las rnams sgrub/__/khyad par rtsa rlung thig le yi/__/gegs dang 'phrang las rnam par grol/__/bde chen mchog tu mi 'gyur ba'i/__/ye shes chen po bskyed du gsol/__/ji ltar brtan g.yo'i snang ba kun/__/grub pa'i phyag rgya'i rgyas btab pas/__/rang rig thig le nyag gcig klongs/__/gsang 'dzin sngags bdag dbang mo dang /__/dbyer med mngon par byang chub shog__/de ltar tshe 'dzin rgyal mo yi/__/bskang ba 'di ni nus ldan pa'i/__/thugs dgongs rdzogs par bya ba'i phyir/__/pad+ma ye shes rdo rje yi/__/sa khyi snron zla'i tshes bzang por/__/rgya gar rdo rje gling du bris/__mang+ga laM/__shu b+haM//__//

Footnotes

Other Information