JKCL-KABUM-11-DA-023

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོའི་བསྟོད་པ།
Wylie title dpal ldan dmag zor rgyal mo'i bstod pa JKCL-KABUM-11-DA-023.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 23, Pages 123-124 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dpal ldan dmag zor rgyal mo'i bstod pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 123-124. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod  ·  Verses of Praise - bstod pa
Deity dmag zor rgyal mo
Colophon

།ཞེས་པའང་མི་ཉག་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་ནས་ལྷ་རྫས་ཨ་ཤེ་བཅས་བསྐུལ་ངོར། ཆུ་འབྲུག་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོས་རྟག་ཏུ་བསྲུང་སྐྱོབས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

/zhes pa'ang mi nyag dge slong kun dga' nas lha rdzas a she bcas bskul ngor/__chu 'brug cho 'phrul zla ba'i tshes brgyad la chos kyi blo gros pas bris pa dpal ldan lha mos rtag tu bsrung skyobs rjes su 'dzin pa'i rgyur gyur cig__/sarba mang+ga laM//

[edit]
དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོའི་བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ། །སྔགས་དབྱངས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། བྷྱཽཿརབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡུམ་གཅིག་མ། །རྡོ་རྗེ་དབྱངས་ཅན་དྲག་མོར་ཁྲོས་པའི་གཟུགས། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དམག་དང་ཟོར་གྱི་ལས། །སྒྲུབ་མཛད་རེ་མ་ཏཱི་ལ་བསྟོད་པར་བགྱི། །འཇིགས་རུང་སྐུ་ནི་མི་བཟད་སྲིན་པོའི་གཟུགས། །ཞལ་ནས་ཨ་ར་ལླི་དང་བྷྱོ་སྒྲ་སྒྲོགས། །ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་བདེ་ཆེན་ཐུགས། །བསྟན་སྲུང་གཙོ་མོ་ནམ་གྲུ་མ་ལ་བསྟོད། །གཤིན་རྗེའི་ལྕམ་ལ་བདུད་ཀྱི་ཡུམ་གཅིག་མ། །དཔལ་ཆེན་བཀའ་ཉན་དབང་ཕྱུག་ཐོད་རློན་འཆང་། །མིང་བརྒྱ་མ་ལ་མཚན་སྟོང་སྣ་ཚོགས་གཟུགས། །ཕུར་སྲུང་ཆེན་མོ་རེ་ཏི་མཆེད་བཞིར་བསྟོད། །ཞི་བའི་དུས་ན་པརྞ་ཤ་ཝ་རི། །དུས་བཞི་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་དྲག་མོ་རྒྱལ། །འཁོར་དུ་མ་མོ་བྱེ་བ་འབུམ་སྡེ་དང་། །དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ལ་བསྟོད། །རླུང་ནག་ཁྲག་མཚོ་འཁྱིལ་པའི་ཀློང་ཆེན་པོར། །དྲེལ་རྟའི་སྟེང་ན་བཙན་སྐྱིལ་ཞལ་ཕྱིར་གཟིགས། །ཕྱག་ན་བེ་ཅོན་ཐོད་ཁྲག་ལ་སོགས་པ། །མཚོན་ཆ་ལྔ་འཆང་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོར་བསྟོད། །རྣ་བ་གཡས་གཡོན་སྦྲུལ་དང་སེངྒེས་བརྒྱན། །དབུ་སྟེང་རྨ་བྱའི་གདུགས་དང་སྐུ་སྟོད་ལ། །ཞིང་ཆེན་སྐུ་སྨད་སྟག་ལྤགས་རེ་ལྡེའི་ཤམ། །ཞབས་གཉིས་ལྕགས་སྒྲོག་མཛེས་པར་གསོལ་ལ་བསྟོད། །རུས་རྒྱན་མགོ་རློན་ཁྲག་ཞག་ཐལ་བས་བྱུགས། །མཆེ་གཙིགས་ལྗགས་འདྲིལ་ལྟེ་བར་ཉི་མ་དང་། །སྤྱི་གཙུག་ཟླ་བ་ཚེས་པས་རབ་མཚན་ཞིང་། །ཆོས་དབྱིངས་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོར་བསྟོད། །བ་གླང་ཁྲི་སྙན་ཆུ་སྲིན་གདོང་ཅན་དང་། །ལྕགས་རྐང་སྲོག་གཟེར་དུང་སྐྱོང་མ་ལ་སོགས། །རྔམ་ཞིང་གསོད་པའི་ལས་ལ་རབ་བརྩོན་ཞིང་། །ལྷ་མིན་བདུད་དང་ཀླ་ཀློ་དམ་སྲི་འདུལ། །འདོད་པ་ཁམས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་བསྟོད། །ཞེས་པས་བསྟོད་ཅིང་བཅོལ་བ་ནི། དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་འཁོར་བཅས་རྣམས། །རྒྱ་ཆེན་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །བདེ་གཤེགས་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དང་། །སོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་མི་ཉག་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་ནས་ལྷ་རྫས་ཨ་ཤེ་བཅས་བསྐུལ་ངོར། ཆུ་འབྲུག་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོས་རྟག་ཏུ་བསྲུང་སྐྱོབས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

