ནོར་བུ་སྨན་ཕྱུགས་གསོལ་མཆོད་འདོད་དོན་རེ་སྐོང་།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title nor bu sman phyugs gsol mchod 'dod don re skong JKCL-KABUM-11-DA-089.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 89, Pages 461-462 (Folios 1a1 to 1b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. nor bu sman phyugs gsol mchod 'dod don re skong. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 461-462. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Colophon

ཅེས་པའང་ལྷ་ས་དགོན་གྱི་བླ་མ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ནས་བསྐུལ་ངོར་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།

ces pa'ang lha sa dgon gyi bla ma bsod nams stobs rgyal nas bskul ngor mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa chos kyi blo gros pas so//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ནོར་བུ་སྨན་ཕྱུགས་གསོལ་མཆོད་འདོད་དོན་རེ་སྐོང་བཞུགས། ཨོཾ་སྭསྟི། སྣང་སྲིད་དབང་སྡུད་པདྨ་རྒྱལ། །དབྱེར་མེད་བླ་མར་གུས་བཏུད་ནས། །ཡུལ་སྐྱོང་ནོར་བུ་སྨན་ཕྱུགས་ཀྱི། །གསོལ་མཆོད་ཉུང་ངུར་སྤེལ་བར་བྱ། །གཏོར་མ་དཀར་དམར་དང་གསེར་སྐྱེམས་སོགས་བཤམས་ལ་ཆུ་ཆང་གིས་བྲན། ཨོཾ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད་མཆོག་ཡངས་པ་རུ། །ཨཱཿལས་མཆོད་གཏོར་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ། །ཧཱུྃ་གིས་གང་མོས་མཐུན་པའི་རྫས་གྱུར་ཏེ། །ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿཡིས་ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་སྤེལ། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབས། ཀྱཻ། རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི །ཟབ་གཏེར་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པ། །ཀླུ་བཙན་ནོར་བུ་འཕན་ཕྱུགས་འཁོར་བཅས་རྣམས། །འདིར་གཤེགས་རང་རང་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས། །ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ནི་དྷི་པ་ཏི་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཔདྨ་ཀཱ་མ་ལ་ཡ་སྟྭྃ། ཀྱཻ། ནོར་ལྷ་ཆེན་པོ་གཡུལ་རྒྱལ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། །བཻཌཱུའི་མདོག་ཅན་མདུང་དར་ནོར་བུ་འཛིན། །དར་བེར་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །ཁྲབ་རྨོག་འཁོར་གསུམ་བརྗིད་པའི་ཆས་ཀྱིས་རྔམ། །རྟ་མཆོག་སྔོན་པོའི་སྟེང་ན་འགྱིང་ཞིང་སྒེག །རེས་འགའ་བཙན་གཟུགས་ཁྲག་གི་མདོག་ཅན་སྟོན། །བེ་ཅོན་ཐོད་ཁྲག་འཛིན་ཅིང་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ། །སྐབས་འགར་དགེ་བསྙེན་དམར་ནག་སྟག་གཟིག་གི །བེར་ཐུལ་གསོལ་ཞིང་ཁྱི་སྤྱང་རོལ་དུ་ཁྲིད། །འཁོར་དུ་ཀླུ་སྨན་འབུམ་དང་བཙན་གྱིས་བསྐོར། །ཡུལ་འཁོར་སྲུང་ཞིང་དགྲ་སྡེའི་སྲོག་ལ་རྔམ། །ཆད་ལ་བཙན་ཞིང་རྣལ་འབྱོར་དམ་ལྡན་ལ། །འདུད་ཅིང་སྐྱོང་བའི་གཏེར་བདག་ཆེན་པོ་རྣམས། །གཏོར་མ་སྐྱེམས་ཕུད་དཀོར་ཆ་འདི་བཞེས་ལ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རིན་ཆེན་སྤེལ་བ་དང་། །དེར་འཛིན་འཕགས་ཚོགས་འདུས་པའི་སྡེ་ཆེན་རྣམས། །ཐུགས་མཐུན་བཤད་སྒྲུབ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛོད། །ཡུལ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་ནད་མུག་མཚོན་འཁྲུགས་ཞི། །དགྲ་ཇག་འབྱུང་པོའི་རྒྱུ་ལམ་རབ་བཅད་ཅིང་། །བཙའ་སད་སེར་བའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་སྲུངས། །ལོ་ཕྱུགས་ལེགས་ཤིང་འབྲུ་ནོར་འཕེལ་རྒྱས་མཛོད། །བདག་འཁོར་ཡོན་བདག་བྱམས་པའི་ཐུགས་ཀྱིས་སྐྱོང་། །ཕ་རོལ་མི་དང་མི་མིན་བྱད་ཁ་བཟློག །ཕུན་ཚོགས་དགེ་ལེགས་དབྱར་གྱི་ཆུ་གཏེར་ལྟར། །དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། །ཅེས་གཏོར་མ་སྐྱེམས་ཕུད་མཆོད། གཏོར་ཆོག་གཞན་དང་མ་འབྲེལ་ན། །མཆོད་མགྲོན་ཚོགས་རྣམས་རང་རང་གནས་སུ་གཤེགས། །སླད་ནས་བདག་ལ་དགྱེས་ཤིང་འགོ་བར་མཛོད། །ཅེས་བརྗོད་པས་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཅེས་པའང་ལྷ་ས་དགོན་གྱི་བླ་མ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ནས་བསྐུལ་ངོར་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

nor bu sman phyugs gsol mchod 'dod don re skong bzhugs/__oM swasti/__snang srid dbang sdud pad+ma rgyal/__/dbyer med bla mar gus btud nas/__/yul skyong nor bu sman phyugs kyi/__/gsol mchod nyung ngur spel bar bya/__/gtor ma dkar dmar dang gser skyems sogs bshams la chu chang gis bran/__oM las rin chen snod mchog yangs pa ru/__/AHlas mchod gtor yangs shing rgya che ba/__/hU~M gis gang mos mthun pa'i rdzas gyur te/__/ha ho hrIHyis nam mkha' mnyam par spel/__nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis brlabs/__kyai/__rtsa gsum kun 'dus pad+ma thod phreng gi__/zab gter bstan pa bsrung bar zhal bzhes pa/__/klu btsan nor bu 'phan phyugs 'khor bcas rnams/__/'dir gshegs rang rang dgyes pa'i gdan la bzhugs/__/lo ka pA la ni d+hi pa ti badz+ra sa ma ya dzaHpad+ma kA ma la ya s+t+wa~M/__kyai/__nor lha chen po g.yul rgyal rdzu 'phrul can/__/baiDU'i mdog can mdung dar nor bu 'dzin/__/dar ber rin chen rgyan gyis rnam par brgyan/__/khrab rmog 'khor gsum brjid pa'i chas kyis rngam/__/rta mchog sngon po'i steng na 'gying zhing sgeg__/res 'ga' btsan gzugs khrag gi mdog can ston/__/be con thod khrag 'dzin cing dgra bgegs sgrol/__/skabs 'gar dge bsnyen dmar nag stag gzig gi__/ber thul gsol zhing khyi spyang rol du khrid/__/'khor du klu sman 'bum dang btsan gyis bskor/__/yul 'khor srung zhing dgra sde'i srog la rngam/__/chad la btsan zhing rnal 'byor dam ldan la/__/'dud cing skyong ba'i gter bdag chen po rnams/__/gtor ma skyems phud dkor cha 'di bzhes la/__/sangs rgyas bstan pa rin chen spel ba dang /__/der 'dzin 'phags tshogs 'dus pa'i sde chen rnams/__/thugs mthun bshad sgrub dar zhing rgyas par mdzod/__/yul phyogs kun tu nad mug mtshon 'khrugs zhi/__/dgra jag 'byung po'i rgyu lam rab bcad cing /__/btsa' sad ser ba'i gnod pa thams cad srungs/__/lo phyugs legs shing 'bru nor 'phel rgyas mdzod/__/bdag 'khor yon bdag byams pa'i thugs kyis skyong /__/pha rol mi dang mi min byad kha bzlog__/phun tshogs dge legs dbyar gyi chu gter ltar/__/dar zhing rgyas pa'i phrin las mdzad du gsol/__/ces gtor ma skyems phud mchod/__gtor chog gzhan dang ma 'brel na/__/mchod mgron tshogs rnams rang rang gnas su gshegs/__/slad nas bdag la dgyes shing 'go bar mdzod/__/ces brjod pas gshegs su gsol/__ces pa'ang lha sa dgon gyi bla ma bsod nams stobs rgyal nas bskul ngor mkhyen brtse'i sprul ming 'dzin pa chos kyi blo gros pas so//__//

Footnotes

Other Information