JKCL-KABUM-11-DA-056

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཞིང་སྐྱོང་ཆེན་པོར་ཕྲིན་བཅོལ་བདུད་ལས་རྒྱལ་བའི་རྔ་སྒྲ།
Wylie title zhing skyong chen por phrin bcol bdud las rgyal ba'i rnga sgra JKCL-KABUM-11-DA-056.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 56, Pages 297-298 (Folios 1a1 to 1b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. zhing skyong chen por phrin bcol bdud las rgyal ba'i rnga sgra. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 297-298. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Colophon

ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་རང་ལོ་བཞི་བཅུ་ཆུ་སྤྲེལ་ཁྲུམས་ཟླའི་ཚེས་༢༠ལ་སྦྱར་བ་འདི་ཡང་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག།

ces pa'ang 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos rang lo bzhi bcu chu sprel khrums zla'i tshes 20la sbyar ba 'di yang don dang ldan par gyur cig/

[edit]
ཞིང་སྐྱོང་ཆེན་པོར་ཕྲིན་བཅོལ་བདུད་ལས་རྒྱལ་བའི་རྔ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཧཱུྃ། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་སྡེ་དཔོན་ཆེ། །གནས་གཏེར་ཞིང་རྣམས་སྐྱོང་བའི་མགོན་པོ་ནི། །སེངྒེའི་གདོང་ཅན་བདུད་ཀྱི་སྟོབས་འཕྲོགས་པ། །ཞིང་སྐྱོང་ཀུན་དགའ་གཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་དང་། །ལས་མཁན་དྲེག་པ་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་བཅས་རྣམས། །དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་དབུ་འཕང་བསྟོད། །ནག་པོའི་ཕྱོགས་རྣམས་རྡུལ་དུ་བརླག་པར་མཛོད། །ཁྱད་པར་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ། །གནོད་པར་སེམས་པའི་གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་དགྲ། །ལོག་པར་སེམས་པའི་དམ་སྲི་ཕོ་མོའི་རིགས། །རྣམ་ཤེས་བདེ་ལྡན་ཞིང་དུ་དྲོངས་བྱས་ཏེ། །ལྔ་ཕུང་བསྒྲལ་ཞིང་འབར་བའི་ཞལ་དུ་བསྟབ། །ལས་ངན་བག་ཆགས་རྩད་ནས་བཅད་པ་དང་། །བདེ་འགྲོའི་རྟེན་བཟང་ཐོབ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི། །ལམ་མཆོག་རྙེད་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། །མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་ཉེར་འཚེ་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་རྒྱས། །ཁམས་གསུམ་རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་བསྡུས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་དགྲ་གདོན་བགེགས་ཚོགས་བརླག །མདོར་ན་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་གང་བརྩམ་རྣམས། །རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་དམ་བཞེས་ཐ་ཚིག་ལས། །མི་འདའ་འབད་མེད་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་སྒྲུབས། །ཇི་ལྟར་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །པདྨའི་བཀའ་སྲོལ་བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་གི །དམ་ཆོས་བཤད་སྒྲུབ་འདུ་ཚོགས་དར་ཤིང་རྒྱས། །མཆོག་གསང་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡི། །བསྟན་པ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཕྱི་ལྟར་ལེགས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལྕམ་དྲལ་རྣམས། །ནང་དུ་རོ་རྐྱང་བདུད་མགོན་ཡབ་ཡུམ་ཤར། །གསང་བ་ཟ་བྱེད་རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོ་ཆེ། །ཡང་གསང་ཀུན་བཟང་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀཿ། ངེས་པའི་ཤེས་པ་མཆོག་གིས་བསྟེན་པ་ཡིས། །འདི་ཕྱི་བར་དོའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། །རྟག་ཏུ་བསྲུང་སྐྱོབས་སྡོང་གྲོགས་མི་གཡེལ་ཞིང་། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་འབྲལ་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །བདུད་སྡེའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཡི། །རུ་མཚོན་ཕྱོགས་བརྒྱར་བསྒྲེངས་ཤིང་སྙན་གྲགས་ཀྱི། །བཀྲ་ཤིས་སྡེ་ལྔའི་སྒྲ་དབྱངས་སྒྲོགས་པ་དང་། །འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་འགྲུབ་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །། ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་རང་ལོ་བཞི་བཅུ་ཆུ་སྤྲེལ་ཁྲུམས་ཟླའི་ཚེས་༢༠ལ་སྦྱར་བ་འདི་ཡང་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

zhing skyong chen por phrin bcol bdud las rgyal ba'i rnga sgra zhes bya ba bzhugs so/__/hU~M/__/rgyal ba'i bstan pa srung ba'i sde dpon che/__/gnas gter zhing rnams skyong ba'i mgon po ni/__/seng+ge'i gdong can bdud kyi stobs 'phrogs pa/__/zhing skyong kun dga' gzhon nu yab yum dang /__/las mkhan dreg pa sde brgyad 'khor bcas rnams/__/dgra bgegs sha khrag gtor ma 'di bzhes la/__/sangs rgyas bstan dang bstan 'dzin dbu 'phang bstod/__/nag po'i phyogs rnams rdul du brlag par mdzod/__/khyad par rnal 'byor bdag cag 'khor bcas la/__/gnod par sems pa'i gzugs can gzugs med dgra/__/log par sems pa'i dam sri pho mo'i rigs/__/rnam shes bde ldan zhing du drongs byas te/__/lnga phung bsgral zhing 'bar ba'i zhal du bstab/__/las ngan bag chags rtsad nas bcad pa dang /__/bde 'gro'i rten bzang thob nas byang chub kyi/__/lam mchog rnyed pa'i phrin las mdzad du gsol/__/mi mthun 'gal rkyen nyer 'tshe zhi ba dang /__/tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan rgyas/__/khams gsum rlung sems snang ba dbang du bsdus/__/phyi nang gsang ba'i dgra gdon bgegs tshogs brlag__/mdor na rnam bzhi'i phrin las gang brtsam rnams/__/rig 'dzin brgyud pa'i dam bzhes tha tshig las/__/mi 'da' 'bad med myur ba nyid du sgrubs/__/ji ltar bcol pa'i phrin las 'grub par mdzod/__/pad+ma'i bka' srol bka' gter dag snang gi__/dam chos bshad sgrub 'du tshogs dar shing rgyas/__/mchog gsang 'od gsal rdzogs pa chen po yi/__/bstan pa 'phel zhing rgyas pa'i phrin las mdzod/__/phyi ltar legs grub rdo rje lcam dral rnams/__/nang du ro rkyang bdud mgon yab yum shar/__/gsang ba za byed rdo rje srin po che/__/yang gsang kun bzang dpal chen he ru kaH/__nges pa'i shes pa mchog gis bsten pa yis/__/'di phyi bar do'i gnas skabs thams cad du/__/rtag tu bsrung skyobs sdong grogs mi g.yel zhing /__/skad cig tsam yang mi 'bral phrin las mdzod/__/bdud sde'i g.yul las rnam par rgyal ba yi/__/ru mtshon phyogs brgyar bsgrengs shing snyan grags kyi/__/bkra shis sde lnga'i sgra dbyangs sgrogs pa dang /__/'chi med rdo rje'i sku 'grub phrin las mdzod/__//__ces pa'ang 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos rang lo bzhi bcu chu sprel khrums zla'i tshes 20la sbyar ba 'di yang don dang ldan par gyur cig/__//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]