འབྲི་རྒྱུད་རབ་བརྟན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་གནས་བདག་པོ་ཀཾ་དྲུང་གསོལ་ཀ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title 'bri rgyud rab brtan phyogs kyi yul gnas bdag po kaM drung gsol ka JKCL-KABUM-11-DA-086.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 86, Pages 453 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'bri rgyud rab brtan phyogs kyi yul gnas bdag po kaM drung gsol ka. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 453. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Colophon

།ཅེས་པའང་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེ།

/ces pa'ang shes rab 'byung gnas kyis bskul ngor chos kyi blo gros pas bris pa dge/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
འབྲི་རྒྱུད་རབ་བརྟན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་གནས་བདག་པོ་ཀཾ་དྲུང་གསོལ་ཀ་ནི། ཀྱཻ། ཛཾ་གླིང་རྒྱལ་པོ་སེང་ཆེན་གྱི། །བཀའ་སྡོད་དྲུང་པ་ཆོས་རྗེ་ནི། །མ་ངེས་ཅིར་ཡང་རྫུ་ཞིང་རྒྱུ། །ཀླུ་དང་གཉན་གྱི་རིགས་སུ་གཏོགས། །ཁྱོད་སྔོན་བླ་མ་གོང་མ་ཡིས། །དམ་ལ་བཏགས་པ་དྲན་གྱིས་ལ། །གཞན་ལ་གནོད་འཚེའི་སེམས་སྤངས་ནས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་གནས་པར་གྱིས། །དབང་བསྐུར་དམ་ལས་མ་འདའ་ཞིག །དམ་ལས་འདས་ན་དམྱལ་བར་འགྲོ། །དེ་བས་ཁེ་ཉེན་ཤེས་གྱིས་ལ། །བསང་གསུར་གཏོར་མ་སྐྱེམས་མཆོད་བཞེས། །དར་ཟབ་དཀོར་ཆ་སྣ་ཚོགས་ནི། །ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སྤྲུལ་པ་རྣམས། །བདག་གིར་བཞེས་ལ་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ། །བཙའ་འབུ་སད་སེར་སྲུང་བ་དང་། །མི་ཕྱུགས་ནད་ཡམས་ཞི་བར་མཛོད། །མཐའ་དམག་དུས་འཁྲུགས་གནོད་པ་བཟློག །འཇིག་རྟེན་བདེ་ལེགས་འཕེལ་བར་མཛོད། །ཅེས་པའང་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེ། །།
[edit]

'bri rgyud rab brtan phyogs kyi yul gnas bdag po kaM drung gsol ka ni/__kyai/__dzaM gling rgyal po seng chen gyi/__/bka' sdod drung pa chos rje ni/__/ma nges cir yang rdzu zhing rgyu/__/klu dang gnyan gyi rigs su gtogs/__/khyod sngon bla ma gong ma yis/__/dam la btags pa dran gyis la/__/gzhan la gnod 'tshe'i sems spangs nas/__/byang chub sems la gnas par gyis/__/dbang bskur dam las ma 'da' zhig__/dam las 'das na dmyal bar 'gro/__/de bas khe nyen shes gyis la/__/bsang gsur gtor ma skyems mchod bzhes/__/dar zab dkor cha sna tshogs ni/__/ting nge 'dzin gyis sprul pa rnams/__/bdag gir bzhes la yul phyogs su/__/btsa' 'bu sad ser srung ba dang /__/mi phyugs nad yams zhi bar mdzod/__/mtha' dmag dus 'khrugs gnod pa bzlog__/'jig rten bde legs 'phel bar mdzod/__/ces pa'ang shes rab 'byung gnas kyis bskul ngor chos kyi blo gros pas bris pa dge/__//__

Footnotes

Other Information