ཚེ་རིང་མར་བསྟོད་པ་ཀ་ལ་པིངྐའི་དབྱངས་སྙན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title tshe ring mar bstod pa ka la ping+ka'i dbyangs snyan JKCL-KABUM-11-DA-050.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 50, Pages 275-276 (Folios 1a1 to 1b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. tshe ring mar bstod pa ka la ping+ka'i dbyangs snyan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 275-276. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod  ·  Verses of Praise - bstod pa
Deity tshe ring ma
Colophon

།ཅེས་པའང་ས་ཁྱི་ལོའི་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོར་གཙུག་ལག་ལུང་རིག་སྨྲ་བའི་ཉི་མས་རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་བྲིས་པ་སིདྡྷིར་བྷ་ཝནྟུ། མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'ang sa khyi lo'i chu stod zla ba'i dkar phyogs kyi dga' ba dang por gtsug lag lung rig smra ba'i nyi mas rdo rje gling du bris pa sid+d+hir b+ha wan+tu/__mang+ga laM//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཚེ་རིང་མར་བསྟོད་པ་ཀ་ལ་པིངྐའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ། །ཀ་ཆེན་གནམ་དུ་ཟུག་འདྲའི་མཐོན་མཐིང་རི། །ཁ་དོག་དྲི་མེད་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་ལྟར། །ག་ནས་བལྟས་ཀྱང་ལྷུན་ཆགས་མཐོང་བས་དགའ། །ང་ཡི་གྲོགས་མོ་ཚེ་རིང་རྒྱལ་མོ་བཞུགས། །ཅ་ཅོ་མ་ཡིན་སྙན་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་འབོད། །ཆ་ལང་ལ་སོགས་རོལ་མོའི་སྦྱོར་བ་དང་། །ཇ་ཆང་འོ་ཞོ་དཀར་མངར་མཚོ་ལྟར་བསྐྱིལ། །ཉ་མ་སྟོན་ཀའི་ཟླ་གཞོན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར། །ཏ་ཐ་ག་ཏའི་བསྟན་སྲུང་མཐུ་མོ་ཆེ། །ཐ་དད་མིན་པའི་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་དངོས། །ད་ལྟ་ཞིང་སྐྱོང་མ་མོ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ། །ན་གཞོན་མཛེས་མའི་ཚུལ་གྱིས་བསྟན་པ་སྲུང་། །པ་ཝ་སངས་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདིར་མཛེས། །ཕ་རོལ་དྲེགས་ལྡན་བྱེ་བའི་ཡིད་དབང་འགུགས། །བ་མཆོག་དཔག་བསམ་ཤིང་སོགས་འབྱོར་པས་ཕྱུག །མ་ལུས་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་གཉེན་གཅིག་པུ། །ཙ་མ་ར་ཡི་བསིལ་གཡབ་ཇི་བཞིན་དུ། །ཚ་རེག་གདུང་སེལ་ཀ་སྤུ་ར་བཞིན་བསིལ། །ཛ་ཏི་བི་ཧ་ལ་སོགས་བསུང་ཞིམ་འཐུལ། །ཝ་ལེར་གསལ་ཞིང་མཛེས་པའི་གར་སྟབས་བསྒྱུར། །ཞ་ལྟར་མཐོ་བའི་གཙུག་ཏོར་ནོར་བུའི་འོད། །ཟ་མ་ཙམ་ལའང་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འཕྲོ། །འ་འུར་སྤངས་ནས་རྩེ་གཅིག་མཆོད་བྱས་ན། །ཡ་རབ་སྙིང་གི་གྲོགས་མོར་གྱུར་ནས་ཀྱང་། །ར་ལྟར་གྱོང་བའི་རྩ་ཡི་མདུད་པ་གྲོལ། །ལ་ཝ་པ་ལྟར་གྲུབ་པའི་ས་མཐོར་གཤེགས། །ཤཱ་ས་དྷ་རའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་སྤེལ། །ས་སྟེང་ཀུན་ཁྱབ་ནག་ཕྱོགས་ལྷ་མིན་འཇོམས། །ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་དགྱེས་པའི་གད་མོ་སྒྲོགས། །ཨ་དོན་སྐྱེ་མེད་དོན་སྟོན་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཀྱི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་གྲོང་། །ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཅིང་མི་འབྲལ་བརྟན་བཞུགས་ནས། །ངེས་གསང་རིག་པའི་རྩལ་ཆེན་སྦར་བ་དང་། །ལྷན་སྐྱེས་སྐུ་གསུམ་ཞིང་དུ་འདྲེན་པར་མཛོད། །གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ཡི། །བར་ཆད་སེལ་ཞིང་མཐུན་རྐྱེན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས། །དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་རྣམས་སུ་བརྡ་ཐབས་ཀྱི། །རྟེན་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་སྒྲིབ་མེད་གསལ་བ་ཡི། ཕྲིན་ལས་དམ་པ་མངོན་པར་སྒྲུབས་ཤིག་ཀྱེ། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་དར་ཞིང་རྒྱས། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་རྒུད་པ་མ་ལུས་སེལ། །སྣོད་བཅུད་རྫོགས་ལྡན་དཔལ་གྱིས་མཐོ་བ་དང་། །དགེ་ལེགས་ཟླ་སྣང་འབུམ་གྱིས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་ས་ཁྱི་ལོའི་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོར་གཙུག་ལག་ལུང་རིག་སྨྲ་བའི་ཉི་མས་རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་བྲིས་པ་སིདྡྷིར་བྷ་ཝནྟུ། མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

tshe ring mar bstod pa ka la ping+ka'i dbyangs snyan zhes bya ba/__/ka chen gnam du zug 'dra'i mthon mthing ri/__/kha dog dri med nor bu chu shel ltar/__/ga nas bltas kyang lhun chags mthong bas dga'/__/nga yi grogs mo tshe ring rgyal mo bzhugs/__/ca co ma yin snyan pa'i dbyangs kyis 'bod/__/cha lang la sogs rol mo'i sbyor ba dang /__/ja chang 'o zho dkar mngar mtsho ltar bskyil/__/nya ma ston ka'i zla gzhon tshogs kyis bskor/__/ta tha ga ta'i bstan srung mthu mo che/__/tha dad min pa'i ye shes mkha' 'gro dngos/__/da lta zhing skyong ma mo yongs kyi gtso/__/na gzhon mdzes ma'i tshul gyis bstan pa srung /__/pa wa sangs ltar 'jig rten khams 'dir mdzes/__/pha rol dregs ldan bye ba'i yid dbang 'gugs/__/ba mchog dpag bsam shing sogs 'byor pas phyug__/ma lus 'gro ba kun gyi gnyen gcig pu/__/tsa ma ra yi bsil g.yab ji bzhin du/__/tsha reg gdung sel ka spu ra bzhin bsil/__/dza ti bi ha la sogs bsung zhim 'thul/__/wa ler gsal zhing mdzes pa'i gar stabs bsgyur/__/zha ltar mtho ba'i gtsug tor nor bu'i 'od/__/za ma tsam la'ang rgyun mi chad par 'phro/__/'a 'ur spangs nas rtse gcig mchod byas na/__/ya rab snying gi grogs mor gyur nas kyang /__/ra ltar gyong ba'i rtsa yi mdud pa grol/__/la wa pa ltar grub pa'i sa mthor gshegs/__/shA sa d+ha ra'i bstan pa rgyas par spel/__/sa steng kun khyab nag phyogs lha min 'joms/__/ha ha hi hi dgyes pa'i gad mo sgrogs/__/a don skye med don ston khyod la bstod/__/rdo rje'i lus kyi rtsa rlung thig le'i grong /__/longs su spyod cing mi 'bral brtan bzhugs nas/__/nges gsang rig pa'i rtsal chen sbar ba dang /__/lhan skyes sku gsum zhing du 'dren par mdzod/__/gnas skabs kun tu dam chos sgrub pa yi/__/bar chad sel zhing mthun rkyen yid bzhin sgrubs/__/dngos nyams rmi lam rnams su brda thabs kyi/__/rten 'brel 'char sgo sgrib med gsal ba yi/__phrin las dam pa mngon par sgrubs shig kye/__/rgyal ba'i bstan dang bstan 'dzin dar zhing rgyas/__/'jig rten khams kyi rgud pa ma lus sel/__/snod bcud rdzogs ldan dpal gyis mtho ba dang /__/dge legs zla snang 'bum gyis khyab gyur cig__/ces pa'ang sa khyi lo'i chu stod zla ba'i dkar phyogs kyi dga' ba dang por gtsug lag lung rig smra ba'i nyi mas rdo rje gling du bris pa sid+d+hir b+ha wan+tu/__mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information