JKCL-KABUM-11-DA-057

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དུར་ཁྲོད་ལྷ་མོའི་གསོལ་བསྡུས།
Wylie title dur khrod lha mo'i gsol bsdus JKCL-KABUM-11-DA-057.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 57, Pages 299 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dur khrod lha mo'i gsol bsdus. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 299. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Deity dur khrod lha mo
Colophon

།ཅེས་པའང་རང་སློབ་ལྷ་བྲིས་མཁས་པ་ཀརྨ་རྡོ་རྗེའི་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་མེ་ཕག་ཁྲུམ་ཟླའི་ཚེས་ཉེ་དགུ་ལ་བྲིས་པའོ།།

/ces pa'ang rang slob lha bris mkhas pa karma rdo rje'i ngor chos kyi blo gros pas me phag khrum zla'i tshes nye dgu la bris pa'o//

[edit]
དུར་ཁྲོད་ལྷ་མོའི་གསོལ་བསྡུས་བཞུགས་སོ། །བྷྱོ། མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་དག་པའི་ཀློང་། །མ་རུང་འདུལ་ཕྱིར་སྲིན་མོ་ཁྲོས་པའི་གཟུགས། །དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོར་འཇིགས་རུང་འབར་བའི་སྐུ། །མི་བསྲུན་ཤན་པའི་ཚུལ་འཆང་ངན་ནེ་མ། །འཁོར་ཚོགས་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་བཅས་པ་རྣམས། །དམ་རྫས་སྨན་རཀ་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་བཞེས། །མཐུན་པའི་སྤྱན་གཟིགས་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བ་ཡི། །འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་རྟ་གཡག་ལུག་ནག་ཆེ། །དྲེལ་ནག་བོང་བུ་འཕར་བ་སྤྱང་ཀི་དྲེད། །ཁྱི་ནག་ལ་སོགས་མི་བཟད་རྔམས་སྒྲ་སྒྲོགས། །རྣམ་བཀྲའི་དར་མཚོན་མདའ་དར་མེ་ལོང་དང་། །ནལ་བུའི་སྙིང་དང་རྒྱལ་མཚན་སྲོག་འཁོར་སོགས། །རྟེན་སྐོངས་མཆོད་དང་སྒྲུབ་རྫས་སྣ་ཚོགས་པས། །ཐུགས་དམ་བསྐང་ངོ་ཉམས་ཆགས་དབྱིངས་སུ་སོལ། །རྣལ་འབྱོར་རང་སེམས་དག་པའི་ཆོ་རོལ་དང་། །དབྱེར་མེད་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་པས་འདུ་འབྲལ་མེད། །རྩལ་སྣང་སྒྱུ་མར་ཤར་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་གྱི། །ནད་གདོན་བགེགས་བཟློག་དགྲ་ཇག་ཆོམ་རྐུན་ཆིངས། །བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་གནོད་པ་ཞི་བ་དང་། །མཆོག་གསང་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཅེས་པའང་རང་སློབ་ལྷ་བྲིས་མཁས་པ་ཀརྨ་རྡོ་རྗེའི་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་མེ་ཕག་ཁྲུམ་ཟླའི་ཚེས་ཉེ་དགུ་ལ་བྲིས་པའོ།། །།
[edit]

dur khrod lha mo'i gsol bsdus bzhugs so/__/b+h+yo/__mi 'gyur bde chen chos dbyings dag pa'i klong /__/ma rung 'dul phyir srin mo khros pa'i gzugs/__/dur khrod chen por 'jigs rung 'bar ba'i sku/__/mi bsrun shan pa'i tshul 'chang ngan ne ma/__/'khor tshogs sprul pa yang sprul bcas pa rnams/__/dam rdzas sman raka gtor ma'i mchod pa bzhes/__/mthun pa'i spyan gzigs dgra bgegs bsgral ba yi/__/'dod yon lnga dang rta g.yag lug nag che/__/drel nag bong bu 'phar ba spyang ki dred/__/khyi nag la sogs mi bzad rngams sgra sgrogs/__/rnam bkra'i dar mtshon mda' dar me long dang /__/nal bu'i snying dang rgyal mtshan srog 'khor sogs/__/rten skongs mchod dang sgrub rdzas sna tshogs pas/__/thugs dam bskang ngo nyams chags dbyings su sol/__/rnal 'byor rang sems dag pa'i cho rol dang /__/dbyer med gcig tu bsres pas 'du 'bral med/__/rtsal snang sgyu mar shar ba'i rnam 'phrul gyi/__/nad gdon bgegs bzlog dgra jag chom rkun chings/__/byad phur rbod gtong gnod pa zhi ba dang /__/mchog gsang bstan pa rgyas pa'i phrin las mdzod/__/ces pa'ang rang slob lha bris mkhas pa karma rdo rje'i ngor chos kyi blo gros pas me phag khrum zla'i tshes nye dgu la bris pa'o//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]