JKCL-KABUM-11-DA-038

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འབྲི་གུང་ཨ་ཕྱི་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་བསང་།
Wylie title 'bri gung a phyi chos sgron gyi bsang JKCL-KABUM-11-DA-038.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 38, Pages 191-192 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'bri gung a phyi chos sgron gyi bsang. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 191-192. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod  ·  Smoke Offerings - bsangs mchod - lha bsang
Deity a phyi chos skyi sgron ma
Colophon

།ཅེས་པའང་ལྕགས་ར་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་དགེ་ལེགས་ནས་བསྐུལ་ངོར། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་ཝནྟུ།།

/ces pa'ang lcags ra bla ma 'jam dbyangs dge legs nas bskul ngor/__chos kyi blo gros pas so/__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha wan+tu//

[edit]
འབྲི་གུང་ཨ་ཕྱི་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་བསང་བཞུགས་སོ། །རྃ་ཡྃ་ཁྃ། བསང་གི་མི་གཙང་དྲི་མ་བསྲེག་གཏོར་བཀྲུས། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལས་བསང་མཆོད་མཁའ་དབྱིངས་བརྡལ། །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་ལྔའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ། །ཌཱ་ཀི་མཉེས་པའི་དགྱེས་མཆོད་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཀྱེ་དགུང་སྔོན་མཐོན་པོའི་ཡང་སྟེང་ནས། །བདེ་ཆེན་དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཞིང་། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་ཚོགས། །འདིར་གཤེགས་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས། །གནས་ཡུལ་ཉེར་བཞི་ལ་སོགས་པར། །བཞུགས་པའི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དང་། །ཁྱད་པར་བདེ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན། །ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། །རྣམ་རོལ་བསྟན་སྲུང་ཞིང་སྐྱེས་ཀྱི། །ཌཱ་ཀི་འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་ལ། །བསང་མཆོད་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་འདི། །དབང་པོ་དྲུག་ལ་སྨིན་གྱུར་ནས། །བདེ་སྟོང་ཟག་མེད་ལང་ཚོ་རྒྱས། །མི་གཙང་གྲིབ་ཀྱིས་མནོལ་བ་ལས། །དཀར་དམར་ཐིག་ལེའི་སྟོབས་ཉམས་གསོས། །ཡེ་ཤེས་དགའ་བ་བཞི་རྒྱས་པའི། །བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་བསང་། །དགྱེས་ཞལ་པད་དཀར་འཛུམ་ཕྲེང་རྒྱས། །དངོས་གྲུབ་འོ་བུམ་ལས་འཛགས་པའི། །བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་བདག་ཅག་ལ། །འཆི་མེད་བཅུད་དུ་རབ་སྨིན་ནས། །གྲུབ་གཉིས་དཔལ་བརྒྱའི་དབང་འབྱོར་ཤོག །ཅེས་པའང་ལྕགས་ར་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་དགེ་ལེགས་ནས་བསྐུལ་ངོར། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་ཝནྟུ།། །།
[edit]

'bri gung a phyi chos sgron gyi bsang bzhugs so/__/ra~M ya~M kha~M/__bsang gi mi gtsang dri ma bsreg gtor bkrus/__/oM AHhU~M las bsang mchod mkha' dbyings brdal/__/'dod pa'i yon tan rnam lnga'i sprin phung 'phro/__/DA ki mnyes pa'i dgyes mchod chen por gyur/__oM AHhU~M/__kye dgung sngon mthon po'i yang steng nas/__/bde chen dag pa mkha' spyod zhing /__/dpa' bo mkha' 'gro rab 'byams tshogs/__/'dir gshegs dgyes pa'i gdan la bzhugs/__/gnas yul nyer bzhi la sogs par/__/bzhugs pa'i dpa' bo dpa' mo dang /__/khyad par bde chen chos kyi sgron/__/kun tu bzang mo'i phrin las kyi/__/rnam rol bstan srung zhing skyes kyi/__/DA ki 'khor tshogs rgya mtsho la/__/bsang mchod 'dod yon lnga ldan 'di/__/dbang po drug la smin gyur nas/__/bde stong zag med lang tsho rgyas/__/mi gtsang grib kyis mnol ba las/__/dkar dmar thig le'i stobs nyams gsos/__/ye shes dga' ba bzhi rgyas pa'i/__/bde chen rdo rje'i sku mchog bsang /__/dgyes zhal pad dkar 'dzum phreng rgyas/__/dngos grub 'o bum las 'dzags pa'i/__/bdud rtsi'i rgyun gyis bdag cag la/__/'chi med bcud du rab smin nas/__/grub gnyis dpal brgya'i dbang 'byor shog__/ces pa'ang lcags ra bla ma 'jam dbyangs dge legs nas bskul ngor/__chos kyi blo gros pas so/__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha wan+tu//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]