dpal ldan dmag zor rgyal mo'i bstod pa bzhugs so/__/sngags dbyangs sngon du 'gro bas/__b+h+yauHrab 'byams rgyal ba kun gyi yum gcig ma/__/rdo rje dbyangs can drag mor khros pa'i gzugs/__/dpal ldan lha mo dmag dang zor gyi las/__/sgrub mdzad re ma tI la bstod par bgyi/__/'jigs rung sku ni mi bzad srin po'i gzugs/__/zhal nas a ra l+li dang b+h+yo sgra sgrogs/__/zab zhi spros bral 'od gsal bde chen thugs/__/bstan srung gtso mo nam gru ma la bstod/__/gshin rje'i lcam la bdud kyi yum gcig ma/__/dpal chen bka' nyan dbang phyug thod rlon 'chang /__/ming brgya ma la mtshan stong sna tshogs gzugs/__/phur srung chen mo re ti mched bzhir bstod/__/zhi ba'i dus na par+Na sha wa ri/__/dus bzhi kun la dbang bsgyur drag mo rgyal/__/'khor du ma mo bye ba 'bum sde dang /__/dregs pa sde brgyad tshogs kyis bskor la bstod/__/rlung nag khrag mtsho 'khyil pa'i klong chen por/__/drel rta'i steng na btsan skyil zhal phyir gzigs/__/phyag na be con thod khrag la sogs pa/__/mtshon cha lnga 'chang dpal ldan lha mor bstod/__/rna ba g.yas g.yon sbrul dang seng+ges brgyan/__/dbu steng rma bya'i gdugs dang sku stod la/__/zhing chen sku smad stag lpags re lde'i sham/__/zhabs gnyis lcags sgrog mdzes par gsol la bstod/__/rus rgyan mgo rlon khrag zhag thal bas byugs/__/mche gtsigs ljags 'dril lte bar nyi ma dang /__/spyi gtsug zla ba tshes pas rab mtshan zhing /__/chos dbyings dbang phyug dpal ldan lha mor bstod/__/ba glang khri snyan chu srin gdong can dang /__/lcags rkang srog gzer dung skyong ma la sogs/__/rngam zhing gsod pa'i las la rab brtson zhing /__/lha min bdud dang kla klo dam sri 'dul/__/'dod pa khams kyi dbang phyug ma la bstod/__/zhes pas bstod cing bcol ba ni/__dpal ldan dmag zor rgyal mo 'khor bcas rnams/__/rgya chen mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__/bde gshegs bstan pa phyogs bcur rgyas pa dang /__/sogs kyis phrin las bcol bar bya'o/__/zhes pa'ang mi nyag dge slong kun dga' nas lha rdzas a she bcas bskul ngor/__chu 'brug cho 'phrul zla ba'i tshes brgyad la chos kyi blo gros pas bris pa dpal ldan lha mos rtag tu bsrung skyobs rjes su 'dzin pa'i rgyur gyur cig__/sarba mang+ga laM//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]